(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­tai

Įtikimiausia Šiaulių (Saulės) mūšio vieta – prie Mūšos ir Tautinio santakos

2016 m. gruodžio 14 d.
Dr. Ro­mas Ba­tū­ra,
Is­to­ri­kas
Ne­sik­lai­din­da­mi pri­va­lo­me už­baig­ti pra­dė­tus me­mo­ria­lo tvar­ky­mo dar­bus.
Nuo se­no is­to­riog­ra­fi­jo­je įvai­rio­se vie­to­se bu­vo ieš­ko­ma 1236 m. Sau­lės mū­šio vie­tos, bet de­ri­nant įvai­rių šal­ti­nių duo­me­nis ap­si­sto­ta ties Šiau­liais, Mū­ša ir Tau­ti­niu ( da­bar­ti­nis Jo­niš­kio ra­jo­nas).
Ats­ki­rai 13 a. vid. mi­ni­ma „te­ra Sau­len“ ("Sau­lės že­mė") tę­sė­si į pie­tus nuo Mū­šos Šiau­lių apy­lin­kė­se (A. Sa­lys). Vė­liau 14 a. vid. „Sau­lės kraš­te“ mi­ni­ma...

Saulės mūšis: ar kovos kirviai patvirtins hipotezę? (1)

2016 m. spalio 12 d.
Is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas ke­lia hi­po­te­zę, kad 1236 me­tais Sau­lės mū­šis įvy­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne. Ka­la­vi­juo­čiai ap­si­sto­jo prie Šiau­lė­nų, po ke­lių die­nų pa­su­ko na­mo Li­vo­ni­jos link, bet rug­sė­jo 21 die­ną pel­kė­to­je vie­to­vė­je pa­puo­lė į ku­ni­gaikš­čio Vy­kin­to va­do­vau­ja­mos ka­riuo­me­nės spąs­tus ties Il­guo­čių kai­mu. Čia ki­tą die­ną ir įvy­kęs Sau­lės mū­šis. Šią hi­po­te­zę su­stip­ri­na šio­se vie­to­se ras­ti ko­vos kir­viai.Rad­vi­liš­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je vi­du­ram­žių...

Istorija neturi šokinėti pagal politikų dūdelę (2)

2016 m. rugsėjo 30 d.
Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui Ma­čiu­liui is­to­ri­jos pa­veiks­las – dau­giau nei juo­das ir bal­tas. Is­to­ri­jos jis neįsp­rau­džia į vie­nos tie­sos rė­mą ir pro­vo­kuo­da­mas klau­sia, kas lai­mė­jo Žal­gi­rio mū­šį. Is­to­ri­kas ne­ma­no, kad abe­jo­jant mi­tais griau­na­mi ta­pa­ty­bės pa­ma­tai. „Jei šian­dien išei­tų kny­ga, ku­ri sa­ky­tų: prie Šiau­lių ne­bu­vo Sau­lės mū­šio, ar tai su­griau­tų Šiau­lių mies­to vaiz­di­nį? Ne­ma­nau“, – sa­ko D. Ma­čiu­lis.–...

Saulės mūšis paminėtas tik simboliškai (1)

2016 m. rugsėjo 23 d.
Va­kar Jau­niū­nuo­se (Jo­niš­kio ra­jo­nas), kur prieš 780 me­tų vy­ko lem­tin­go­ji ko­va su ka­la­vi­juo­čiais, įve­du­si Lie­tu­vą ir vi­sus bal­tus į Eu­ro­pos tau­tų isto­ri­ją, su­reng­tas tik sim­bo­li­nis Sau­lės mū­šio su­kak­ties mi­nė­ji­mas. Nors šie me­tai Sei­mo bu­vo pa­skelb­ti Sau­lės mū­šio me­tais, lė­šų me­mo­ria­lui už­baig­ti ne­skir­ta, jų neat­si­ra­do net ir tra­di­ci­niam Sau­lės mū­šio fes­ti­va­liui, Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro or­ga­ni­zuo­tam jau ke­le­rius anks­tes­nius me­tus.
Sau­lės mū­šio vie­to­je at­vy­ku­sius pa­si­ti­ko...

Baltų vienybės dieną sujungė knygos

2016 m. rugsėjo 23 d.
Do­va­no­tų kny­gų pri­sta­ty­mu va­kar ren­gi­ny­je „Bal­tus jun­gia bib­lio­te­kos ir kny­gos“ Šiau­lių uni­ver­si­te­te pa­mi­nė­ta Bal­tų vie­ny­bės die­na. Lat­vi­jos uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ka Šiau­lių uni­ver­si­te­tui ir Bal­tų cent­rui pa­do­va­no­jo dau­giau nei 160 lat­viš­kų kny­gų.Šie­met Bal­tų cent­ro or­ga­ni­zuo­tas ren­gi­nys skir­tas Bal­tų vie­ny­bės die­nai ir Bib­lio­te­kų me­tams. Lat­vi­jos uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ka Šiau­lių uni­ver­si­te­tui ir Bal­tų cent­rui pa­do­va­no­jo dau­giau nei 160 moks­li­nių, moks­lo...

Tikrasis įvaizdis – Sau­lės mū­šy­je

2016 m. rugsėjo 17 d.
Kur ir kaip vy­ko Sau­lės mū­šis? Ser­žan­to ma­jo­ro Al­vy­do Ta­mo­šiū­no nuo­mo­ne, vie­na iš per­spek­ty­viau­sių mū­šio vie­tos ver­si­jų – Šiau­lė­nai Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne. „Šiuo me­tu įvar­di­ja­ma apie 20 mū­šio vie­tų ver­si­jų. Kai kur be di­des­nių dis­ku­si­jų pa­sta­ty­ti už­ra­šai, kad bū­tent čia vy­ko mū­šis“, – ste­bi­si A. Ta­mo­šiū­nas. Jo nuo­mo­ne, Šiau­liai sa­vo įvaiz­dį tu­rė­tų sie­ti su per­ga­le Sau­lės mū­šy­je, o mies­to gim­ta­die­nis pra­si­dė­ti ka­ry­bos pa­ra­du.Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je rug­sė­jo 29 die­ną Sau­lės mū­šio...

Pražiūrėtos Saulės mūšio aplinkybės Šiaulių žemėje

2016 m. rugsėjo 13 d.
Bet pir­miau – te­gu kal­ba iš­li­kę ra­šy­ti­niai šal­ti­niai.
Pa­gal Her­ma­ną Vert­ber­gė, Li­vo­ni­jos kro­ni­ko­je įsi­min­ti­ni 1236 m. įvy­kiai ap­ra­šo­mi taip: „
Po dau­ge­lio gar­sių ir lai­min­gų ko­vų su ne­ti­kė­liais ma­gist­ras Volk­vi­nas su ka­riuo­me­ne žy­gia­vo į ne­ti­kė­lių lie­tu­vių (in­fi­de­lium Let­vi­no­rum) kraš­tą kar­tu su He­sel­dor­fo po­nu ir po­nu Don­nen­ber­go gra­fu, ir ten, Sau­lės že­mė­je (ter­ram Sau­leo­rum), Šv. Mau­ri­ki­jaus ir jo drau­gų kan­ki­nių die­ną pa­tys lie­tu­viai už­mu­šė 50 or­di­no bro­lių ir...

Saulės mūšio memorialui bandoma mesti gelbėjimo ratą

2016 m. rugpjūčio 10 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl Sau­lės mū­šio me­mo­ria­li­nio komp­lek­so to­les­nės sta­ty­bos pa­tei­kė pa­raiš­ką tarp­tau­ti­nei bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mai. Lie­pos mė­ne­sį bū­ti­ni par­tne­riai bu­vo ras­ti Lat­vi­jo­je. Ti­ki­ma­si, kad bent to­kiu bū­du pa­ga­liau bus iš­gel­bė­ta dau­gy­bę me­tų trun­kan­ti me­mo­ria­lo sta­ty­bų ir vis nu­trūks­tan­čio fi­nan­sa­vi­mo epo­pė­ja, ka­dan­gi iš vals­ty­bės pa­ra­mos jau ne­gau­ta ke­le­rius me­tus. Šie­met suei­na 780 me­tų ju­bi­lie­jus nuo kraš­tui...

Saulės mūšio ginklai

2016 m. liepos 19 d.
Daug ga­na šar­vų bran­gių­jų
Ir šal­mai iš auk­so bu­vo
Ir ži­bė­ję, kaip tik stik­las,
Ir vi­sa gra­ži šar­vuo­tė
Iš­vei­zė­jo, kaip si­dab­ras.
Tra­di­ci­niai Sau­lės mū­šio gink­lai. Net ke­lio­se Ei­liuo­to­sios Li­vo­ni­jos kro­ni­kos vie­to­se daž­nai už­si­me­na­ma apie lie­tu­vių gink­lus. Daug sy­kių pa­brė­žia­mas mū­sų gink­lų ge­ru­mas, kad vo­kie­čiai juos grobs­ty­te grobs­tė, tai bu­vo ver­tin­gi tro­fė­jai. Mi­ni­ma, jog lie­tu­vių gink­lai bu­vę si­dab­ro spal­vos, ži­bė­ję kaip veid­ro­dis, ki­to­je vie­to­je kro­ni­ka...

Kur tik to Saulės mūšio nebūta!

2016 m. liepos 15 d.
Kur is­to­ri­kai nu­sta­ty­da­vo, ten ir mu­šė­me tuos bjau­ry­bes. Vėz­dais, bas­liais dau­žė­me. Mū­sų per­ga­lin­giems pro­tė­viams va­do­va­vo ir Rin­gol­tas, ir Rin­gau­das, ir Rin­gol­das, ir Rin­vy­das, ir Rim­gau­das, ir Vy­kin­tas, ir ki­ti... Net­gi tuo­me­ti­nis tris­de­šimt­še­šia­me­tis Min­dau­gas, bū­si­ma­sis Lie­tu­vos ka­ra­lius.
Ži­no­mų Lie­tu­vos ir už­sie­nio is­to­ri­kų de­šim­tu­kai, o gal net tu­zi­nai moks­li­nin­kų per XX am­žių smul­kiai iš­nag­ri­nė­jo is­to­ri­nes pe­ri­pe­ti­jas, siau­tu­sias aną at­min­ti­ną...

Itališkas „Saulės mūšis“

2016 m. liepos 14 d.
Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos kvie­ti­mu ita­lų me­ni­nin­kas Gui­do Bi­sag­ni iš Pje­mon­to re­gio­no pri­si­dė­jo prie vie­šų­jų erd­vių me­no kū­ri­nių ple­ne­ro „Sau­lės pa­gro­bi­mas“. Ant Dvi­ra­čių mu­zie­jaus sie­nos jis su­kū­rė abst­rak­čią kom­po­zi­ci­ją „Sau­lės mū­šis“, skir­tą Sau­lės mū­šio ju­bi­lie­jui.Su Gui­do Bi­sag­ni su­si­ti­ko­me ša­lia Dvi­ra­čių mu­zie­jaus. Kal­bė­jo­mės apie kū­ry­bi­nį pro­ce­są, gat­vės me­ną ir gy­ve­ni­mą Ita­li­jo­je, jo įspū­džius Lie­tu­vo­je.
– Šiau­liuo­se esa­te sa­vai­tę. Kaip čia jau­čia­tės?– Man la­bai pa­tin­ka. Lie­tu­vą...

Saulės ženklas – Šiaulių simbolis

2016 m. liepos 5 d.
Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je vei­kia pa­ro­da „Sau­lės ženk­las. Mo­der­ni tra­di­ci­ja“, skir­ta Šiau­lių 780 me­tų ju­bi­lie­jui pa­mi­nė­ti.Šiau­lių var­das yra sie­ja­mas su 1236 me­tais vy­ku­siu Sau­lės mū­šiu, „Ei­liuo­to­­je Li­vo­ni­jos kro­ni­ko­je“ pir­mą kar­tą pa­mi­nė­tas vie­to­var­dis „Sou­le“. Sau­lės mū­šio die­na lai­ko­ma Šiau­lių mies­to gi­mi­mo die­na.
„Auš­ros“ mu­zie­jaus dai­lės sky­riaus ve­dė­ja Ode­ta Stri­pi­nie­nė bei Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė...

Savivaldybė pasiryžo Saulės mūšiui imtis tarptautinio projekto

2016 m. birželio 22 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­ba nu­spren­dė pri­tar­ti, kad sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl Sau­lės mū­šio me­mo­ria­li­nio komp­lek­so to­les­nės sta­ty­bos teik­tų pa­raiš­ką tarp­tau­ti­nei bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mai. Šiuo me­tu in­ten­sy­viai ieš­ko­ma par­tne­rių.
Pa­gal spren­di­mą, Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja teiks pa­raiš­ką Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną 2014–2020 me­tų pro­gra­mai. Ją ga­vus ti­ki­ma­si už­baig­ti Sau­lės mū­šio me­mo­ria­li­nio komp­lek­so...

Saulės mūšio vieta – istorijos politikos objektas

2016 m. birželio 16 d.
2016 me­tai pa­skelb­ti Sau­lės mū­šio me­tais. Mū­šio lau­ką su­si­tar­ta lai­ky­ti vie­to­vę Jo­niš­kio ra­jo­ne, ša­lia Jau­niū­no kai­mo. Is­to­ri­kas pro­fe­so­rius Arū­nas GU­MU­LIAUS­KAS tei­gia, kad ši vie­ta dau­giau hi­po­te­ti­nė. Mū­šio vie­tos pro­ble­ma­ti­ką pro­fe­so­rius aiš­ki­na is­to­ri­jos po­li­ti­kos as­pek­tu.– Pro­fe­so­riau, Sau­lės mū­šio pro­ble­ma­ti­ka la­bai pla­ti, per­si­py­nu­si su hip­te­zė­mis, mi­tais ir rea­ly­be. Ar įmo­na­ma vi­sa tai at­skir­ti, su­dė­lio­ti į stal­čiu­kus?– Anks­čiau bu­vo tvir­ti­na­ma, kad...

Miestiečiai teikia pasiūlymus Saulės mūšio metinėms, valdžia – trypčioja

2016 m. gegužės 31 d.

Siū­lo grą­žin­ti pa­va­di­ni­mus
J. Nek­ra­šius ant sta­lo su­gru­puo­ja raš­tus. Juo­se – idė­jos, pa­siū­ly­mai Sau­lės mū­šio ir Šiau­lių var­do pa­mi­nė­ji­mo 780-ąsias me­ti­nėms. Su­ma­ny­mų daug – per 40. Pa­siū­ly­mai pa­teik­ti Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai, Šiau­lių me­rui bei sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai.
„Ar pa­siū­ly­mai duos po­stū­mį, ne­ži­nau. Bet svar­bu, kad ne­sa­ky­tų, jog mes ne­ra­šo­me, mes ne­ma­to­me“, – sa­ko J. Nek­ra­šius. Ir pa­brė­žia: jei 780 me­tų Šiau­lių var­do pa­mi­nė­ji­mo su­kak­tis – la­biau re­gio­ni­nis įvy­kis...

Kojinių mezgimo čempionatas – Saulės mūšio metams

2016 m. gegužės 24 d.
Į Rad­vi­liš­ky­je su­reng­tą sep­tin­tą­jį ko­ji­nių mez­gi­mo čem­pio­na­tą šiemet su­va­žia­vo ke­tu­rios de­šim­tys mez­gė­jų. Gau­sia­me lie­tu­vių bū­ry­je sau­lės mo­ty­vą ko­ji­nė­se mez­gė ir mez­gė­jos iš Lat­vi­jos. Vie­ną iš jų ly­dė­jo ypa­tin­ga sėk­mė – lat­vė Van­da Po­di­na ta­po čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­ja.Šių­me­čia­me čem­pio­na­te „Et­ni­niai są­skam­biai – sau­lės ženk­las“ vir­ba­lus į ran­kas paė­mė 40 mez­gė­jų iš įvai­riau­sių ša­lies kam­pe­lių. Dau­giau­sia – ra­jo­no mez­gė­jų – rad­vi­liš­kie­čių, bai­so­ga­lie­čių, pa­kir­ši­nie­čių, še­du­vių, šiau­lė­niš­kių, taip pat Vi­sa­gi­no...

Saulės mūšiui vėl bandys ieškoti lėšų

2016 m. gegužės 18 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­nu­lei­džia ran­kų ir ke­ti­na ieš­ko­ti lė­šų Sau­lės mū­šio me­mo­ria­lui už­baig­ti, įsi­jung­da­ma į eu­ro­pi­nę pro­gra­mą, bend­ra­dar­biau­da­ma su par­tne­riais iš Lat­vi­jos.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vu­sią Stra­te­gi­nės plėt­ros ko­mi­si­ją Eko­no­mi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Vi­li­ja Alek­sie­nė in­for­ma­vo, kad jau pa­skelb­tas kvie­ti­mas teik­ti pa­raiš­kas eu­ro­pi­nei Lietuvos–Latvijos pro­gra­mai. Kal­bant su agen­tū­ro­mis kliū­čių lė­šoms gau­ti tar­si...

Istorikas be diplomo gaivina istorinę atmintį

2016 m. gegužės 12 d.

Ty­ri­nė­ji­mus pra­de­da nuo sa­vos kul­tū­ros„Žiem­ga­los kraš­tui mū­sų is­to­ri­jo­je vi­sa­da bu­vo ski­ria­ma ma­žo­kai dė­me­sio. So­viet­me­čiu Žiem­ga­la bu­vo pa­žįs­ta­ma siau­ra­me aka­de­mi­nia­me ra­te­ly­je ir vos ke­liais žo­džiais mi­ni­ma bend­ri­nė­je Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je. Bet moks­li­niai ty­ri­nė­ji­mai ne­sto­vi vie­to­je, pa­ma­žu ve­ria­si nau­jas vaiz­das, su­tvir­tin­da­mas šio kraš­to po­zi­ci­jas Lie­tu­vos is­to­riog­ra­fi­jo­je. Ne vel­tui Ge­di­mi­nas dar XIV am­žiaus pra­džio­je...

Saulės mūšio memorialas „įšalęs“

2016 m. balandžio 28 d.
„Kol kas į šių me­tų pro­gra­mą nė­ra įtrauk­ta. Ten yra ga­na di­de­lės lė­šos, mes pa­siū­lė­me sa­vi­val­dy­bėms fi­nan­suo­ti iš sa­vo pro­gra­mos, ką jie gau­na, pa­si­žiū­rė­ti ir tas lė­šas per­skirs­ty­ti, bet kol kas nė vie­na sa­vi­val­dy­bė ne­su­tin­ka, nes prio­ri­te­tus tei­kia kul­tū­ros inf­rast­ruk­tū­ros erd­vėms“, – sa­kė kul­tū­ros mi­nist­ras Ša­rū­nas Bi­ru­tis.
Mi­nist­ras strin­gan­čias me­mo­ria­lo sta­ty­bas aiš­ki­na lė­šų kul­tū­ros inf­rast­ruk­tū­rai trū­ku­mu.
„Šiais me­tais tam lė­šų nė­ra, nes, kaip ži­no­te, kul­tū­ros inf­rast­ruk­tū­rai po­rei­kis...

Pašnekesiai prie „Saulės mūšio“

2016 m. balandžio 19 d.
Paš­ne­ke­siai prie „Sau­lės mū­šio“Po­kal­bį mo­de­ra­vo ir pa­veiks­lo is­to­ri­ją pri­sta­tė kū­ri­nio au­to­rius, dai­li­nin­kas Arū­nas Uo­gin­tas.
Įs­pū­din­ga­me pa­veiks­le pa­vaiz­duo­tos dra­ma­tiš­kos ka­rių iš­raiš­kos, grimz­tan­tys į pel­kę žir­gai su­ku­ria nuo­žmią mū­šio ap­lin­ką.
Dai­li­nin­kas Arū­nas Uo­gin­tas at­vi­ra­vo, kad pa­veiks­lo kū­ri­mui pri­rei­kė me­tų skai­ty­mo, is­to­ri­nių šal­ti­nių stu­di­jų. Pa­veiks­las ta­py­tas dve­jus me­tus.
Moks­lei­viai do­mė­jo­si pa­veiks­le pa­vaiz­duo­tais gy­vū­nų sim­bo­liais, aiš­kin­ta­si...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />