(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Numerologija – reformoms vilkinti

2017 m. balandžio 13 d.

Po tru­pu­tį aiš­kė­ja, kuo iš­si­skirs šio Sei­mo ket­ve­rių me­tų lai­ko­tar­pis. Ant Vy­riau­sy­bės sta­lo gu­la vie­na po ki­tos va­di­na­mo­sios re­for­mos, ku­rių es­mė – skai­čių ek­vi­lib­ris­ti­ka. Val­džia jau ku­ris lai­kas už­sii­ma gry­na nu­me­ro­lo­gi­ja – tam tik­rų lai­ko, kie­kio ar dar ko­kių nors kie­ky­bi­nių pa­ra­met­rų per­dė­lio­ji­mu ir su­ma­ži­ni­mu.
Ži­no­ma, kad daž­na re­for­ma bū­na su­si­ju­si su tam tik­ro­mis kie­ky­bi­nė­mis per­mai­no­mis, ta­čiau pa­pras­tai jos atei­na kaip re­for­mos pa­sek­mė...

Taip ponai socialinę atskirtį mažina

2017 m. balandžio 7 d.
Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­nai su­ra­do ori­gi­na­lų bū­dą „su­ma­žin­ti“ so­cia­li­nę at­skir­tį. Dau­giau kaip sep­ty­nių arų as­fal­tuo­tą aikš­tę, ku­rio­je dė­vė­tais rū­bais pre­kia­vo ke­le­tas smul­kių­jų vers­li­nin­kų, ati­da­vė Vals­ty­bės že­mės fon­dui. Ko­mer­ci­nės pa­skir­ties skly­pas par­duo­tas auk­cio­ne už 14 tūks­tan­čių 56 eu­rus. Ir dar iš­si­mo­kė­ti­nai!
Už to­kią su­mą skly­pą bū­tų nu­si­pir­kę pa­tys pre­kiau­to­jai. Ir net neiš­si­mo­kė­ti­nai. Tik bė­da, kad nie­ko ne­ži­no­jo. Nė neį­ta­rė, kad apie par­da­vi­mą ga­li bū­ti skel­bia­ma...

Pasaulis Lietuvai pražus, kai Lietuvos pasaulyje nebus

2017 m. balandžio 7 d.
Pir­ma te­zė. Apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę pri­kal­bė­ti kal­nai žo­džių ir iš­lie­tos jū­ros jaus­mų. Po­nai, o ko­dėl tik apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę? Ko­dėl jau ke­lis de­šimt­me­čius Glo­ba­lios Lie­tu­vos ak­ty­vis­tai tik jos ir rei­ka­lau­ja? Juk kal­ba tu­ri bū­ti erd­ves­nė, rim­tes­nė. Rei­kia ati­deng­ti vi­sas kor­tas, po­nai, nes jūs juk no­ri­te dau­giau. Ne­be už kal­nų me­tas, kai pa­sau­li­niam jau­čiui teks kib­ti už ra­gų ir tu­rė­ti ki­še­nė­je ne­be du, o tris, ke­tu­ris ir dau­giau pa­sų. Kaip lo­te­ri­jos bi­lie­tų. Ar­ba kaip daug­pa­tys­tę...

Žmonės ar automatiniai atsakikliai?

2017 m. balandžio 5 d.
Už­ven­ty­je pa­mi­nė­tos Lie­tu­vos švie­tė­jos, ra­šy­to­jos ir lab­da­rės Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės-Šat­ri­jos Ra­ga­nos 140-osios gi­mi­mo me­ti­nės. Į kon­fe­ren­ci­ją iš sos­ti­nės at­vy­kę moks­li­nin­kai ne­mo­ka­mai skai­tė pra­ne­ši­mus, at­liep­da­mi Šat­ri­jos Ra­ga­nos dva­siai.
Tą pa­čią die­ną vy­ku­sia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je vy­ra­vo ki­to­kia dva­sia. Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vės, gau­da­mos jau ir taip so­li­dų, ke­lių vi­du­ti­nių at­ly­gi­ni­mų ver­tą dar­bo už­mo­kes­tį bei prie­dus už...

Ne tas atrado?

2017 m. balandžio 4 d.

Nea­be­jo­ki­te, ką tu­riu min­ty­je – aiš­ku, kad Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rių LIU­DĄ MA­ŽY­LĮ, per vie­ną die­ną, pa­sak VDU rek­to­riaus Juo­zo Au­gu­čio, at­si­sto­ju­sio gre­ta di­džiau­sių XXI a. Lie­tu­vos žmo­nių. Bet grei­tai iš is­to­ri­kų var­pi­nės pa­si­gir­do skep­tiš­kų ver­ti­ni­mų, abe­jo­nių, pa­verkš­le­ni­mų, pa­si­tei­si­ni­mų, kad ne­bu­vo skir­ta fi­nan­sa­vi­mo to­kiems ieš­ko­ji­mams. O mums, ne is­to­ri­kams, bet sa­vo is­to­ri­ją ger­bian­tiems, ja be­si­di­džiuo­jan­tiems, ta­po aiš­ku, kad ne...

Kas gadina Seimo reputaciją?

2017 m. kovo 30 d.
Rū­ta Vai­nie­nė

Sei­mo Pir­mi­nin­kas at­sklei­dė, kad la­biau­siai no­rė­tų pa­ge­rin­ti Sei­mo re­pu­ta­ci­ją. Rim­tas, vi­sos ka­den­ci­jos ver­tas Sei­mo va­do­vo sie­kis ir – ne­leng­va už­duo­tis. Mat Sei­mo re­pu­ta­ci­ją ga­di­na ne tik skan­da­lin­gas jo na­rių el­ge­sys ar iš ko­jų ver­čian­tys pa­reiš­ki­mai, bet ir jų re­gist­ruo­ja­mi tei­sės ak­tų pro­jek­tai. Pa­me­na­me, Sei­me bu­vo re­gist­ruo­tas pa­siū­ly­mas re­gu­liuo­ti vi­sų mais­to pro­duk­tų kai­nas. Nie­kas rim­tai to­kio pro­jek­to net ne­ver­ti­no, o Sei­mas...

Šventadienių pasivaikščiojimai po tirpstančius Šiaulius

2017 m. kovo 25 d.
Pa­mink­las – kaip ge­ro­ji ži­nia, kad ir šio­mis die­no­mis mū­sų mies­te ga­li ras­tis kai kas gra­žaus ir pra­smin­go – ne už val­diš­kus pi­ni­gus, bet iš gru­pės žmo­nių – pra­mo­ni­nin­kų – ini­cia­ty­vos, pi­ni­gų. Ne dėl sa­vęs – dėl mū­sų vi­sų, ku­rie gy­ve­na­me Šiau­liuo­se ir ne­si­ren­gia­me iš jų bėg­ti su pa­sku­ti­niai­siais. Kaip pa­gar­bos ženk­las bu­vu­siam lai­kui, pri­mi­ni­mas, ko­kio žmo­gaus čia gy­ven­ta, koks bu­vo jo ta­len­tas, už­mo­jai ir koks pėd­sa­kas pa­lik­tas sa­vo gy­ve­ni­mu ir sa­vo veik­la...

Ką pakeis ilgesni mokslo metai?

2017 m. kovo 23 d.
Re­gio­nuo­se pra­si­de­da kon­sul­ta­ci­jos dėl moks­lo me­tų il­gi­ni­mo. Ky­la klau­si­mas, ar dvi pa­pil­do­mos sa­vai­tės iš­spręs es­mi­nes švie­ti­mo sis­te­mos pro­ble­mas, kai į vai­ko gal­vą lyg į šiukš­lia­dė­žę me­ta­ma daug ne­rei­ka­lin­gų da­ly­kų.
Siū­lo­mi po­ky­čiai pri­me­na tų pa­čių bal­dų per­stum­dy­mą ta­me pa­čia­me bu­te. To­kiu prin­ci­pu Lie­tu­vo­je vyks­ta dau­gy­bė re­for­mų. Su­si­da­ro imi­ta­ci­jos įspū­dis, jog kaž­kas da­ro­ma.
Tai­gi, ir moks­lo me­tų pail­gi­ni­mas dviem sa­vai­tė­mis pri­dė­tų tik pu­sant­ros sa­vai­ti­nės...

Trys „valstiečiai“ užsimanė cenzūros

2017 m. kovo 18 d.

Ket­vir­ta­die­nį trys „vals­tie­čiai“ – Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, Ze­no­nas Strei­kus ir Ro­ber­tas Šark­nic­kas – Sei­me re­gist­ra­vo Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis ži­niask­lai­da bū­tų ver­čia­ma ne ma­žiau kaip 50 pro­c. skel­bia­mo tu­ri­nio skelb­ti kaip tei­gia­mą in­for­ma­ci­ją.
Siū­lo­ma įpa­rei­go­ti, kad ži­niask­lai­dos prie­mo­nės iš­lai­ky­tų „pro­por­ci­ją tarp tei­gia­mos (po­zi­ty­vios) ir nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos, po­zi­ty­vios nau­jie­nos bū­tų spaus­di­na­mos...

Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las

2017 m. kovo 16 d.
Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las
Į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pranc­kie­tį,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­tą,
Sei­mo na­rius,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Mi­nist­rą pir­mi­nin­ką Sau­lių Skver­ne­lį,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rę Jur­gi­tą Pet­raus­kie­nę...

Pomidoro principas

2017 m. kovo 16 d.
Neiš­ken­čiau – į dai­gi­ni­mo lo­ve­lius ant pa­lan­gės su­bė­riau po­mi­do­rų ir pa­pri­kų sėk­las (nors ži­nau, kad vi­sa­da bū­na šiek tiek per anks­ti, nes jie, ko­vo­da­mi dėl sau­lės švie­sos, sku­ba užaug­ti, iš­tįs­ta ir nu­links­ta). Esu 100 pro­cen­tų ga­ran­tuo­ta, kad iš po­mi­do­rų sėk­lų iš­dygs po­mi­do­rų dai­gai, o iš pa­pri­kų – pa­pri­kų. Ly­giai taip pat, kaip iš ąžuo­lo gi­lės išau­ga ąžuo­liu­kas, o iš Sos­novs­kio barš­čio sėk­lų – de­šim­tys, o gal ir šim­tai in­va­zi­nių Sos­novs­kio „bar­ščiu­kų“. Ne­rei­kia bū­ti di­de­liu mi­čiu­ri­nu, kad su­vok­tu­mei: ką pa­sė­si – tą ir...

Ar visada neapsimoka pensijai kaupti „po mažai“?

2017 m. kovo 16 d.
Ar tu ma­ne my­li, mėgs­ta klau­si­nė­ti vy­ru ne­pa­si­ti­kin­ti žmo­na. Ar tu no­ri kaup­ti lė­šas pen­si­jų fon­duo­se? – ne­nus­to­ja klau­si­nė­ti žmo­gu­mi ne­pa­si­ti­kin­ti val­džia.
Pir­mą kar­tą pa­siū­ly­mas ap­si­spręs­ti dėl kau­pi­mo nu­skam­bė­jo po­kri­zi­niu lai­ko­tar­piu. Per kri­zę „Sod­rai“ itin trū­ko lė­šų. A. Ku­bi­liaus vy­riau­sy­bė įmo­kas į pen­si­jų fon­dus ma­ži­no tri­mis „užė­ji­mais“ – dėl to įmo­kos kau­pi­mui bu­vo su­ma­žin­tos nuo 5,5 iki 1,5 pro­cen­to.
Dar kar­tą rėž­ti per įmo­kas val­džia...

Eks­por­tui nu­ma­to­mos pa­lan­kios są­ly­gos

2017 m. kovo 16 d.

Yra vis dau­giau ar­gu­men­tų sa­ky­ti, kad eks­por­tas at­si­ga­vo po 2015 me­tų su­krė­ti­mų. Eks­por­to au­gi­mą, pa­na­šų į bu­vu­sį prieš Ru­si­jos pa­skelb­tas san­kci­jas, pa­tvir­ti­na ne tik pa­skelb­ti nau­jau­si, sau­sio mė­nesio, no­mi­na­lie­ji pre­kių eks­por­to duo­me­nys, bet ir 2016 me­tų rea­lie­ji duo­me­nys.
Tie­sa, in­ves­tuo­to­jai at­sar­giai dar žvel­gia į po­li­ti­nę ša­lies rai­dą po rin­ki­mų ir lė­tai au­gan­čią už­sie­nio pa­klau­są, to­dėl ne­sku­ba di­din­ti ga­my­bos po­ten­cia­lo, rei­ka­lin­go dar...

Skurdo areštinė

2017 m. kovo 15 d.

„Spin­te­lė­je tu­riu tik pus­lit­rį tau­kų ir duo­nos kriaukš­lę. Bes­ve­riu vos 40 ki­log­ra­mų“, – go­do­jo į re­dak­ci­ją at­va­žia­vu­si kra­žiš­kė.
Mo­te­ris gy­ve­na iš 160 eu­rų neį­ga­lu­mo pa­šal­pos. Pas­ta­ruo­ju me­tu da­lį pi­ni­gų siųs­da­vo į Ang­li­ją iš­va­žia­vu­siai duk­rai, kol ji įsi­tvir­tins sve­ti­mo­je ša­ly­je. Kai pa­čiai pri­trūk­da­vo pi­ni­gų, pa­sko­lin­da­vo kai­my­nai. Da­bar jau ne­bes­ko­li­na, nes ne­si­ti­ki at­gau­ti sko­los.
Prie Sei­mo pi­ke­tuo­ja pen­si­nin­kai. No­ri at­kreip­ti dė­me­sį į tai, jog...

TŪRINĖS REKLAMOS KOMPLEKSO AUTORYSTĖS

2017 m. kovo 14 d.
Vilius PURONAS

Skulp­tū­ri­niai bul­va­ro ak­cen­tai iki šiol trau­kia vi­sus šiau­lie­čius ir mies­to sve­čius sa­vo emo­ci­niu ir pi­lie­ti­niu už­tai­su, ku­ris li­ko gy­vas ir šian­dien, praė­jus be­ne ke­tu­rioms de­šim­tims me­tų. Tai – ori­gi­na­lus reiš­ki­nys, ge­ra­no­riš­kas ir pra­smin­gas. Man ne­ži­no­ma ana­lo­gų pla­čia­ja­me pa­sau­ly­je. Anuo­met jis gi­mė kaip komp­lek­si­nis su­ma­ny­mas, pės­čių­jų gat­vę įpras­mi­nant.
Mo­nu­men­ta­lio­jo­je dai­lė­je įpras­ta ša­lia skulp­to­riaus (kū­ry­bi­nio žmo­gaus) ra­šy­ti ir...

MOTERS DIENĄ MES JAUČIAMĖS VYRAIS

2017 m. kovo 7 d.

Žmo­ni­ja – dvi­ly­tis pa­da­ras. Mes ne­ga­li­me vie­nas be ki­to. Mus ri­ša ne tik mei­lė, ku­rią tik jos su­pran­ta, mus ri­ša ir šei­ma, jos tei­sės bei pa­rei­gos. Vi­nį įkal­ti į sie­ną, šiukš­les iš­neš­ti – jos tei­sė, o ma­no – pa­rei­ga. Vai­ku­tį už­niū­niuo­ti, ki­sie­liaus iš­vir­ti – jos pa­rei­ga, o ma­no – tei­sė. Tai­gi...
Gi vie­šu­mo­je da­bar mo­te­riai be­li­ko tik kaž­ka­da kaž­kie­no iš­ko­vo­to­sios tei­sės, nors anks­čiau tu­rė­jo ir pri­vi­le­gi­jų: pro du­ris pra­leis­da­vo­me, vie­tą au­to­bu­se už­leis­da­vo­me...

Knygų mugė: jomarkas ar dvasios atlaidai?

2017 m. kovo 4 d.
Nie­kas ten ma­nęs va­ru ne­va­rė. Va­žia­vau pa­ti, iš anks­to ži­no­da­ma, kaip bus: taip pat, kaip per­nai, už­per­nai, prieš pen­ke­tą ar aš­tuo­ne­tą me­tų.Ne­ži­nau, ar va­žiuo­siu ki­tą­met. Gal­būt. Pail­sė­siu, pa­mir­šiu, gal­būt kaž­kas pa­si­keis. O gal vėl pa­si­duo­siu vi­suo­ti­niam en­tu­ziaz­mui ir azar­tui, kad bū­ti­nai rei­kia va­žiuo­ti, rei­kia ten bū­ti, kad mes be mu­gės ne­nu­rim­sim. Kal­bu apie tarp­tau­ti­nę Vil­niaus kny­gų mu­gę, va­sa­rio 23-26 die­no­mis su­reng­tą „Li­tex­po“ pa­ro­dų rū­muo­se. Jau aš­tuo­nio­lik­tą kar­tą...

Šimtas dienų plačiai užmerktomis akimis

2017 m. kovo 2 d.
Kai nau­ja­sis Sei­mas ir Vy­riau­sy­bė pra­dė­jo sa­vo veik­lą, jie nuo­lat kar­to­jo – ne­sku­bė­ki­te ver­tin­ti, duo­ki­te lai­ko, leis­ki­te dirb­ti. Šim­tas die­nų pra­lė­kė grei­tai, ir nors ete­ry­je vy­ra­vo vie­nas po ki­to se­kę skan­da­lai nuo au­to­mo­bi­lio ir pal­to iki pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo, aiš­ku­mo apie nau­ją­ją val­džią jau tu­ri­me žy­miai dau­giau.
Pir­ma­sis pra­re­gė­ji­mas ap­lan­kė tuos, ku­rie „vals­tie­čius ir ža­liuo­sius“ pie­šė ro­ži­nė­mis spal­vo­mis. Be aiš­kios ideo­lo­gi­jos, be...

KODĖL DABARTINIS ŠIAULIŲ SIMBOLIS TOKS?

2017 m. kovo 2 d.

„Bar­da­kas“. Šiau­liai nie­ka­da ne­tu­rė­jo to­kio kvai­lo laik­me­čio. Mū­sų mies­to Ta­ry­ba at­si­dū­rė ant mo­ra­li­nio bank­ro­to ri­bos, mies­to vi­suo­me­nės bei švie­suo­me­nės va­di­na­mo „bar­da­ku“.
Pa­mink­las. At­si­ra­do po­rei­kis pa­mink­lą šiam laik­me­čiui pa­ga­min­ti, iš bron­zos nu­lie­ti, auk­su pa­deng­ti, ant Ma­la­vė­nų są­var­ty­no pa­sta­ty­ti tu­ris­tams lan­ky­ti. To­kiu bū­du įpras­min­ti marš­ru­tą „Vaikš­to­me už Šiau­lius“. Tam, kad ir atei­ties kar­toms pri­min­tu­me sa­vo mo­ra­li­nę ir...

Labiau mylime svetimus ir mirusius

2017 m. kovo 1 d.
Bet vis ­tiek kir­ba klau­si­mas – ko­dėl no­rint at­lik­ti ge­rą dar­bą rei­kia trenk­tis į Af­ri­ką. Juk be­dan­čių, skau­dan­čiais ir iš­ge­du­siais dan­ti­mis bur­nų pil­na Lie­tu­va. Nu­va­žiuo­tų bū­re­lis sa­va­no­rių odon­to­lo­gų į kai­mą. Su­tai­sy­tų, pa­gy­dy­tų ar­ba iš­rau­tų ir su­dė­tų nau­jus dan­tis bent vie­no kai­me­lio mo­te­ry­tėms, vy­rams, vai­kams.
Bū­tų gra­žu, ge­ra­šir­diš­ka ir pa­trio­tiš­ka! Kiek lai­mės su­teik­tų Lie­tu­vė­lės žmo­nėms, ku­rie nė bi­lie­tui į ra­jo­no cent­rą pi­ni­gų ne­suk­rapš­to, ką jau ten šne­kė­ti apie bran­gias odon­to­lo­go...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas