(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Komentarai, nuomonės

Vytautas Didysis vietoje dešros

2017 m. sausio 5 d.

„Lie­tu­vo­je ši­tiek vargs­tan­čių, ba­dau­jan­čių vai­kų, o jiems siūs tau­ti­nius kos­tiu­mus. Pa­val­gy­ti ge­riau nu­pirk­tų deš­ros vai­kams ar duo­nos!“
To­kia nuo­mo­nė ir to­kia reak­ci­ja į Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­ko Sei­mo na­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio pa­siū­ly­mą maž­daug 150 tūks­tan­čių iki­mo­kyk­li­nu­kų pa­do­va­no­ti po tau­ti­nį kos­tiu­mą. Iš tie­sų, Lie­tu­vo­je šian­dien da­lis vai­kų į mo­kyk­lą ei­na tam, kad pa­val­gy­tų. Tei­sūs ir tie, ku­rie sa­ko, kad vai­kus ne­be vy­žo­mis ir ašu­ti­nė­mis ser­mė­gė­lė­mis rei­kė­tų puoš­ti, o...

NOSTRADAMAS LANKĖSI ŠIAULIUOSE

2017 m. sausio 4 d.
Vilius PURONAS

Prieš me­tus iš tri­bū­nų ir ka­bi­ne­tų lie­jo­si ro­ži­nės vi­zi­jos. Nau­ji, daug ža­dan­tys, bet dar­bo neuos­tę pro­tai, švie­siais vei­dais ir žo­džiais sta­tė to­kį Šiau­lių 780-me­čio ju­bi­lie­jų, ko­kio mū­sų mies­to is­to­ri­ja dar ne­ma­tė. Dės­nin­ga ir ne­nuos­ta­bu, kad ji jo ir ne­pa­ma­tė.
Anuo­met te­ko per­žvelg­ti ano­ni­mi­nius šio laik­raš­čio ko­men­ta­rus. Vie­nas jų man pa­si­ro­dė pro­fe­sio­na­laus pra­na­šo ra­šy­tas, tur­būt Nost­ra­da­mo. Krei­vai vyp­te­lė­jęs nu­si­ko­pi­ja­vau.
Da­bar, praė­jus 11...

Susilauk vaiko – laimėk šaldytuvą!

2017 m. sausio 4 d.
„Swed­bank“ vy­res­nio­ji eko­no­mis­tė

„Swed­bank“ nuo­tr.
Ša­ly­se, ku­rio­se gims­ta­mu­mas per ma­žas, o vi­suo­me­nė sens­ta, po­li­ti­kai ne­re­tai ima­si prie­mo­nių, kad pa­ska­tin­tų po­ras su­si­lauk­ti dau­giau vai­kų.
Vie­na­me Ru­si­jos re­gio­ne vai­ko su­si­lau­ku­sios šei­mos įgy­ja ga­li­my­bę lai­mė­ti šal­dy­tu­vą, au­to­mo­bi­lį ar pi­ni­gų. Sin­ga­pū­ro vy­riau­sy­bė, no­rė­da­ma pa­ska­tin­ti gy­ve­ni­mą po­ro­mis, net ap­ri­bo­jo ma­žų vie­no kam­ba­rio bu­tų pa­siū­lą, be to, už kiek­vie­ną vai­ką mo­ka ypač...

Prieš pra­si­de­dant nau­jai ke­lio­nei

2016 m. gruodžio 31 d.
„Šiau­lių kraš­to“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius

Šian­dien ver­čia­me pa­sku­ti­nį 2016-ųjų me­tų pus­la­pį – lyg ant sie­nos ka­ban­čio ka­len­do­riaus la­pe­lį su die­nos skai­čiais ir in­for­ma­ci­ja.
„Šiau­lių kraš­tas“, jau įžen­gęs į sa­vo 27-uo­sius me­tus, įvai­rio­mis nau­jie­no­mis bei skai­ti­niais už­pil­dė pa­sku­ti­nius šių me­tų dien­raš­čio komp­lek­to pus­la­pius ir už die­nos pra­dės nau­ją se­ną ke­lio­nę po in­for­ma­ci­jos erd­ves.
Be re­ve­ran­sų sau sa­ko­me – dir­bo­me są­ži­nin­gai, daug ir ne­leng­vai...

Viskas bus gerai!

2016 m. gruodžio 30 d.

Po ke­le­to die­nų įsi­suk­si­me į nau­ją 2017-ųjų me­tų ra­tą. Kaip vi­sa­da Nau­juo­sius su­tik­si­me su vil­ti­mi, jog gy­ven­si­me ge­riau, svei­kiau, įdo­miau ir pra­smin­giau. Šį­kart vil­ties do­zė – di­des­nė, nes iš­si­rin­ko­me nau­ją val­džią, ku­ri yra KI­TO­KIA, pa­ly­gin­ti su anks­tes­nė­mis. Ar ki­to­kia ji iš­liks iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, pa­ro­dys lai­kas.
Ast­ro­lo­gai, bū­rė­jai ir vi­so­kie ra­ga­niai pra­na­šau­ja blo­gus, pil­nus su­maiš­ties ir konf­lik­tų atei­nan­čius me­tus. Ar su­maiš­tis kirs ei­li­niam...

SOSTAS – PAVOJINGAS DAIKTAS

2016 m. gruodžio 28 d.
Vilius PURONAS

Ant Ka­lė­dų din­go snie­gas
Ir lau­ke at­ši­lo,
Gal to­dėl, kad me­ro sos­tas
Ne­se­niai įski­lo...
Ap­si­niau­kę drėg­nos mig­los,
Sau­lės mies­tą glos­to,
De­pu­ta­tų tvir­tos no­sys
Mies­to orą uos­to.
Jis – šva­res­nis, nes ne­li­ks
Bi­vai­nio ir Do­mo...
Iš­sisp­ren­dė ši pro­ble­ma
Tai­kiai, be ato­mo.
Ka­bi­ne­tuo­se iš­ny­ks
Jų vei­dai „ma­lo­nūs“,
Mies­to met­raš­ty­je liks jie
Nie­kam neį­do­mūs...
Juk ne vie­nas iš rin­kė­jų
Val­džios mū­rą...

Mažiau socialinės paramos – daugiau premijų?

2016 m. gruodžio 28 d.

Prieš Ka­lė­das pra­plium­pa ge­ru­mas, kaip grū­dai iš prai­ru­sio mai­šo. Vi­sur skam­ba ra­gi­ni­mai au­ko­ti. Kai kas tai va­di­na pa­ro­do­mo­sio­mis mo­men­ti­nė­mis ak­ci­jo­mis, spe­cia­liai grau­di­nan­čio­mis žmo­nes ir au­gi­nan­čio­mis te­le­vi­zi­jos lai­dų rei­tin­gus. Yra tie­sos – juk spe­cia­liai ku­ria­mi grau­du­lin­gi re­por­ta­žai. Bet tos ak­ci­jos bent lai­ki­nai pra­džiu­gi­na žmo­nes, lei­džia pa­jus­ti, kad šven­tė atė­jo į na­mus.
Tuo tar­pu, kai ku­rios ša­lies sa­vi­val­dy­bės, su­tau­piu­sios...

Valstybinės žemės „žemiškos“ istorijos

2016 m. gruodžio 22 d.

Ach ta že­mė, že­mė­lė, nuo am­žių se­nų­jų ji ke­lia aist­ras, konf­lik­tus ir net ka­rus. Ir šiais lai­kais ne­daug kas te­pa­si­kei­tė. Kur že­mė – pro­ble­ma be­veik ga­ran­tuo­ta. Ar svars­ty­tu­me že­mės par­da­vi­mo klau­si­mą už­sie­nie­čiams, ar ei­li­nio že­mės pri­chva­ti­za­vi­mo at­ve­jus sa­vi­val­dy­bė­se. Bet ne­rei­kia nei par­da­vi­mo, pa­kan­ka pa­ke­den­ti vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos rei­ka­lus, ir vėl gi­lūs ato­dū­siai – na ne­jau­gi ir čia – is­to­ri­jų kal­nai?
Štai, ne­se­niai su­ži­no­jo­me, kad Pa­lan­gos...

Šiandien išmetė šunį, rytoj – vaiką?

2016 m. gruodžio 21 d.
Tai bu­vo ei­li­nis sa­vait­ga­lio pa­si­vaikš­čio­ji­mas į miš­ką. Šu­nys džiaugs­min­gai šo­ki­nė­jo, ga­lė­da­mi pa­bė­gė­ti to­liau nuo na­mų. Stai­ga jie nu­lė­kė prie bu­vu­sios ko­lū­kio fer­mos. Kaž­kas gai­liai suinkš­tė. Po laip­tais tu­pė­jo du ma­ži, iš­si­gan­dę šu­ne­liai. Pa­ma­tę žmo­nes ir sve­ti­mus šu­nis nu­lin­do į dar tam­ses­nį kam­pu­tį.Vė­liau kai­my­nai pa­sa­ko­jo, jog penk­ta­die­nio va­ka­rą ne­di­de­lio mū­sų kai­me­lio ke­liu­ku va­žia­vo ne­ma­ty­tas pra­ban­gus au­to­mo­bi­lis. Vei­kiau­siai juo bu­vo at­vež­ti ir ba­do...

Šiau­lius žlugdo monologai

2016 m. gruodžio 20 d.
Dia­lo­gas ar mo­no­lo­gas? Kas po­li­ti­nia­me ka­re iš­šo­vė pir­mą­jį šū­vį? Ko rei­kia bend­ram dar­bui: am­bi­ci­jų ar iš­min­ties? Apie Šiau­lius iš­ti­ku­sią po­li­ti­nę kri­zę kal­ba­mės su nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mo na­riu šiau­lie­čiu Arū­nu GU­MU­LIAUS­KU.– Kaip api­bū­din­tu­mė­te si­tua­ci­ją Šiau­lių mies­to ta­ry­bo­je ir ko­dėl ji su­si­da­rė?– Bu­vu­si val­dan­čio­ji dau­gu­ma bu­vo la­bai skir­tin­ga sa­vo po­li­ti­nė­mis pa­žiū­ro­mis. Po sa­vi­val­dos rin­ki­mų dėl val­dan­čio­sios dau­gu­mos pra­dė­jo tar­tis „vals­tie­čiai ir ža­lie­ji“...

APIE KREPŠINIO MISTIKĄ

2016 m. gruodžio 15 d.

„Krep­ši­nis – Lie­tu­vos re­li­gi­ja“ – ši spar­nuo­ta fra­zė ta­po mū­sų tau­ti­ne ak­sio­ma. Krep­ši­nį my­li vi­si. Net tie, ku­rie ne­tin­gi jo my­lė­ti, tin­gė­da­mi jį žais­ti. Nie­kas nie­ka­da mums ne­paaiš­kins, ko­dėl Vi­sa­ga­lis tą mei­lę Lie­tu­vo­je pri­dai­gi­no, jos gau­siai pri­so­di­no, o to­ji mei­lė, bū­da­ma tai­kaus ka­ria­vi­mo at­mai­na, per­ga­les skin­da­vo vie­ną po ki­tos, kol Jo­niš­ky­je su­si­kū­rė Krep­ši­nio mu­zie­jus. Tai bu­vo dar vie­na krep­ši­nio per­ga­lė, kad Lie­tu­vos už­kam­py­je, to­li nuo...

Atviras laiškas Šiaulių savivaldybės merui Ar­tū­rui Vi­soc­kui

2016 m. gruodžio 14 d.
Gerb. me­re,
Kreip­tis į Jus at­vi­ru laiš­ku pa­ska­ti­no no­ras vie­šai iš­sa­ky­ti prie­kaiš­tą dėl ne­su­tei­kia­mos (tiks­liau sa­kant – atim­tos) ga­li­my­bės iš­dės­ty­ti sa­vo nuo­mo­nę su Ju­mis su­si­ju­siuo­se so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pus­la­piuo­se: ju­dė­ji­mo „Vaikš­to­me už Šiau­lius“ ir Šiau­lių me­ro Vi­soc­ko pa­sky­ro­se.
Jo­se ta­pau ne­pa­gei­dau­ja­mas po to, kai 2016 m. rugp­jū­tį iš­sa­kiau ke­le­tą pa­sta­bų, ku­rios bu­vo grei­tai pa­ša­lin­tos. Su­rea­ga­vęs į tai, ne­tru­kus su­lau­kiau ir ki­to...

ŠIAULIŲ „UK­RAI­NOS IS­TO­RI­JA“

2016 m. gruodžio 13 d.

Mies­to lei­dyk­lų is­to­ri­jo­je trum­pai švys­te­lė­jo ir ne­tru­ko iš­nyk­ti Lie­tu­vos di­zai­ne­rių są­jungos Šiau­lių sky­riaus lei­dyk­la „Mo­men­tas“ (1991–1994), po sa­vęs pa­li­ku­si Lietu­vos Moks­lų Aka­de­mi­jos lei­di­nį „Šiau­lių mies­to is­to­ri­ja iki 1940 m.“, pluoš­tą ano lai­ko­tar­pio są­jū­die­tiš­kų pla­ka­tų, pir­mą­sias bro­šiū­ras apie Kry­žių kal­ną lie­tuvių ir len­kų kal­bo­mis, šian­dien ta­pu­sias bib­liog­ra­fi­nė­mis reteny­bėmis ir ki­tus lei­di­nu­kus, ty­liai su­gu­lu­sius į sta­tis­ti­kos stal­čiu­kus. Vie­ną stal­čiu­ką ati­da­ry­ki­me...

PALIKTAS SU KARU, ATĖJĘS SU MARU?

2016 m. gruodžio 10 d.

Kas tas KA­RA­VY­KAS? Tai – kry­žius su dviem kryž­mo­mis. Mums, lie­tu­viams, tai – Vy­čio kry­žiaus at­mai­na, vy­riš­ku­mo, lie­tu­vy­bės sim­bo­lis. Ir pa­va­di­ni­mas skam­bus – vy­riš­kas, so­li­dus, ne­fal­šy­vas.
KA­RAS – bai­siai bai­sus da­ly­kas, mū­sų kai­ly­je įprog­ra­muo­tas, nes žmo­ni­ja be KAR­ų – tai žmo­ni­ja be is­to­ri­jos. Juk KA­Ras su­kū­rė KA­Ra­lius ir KA­Rū­nas, anks­ty­vai­siais vi­du­ram­žiais pa­gim­dė KA­Ro­lin­gų di­nas­ti­ją su he­ral­di­nė­mis „rū­tų KARūnomis”, kaž­ko­kį Is­pa­ni­jos mies­tu­ką...

Ne gėda kopijuoti gerus pavyzdžius, gėda ignoruoti savo ydas

2016 m. gruodžio 9 d.
Nau­jau­si EB­PO tarp­tau­ti­nio moks­lei­vių ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tai ne­džiu­gi­na, sa­ko „Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas dr. Ne­ri­jus Ma­čiu­lis.
Lie­tu­vos moks­lei­vių moks­li­nių ir ma­te­ma­ti­nių ge­bė­ji­mų įver­ti­ni­mas ne tik ne­pa­di­dė­jo ir ne­priar­tė­jo prie EB­PO vi­dur­kio, bet net šiek tiek su­ma­žė­jo. Esa­me 35 tarp 69 ver­tin­tų ša­lių, bet be­veik vie­ni pa­sku­ti­nių­ Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Jei dar ne­pa­kan­ka­mai skau­da šir­dį – Es­ti­ja pra­len­kė Suo­mi­ją ir da­bar uži­ma tre­čią­ją vie­tą pa­sau­ly­je...

Kuo baigsis svieto lygintojų pižamų vakarėlis?

2016 m. gruodžio 8 d.
Pa­ža­dė­ju­si vi­sus spren­di­mus prii­mi­nė­ti tik pa­si­ta­ru­si su vi­suo­me­ne, pa­ža­dė­ju­si ne­da­ry­ti jo­kių nak­ti­nių Sei­mo pi­ža­mų va­ka­rė­lių, pa­ža­dė­ju­si tei­sė­kū­ro­je ne­nau­do­ti bul­do­ze­rio, nau­jo­ji val­džia jau pa­ren­gė kai ku­rių ne­ma­lo­nių siurp­ri­zų Lie­tu­vos gy­ven­to­jams.
Pa­gal Sei­me už­re­gist­ruo­tą Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­są, nu­ma­to­ma nai­kin­ti leng­va­tą gy­ven­to­jų mo­ka­moms il­ga­lai­kio gy­vy­bės drau­di­mo įmo­koms.
Ši tvar­ka bu­vo keis­ta ke­lis kar­tus, vi­są lai­ką –...

ŠIAULIETIS – PIRMASIS ASAS (1)

2016 m. gruodžio 6 d.

Apie ka­rus ir avia­ci­jas ži­no­me tiek daug, kad be­veik – nie­ko. Ži­no­me, kad ka­re nai­kin­tu­vai vai­kė­si vie­nas ki­tą dan­gu­je, šau­dy­da­vo vie­ni į ki­tus tam, kad prie­šo or­lai­vis, pa­skui sa­ve pa­li­kęs dū­mų uo­de­gą, le­ga­liai pi­ki­ruo­tų že­myn ir ten su­sprog­tų. Ži­nia, mū­sų kar­ta tą ma­to tik te­le­vi­zo­rių ek­ra­nuo­se, to­dėl be­lie­ka džiaug­tis, kad ne na­tū­ro­je. Sta­tis­ti­ka ne­ži­no, kiek II pa­sau­li­nio ka­ro me­tais oro kau­ty­nė­se bu­vo nu­muš­ta lėk­tu­vų. Kiek iš vie­nos, kiek iš ki­tos pu­sės...

Nori dėmesio? Nusišlapink bažnyčioje

2016 m. gruodžio 3 d.
Prieš Mi­šias Kel­mės gir­tuok­lis Vy­tau­tas į baž­ny­čią atė­jo su alaus bu­te­liu. Gąs­di­no pa­mal­džias mo­te­rė­les, pra­šė iš jų pi­ni­gų. Re­ke­ta­vo ir pa­tį kle­bo­ną. Pas­kui pa­ki­lo, nuė­jo prie klau­syk­los, ir iš­si­trau­kęs sa­vo ly­ti­nį or­ga­ną, nu­si­šla­pi­no.
Šis vy­ras jau daug me­tų ga­di­na ner­vus po­li­ci­jai, trik­do do­rus mies­to gy­ven­to­jus, už­sto­da­mas jiems ke­lią ir rei­ka­lau­da­mas pi­ni­gų. Anks­čiau ne­są­mo­nes krė­tė kar­tu su bro­liu. Abu bu­vo pa­vel­dė­ję tė­vų na­mus. Bet per gir­tuok­lys­tes juos su­pleš­ki­no. Vė­liau...

Koks dramblys trypia koaliciją

2016 m. lapkričio 26 d.

Šiau­lių po­li­ti­kai dūz­gia – bus ar nebus nau­ja val­džios koa­li­ci­ja. Prask­lei­džia­mi už­ku­li­siai ži­niask­lai­dai, o so­cia­li­niuo­se tink­luo­se vyks­ta ko­men­ta­rų se­ria­lai. Pu­čia­si bur­bu­las, ar įvyks per­vers­mas?
Po pu­sant­rų me­tų val­dy­mo me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas aiš­ki­na, jog koa­li­ci­jo­je su­si­da­rė „pir­myn ar at­gal“ si­tua­ci­ja. Išp­la­ti­no pra­ne­ši­mą apie po­li­ti­nę si­tua­ci­ją, kvies­da­mas „lik­ti tie­sos ir prin­ci­pų ke­ly­je“. Kas ren­gia­si iš jo iš­kryp­ti, neį­var­di­jo.
Šiau­lių...

VEIKLA, BET NE SAVIVEIKLA

2016 m. lapkričio 23 d.

Gy­ve­ni­mas – ne­pa­gy­do­ma pa­vel­di­ma li­ga, su liūd­na pa­bai­ga.
Ją ten­ka kiek­vie­nam per­si­rgti. O kai per­ser­gi, kai teo­riš­kai tam­pi svei­kas, kai su­si­ran­di vie­tą po sau­le, ap­si­dai­rai: egi – va­ka­ras! Sau­lė lei­džia­si, tuoj pa­si­slėps už ho­ri­zon­to...
Tai­gi... Bep­ras­mis tas žmo­giš­ka­sis gy­ve­ni­mas, praei­nąs tarp pla­nų, kal­bų ir ple­pa­lų. Trūks­ta žo­džių!..
Neat­me­na­mais lai­kais ša­lia Tal­šos eže­ro ply­tė­jo Žu­vi­nin­kų gy­ven­vie­tė, ku­rią val­dė šau­nus kar­žy­gys Ry­man­tas, o...

Dienos populiariausi

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Mokytojas Danijoje tapo statybininku (1)

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />