(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt

Politikos aktualijos

Vietoj „auksinių kiaušinių“ darželiams – „auksiniai šaukštai“ (2)

2017 m. sausio 17 d.
Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to pir­ki­mas mies­to dar­že­liams. Tie­kė­jų pa­siū­ly­ta kai­na šo­ko nuo da­bar su­mo­ka­mų maž­daug 1,3 mi­li­jo­no eu­rų iki 3 mi­li­jo­nų. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je už­si­me­na­ma ne tik apie cent­ra­li­zuo­tus pir­ki­mus, bet ir apie vie­no­dus me­niu vi­siems dar­že­liams.Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Mar­ty­nas Šiur­kus in­for­ma­vo, kad „keis­tai bai­gė­si“...

Etikos sargai tiria vicemero elgesį (1)

2017 m. sausio 12 d.
Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras so­cial­de­mok­ra­tas Ka­zi­mie­ras Au­gu­lis. VTEK aiš­ki­na­si, ar val­di­nin­kas ne­pa­žei­dė įsta­ty­mo ato­sto­gų me­tu tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį kar­tu su Sa­vi­val­dy­bės vai­ruo­to­ju pa­nau­do­da­mas sa­vo reik­mėms.Gy­ven­to­jai už­fik­sa­vo, jog Sa­vi­val­dy­bės au­to­mo­bi­liu bu­vo ve­žio­ja­mi vi­ce­me­ro sū­naus ves­tu­vių sve­čiai.Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja pra­dė­jo ty­ri­mą dėl...

Ieškinys Savivaldybei – „ledinės gatvės“ (2)

2017 m. sausio 10 d.
Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių – ji kvie­čia at­si­liep­ti žmo­nes, ku­rie nu­ken­tė­jo. Gru­pės ieš­ki­nys bū­tų tei­kia­mas ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti. Pi­lie­ti­nę ini­cia­ty­vą pa­de­monst­ra­vu­si ad­vo­ka­tė D. Ru­sa­kie­nė pa­žy­mi, kad ieš­ki­niu sie­kia­ma ne pra­tur­tė­ti, o pri­vers­ti Sa­vi­val­dy­bę dirb­ti.„Ko Šiau­liams pa­vy­di ki­ti mies­tai? Šiau­liuo­se gat­vės – le­di­nės“ – praė­ju­sią sa­vai­tę "Facebook'e" sklan­dė...

Šiukš­lių vers­le – mafijos pa­mo­kos (4)

2017 m. sausio 3 d.
Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs. Kas pa­siims iš šio vers­lo gar­džiau­sią kąs­nį, ar įsi­kiš In­ter­po­las? Si­ci­li­jos ma­fi­jos tra­di­ci­jos atei­na ir į Lie­tu­vą?Apie at­lie­kų vers­lo pa­vo­jus ir po­ky­čius „Šiau­lių kraš­tas“ kal­bė­jo­si su bu­vu­siu ap­lin­kos mi­nist­ru, Eu­ro­pos Par­la­men­to Ap­lin­kos, vi­suo­me­nės svei­ka­tos ir mais­to sau­gos ko­mi­te­to na­riu Va­len­ti­nu MA­ZU­RO­NIU.– Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo...

Rinkimų skolos vejasi pralaimėjusį politiką

2016 m. lapkričio 26 d.
Į Sei­mą nei vien­man­da­tė­je, nei pa­gal są­ra­šą neiš­rink­tą šiau­lie­tį so­cial­de­mok­ra­tą Ar­vy­dą Moc­kų ve­ja­si tūks­tan­ti­nė rin­ki­mų kam­pa­ni­jos sko­la. Rin­ki­mų pla­ka­tas, ka­bė­jęs Šiau­liuo­se, at­si­rū­go ne tik so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jai ir pa­čiam A. Moc­kui. Sko­los „raš­te­ly­je“ fi­gū­ruo­ja ir gar­saus krep­ši­nio tre­ne­rio An­ta­no Si­rei­kos pa­var­dė.So­cial­de­mok­ra­tų Šiau­lių mies­to sky­rius iš cent­ri­nės so­cial­de­mok­ra­tų būs­ti­nės ga­vo raš­tą dėl A. Moc­kaus sko­los, tą re­dak­ci­jai pa­tvir­ti­no ka­den­ci­ją bai­gian­tis sky­riaus...

Menų inkubatorius toliau lenda į šiauliečių kišenę

2016 m. lapkričio 25 d.
Šiau­lių me­nų in­ku­ba­to­riu­mi ga­lė­jęs virs­ti pa­sta­tas vai­duok­lis El­nio gat­vė­je – be lan­gų, be du­rų ir sto­go jau dau­giau kaip me­tai yra sau­go­mas pri­va­čios sau­gos tar­ny­bos. Šim­tus tūks­tan­čių eu­rų pra­ri­ju­si griu­ve­na to­liau ry­ja mies­tie­čių pi­ni­gus – per mė­ne­sį po 586 eu­rus už ap­sau­gą. Kiek dar bus sau­go­mas šis pa­sta­tas – nie­kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti. Idė­jų, ką su juo da­ry­ti to­liau – taip pat nė­ra, nes pa­grin­di­nę funk­ci­ją jis jau at­li­ko: kam kro­vė po­li­ti­nį, kam – fi­nan­si­nį ka­pi­ta­lą. O...

Centras valdo, pakraščiai traukiasi

2016 m. lapkričio 19 d.
Šiau­lių re­gio­no si­tua­ci­ja su­dė­tin­ga: ir dėl emig­ra­ci­jos, ir dėl ma­žų in­ves­ti­ci­jų, ir dėl ne­ži­nios, kaip re­gio­ni­nę po­li­ti­ką vyk­dys nau­jo­ji val­džia.„De­šimt-pen­kio­li­ka me­tų apie tai kal­ba­me, – sa­ko Ak­me­nės ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas. – Kas­met aukš­tuo­sius moks­lus bai­gia 20–30 tūks­tan­čių ab­sol­ven­tų, bet kur jie yra? Dings­ta iš Lie­tu­vos. Kvie­čiu, at­va­žiuo­ki­te į Ak­me­nę, mo­kė­si­me po 1000 eu­rų al­gos – ne­va­žiuo­ja.“ Apie re­gio­no si­tua­ci­ją ir atei­tį kal­bė­ta kon­fe­ren­ci­jo­je...

Paminklų statytojas užsimanė „dar vieno akmenuko“?

2016 m. lapkričio 12 d.
Šiau­lių ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tas Ro­lan­das Ta­mo­šai­tis per me­tus pa­sta­tė tris pa­mink­lus: vie­toms, ku­rio­se gy­ve­na ir me­džio­ja, bei klu­bui, ku­riam va­do­va­vo. Da­bar po­li­ti­kas iš­trau­kė šiuo me­tu po­pu­lia­rią „žy­dų kor­tą“ – su­ma­nė pa­sta­ty­ti pa­mink­lą Kur­šė­nų žy­dų bend­ruo­me­nei, nors ne­se­niai sa­vo kny­go­je bu­vo „at­gai­vi­nęs“ an­ti­se­mi­ti­nes nuo­tai­kas. Kur­šė­niš­kiai po­li­ti­ko idė­ją pri­ly­gi­na pro­vo­ka­ci­jai, o no­rą sta­ty­ti pa­mink­lus – po­li­ti­nei kar­je­rai.Šiau­lių ra­jo­no...

Kas gražesnis – tą ir derins?

2016 m. birželio 17 d.
Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą. Jau „kri­to“ di­zai­ne­rio Vi­liaus Pu­ro­no so­cia­li­nis pla­ka­tas „Šiau­liai – uni­ver­si­te­ti­nis mies­tas“. Ar ir dėl rin­ki­mų pla­ka­tų po­li­ti­kai taip pat mins Sa­vi­val­dy­bės slenks­čius? Vy­riau­sy­bės at­sto­vė įžvel­gia, jog Sa­vi­val­dy­bė vir­ši­jo sa­vo kom­pe­ten­ci­ją: „To­kio po­bū­džio rek­la­mos Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­tu­ri tei­sės re­gu­liuo­ti“. Ji rei­ka­lau­ja tvar­ką keis­ti...

Ežeras centre – fantazija dugne

2016 m. birželio 15 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je. Prieš aš­tuo­ne­rius me­tus pa­reng­tas tech­ni­nis pro­jek­tas lie­ka stal­čiu­je kaip ne­rea­lus – jam įgy­ven­din­ti rei­kė­tų 20 mi­li­jo­nų eu­rų. Val­džios fan­ta­zi­ja ir am­bi­ci­jos bliūkš­ta ir dėl ta­ko ap­lin­kui eže­rą, ku­ris yra ko­ne mies­to cent­re ir trau­kia mies­tie­čius poil­siui. „Kas vaikš­čios ap­link eže­rą?“ – ste­bi­si Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas Eduar­das Bi­vai­nis...

Ar šventas Jurgis nugalės drakoną?

2016 m. birželio 11 d.
Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę kom­po­zi­ci­ją, vaiz­duo­jan­čią šv. Jur­gio ko­vą su dra­ko­nu. „Šiau­lių kraš­tui“ apie tai pa­ra­šius, ki­lo dis­ku­si­ja. Vie­tos kul­tū­ros na­mų re­ži­sie­rė Ni­jo­lė Gru­džins­kie­nė laik­raš­ty­je pa­reiš­kė, kad toks pa­si­rin­ki­mas – ne­tin­ka­mas, o Pa­pi­lės se­niū­nas spren­di­mus dėl me­ni­nių vie­šųjų ak­cen­tų ne­tu­rė­tų prii­mi­nė­ti už­da­ra­me ra­te, o kreip­tis į pla­tes­nę vi­suo­me­nę.Po pub­li­ka­ci­jos Ak­me­nės ra­jo­no kul­tū­ros...

Meras stabdys rekonstrukciją?

2016 m. birželio 2 d.
Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me da­ly­vau­ja 7 ran­go­vai. Bet me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai iš­kė­lė rei­ka­la­vi­mą: ar­ba už­tik­ri­na­te fi­nan­sa­vi­mą tre­jus me­tus į prie­kį, ar­ba ne­pa­si­ra­šo­me ran­gos su­tar­ties. „Mi­nist­ras to­kias me­ro nuo­sta­tas tie­siog va­di­na neat­sa­kin­gu el­ge­siu, kaip ga­li­ma neim­ti skir­tų pi­ni­gų ir nie­ko ne­pra­dė­ti?“ – klau­sė mi­nist­ro pa­ta­rė­ja Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė...

Kilo su­maiš­tis dėl uni­ver­si­te­to gim­na­zi­jos

2016 m. kovo 30 d.
Vie­šo­ji įstai­ga Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­ja tu­ri du stei­gė­jus – Sa­vi­val­dy­bę ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tą. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ima­si ini­cia­ty­vos keis­ti gim­na­zi­jos sta­tu­są, nes tik Sa­vi­val­dy­bė ski­ria jai fi­nan­sa­vi­mą.„Ar ne­bė­ra ak­tua­les­nių klau­si­mų?“ – ste­bi­si val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai.
Fi­nan­sa­vi­mas kliū­va
A. Vi­soc­kas „Šiau­lių kraš­tą“ ti­ki­no, jog dar nė­ra apie ką kal­bė­ti. Jo žo­džiais, „už­bė­ga­ma už akių“, „kai pri­bręs, tai ir pa­siū­ly­si­me.“
Ta­čiau su­ti­ko...

Logistikos centras susitraukė iki vėžės

2016 m. kovo 24 d.
Šiau­lių vie­šo­jo lo­gis­ti­kos cent­ro pro­jek­tas ne­ju­da iš vie­tos. Eu­ro­pi­nė pa­ra­ma pra­ras­ta. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, il­gai bu­vęs pro­jek­to skep­ti­ku, da­bar ban­do iš­temp­ti nors ge­le­žin­ke­lio vė­žę. Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius sako, jog ir vė­žė, ir pa­ts Lo­gis­ti­kos cent­ro pro­jek­tas da­bar tik pa­čios Sa­vi­val­dy­bės rei­ka­las.
Sa­vi­val­dy­bė sa­vo tink­la­la­py­je in­for­muo­ja, jog A. Vi­soc­kas šią sa­vai­tę dėl vė­žės tie­si­mo su­si­ti­ko su su­si­sie­ki­mo mi­nist­ru R...

15 eurų paskui vaiką, bet ne kiekvieną

2016 m. kovo 15 d.
Šiau­liuo­se iš ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo krep­še­lio da­ly­bų šie­met iš­brauk­tos Sa­vi­val­dy­bės įstai­gos. 15 eu­rų krep­še­lis pa­skui vai­ką nu­kreip­tas tik į pri­va­čias ar vals­ty­bės įstai­gas. Mies­to Ta­ry­bai tvar­ką siū­lo keis­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vė ap­skri­ty­je As­ta Ja­siū­nie­nė. Ji įžvel­gia pa­žeis­tus tei­sės ak­tus.
A. Ja­siū­nie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, jog pro­ble­mą iš­kė­lė vie­na ma­ma. Jos sū­nūs mo­ko­si Šiau­lių mies­to bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­je. Vie­nas iš jų lan­ko Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nes įstai­gas: plau­ki­mo...

Šiaulių strategijoje – treji metai be ambicijų

2016 m. vasario 3 d.
Šiau­lių mies­to ta­ry­ba pa­tvir­ti­no stra­te­gi­nį veik­los pla­ną 2016–2018 me­tams. Pa­tys po­li­ti­kai pa­si­gen­da am­bi­ci­jų stab­dy­ti gy­ven­to­jų ma­žė­ji­mą, pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jų. Šiau­liai pa­gal už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas – pa­sku­ti­niai tarp di­džių­jų mies­tų. Bet pla­nuo­ja­ma jų pri­trauk­ti 2 eu­rais dau­giau, nei iki šiol te­ko vie­nam gy­ven­to­jui.
Pa­gal pa­tvir­tin­tą tre­jų me­tų pla­ną, ku­ris lai­ko­mas svar­biau­siu pla­na­vi­mo do­ku­men­tu, kas­met bus su­da­ro­mas Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas...

Miestiečiai siūlo, valdžia – trypčioja

2016 m. sausio 29 d.
Kul­tū­ro­lo­gas, tre­čios kar­tos šiau­lie­tis Jo­nas Nek­ra­šius Sau­lės mū­šio ir Šiau­lių mies­to var­do pa­mi­nė­ji­mo 780-osioms me­ti­nėms pa­žy­mė­ti pa­tei­kė ke­lias de­šim­tis pa­siū­ly­mų. Jis pa­si­gen­da aiš­ku­mo ir su­si­kal­bė­ji­mo su Sa­vi­val­dy­be – ti­kė­jo­si, kad idė­jų au­to­riai tar­sis prie vie­no sta­lo dar iki Nau­jų­jų me­tų. „Sa­vi­val­dy­bei rei­kė­tų ap­si­spręs­ti, kiek mies­tui rei­kia. Gal trūks­ta pra­kti­kos, gal van­go­ka, nes ne­spė­ja?“ – svars­to J. Nek­ra­šius. Jis ti­ki, kad mies­tas ga­li pro­gre­suo­ti.J. Nek­ra­šius ant sta­lo...

Nuo emigracijos iki korupcijos (134)

2016 m. sausio 26 d.
Šiaulių universitetas Savivaldybės užsakymu atliko „Verslo sąlygų tyrimą Šiaulių mieste“. Apklaustų miesto verslininkų nuomone, verslui sėkmingai gyvuoti bene labiausiai kliudo emigracija. Įmonių kurtis nevilioja prastas miesto įvaizdis ir mažai mokestinių lengvatų. Viešosiose įstaigose, anot verslininkų, korupcijos lygis yra aukštas.Vidutiniškai įvertinta miesto infrastruktūra, mokestinė aplinka, laisvalaikio galimybės, turizmo objektai.simona.Verslo sąlygų tyrimą atliko Šiaulių universiteto (ŠU) Vadybos katedros profesorė Skaidrė Žičkienė, lektorės Aida Jankauskienė, Liongina...

Jokių idėjų

2016 m. sausio 22 d.
Šiaulių pramonininkų asociacijos nariams pristatytas šiųmetinis Šiaulių miesto savivaldybės biudžetas. Jo Taryba dar nepatvirtino, tačiau asociacijos prezidentas Alvydas Stulpinas įsitikinęs: „Šiemet nejudėsime pirmyn. Toks biudžetas – ne vienas ir ne du miesto žingsniai atgal“. Jį stebina, kad nėra jokių idėjų, investicinių projektų miestui kelti. Net miesto erdvės nebus kapitaliai tvarkomos. Gresia verslo emigracija?Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidento A. Stulpino teigimu, planuojamo 2016 metų miesto savivaldybės biudžeto dydis siekia per 85...

Keli milijonai eurų – „menkas nuostolis“

2016 m. sausio 9 d.
Apie pusę milijono eurų Šiaulių oro uosto įmonei skyrusi naujoji miesto valdžia tikisi ją išgelbėti. Šiaulių meras Artūras Visockas duoda 30 procentų, kad pavyks. Neatmeta galimybės uždaryti, tačiau nemano, jog miesto pinigai metami į balą. „Blogiausiu atveju nuostoliai nebus dideli – keli milijonai“, – skaičiuoja meras.Skrydžiai gali būti uždrausti, jeigu įmonė neatnaujins perono ir riedėjimo takų.Simona KVEDERYTĖ– Vien per paskutinius metus Šiaulių savivaldybė oro uostui skyrė 415 tūkstančių eurų. Turbūt turite šios įmonės plėtros viziją?– Šiaulių oro uostas liks Savivaldybės įmone. Privačiam...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />