(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.


Sei­me ir vie­šo­je erd­vė­je ver­da dis­ku­si­jos – suirs ar ne­suirs val­dan­čio­ji „vals­tie­čių ža­lių­jų“ ir so­cial­de­mok­ra­tų koa­li­ci­ja? Šiau­liuo­se jo­kios val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos se­niai ne­bė­ra, o ty­lu. Bet ir čia, kaip vir­šū­nė­se, vyks­ta po­li­ti­nis tur­gus.
Sei­me į val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją pleiš­tą įva­rė kon­ser­va­to­riai, su­de­rė­ję su „vals­tie­čiais ža­liai­siais“, jog bal­suos už miš­kų urė­di­jų re­for­mą, jei­gu bus grą­žin­ta PVM leng­va­ta šil­dy­mui.
So­cial­de­mok­ra­tai pa­si­pik­ti­no...

Politologai įvardijo galimus kandidatus artėjantiems Prezidento rinkimams

2017 m. liepos 12 d.
Po­li­to­lo­gas Kęs­tu­tis Gir­nius tei­gia, kad ar­tė­jan­tys Pre­zi­den­to rin­ki­mai bus įdo­mes­ni, nei anks­čiau.
„Į kiek­vie­ną aukš­tą po­stą no­rin­čių­jų yra ne per ma­žai, o per daug. Rin­ki­mai bus įdo­mes­ni, nes pa­si­rin­ki­mas bus pla­tes­nis, ma­nau, kad ir ta pra­sme, jog vi­sos par­ti­jos siū­lys sa­vo kan­di­da­tus, o ne kaip anks­čiau, kai kon­ser­va­to­riai pa­lai­ky­da­vo D. Gry­baus­kai­tę“, – kal­bė­jo K. Gir­nius.
Sa­vo ruož­tu po­li­to­lo­gas Maž­vy­das Jast­rams­kis pa­žy­mė­jo, kad bū­si­mas...

Regioninė atskirtis – padėtis be išeities?

2017 m. liepos 7 d.
Kal­bė­da­mi apie at­ly­gi­ni­mus, ne­dar­bą, in­ves­ti­ci­jas ar užim­tu­mą daž­niau­siai ban­do­me įsi­vaiz­duo­ti „vi­du­ti­nį“ vi­sos Lie­tu­vos pa­veiks­lą. Ta­čiau nors Lie­tu­va yra ma­ža vals­ty­bė, tarp jos re­gio­nų eg­zis­tuo­ja la­bai ne­ma­ži skir­tu­mai. Ar tai yra pro­ble­ma ir ar ją įma­no­ma iš­spręs­ti?
Lie­tu­va ne­tu­ri to­kios di­de­lės pro­ble­mos kaip Lat­vi­ja, kur kar­tais sa­ko­ma, kad yra Ry­ga ir vi­sa ki­ta. Lie­tu­vo­je yra ne vie­nas mies­tas, tu­rin­tis sa­vo iš­skir­ti­nu­mą ir sėk­mės...

Virš urėdijų – tik giedras dangus?

2017 m. liepos 5 d.
Ka­dai­se, praė­ju­sios eko­no­mi­nės kri­zės lai­kais vei­kė to­kia Sau­lė­ly­džio ko­mi­si­ja prie Vy­riau­sy­bės. Jos tiks­las bu­vo teik­ti pa­siū­ly­mus, kaip op­ti­mi­zuo­ti vie­šą­jį ad­mi­nist­ra­vi­mą, nai­kin­ti be­si­dub­liuo­jan­čias funk­ci­jas ar ne­la­bai ką vei­kian­čias įstai­gas. Šios ko­mi­si­jos, kaip to­kios ne­bė­ra, bet ne dėl to, kad vie­ša­ja­me sek­to­riu­je bu­vo įves­ta ga­lu­ti­nė ir to­bu­la tvar­ka. Ko­mi­si­jos funk­ci­jas da­bar at­lie­ka pa­ti vy­riau­sy­bė ir mi­nis­te­ri­jos. Ta­čiau kai ku­rios vie­šo­jo...

Šaltasis Rusijos ir Lietuvos tango: meilė ar propaganda?

2017 m. liepos 1 d.

Mi­nis­te­ri­ja su­bsi­di­ja­vo „Stu­di­jos SLON“ pro­jek­tą „Pil­na­met­ra­ži­nio na­cio­na­li­nio vai­dy­bi­nio fil­mo nuo­ma“, ir tai pa­da­ry­ta šie­met, kai Ru­si­ja mi­ni 1917-ųjų me­tų re­vo­liu­ci­jos su­kak­tį. Tie­sa, ji jau va­di­na­ma „Di­džią­ja Ru­si­jos Re­vo­liu­ci­ja“, o žmo­nėms skel­bia­ma: „2017-ie­ji – 1917 me­tų Re­vo­liu­ci­jos šimt­me­čio ju­bi­lie­jaus me­tai. Šimt­me­čio ri­ba – is­to­ri­nės at­min­ties orien­ty­ras. Bū­tent da­bar bū­ti­na pa­lai­ky­ti vi­suo­me­nės tai­ki­ni­mo su 1917 me­tų įvy­kiais...

Ar tėvus-gegutes išauklės atimtas vairuotojo pažymėjimas? (1)

2017 m. birželio 28 d.
Kai ku­rie Sei­mo na­riai su­ka gal­vas, kaip pri­vers­ti tė­vus – ge­gu­tes iš­lai­ky­ti sa­vo vai­kus. Gal­vo­sū­kio daug. Mat skra­jok­liai to­kie „pro­tin­gi“, kad per­gud­rau­ja ne tik sa­vo vai­kų mo­ti­nas, bet ir kom­pe­ten­tin­gų spe­cia­lis­tų pri­so­din­tas vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas, net Sei­mo na­rius.
O mes – „gud­ru­mo“ sto­ko­jan­tys mo­kes­čių mo­kė­to­jai iš­lai­ko­me tų ge­gu­čių vai­kus per Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­dą ir šel­pia­me įvai­riau­sių pa­šal­pų pa­vi­da­lu.
Tų ge­gu­čių, Sei­mo na­rių skai­čia­vi­mu, 84 tūks­tan­čiai. 97...

Žemaitukai vežimo nebepatempia? (9)

2017 m. birželio 23 d.

Dar tik pus­me­tis, bet jau aki­vaiz­du, kad nau­jo­ji val­džia, iš rin­kė­jų ga­vu­si iš­skir­ti­nį pa­si­ti­kė­ji­mo man­da­tą ir įpa­rei­go­ji­mą rink­ti ak­me­nis iš vals­ty­bės lau­kų, ne­su­ge­ba pa­kel­ti sun­kes­nio rie­du­lio ar, dar bai­siau, ne­be­no­ri to da­ry­ti.
Skam­biai pa­teik­tos re­for­mos virs­ta bu­ta­fo­ri­ja, sa­vaip jau su­pran­ta­mi ir du pa­grin­di­niai rin­ki­mų šū­kiai: re­gio­ni­nė po­li­ti­ka ir kul­tū­ra.
Ga­li­ma su­tik­ti, kad Lie­tu­va – vie­nas re­gio­nas, to­dėl efek­ty­vios...

Getas ar komforto zona? (1)

2017 m. birželio 22 d.
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja pra­kal­bo apie spe­cia­lių­jų mo­kyk­lų pa­nai­ki­ni­mą. Esą tai sa­vo­tiš­ki ge­tai, kur už­da­ry­ti „ki­to­kie“ vai­kai. Juos rei­kia leis­ti į bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­las. Te­gu in­teg­ruo­ja­si. O bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų mo­ki­niai te­gu mo­ko­si to­le­ran­ci­jos. Te­gu įpran­ta pa­kęs­ti ša­lia sa­vęs ki­to­kius bend­raam­žius.
Ki­to­kius tai ki­to­kius... Ta­čiau ne­ly­gu, kaip su­pra­si­me są­vo­ką „ki­toks“. „Ki­to­kie“ ne­gu vi­si daž­nai bū­na me­ni­nin­kai, ypač ga­būs...

Tam davė, o..

2017 m. birželio 21 d.
Ma­žes­nį gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fą mo­kės ir ma­žes­nes nei 30 tūks­tan­čių eu­rų per me­tus gau­nan­tys as­me­nys, ku­rie už­sii­ma in­di­vi­dua­lia veik­la ir pri­klau­so taip va­di­na­moms „lais­vo­sioms pro­fe­si­jos“. Mo­kes­čių ato­sto­gos me­tams bus su­teik­tos tiems, ku­rie pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me pra­dė­jo vers­lą. Ta­čiau čia ge­ro­sios nau­jie­nos ir bai­gia­si.
To­liau ri­kiuo­ja­si švel­niai sa­kant – vul­ga­ru­sis mo­kes­čių kė­li­mas.
Kam kils mo­kes­čiai, jei Vy­riau­sy­bės pa­reng­tas pla­nas bū­tų...

Užsienio politika – pradinukų lygio?

2017 m. birželio 20 d.
„Va­ka­ro ži­nios“ skel­bė, kad ne­tru­kus ša­lies gy­dy­mo įstai­gas pa­sieks pneu­mo­ko­ki­nė vak­ci­na, skir­ta vai­kams iki dve­jų me­tų, ku­rią Lie­tu­va per­ka kar­tu su Lat­vi­ja, – taip ją pa­vyks įsi­gy­ti net 15 pro­c. ma­žes­ne kai­na nei iki šiol. Iš vi­so bus nu­pirk­tos 316 774 pneu­mo­ko­ki­nės vak­ci­nos do­zės, iš jų 192 tūkst. do­zių ati­teks Lie­tu­vai.
To­kio vak­ci­nos kie­kio tu­rė­tų pa­kak­ti dve­jiems me­tams dvie­jų Bal­ti­jos ša­lių vai­kams skie­py­ti. Spren­di­mas pirk­ti vak­ci­nas kar­tu su lat­viais pa­si­tei­si­no...

Kas dirba už 300 eurų per mėnesį?

2017 m. birželio 17 d.
„Sod­ros“ kiek­vie­ną mė­ne­sį skel­bia­ma įmo­nių vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių (VDU) sta­tis­ti­ka su­lau­kia ne­ma­žai dė­me­sio. Daž­niau akys kryps­ta į są­ra­šo vir­šų – įmo­nes, ku­rio­se mo­ka­mi di­džiau­si at­ly­gi­ni­mai. Vie­ni nuo­šir­džiai ste­bi­si, nes kai ku­rie at­ly­gi­ni­mai – tie­siog ne­su­vo­kia­mo dy­džio, ki­ti pa­vy­di ir pyks­ta, tre­ti džiau­gia­si: de­šimt di­džiau­sią vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį ba­lan­džio mė­ne­sį mo­kė­ju­sių įmo­nių, ku­rio­se dir­ba 270 dar­buo­to­jų, per ba­lan­dį su­mo­kė­jo 1,2 mln. eu­rų...

Lėšų ekonomija be vaistų sąrašo karpymo

2017 m. birželio 8 d.
Tra­di­ciš­kai val­džios nu­si­tai­ko į tam tik­ras sri­tis, ku­rio­se įžvel­gia pro­ble­mą. Ar ta pro­ble­ma tik­ra ar ta­ria­ma, ar siū­lo­mos prie­mo­nės pa­dės ją spręs­ti, gi­li­na­ma­si ma­žiau­siai. Eko­no­mi­nė po­li­ti­ka – lyg koks eks­pe­ri­men­tų lau­kas. Pa­ban­dy­sim ap­ri­bo­ti – kai­ną, ant­kai­nį, priei­na­mu­mą, rek­la­mą, o ta­da pa­žiū­rė­sim, ar vei­kia.
O vis tik ver­tė­tų – jei ne pa­tiems gi­les­nes ana­li­zes at­lik­ti, tai iš­sa­miau pa­si­do­mė­ti, ko­kie ty­ri­mai yra at­lie­ka­mi bent jau Eu­ro­pos Są­jun­go­je...

Kiek Jis mums kainuoja? arba Vaizdelis su asiliuku

2017 m. birželio 3 d.
Sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas pra­dė­jo nuo 12 li­tų.To­kią in­ves­tuo­tą į rin­ki­mų kam­pa­ni­ją su­mą pa­skel­bė lai­mė­jęs rin­ki­mus į mies­to Ta­ry­bą 2011 me­tais.2015 me­tais me­ro po­stas ir še­šios vie­tos jo są­ra­šui Ta­ry­bo­je jau kai­na­vo 9,7 tūks­tan­čio eu­rų.Abejus rin­ki­mus jis lai­mė­jo su ta pa­čia am­bi­ci­ja: „5 mi­nu­tės per die­ną dar­bo bend­ram la­bui pa­keis­tų Lie­tu­vos vei­dą“.O kiek A. Vi­soc­ko (ir jo se­kė­jų) am­bi­ci­jos jau kai­na­vo Šiau­lių biu­dže­tui?Ba­lan­džio pa­bai­go­je dau­ge­liui at­vi­po...

Kaimui per galvą vėzdu

2017 m. gegužės 31 d.
Že­mės ūkio mi­nist­ras nu­spren­dė su­teik­ti ga­li­my­bę smul­kie­siems ūki­nin­kams ir ki­tiems hek­ta­rą ar ke­lias­de­šimt arų tu­rin­tiems kai­mo gy­ven­to­jams par­duo­ti sa­vo pro­duk­ci­ją per koo­pe­ra­ty­vus.
Jei­gu idė­ją pa­vyk­tų įgy­ven­din­ti nuo pra­džios iki ga­lo, kai­me at­si­ras­tų dau­giau gy­vy­bės. Žmo­nės la­biau įver­tin­tų tu­ri­mą že­mės plo­te­lį. Neap­leis­tų jo dil­gė­lė­mis ir ne­sku­bė­tų par­duo­ti ar už sim­bo­li­nę kai­ną iš­nuo­mo­ti stam­biems ūki­nin­kams, nes ži­no­tų, jog, užau­gi­nę dar­žo­vę, ga­lės be var­go ją par­duo­ti.
Da­bar dėl...

Vienas – raudonas, kitas – į dešinę

2017 m. gegužės 25 d.
Žmo­nės ži­no, kad no­rint ge­rai jaus­tis, rei­kia de­rin­ti mais­to pro­duk­tus. No­rint gra­žiai at­ro­dy­ti, rei­kia de­rin­ti dra­bu­žius, spal­vas. Dar juos rei­kia de­rin­ti prie sa­vo fi­gū­ros ir me­tų lai­ko.
Po­li­ti­kams de­rė­tų ži­no­ti, kad no­rint pa­siek­ti dek­la­ruo­ja­mų tiks­lų, re­for­mas ir­gi rei­kia de­rin­ti. De­rin­ti tar­pu­sa­vy­je, de­rin­ti prie ap­lin­kos. Ne­su­de­rin­tos re­for­mos ga­li at­neš­ti vi­sai ki­to­kių re­zul­ta­tų, nei ti­kė­ta­si. Kar­tais – vi­sai prie­šin­gų.
Lie­tu­vo­je...

O gal ministrai turi kvotas?

2017 m. gegužės 13 d.
Rū­ta VAI­NIE­NĖ
Tuoj Lie­tu­vo­je ne­liks ak­mens ant ak­mens. Pra­džio­je tuo bu­vo sun­ku pa­ti­kė­ti. Bu­vo­me įpra­tę, kad iš­rink­tie­ji po­li­ti­kai, atė­ję į val­džią, pa­mirš­ta sa­vo re­vo­liu­cin­gus pa­ža­dus.
Su­si­dū­rę su fi­nan­si­nė­mis rea­li­jo­mis, in­te­re­sų gru­pių ar­gu­men­tais ir įta­ka, biu­rok­ra­ti­jos ru­ti­na ir pa­si­prie­ši­ni­mu, nau­jie­ji po­li­ti­kai pa­pras­tai stip­riai su­ma­žin­da­vo sa­vo am­bi­ci­jas. Gau­da­vo rea­ly­bės at­sa­ką į kak­tą, ir tuo vis­kas pa­si­baig­da­vo. Ir gy­ve­ni­mas...

Politikų bukumas ar lobizmas?

2017 m. gegužės 11 d.
Gi­ta­na MAR­KO­VI­ČIE­NĖ
Eko­no­mis­tė
Ko­ne vi­sos ži­niask­lai­dos prie­mo­nės pra­ne­šė, ko­kie yra nau­jų­jų par­la­men­ta­rų ko­vos su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu re­zul­ta­tai: dras­tiš­kai pa­kė­lus ak­ci­zus, iš le­ga­laus alaus ak­ci­zų į ša­lies biu­dže­tą šį ko­vą su­rink­ta 26 pro­c. ma­žiau nei per­nykš­tį ko­vą, iš spi­ri­ti­nių gė­ri­mų – 79 pro­c. ma­žiau.
Iš pir­mo žvilgs­nio rei­kė­tų tuo džiaug­tis – žmo­nės ma­žiau ge­ria. De­ja, taip nė­ra. Žmo­nės ne­pra­dė­jo ma­žiau svai­gin­tis. Pap­ras­čiau­siai ėmė rink­tis al­ter­na­ty­vas –...

Neūkiškumas žvejojamas mažose kūdrose

2017 m. gegužės 10 d.

Re­gi­na MUS­NEC­KIE­NĖ
Šau­kė­nų mies­te­ly­je tvy­ro ne­ri­mas. Už­da­ro­ma nuo 1942 me­tų gy­va­vu­si Šau­kė­nų li­go­ni­nė. Mo­ty­vuo­ja­ma, jog rei­kia ke­tu­rių gy­dy­to­jų psi­chiat­rų. Ta­čiau gy­dy­to­jai ne­no­ri va­ži­nė­ti dirb­ti į Šau­kė­nus.
40 vie­tos gy­ven­to­jų ne­ten­ka dar­bo. Šau­kė­niš­kiai su­rin­ko pa­ra­šus, įda­vė se­niū­nui, kad nu­vež­tų ra­jo­no me­rui. Me­ras ne kaž­ką te­ga­li pa­da­ry­ti. Vi­suo­met pel­nin­gai dir­bu­si li­go­ni­nė prieš ke­le­rius me­tus pri­jung­ta prieš Šiau­lių li­go­ni­nės. Stei­gė­ja – ne Kel­mės...

Ar žodžio laisvė dar brangi kaip nepriklausomybė?

2017 m. gegužės 6 d.
„Pra­džio­je bu­vo Žo­dis. Tas Žo­dis bu­vo pas Die­vą, ir Žo­dis bu­vo Die­vas“. Šian­dien Evan­ge­li­ja pa­gal Jo­ną nė­ra Die­vas val­džios evan­ge­li­kams. Į kiek­vie­ną ka­den­ci­ją jie at­si­ne­ša sa­vo „žo­dį“ ir ban­do su­lip­dy­ti kū­ną pa­gal sa­vo at­vaiz­dą.
Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­na vi­sa­da pri­me­na sve­ti­mos vals­ty­bės val­džios rep­re­si­jas, už­draus­tą lais­vą lie­tu­viš­ką žo­dį ir tuos, ku­rie dėl jo au­ko­jo­si.
Šian­dien, praė­jus 113 me­tų nuo lie­tu­viš­kos spau­dos at­ga­vi­mo...

Parama, kuri daugina skurdo

2017 m. gegužės 2 d.
Gal tas tė­vas daug plu­ša na­muo­se? Ro­do darbš­tu­mo pa­vyz­dį sa­vo vai­kams? Au­gi­na gy­vu­lių ir dar­žo­vių? Juk prie sta­lo tris kar­tus per die­ną sė­da de­šimt bur­nų!
Plu­ša... Kas ant­rą die­ną abu su žmo­na trau­kia iki ar­ti­miau­sio mies­te­lio „Ma­xi­mos“. Grįž­ta su di­džiu­liais mai­šais mais­to. Per po­rą die­nų vis­ką su­val­go ir vėl va­žiuo­ja...
Kai­my­nai mo­ja ran­ka į ply­tin­čius tuš­čius arus ap­link so­dy­bą. Ar­kit, sė­kit, sta­ty­kit šilt­na­mius. Ga­lė­si­te val­gy­ti dar­žo­ves pil­na bur­na. Dau­gia­vai­kiai tė­vai...

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas