Akmenės policininkai pradėjo dirbti rekonstruotame komisariate

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Nuo šiol Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­ja dirbs mo­der­niai re­konst­ruo­ta­me pa­sta­te.

Bir­že­lio 5 die­ną du­ris at­vė­rė mo­der­niai re­konst­ruo­tas Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

Į ati­da­ry­mo šven­tę at­vy­ko Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas, ap­skri­čių po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų, spe­cia­li­zuo­tų pa­da­li­nių ir mo­ky­mo įstai­gų va­do­vai, Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas, teis­mo ir pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vai, dva­si­nin­kai.

Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos bend­ruo­me­nei ši die­na – tar­si nau­jas at­skai­tos taš­kas. Dar vi­sai ne­se­nai po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pri­mi­nė ne so­li­džią įstai­gą, o ap­leis­tą pro­tė­vių pa­li­ki­mą, ku­ria­me pa­rei­gū­nai bu­vo pri­vers­ti kęs­ti itin pra­stas są­ly­gas tar­ny­bo­je. Tad pla­čiai at­ver­tos re­konst­ruo­to pa­sta­to du­rys, leis dar­buo­to­jams jaus­tis kom­for­tiš­kai, o kiek­vie­ną čia be­si­lan­kan­tį žmo­gų pa­si­tiks kaip sve­čią.

Šven­tė­je kal­bė­jęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras L. Per­na­vas vi­siems lin­kė­jo puo­se­lė­ti nau­ją sa­vo dar­bo ap­lin­ką ir ak­ty­viai nau­do­tis čia įreng­ta kom­pak­tiš­ka spor­to sa­le, poil­sio kam­ba­riu bei vi­so­mis ki­to­mis erd­vė­mis pa­sta­te.

Iš­kil­min­gai per­kir­pus abi sim­bo­li­nes ati­da­ry­mo juos­tą, pa­sta­tą bei vi­du­je esan­čias pa­tal­pas pa­šven­ti­no Tel­šių ap­skri­ties po­li­ci­jos ka­pe­lio­nas pre­la­tas Juo­zas Šiu­rys, ku­ris vi­sai bend­ruo­me­nei pa­lin­kė­jo dva­si­nės stip­ry­bės ir Die­vo pa­lai­mos.