58-ąją Šiaulių dailininkų parodą formavo patys menininkai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Arū­nas Uo­gin­tas. Na­tiur­mor­tas. Alie­jus, dro­bė, 2019.

Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je nuo praė­ju­sio penk­ta­die­nio vei­kia tra­di­ci­nė, 58-oji, Šiau­lių dai­li­nin­kų pa­ro­da. Šie­met bu­vo pa­siū­ly­ta pa­tiems kū­rė­jams su­for­muo­ti eks­po­zi­ci­ją, rink­tis, kur ka­bin­ti sa­vo dar­bus. Ne­bu­vo nei at­ran­kos, nei ko­mi­si­jos, nei ku­ra­to­riaus.

Pa­sak Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­ko Dai­niaus Trum­pio, ma­žė­jant Šiau­lių me­ni­nin­kų bend­ruo­me­nei ieš­ko­ma bū­dų, kaip juos su­vie­ny­ti. Idė­ja – kad vi­si me­ni­nin­kai įsi­trauk­tų į bend­rą pro­ce­są. Dvi die­nas bu­vo ga­li­ma at­neš­ti dar­bus ir dė­ti ten, kur kū­ri­nys la­biau­siai tik­tų.

58-ojo­je pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi nau­jau­si ta­py­bos, gra­fi­kos, skulp­tū­ros, ke­ra­mi­kos dar­bai.

Pa­ro­do­je kū­ry­bą pri­sta­to apie pus­šim­tis Šiau­lių me­ni­nin­kų, tarp jų Re­da ir Arū­nas Uo­gin­tai, Vir­gi­ni­jus Kin­či­nai­tis, Vai­va Ko­vie­rai­tė-Trum­pė, Ka­zys Bim­ba, Al­vi­das Paš­kaus­kas, Ri­man­tas Bag­do­nas, Er­nes­ta Šim­kie­nė, An­ta­nas ir Al­do­na Vi­soc­kiai, Vid­man­tas Za­rė­ka, Egi­di­jus God­liaus­kas, Be­nas Ale­jū­nas, An­ta­nas Še­ro­nas, Si­mo­na Bag­do­nai­tė-Gu­bi­nie­nė, Vi­ta Ža­ba­raus­kai­tė, Ni­jo­lė Ci­to­ny­tė, Vi­lius Šliu­že­lis, Gi­ta­na Ev­sei­či­kai­tė, Dai­nius Trum­pis, Ed­mun­das Bir­gė­la, Jo­nas Vai­ce­kaus­kas, Jo­nas Vait­ke­vi­čius, Jo­nas Žel­kaus­kas, Vi­lius Bis­kis ir ki­ti.

Šiau­liai vie­nin­te­liai Lie­tu­vo­je iš­lai­kė be­veik še­šis de­šimt­me­čius be­si­tę­sian­čią tra­di­ci­ją reng­ti kas­me­ti­nes vie­tos dai­li­nin­kų pa­ro­das.

58-oji Šiau­lių dai­li­nin­kų pa­ro­da veiks iki bir­že­lio 22 die­nos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.