Akmenės policininkai pradėjo dirbti rekonstruotame komisariate

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Nuo šiol Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­ja dirbs mo­der­niai re­konst­ruo­ta­me pa­sta­te.

Bir­že­lio 5 die­ną du­ris at­vė­rė mo­der­niai re­konst­ruo­tas Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

Į ati­da­ry­mo šven­tę at­vy­ko Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas, ap­skri­čių po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų, spe­cia­li­zuo­tų pa­da­li­nių ir mo­ky­mo įstai­gų va­do­vai, Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas, teis­mo ir pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vai, dva­si­nin­kai.

Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos bend­ruo­me­nei ši die­na – tar­si nau­jas at­skai­tos taš­kas. Dar vi­sai ne­se­nai po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pri­mi­nė ne so­li­džią įstai­gą, o ap­leis­tą pro­tė­vių pa­li­ki­mą, ku­ria­me pa­rei­gū­nai bu­vo pri­vers­ti kęs­ti itin pra­stas są­ly­gas tar­ny­bo­je. Tad pla­čiai at­ver­tos re­konst­ruo­to pa­sta­to du­rys, leis dar­buo­to­jams jaus­tis kom­for­tiš­kai, o kiek­vie­ną čia be­si­lan­kan­tį žmo­gų pa­si­tiks kaip sve­čią.

Šven­tė­je kal­bė­jęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras L. Per­na­vas vi­siems lin­kė­jo puo­se­lė­ti nau­ją sa­vo dar­bo ap­lin­ką ir ak­ty­viai nau­do­tis čia įreng­ta kom­pak­tiš­ka spor­to sa­le, poil­sio kam­ba­riu bei vi­so­mis ki­to­mis erd­vė­mis pa­sta­te.

Iš­kil­min­gai per­kir­pus abi sim­bo­li­nes ati­da­ry­mo juos­tą, pa­sta­tą bei vi­du­je esan­čias pa­tal­pas pa­šven­ti­no Tel­šių ap­skri­ties po­li­ci­jos ka­pe­lio­nas pre­la­tas Juo­zas Šiu­rys, ku­ris vi­sai bend­ruo­me­nei pa­lin­kė­jo dva­si­nės stip­ry­bės ir Die­vo pa­lai­mos.

Komentarai

kike    Pen, 2019-06-07 / 14:33
Ir kas iš to? O gal įvyks stebuklas ir Naujojoje Akmenėje gatvėmis pradės patruliuoti pėsti, uniformuoti policininkai.Ypač, pradėjus temti. Ir mes pasijusime saugūs. O tai dabar uniformuotą policininką sutinki tik kelyje, kai, sustabdo nieko nepažeidus ir ieško kažko, gal pavyks nubausti.
interesantas    Pen, 2019-06-07 / 23:05
viskas gražu ir puiku. Pareigūnams reikia dirbti gerose šiuolaikiškuose kabinetuose. O ir nukentėjūsiems maloniau ateiti į gražias patalpas, negu į kokias arklides, kur remontas nedarytas 50 metų.Tik vienas klausimėlis, ar ten dar yra reikiamas skaičius pareigūnų atitinkančių policijos komisariatui? Gal jau laikas komisariatą perkvalifikuoti į policijos nuovadą :D "kikei" O kodėl pėsti policininkai tūrėtų patruliuoti Naujojoje Akmenėje? Janė norėtų, kad būtų patruliuojama Akmenėje, Stasė Ventoje, Jadzė Papilėje, o Teklė iš viso nagla, ana nori, kad būtų patruliuojama Kropiuose. Kažin ar Naujoji Akmenė nesaugesnė už išvardytus miestelius. O jei rimtai tai į prieštvaninius laikus niekas nebegrįž ir pėsčiomis nevaikščios, nes tikrai nėra prasmės. Viskas gerai.
interesantas    Šeš, 2019-06-08 / 17:18

In reply to by kike

Jūs galvojat, kad pėstysis patrulis nusaugos besiblaškančius naktimis vaikus? Ir kiek čia tų vaikų užmušta? Jūs tikriausiai tada dar negyvenot, kai Naujoje Akmenėje tamsiais vakarais bijodavo žmonės iš buto nosį iškišti. Ir tie patruliai vaikščiojo ir nusikalstamumas buvo kelis kartus didesnis nei dabar. Tikriausiai nei vienoje ES šalyje nėra pėsčiojo patrulio, nes tai neefektyvu.
jonis    Šeš, 2019-06-08 / 19:04
Ko norit,kad policininkai patruliuotų pėsti.Jie pavargs...Jie patys bijo ...Nes pagarba ir pasitikėjimas turi būti užsitarnaujamas ....O važinėjimas juk, tai iš mūsų mokėtojų kišenių.
joniui    Šeš, 2019-06-08 / 22:08
žinok ir pėsčiam patruliui mokama iš tavo mokesčių mokėtojo kišenės :D Kol pėstysis per dvi valandas nueis iš vieno miesto galo į kitą, automobiliou bus "prašliaužta" kelis kartus. O, kad policininkas tinkamai elgtusi su pažeidėju, manau ir pažeidėjas turi tinkamai elgtis. Ir visi vienas kitam jaus pagarbą......:DDDD
Smalsi    Ket, 2019-06-27 / 10:22
Įdomu, kiek darbuotojų tokiame gražiame pastate? Su visomis valytojomis?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.