(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Biržų rajone

Užduotis – išsaugoti lietuvybę

2017 m. rugpjūčio 18 d.
Bir­žie­tė Gied­rė Nak­čiū­nie­nė ge­res­nio už­dar­bio į Nor­ve­gi­ją iš­ke­lia­vo prieš ke­tu­rio­li­ka me­tų. Ma­nė – grįš, bet taip ir pa­si­li­ko. Nor­ve­gi­jos lie­tu­viai juo­kau­ja, jog Lie­tu­vo­je ne tik gy­ven­ti, bet ir ato­sto­gau­ti da­ro­si pra­ban­ga. Prieš ke­lis mė­ne­sius Gied­rė ta­po Vest­fol­do re­gio­no lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ke. Svar­biau­sia už­duo­tis – su­si­bur­ti ir iš­sau­go­ti lie­tu­vy­bę.Vest­fol­do lie­tu­vių bend­ruo­me­nė su­si­kū­rė 2013 me­tais. Ji vie­ni­ja lie­tu­vius iš še­šių re­gio­no mies­tų...

Žolinėjimai

2017 m. rugpjūčio 18 d.
Žings­niai. Nu­bė­gu­sių gy­ve­ni­mų. Vie­nin­te­lis tas ke­lias. Pir­ma­sis gy­ve­ni­me. Va­bal­nin­ko li­go­ni­nė­je gi­mu­sius – iš kar­to į Va­bal­nin­ko baž­ny­čią. Krikš­ty­ti. Kas ką tu­ri – su li­nei­ka, va­že­liu, ra­tais ar ro­gė­mis. Pir­mi krikš­ta­tė­viai su krikš­ta­vai­kiu. Tė­vai jiems iš pa­skos. Iš baž­ny­čios – na­mo.
Ūg­te­lė­jęs jau pa­ts su tė­ve­liais ta­pe­ni į baž­ny­čią. Kol užaug­si ir kol pa­sen­si, nuo kal­ne­lio tau mos šis bal­tas gim­to­sios pa­ra­pi­jos baž­ny­čios bokš­tas. Jos var­po dū­žiai – per šir­dį. Va­bal­nin­ko...

25-asis gatvės krepšinio turnyras Vabalninke

2017 m. rugpjūčio 18 d.
Di­džiau­sia Va­bal­nin­ke šven­tė – Žo­li­nė, at­lai­dai, ker­mo­šius. Prieš pat šią re­li­gi­nę šven­tę, rugp­jū­čio 12 die­ną, Va­bal­nin­ke vy­ko ne ma­žes­nio dė­me­sio su­lau­ku­si ki­ta šven­tė – ju­bi­lie­ji­nis 25-asis Al­gi­man­to Ša­to var­do gat­vės krep­ši­nio tur­ny­ras.Dar 1993 me­tais spor­to en­tu­zias­tai Vy­das Va­rei­ka ir Da­rius Vai­čiu­lis ėmė­si or­ga­ni­zuo­ti gat­vės krep­ši­nio var­žy­bas. Var­žy­boms da­ta bu­vo pa­si­rink­ta prieš di­džiau­sią Va­bal­nin­ko šven­tę – Žo­li­nę, ka­da jau­ni­mas dar ato­sto­gau­ja, o į mies­tą švęs­ti...

Kodėl negerėja gerinamas gyvenimas?

2017 m. rugpjūčio 18 d.
* * *
Pa­na­šu, kad val­džia ir li­ku­sie­ji vals­ty­bės žmo­nės į gy­ve­ni­mą žiū­ri iš skir­tin­gų var­pi­nių. Val­džia ro­do bend­rus ar­ba vi­du­ti­nius skai­čius, o žmo­nės žiū­ri į sa­vo ki­še­nes. O ki­še­nė­se – nie­ko ge­ro. Nei at­ly­gi­ni­mai, nei pen­si­jos ne­di­dė­ja tiek, kiek pa­brangs­ta pre­kės ir pa­slau­gos. Ma­tyt, tą BVP be jo­kio gai­les­čio suė­da inf­lia­ci­ja. To­dėl ir tu­ri­me ne pa­ge­rė­ji­mą, o pa­blo­gė­ji­mą. To­dėl ir ap­klau­sų duo­me­nys to­kie, o ne ki­to­kie.
* * *
Ne­si­džiau­gia­me ir de­mok­ra­ti­ja. Ma­tyt...

Į Upeliškius suskrido gaidžiai

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Ter­šia­me, nuo­di­ja­me gam­tą kaip tik iš­ma­no­me. Gam­tos glė­by­je – au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos, sku­du­rai, ka­ka­lai, nu­gai­šę au­gin­ti­niai... Ne­be po vie­ną. Praė­ju­sią sa­vai­tę Upe­liš­kių kai­me kva­pą už­gniau­žė pul­kas ku­pe­ton su­mes­tų bal­tų gai­džių.Bro­liai broi­le­riai. Su vi­som plunks­nom, gal­vom, skiau­te­rėm. Kas juos pa­me­tė? Tai bent įžū­lu­mas! Kai­me ap­lin­kui nė vie­nos gy­ve­na­mos so­dy­bos. Ke­le­lis, miš­ke­lis. Lau­ky­mė. Tiks. Gai­džių – ke­lio­li­ka. Ne ko­kių pa­lie­gu­sių, iš­se­ku­sių. Po ke­tu­ris, pen­kis ki­log­ra­mus...

Toliūnų tolių šauksmas

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Sve­tin­ga Sta­pu­lio­nių so­dy­ba iš mies­tų ir kai­me­lių su­rin­ko sa­vo ir bu­vu­sių kai­my­ni­nių kai­mų, vien­sė­džių kai­my­nų jau­ną­ją kar­tą: vai­kus, anū­kus, proa­nū­kius. Jie kaip obuo­liu­kai nuo gim­ti­nės, der­lin­gos obels, pa­bi­ro po erd­vų kie­mą. Nuo pri­si­mi­ni­mų iki sma­gių dai­nų ir šo­kių.Kraš­tie­čių šven­tės tra­di­ci­ja Bir­žų kraš­te gi­mė bū­tent čia, To­liū­nuo­se. Šio kai­mo gy­ven­to­ja, jau am­ži­ną atil­sį Liu­ci­ja Ku­gi­nie­nė, smil­gie­tę kul­tū­ros dar­buo­to­ją Dan­guo­lę Plen­taus­kie­nę įti­ki­no, kaip gra­žu bū­tų vi­siems su­si­tik­ti, pa­si­bū­ti. Dan­guo­lės šir­džiai šis pa­siū­ly­mas...

Pusiau rimtai: apie mūsų santykius su lenkais ir visu pasauliu

2017 m. rugpjūčio 11 d.
* * *
Štai Len­ki­jo­je ke­ti­na­ma keis­ti pa­sus. Pi­lie­čiai, pa­ra­gin­ti Len­ki­jos vi­daus rei­ka­lų ir ad­mi­nist­ra­ci­jos mi­nis­te­ri­jos, kom­piu­te­riuo­se bal­suo­ja, ko­kie vaiz­de­liai tu­rė­tų bū­ti ant nau­jų­jų do­ku­men­tų. Tarp pa­siū­ly­tų vaiz­dų pir­mau­ja Vil­niaus Auš­ros var­tų at­vaiz­das. Va­di­na­si, len­kai la­bai my­li mū­sų sos­ti­nės šven­tą vie­tą, jei­gu jai pir­me­ny­bę tei­kia. Ga­lė­tu­me di­džiuo­tis. Tik ne – įsi­žei­dė­me. Sup­rask: mums pri­mi­nė tuos me­tus, kai len­kai bu­vo iš mū­sų atė­mę Vil­nių! Ir da­bar sa­vi­na­si...

Laiko mašina Rotušės gatvėje

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Prie tar­pu­ka­rio fo­tog­ra­fo ir jo asis­ten­tės taip pat bu­vo su­ju­di­mas: bir­žie­čiai ir sve­čiai fo­tog­ra­fa­vo­si, nuo­trau­kas už­si­sa­ki­nė­jo.
Ties se­ną­ja mies­to ro­tu­še bu­vo įsi­tai­sęs raš­ti­nin­kas ir jo mo­ki­nė gim­na­zis­tė, o prie jų ne­to­lie­se su­kio­jo­si po­li­ci­nin­kas. Ma­ty­da­mas gat­vė­je pa­si­ro­džiu­sias či­go­nes, po­li­ci­nin­kas praei­viams vis pri­mi­nė, kad rei­kia sau­go­ti pi­ni­gus.
Prie da­bar­ti­nio ban­ko įsi­kū­rė tar­pu­ka­rio „Gro­žio sa­lio­nas“. Pa­si­tem­pu­sios...

Kaip muzikantas ir ministras pradėjo pilietinį olimpinį sąjūdį

2017 m. rugpjūčio 8 d.
* * *
Tai­gi: ŽAS gru­pės na­rys ir vers­li­nin­kas Za­rec­kas Li­nas me­tė ko­vos pirš­ti­nę mi­nist­rui Au­re­li­jui Ve­ry­gai. Pak­vie­tė mi­nist­rą pa­si­var­žy­ti 400 met­rų bė­gi­me. Po­nas Li­nas vie­šai pa­reiš­kė mi­nist­rui: „Ma­ty­da­mas, už ką ir kaip jūs ko­vo­ja­te, spė­ju, kad ne­ge­ria­te, sal­džiai ne­val­go­te ir esa­te žiau­riai svei­kas ir lai­min­gas. Kvie­čiu jus jums pa­to­giu me­tu pa­si­var­žy­ti su ma­ni­mi bė­gant 400 met­rų dis­tan­ci­ją. Pa­žiū­rė­si­me, ku­ris iš mū­sų svei­kes­nis. Jū­sų ži­niai, aš mėgs­tu ger­ti alų po...

Išsiskyrimas su ašaromis

2017 m. rugpjūčio 8 d.
P. Miš­ki­nis gi­liai įlei­do šak­nis į Va­bal­nin­ko že­mę. Bu­vo kvie­čia­mas, lau­kia­mas vi­suo­se pa­sau­lie­tiš­kuo­se se­niū­ni­jos ren­gi­niuo­se, mo­kė­jo bend­rau­ti su bet ku­riuo žmo­gu­mi. 2003 me­tais jam bu­vo įteik­tas gar­bin­giau­sias Va­bal­nin­ko ap­do­va­no­ji­mas – „Li­no žie­do“ žy­muo. 2008–2017 me­tais kle­bo­nui ka­nau­nin­kui Po­vi­lui Miš­ki­niui pa­dė­jo ku­ni­gas Hen­ri­kas Ber­na­to­vi­čius, bet jį šių me­tų pra­džio­je pa­siė­mė Vieš­pats.
Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Li­no Vo­dop­ja­no­vo dek­re­tu 85-uo­sius...

Pasisveikinimas

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Po šv. Mi­šių nau­ją­jį kle­bo­ną jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų var­du pa­svei­ki­no Si­gu­tė Sa­ka­laus­kie­nė. Va­bal­nin­ko baž­ny­čios cho­ro se­niū­nė Da­nu­tė Braz­džiū­nie­nė ir gie­do­to­jai svei­ki­no jiems jau šiek tiek pa­žįs­ta­mą kle­bo­ną, nes va­bal­nin­kie­čiai ke­le­tą kar­tų gie­do­jo Ra­my­ga­los baž­ny­čio­je, bend­ra­vo su tos baž­ny­čios cho­ris­tais ir kle­bo­nu E. Rin­ke­vi­čium. Svei­ki­no pa­ra­pi­jie­čiai, ku­rių šį kar­tą ge­ro­kai dau­giau su­si­rin­ko į baž­ny­čią ir bend­rai su­gie­do­jo „Il­giau­sių me­tų“. Nau­ja­sis kle­bo­nas bend­ra­vo...

Sužydėjimas

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Bir­žams – šven­tė. Liau­dies meist­rei, tau­to­dai­li­nin­kei bir­žie­tei Ro­žei Kai­ry­tei-Zel­ti­nie­nei – ir­gi. Ka­ra­liš­kas ju­bi­lie­jus. Ro­žė ne­ga­li ne­žy­dė­ti ir šim­to me­tų su­lau­ku­si.Pa­si­tin­ka iš­si­puo­šu­si. Sa­vo ran­ko­mis aus­tu tau­ti­niu kos­tiu­mu. Be laz­de­lės. At­ra­ki­na du­ris. Šyp­se­na spin­di. Žiū­riu į ją ir ne­ti­kiu. Ir pa­ti ju­bi­lia­tė ste­bi­si: ji­nai taip il­gai gy­ve­na? Jau šim­ta­me­tė?.. Svei­ka­tė­lė vi­są gy­ve­ni­mą šlub­čio­jo. Mik­roin­sul­tas, mik­roin­fark­tas, iš­ka­ma­vo plau­čių už­de­gi­mas...

Iš tuščio į kiaurą arba kodėl žodžių daugiau nei darbų

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Yra spė­lio­nių, kad ga­li su­griū­ti „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mok­ra­tų koa­li­ci­ja. Abe­jo­nėms iš­sklai­dy­ti bu­vo su­si­rin­kę šių frak­ci­jų Sei­me at­sto­vai. Po su­si­ti­ki­mo Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis pa­reiš­kė, jog koa­li­ci­ja dir­ba sta­bi­liai ir nuo­sek­liai. Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­kė iš­gir­dęs, jog Sei­mo na­riai so­cial­de­mok­ra­tai ne­no­ri trauk­tis iš koa­li­ci­jos. Ta­čiau so­cial­de­mok­ra­tai sky­riuo­se ren­gia ap­klau­są dėl bu­vi­mo koa­li­ci­jo­je. Tad vis­ko ga­li bū­ti. Sei­mo...

Vytautas Dagelis: „Kunigystėje svarbiausia, kad žmonės skleistųsi“

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Sek­ma­die­nį Pa­bir­žės kle­bo­nas Vy­tau­tas Da­ge­lis au­ko­jo pa­sku­ti­nes Mi­šias pa­ra­pi­jie­čiams, ku­riems dva­si­niu va­do­vu bu­vo dau­giau nei de­vy­ne­rius me­tus. Kle­bo­nas pa­sa­kė pra­smin­gą pa­moks­lą apie iš­min­tį ir dva­si­nių lo­bių paieš­kas. Pa­ra­pi­jie­čiai at­si­svei­ki­no dai­no­mis, pa­dė­ko­mis, do­va­no­jo ąžuo­liu­ką, gė­lių, iš­ke­pė tor­tą ir il­gai ne­siskirstė na­mo. Su kle­bo­nu Vy­tau­tu Da­ge­liu apie tar­nys­tę Pa­bir­žė­je kal­bė­jo­mės jo ke­lio­nės į An­ta­za­vės pa­ra­pi­ją – nau­jos tar­nys­tės vie­tos – iš­va­ka­rė­se...

Kuo bus daugiau teisybių, tuo pasaulyje bus daugiau ramybės?

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Sa­ko­ma, jog rei­kia as­me­ny­bių, ku­rios žmo­nes įkvėp­tų. Tik pa­pras­tai dau­ge­lis as­me­ny­bių bū­na ver­ti­na­mos prieš­ta­rin­gai. Štai da­bar kal­ba­me apie bu­vu­sį Gru­zi­jos pre­zi­den­tą Mi­chai­lą Saa­kaš­vi­lį. Jo pre­zi­den­ta­vi­mas Gru­zi­jo­je bai­gė­si ne­sėk­me. Tu­rė­jo spruk­ti iš Gru­zi­jos, nes bu­vo ap­kal­tin­tas ga­lių vir­ši­ji­mu, vals­ty­bės tur­to grobs­ty­mu, net po­li­ti­nė­mis žmog­žu­dys­tė­mis. Bėg­lį iš Gru­zi­jos pri­glau­dė Uk­rai­na. Iš­kil­min­gai su­tei­kė Saa­kaš­vi­liui pi­lie­ty­bę. Pas­ky­rė Ode­sos gu­ber­na­to­riu­mi...

Ar Rožinis gyvas?

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Va­bal­nin­ko Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čio­je šeš­ta­die­nį vy­ko Pa­ne­vė­žio vys­ku­pi­jos Gy­vo­jo ro­ži­nio drau­gi­jos kong­re­sas „Tie­sa pa­da­rys jus lais­vus“. Kong­re­sas skir­tas Pa­lai­min­to­jo ar­ki­vys­ku­po Teo­fi­liaus Ma­tu­lio­nio me­tams. Mal­da su­vie­ni­jo daugiau kaip tūks­tan­tį mal­di­nin­kų iš įvai­rių Lie­tu­vos vys­ku­pi­jų.Su­si­rin­ku­siuosius pa­svei­ki­no Pa­ne­vė­žio vys­ku­pi­jos Gy­vo­jo ro­ži­nio drau­gi­jos dva­sios va­das Za­ra­sų de­ka­nas kun. Re­mi­gi­jus Ka­va­liaus­kas...

Skleidęs humaniškumo šilumą

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Kraš­to žmo­nėsAn­ta­nas Ku­čas gi­mė 1909 me­tų sau­sio 24 die­ną Bir­žų ap­skri­ties Va­bal­nin­ko vals­čiaus Dei­kiš­kių kai­me. Po dau­ge­lio me­tų dai­li­nin­kas pri­si­mins au­gęs gau­sio­je šei­mo­je, ku­rio­je be tė­vų bu­vo še­ši bro­liai ir dvi se­se­rys. „Ka­da da­li­no kai­mą į vien­kie­mius, tė­vai svars­tė, kaip tą že­mę rei­kės pa­da­lint, kai vai­kai suaugs. Jei­gu imi ge­res­nę že­mę, gau­ni 20 hek­ta­rų, jei­gu pra­stes­nę – ga­li gau­ti be­veik dvi­gu­bai, iki 40 hek­ta­rų. Tai tė­vai vi­sad gal­vo­da­vo, kad gal­būt, imt di­des­nį plo­tą nors ir ne...

Biržiečiai žaidžia karą

2017 m. liepos 28 d.
Lie­tu­vo­je po­pu­lia­riu šra­tas­vy­džiu už­si­krė­tė ir bir­žie­čiai. Du kar­tus per mė­ne­sį šra­tas­vy­džio fa­nai su­si­tin­ka pa­ka­riau­ti. Jų va­do­vas ir įkvė­pė­jas Vi­lius Jan­kaus­kas ki­tą­met pla­nuo­ja įkur­ti bir­žie­čių šra­tas­vy­džio klu­bą. „Bir­žie­čių žo­džio“ po­kal­bis su Vi­liu­mi Jan­kaus­ku apie šį vy­riš­ką po­mė­gį, ku­rį iš­ban­do ir mo­te­rys.Ka­da už­si­krė­tė­te šiuo ka­rin­gu po­mė­giu?Pa­ži­no­jau žmo­nių, ku­rie tuo už­sii­mi­nė­jo. Tarp jų – po­ra bir­žie­čių. Prieš sep­ty­ne­rius me­tus įsi­gi­jau gink­lo G-36 mo­de­lio rep­li­ką...

Meilės salos atgimimas

2017 m. liepos 28 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę prie Šir­vė­nos eže­ro rin­ko­si jau­ni­mas iš At­vi­ros jau­ni­mo erd­vės, Sek­mi­nin­kų die­nos cent­ro ir t. t. Rin­ko­si ne sau­lės ma­lo­nu­mais mė­gau­tis, nes die­na pa­si­tai­kė pui­ki, bet pa­si­ruo­šę sun­kiam dar­bui: su dal­giais, tri­me­riais, grėb­liais ir val­ti­mis. Jau­ni­mas pa­si­ry­žo su­tvar­ky­ti Mei­lės sa­lą.Prieš vie­nuo­li­ka me­tų sep­ty­nio­lik­me­tis bir­žie­tis Dal­vy­das Var­na pa­ra­šė laiš­ką tuo­me­ti­niam me­rui siū­ly­da­mas ini­cia­ty­vą su­tvar­ky­ti Mei­lės sa­lą Šir­vė­nos eže­re...

Valdantiesiems dar neaišku, jog jie koalicijos egzamino neišlaikė?

2017 m. liepos 28 d.
Mū­sų po­li­ti­nė­je pa­dan­gė­je – kaip lie­tu­viš­ko­je va­sa­ro­je. De­be­sys ir de­be­sė­liai. Kai kur lie­taus per daug. Kai kur be­veik ne­kliu­vo. Vil­nius di­džią­ją da­lį lie­taus su­si­grie­bė. To­kia re­gio­ni­nė po­li­ti­ka. Nė­ra nei ly­gy­bės, nei bro­ly­bės.* * *
Vi­siems ne­be pir­mą die­ną aiš­ku, kad mū­sų ša­ly­je žmo­nės la­bai ne­vie­no­dai gy­ve­na. Vie­ni iš gla­mū­ri­nių žur­na­lų pus­la­pių neiš­li­pa, o ki­ti ga­lo su ga­lu ne­su­du­ria. Ką da­ry­ti? Kaip pi­ni­gus tei­sin­giau pa­da­lin­ti? Vy­riau­sy­bė ta­ria­si. Kol kas nie­ko...

Dienos populiariausi

Klubas skleidžia sveikos gyvensenos idėjas jaunimui

2013 m. lapkričio 8 d.
lankomiausias

Tėvų optimizmas prieš 15 eurų vaiko pinigų (70)

2016 m. gruodžio 3 d.
daugiausiai komentuotas