(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Mokyklų naujienos

Antroji vieta leido jaustis čempionais

2017 m. balandžio 28 d.
Tad ir mes, Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos mo­ki­niai, nu­spren­dė­me pa­tik­rin­ti sa­vo ži­nias ir var­žy­tis su ki­tais moks­lei­viais.
Praė­ju­siais me­tais su­si­bū­rė­me į „Auš­ros“ ko­man­dą, ku­rio­je sa­vo iš­min­tį de­monst­ra­vo Ak­vi­lė Rakš­ty­tė, Skir­man­tas Radž­vi­las, Pau­lius Kup­re­vi­čius, Ka­mi­lė Stan­kai­ty­tė, Lu­kas Balt­ra­mai­tis bei Ie­va Sin­ke­vi­čiū­tė. Tu­rė­jo­me tiks­lą pa­tek­ti į pa­grin­di­nį fi­na­lą, ku­ria­me var­žė­si aš­tuo­nio­li­ka ge­riau­sių Lie­tu­vos ko­man­dų. Tą­kart užė­mė­me dvi­de­šim­tą vie­tą ir li­ko­me...

Makaronų tiltas atlaikė 188,7 kg apkrovą

2017 m. balandžio 28 d.
Pri­zi­nes vie­tas pel­niu­sios moks­lei­vių ko­man­dos ge­gu­žės 3 die­ną su­si­tiks di­džia­ja­me fi­na­le, ku­ria­me var­žy­sis su stu­den­tų ir ab­sol­ven­tų ko­man­do­mis.
Čem­pio­na­to tai­syk­lės pa­pras­tos. Kiek­vie­na ko­man­da, su­da­ry­ta iš ma­žiau nei ke­tu­rių na­rių, pa­si­tel­ku­si 1 kg ma­ka­ro­nų ir kli­jus tu­ri pa­sta­ty­ti til­tą, iš­lai­kan­tį kuo di­des­nę ap­kro­vą. 2011 m. star­ta­vęs su ke­tu­rio­mis VGTU Sta­ty­bos fa­kul­te­to stu­den­tų ko­man­do­mis ir 23 kg ap­kro­vą iš­lai­kiu­siu stip­riau­siu til­tu...

Gimnazistai pateikė idėjų, kaip atgaivinti Kaštonų alėją

2017 m. balandžio 28 d.
Pro­jek­to star­tas pa­skelb­tas ant­ra­die­nį. Mo­ki­niai dir­bo skir­tin­go­se eks­per­tų gru­pė­se, rin­ko­si ar­chi­tek­tų, gam­ti­nin­kų-eko­lo­gų, ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rių, vie­šų­jų ry­šių at­sto­vų, pa­vel­do­sau­gi­nin­kų gru­pes. Gim­na­zis­tams pa­dė­jo, juos kon­sul­ta­vo skir­tin­gų sri­čių spe­cia­lis­tai: bu­vęs Didžd­va­rio gim­na­zi­jos mo­ki­nys, ar­chi­tek­tas Kris­ti­jo­nas Mu­raus­kas, mu­zie­ji­nin­kė, vyr. spe­cia­lis­tė Vil­ma Ka­ri­naus­kie­nė, žur­na­lis­tė Si­gi­ta In­čiū­rie­nė, Eu­ro­pos sa­va­no­rių tar­ny­bos sa­va­no­rė Ta­bea...

„Aušrelės“ koncertas

2017 m. balandžio 28 d.

„Dai­nos spar­nais“ skli­do so­lis­tų ir an­samb­lių bal­sai

2017 m. balandžio 28 d.
Vi­są die­ną „Ju­ven­tos“ pro­gim­na­zi­jo­je skam­bė­jo dai­nos: so­lis­tai dai­na­vo Ma­žo­jo­je kon­cer­tų sa­lė­je, an­samb­liai – ak­tų sa­lė­je. Da­ly­vius ver­ti­no dvi ko­mi­si­jos. Ver­tin­to­jams te­ko ge­ro­kai pa­dir­bė­ti kiek­vie­no­je am­žiaus ka­te­go­ri­jo­je iš­ski­riant tris ge­riau­sius so­lis­tus ir tris dar­niau­siai skam­bė­ju­sius an­samb­lius. Or­ga­ni­za­to­riai bu­vo nu­ma­tę dip­lo­man­tų var­dus ir no­mi­na­ci­jas už ge­riau­siai at­lik­tą lie­tu­vių liau­dies dai­ną. Tai lei­do pra­džiu­gin­ti dar...

Pernai žinių siekė kas trečias suaugęs gyventojas

2017 m. balandžio 28 d.
Kas ket­vir­tas dar­bin­go 25-64 me­tų gy­ven­to­jas pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją to­bu­li­no mo­ky­mo kur­suo­se ar­ba mo­kė­si dar­bo vie­to­je, kas penk­tas iš įvai­rių in­for­ma­ci­jos šal­ti­nių švie­tė­si sa­va­ran­kiš­kai, 2 pro­cen­tai stu­di­ja­vo uni­ver­si­te­tuo­se, ko­le­gi­jo­se ar ki­to­se for­ma­lų­jį švie­ti­mą tei­kian­čio­se mo­ky­mo įstai­go­se.
Dau­gu­ma (84 pro­c.) suau­gu­sių gy­ven­to­jų tei­gė, kad mo­ky­da­mie­si įvai­riuo­se mo­ky­mo kur­suo­se sie­kė įgy­ti pro­fe­si­nių ži­nių, rei­ka­lin­gų dar­bui, ki­ti – dėl as­me­ni­nių...

Per studijas prisijaukino Vokietiją (3)

2017 m. kovo 31 d.
Vie­na iš aš­tuo­nių šau­kė­niš­kių (Kel­mės r.) mo­ky­to­jos ir in­ži­nie­riaus Vio­le­tos ir Al­gio Va­lan­tu­ke­vi­čių vai­kų duk­ra Li­na sa­vo atei­tį sie­ja su Vo­kie­ti­ja. Stu­di­juo­ti ten iš­vy­ku­si mer­gi­na ti­ki­na, jog sve­čio­je ša­ly­je la­bai ge­rai jau­čia­si, ten įsi­gy­ve­no ir ti­ki­si kur­ti atei­tį.Į tė­vų na­mus Šau­kė­nų se­niū­ni­jos Pail­gio kai­me Li­na Va­lan­tu­ke­vi­čiū­tė grį­žo la­bai trum­pam. Rei­kė­jo pa­si­keis­ti as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę, to­dėl par­skri­do ke­lioms die­noms. Il­ges­niam lai­kui ne­ga­li ati­trūk­ti nuo...

Instrumentų kolekcininkai pristatė vaikams savo kolekciją

2017 m. kovo 31 d.
Jau­nie­ji gi­lai­tiš­kiai ap­žiū­ri­nė­jo ar­mo­ni­kas, akor­deo­nus, būg­nus ir net su gra­žuo­liu ba­ja­nu su­si­pa­ži­no.Ga­lė­jo pa­tys pa­mė­gin­ti pa­spaus­ti vie­ną ki­tą inst­ru­men­tų kla­vi­šą, su­duo­ti per būg­ną ar iš­mė­gin­ti barš­ka­lų skam­bė­ji­mą. Vai­kams įspū­dį da­rė, kai J. Rim­kus iš­si­ta­rė, kad ba­ja­ną iš Šve­di­jos par­ve­žė jo duk­ra, o šis pui­kus inst­ru­men­tas kai­na­vo be­veik 1 000 eu­rų.
J. Ža­roms­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad no­rė­da­ma įsi­gy­ti ne­di­de­lį akor­deo­ną, ap­va­žia­vo pu­sę Lie­tu­vos, pa­bu­vo­jo ne pas vie­ną...

Pamoka „Ventos“ įmonėje

2017 m. kovo 31 d.
Mo­ki­niai su­si­pa­ži­no su pa­grin­di­niais me­die­nos pa­ruo­ši­mo, ma­ši­ni­nio ap­dir­bi­mo, grę­ži­mo, su­rin­ki­mo, ap­dai­los, šli­fa­vi­mo, kli­ja­vi­mo, siuvimo/apmušimo, pa­ka­vi­mo, san­dė­lia­vi­mo dar­bais.
Su įmo­nės ad­mi­nist­ra­to­re Eri­ka Mi­la­šaus­kie­ne ap­tar­tos to­les­nės veik­los – mo­ki­niai tu­rės ga­li­my­bę da­ly­vau­ti pro­fe­si­nia­me veik­li­ni­me, su­si­pa­žin­ti su pa­klau­siau­sio­mis įmo­nė­je pro­fe­si­jo­mis: pro­gra­muo­to­jo, konst­ruk­to­riaus, tech­no­lo­go; su­ži­nos, ką dir­ba...

Paaiš­kė­jo „Auk­si­nio gaub­liu­ko 2017“ nu­ga­lė­to­jai

2017 m. kovo 31 d.
Ja­me sa­vo jė­gas iš­ban­dė 37 gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nės na­riai, ku­riems bu­vo pa­teik­ta 20 klau­si­mų ir vaiz­di­nių už­duo­čių. Kon­kur­so da­ly­viams te­ko pa­si­do­mė­ti, kur yra il­giau­sia ir trum­piau­sia tarp­vals­ty­bi­nė sau­su­mos sie­na, kiek ir ko­kių Šiau­liuo­se pri­skai­čiuo­ja­ma kal­ne­lių, įvar­din­ti as­me­nį, ku­riam gais­ras Klai­pė­dos uos­te pa­dė­jo at­ras­ti Tro­ją, ir dau­ge­lį ki­tų.
Su­su­ma­vus kon­kur­so re­zul­ta­tus paaiš­kė­jo JJG kon­kur­so „Auk­si­nis gaub­liu­kas 2017“ lau­rea­tai: Gus­tas...

Popietė „Žemė – mūsų rankose“

2017 m. kovo 31 d.
Į ren­gi­nį pa­kvies­ti sve­čiai, drau­gai ir kny­gų bi­čiu­liai, Šiau­lių ra­jo­no Kur­šė­nų kū­ry­bos na­mų gam­to­sau­gos bū­re­lio mo­ki­niai ir jų va­do­vė Ra­sa Poš­kie­nė. Bū­re­lio na­riai su­ren­gė vik­to­ri­ną „Lie­tu­vos gam­ta“ ir pa­do­va­no­jo in­ki­lą šikš­nos­par­niui.
Kur­šė­nų Dau­gė­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los pir­mo­kai Per­la Šiui­py­tė, Ga­bi­ja Du­da­vi­čiū­tė, De­ni­sė Na­kai­tė, Si­mo­na Ged­mi­nai­tė, Ro­kas Ka­čins­kas iš­mo­ko paukš­čių bal­sų pa­mėg­džio­ji­mų, ki­ti šven­tės da­ly­viai tu­rė­jo at­spė­ti, ko­kį paukš­te­lį jie pa­mėg­džio­jo. Pir­mo­kų mo­ky­to­ja – As­ta Star­tie­nė...

Sėkmė vokiečių olimpiadoje

2017 m. kovo 31 d.
Olim­pia­do­je pir­mą­sias vie­tas pel­nė Vil­niaus Žir­mū­nų gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kė Eg­lė Svi­ders­ky­tė (B2 kal­bos ly­gis) ir Šiau­lių Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kė Da­nie­la Beh­rens (B1 kal­bos ly­gis).
Šie­met pir­mą kar­tą kar­tu su olim­pia­da bu­vo ren­gia­mas ir vo­kie­čių kal­bos kon­kur­sas (A2 kal­bos ly­gis) aš­tun­tų kla­sių mo­ki­niams. Jo nu­ga­lė­to­ja ta­po Kot­ry­na Kar­paus­kai­tė iš Kau­no jė­zui­tų gim­na­zi­jos.
Lai­mė­to­jai tu­rės ga­li­my­bę at­sto­vau­ti Lie­tu­vai Bal­ti­jos ša­lių vo­kie­čių...

Naujas iššūkis – kibernetinė priklausomybė

2017 m. kovo 17 d.
Pag­rin­di­nė pa­skai­tų te­ma – ki­ber­ne­ti­nės pri­klau­so­my­bės. A. Šiukš­ta at­krei­pė dė­me­sį į in­ter­ne­to ke­lia­mą po­vei­kį svei­ka­tai, in­te­lek­tui bei mo­ra­lei.
Pas­kai­tų me­tu siek­ta pa­dė­ti mo­ki­niams su­si­for­muo­ti sa­vo so­cia­li­nę po­zi­ci­ją. Išs­kir­ti ga­li­mi pa­gal­bos bū­dai, pro­ble­mos at­pa­ži­ni­mo kri­te­ri­jai, bū­din­gi bend­ra­vi­mui in­ter­ne­tu – so­cia­li­nio pa­lai­ky­mo, as­me­ny­bės kū­ri­mo, kom­piu­te­ri­nių žai­di­mų bei sek­sua­li­nio pa­si­ten­ki­ni­mo.
Tė­vai, au­gę ne skait­me­ni­niais...

Šventė – ir prasminga, ir įdomi

2017 m. kovo 17 d.
I ir II kla­sių mo­ki­niai da­ly­va­vo orien­ta­vi­mo­si spor­to var­žy­bo­se, ap­lan­kant is­to­ri­nes Šiau­lių mies­to vie­tas. Įdo­mią is­to­ri­nę tra­są pa­ruo­šė kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja Ire­na Vi­džiū­nie­nė ir orien­ta­vi­mo­si spor­to bū­re­lio na­riai (va­do­vas N. Vi­džiū­nas). Is­to­ri­jos mo­ky­to­ja Kris­ti­na Mu­raus­kie­nė, tal­ki­nant klu­bo „Že­mės drau­gai“ na­rėms Kot­ry­nai Na­ju­ly­tei, Ag­nei Pe­tu­kai­tei ir Gab­rie­lei Pet­ro­šiū­tei, or­ga­ni­za­vo šven­ti­nį „JJG Pro­tų ko­vos“ tur­ny­rą. Ja­me da­ly­va­vo ir sve­čiai iš...

Vaikai su­si­pa­ži­no su ne­re­gio pa­sau­liu

2017 m. kovo 17 d.
Au­to­rė ne tik pri­sta­tė iš­leis­tus kom­pak­ti­nius pa­sa­kų dis­kus, bet ir pa­ti jas skai­tė iš Brai­lio raš­tu pa­ra­šy­tų kny­gų.
Už­siė­mi­mo me­tu vai­kai su­si­pa­ži­no su ne­re­gin­čio žmo­gaus pa­sau­liu – var­tė Brai­lio raš­to kny­gas, iš­ban­dė len­te­lę ir gri­fe­lį, pa­ma­tė kal­ban­tį ter­mo­met­rą, su­pra­to bal­to­sios laz­de­lės ir pi­ni­gų at­pa­ži­ni­mo kor­te­lės pa­skir­tį, ant sa­vo ap­ran­gos pa­tik­ri­no kal­ban­čio spal­vų de­tek­to­riaus vei­ki­mą.
Vieš­nia no­riai at­sa­ki­nė­jo į vai­kų klau­si­mus, da­li­jo sa­vo gy­ve­ni­miš­ką...

Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo darbo grupė sutarė dėl bendrų pertvarkos principų

2017 m. kovo 17 d.
Su­tar­ta, kad per­tvar­ky­ta­me tink­le ga­lė­tų lik­ti tri­jų ti­pų uni­ver­si­te­ti­nės aukš­to­sios mo­kyk­los: kla­si­ki­nis pla­čios ap­rėp­ties uni­ver­si­te­tas, tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas ir spe­cia­li­zuo­ta aka­de­mi­ja. Dėl ne­di­de­lės aukš­to­jo moks­lo sis­te­mos apim­ties pa­sta­rie­ji du ti­pai ga­li bū­ti pla­čios ap­rėp­ties uni­ver­si­te­to da­li­mi.
Vil­niu­je ir Kau­ne siū­lo­ma telk­ti po vie­ną kla­si­ki­nį uni­ver­si­te­tą. Dėl ki­tų ti­pų ir konk­re­čių aukš­tų­jų mo­kyk­lų dar­bo gru­pė svars­tys vė­les­niuo­se po­sė­džiuo­se...

ŠMM planai: kokybiškas švietimas ir tarptautinio lygio mokslas

2017 m. kovo 17 d.
„Mū­sų tiks­las – ko­ky­biš­kas švie­ti­mas kiek­vie­nam, kur jis be­si­mo­ky­tų, mies­te ar kai­me. Švie­ti­mas tu­ri pa­dė­ti įveik­ti so­cia­li­nę at­skir­tį ir pa­dė­ti kiek­vie­nam pa­siek­ti pa­čių ge­riau­sių re­zul­ta­tų. Ant­ra­sis, bet ne ma­žiau svar­bus, tiks­las – kon­ku­ren­cin­gas moks­las ir stu­di­jos“, – sa­kė mi­nist­rė.
Nu­ma­ty­tos pen­kios pa­grin­di­nės Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos dar­bų kryp­tys stip­ri­nant ko­ky­bę.
Jau da­bar per­žiū­ri­mos pro­gra­mos, de­ri­nant jas prie laik­me­čio iš­šū­kių. Bus...

Mokinių bendrovė prekiavo originaliais dėkliukais

2017 m. kovo 3 d.
MMB „Best Ca­se 4 You“ na­riai (Go­da Kat­ku­tė, II b kl., Ro­kas Ožins­kas, III d kl., Ei­vi­das Au­gus­ti­nas Gri­nius, III b kl. ir Lai­mo­nas Kar­ži­naus­kas, III b kl.) pre­kia­vo per­ma­to­mais te­le­fo­nų dėk­liu­kais su gim­na­zis­tų kū­ry­bi­niais dar­bais. Bend­ro­vė bu­vo ap­do­va­no­ta dip­lo­mu už ge­riau­sią mo­ki­nių mo­ko­mo­sios bend­ro­vės pri­sta­ty­mą.
Bend­ro­vės na­rė G. Kat­ku­tė bu­vo pri­pa­žin­ta ly­de­re už uni­ka­lius ge­bė­ji­mus, įžval­gu­mą, rep­re­zen­ta­ty­vią ko­mu­ni­ka­ci­ją bei...

Gimnazija sulaukė Morių delegacijos

2017 m. kovo 3 d.
Šven­tė pra­si­dė­jo bib­lio­te­kos- in­for­ma­ci­nio cent­ro or­ga­ni­zuo­tu gim­na­zis­tų su­si­ti­ki­mu su tau­to­dai­li­nin­ku Sau­liu­mi Ta­mu­liu. Pa­si­sė­mę ži­nių iš me­ni­nin­ko, kau­kes dro­žian­čio pa­gal se­no­vi­nes tra­di­ci­jas, gru­pė per­si­ren­gė­lių anks­ty­vą Už­ga­vė­nių ry­tą būg­nų, lėkš­čių ir barš­ku­čių or­kest­ru bei skam­bio­mis dai­no­mis ža­di­no iš mie­go mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jus, kvie­tė į kla­ses sa­vo drau­gus ir mo­ky­to­jus, lin­kė­jo vi­siems rie­bių bly­nų ir lie­sos ga­vė­nios. Ne­pa­mir­šo šal­kaus­kie­čiai ap­lan­ky­ti...

Mokytojai kovojo sporto žaidynėse

2017 m. kovo 3 d.
Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je vy­ko mies­to mo­ky­to­jų spor­to žai­dy­nės, ku­rias or­ga­ni­za­vo gim­na­zi­jos kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jai. Mies­to kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jų klu­bo pir­mi­nin­kas Ed­vi­nas Ged­gau­das, pa­svei­ki­nęs da­ly­vius ir pa­lin­kė­jęs ge­rų star­tų, kvie­tė ko­le­gas iš­ban­dy­ti jė­gas smi­gi­nio, tam­bu­rel­lo, orien­ta­vi­mo­si spor­to už­da­rų pa­tal­pų tra­so­je bei es­ta­fe­tė­je.
Žai­dy­nė­se da­ly­va­vo Ju­liaus Ja­no­nio, Didžd­va­rio, Simono Dau­kan­to, Lie­po­rių, Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­jų ir...

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />