3x3 krepšinio turnyre triumfavo Kuršėnų krepšininkai

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Lie­pos 6 die­ną Kur­šė­nuo­se vy­ko aš­tun­ta­sis Lie­tu­vos 3x3 krep­ši­nio čem­pio­na­to eta­pas. No­rą da­ly­vau­ti ja­me pa­reiš­kė 35 ko­man­dos, dau­giau­siai ak­ty­vu­mo su­lau­kė Mė­gė­jų gru­pė, ku­rio­je da­ly­va­vo 14 ko­man­dų.

Eli­to gru­pė­je nu­ga­lė­jo "Tiek ir te­rei­kė­jo"

Per­ga­le Eli­to gru­pės ko­vas pa­vy­ko už­baig­ti kur­šė­niš­kiams. Daž­nai Lie­tu­vos 3x3 krep­ši­nio eta­puo­se da­ly­vau­jan­ti ko­man­da "Tiek ir te­rei­kė­jo" sa­vo ko­vas vis už­baig­da­vo at­krin­ta­mo­sio­se, ta­čiau šį­kart jai pa­vy­ko pui­kiai su­žais­ti ir trium­fuo­ti sa­vo na­mų aikš­te­lė­je.

Po gru­pės var­žy­bų tie­siai į pus­fi­na­lį pa­te­ko pra­lai­mė­ji­mų ne­pa­ty­ru­si Pan­dė­lio SK eki­pa bei ge­res­nį pel­ny­tų taš­kų skai­čių sa­vo gru­pė­je tu­rė­ju­si Nau­jo­sios Ak­me­nės "Že­mai­ti­jos ter­mo­pu­ta". Abi šios ko­man­dos pra­lei­do ket­virt­fi­na­lio eta­pą, ta­čiau pra­lai­mė­jo pus­fi­na­liuo­se, ir fi­na­le su­si­ti­ko Kur­šė­nų "Tiek ir te­rei­kė­jo" bei Plun­gės "Bau­dė­jas-Gar­so im­pul­sas".

Kur­šė­niš­kiai, ku­riems at­sto­va­vo Graž­vy­das Moc­kus, Gin­ta­ras Ku­ka­naus­kas, Do­man­tas Ši­mai­tis ir Pran­ciš­kus Ru­čins­kas, šven­tė per­ga­lę 21:14 ir lai­mė­jo 150 eu­rų pi­ni­gi­nį pri­zą, o Plun­gės at­sto­vams ati­te­ko ant­ro­ji vie­ta ir 50 eu­rų. Tre­ti – šį­kart aukš­čiau­sią re­zul­ta­tą šį se­zo­ną pa­sie­kę Pan­dė­lio SK krep­ši­nin­kai.

Mė­gė­jų gru­pė­je trium­fa­vo fa­vo­ri­tai

Per­ga­lę Mė­gė­jų gru­pė­je pa­sie­kė Vil­niaus "Los­ri­tos" krep­ši­nin­kai (Dei­man­tas Pav­lovs­kis, Ge­di­mi­nas Po­vi­laus­kas, And­rius Ti­cho­no­vas ir To­mas Ma­li­men­ko­vas). Po penk­ta­die­nį vy­ku­sio nak­ti­nio krep­ši­nio Ig­na­li­no­je, jie iš­sau­go­jo jė­gas ir šeš­ta­die­nį jau var­žė­si Kur­šė­nuo­se. Čia jie žy­gia­vo per­ga­lin­gai, įvei­kė vi­sus var­žo­vus ir nu­ga­lė­jo Mė­gė­jų gru­pė­je.

Fi­na­le "Los­ri­ta" 11:6 nu­ga­lė­jo Plun­gės ko­man­dą "Bau­dė­jas-Gar­so im­pul­sas". Tre­čią­ją vie­tą gru­pė­je pel­nė Kur­šė­nų ko­man­da "Uos­tyk Pu­šį", ma­ža­ja­me fi­na­le įvei­ku­si "Emig­ran­tus".

"Los­ri­tos" krep­ši­nin­kui G. Po­vi­laus­kui ati­te­ko ir "Sport­point" MVP pri­zas, ku­ris šį kar­tą bu­vo ski­ria­mas Mė­gė­jų gru­pės ge­riau­siam krep­ši­nin­kui. Nu­ga­lė­to­jų ko­man­dos aukš­taū­gis pui­kiai grū­mė­si po krep­šiu, o kai ko­man­dai dėl vė­jo sun­kiai se­kė­si pa­tai­ky­ti iš to­liau, jis rin­ko taš­kus iš ar­ti­mes­nių dis­tan­ci­jų.

Jau­ni­mo gru­pė­se ne­trū­ko at­kak­lios ko­vos

U15 am­žiaus gru­pė­je Va­ka­rų Lie­tu­vo­je to­liau do­mi­nuo­ja klai­pė­die­čiai "Za­ve­ros" krep­ši­nin­kai (anks­čiau bu­vo "Kaš­to­nai"). Jie jau ket­vir­tą kar­tą ta­po čem­pio­nais ir su­rin­kę 400 įskai­ti­nių taš­kų tvir­tai pir­mau­ja U15 gru­pė­je. Ant­ri Kur­šė­nuo­se li­ko "Svirp­liai" iš Ak­me­nės, tre­ti – Kur­šė­nų "Kurs­he­nai".

U17 gru­pė­je "Mar­ty­nas ir drau­gai" iš Šiau­lių ne­pa­ty­rė nė vie­no pra­lai­mė­ji­mo, o fi­na­le pa­lau­žė "Za­ve­ros" krep­ši­nin­kus. Pir­mą kar­tą čem­pio­na­te su­da­ly­va­vu­si "Mar­ty­no ir drau­gų" ko­man­da (Mar­ty­nas Čes­naus­kas, Do­mas Uo­sis ir Lu­kas Uo­sis) į sa­vo są­skai­tą įsi­ra­šė 100 įskai­ti­nių taš­kų, ir jei­gu pra­tęs da­ly­va­vi­mą čem­pio­na­te, tu­rės pui­kius šan­sus žais­ti ir fi­na­luo­se. Tre­čio­je vie­to­je šio­je am­žiaus gru­pė­je li­ko "Se­na­miests" krep­ši­nin­kai iš Skuo­do.

Pir­mą kar­tą čem­pio­na­te var­žė­si ve­te­ra­nai

Kur­šė­nuo­se tra­di­ciš­kai vy­ko ir Ve­te­ra­nų gru­pės var­žy­bos, ku­rio­se da­ly­va­vo trys ko­man­dos. Čia pui­kiai pa­si­ro­dė Min­dau­go Kum­pio ve­da­ma "Gi­ri­nių" ko­man­da (ki­ti na­riai – To­mas Au­ga, Rai­mon­das Ber­no­tas ir Kęs­tu­tis Ku­ce­vi­čius), ku­ri įvei­kė sa­vo var­žo­vus ir už nu­ga­ros pa­li­ko "Kris­ta­lo-1" bei KK "Kur­šė­nų" ko­man­das. M. Kum­pis ta­po šios gru­pės nau­din­giau­siu krep­ši­nin­ku.

Vi­sos čem­pio­na­te da­ly­vau­jan­čios ko­man­dos kau­pia įskai­ti­nius čem­pio­na­to taš­kus, o dau­giau­siai taš­kų su­rin­ku­sios ko­man­dos kiek­vie­no­je am­žiaus gru­pė­je rugp­jū­čio mė­ne­sį su­si­tiks čem­pio­na­to fi­na­luo­se. Ki­ti Lie­tu­vos 3x3 čem­pio­na­to eta­pai jau atei­nan­tį sa­vait­ga­lį vyks Ra­sei­niuo­se ir Bir­žuo­se.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.