(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt

Biržų rajone

Rajono valdžią valdo euras?

2017 m. kovo 24 d.
„Ra­jo­no val­džią val­do eu­ras“,– taip pa­sa­kė vie­no mo­ki­nio tė­vas, ku­rio vai­ką val­džia ke­ti­na „op­ti­mi­zuo­ti“, t. y. jo są­skai­ta su­tau­py­ti ra­jo­no biu­dže­to pi­ni­gų. „Auš­ros“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je su­ki­lo penk­to­kų tė­vai dėl to, kad nuo ki­tų moks­lo me­tų iš tri­jų kla­sių val­džia už­si­mo­jo jų vai­kus su­kel­ti į per­pil­dy­tas dvi. Mo­ky­to­jai tė­vų ini­cia­ty­vai pri­ta­ria: di­de­lė­je kla­sė­je, kur mo­ky­sis ir spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­tys vai­kai, už­tik­rin­ti ug­dy­mo ko­ky­bę bus sun­ku. Tė­vai ren­ka...

Proginis Augusto karpinys

2017 m. kovo 24 d.
Gy­ve­ni­me kaip kar­pi­ny. Neiš­si­ver­si be ašt­rių žirk­lių. Pa­sak pa­ro­vė­jie­čio tau­to­dai­li­nin­ko Au­gus­to Sta­liū­no, la­bai no­rė­tų­si bū­ti links­mam, bet kar­tais ten­ka ir ap­si­verk­ti...Šok­te­lė­jęs į me­dį nykš­tu­kas ro­do ke­lią į sa­vo šei­mi­nin­ko Au­gus­to Sta­liū­no kie­mą. Kar­pi­niais švie­čian­tys so­dy­bos ir klė­te­lės lan­gai. Rau­do­na Sta­liū­no pra­žy­din­ta dirb­ti­nė le­li­ja lan­ge kaip ži­bu­rys pa­va­sa­rio rūš­ka­no­je. Pra­vė­rus na­mų du­ris kils­te­li ir trink­te­li svars­tis. Pri­tai­sy­tas ant skrie­mu­liu­ko ir vir­vu­tės šis...

Ką mums papasakojo vidutinis laimės indeksas

2017 m. kovo 24 d.
Jung­ti­nės Tau­tos pa­skel­bė kas­me­ti­nę „Pa­sau­lio lai­mės ata­skai­tą“. Lie­tu­va tarp 155 ver­tin­tų vals­ty­bių su sa­vo lai­mės in­dek­su įra­šy­ta 55 vie­to­je. Liūd­no­ka. Ta­čiau sma­gu, kad per me­tus dau­giau lai­mių pri­si­grai­bė­me. Juk per­nai bu­vo­me 60 vie­to­je. Šie­met nu­švi­to­me: su sa­vo­mis lai­mė­mis len­kia­me Lat­vi­ją, ku­ri yra 54 vie­to­je. Sun­ku pa­ti­kė­ti, bet ir Es­ti­ja lai­mės sri­ty­je nuo mū­sų at­si­lie­ka. Ją Jung­ti­nės Tau­tos įra­šė į 66 vie­tą. Keis­ta. Juk Es­ti­jo­je ir pen­si­jos, ir at­ly­gi­ni­mai...

Skaidriaus šiokiadieniai ir šventės

2017 m. kovo 21 d.
Skaid­rius Dumb­raus­kas – ke­tu­rias­de­šimt­me­tis bir­žie­tis. Fo­tog­ra­fas, žve­jys, spor­ti­nin­kas mė­gė­jas. Jo gy­ve­ni­mas neat­sie­ja­mas nuo Bir­žų kraš­to žmo­nių ir gam­tos. Jo už­si­spy­ri­mas – jam pa­čiam iš­šū­kis ir lai­mė­ji­mas. Iš­mo­ko sa­va­ran­kiš­kai plauk­ti. Vie­na ran­ka iš­gręž­ti ant le­do eke­tę. Mies­to gat­vė­mis mi­na tri­ra­tį. Lai­mė jam bū­ti ša­lia Do­vi­lės. Skaid­rius ne­sle­pia: bū­na die­nų. Ne­pa­si­se­ka. Bet ži­nau: kaip pa­si­klo­siu, taip ir iš­si­mie­go­siu...Ar Tau pa­tin­ka pa­va­sa­ris?Pa­tin­ka. Nuo...

Posėdžio tema – grybai ant palangių, vanduo rūsyje ir fantastinės sąskaitos

2017 m. kovo 21 d.
Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ko dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos pro­gra­mos prie­žiū­ros ko­mi­te­to po­sė­dis. Ko­mi­te­tas po­sė­džiau­ja kas du mė­ne­sius nuo­lat, ta­čiau šia­me po­sė­dy­je pir­mą kar­tą da­ly­va­vo gy­ven­to­jai tų dau­gia­bu­čių, ku­riuo­se po re­no­va­ci­jos ve­ši pe­lė­sis ar ne­ti­kė­tai už­klum­pa glu­mi­nan­čios są­skai­tos už šil­dy­mą.Šį kar­tą dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos pro­gra­mos prie­žiū­ros ko­mi­te­to po­sė­din vi­ce­me­rė Iru­tė Var­zie­nė su­kvie­tė itin daug da­ly­vių: ran­go­vus, tech­ni­nius pri­žiū­rė­to­jus, bend­ro­vių...

Knygnešių takais

2017 m. kovo 21 d.
40 spau­dos drau­di­mo me­tų lie­tu­viš­ką spau­dą, kny­gas, mal­dak­ny­ges, ka­len­do­rius prie­var­ta ru­si­na­miems lie­tu­viams ga­be­no apie 2000 knyg­ne­šių. Ži­no­miau­sias, daž­nai va­din­tas knyg­ne­šių ka­ra­liu­mi, bu­vo iš Suos­to apy­lin­kių ki­lęs Jur­gis Bie­li­nis. Ta­čiau bū­ta su­ma­nių bei drą­sių knyg­ne­šių ir Va­bal­nin­ko kraš­te.Po tė­vo mir­ties bro­liai My­ko­las ir To­mas Pa­liu­liai par­da­vė tė­vų so­dy­bą Svi­liuo­se. My­ko­las įsi­kū­rė vien­kie­my­je Sa­vu­čių kai­me, o To­mas ap­si­gy­ve­no Va­bal­nin­ke, ten nu­si­pir­kęs na­mą ir...

Iš Svilių ir Savučių

2017 m. kovo 21 d.
My­ko­lo Pa­liu­lio (1848–1940) so­dy­ba Sa­vu­čiuo­se XIX am­žiaus pabaigoje–XX am­žiaus pra­džio­je bu­vo mu­zi­ka­vi­mo cent­ru. Dar pie­me­nau­da­mas M. Pa­liu­lis iš­mo­ko sku­du­čiuo­ti, pūs­ti lamz­de­lį, bir­by­nę, ož­ra­gį, dau­dy­tę. Pats da­rė inst­ru­men­tus: sku­du­čius, ož­ra­gius, lamz­de­lius, mo­kė jais gro­ti ki­tus. 1910 m. sa­vo pa­da­ry­tus inst­ru­men­tus de­monst­ra­vo Vil­niu­je. Inst­ru­men­tus da­rė ir jo sū­nus Al­fon­sas. Ki­tas My­ko­lo sū­nus, Sta­sys Pa­liu­lis (1902–1996), ta­po moks­li­nin­ku...

Leono Petronio didžioji meilė

2017 m. kovo 21 d.
Leo­nas Pet­ro­nis kal­ba, kad se­nuo­sius mu­zi­kan­tus pri­si­me­na sun­kiai. Ir kai­me apie tai kaip apie ypa­tin­gą da­ly­ką nie­kas ne­kal­bė­jo.
– Pa­liu­liai mums bu­vo gi­mi­nės, Pa­liu­lie­nė, My­ko­lo sū­naus Al­fon­so žmo­na, bu­vo ma­no tė­čio pus­se­re­rė. Se­ne­lį My­ko­lą dar kiek pri­si­me­nu, juk vai­kai bū­da­mi nu­lėk­da­vom į Sa­vu­čius kiek ten tų Sa­vu­čių bū­da­vo, gal trys kie­mai, o iki Pa­liu­lių kie­mo ir po­ros ki­lo­met­rų ne­bu­vo. Tė­vai kal­bė­da­vo, kad My­ko­las Pa­liu­lis daug gro­da­vo, sku­du­čiuo­da­vo, bet...

Fantazija ir realybė

2017 m. kovo 21 d.
Nuo­mo­nėIš­mes­ti į ba­lą pi­ni­gus nau­jam spor­to komp­lek­so pro­jek­tui (kai jau bu­vo pa­ruoš­tas ki­tas pro­jek­tas ir už jį su­mo­kė­ti pi­ni­gai) – tai joks nuo­pel­nas. Bet apie pri­trauk­tus pi­ni­gus kol kas nie­ko ne­gir­dė­ti. Siū­lau ra­jo­no Ta­ry­bai me­ro ata­skai­tą ver­tin­ti gry­nai pa­gal pri­trauk­tas in­ves­ti­ci­jas, gau­tas lė­šas iš vals­ty­bės biu­dže­to (lo­biz­mą), bū­si­mus kon­ce­si­nin­kus ir įvyk­dy­tus rin­ki­mi­nius pa­ža­dus. Val­džia iš biu­dže­ti­nių pi­ni­gų komp­lek­so ne­pas­ta­tys nie­ka­da. O...

Prie gerų norų galima įteisinti prognozes tik apie gerus orus?

2017 m. kovo 21 d.
Trys Sei­mo na­riai: po­nia Ša­ka­lie­nė ir po­nai Strei­kus su Šark­nic­ku, bu­vo pa­ren­gę įsta­ty­mo pa­tai­sas, kad nei­gia­ma in­for­ma­ci­ja ži­niask­lai­do­je su­da­ry­tų ne dau­giau kaip 50 nuo­šim­čių. Pa­sak par­la­men­ta­rų, nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos vy­ra­vi­mas ska­ti­na vi­suo­me­nės nu­si­vy­li­mą vals­ty­be ir val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis. Vi­si su­ju­do šauk­ti, kad taip no­ri­ma įves­ti cen­zū­rą. Iš­rink­tie­ji ne­va pa­gei­dau­ja, kad vi­suo­me­nė ma­žiau su­ži­no­tų apie ne­šva­rius val­džios dar­be­lius. Ir ką?!...

Kvaištelėjusios mintys kvaištelėjusio pasaulio kontekste

2017 m. kovo 17 d.
Pir­miau­sia pa­ban­do­me paaiš­kin­ti šio ko­men­ta­ro pa­va­di­ni­mą. Ką reiš­kia ja­me pa­ra­šy­ti žo­džiai. Kvai­šas reiš­kia tą pa­tį kaip ir kvai­las. Tad žo­dį kvaiš­te­lė­jęs ga­lė­tu­me pa­keis­ti žo­džiu kvai­lo­kas. Tai­gi: koks pa­sau­lis, to­kios ir min­tys.
Pa­siaiš­ki­nus žo­dį kvaiš­te­lė­jęs, de­rė­tų paaiš­kin­ti, ką reiš­kia žo­dis kon­teks­tas. Juk da­bar šį žo­dį dau­ge­lis pa­si­ga­vo. Įvai­riau­sio­mis pro­go­mis sa­ko: ma­no min­tį iš­trau­kė iš kon­teks­to, kon­teks­te vis­kas ki­taip bu­vo... Kiek­vie­na­me žings­ny­je: kon­teks­tas...

Štai Jums NERIJA ... tikroji

2017 m. kovo 17 d.
Jau daug vi­so­kių ju­bi­lie­jų bu­vo at­švęs­ta, mi­nint ,,Nerijos‘‘ var­dą. Dau­ge­lis ta­pa­ti­na ,,Neriją‘‘ su ži­no­mais Lie­tu­vos dai­ni­nin­kais. Taip, po ,,Nerijos‘‘ vė­lia­va yra dai­na­vę ne­ma­žai dai­ni­nin­kų. Ta­čiau vi­si pa­mirš­ta, jog tik­ra­sis ,,Nerijos‘‘ mo­to­riu­kas bu­vo ir yra jos il­ga­me­čiai mu­zi­kan­tai. Ir jei dai­ni­nin­kai, pa­bu­vę ko­lek­ty­ve, kei­čia ad­re­sa­tą, tai Alek­sas, Al­gir­das ar Egi­di­jus jau 25 me­tai tę­sia ko­lek­ty­vo gy­va­vi­mą ir tra­di­ci­jas. Be abe­jo, kiek at­nau­ji­nę, be...

Apleidai artimųjų kapavietę? Ją užkariaus svetimas

2017 m. kovo 17 d.
Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui pa­tiks­lin­ti ka­pa­vie­čių prie­žiū­ros tvar­ką ir pa­kei­tė ka­pi­nių tvar­ky­mo tai­syk­les. Nus­ta­ty­ta tvar­ka pri­pa­ži­nus, kad ka­pa­vie­tė ne­tvar­ko­ma, tei­sė jo­je lai­do­tis ati­teks ki­tiems as­me­nims. Se­niū­nai to­kio spren­di­mo priim­ti ne­sku­ba, bet kan­di­da­tų at­si­ras.Se­no­vės iš­min­čių po­sa­kis: „Ka­pi­nė­se vi­siems už­ten­ka vie­tos“ šian­dien jau at­gy­ve­nęs. Ka­pi­nė­se lo­pi­nė­lių ma­žė­ja, to­dėl ne­nuos­ta­bu, kad žmo­nės dar bū­da­mi gy­vi sku­ba...

Tvanas Bažnyčios gatvėje

2017 m. kovo 17 d.
Smil­giuo­se 10 me­tų skęs­ta so­dy­bos. Pa­sak val­di­nin­kų – sa­vo no­ru. Krū­mų ir me­džių šak­nys už­kim­šo dre­na­žo sis­te­mą. Pa­žeis­tas ir jau su­si­dė­vė­jęs pa­ts dre­na­žas. Re­mon­to dar­bai, pa­sak eks­per­tų, tik lė­šų švais­ty­mas. Jei­gu ši­taip, iš Smil­gių gy­ven­vie­tės liks tik už­mir­kęs plo­tas.Pa­sak smil­gie­čių, pir­miau­sia van­duo už­plū­do Ber­žų gat­vės aly­tu­kus. Ap­sė­mė rū­sius. Ki­to­je ke­lio pu­sė­je už­tvi­no ūki­nin­ko val­dos. Po kiek lai­ko plau­kė ir Bi­čių, Baž­ny­čios gat­vė. Praė­ju­sių me­tų ru­de­nį van­duo pra­dė­jo ska­lau­ti ir dau­gia­bu­čius...

Visos negandos – dėl kultūros stokos?

2017 m. kovo 17 d.
Žmo­nių ma­žė­ja, to­dėl esa­me pri­vers­ti op­ti­mi­zuo­ti, ma­žin­ti, už­da­ry­ti, tau­py­ti... Bet ar neat­si­su­ka laz­da ant­ru ga­lu: ma­žė­ja­me dėl to, kad op­ti­mi­zuo­ja­me, ma­ži­na­me, už­da­ro­me, tau­po­me? Ra­jo­no val­džia už­si­me­na: op­ti­mi­zuos švie­ti­mo įstai­gas, o tuo­met im­sis bib­lio­te­kų ir kul­tū­ros. Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius R. Le­se­vi­čius įsi­ti­ki­nęs: dėl vi­sų ne­gan­dų kal­ta kul­tū­ros sto­ka.Jau šį mė­ne­sį ra­jo­no Ta­ry­bai bus pa­teik­tas ug­dy­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­kos pla­nas. Pri­me­na­me, jog...

Renovacijos grimasos

2017 m. kovo 14 d.
Skai­ty­ti laik­raš­ty­je apie „re­no­va­ci­nes“ pro­ble­mas yra leng­viau, nei šia­me bal­ta­me la­pe iš­klo­ti pa­ste­bė­ji­mus bei juos pa­rams­ty­ti lyg ir sa­vo ver­tę tu­rė­ju­siais (o gal ir te­be­tu­rin­čiais?) do­ku­men­tais. Ra­šau tu­rė­ju­siais, nes sua­be­jo­jau, kai „Bir­žie­čių žo­dy­je“ per­skai­čiau šias pub­li­ka­ci­jas: „Tei­sy­bės paieš­kos dėl są­skai­tos už šil­dy­mą“ (2017.02.28); „Re­no­va­ci­jos pa­sek­mė – mis­ti­nis pe­lė­sis“ (2017.03.03); „Pas­lap­tin­gi kai­nos už ši­lu­mą šuo­liai“ (2017.03.07).Re­no­va­ci­jos...

Gražių dainelių daug girdėjęs

2017 m. kovo 14 d.
Kraš­to žmo­nėsVin­cas Sto­nis – poe­to sla­py­var­dis. Tik­ro­ji pa­var­dė – Ka­zys Žit­ke­vi­čius. Vin­co Sto­nio sla­py­var­dį, su­lie­tu­vi­nęs sa­vo pa­var­dę, Ka­zys Žit­kus pa­si­rin­ko pa­gal ra­šy­to­jos Šat­ri­jos Ra­ga­nos (Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės) taip pa­va­din­tą apy­sa­ką.
Gi­mė Ka­zys Žit­ke­vi­čius 1893 me­tų gruo­džio 29 die­ną Va­bal­nin­ke, Bir­žų gat­vė­je (da­bar B. Sruo­gos g. 21), gra­žio­je tė­vų Pau­li­nos ir An­ta­no Žit­ke­vi­čių so­dy­bo­je. Poe­tas vė­liau sa­vo pri­si­mi­ni­muo­se apie tė­vus ra­šys, kad jie bu­vę...

Vabalninkas senuosiuose raštuose

2017 m. kovo 14 d.
Iki šių die­nų pa­ts ver­tin­giau­sias lei­di­nys, pri­sta­tan­tis Va­bal­nin­ko kraš­to is­to­ri­ją, te­bė­ra in­ži­nie­riaus, pe­da­go­go, vals­ty­bės vei­kė­jo (Sei­mo na­rio, mi­nist­ro) Kons­tan­ti­no Ša­ke­nio 1935 Kau­ne iš­leis­ta mo­nog­ra­fi­ja „Va­bal­nin­kas ir jo apy­lin­kės praei­ty­je“, jo­je Va­bal­nin­ko is­to­ri­ja ap­žvel­gia­ma nuo pir­mų­jų ži­no­mų is­to­ri­nių šal­ti­nių, ku­riuo­se yra mi­ni­mas Va­bal­nin­ko var­das, nors, kaip K. Ša­ke­nis tei­gia, ar­cheo­lo­gi­jos pa­mink­lai liu­di­ja, kad Va­bal­nin­ko...

Poetiškos sielos mini Poetę

2017 m. kovo 14 d.
Vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Vil­ma Šul­nie­nė su­pa­žin­di­no su P. Jo­ki­mai­tie­nės biog­ra­fi­ja ir kū­ry­ba. Šios ky­lan­čios poe­tės ta­len­tui vi­siš­kai iš­si­skleis­ti su­truk­dė sun­kus po­ka­rio lai­ko­tar­pis. Pra­nu­tės poe­zi­jos iš­leis­ta tik vie­na kny­gu­tė „Sug­rį­ži­mai“, ir ta jau po jos mir­ties (mi­rė 1989.09.09). Bib­lio­te­ki­nin­kės Vil­ma ir As­ta pa­skai­tė ke­le­tą Pra­nu­tės ei­lė­raš­čių.
An­gė­lė Ju­re­vi­čie­nė pa­skai­tė sa­vo P. Jo­ki­mai­tie­nei skir­tą ei­lė­raš­tį. An­gė­lė pri­mi­nė, kad mū­sų apy­lin­kė­je yra jai ži­no­mi...

Nejaugi dėl permainų ir naujo mokesčio mokslo vaisiai taps mažiau saldūs?

2017 m. kovo 14 d.
Vis pa­kal­bė­da­vo­me, kad švie­ti­mo fron­te ne vis­kas ge­rai. Ta­čiau vis­kas lik­da­vo po se­no­vei. Pa­sau­lį ste­bi­no­me iš­si­pū­tu­siu uni­ver­si­te­tų skai­čiu­mi. Tuo pat me­tu be gai­les­čio už­da­ri­nė­jo­me kai­mo mo­kyk­lė­les. Da­bar vėl ne juo­kais pra­si­dė­jo nau­ji svars­ty­mai. Vie­ni tvir­ti­na, kad mo­kyk­lo­se ir uni­ver­si­te­tuo­se mo­ko to­kių da­ly­kų, ku­rių gy­ve­ni­me ne­rei­kia. Ki­ti aiš­ki­na, jog ne taip svar­bu, ko­kių ži­nių gau­na­ma. Svar­bus pa­ts mo­ky­mo­si pro­ce­sas. Iš­la­vi­na sme­ge­nis. Po to­kių moks­lų...

Dienos populiariausi

Prisidirbusį direktorių pakeitė nauja vadovė (8)

2017 m. kovo 25 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />