(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Mokyklų naujienos

Naujas iššūkis – kibernetinė priklausomybė

2017 m. kovo 17 d.
Pag­rin­di­nė pa­skai­tų te­ma – ki­ber­ne­ti­nės pri­klau­so­my­bės. A. Šiukš­ta at­krei­pė dė­me­sį į in­ter­ne­to ke­lia­mą po­vei­kį svei­ka­tai, in­te­lek­tui bei mo­ra­lei.
Pas­kai­tų me­tu siek­ta pa­dė­ti mo­ki­niams su­si­for­muo­ti sa­vo so­cia­li­nę po­zi­ci­ją. Išs­kir­ti ga­li­mi pa­gal­bos bū­dai, pro­ble­mos at­pa­ži­ni­mo kri­te­ri­jai, bū­din­gi bend­ra­vi­mui in­ter­ne­tu – so­cia­li­nio pa­lai­ky­mo, as­me­ny­bės kū­ri­mo, kom­piu­te­ri­nių žai­di­mų bei sek­sua­li­nio pa­si­ten­ki­ni­mo.
Tė­vai, au­gę ne skait­me­ni­niais...

Šventė – ir prasminga, ir įdomi

2017 m. kovo 17 d.
I ir II kla­sių mo­ki­niai da­ly­va­vo orien­ta­vi­mo­si spor­to var­žy­bo­se, ap­lan­kant is­to­ri­nes Šiau­lių mies­to vie­tas. Įdo­mią is­to­ri­nę tra­są pa­ruo­šė kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja Ire­na Vi­džiū­nie­nė ir orien­ta­vi­mo­si spor­to bū­re­lio na­riai (va­do­vas N. Vi­džiū­nas). Is­to­ri­jos mo­ky­to­ja Kris­ti­na Mu­raus­kie­nė, tal­ki­nant klu­bo „Že­mės drau­gai“ na­rėms Kot­ry­nai Na­ju­ly­tei, Ag­nei Pe­tu­kai­tei ir Gab­rie­lei Pet­ro­šiū­tei, or­ga­ni­za­vo šven­ti­nį „JJG Pro­tų ko­vos“ tur­ny­rą. Ja­me da­ly­va­vo ir sve­čiai iš...

Vaikai su­si­pa­ži­no su ne­re­gio pa­sau­liu

2017 m. kovo 17 d.
Au­to­rė ne tik pri­sta­tė iš­leis­tus kom­pak­ti­nius pa­sa­kų dis­kus, bet ir pa­ti jas skai­tė iš Brai­lio raš­tu pa­ra­šy­tų kny­gų.
Už­siė­mi­mo me­tu vai­kai su­si­pa­ži­no su ne­re­gin­čio žmo­gaus pa­sau­liu – var­tė Brai­lio raš­to kny­gas, iš­ban­dė len­te­lę ir gri­fe­lį, pa­ma­tė kal­ban­tį ter­mo­met­rą, su­pra­to bal­to­sios laz­de­lės ir pi­ni­gų at­pa­ži­ni­mo kor­te­lės pa­skir­tį, ant sa­vo ap­ran­gos pa­tik­ri­no kal­ban­čio spal­vų de­tek­to­riaus vei­ki­mą.
Vieš­nia no­riai at­sa­ki­nė­jo į vai­kų klau­si­mus, da­li­jo sa­vo gy­ve­ni­miš­ką...

Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo darbo grupė sutarė dėl bendrų pertvarkos principų

2017 m. kovo 17 d.
Su­tar­ta, kad per­tvar­ky­ta­me tink­le ga­lė­tų lik­ti tri­jų ti­pų uni­ver­si­te­ti­nės aukš­to­sios mo­kyk­los: kla­si­ki­nis pla­čios ap­rėp­ties uni­ver­si­te­tas, tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas ir spe­cia­li­zuo­ta aka­de­mi­ja. Dėl ne­di­de­lės aukš­to­jo moks­lo sis­te­mos apim­ties pa­sta­rie­ji du ti­pai ga­li bū­ti pla­čios ap­rėp­ties uni­ver­si­te­to da­li­mi.
Vil­niu­je ir Kau­ne siū­lo­ma telk­ti po vie­ną kla­si­ki­nį uni­ver­si­te­tą. Dėl ki­tų ti­pų ir konk­re­čių aukš­tų­jų mo­kyk­lų dar­bo gru­pė svars­tys vė­les­niuo­se po­sė­džiuo­se...

ŠMM planai: kokybiškas švietimas ir tarptautinio lygio mokslas

2017 m. kovo 17 d.
„Mū­sų tiks­las – ko­ky­biš­kas švie­ti­mas kiek­vie­nam, kur jis be­si­mo­ky­tų, mies­te ar kai­me. Švie­ti­mas tu­ri pa­dė­ti įveik­ti so­cia­li­nę at­skir­tį ir pa­dė­ti kiek­vie­nam pa­siek­ti pa­čių ge­riau­sių re­zul­ta­tų. Ant­ra­sis, bet ne ma­žiau svar­bus, tiks­las – kon­ku­ren­cin­gas moks­las ir stu­di­jos“, – sa­kė mi­nist­rė.
Nu­ma­ty­tos pen­kios pa­grin­di­nės Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos dar­bų kryp­tys stip­ri­nant ko­ky­bę.
Jau da­bar per­žiū­ri­mos pro­gra­mos, de­ri­nant jas prie laik­me­čio iš­šū­kių. Bus...

Mokinių bendrovė prekiavo originaliais dėkliukais

2017 m. kovo 3 d.
MMB „Best Ca­se 4 You“ na­riai (Go­da Kat­ku­tė, II b kl., Ro­kas Ožins­kas, III d kl., Ei­vi­das Au­gus­ti­nas Gri­nius, III b kl. ir Lai­mo­nas Kar­ži­naus­kas, III b kl.) pre­kia­vo per­ma­to­mais te­le­fo­nų dėk­liu­kais su gim­na­zis­tų kū­ry­bi­niais dar­bais. Bend­ro­vė bu­vo ap­do­va­no­ta dip­lo­mu už ge­riau­sią mo­ki­nių mo­ko­mo­sios bend­ro­vės pri­sta­ty­mą.
Bend­ro­vės na­rė G. Kat­ku­tė bu­vo pri­pa­žin­ta ly­de­re už uni­ka­lius ge­bė­ji­mus, įžval­gu­mą, rep­re­zen­ta­ty­vią ko­mu­ni­ka­ci­ją bei...

Gimnazija sulaukė Morių delegacijos

2017 m. kovo 3 d.
Šven­tė pra­si­dė­jo bib­lio­te­kos- in­for­ma­ci­nio cent­ro or­ga­ni­zuo­tu gim­na­zis­tų su­si­ti­ki­mu su tau­to­dai­li­nin­ku Sau­liu­mi Ta­mu­liu. Pa­si­sė­mę ži­nių iš me­ni­nin­ko, kau­kes dro­žian­čio pa­gal se­no­vi­nes tra­di­ci­jas, gru­pė per­si­ren­gė­lių anks­ty­vą Už­ga­vė­nių ry­tą būg­nų, lėkš­čių ir barš­ku­čių or­kest­ru bei skam­bio­mis dai­no­mis ža­di­no iš mie­go mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jus, kvie­tė į kla­ses sa­vo drau­gus ir mo­ky­to­jus, lin­kė­jo vi­siems rie­bių bly­nų ir lie­sos ga­vė­nios. Ne­pa­mir­šo šal­kaus­kie­čiai ap­lan­ky­ti...

Mokytojai kovojo sporto žaidynėse

2017 m. kovo 3 d.
Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je vy­ko mies­to mo­ky­to­jų spor­to žai­dy­nės, ku­rias or­ga­ni­za­vo gim­na­zi­jos kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jai. Mies­to kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jų klu­bo pir­mi­nin­kas Ed­vi­nas Ged­gau­das, pa­svei­ki­nęs da­ly­vius ir pa­lin­kė­jęs ge­rų star­tų, kvie­tė ko­le­gas iš­ban­dy­ti jė­gas smi­gi­nio, tam­bu­rel­lo, orien­ta­vi­mo­si spor­to už­da­rų pa­tal­pų tra­so­je bei es­ta­fe­tė­je.
Žai­dy­nė­se da­ly­va­vo Ju­liaus Ja­no­nio, Didžd­va­rio, Simono Dau­kan­to, Lie­po­rių, Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­jų ir...

Kolegija išrinko metų geriausiuosius

2017 m. kovo 3 d.
„Me­tų pro­ver­žio“ ap­do­va­no­ji­mą stu­den­tų ka­te­go­ri­jo­je ga­vo Ki­ne­zi­te­ra­pi­jos stu­di­jų pro­gra­mos tre­čia­kur­sis Lu­kas Vai­čiu­lis, dės­ty­to­jų ka­te­go­ri­jo­je – Rea­bi­li­ta­ci­jos ka­ted­ros lek­to­rius Vy­tau­tas Pad­gu­rec­kas.
„Me­tų ini­cia­ty­vos“ ap­do­va­no­ji­mu pa­gerb­tos Bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gos stu­di­jų pro­gra­mos stu­den­tė Edi­ta Alū­zie­nė bei Va­dy­bos ir ko­mu­ni­ka­ci­jos ka­ted­ros do­cen­tė dr. Jur­gi­ta Ma­cie­nė.
„Me­tų pro­tas“ – Or­ga­ni­za­ci­jos ko­mu­ni­ka­ci­jos...

Protų kovas užbaigė zumba

2017 m. kovo 3 d.
Gam­tos moks­lų mo­ky­to­jai pa­ruo­šė įdo­mių klau­si­mų, mu­zi­kos ir lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jos pa­tik­ri­no li­te­ra­tū­ri­nes ži­nias ir lei­do at­si­skleis­ti mo­ki­nių kū­ry­biš­ku­mui. Bio­lo­gi­jos mo­ky­to­jos su­gal­vo­ta „Na­cio­na­li­nės žve­jy­bos“ už­duo­tis – tai links­mos var­žy­tu­vės tarp ko­man­dų ka­pi­to­nų. Vie­ni sa­kė, kad ne jų die­na – „ne­ki­bo“, ki­ti džiau­gė­si lai­mi­kiu.
Links­miau­sios bu­vo mu­zi­ki­nės už­duo­tys. In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jas taip su­ge­bė­jo už­ko­duo­ti dai­nas, kad...

Gimnazistai su­rin­ko dau­giau ne­gu 800 eu­rų pa­ra­mos

2016 m. gruodžio 9 d.
Kek­siu­kus per tech­no­lo­gi­jų pa­mo­kas ke­pė ir pa­ka­vo mo­ky­to­ja Ing­ri­da Bud­rai­tie­nė su gim­na­zis­tė­mis. Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą gim­na­zi­jos mo­ki­nių tė­ve­liai paau­ko­jo 357 eu­rus. Penk­ta­die­nį į gim­na­zi­ją sa­vo kek­siu­kus ne­šė mo­ki­niai, ku­rie kar­tu su ma­mo­mis ir mo­čiu­tė­mis juos iš­ke­pė na­muo­se.
Jau­nie­ji sa­ma­rie­čiai, va­do­vau­ja­mi mo­ky­to­jos Da­nu­tės Kra­tu­kie­nės, siū­lė kek­siu­kus tė­vams, mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams. I e ir II d kla­sės sa­va­no­riai da­ly­va­vo ak­ci­jo­je...

Muzikos olim­pia­do­je abi­tu­rien­tas pel­nė auk­so me­da­lį

2016 m. gruodžio 9 d.
Olim­pia­dą su­da­rė tra­di­ci­nės ke­tu­rios už­duo­tys: mu­zi­kos teo­ri­jos bei is­to­ri­jos tes­tas, mu­zi­ki­nio raš­to skai­ty­mas, dai­na­vi­mas ir ori­gi­na­lios kom­po­zi­ci­jos pri­sta­ty­mas. Ati­du­mo bei daug pa­stan­gų rei­ka­la­vo sol­fe­džio bei rit­mi­kos už­duo­tys. Kiek lais­ves­nė bu­vo dai­na­vi­mo da­lis. And­rė­ja Va­si­liaus­kai­tė at­li­ko lie­tu­vių liau­dies dai­ną „Pas ma­no tė­ve­lį“, Lu­kas Alu­zas – pa­ma­rio liau­dies dai­ną „Ei ki­lo ki­lo“.
Lu­kui ir And­rė­jai ne­daug trū­ko iki aukš­čiau­sio...

Saulei nėra atstumų

2016 m. gruodžio 9 d.
Tai bu­vo be­ne pa­sku­ti­nis mies­to ren­gi­nys, skir­tas 780-osioms Sau­lės mū­šiui at­min­ti ir Šiau­lių gim­ta­die­niui. Kon­fe­ren­ci­ją pa­puo­šė pa­ro­da, ku­rio­je ga­li­ma iš­vys­ti įvai­rių mies­tų mo­ki­nių dar­bus Sau­lės mū­šio te­ma­ti­ka.
Tarp 16 pra­ne­ši­mų iš Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio, Tau­ra­gės mies­to bei ra­jo­no bu­vo sve­čių ir iš Lat­vi­jos – Ry­gos lie­tu­vių mo­kyk­los bei Uk­rai­nos – Man­guš mies­to (Do­nec­ko ap­skri­tis) mo­kyk­los.
Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų vy­riau­sia­sis pus­ka­ri­nin­kis ka­ry­bos is­to­ri­jos ži­no­vas...

Suomijos mokytojų grupė lankėsi Šiauliuose

2016 m. gruodžio 9 d.
Mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja sve­čiams pri­sta­tė gim­na­zi­jos veik­lą, mo­kyk­lo­je siū­lo­mas ug­dy­mo pro­gra­mas, sve­čiai bu­vo su­pa­žin­din­ti su gim­na­zi­jos kla­sių ku­ra­to­rių dar­bo spe­ci­fi­ka, taip pat ste­bė­jo mo­ki­nių su­reng­tus de­ba­tus ang­lų kal­ba apie olim­pi­nių ir pa­ro­lim­pi­nių nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mo skir­tu­mus.
Su­reng­ti su­si­ti­ki­mai su „Ra­di­jo klu­bo“ na­riais, gim­na­zi­jos ra­di­jo sto­ty­je sa­va­no­riau­jan­čiais Eu­ro­pos sa­va­no­rių tar­ny­bos sa­va­no­riais.
Gim­na­zi­jos...

Mokytis niekada nėra vėlu

2016 m. lapkričio 25 d.
1921 me­tų rug­sė­jo 1 die­ną Šiau­lių ber­niu­kų (da­bar – Ju­liaus Ja­no­nio) gim­na­zi­jos pa­tal­po­se pra­dė­ti mo­ky­ti ir suau­gu­sie­ji – 95 mo­ki­niai.
Šian­dien Šiau­lių suau­gu­sių­jų mo­kyk­lo­je mo­ko­si 303 mo­ki­niai, iš ku­rių 85 ug­do­mi 2012 me­tais ati­da­ry­ta­me mo­kyk­los Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus sky­riu­je. Jau­niau­siam mo­ki­niui yra 17 me­tų, vy­riau­siam – per še­šias­de­šimt. „Mo­ky­tis nie­ka­da ne­vė­lu“, „Mo­ky­tis ver­tas kiek­vie­nas“ – tai mū­sų bend­ruo­me­nės nuo­lat kar­to­ja­mi prie­sa­kai, ir...

Mokiniai sveikinosi ir sveikino miestiečius

2016 m. lapkričio 25 d.
Vi­siems ge­rą nuo­tai­ką do­va­no­jo ir šiau­lie­tiš­ka sau­lu­tė, ku­rios kos­tiu­mu pa­si­da­bi­nęs moks­lei­vis kal­bi­no praei­vius, svei­ki­no­si ir kvie­tė nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti kar­tu.
Gel­to­na, mė­ly­na, oran­ži­ne spal­va mir­gė­jo nuo „Pe­li­ka­nų“ fon­ta­no iki Var­po gat­vės per bul­va­rą nu­si­drie­kęs dau­giau nei 200 moks­lei­vių iš sep­ty­nių mies­to gim­na­zi­jų ir pro­gim­na­zi­jų su­for­muo­tas žo­dis „La­bas“.
Ak­ci­ja-fleš­mo­bas „La­bas“ bu­vo skir­ta pri­min­ti, kad pa­si­svei­ki­ni­mas – pa­gar­bos ki­tam...

Sunkiausia kuprinė svėrė beveik 10 kilogramų

2016 m. lapkričio 25 d.
Bu­vo sve­ria­mos 3–4 bei 5–6 kla­sių mo­ki­nių kup­ri­nės.
Ak­ci­jos me­tu pa­sver­ta 3 423 mo­ki­nių kup­rės. Iš su­rink­tų duo­me­nų paaiš­kė­jo, kad 2016 me­tais mo­ki­nio kup­ri­nė vi­du­ti­niš­kai svė­rė 3,750 g, ma­žiau­sias kup­ri­nės svo­ris – 500 g (2015 m. – 900 g), o sun­kiau­sia kup­ri­nė svė­rė net 9 843 g (2015 m. – 7 500 g).
Ly­gi­nant ber­niu­kų ir mer­gai­čių kup­ri­nių ti­pus, dau­gu­ma mo­ki­nių (99,6 pro­c.) ne­šio­ja kup­ri­nes su dviem dir­žais. Su vie­nu dir­žu ne­šio­ja 0,1 pro­cen­to mo­ki­nių, o su ran­ke­na dau­giau ne­šio­ja 0...

Sveikatos diena – nuo parkūro iki E priedų

2016 m. lapkričio 11 d.
Die­na pra­si­dė­jo vi­sai mo­kyk­lai at­lie­kant ry­ti­nę mankš­tą „Ju­dam pa­gal Flin­tą“. Pa­si­mankš­ti­nę mo­ki­niai bu­vo pa­kvies­ti val­gy­ti svei­kų pus­ry­čių – avi­ži­nių dribs­nių ko­šės su ra­zi­no­mis.
Vė­liau ypač knie­tė­jo iš­mė­gin­ti jė­gas par­kū­ro tra­so­je. Čia nuo ber­niu­kų neat­si­li­ko ir mer­gai­tės: pri­žiū­ri­mi tre­ne­rio vi­si sėk­min­gai at­li­ko už­duo­tis.
Links­my­bių, juo­ko, šiek tiek su­maiš­ties, ener­gin­go šo­kio ne­trū­ko ir pa­mo­ko­je „Ju­dėk su mu­zi­ka“. Vai­kai ir žai­dė, ir tik­ri­no sa­vo ge­bė­ji­mą orien­tuo­tis...

Žygeivis pasakojo apie gyvenimo kelionę

2016 m. lapkričio 11 d.
Dau­giau kaip per pu­sant­ro mė­ne­sio ap­lan­kė 30 ša­lies mies­tų ir ra­gi­no au­ko­ti vė­žiu ser­gan­tiems vai­kams. Žy­gio me­tu su­rink­tos lė­šos – be­veik 60 tūks­tan­čių eu­rų – bus skir­tos Kau­no kli­ni­kų Vai­kų on­ko­lo­gi­jos sky­riaus vai­kų funk­ci­nėms lo­voms įsi­gy­ti.
Su­si­ti­ki­me Šiau­liuo­se da­ly­va­vo ir mo­ki­niai iš „Ju­ven­tos“ pro­gim­na­zi­jos, Nor­mun­do Val­te­rio jau­ni­mo mo­kyk­los, „Ro­mu­vos“, S. Šal­kaus­kio, Didžd­va­rio gim­na­zi­jų.
Pa­sak S. Bag­do­no, žy­gio me­tu ne­trū­ko jaut­rių aki­mir­kų...

Do­no­rys­tės ak­ci­ja

2016 m. lapkričio 11 d.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas