(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

O gal ministrai turi kvotas?

2017 m. gegužės 13 d.
Rū­ta VAI­NIE­NĖ
Tuoj Lie­tu­vo­je ne­liks ak­mens ant ak­mens. Pra­džio­je tuo bu­vo sun­ku pa­ti­kė­ti. Bu­vo­me įpra­tę, kad iš­rink­tie­ji po­li­ti­kai, atė­ję į val­džią, pa­mirš­ta sa­vo re­vo­liu­cin­gus pa­ža­dus.
Su­si­dū­rę su fi­nan­si­nė­mis rea­li­jo­mis, in­te­re­sų gru­pių ar­gu­men­tais ir įta­ka, biu­rok­ra­ti­jos ru­ti­na ir pa­si­prie­ši­ni­mu, nau­jie­ji po­li­ti­kai pa­pras­tai stip­riai su­ma­žin­da­vo sa­vo am­bi­ci­jas. Gau­da­vo rea­ly­bės at­sa­ką į kak­tą, ir tuo vis­kas pa­si­baig­da­vo. Ir gy­ve­ni­mas...

Politikų bukumas ar lobizmas?

2017 m. gegužės 11 d.
Gi­ta­na MAR­KO­VI­ČIE­NĖ
Eko­no­mis­tė
Ko­ne vi­sos ži­niask­lai­dos prie­mo­nės pra­ne­šė, ko­kie yra nau­jų­jų par­la­men­ta­rų ko­vos su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu re­zul­ta­tai: dras­tiš­kai pa­kė­lus ak­ci­zus, iš le­ga­laus alaus ak­ci­zų į ša­lies biu­dže­tą šį ko­vą su­rink­ta 26 pro­c. ma­žiau nei per­nykš­tį ko­vą, iš spi­ri­ti­nių gė­ri­mų – 79 pro­c. ma­žiau.
Iš pir­mo žvilgs­nio rei­kė­tų tuo džiaug­tis – žmo­nės ma­žiau ge­ria. De­ja, taip nė­ra. Žmo­nės ne­pra­dė­jo ma­žiau svai­gin­tis. Pap­ras­čiau­siai ėmė rink­tis al­ter­na­ty­vas –...

Neūkiškumas žvejojamas mažose kūdrose

2017 m. gegužės 10 d.

Re­gi­na MUS­NEC­KIE­NĖ
Šau­kė­nų mies­te­ly­je tvy­ro ne­ri­mas. Už­da­ro­ma nuo 1942 me­tų gy­va­vu­si Šau­kė­nų li­go­ni­nė. Mo­ty­vuo­ja­ma, jog rei­kia ke­tu­rių gy­dy­to­jų psi­chiat­rų. Ta­čiau gy­dy­to­jai ne­no­ri va­ži­nė­ti dirb­ti į Šau­kė­nus.
40 vie­tos gy­ven­to­jų ne­ten­ka dar­bo. Šau­kė­niš­kiai su­rin­ko pa­ra­šus, įda­vė se­niū­nui, kad nu­vež­tų ra­jo­no me­rui. Me­ras ne kaž­ką te­ga­li pa­da­ry­ti. Vi­suo­met pel­nin­gai dir­bu­si li­go­ni­nė prieš ke­le­rius me­tus pri­jung­ta prieš Šiau­lių li­go­ni­nės. Stei­gė­ja – ne Kel­mės...

Ar žodžio laisvė dar brangi kaip nepriklausomybė?

2017 m. gegužės 6 d.
„Pra­džio­je bu­vo Žo­dis. Tas Žo­dis bu­vo pas Die­vą, ir Žo­dis bu­vo Die­vas“. Šian­dien Evan­ge­li­ja pa­gal Jo­ną nė­ra Die­vas val­džios evan­ge­li­kams. Į kiek­vie­ną ka­den­ci­ją jie at­si­ne­ša sa­vo „žo­dį“ ir ban­do su­lip­dy­ti kū­ną pa­gal sa­vo at­vaiz­dą.
Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­na vi­sa­da pri­me­na sve­ti­mos vals­ty­bės val­džios rep­re­si­jas, už­draus­tą lais­vą lie­tu­viš­ką žo­dį ir tuos, ku­rie dėl jo au­ko­jo­si.
Šian­dien, praė­jus 113 me­tų nuo lie­tu­viš­kos spau­dos at­ga­vi­mo...

Parama, kuri daugina skurdo

2017 m. gegužės 2 d.
Gal tas tė­vas daug plu­ša na­muo­se? Ro­do darbš­tu­mo pa­vyz­dį sa­vo vai­kams? Au­gi­na gy­vu­lių ir dar­žo­vių? Juk prie sta­lo tris kar­tus per die­ną sė­da de­šimt bur­nų!
Plu­ša... Kas ant­rą die­ną abu su žmo­na trau­kia iki ar­ti­miau­sio mies­te­lio „Ma­xi­mos“. Grįž­ta su di­džiu­liais mai­šais mais­to. Per po­rą die­nų vis­ką su­val­go ir vėl va­žiuo­ja...
Kai­my­nai mo­ja ran­ka į ply­tin­čius tuš­čius arus ap­link so­dy­bą. Ar­kit, sė­kit, sta­ty­kit šilt­na­mius. Ga­lė­si­te val­gy­ti dar­žo­ves pil­na bur­na. Dau­gia­vai­kiai tė­vai...

Kas bendra tarp žirafos ir mokesčių mokėtojo?

2017 m. balandžio 28 d.
Rū­ta VAI­NIE­NĖ
Gam­to­je ma­žiau­siai mie­ga ži­ra­fa, vos dvi va­lan­das per pa­rą. Ne­ga­na to, ji mie­ga la­bai ne­ra­miai. Ži­ra­fa sau­go­si įvai­rių plėš­rių­jų žvė­rių ir mie­ga su per­trau­ko­mis, nak­ti­mis, daž­niau­siai po 5 mi­nu­tes.
Mo­kes­čių mo­kė­to­jas gal mie­ga ir il­giau, bet kaip to­ji ži­ra­fa – nie­ka­da ne­ga­li mie­go­ti ra­miai. Net jei lai­ku su­mo­kė­jo vi­sus mo­kes­čius, ir net jei jam tai pa­vy­ko pa­da­ry­ti tei­sin­gai. Mo­kes­čių mo­kė­to­jas tu­ri būd­rau­ti, nes į jo už­dirb­tus pi­ni­gus...

Valdžia nemelavo. Niekas nebrango

2017 m. balandžio 26 d.
Skir­tu­mas tik tas, kad pa­si­kei­tė va­liu­ta. Anks­čiau mo­kė­da­vo­me li­tais, o da­bar eu­rais. Ir dar vie­nas men­kas skir­tu­mė­lis – al­gos „ne­su­si­kon­ver­ta­vo": eu­rais kaž­ko­dėl gau­na­me 3,4528 kar­to ma­žiau, nei gau­da­vo­me li­tais.
Be iro­ni­jos ir sar­kaz­mo apie esa­mą pa­dė­tį sun­ku ir šne­kė­ti, ypač to­liau gir­dint po­li­ti­kų po­strin­ga­vi­mus, kad eu­ras kai­nų ki­li­mo ne­su­kė­lė.
Su­kė­lė, ir dar kaip. Ir, be­je, ne be tų pa­čių po­li­ti­kų pa­gal­bos. Ne­be­si­no­ri kar­to­tis apie val­džios...

Numerologija – reformoms vilkinti

2017 m. balandžio 13 d.

Po tru­pu­tį aiš­kė­ja, kuo iš­si­skirs šio Sei­mo ket­ve­rių me­tų lai­ko­tar­pis. Ant Vy­riau­sy­bės sta­lo gu­la vie­na po ki­tos va­di­na­mo­sios re­for­mos, ku­rių es­mė – skai­čių ek­vi­lib­ris­ti­ka. Val­džia jau ku­ris lai­kas už­sii­ma gry­na nu­me­ro­lo­gi­ja – tam tik­rų lai­ko, kie­kio ar dar ko­kių nors kie­ky­bi­nių pa­ra­met­rų per­dė­lio­ji­mu ir su­ma­ži­ni­mu.
Ži­no­ma, kad daž­na re­for­ma bū­na su­si­ju­si su tam tik­ro­mis kie­ky­bi­nė­mis per­mai­no­mis, ta­čiau pa­pras­tai jos atei­na kaip re­for­mos pa­sek­mė...

Taip ponai socialinę atskirtį mažina

2017 m. balandžio 7 d.
Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­nai su­ra­do ori­gi­na­lų bū­dą „su­ma­žin­ti“ so­cia­li­nę at­skir­tį. Dau­giau kaip sep­ty­nių arų as­fal­tuo­tą aikš­tę, ku­rio­je dė­vė­tais rū­bais pre­kia­vo ke­le­tas smul­kių­jų vers­li­nin­kų, ati­da­vė Vals­ty­bės že­mės fon­dui. Ko­mer­ci­nės pa­skir­ties skly­pas par­duo­tas auk­cio­ne už 14 tūks­tan­čių 56 eu­rus. Ir dar iš­si­mo­kė­ti­nai!
Už to­kią su­mą skly­pą bū­tų nu­si­pir­kę pa­tys pre­kiau­to­jai. Ir net neiš­si­mo­kė­ti­nai. Tik bė­da, kad nie­ko ne­ži­no­jo. Nė neį­ta­rė, kad apie par­da­vi­mą ga­li bū­ti skel­bia­ma...

Pasaulis Lietuvai pražus, kai Lietuvos pasaulyje nebus

2017 m. balandžio 7 d.
Pir­ma te­zė. Apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę pri­kal­bė­ti kal­nai žo­džių ir iš­lie­tos jū­ros jaus­mų. Po­nai, o ko­dėl tik apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę? Ko­dėl jau ke­lis de­šimt­me­čius Glo­ba­lios Lie­tu­vos ak­ty­vis­tai tik jos ir rei­ka­lau­ja? Juk kal­ba tu­ri bū­ti erd­ves­nė, rim­tes­nė. Rei­kia ati­deng­ti vi­sas kor­tas, po­nai, nes jūs juk no­ri­te dau­giau. Ne­be už kal­nų me­tas, kai pa­sau­li­niam jau­čiui teks kib­ti už ra­gų ir tu­rė­ti ki­še­nė­je ne­be du, o tris, ke­tu­ris ir dau­giau pa­sų. Kaip lo­te­ri­jos bi­lie­tų. Ar­ba kaip daug­pa­tys­tę...

Žmonės ar automatiniai atsakikliai?

2017 m. balandžio 5 d.
Už­ven­ty­je pa­mi­nė­tos Lie­tu­vos švie­tė­jos, ra­šy­to­jos ir lab­da­rės Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės-Šat­ri­jos Ra­ga­nos 140-osios gi­mi­mo me­ti­nės. Į kon­fe­ren­ci­ją iš sos­ti­nės at­vy­kę moks­li­nin­kai ne­mo­ka­mai skai­tė pra­ne­ši­mus, at­liep­da­mi Šat­ri­jos Ra­ga­nos dva­siai.
Tą pa­čią die­ną vy­ku­sia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je vy­ra­vo ki­to­kia dva­sia. Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vės, gau­da­mos jau ir taip so­li­dų, ke­lių vi­du­ti­nių at­ly­gi­ni­mų ver­tą dar­bo už­mo­kes­tį bei prie­dus už...

Ne tas atrado?

2017 m. balandžio 4 d.

Nea­be­jo­ki­te, ką tu­riu min­ty­je – aiš­ku, kad Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rių LIU­DĄ MA­ŽY­LĮ, per vie­ną die­ną, pa­sak VDU rek­to­riaus Juo­zo Au­gu­čio, at­si­sto­ju­sio gre­ta di­džiau­sių XXI a. Lie­tu­vos žmo­nių. Bet grei­tai iš is­to­ri­kų var­pi­nės pa­si­gir­do skep­tiš­kų ver­ti­ni­mų, abe­jo­nių, pa­verkš­le­ni­mų, pa­si­tei­si­ni­mų, kad ne­bu­vo skir­ta fi­nan­sa­vi­mo to­kiems ieš­ko­ji­mams. O mums, ne is­to­ri­kams, bet sa­vo is­to­ri­ją ger­bian­tiems, ja be­si­di­džiuo­jan­tiems, ta­po aiš­ku, kad ne...

Kas gadina Seimo reputaciją?

2017 m. kovo 30 d.
Rū­ta Vai­nie­nė

Sei­mo Pir­mi­nin­kas at­sklei­dė, kad la­biau­siai no­rė­tų pa­ge­rin­ti Sei­mo re­pu­ta­ci­ją. Rim­tas, vi­sos ka­den­ci­jos ver­tas Sei­mo va­do­vo sie­kis ir – ne­leng­va už­duo­tis. Mat Sei­mo re­pu­ta­ci­ją ga­di­na ne tik skan­da­lin­gas jo na­rių el­ge­sys ar iš ko­jų ver­čian­tys pa­reiš­ki­mai, bet ir jų re­gist­ruo­ja­mi tei­sės ak­tų pro­jek­tai. Pa­me­na­me, Sei­me bu­vo re­gist­ruo­tas pa­siū­ly­mas re­gu­liuo­ti vi­sų mais­to pro­duk­tų kai­nas. Nie­kas rim­tai to­kio pro­jek­to net ne­ver­ti­no, o Sei­mas...

Šventadienių pasivaikščiojimai po tirpstančius Šiaulius

2017 m. kovo 25 d.
Pa­mink­las – kaip ge­ro­ji ži­nia, kad ir šio­mis die­no­mis mū­sų mies­te ga­li ras­tis kai kas gra­žaus ir pra­smin­go – ne už val­diš­kus pi­ni­gus, bet iš gru­pės žmo­nių – pra­mo­ni­nin­kų – ini­cia­ty­vos, pi­ni­gų. Ne dėl sa­vęs – dėl mū­sų vi­sų, ku­rie gy­ve­na­me Šiau­liuo­se ir ne­si­ren­gia­me iš jų bėg­ti su pa­sku­ti­niai­siais. Kaip pa­gar­bos ženk­las bu­vu­siam lai­kui, pri­mi­ni­mas, ko­kio žmo­gaus čia gy­ven­ta, koks bu­vo jo ta­len­tas, už­mo­jai ir koks pėd­sa­kas pa­lik­tas sa­vo gy­ve­ni­mu ir sa­vo veik­la...

Ką pakeis ilgesni mokslo metai?

2017 m. kovo 23 d.
Re­gio­nuo­se pra­si­de­da kon­sul­ta­ci­jos dėl moks­lo me­tų il­gi­ni­mo. Ky­la klau­si­mas, ar dvi pa­pil­do­mos sa­vai­tės iš­spręs es­mi­nes švie­ti­mo sis­te­mos pro­ble­mas, kai į vai­ko gal­vą lyg į šiukš­lia­dė­žę me­ta­ma daug ne­rei­ka­lin­gų da­ly­kų.
Siū­lo­mi po­ky­čiai pri­me­na tų pa­čių bal­dų per­stum­dy­mą ta­me pa­čia­me bu­te. To­kiu prin­ci­pu Lie­tu­vo­je vyks­ta dau­gy­bė re­for­mų. Su­si­da­ro imi­ta­ci­jos įspū­dis, jog kaž­kas da­ro­ma.
Tai­gi, ir moks­lo me­tų pail­gi­ni­mas dviem sa­vai­tė­mis pri­dė­tų tik pu­sant­ros sa­vai­ti­nės...

Trys „valstiečiai“ užsimanė cenzūros

2017 m. kovo 18 d.

Ket­vir­ta­die­nį trys „vals­tie­čiai“ – Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, Ze­no­nas Strei­kus ir Ro­ber­tas Šark­nic­kas – Sei­me re­gist­ra­vo Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis ži­niask­lai­da bū­tų ver­čia­ma ne ma­žiau kaip 50 pro­c. skel­bia­mo tu­ri­nio skelb­ti kaip tei­gia­mą in­for­ma­ci­ją.
Siū­lo­ma įpa­rei­go­ti, kad ži­niask­lai­dos prie­mo­nės iš­lai­ky­tų „pro­por­ci­ją tarp tei­gia­mos (po­zi­ty­vios) ir nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos, po­zi­ty­vios nau­jie­nos bū­tų spaus­di­na­mos...

Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las

2017 m. kovo 16 d.
Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las
Į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pranc­kie­tį,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­tą,
Sei­mo na­rius,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Mi­nist­rą pir­mi­nin­ką Sau­lių Skver­ne­lį,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rę Jur­gi­tą Pet­raus­kie­nę...

Pomidoro principas

2017 m. kovo 16 d.
Neiš­ken­čiau – į dai­gi­ni­mo lo­ve­lius ant pa­lan­gės su­bė­riau po­mi­do­rų ir pa­pri­kų sėk­las (nors ži­nau, kad vi­sa­da bū­na šiek tiek per anks­ti, nes jie, ko­vo­da­mi dėl sau­lės švie­sos, sku­ba užaug­ti, iš­tįs­ta ir nu­links­ta). Esu 100 pro­cen­tų ga­ran­tuo­ta, kad iš po­mi­do­rų sėk­lų iš­dygs po­mi­do­rų dai­gai, o iš pa­pri­kų – pa­pri­kų. Ly­giai taip pat, kaip iš ąžuo­lo gi­lės išau­ga ąžuo­liu­kas, o iš Sos­novs­kio barš­čio sėk­lų – de­šim­tys, o gal ir šim­tai in­va­zi­nių Sos­novs­kio „bar­ščiu­kų“. Ne­rei­kia bū­ti di­de­liu mi­čiu­ri­nu, kad su­vok­tu­mei: ką pa­sė­si – tą ir...

Ar visada neapsimoka pensijai kaupti „po mažai“?

2017 m. kovo 16 d.
Ar tu ma­ne my­li, mėgs­ta klau­si­nė­ti vy­ru ne­pa­si­ti­kin­ti žmo­na. Ar tu no­ri kaup­ti lė­šas pen­si­jų fon­duo­se? – ne­nus­to­ja klau­si­nė­ti žmo­gu­mi ne­pa­si­ti­kin­ti val­džia.
Pir­mą kar­tą pa­siū­ly­mas ap­si­spręs­ti dėl kau­pi­mo nu­skam­bė­jo po­kri­zi­niu lai­ko­tar­piu. Per kri­zę „Sod­rai“ itin trū­ko lė­šų. A. Ku­bi­liaus vy­riau­sy­bė įmo­kas į pen­si­jų fon­dus ma­ži­no tri­mis „užė­ji­mais“ – dėl to įmo­kos kau­pi­mui bu­vo su­ma­žin­tos nuo 5,5 iki 1,5 pro­cen­to.
Dar kar­tą rėž­ti per įmo­kas val­džia...

Eks­por­tui nu­ma­to­mos pa­lan­kios są­ly­gos

2017 m. kovo 16 d.

Yra vis dau­giau ar­gu­men­tų sa­ky­ti, kad eks­por­tas at­si­ga­vo po 2015 me­tų su­krė­ti­mų. Eks­por­to au­gi­mą, pa­na­šų į bu­vu­sį prieš Ru­si­jos pa­skelb­tas san­kci­jas, pa­tvir­ti­na ne tik pa­skelb­ti nau­jau­si, sau­sio mė­nesio, no­mi­na­lie­ji pre­kių eks­por­to duo­me­nys, bet ir 2016 me­tų rea­lie­ji duo­me­nys.
Tie­sa, in­ves­tuo­to­jai at­sar­giai dar žvel­gia į po­li­ti­nę ša­lies rai­dą po rin­ki­mų ir lė­tai au­gan­čią už­sie­nio pa­klau­są, to­dėl ne­sku­ba di­din­ti ga­my­bos po­ten­cia­lo, rei­ka­lin­go dar...

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas