(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Mokyklų naujienos

Perskaitytos knygos tapo rekomendacija bendraamžiams

2017 m. gegužės 26 d.
Šiuos moks­lo me­tus Šiau­lių Didžd­va­rio gim­na­zi­jos II m kla­sės mo­ki­niai bai­gia pri­sta­ty­da­mi kū­ri­nius, ku­riuos rin­ko­si ir sa­va­ran­kiš­kai skai­tė lais­va­lai­kiu. Ant suo­lų su­gu­lė Ba­lio Sruo­gos at­si­mi­ni­mų kny­ga „Die­vų miš­kas“, Al­vy­do Šle­pi­ko „Ma­no var­das Ma­ry­tė“, Rū­tos Se­pe­tys „Drus­ka jū­rai“, Lau­ros Sin­ti­jos Čer­niaus­kai­tės „Be­ne­dik­to slenks­čiai“. Skir­tin­gos, sa­vi­tos, ver­tos gim­na­zis­tų dė­me­sio.
Per dvi pa­mo­kas, or­ga­ni­zuo­tas gim­na­zi­jos A. J. Grei­mo skai­tyk­lo­je...

Mokiniai gamino keraminius indus

2017 m. gegužės 26 d.
Kon­kur­so te­ma „In­dai. Nuo tra­di­ci­jos iki atei­ties“. Dar­bai at­ke­lia­vo iš re­gio­no ug­dy­mo įstai­gų. Dau­gu­ma kon­kur­sui pa­teik­tų mo­ki­nių dar­bų nu­lip­dy­ti iš plas­tiš­ko mo­lio, ke­li iš gru­baus ša­mo­to. In­dai de­ko­ruo­ti kli­juo­tu, įspaus­tu, įrėž­tu de­ko­ru, deng­ti įvai­rias­pal­ve gla­zū­ra.
In­dai funk­cio­na­lūs, ga­li bū­ti nau­do­ja­mi sta­lui ser­vi­ruo­ti. Įmant­rių for­mų de­ko­ra­ty­vi­nę pa­skir­tį tu­rin­tys in­dai su­kur­ti su­dė­tin­ges­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, dau­giau dė­me­sio ski­ria­ma ne­tra­di­ci­nei...

Antroji vieta leido jaustis čempionais

2017 m. balandžio 28 d.
Tad ir mes, Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos mo­ki­niai, nu­spren­dė­me pa­tik­rin­ti sa­vo ži­nias ir var­žy­tis su ki­tais moks­lei­viais.
Praė­ju­siais me­tais su­si­bū­rė­me į „Auš­ros“ ko­man­dą, ku­rio­je sa­vo iš­min­tį de­monst­ra­vo Ak­vi­lė Rakš­ty­tė, Skir­man­tas Radž­vi­las, Pau­lius Kup­re­vi­čius, Ka­mi­lė Stan­kai­ty­tė, Lu­kas Balt­ra­mai­tis bei Ie­va Sin­ke­vi­čiū­tė. Tu­rė­jo­me tiks­lą pa­tek­ti į pa­grin­di­nį fi­na­lą, ku­ria­me var­žė­si aš­tuo­nio­li­ka ge­riau­sių Lie­tu­vos ko­man­dų. Tą­kart užė­mė­me dvi­de­šim­tą vie­tą ir li­ko­me...

Makaronų tiltas atlaikė 188,7 kg apkrovą

2017 m. balandžio 28 d.
Pri­zi­nes vie­tas pel­niu­sios moks­lei­vių ko­man­dos ge­gu­žės 3 die­ną su­si­tiks di­džia­ja­me fi­na­le, ku­ria­me var­žy­sis su stu­den­tų ir ab­sol­ven­tų ko­man­do­mis.
Čem­pio­na­to tai­syk­lės pa­pras­tos. Kiek­vie­na ko­man­da, su­da­ry­ta iš ma­žiau nei ke­tu­rių na­rių, pa­si­tel­ku­si 1 kg ma­ka­ro­nų ir kli­jus tu­ri pa­sta­ty­ti til­tą, iš­lai­kan­tį kuo di­des­nę ap­kro­vą. 2011 m. star­ta­vęs su ke­tu­rio­mis VGTU Sta­ty­bos fa­kul­te­to stu­den­tų ko­man­do­mis ir 23 kg ap­kro­vą iš­lai­kiu­siu stip­riau­siu til­tu...

Gimnazistai pateikė idėjų, kaip atgaivinti Kaštonų alėją

2017 m. balandžio 28 d.
Pro­jek­to star­tas pa­skelb­tas ant­ra­die­nį. Mo­ki­niai dir­bo skir­tin­go­se eks­per­tų gru­pė­se, rin­ko­si ar­chi­tek­tų, gam­ti­nin­kų-eko­lo­gų, ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rių, vie­šų­jų ry­šių at­sto­vų, pa­vel­do­sau­gi­nin­kų gru­pes. Gim­na­zis­tams pa­dė­jo, juos kon­sul­ta­vo skir­tin­gų sri­čių spe­cia­lis­tai: bu­vęs Didžd­va­rio gim­na­zi­jos mo­ki­nys, ar­chi­tek­tas Kris­ti­jo­nas Mu­raus­kas, mu­zie­ji­nin­kė, vyr. spe­cia­lis­tė Vil­ma Ka­ri­naus­kie­nė, žur­na­lis­tė Si­gi­ta In­čiū­rie­nė, Eu­ro­pos sa­va­no­rių tar­ny­bos sa­va­no­rė Ta­bea...

„Aušrelės“ koncertas

2017 m. balandžio 28 d.

„Dai­nos spar­nais“ skli­do so­lis­tų ir an­samb­lių bal­sai

2017 m. balandžio 28 d.
Vi­są die­ną „Ju­ven­tos“ pro­gim­na­zi­jo­je skam­bė­jo dai­nos: so­lis­tai dai­na­vo Ma­žo­jo­je kon­cer­tų sa­lė­je, an­samb­liai – ak­tų sa­lė­je. Da­ly­vius ver­ti­no dvi ko­mi­si­jos. Ver­tin­to­jams te­ko ge­ro­kai pa­dir­bė­ti kiek­vie­no­je am­žiaus ka­te­go­ri­jo­je iš­ski­riant tris ge­riau­sius so­lis­tus ir tris dar­niau­siai skam­bė­ju­sius an­samb­lius. Or­ga­ni­za­to­riai bu­vo nu­ma­tę dip­lo­man­tų var­dus ir no­mi­na­ci­jas už ge­riau­siai at­lik­tą lie­tu­vių liau­dies dai­ną. Tai lei­do pra­džiu­gin­ti dar...

Pernai žinių siekė kas trečias suaugęs gyventojas

2017 m. balandžio 28 d.
Kas ket­vir­tas dar­bin­go 25-64 me­tų gy­ven­to­jas pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją to­bu­li­no mo­ky­mo kur­suo­se ar­ba mo­kė­si dar­bo vie­to­je, kas penk­tas iš įvai­rių in­for­ma­ci­jos šal­ti­nių švie­tė­si sa­va­ran­kiš­kai, 2 pro­cen­tai stu­di­ja­vo uni­ver­si­te­tuo­se, ko­le­gi­jo­se ar ki­to­se for­ma­lų­jį švie­ti­mą tei­kian­čio­se mo­ky­mo įstai­go­se.
Dau­gu­ma (84 pro­c.) suau­gu­sių gy­ven­to­jų tei­gė, kad mo­ky­da­mie­si įvai­riuo­se mo­ky­mo kur­suo­se sie­kė įgy­ti pro­fe­si­nių ži­nių, rei­ka­lin­gų dar­bui, ki­ti – dėl as­me­ni­nių...

Per studijas prisijaukino Vokietiją

2017 m. kovo 31 d.
Vie­na iš aš­tuo­nių šau­kė­niš­kių (Kel­mės r.) mo­ky­to­jos ir in­ži­nie­riaus Vio­le­tos ir Al­gio Va­lan­tu­ke­vi­čių vai­kų duk­ra Li­na sa­vo atei­tį sie­ja su Vo­kie­ti­ja. Stu­di­juo­ti ten iš­vy­ku­si mer­gi­na ti­ki­na, jog sve­čio­je ša­ly­je la­bai ge­rai jau­čia­si, ten įsi­gy­ve­no ir ti­ki­si kur­ti atei­tį.Į tė­vų na­mus Šau­kė­nų se­niū­ni­jos Pail­gio kai­me Li­na Va­lan­tu­ke­vi­čiū­tė grį­žo la­bai trum­pam. Rei­kė­jo pa­si­keis­ti as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę, to­dėl par­skri­do ke­lioms die­noms. Il­ges­niam lai­kui ne­ga­li ati­trūk­ti nuo...

Instrumentų kolekcininkai pristatė vaikams savo kolekciją

2017 m. kovo 31 d.
Jau­nie­ji gi­lai­tiš­kiai ap­žiū­ri­nė­jo ar­mo­ni­kas, akor­deo­nus, būg­nus ir net su gra­žuo­liu ba­ja­nu su­si­pa­ži­no.Ga­lė­jo pa­tys pa­mė­gin­ti pa­spaus­ti vie­ną ki­tą inst­ru­men­tų kla­vi­šą, su­duo­ti per būg­ną ar iš­mė­gin­ti barš­ka­lų skam­bė­ji­mą. Vai­kams įspū­dį da­rė, kai J. Rim­kus iš­si­ta­rė, kad ba­ja­ną iš Šve­di­jos par­ve­žė jo duk­ra, o šis pui­kus inst­ru­men­tas kai­na­vo be­veik 1 000 eu­rų.
J. Ža­roms­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad no­rė­da­ma įsi­gy­ti ne­di­de­lį akor­deo­ną, ap­va­žia­vo pu­sę Lie­tu­vos, pa­bu­vo­jo ne pas vie­ną...

Pamoka „Ventos“ įmonėje

2017 m. kovo 31 d.
Mo­ki­niai su­si­pa­ži­no su pa­grin­di­niais me­die­nos pa­ruo­ši­mo, ma­ši­ni­nio ap­dir­bi­mo, grę­ži­mo, su­rin­ki­mo, ap­dai­los, šli­fa­vi­mo, kli­ja­vi­mo, siuvimo/apmušimo, pa­ka­vi­mo, san­dė­lia­vi­mo dar­bais.
Su įmo­nės ad­mi­nist­ra­to­re Eri­ka Mi­la­šaus­kie­ne ap­tar­tos to­les­nės veik­los – mo­ki­niai tu­rės ga­li­my­bę da­ly­vau­ti pro­fe­si­nia­me veik­li­ni­me, su­si­pa­žin­ti su pa­klau­siau­sio­mis įmo­nė­je pro­fe­si­jo­mis: pro­gra­muo­to­jo, konst­ruk­to­riaus, tech­no­lo­go; su­ži­nos, ką dir­ba...

Paaiš­kė­jo „Auk­si­nio gaub­liu­ko 2017“ nu­ga­lė­to­jai

2017 m. kovo 31 d.
Ja­me sa­vo jė­gas iš­ban­dė 37 gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nės na­riai, ku­riems bu­vo pa­teik­ta 20 klau­si­mų ir vaiz­di­nių už­duo­čių. Kon­kur­so da­ly­viams te­ko pa­si­do­mė­ti, kur yra il­giau­sia ir trum­piau­sia tarp­vals­ty­bi­nė sau­su­mos sie­na, kiek ir ko­kių Šiau­liuo­se pri­skai­čiuo­ja­ma kal­ne­lių, įvar­din­ti as­me­nį, ku­riam gais­ras Klai­pė­dos uos­te pa­dė­jo at­ras­ti Tro­ją, ir dau­ge­lį ki­tų.
Su­su­ma­vus kon­kur­so re­zul­ta­tus paaiš­kė­jo JJG kon­kur­so „Auk­si­nis gaub­liu­kas 2017“ lau­rea­tai: Gus­tas...

Popietė „Žemė – mūsų rankose“

2017 m. kovo 31 d.
Į ren­gi­nį pa­kvies­ti sve­čiai, drau­gai ir kny­gų bi­čiu­liai, Šiau­lių ra­jo­no Kur­šė­nų kū­ry­bos na­mų gam­to­sau­gos bū­re­lio mo­ki­niai ir jų va­do­vė Ra­sa Poš­kie­nė. Bū­re­lio na­riai su­ren­gė vik­to­ri­ną „Lie­tu­vos gam­ta“ ir pa­do­va­no­jo in­ki­lą šikš­nos­par­niui.
Kur­šė­nų Dau­gė­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los pir­mo­kai Per­la Šiui­py­tė, Ga­bi­ja Du­da­vi­čiū­tė, De­ni­sė Na­kai­tė, Si­mo­na Ged­mi­nai­tė, Ro­kas Ka­čins­kas iš­mo­ko paukš­čių bal­sų pa­mėg­džio­ji­mų, ki­ti šven­tės da­ly­viai tu­rė­jo at­spė­ti, ko­kį paukš­te­lį jie pa­mėg­džio­jo. Pir­mo­kų mo­ky­to­ja – As­ta Star­tie­nė...

Sėkmė vokiečių olimpiadoje

2017 m. kovo 31 d.
Olim­pia­do­je pir­mą­sias vie­tas pel­nė Vil­niaus Žir­mū­nų gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kė Eg­lė Svi­ders­ky­tė (B2 kal­bos ly­gis) ir Šiau­lių Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kė Da­nie­la Beh­rens (B1 kal­bos ly­gis).
Šie­met pir­mą kar­tą kar­tu su olim­pia­da bu­vo ren­gia­mas ir vo­kie­čių kal­bos kon­kur­sas (A2 kal­bos ly­gis) aš­tun­tų kla­sių mo­ki­niams. Jo nu­ga­lė­to­ja ta­po Kot­ry­na Kar­paus­kai­tė iš Kau­no jė­zui­tų gim­na­zi­jos.
Lai­mė­to­jai tu­rės ga­li­my­bę at­sto­vau­ti Lie­tu­vai Bal­ti­jos ša­lių vo­kie­čių...

Naujas iššūkis – kibernetinė priklausomybė

2017 m. kovo 17 d.
Pag­rin­di­nė pa­skai­tų te­ma – ki­ber­ne­ti­nės pri­klau­so­my­bės. A. Šiukš­ta at­krei­pė dė­me­sį į in­ter­ne­to ke­lia­mą po­vei­kį svei­ka­tai, in­te­lek­tui bei mo­ra­lei.
Pas­kai­tų me­tu siek­ta pa­dė­ti mo­ki­niams su­si­for­muo­ti sa­vo so­cia­li­nę po­zi­ci­ją. Išs­kir­ti ga­li­mi pa­gal­bos bū­dai, pro­ble­mos at­pa­ži­ni­mo kri­te­ri­jai, bū­din­gi bend­ra­vi­mui in­ter­ne­tu – so­cia­li­nio pa­lai­ky­mo, as­me­ny­bės kū­ri­mo, kom­piu­te­ri­nių žai­di­mų bei sek­sua­li­nio pa­si­ten­ki­ni­mo.
Tė­vai, au­gę ne skait­me­ni­niais...

Šventė – ir prasminga, ir įdomi

2017 m. kovo 17 d.
I ir II kla­sių mo­ki­niai da­ly­va­vo orien­ta­vi­mo­si spor­to var­žy­bo­se, ap­lan­kant is­to­ri­nes Šiau­lių mies­to vie­tas. Įdo­mią is­to­ri­nę tra­są pa­ruo­šė kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja Ire­na Vi­džiū­nie­nė ir orien­ta­vi­mo­si spor­to bū­re­lio na­riai (va­do­vas N. Vi­džiū­nas). Is­to­ri­jos mo­ky­to­ja Kris­ti­na Mu­raus­kie­nė, tal­ki­nant klu­bo „Že­mės drau­gai“ na­rėms Kot­ry­nai Na­ju­ly­tei, Ag­nei Pe­tu­kai­tei ir Gab­rie­lei Pet­ro­šiū­tei, or­ga­ni­za­vo šven­ti­nį „JJG Pro­tų ko­vos“ tur­ny­rą. Ja­me da­ly­va­vo ir sve­čiai iš...

Vaikai su­si­pa­ži­no su ne­re­gio pa­sau­liu

2017 m. kovo 17 d.
Au­to­rė ne tik pri­sta­tė iš­leis­tus kom­pak­ti­nius pa­sa­kų dis­kus, bet ir pa­ti jas skai­tė iš Brai­lio raš­tu pa­ra­šy­tų kny­gų.
Už­siė­mi­mo me­tu vai­kai su­si­pa­ži­no su ne­re­gin­čio žmo­gaus pa­sau­liu – var­tė Brai­lio raš­to kny­gas, iš­ban­dė len­te­lę ir gri­fe­lį, pa­ma­tė kal­ban­tį ter­mo­met­rą, su­pra­to bal­to­sios laz­de­lės ir pi­ni­gų at­pa­ži­ni­mo kor­te­lės pa­skir­tį, ant sa­vo ap­ran­gos pa­tik­ri­no kal­ban­čio spal­vų de­tek­to­riaus vei­ki­mą.
Vieš­nia no­riai at­sa­ki­nė­jo į vai­kų klau­si­mus, da­li­jo sa­vo gy­ve­ni­miš­ką...

Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo darbo grupė sutarė dėl bendrų pertvarkos principų

2017 m. kovo 17 d.
Su­tar­ta, kad per­tvar­ky­ta­me tink­le ga­lė­tų lik­ti tri­jų ti­pų uni­ver­si­te­ti­nės aukš­to­sios mo­kyk­los: kla­si­ki­nis pla­čios ap­rėp­ties uni­ver­si­te­tas, tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas ir spe­cia­li­zuo­ta aka­de­mi­ja. Dėl ne­di­de­lės aukš­to­jo moks­lo sis­te­mos apim­ties pa­sta­rie­ji du ti­pai ga­li bū­ti pla­čios ap­rėp­ties uni­ver­si­te­to da­li­mi.
Vil­niu­je ir Kau­ne siū­lo­ma telk­ti po vie­ną kla­si­ki­nį uni­ver­si­te­tą. Dėl ki­tų ti­pų ir konk­re­čių aukš­tų­jų mo­kyk­lų dar­bo gru­pė svars­tys vė­les­niuo­se po­sė­džiuo­se...

ŠMM planai: kokybiškas švietimas ir tarptautinio lygio mokslas

2017 m. kovo 17 d.
„Mū­sų tiks­las – ko­ky­biš­kas švie­ti­mas kiek­vie­nam, kur jis be­si­mo­ky­tų, mies­te ar kai­me. Švie­ti­mas tu­ri pa­dė­ti įveik­ti so­cia­li­nę at­skir­tį ir pa­dė­ti kiek­vie­nam pa­siek­ti pa­čių ge­riau­sių re­zul­ta­tų. Ant­ra­sis, bet ne ma­žiau svar­bus, tiks­las – kon­ku­ren­cin­gas moks­las ir stu­di­jos“, – sa­kė mi­nist­rė.
Nu­ma­ty­tos pen­kios pa­grin­di­nės Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos dar­bų kryp­tys stip­ri­nant ko­ky­bę.
Jau da­bar per­žiū­ri­mos pro­gra­mos, de­ri­nant jas prie laik­me­čio iš­šū­kių. Bus...

Mokinių bendrovė prekiavo originaliais dėkliukais

2017 m. kovo 3 d.
MMB „Best Ca­se 4 You“ na­riai (Go­da Kat­ku­tė, II b kl., Ro­kas Ožins­kas, III d kl., Ei­vi­das Au­gus­ti­nas Gri­nius, III b kl. ir Lai­mo­nas Kar­ži­naus­kas, III b kl.) pre­kia­vo per­ma­to­mais te­le­fo­nų dėk­liu­kais su gim­na­zis­tų kū­ry­bi­niais dar­bais. Bend­ro­vė bu­vo ap­do­va­no­ta dip­lo­mu už ge­riau­sią mo­ki­nių mo­ko­mo­sios bend­ro­vės pri­sta­ty­mą.
Bend­ro­vės na­rė G. Kat­ku­tė bu­vo pri­pa­žin­ta ly­de­re už uni­ka­lius ge­bė­ji­mus, įžval­gu­mą, rep­re­zen­ta­ty­vią ko­mu­ni­ka­ci­ją bei...

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas