(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Biržų rajone

Koks paukštis yra, ir koks gali būti, lietuvis?

2017 m. birželio 23 d.
* * *
Šią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je vy­ko tarp­tau­ti­nės ka­rių pra­ty­bos „Ge­le­ži­nis vil­kas“. Šių pra­ty­bų ste­bė­ti at­vy­ko NA­TO ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas. Mū­sų ži­niask­lai­da pa­sa­ko­jo apie pra­ty­bas. Ta­čiau ne­pra­lei­do pro­gos pa­skelb­ti, jog mū­sų ka­riuo­me­nė nu­si­pir­ko bran­gių ger­tu­vių. Ne va­kar, ne už­va­kar, o ge­ro­kai anks­čiau. Tuo pat me­tu, kaip pir­ko auk­si­niais pa­krikš­ty­tus šaukš­tus ir sam­čius. Maž­daug prieš me­tus. Ta­da apie šiuos pir­ki­nius mū­sų ži­niask­lai­da ūžė ke­lias...

„AMBER“ CIRKO GASTROLĖS

2017 m. birželio 23 d.
Vai­di­ni­mų pra­džia: bir­že­lio 27, 28, 29 d – 18.30 val.Bi­lie­tų kai­nos: 8, 9, 10 eu­rųIn­for­ma­ci­ja ir išanks­ti­nis bi­lie­tų už­sa­ky­mas tel. (8 655) 50662

Inkūnų vienintelė

2017 m. birželio 23 d.
Ūki­nin­kė Ja­nė Sin­ke­vi­čie­nė – vie­nin­te­lė In­kū­nų kai­mo gy­ven­to­ja. Jo­ni­nes švęs In­kū­nuo­se. Įs­pū­din­gai. Jei­gu oras leis, kils į dan­gų. Oro ba­lio­nu. Prieš var­di­nes „Bir­žie­čių žo­džiui“ Ja­nė pa­sa­ko­jo apie sa­vo skry­džius ant že­mės.Lie­žu­vis kaž­kaip neap­si­ver­čia to­kią drau­giš­ką, pla­čių po­lė­kių mo­te­rį va­din­ti Ja­ne. Skam­ba kaž­kaip griež­tai, ne­nuo­šir­džiai. Nors iš pa­žiū­ros toks var­das nu­sve­ria Jū­sų as­me­ny­bę. Ašt­ria­lie­žu­vė, gar­sia­kal­bė... O kaip pa­čiai? Ar ta Ja­nė lim­pa?Ma­ma to­kį var­dą iš­rin­ko. Šau­kia ma­ne...

Kokia bus miesto šventė

2017 m. birželio 23 d.
Prieš ke­lias die­nas Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je pa­skelb­ta mies­to šven­tės pro­gra­ma. Šven­tė vyks tra­di­ciš­kai rugp­jū­čio pra­džio­je – 4–6 die­no­mis. Ko­kia ji bus šiais me­tais, kiek kai­nuos ir kuo iš­si­skirs iš ki­tų mies­to šven­čių, kal­bė­jo­mės su ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­ja Iru­te Var­zie­ne.Šie­met mies­to šven­tė va­din­sis „Bir­žai – sos­ti­nė ma­no“. Kas idė­jos au­to­rius?Pa­va­di­ni­mą pa­siū­lė bu­vu­si mo­ky­to­ja Ja­ni­na Pi­lė­nie­nė. Jos siū­ly­mą mums per­da­vė duk­ra Gra­ži­na Straz­die­nė. Tai žo­džiai iš...

Kova su lauko tualetais

2017 m. birželio 23 d.
Šių me­tų va­sa­rio 15 die­ną Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja prieš Lie­tu­vą pra­dė­jo pa­žei­di­mo pro­ce­dū­rą dėl to, kad per daug ša­lies gy­ven­to­jų vis dar nė­ra pri­si­jun­gę prie cent­ra­li­zuo­tos nuo­tė­kų tvar­ky­mo sis­te­mos. Jei Lie­tu­va šio pa­žei­di­mo ne­pa­ša­lins, gre­sia di­džiu­lė bau­da. Bau­dos ga­li grės­ti ir prie nuo­tė­kų tvar­ky­mo sis­te­mos ne­pri­si­jun­gu­siems gy­ven­to­jams. Apie tai, kiek bir­žie­čių nau­do­ja­si nuo­tė­kų sis­te­ma, kiek dar prie jos ne­pri­si­jun­gu­sių ir kiek ne­tu­ri ga­li­my­bės pri­si­jung­ti, kal­bė­jo­mės su...

Pinigėliai, skaičiai, reitingai ir žvirbliais bei kitaip skraidantys žodžiai

2017 m. birželio 20 d.
1 ir 2 cen­tų ke­ti­na­ma at­si­sa­ky­ti Bel­gi­jo­je. Ža­da jų at­si­sa­ky­ti ir Ita­li­ja. Mat ma­žo no­mi­na­lo mo­ne­tos ne tik nė­ra po­pu­lia­rios, bet ir jų kal­di­ni­mas ga­li kai­nuo­ti bran­giau, nei tos mo­ne­tos ver­tos. Ta­čiau Lie­tu­vo­je kol kas 1 ir 2 cen­tų mo­ne­tų ne­ke­ti­na­ma at­si­sa­ky­ti. Lie­tu­vos ban­ko Gry­nų­jų pi­ni­gų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Dei­vis Stan­ke­vi­čius ži­niask­lai­dai pa­reiš­kė, jog šiuo me­tu net ne­svars­to­ma ga­li­my­bė at­si­sa­ky­ti smul­kių eu­ro mo­ne­tų. O bū­tų įdo­mu tų men­ka­ver­čių cen­tų...

Su armonika

2017 m. birželio 20 d.
Bir­žų kraš­te 46-ąjį gim­ta­die­nį at­šven­tė ar­mo­ni­ka. Ar­mo­ni­ką svei­ki­no dau­giau kaip 20 mu­zi­kan­tų. Tarp jų ir ame­ri­ko­nas, bu­vęs mū­sų kraš­tie­tis Ri­čar­das Kai­rys. Ar­mo­ni­ka ne tik gro­ja, links­mi­na, bet ir pirš­liau­ja.Ar­mo­ni­ki­nin­kus su­ti­ki­nė­jo, į sce­ną pa­ly­dė­jo dvie­se: „gas­pa­di­nė“ Gy­tė Ro­žė­nie­nė ir ren­gi­nio ve­dė­ja Jū­ra­tė Gar­ne­lie­nė. Ar­mo­ni­kos šau­ki­nys – žiū­ro­vų plo­ji­mai. Vi­si mu­zi­kan­tai bu­vo su­so­din­ti sce­no­je. Žiū­ro­vai ma­tė, ką mu­zi­kan­tai gė­rė, ką val­gė. Vai­šėms – gi­ra ir sū­ris. Ar­mo­ni­kas mu­zi­kan­tai...

Su pareiškimais į Šiekštininkus

2017 m. birželio 20 d.
Šiekš­ti­nin­kų kai­mo gy­ven­to­jus su­skai­čiuo­si ant ran­kos pirš­tų. Bet ar­ti­miau­siu me­tu čia bus įre­gist­ruo­ta bend­ruo­me­nė. Su­ju­di­mas – vien­kie­my­je. Ire­nos ir Ed­mun­do Sty­rų so­dy­bo­je.Ire­nos ir Ed­mun­do Sty­rų klė­tis iš­kai­šy­ta ber­že­liais. Čia ke­lias­de­šimt žmo­nių, bū­si­mų bend­ruo­me­nės na­rių iš vie­ti­nių kai­mų, kraš­tie­čių iš ki­tų Lie­tu­vos mies­tų pir­mą kar­tą ir su­si­ti­ko. So­dy­bos šei­mi­nin­kai juos su­ti­ko sve­tin­gai: su mu­zi­ka, dai­no­mis. Į gim­ti­nę su­grį­žę kraš­tie­čiai kal­bė­jo: mies­tie­čiai taip nuo­šir­džiai vie­ni su...

Iš neįgaliųjų paėmė autobusą

2017 m. birželio 20 d.
Praė­ju­sių me­tų spa­lį Bir­žų ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jai pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį bu­vo per­duo­tas nau­jas aš­tuo­nių vie­tų neį­ga­lie­siems vež­ti pri­tai­ky­tas au­to­bu­siu­kas „Ford Tran­sit Cus­tom“. Sky­rius ga­ran­ti­niu raš­tu įsi­pa­rei­go­jo pa­ts iš­lai­ky­ti au­to­bu­siu­ką, ta­čiau praė­jus vos 20 die­nų po su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo dėl fi­nan­si­nių sun­ku­mų pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su pri­va­čia įmo­ne, ku­ri už­sii­ma ke­lei­vių per­ve­ži­mu Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je. Už šį pa­žei­di­mą bei ki­tų dvie­jų su­tar­ties punk­tų...

Visuotinė tylos minutė Gaižiūnuose

2017 m. birželio 16 d.
1989 m. Gai­žiū­nuo­se, bu­vu­sia­me Ado­ma­vi­čių so­dy­bos so­de, iš­ki­lo pa­mink­li­nis an­samb­lis (au­to­rius An­ta­nas Ado­ma­vi­čius) Gai­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­jų, iš­trem­tų ir iš­vež­tų į la­ge­rius, at­mi­ni­mui. Kai­mo bend­ruo­me­nė Jų ne­pa­mirš­ta. Nep­rie­kaiš­tin­gai pri­žiū­ri­ma ap­lin­ka. Ge­du­lo ir vil­ties die­ną – mi­nė­ji­mai. Šie­met gai­žiū­nie­čiai pri­si­jun­gė prie pro­jek­to „Mi­si­ja Si­bi­ras“ ak­ci­jos „Vi­suo­ti­nė ty­los mi­nu­tė“.Bir­že­lio 14-oji. Vie­nuo­lik­ta va­lan­da. Nus­to­jo ly­ti. Švie­čia sau­lė. Tik vė­jas –...

Kompiuteriniai įsilaužėliai, atleidimų teatrai ir įstatymų leidybos vėjai

2017 m. birželio 16 d.
Tad įsi­lau­žė­liai – sa­vo­tiš­kas pa­žan­gos va­rik­lis. Kol kam nors ne­pa­ken­kia­ma, neieš­ko­ma ir vais­tų nuo iš­puo­lių. Taip ir to­bu­lė­ja­me. Lie­tu­vos at­ve­ju įdo­mu tai, kad val­džios kom­piu­te­ri­nes sve­tai­nes bu­vo už­puo­lę ne­pil­na­me­čiai įsi­lau­žė­liai. Da­bar juos teis. O gal ver­tė­tų pa­gir­ti? Juk pa­ro­dė, kad mū­sų kom­piu­te­rių spe­cia­lis­tai, lai­mė­ję val­diš­kus pa­slau­gų tei­ki­mo kon­kur­sus, su­ku­ria sky­lė­tus da­ly­kus. Gal rei­kė­tų pa­si­džiaug­ti, kad jau­no­ji kar­ta kom­piu­te­ri­niu raš­tin­gu­mu len­kia se­ni­mą?...

Mums reikia visko kuo daugiau uždrausti, kad palaida bala nevirstume?

2017 m. birželio 13 d.
To­dėl sa­vo pra­ne­ši­me ne­gai­lė­jo kri­ti­kos da­bar­ti­nei val­džiai. Su­pei­kė kai ku­rias re­for­mas, per­tvar­kos ke­lius. „Ban­dy­mai ne­leis­ti, už­draus­ti, atim­ti, ap­tver­ti, ap­mo­kes­tin­ti – tai pri­mi­ty­vus ir pa­pras­tas ke­lias, ta­čiau jis ve­da tik į še­šė­lį ir po­grin­dį“, – sa­kė Pre­zi­den­tė ir pa­ste­bė­jo, jog kai ku­riems val­džios veiks­mams pa­pras­čiau­siai trū­ko pro­to.
Suk­ri­ti­kuo­ta val­džia neap­si­py­lė grau­džio­mis aša­ro­mis. Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­kė ne­ma­nąs, kad tai...

Tai buvo mano paauglystės metais...

2017 m. birželio 13 d.
Iš ry­to – į mo­kyk­lą. Ta­čiau ne­sup­ran­ta­mas žmo­nių su­ju­di­mas, mo­kyk­lo­je – ne­ri­mas. Gre­ti­mo­je kla­sė­je be­si­mo­kan­tis bro­lis dar nea­tė­jęs, o čia jau skam­bu­tis. Pir­mie­ji iš­si­trau­kia bi­lie­tus. Kla­sė­je trūks­ta ke­lių mo­ki­nių. Gat­ve pra­de­da va­žiuo­ti ve­ži­mas pa­skui ve­ži­mą, pri­krau­ti mai­šų, ry­šu­lių, ant ku­rių sė­di se­ny­vi žmo­nės. Ki­ti ei­na iš pa­skos ar­ba gre­ta. Kas tai? Ša­li­gat­viu praei­na mū­sų kla­sės drau­gės Ire­na Moc­kū­nai­tė su se­se­ri­mi Ak­vi­le, liūd­nai žiū­rė­da­mos į mo­kyk­lą. Su­vo­kiu, kad vyks­ta...

Nepriklausomybės kovų savanorių gyvenimo vingiais. Bernardas Sakalauskas

2017 m. birželio 13 d.
Ar­tė­jant Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui pri­si­me­na­me iš mū­sų kraš­to ki­lu­sius vals­ty­bės kū­rė­jus ir tuos, ku­rie užė­mė aukš­čiau­sius po­stus val­džios struk­tū­ro­se, ir tuos, ku­rie kū­rė vie­tos sa­vi­val­dą ar bu­vo Nep­rik­lau­so­my­bės ko­vų da­ly­viai bei or­ga­ni­za­to­riai Bir­žų apy­lin­kė­se. Daug nu­si­pel­niu­sių Lie­tu­vai žmo­nių pa­do­va­no­jo Va­bal­nin­ko kraš­tas, ku­ria­me ir Nep­rik­lau­so­my­bės ko­vos tu­rė­jo sa­vo or­ga­ni­za­to­rius, en­tu­zias­tus, ku­rie ne vi­si bu­vo Va­bal­nin­ko že­mės užau­gin­ti...

Ką mena būsimo Vabalninko muziejaus rūsiai

2017 m. birželio 13 d.
„Bir­žie­čių žo­dis“ ra­šė, kad Bir­žų kraš­to mu­zie­jaus „Sė­la“ Va­bal­nin­ko sky­rius ruo­šia­si per­si­kel­ti į nau­jas pa­tal­pas, Ba­lio Sruo­gos g. 1. Šiuo me­tu pa­tal­pos re­mon­tuo­ja­mos. „Lau­kia di­džiu­lis ir įpa­rei­go­jan­tis dar­bas. Rū­pi kuo iš­sa­miau iš­siaiš­kin­ti pa­sta­to is­to­ri­ją. Šia­me na­me vei­kė vy­ni­nė, gy­ve­no žy­dai Sla­vi­nai, vė­liau čia įsi­kū­rė KGB būs­ti­nė. No­riu su­rink­ti kuo dau­giau in­for­ma­ci­jos iš žmo­nių, ka­lė­ju­sių KGB rū­sy­je. Su­si­ti­kau ir už­ra­šiau va­bal­nin­kie­čio My­ko­lo Jac­ke­vi­čiaus ir Ka­zi­mie­ro...

Čiupka saldinta literatūrinė kelionė

2017 m. birželio 13 d.
Bir­žų Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos pa­reng­tas li­te­ra­tū­ri­nės ke­lio­nės „Di­de­li Va­bal­nin­ko ly­gu­mų žmo­nės“ marš­ru­tas ve­da per Mei­lū­nų gy­ven­vie­tę. Mei­lū­nuo­se stab­te­lė­ję eks­kur­san­tai su­tin­ka­mi sve­tin­gai: bend­ruo­me­nės na­muo­se so­di­na­mi už li­ni­nė­mis stal­tie­sė­mis nu­klo­to sta­lo ir vai­ši­na­mi se­no­vi­ne kai­miš­ka čiup­ka. Į čiup­ką pri­tru­pin­ta ne pirk­ti­nės, o vie­ti­nių šei­mi­nin­kių kep­tos duo­nos.Bir­že­lio pra­džio­je marš­ru­tu „Di­de­li Va­bal­nin­ko ly­gu­mų žmo­nės“ pir­mie­ji lei­do­si...

Šokdina šienapjūtė

2017 m. birželio 9 d.
Pa­pi­lio se­niū­ni­jos pie­ni­nin­kys­tės ūkio šei­mi­nin­kas Ro­lan­das Bru­žas vie­nas pir­mų­jų Bir­žų kraš­te pra­dė­jo šie­nap­jū­tę. Šie­nap­jū­tė – šei­my­ni­nė. Ro­lan­dui tal­ki­na bro­lis Lai­mis, sū­nus Jus­ti­nas, mar­ti Vai­da. Pri­si­de­da ir sū­nė­nas Ai­va­ras. Ko­kios dar­by­me­čio nuo­tai­kos?Va­žiuo­jant Ro­kiš­kio ke­liu prie Ang­li­nin­kų žvilgs­nį trau­kia į ei­lę tvar­kin­gai be­si­ri­kiuo­jan­tys šie­nai­nio ri­ti­niai. Kru­ta tech­ni­ka. Var­ty­tu­vas, dvi pra­dal­ges su­stū­męs į vie­ną, nu­tols­ta pa­kal­nėn. Ki­tas trak­to­rius ran­kio­ja...

Nuomonės, teisybės ieškojimai, vaikai ir kainų burbulai

2017 m. birželio 9 d.
Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė siū­ly­mui leis­ti gy­ven­to­jams kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą, jei jau­čia­si ko­kiu nors tei­sės ak­tu skriau­džia­mi. Ta­čiau kreip­tis bus ga­li­ma tik ta­da, kai bus iš­nau­do­tos ki­tos tei­si­nės prie­mo­nės. Sup­ran­ta­ma, ne ro­žė­mis, o ke­liais pra­lai­mė­tais teis­mais bus klo­tas ke­lias iki Kons­ti­tu­ci­jos aiš­kin­to­jų. Ta­čiau bus dau­giau vil­čių ko­vo­je dėl sa­vo tei­sy­bės. Jei­gu Sei­mas iš tik­rų­jų pa­lai­mins to­kį de­mok­ra­tiš­ką lei­di­mą, gal neuž­ver­si­me Kons­ti­tu­ci­nio...

Patvirtino Administracijos direktorių ir pritarė mero ataskaitai

2017 m. birželio 6 d.
Dvi­de­šimt de­vin­ta­ja­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas nau­jas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Jo­nas Jo­nu­šys ir pri­tar­ta me­ro, ra­jo­no Ta­ry­bos ir Sa­vi­val­dy­bės 2016 me­tų veik­los ata­skai­tai. Nors ata­skai­tai pri­tar­ta dau­gu­ma bal­sų, ta­čiau prie­kaiš­tų me­rui tu­rė­jo ne tik opo­zi­ci­jos at­sto­vai, bet ir koa­li­ci­jos par­tne­riai.Po­sė­džio pra­džio­je me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas pa­svei­ki­no ra­jo­no Ta­ry­bos na­rį gy­dy­to­ją Da­lių Ja­ku­bė­ną. Jam su­teik­tas...

Kiti metai, kiti lapai arba kas sulauks gyvenimo pagerėjimo

2017 m. birželio 6 d.
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis su ke­liais mi­nist­rais žur­na­lis­tams pri­sta­tė, kaip nuo ki­tų me­tų keis mo­kes­čių po­li­ti­ką. Trum­pai sa­kant: vie­niems klius dau­giau, ki­tiems – ma­žiau, o iš kai ku­rių paims dau­giau. Šio bei to ga­vu­sie­ji no­rės, kad bū­tų ga­vę dau­giau. Ku­rie ne­teks leng­va­tų, liū­dės, kad jų ki­še­nė­se ma­žiau pi­ni­gų liks. Kam ne į ge­rą­ją pu­sę pa­si­keis mo­kes­čiai, su­ks gal­vas, kaip juos apei­ti.
* * *
Da­bar šio­mis te­mo­mis ir dis­ku­tuo­si­me. Juk apie ko­vą su al­ko­ho­liu gin­čy­tis jau...

Dienos populiariausi

Klubas skleidžia sveikos gyvensenos idėjas jaunimui

2013 m. lapkričio 8 d.
lankomiausias

Tėvų optimizmas prieš 15 eurų vaiko pinigų (55)

2016 m. gruodžio 3 d.
daugiausiai komentuotas