(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Mokyklų naujienos

Naujas iššūkis – kibernetinė priklausomybė

2017 m. kovo 17 d.
Pag­rin­di­nė pa­skai­tų te­ma – ki­ber­ne­ti­nės pri­klau­so­my­bės. A. Šiukš­ta at­krei­pė dė­me­sį į in­ter­ne­to ke­lia­mą po­vei­kį svei­ka­tai, in­te­lek­tui bei mo­ra­lei.
Pas­kai­tų me­tu siek­ta pa­dė­ti mo­ki­niams su­si­for­muo­ti sa­vo so­cia­li­nę po­zi­ci­ją. Išs­kir­ti ga­li­mi pa­gal­bos bū­dai, pro­ble­mos at­pa­ži­ni­mo kri­te­ri­jai, bū­din­gi bend­ra­vi­mui in­ter­ne­tu – so­cia­li­nio pa­lai­ky­mo, as­me­ny­bės kū­ri­mo, kom­piu­te­ri­nių žai­di­mų bei sek­sua­li­nio pa­si­ten­ki­ni­mo.
Tė­vai, au­gę ne skait­me­ni­niais...

Šventė – ir prasminga, ir įdomi

2017 m. kovo 17 d.
I ir II kla­sių mo­ki­niai da­ly­va­vo orien­ta­vi­mo­si spor­to var­žy­bo­se, ap­lan­kant is­to­ri­nes Šiau­lių mies­to vie­tas. Įdo­mią is­to­ri­nę tra­są pa­ruo­šė kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja Ire­na Vi­džiū­nie­nė ir orien­ta­vi­mo­si spor­to bū­re­lio na­riai (va­do­vas N. Vi­džiū­nas). Is­to­ri­jos mo­ky­to­ja Kris­ti­na Mu­raus­kie­nė, tal­ki­nant klu­bo „Že­mės drau­gai“ na­rėms Kot­ry­nai Na­ju­ly­tei, Ag­nei Pe­tu­kai­tei ir Gab­rie­lei Pet­ro­šiū­tei, or­ga­ni­za­vo šven­ti­nį „JJG Pro­tų ko­vos“ tur­ny­rą. Ja­me da­ly­va­vo ir sve­čiai iš...

Vaikai su­si­pa­ži­no su ne­re­gio pa­sau­liu

2017 m. kovo 17 d.
Au­to­rė ne tik pri­sta­tė iš­leis­tus kom­pak­ti­nius pa­sa­kų dis­kus, bet ir pa­ti jas skai­tė iš Brai­lio raš­tu pa­ra­šy­tų kny­gų.
Už­siė­mi­mo me­tu vai­kai su­si­pa­ži­no su ne­re­gin­čio žmo­gaus pa­sau­liu – var­tė Brai­lio raš­to kny­gas, iš­ban­dė len­te­lę ir gri­fe­lį, pa­ma­tė kal­ban­tį ter­mo­met­rą, su­pra­to bal­to­sios laz­de­lės ir pi­ni­gų at­pa­ži­ni­mo kor­te­lės pa­skir­tį, ant sa­vo ap­ran­gos pa­tik­ri­no kal­ban­čio spal­vų de­tek­to­riaus vei­ki­mą.
Vieš­nia no­riai at­sa­ki­nė­jo į vai­kų klau­si­mus, da­li­jo sa­vo gy­ve­ni­miš­ką...

Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo darbo grupė sutarė dėl bendrų pertvarkos principų

2017 m. kovo 17 d.
Su­tar­ta, kad per­tvar­ky­ta­me tink­le ga­lė­tų lik­ti tri­jų ti­pų uni­ver­si­te­ti­nės aukš­to­sios mo­kyk­los: kla­si­ki­nis pla­čios ap­rėp­ties uni­ver­si­te­tas, tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas ir spe­cia­li­zuo­ta aka­de­mi­ja. Dėl ne­di­de­lės aukš­to­jo moks­lo sis­te­mos apim­ties pa­sta­rie­ji du ti­pai ga­li bū­ti pla­čios ap­rėp­ties uni­ver­si­te­to da­li­mi.
Vil­niu­je ir Kau­ne siū­lo­ma telk­ti po vie­ną kla­si­ki­nį uni­ver­si­te­tą. Dėl ki­tų ti­pų ir konk­re­čių aukš­tų­jų mo­kyk­lų dar­bo gru­pė svars­tys vė­les­niuo­se po­sė­džiuo­se...

ŠMM planai: kokybiškas švietimas ir tarptautinio lygio mokslas

2017 m. kovo 17 d.
„Mū­sų tiks­las – ko­ky­biš­kas švie­ti­mas kiek­vie­nam, kur jis be­si­mo­ky­tų, mies­te ar kai­me. Švie­ti­mas tu­ri pa­dė­ti įveik­ti so­cia­li­nę at­skir­tį ir pa­dė­ti kiek­vie­nam pa­siek­ti pa­čių ge­riau­sių re­zul­ta­tų. Ant­ra­sis, bet ne ma­žiau svar­bus, tiks­las – kon­ku­ren­cin­gas moks­las ir stu­di­jos“, – sa­kė mi­nist­rė.
Nu­ma­ty­tos pen­kios pa­grin­di­nės Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos dar­bų kryp­tys stip­ri­nant ko­ky­bę.
Jau da­bar per­žiū­ri­mos pro­gra­mos, de­ri­nant jas prie laik­me­čio iš­šū­kių. Bus...

Mokinių bendrovė prekiavo originaliais dėkliukais

2017 m. kovo 3 d.
MMB „Best Ca­se 4 You“ na­riai (Go­da Kat­ku­tė, II b kl., Ro­kas Ožins­kas, III d kl., Ei­vi­das Au­gus­ti­nas Gri­nius, III b kl. ir Lai­mo­nas Kar­ži­naus­kas, III b kl.) pre­kia­vo per­ma­to­mais te­le­fo­nų dėk­liu­kais su gim­na­zis­tų kū­ry­bi­niais dar­bais. Bend­ro­vė bu­vo ap­do­va­no­ta dip­lo­mu už ge­riau­sią mo­ki­nių mo­ko­mo­sios bend­ro­vės pri­sta­ty­mą.
Bend­ro­vės na­rė G. Kat­ku­tė bu­vo pri­pa­žin­ta ly­de­re už uni­ka­lius ge­bė­ji­mus, įžval­gu­mą, rep­re­zen­ta­ty­vią ko­mu­ni­ka­ci­ją bei...

Gimnazija sulaukė Morių delegacijos

2017 m. kovo 3 d.
Šven­tė pra­si­dė­jo bib­lio­te­kos- in­for­ma­ci­nio cent­ro or­ga­ni­zuo­tu gim­na­zis­tų su­si­ti­ki­mu su tau­to­dai­li­nin­ku Sau­liu­mi Ta­mu­liu. Pa­si­sė­mę ži­nių iš me­ni­nin­ko, kau­kes dro­žian­čio pa­gal se­no­vi­nes tra­di­ci­jas, gru­pė per­si­ren­gė­lių anks­ty­vą Už­ga­vė­nių ry­tą būg­nų, lėkš­čių ir barš­ku­čių or­kest­ru bei skam­bio­mis dai­no­mis ža­di­no iš mie­go mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jus, kvie­tė į kla­ses sa­vo drau­gus ir mo­ky­to­jus, lin­kė­jo vi­siems rie­bių bly­nų ir lie­sos ga­vė­nios. Ne­pa­mir­šo šal­kaus­kie­čiai ap­lan­ky­ti...

Mokytojai kovojo sporto žaidynėse

2017 m. kovo 3 d.
Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je vy­ko mies­to mo­ky­to­jų spor­to žai­dy­nės, ku­rias or­ga­ni­za­vo gim­na­zi­jos kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jai. Mies­to kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jų klu­bo pir­mi­nin­kas Ed­vi­nas Ged­gau­das, pa­svei­ki­nęs da­ly­vius ir pa­lin­kė­jęs ge­rų star­tų, kvie­tė ko­le­gas iš­ban­dy­ti jė­gas smi­gi­nio, tam­bu­rel­lo, orien­ta­vi­mo­si spor­to už­da­rų pa­tal­pų tra­so­je bei es­ta­fe­tė­je.
Žai­dy­nė­se da­ly­va­vo Ju­liaus Ja­no­nio, Didžd­va­rio, Simono Dau­kan­to, Lie­po­rių, Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­jų ir...

Kolegija išrinko metų geriausiuosius

2017 m. kovo 3 d.
„Me­tų pro­ver­žio“ ap­do­va­no­ji­mą stu­den­tų ka­te­go­ri­jo­je ga­vo Ki­ne­zi­te­ra­pi­jos stu­di­jų pro­gra­mos tre­čia­kur­sis Lu­kas Vai­čiu­lis, dės­ty­to­jų ka­te­go­ri­jo­je – Rea­bi­li­ta­ci­jos ka­ted­ros lek­to­rius Vy­tau­tas Pad­gu­rec­kas.
„Me­tų ini­cia­ty­vos“ ap­do­va­no­ji­mu pa­gerb­tos Bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gos stu­di­jų pro­gra­mos stu­den­tė Edi­ta Alū­zie­nė bei Va­dy­bos ir ko­mu­ni­ka­ci­jos ka­ted­ros do­cen­tė dr. Jur­gi­ta Ma­cie­nė.
„Me­tų pro­tas“ – Or­ga­ni­za­ci­jos ko­mu­ni­ka­ci­jos...

Protų kovas užbaigė zumba

2017 m. kovo 3 d.
Gam­tos moks­lų mo­ky­to­jai pa­ruo­šė įdo­mių klau­si­mų, mu­zi­kos ir lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jos pa­tik­ri­no li­te­ra­tū­ri­nes ži­nias ir lei­do at­si­skleis­ti mo­ki­nių kū­ry­biš­ku­mui. Bio­lo­gi­jos mo­ky­to­jos su­gal­vo­ta „Na­cio­na­li­nės žve­jy­bos“ už­duo­tis – tai links­mos var­žy­tu­vės tarp ko­man­dų ka­pi­to­nų. Vie­ni sa­kė, kad ne jų die­na – „ne­ki­bo“, ki­ti džiau­gė­si lai­mi­kiu.
Links­miau­sios bu­vo mu­zi­ki­nės už­duo­tys. In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jas taip su­ge­bė­jo už­ko­duo­ti dai­nas, kad...

Gimnazistai su­rin­ko dau­giau ne­gu 800 eu­rų pa­ra­mos

2016 m. gruodžio 9 d.
Kek­siu­kus per tech­no­lo­gi­jų pa­mo­kas ke­pė ir pa­ka­vo mo­ky­to­ja Ing­ri­da Bud­rai­tie­nė su gim­na­zis­tė­mis. Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą gim­na­zi­jos mo­ki­nių tė­ve­liai paau­ko­jo 357 eu­rus. Penk­ta­die­nį į gim­na­zi­ją sa­vo kek­siu­kus ne­šė mo­ki­niai, ku­rie kar­tu su ma­mo­mis ir mo­čiu­tė­mis juos iš­ke­pė na­muo­se.
Jau­nie­ji sa­ma­rie­čiai, va­do­vau­ja­mi mo­ky­to­jos Da­nu­tės Kra­tu­kie­nės, siū­lė kek­siu­kus tė­vams, mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams. I e ir II d kla­sės sa­va­no­riai da­ly­va­vo ak­ci­jo­je...

Muzikos olim­pia­do­je abi­tu­rien­tas pel­nė auk­so me­da­lį

2016 m. gruodžio 9 d.
Olim­pia­dą su­da­rė tra­di­ci­nės ke­tu­rios už­duo­tys: mu­zi­kos teo­ri­jos bei is­to­ri­jos tes­tas, mu­zi­ki­nio raš­to skai­ty­mas, dai­na­vi­mas ir ori­gi­na­lios kom­po­zi­ci­jos pri­sta­ty­mas. Ati­du­mo bei daug pa­stan­gų rei­ka­la­vo sol­fe­džio bei rit­mi­kos už­duo­tys. Kiek lais­ves­nė bu­vo dai­na­vi­mo da­lis. And­rė­ja Va­si­liaus­kai­tė at­li­ko lie­tu­vių liau­dies dai­ną „Pas ma­no tė­ve­lį“, Lu­kas Alu­zas – pa­ma­rio liau­dies dai­ną „Ei ki­lo ki­lo“.
Lu­kui ir And­rė­jai ne­daug trū­ko iki aukš­čiau­sio...

Saulei nėra atstumų

2016 m. gruodžio 9 d.
Tai bu­vo be­ne pa­sku­ti­nis mies­to ren­gi­nys, skir­tas 780-osioms Sau­lės mū­šiui at­min­ti ir Šiau­lių gim­ta­die­niui. Kon­fe­ren­ci­ją pa­puo­šė pa­ro­da, ku­rio­je ga­li­ma iš­vys­ti įvai­rių mies­tų mo­ki­nių dar­bus Sau­lės mū­šio te­ma­ti­ka.
Tarp 16 pra­ne­ši­mų iš Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio, Tau­ra­gės mies­to bei ra­jo­no bu­vo sve­čių ir iš Lat­vi­jos – Ry­gos lie­tu­vių mo­kyk­los bei Uk­rai­nos – Man­guš mies­to (Do­nec­ko ap­skri­tis) mo­kyk­los.
Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų vy­riau­sia­sis pus­ka­ri­nin­kis ka­ry­bos is­to­ri­jos ži­no­vas...

Suomijos mokytojų grupė lankėsi Šiauliuose

2016 m. gruodžio 9 d.
Mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja sve­čiams pri­sta­tė gim­na­zi­jos veik­lą, mo­kyk­lo­je siū­lo­mas ug­dy­mo pro­gra­mas, sve­čiai bu­vo su­pa­žin­din­ti su gim­na­zi­jos kla­sių ku­ra­to­rių dar­bo spe­ci­fi­ka, taip pat ste­bė­jo mo­ki­nių su­reng­tus de­ba­tus ang­lų kal­ba apie olim­pi­nių ir pa­ro­lim­pi­nių nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mo skir­tu­mus.
Su­reng­ti su­si­ti­ki­mai su „Ra­di­jo klu­bo“ na­riais, gim­na­zi­jos ra­di­jo sto­ty­je sa­va­no­riau­jan­čiais Eu­ro­pos sa­va­no­rių tar­ny­bos sa­va­no­riais.
Gim­na­zi­jos...

Mokytis niekada nėra vėlu

2016 m. lapkričio 25 d.
1921 me­tų rug­sė­jo 1 die­ną Šiau­lių ber­niu­kų (da­bar – Ju­liaus Ja­no­nio) gim­na­zi­jos pa­tal­po­se pra­dė­ti mo­ky­ti ir suau­gu­sie­ji – 95 mo­ki­niai.
Šian­dien Šiau­lių suau­gu­sių­jų mo­kyk­lo­je mo­ko­si 303 mo­ki­niai, iš ku­rių 85 ug­do­mi 2012 me­tais ati­da­ry­ta­me mo­kyk­los Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus sky­riu­je. Jau­niau­siam mo­ki­niui yra 17 me­tų, vy­riau­siam – per še­šias­de­šimt. „Mo­ky­tis nie­ka­da ne­vė­lu“, „Mo­ky­tis ver­tas kiek­vie­nas“ – tai mū­sų bend­ruo­me­nės nuo­lat kar­to­ja­mi prie­sa­kai, ir...

Mokiniai sveikinosi ir sveikino miestiečius

2016 m. lapkričio 25 d.
Vi­siems ge­rą nuo­tai­ką do­va­no­jo ir šiau­lie­tiš­ka sau­lu­tė, ku­rios kos­tiu­mu pa­si­da­bi­nęs moks­lei­vis kal­bi­no praei­vius, svei­ki­no­si ir kvie­tė nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti kar­tu.
Gel­to­na, mė­ly­na, oran­ži­ne spal­va mir­gė­jo nuo „Pe­li­ka­nų“ fon­ta­no iki Var­po gat­vės per bul­va­rą nu­si­drie­kęs dau­giau nei 200 moks­lei­vių iš sep­ty­nių mies­to gim­na­zi­jų ir pro­gim­na­zi­jų su­for­muo­tas žo­dis „La­bas“.
Ak­ci­ja-fleš­mo­bas „La­bas“ bu­vo skir­ta pri­min­ti, kad pa­si­svei­ki­ni­mas – pa­gar­bos ki­tam...

Sunkiausia kuprinė svėrė beveik 10 kilogramų

2016 m. lapkričio 25 d.
Bu­vo sve­ria­mos 3–4 bei 5–6 kla­sių mo­ki­nių kup­ri­nės.
Ak­ci­jos me­tu pa­sver­ta 3 423 mo­ki­nių kup­rės. Iš su­rink­tų duo­me­nų paaiš­kė­jo, kad 2016 me­tais mo­ki­nio kup­ri­nė vi­du­ti­niš­kai svė­rė 3,750 g, ma­žiau­sias kup­ri­nės svo­ris – 500 g (2015 m. – 900 g), o sun­kiau­sia kup­ri­nė svė­rė net 9 843 g (2015 m. – 7 500 g).
Ly­gi­nant ber­niu­kų ir mer­gai­čių kup­ri­nių ti­pus, dau­gu­ma mo­ki­nių (99,6 pro­c.) ne­šio­ja kup­ri­nes su dviem dir­žais. Su vie­nu dir­žu ne­šio­ja 0,1 pro­cen­to mo­ki­nių, o su ran­ke­na dau­giau ne­šio­ja 0...

Sveikatos diena – nuo parkūro iki E priedų

2016 m. lapkričio 11 d.
Die­na pra­si­dė­jo vi­sai mo­kyk­lai at­lie­kant ry­ti­nę mankš­tą „Ju­dam pa­gal Flin­tą“. Pa­si­mankš­ti­nę mo­ki­niai bu­vo pa­kvies­ti val­gy­ti svei­kų pus­ry­čių – avi­ži­nių dribs­nių ko­šės su ra­zi­no­mis.
Vė­liau ypač knie­tė­jo iš­mė­gin­ti jė­gas par­kū­ro tra­so­je. Čia nuo ber­niu­kų neat­si­li­ko ir mer­gai­tės: pri­žiū­ri­mi tre­ne­rio vi­si sėk­min­gai at­li­ko už­duo­tis.
Links­my­bių, juo­ko, šiek tiek su­maiš­ties, ener­gin­go šo­kio ne­trū­ko ir pa­mo­ko­je „Ju­dėk su mu­zi­ka“. Vai­kai ir žai­dė, ir tik­ri­no sa­vo ge­bė­ji­mą orien­tuo­tis...

Žygeivis pasakojo apie gyvenimo kelionę

2016 m. lapkričio 11 d.
Dau­giau kaip per pu­sant­ro mė­ne­sio ap­lan­kė 30 ša­lies mies­tų ir ra­gi­no au­ko­ti vė­žiu ser­gan­tiems vai­kams. Žy­gio me­tu su­rink­tos lė­šos – be­veik 60 tūks­tan­čių eu­rų – bus skir­tos Kau­no kli­ni­kų Vai­kų on­ko­lo­gi­jos sky­riaus vai­kų funk­ci­nėms lo­voms įsi­gy­ti.
Su­si­ti­ki­me Šiau­liuo­se da­ly­va­vo ir mo­ki­niai iš „Ju­ven­tos“ pro­gim­na­zi­jos, Nor­mun­do Val­te­rio jau­ni­mo mo­kyk­los, „Ro­mu­vos“, S. Šal­kaus­kio, Didžd­va­rio gim­na­zi­jų.
Pa­sak S. Bag­do­no, žy­gio me­tu ne­trū­ko jaut­rių aki­mir­kų...

Do­no­rys­tės ak­ci­ja

2016 m. lapkričio 11 d.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />