(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.

„ŠIAU­LIŲ KRAŠ­TO TĖ­VY­NAI­NIIS IR AM­ŽI­NAS JO VAL­DO­VAS“.
Prieš 490 me­tų jo var­du perva­din­ta PA­SI­DAB­RĖ At­vaiz­das iš XVI šimt­me­čio pra­džios...

Gar­bu­sis Šiau­lių kraš­to metraštinin­kas Mau­ri­ci­jus Griš­ke­vi­čius sa­vo gar­siame kraš­to­ty­ri­nia­me vei­ka­le „Šiau­lių eko­no­mi­jos ar­ba sta­lo dva­rų aprašy­me“, ra­šy­ta­me Šiau­liuo­se 1855 me­tais, vi­są 15 sky­rių pa­sky­rė Jo­niš­kio garbin­gai is­to­ri­jai, ku­rią au­to­rius su­rin­ko iš įvai­rių gra­fo Zu­bo­vo ar­chy­vuo­se už­si­li­ku­sių Šiau­lių eko­no­mi­jos do­ku­men­tų...

Vytautas Didysis vietoje dešros

2017 m. sausio 5 d.

„Lie­tu­vo­je ši­tiek vargs­tan­čių, ba­dau­jan­čių vai­kų, o jiems siūs tau­ti­nius kos­tiu­mus. Pa­val­gy­ti ge­riau nu­pirk­tų deš­ros vai­kams ar duo­nos!“
To­kia nuo­mo­nė ir to­kia reak­ci­ja į Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­ko Sei­mo na­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio pa­siū­ly­mą maž­daug 150 tūks­tan­čių iki­mo­kyk­li­nu­kų pa­do­va­no­ti po tau­ti­nį kos­tiu­mą. Iš tie­sų, Lie­tu­vo­je šian­dien da­lis vai­kų į mo­kyk­lą ei­na tam, kad pa­val­gy­tų. Tei­sūs ir tie, ku­rie sa­ko, kad vai­kus ne­be vy­žo­mis ir ašu­ti­nė­mis ser­mė­gė­lė­mis rei­kė­tų puoš­ti, o...

NOSTRADAMAS LANKĖSI ŠIAULIUOSE

2017 m. sausio 4 d.
Vilius PURONAS

Prieš me­tus iš tri­bū­nų ir ka­bi­ne­tų lie­jo­si ro­ži­nės vi­zi­jos. Nau­ji, daug ža­dan­tys, bet dar­bo neuos­tę pro­tai, švie­siais vei­dais ir žo­džiais sta­tė to­kį Šiau­lių 780-me­čio ju­bi­lie­jų, ko­kio mū­sų mies­to is­to­ri­ja dar ne­ma­tė. Dės­nin­ga ir ne­nuos­ta­bu, kad ji jo ir ne­pa­ma­tė.
Anuo­met te­ko per­žvelg­ti ano­ni­mi­nius šio laik­raš­čio ko­men­ta­rus. Vie­nas jų man pa­si­ro­dė pro­fe­sio­na­laus pra­na­šo ra­šy­tas, tur­būt Nost­ra­da­mo. Krei­vai vyp­te­lė­jęs nu­si­ko­pi­ja­vau.
Da­bar, praė­jus 11...

Susilauk vaiko – laimėk šaldytuvą!

2017 m. sausio 4 d.
„Swed­bank“ vy­res­nio­ji eko­no­mis­tė

„Swed­bank“ nuo­tr.
Ša­ly­se, ku­rio­se gims­ta­mu­mas per ma­žas, o vi­suo­me­nė sens­ta, po­li­ti­kai ne­re­tai ima­si prie­mo­nių, kad pa­ska­tin­tų po­ras su­si­lauk­ti dau­giau vai­kų.
Vie­na­me Ru­si­jos re­gio­ne vai­ko su­si­lau­ku­sios šei­mos įgy­ja ga­li­my­bę lai­mė­ti šal­dy­tu­vą, au­to­mo­bi­lį ar pi­ni­gų. Sin­ga­pū­ro vy­riau­sy­bė, no­rė­da­ma pa­ska­tin­ti gy­ve­ni­mą po­ro­mis, net ap­ri­bo­jo ma­žų vie­no kam­ba­rio bu­tų pa­siū­lą, be to, už kiek­vie­ną vai­ką mo­ka ypač...

Prieš pra­si­de­dant nau­jai ke­lio­nei

2016 m. gruodžio 31 d.
„Šiau­lių kraš­to“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius

Šian­dien ver­čia­me pa­sku­ti­nį 2016-ųjų me­tų pus­la­pį – lyg ant sie­nos ka­ban­čio ka­len­do­riaus la­pe­lį su die­nos skai­čiais ir in­for­ma­ci­ja.
„Šiau­lių kraš­tas“, jau įžen­gęs į sa­vo 27-uo­sius me­tus, įvai­rio­mis nau­jie­no­mis bei skai­ti­niais už­pil­dė pa­sku­ti­nius šių me­tų dien­raš­čio komp­lek­to pus­la­pius ir už die­nos pra­dės nau­ją se­ną ke­lio­nę po in­for­ma­ci­jos erd­ves.
Be re­ve­ran­sų sau sa­ko­me – dir­bo­me są­ži­nin­gai, daug ir ne­leng­vai...

Viskas bus gerai!

2016 m. gruodžio 30 d.

Po ke­le­to die­nų įsi­suk­si­me į nau­ją 2017-ųjų me­tų ra­tą. Kaip vi­sa­da Nau­juo­sius su­tik­si­me su vil­ti­mi, jog gy­ven­si­me ge­riau, svei­kiau, įdo­miau ir pra­smin­giau. Šį­kart vil­ties do­zė – di­des­nė, nes iš­si­rin­ko­me nau­ją val­džią, ku­ri yra KI­TO­KIA, pa­ly­gin­ti su anks­tes­nė­mis. Ar ki­to­kia ji iš­liks iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, pa­ro­dys lai­kas.
Ast­ro­lo­gai, bū­rė­jai ir vi­so­kie ra­ga­niai pra­na­šau­ja blo­gus, pil­nus su­maiš­ties ir konf­lik­tų atei­nan­čius me­tus. Ar su­maiš­tis kirs ei­li­niam...

SOSTAS – PAVOJINGAS DAIKTAS

2016 m. gruodžio 28 d.
Vilius PURONAS

Ant Ka­lė­dų din­go snie­gas
Ir lau­ke at­ši­lo,
Gal to­dėl, kad me­ro sos­tas
Ne­se­niai įski­lo...
Ap­si­niau­kę drėg­nos mig­los,
Sau­lės mies­tą glos­to,
De­pu­ta­tų tvir­tos no­sys
Mies­to orą uos­to.
Jis – šva­res­nis, nes ne­li­ks
Bi­vai­nio ir Do­mo...
Iš­sisp­ren­dė ši pro­ble­ma
Tai­kiai, be ato­mo.
Ka­bi­ne­tuo­se iš­ny­ks
Jų vei­dai „ma­lo­nūs“,
Mies­to met­raš­ty­je liks jie
Nie­kam neį­do­mūs...
Juk ne vie­nas iš rin­kė­jų
Val­džios mū­rą...

Mažiau socialinės paramos – daugiau premijų?

2016 m. gruodžio 28 d.

Prieš Ka­lė­das pra­plium­pa ge­ru­mas, kaip grū­dai iš prai­ru­sio mai­šo. Vi­sur skam­ba ra­gi­ni­mai au­ko­ti. Kai kas tai va­di­na pa­ro­do­mo­sio­mis mo­men­ti­nė­mis ak­ci­jo­mis, spe­cia­liai grau­di­nan­čio­mis žmo­nes ir au­gi­nan­čio­mis te­le­vi­zi­jos lai­dų rei­tin­gus. Yra tie­sos – juk spe­cia­liai ku­ria­mi grau­du­lin­gi re­por­ta­žai. Bet tos ak­ci­jos bent lai­ki­nai pra­džiu­gi­na žmo­nes, lei­džia pa­jus­ti, kad šven­tė atė­jo į na­mus.
Tuo tar­pu, kai ku­rios ša­lies sa­vi­val­dy­bės, su­tau­piu­sios...

Valstybinės žemės „žemiškos“ istorijos

2016 m. gruodžio 22 d.

Ach ta že­mė, že­mė­lė, nuo am­žių se­nų­jų ji ke­lia aist­ras, konf­lik­tus ir net ka­rus. Ir šiais lai­kais ne­daug kas te­pa­si­kei­tė. Kur že­mė – pro­ble­ma be­veik ga­ran­tuo­ta. Ar svars­ty­tu­me že­mės par­da­vi­mo klau­si­mą už­sie­nie­čiams, ar ei­li­nio že­mės pri­chva­ti­za­vi­mo at­ve­jus sa­vi­val­dy­bė­se. Bet ne­rei­kia nei par­da­vi­mo, pa­kan­ka pa­ke­den­ti vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos rei­ka­lus, ir vėl gi­lūs ato­dū­siai – na ne­jau­gi ir čia – is­to­ri­jų kal­nai?
Štai, ne­se­niai su­ži­no­jo­me, kad Pa­lan­gos...

Šiandien išmetė šunį, rytoj – vaiką?

2016 m. gruodžio 21 d.
Tai bu­vo ei­li­nis sa­vait­ga­lio pa­si­vaikš­čio­ji­mas į miš­ką. Šu­nys džiaugs­min­gai šo­ki­nė­jo, ga­lė­da­mi pa­bė­gė­ti to­liau nuo na­mų. Stai­ga jie nu­lė­kė prie bu­vu­sios ko­lū­kio fer­mos. Kaž­kas gai­liai suinkš­tė. Po laip­tais tu­pė­jo du ma­ži, iš­si­gan­dę šu­ne­liai. Pa­ma­tę žmo­nes ir sve­ti­mus šu­nis nu­lin­do į dar tam­ses­nį kam­pu­tį.Vė­liau kai­my­nai pa­sa­ko­jo, jog penk­ta­die­nio va­ka­rą ne­di­de­lio mū­sų kai­me­lio ke­liu­ku va­žia­vo ne­ma­ty­tas pra­ban­gus au­to­mo­bi­lis. Vei­kiau­siai juo bu­vo at­vež­ti ir ba­do...

Šiau­lius žlugdo monologai

2016 m. gruodžio 20 d.
Dia­lo­gas ar mo­no­lo­gas? Kas po­li­ti­nia­me ka­re iš­šo­vė pir­mą­jį šū­vį? Ko rei­kia bend­ram dar­bui: am­bi­ci­jų ar iš­min­ties? Apie Šiau­lius iš­ti­ku­sią po­li­ti­nę kri­zę kal­ba­mės su nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mo na­riu šiau­lie­čiu Arū­nu GU­MU­LIAUS­KU.– Kaip api­bū­din­tu­mė­te si­tua­ci­ją Šiau­lių mies­to ta­ry­bo­je ir ko­dėl ji su­si­da­rė?– Bu­vu­si val­dan­čio­ji dau­gu­ma bu­vo la­bai skir­tin­ga sa­vo po­li­ti­nė­mis pa­žiū­ro­mis. Po sa­vi­val­dos rin­ki­mų dėl val­dan­čio­sios dau­gu­mos pra­dė­jo tar­tis „vals­tie­čiai ir ža­lie­ji“...

APIE KREPŠINIO MISTIKĄ

2016 m. gruodžio 15 d.

„Krep­ši­nis – Lie­tu­vos re­li­gi­ja“ – ši spar­nuo­ta fra­zė ta­po mū­sų tau­ti­ne ak­sio­ma. Krep­ši­nį my­li vi­si. Net tie, ku­rie ne­tin­gi jo my­lė­ti, tin­gė­da­mi jį žais­ti. Nie­kas nie­ka­da mums ne­paaiš­kins, ko­dėl Vi­sa­ga­lis tą mei­lę Lie­tu­vo­je pri­dai­gi­no, jos gau­siai pri­so­di­no, o to­ji mei­lė, bū­da­ma tai­kaus ka­ria­vi­mo at­mai­na, per­ga­les skin­da­vo vie­ną po ki­tos, kol Jo­niš­ky­je su­si­kū­rė Krep­ši­nio mu­zie­jus. Tai bu­vo dar vie­na krep­ši­nio per­ga­lė, kad Lie­tu­vos už­kam­py­je, to­li nuo...

Atviras laiškas Šiaulių savivaldybės merui Ar­tū­rui Vi­soc­kui

2016 m. gruodžio 14 d.
Gerb. me­re,
Kreip­tis į Jus at­vi­ru laiš­ku pa­ska­ti­no no­ras vie­šai iš­sa­ky­ti prie­kaiš­tą dėl ne­su­tei­kia­mos (tiks­liau sa­kant – atim­tos) ga­li­my­bės iš­dės­ty­ti sa­vo nuo­mo­nę su Ju­mis su­si­ju­siuo­se so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pus­la­piuo­se: ju­dė­ji­mo „Vaikš­to­me už Šiau­lius“ ir Šiau­lių me­ro Vi­soc­ko pa­sky­ro­se.
Jo­se ta­pau ne­pa­gei­dau­ja­mas po to, kai 2016 m. rugp­jū­tį iš­sa­kiau ke­le­tą pa­sta­bų, ku­rios bu­vo grei­tai pa­ša­lin­tos. Su­rea­ga­vęs į tai, ne­tru­kus su­lau­kiau ir ki­to...

ŠIAULIŲ „UK­RAI­NOS IS­TO­RI­JA“

2016 m. gruodžio 13 d.

Mies­to lei­dyk­lų is­to­ri­jo­je trum­pai švys­te­lė­jo ir ne­tru­ko iš­nyk­ti Lie­tu­vos di­zai­ne­rių są­jungos Šiau­lių sky­riaus lei­dyk­la „Mo­men­tas“ (1991–1994), po sa­vęs pa­li­ku­si Lietu­vos Moks­lų Aka­de­mi­jos lei­di­nį „Šiau­lių mies­to is­to­ri­ja iki 1940 m.“, pluoš­tą ano lai­ko­tar­pio są­jū­die­tiš­kų pla­ka­tų, pir­mą­sias bro­šiū­ras apie Kry­žių kal­ną lie­tuvių ir len­kų kal­bo­mis, šian­dien ta­pu­sias bib­liog­ra­fi­nė­mis reteny­bėmis ir ki­tus lei­di­nu­kus, ty­liai su­gu­lu­sius į sta­tis­ti­kos stal­čiu­kus. Vie­ną stal­čiu­ką ati­da­ry­ki­me...

PALIKTAS SU KARU, ATĖJĘS SU MARU?

2016 m. gruodžio 10 d.

Kas tas KA­RA­VY­KAS? Tai – kry­žius su dviem kryž­mo­mis. Mums, lie­tu­viams, tai – Vy­čio kry­žiaus at­mai­na, vy­riš­ku­mo, lie­tu­vy­bės sim­bo­lis. Ir pa­va­di­ni­mas skam­bus – vy­riš­kas, so­li­dus, ne­fal­šy­vas.
KA­RAS – bai­siai bai­sus da­ly­kas, mū­sų kai­ly­je įprog­ra­muo­tas, nes žmo­ni­ja be KAR­ų – tai žmo­ni­ja be is­to­ri­jos. Juk KA­Ras su­kū­rė KA­Ra­lius ir KA­Rū­nas, anks­ty­vai­siais vi­du­ram­žiais pa­gim­dė KA­Ro­lin­gų di­nas­ti­ją su he­ral­di­nė­mis „rū­tų KARūnomis”, kaž­ko­kį Is­pa­ni­jos mies­tu­ką...

Ne gėda kopijuoti gerus pavyzdžius, gėda ignoruoti savo ydas

2016 m. gruodžio 9 d.
Nau­jau­si EB­PO tarp­tau­ti­nio moks­lei­vių ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tai ne­džiu­gi­na, sa­ko „Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas dr. Ne­ri­jus Ma­čiu­lis.
Lie­tu­vos moks­lei­vių moks­li­nių ir ma­te­ma­ti­nių ge­bė­ji­mų įver­ti­ni­mas ne tik ne­pa­di­dė­jo ir ne­priar­tė­jo prie EB­PO vi­dur­kio, bet net šiek tiek su­ma­žė­jo. Esa­me 35 tarp 69 ver­tin­tų ša­lių, bet be­veik vie­ni pa­sku­ti­nių­ Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Jei dar ne­pa­kan­ka­mai skau­da šir­dį – Es­ti­ja pra­len­kė Suo­mi­ją ir da­bar uži­ma tre­čią­ją vie­tą pa­sau­ly­je...

Kuo baigsis svieto lygintojų pižamų vakarėlis?

2016 m. gruodžio 8 d.
Pa­ža­dė­ju­si vi­sus spren­di­mus prii­mi­nė­ti tik pa­si­ta­ru­si su vi­suo­me­ne, pa­ža­dė­ju­si ne­da­ry­ti jo­kių nak­ti­nių Sei­mo pi­ža­mų va­ka­rė­lių, pa­ža­dė­ju­si tei­sė­kū­ro­je ne­nau­do­ti bul­do­ze­rio, nau­jo­ji val­džia jau pa­ren­gė kai ku­rių ne­ma­lo­nių siurp­ri­zų Lie­tu­vos gy­ven­to­jams.
Pa­gal Sei­me už­re­gist­ruo­tą Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­są, nu­ma­to­ma nai­kin­ti leng­va­tą gy­ven­to­jų mo­ka­moms il­ga­lai­kio gy­vy­bės drau­di­mo įmo­koms.
Ši tvar­ka bu­vo keis­ta ke­lis kar­tus, vi­są lai­ką –...

ŠIAULIETIS – PIRMASIS ASAS

2016 m. gruodžio 6 d.

Apie ka­rus ir avia­ci­jas ži­no­me tiek daug, kad be­veik – nie­ko. Ži­no­me, kad ka­re nai­kin­tu­vai vai­kė­si vie­nas ki­tą dan­gu­je, šau­dy­da­vo vie­ni į ki­tus tam, kad prie­šo or­lai­vis, pa­skui sa­ve pa­li­kęs dū­mų uo­de­gą, le­ga­liai pi­ki­ruo­tų že­myn ir ten su­sprog­tų. Ži­nia, mū­sų kar­ta tą ma­to tik te­le­vi­zo­rių ek­ra­nuo­se, to­dėl be­lie­ka džiaug­tis, kad ne na­tū­ro­je. Sta­tis­ti­ka ne­ži­no, kiek II pa­sau­li­nio ka­ro me­tais oro kau­ty­nė­se bu­vo nu­muš­ta lėk­tu­vų. Kiek iš vie­nos, kiek iš ki­tos pu­sės...

Nori dėmesio? Nusišlapink bažnyčioje

2016 m. gruodžio 3 d.
Prieš Mi­šias Kel­mės gir­tuok­lis Vy­tau­tas į baž­ny­čią atė­jo su alaus bu­te­liu. Gąs­di­no pa­mal­džias mo­te­rė­les, pra­šė iš jų pi­ni­gų. Re­ke­ta­vo ir pa­tį kle­bo­ną. Pas­kui pa­ki­lo, nuė­jo prie klau­syk­los, ir iš­si­trau­kęs sa­vo ly­ti­nį or­ga­ną, nu­si­šla­pi­no.
Šis vy­ras jau daug me­tų ga­di­na ner­vus po­li­ci­jai, trik­do do­rus mies­to gy­ven­to­jus, už­sto­da­mas jiems ke­lią ir rei­ka­lau­da­mas pi­ni­gų. Anks­čiau ne­są­mo­nes krė­tė kar­tu su bro­liu. Abu bu­vo pa­vel­dė­ję tė­vų na­mus. Bet per gir­tuok­lys­tes juos su­pleš­ki­no. Vė­liau...

Koks dramblys trypia koaliciją

2016 m. lapkričio 26 d.

Šiau­lių po­li­ti­kai dūz­gia – bus ar nebus nau­ja val­džios koa­li­ci­ja. Prask­lei­džia­mi už­ku­li­siai ži­niask­lai­dai, o so­cia­li­niuo­se tink­luo­se vyks­ta ko­men­ta­rų se­ria­lai. Pu­čia­si bur­bu­las, ar įvyks per­vers­mas?
Po pu­sant­rų me­tų val­dy­mo me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas aiš­ki­na, jog koa­li­ci­jo­je su­si­da­rė „pir­myn ar at­gal“ si­tua­ci­ja. Išp­la­ti­no pra­ne­ši­mą apie po­li­ti­nę si­tua­ci­ją, kvies­da­mas „lik­ti tie­sos ir prin­ci­pų ke­ly­je“. Kas ren­gia­si iš jo iš­kryp­ti, neį­var­di­jo.
Šiau­lių...

Dienos populiariausi

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.
lankomiausias

Mažiau socialinio draudimo išimčių

2017 m. sausio 11 d.
daugiausiai komentuotas