(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
GAMINK ir balsuok
Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
www.nmc.lt

Biržų rajone

Rajono valdžia Vladui Garastui atsuko nugarą

2017 m. vasario 21 d.
Va­sa­rio 16-osios iš­va­ka­rė­se Pi­lies me­nė­je bir­žie­čiai pa­ger­bė Bir­žų gar­bės pi­lie­tį, įžy­miau­sią vi­sų lai­kų Lie­tu­vos krep­ši­nio tre­ne­rį, kraš­tie­tį Vla­dą Ga­ras­tą. Prieš ke­lias die­nas jis mi­nė­jo sa­vo 85-ąjį ju­bi­lie­jų ir ta pro­ga į Bir­žus at­vy­ko su do­ku­men­ti­nio fil­mo „Vla­das Ga­ras­tas. Ko­man­dos tė­vas“ kū­ry­bi­ne gru­pe. Pil­nu­tė­lė Pi­lies sa­lė Vla­dą Ga­ras­tą pa­si­ti­ko plo­ji­mais ir puokš­tė­mis gė­lių. Ta­čiau šis įvy­kis pa­si­ro­dė ne­reikš­min­gas mū­sų ra­jo­no val­džiai. Į ren­gi­nį jie neat­vy­ko, do­ku­men­ti­niam fil­mui, ku­ria­me...

Muziejininkai ruošiasi įkurtuvėms Vabalninke

2017 m. vasario 21 d.
Va­bal­nin­ko švie­suo­lių įkur­tas kraš­to mu­zie­jus ne­tru­kus per­si­kels į nau­jas erd­vias pa­tal­pas. Mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jos bus ku­ria­mos pa­gal pro­fe­sio­na­liems mu­zie­jams ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, bus daug ki­tų nau­jo­vių. Apie tai „Sė­los“ mu­zie­ji­nin­kai pa­sa­ko­jo Va­bal­nin­ko is­to­ri­jos ir kul­tū­ros fon­do na­riams, kul­tū­ros dar­buo­to­jams, se­niū­nei.1995 me­tais įsteig­tas Va­bal­nin­ko kul­tū­ros ir is­to­ri­jos fon­das Va­bal­nin­ke įkū­rė mu­zie­jė­lį, ku­ris 2005 m. pa­bai­go­je ta­po Bir­žų kraš­to...

Gimtosios kalbos takais

2017 m. vasario 21 d.
Tarp­tau­ti­nei gim­to­sios kal­bos die­naiKa­zi­mie­ras Kris­tu­pas Dauk­ša Si­no­do lė­šo­mis 1819–1824 me­tais mo­kė­si Kė­dai­nių ap­skri­ties mo­kyk­lo­je. Ke­le­rius me­tus jo­je mo­ky­to­ja­vo, o 1830 me­tais jis jau Bir­žų evan­ge­li­kų re­for­ma­tų pa­ra­pi­ji­nės trik­la­sės mo­kyk­los mo­ky­to­jas ir baž­ny­čios var­go­ni­nin­kas. Jaut­rų ir kar­tu reik­lų mo­ky­to­ją iš pa­šau­ki­mo, Re­gi­nos Mik­šy­tės žo­džiais, neap­dir­žu­sį nuo gy­ve­ni­mo ne­gan­dų ir kuk­lios al­ge­lės, ver­ti­no ne tik mo­ki­nių tė­vai. 1849 me­tais Vil­niaus...

Apie jaunų mokslininkių sukneles bei valdininkų kišenes

2017 m. vasario 21 d.
Per 26 at­kur­tos Lie­tu­vos me­tus to vals­ty­bei svar­baus do­ku­men­to ori­gi­na­lo rim­tai kaip ir neieš­ko­jo­me. Apie šį do­ku­men­tą skir­tin­gai kal­ba net mū­sų is­to­ri­kai. Vie­nas pro­fe­so­rius aiš­ki­na, jog prieš 99 me­tus bu­vo pa­si­ra­šy­ti 3 Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to eg­zemp­lio­riai. Vie­nas ne­va bu­vo per­duo­tas Vo­kie­ti­jai, ki­tas – Ru­si­jai, o tre­čias bu­vo li­kęs sig­na­ta­ro Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus ran­ko­se. Vė­liau po­nas Ba­sa­na­vi­čius do­ku­men­tą gal bu­vo per­da­vęs į Pre­zi­den­tū­rą Kau­ne. Kai...

Tvirtovei medžiai – kliuvinys

2017 m. vasario 17 d.
„Bir­žie­čių žo­džio“ skai­ty­to­jai at­krei­pė dė­me­sį: pi­lia­vie­tė­je vėl pjau­na­mi me­džiai. Ei­li­niams bir­žie­čiams me­džių gai­la, val­di­nin­kams – ne.Prieš sa­vai­tę Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tink­la­raš­ty­je pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja: Bir­žų pi­lia­vie­tės te­ri­to­ri­jo­je va­sa­rio 9 ir 10 die­no­mis bus ker­ta­mi tan­kiai suau­gę, pa­žeis­ti stie­bo ar šak­nų pu­vi­nio ir pa­sta­tams grės­mę ke­lian­tys me­džiai. Va­sa­rio 13 die­nos anks­ty­vą ry­tą skai­ty­to­jai su­ne­ri­mo: kiek tų me­džių iš­pjaus?
Ant­ra­die­nį...

Mokytoją Moniką Čalkauskaitę prisimenant

2017 m. vasario 17 d.
Va­sa­rio 19 die­ną Bir­žų ra­jo­no gar­bės pi­lie­tei nu­si­pel­niu­siai mo­ky­to­jai Mo­ni­kai Čal­kaus­kai­tei bū­tų su­ka­kę 95 me­tai. Bir­že­lį bus pen­ke­ri me­tai, kai mo­ky­to­jos ne­bė­ra tarp mū­sų, ta­čiau jos as­me­ny­bę ir dar­bus šian­dien pri­si­me­na daug me­dei­kie­čių, jos mo­ki­niai, ko­le­gos, me­nu be­si­do­min­tys bir­žie­čiai.Mo­ky­to­ja Mo­ni­ka Čal­kaus­kai­tė pa­li­ko neiš­dil­do­mą pėd­sa­ką ne tik Me­dei­kių mo­kyk­los is­to­ri­jo­je, bet ir pla­čios apy­lin­kės gy­ve­ni­me. Ne­di­de­lė tai mo­kyk­la, ku­riai ji ati­da­vė...

Valdininkai ant mūsų galvos dar daugiau nutarimų sugalvos?

2017 m. vasario 17 d.
Šven­čių die­nos bū­na pa­ky­lė­tos, links­mos ar pa­pras­čiau­siai gra­žios. Po šven­čių gy­ve­ni­mas vėl grįž­ta į sa­vo va­gą. Ri­kiuo­ja­si kas­die­nės die­nos. Su sa­vais dar­be­liais, rū­pes­čiais, pla­nais... Gal kas su­gal­vo­si­te sa­vo bu­tą re­mon­tuo­ti? Ta­da ži­no­ki­te, kad apie to­kį tams­tų dar­bą da­bar rei­kia val­džiai pra­neš­ti. Val­džia no­ri ži­no­ti, kaip re­mon­tuo­si. Gal grin­dis šli­fuo­si? Gal su­gal­vo­si ke­lis vi­nis į sie­ną įkal­ti? Pra­ne­šęs apie re­mon­tą, gau­si val­džios lei­di­mą. Ka­dan­gi val­džia ži­nos apie...

Korupcijai suvaldyti turime pranešėjams paminklą pastatyti?

2017 m. vasario 10 d.
Švie­žia nau­jie­na. Kaip ką tik nu­kal­din­tas eu­ro cen­tas! Vie­no­je val­diš­ko­je įstai­go­je dė­jo­si žiau­rūs fi­nan­si­niai pa­žei­di­mai. Apie tai pra­bi­lo šios įstai­gos fi­nan­si­nin­kė. Ji pa­žė­rė puokš­tę ne­gra­žių da­ly­kų. Įs­tai­gos dar­buo­to­jai vie­nam įren­gi­mui nu­pir­ko guo­lį už ke­lis šim­tus eu­rų, kai krau­tu­vė­je pa­na­šus daik­tas kai­na­vo vos ke­lis eu­rus. Pir­ko ir dau­giau auk­si­nių ir paauk­suo­tų daik­tų. Ir kuo bran­ges­nių pa­slau­gų. Įs­tai­go­je dir­bo pir­ties pri­žiū­rė­to­ja, nors jo­kios pir­ties ne­bu­vo. Bet bu­vo jai...

Kas rinkėjams dirbo už dyką, o kas – ne

2017 m. vasario 10 d.
Per praė­ju­sius me­tus ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai su jų, kaip ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių, veik­la su­si­ju­sioms reik­mėms iš­lei­do 7307 eu­rus. Už lai­ką, pra­leis­tą po­sė­džiuo­se bei vyk­dant ki­tus ra­jo­no Ta­ry­bos na­rio pa­ve­di­mus, ra­jo­no Ta­ry­bos na­riams per­nai iš ra­jo­no biu­dže­to iš­mo­kė­ti 4505 eu­rai. Vie­ni ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai šio­mis tei­sė­to­mis iš­mo­ko­mis pa­si­nau­do­jo, ki­ti dir­bo vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, nes ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tas nu­ma­to...

Nauji papročiai Seime, merų ir Seimo rinkimuose bei piliečių šventėse?

2017 m. vasario 7 d.
Da­bar ke­ti­na­ma pa­da­ry­ti, kad apie lo­bis­tų veik­lą bū­tų dek­la­ruo­ta Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai. Kad bū­tų re­gist­ruo­ti vi­si vi­zi­tai Sei­me. Re­gist­ruo­ti tu­rės ne pa­tys lo­bis­tai. Už juos tai pa­da­rys Sei­mo ko­mi­te­tai, į ku­rių po­sė­džius ar su­si­ti­ki­mus vers­lo gru­pių ar vi­suo­me­nės at­sto­vai at­vyks. Te­ko gir­dė­ti, jog kai ku­rie Sei­mo na­riai jau pra­ne­ša apie sa­vo su­si­ti­ki­mus Sei­me su vie­nu ar ki­tu lo­bis­tu. Ma­tyt, dėl šven­tos ra­my­bės. Juk nie­ka­da ne­ga­li...

Pusiaužiemis Londono gatvėje

2017 m. vasario 7 d.
Kra­tiš­kiai. Pag­rin­di­nė gat­vė. Lon­do­no. Gy­ven­vie­tės šir­dy – kai­mo kry­žius. Mo­kyk­la. Bib­lio­te­ka. Me­di­ci­nos punk­tas. Kul­tū­ros na­mai. Par­duo­tu­vė. Sta­ty­bos. Ku­ria­si Gin­to au­to­ser­vi­sas. Ati­da­ry­tas net įvai­riau­sių se­nie­nų mu­zie­jė­lis. Tvar­te, Lon­do­no g. 13, vėl gy­va „iš­ka­se­na“ – šie­ną pe­šio­ja vie­nin­te­lis kai­mo ark­lys. Žir­nis. Ki­ta­me na­mo kie­me kve­pia Lau­ros py­ra­gais ir tor­tais.Lon­do­nas? Kai­mo gat­vė to­kiu pa­va­di­ni­mu? Ne kiek­vie­nas pa­ti­kės. At­gi­mi­mas ir Eu­ro­pos...

Ramongaliečio kiaulių ūkyje – afrikinis kiaulių maras

2017 m. vasario 7 d.
Ra­mon­ga­lie­tis sa­vo reik­mėms au­gi­no tris kiau­les. De­ja, nė vie­nos mė­sos ne­te­ko pa­ra­gau­ti. Kiau­les „pa­pjo­vė“ ma­ras.Sau­sio 29 d. ra­mon­ga­lie­tis pa­ste­bė­jo: su­si­rgo 3 mė­ne­sių kiau­lė. Bu­vo iš­kvies­tas pri­va­tus ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas Faus­tas Braz­džiū­nas. Ve­te­ri­na­ras kiau­lei su­lei­do vais­tus. Bet kiau­lė kri­to. Apie tai bu­vo in­for­muo­ta Bir­žų vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba. Tar­ny­bos ins­pek­to­riai nu­gai­šu­sią kiau­lę pri­sta­tė į Na­cio­na­li­nio mais­to...

Dienos populiariausi

keywords=" border='0' alt='' />