(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Biržų rajone

Skrebiškius sudrebino traktorių gausmas (1)

2017 m. balandžio 28 d.
Šeš­ta­die­nį į Skre­biš­kius ro­po­jo, rie­dė­jo įvai­riau­si se­ni ir šiuo­lai­kiš­ki trak­to­riai. Juos į gy­ven­vie­tės cent­rą šau­kė pa­ly­dos į lau­kus. Ri­kia­vo­si į pa­ra­dą. Trak­to­rių šei­mi­nin­kai, mo­te­ris ir aš­tuo­ni vy­rai, šo­ki­nė­jo iš ka­bi­nų ir sku­bė­jo į bend­ruo­me­nės na­mų sa­lę. Net ne­nu­jau­tė, kas ten lau­kia.Su­tik­tu­vėms – gy­va mu­zi­ka. Ūki­nin­kus šok­di­no kuč­ga­lie­čių mu­zi­kan­tų mar­šai. Links­my­bės tę­sė­si su sce­ni­niu vaiz­de­liu „Ūki­nin­kas ir meš­ka“. Į vaiz­de­lio sce­na­ri­jų bu­vo įpin­tos ir meš­ku­tės vai­šės. Kaip pa­dė­ka ūki­nin­kams –...

Martynas Kvedaras į Biržus parvežė ypatingą pergalę

2017 m. balandžio 28 d.
Ba­lan­džio 19–21 die­ną Če­ki­jos sos­ti­nė­je Pra­ho­je vy­ko Eu­ro­pos sam­bo jau­nių ir jau­ni­mo čem­pio­na­tas. Bir­žie­tis Mar­ty­nas Kve­da­ras šia­me čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį.1997 me­tais Mar­ty­no tre­ne­ris Min­dau­gas Si­mė­nas iš Eu­ro­pos sam­bo čem­pio­na­to grį­žo iš­ko­vo­jęs bron­zos me­da­lį. Po dvi­de­šim­ties me­tų jo auk­lė­ti­nis Mar­ty­nas Kve­da­ras taip pat pa­sie­kė šį įspū­din­gą re­zul­ta­tą. M. Si­mė­nas ne­gai­lė­jo Mar­ty­nui ge­rų žo­džių. Vai­ki­ną jis tre­ni­ruo­ja nuo pir­mos kla­sės. Da­bar Mar­ty­nas...

Prizas – ąžuolų sodinimas

2017 m. balandžio 28 d.
Praė­ju­sį ant­ra­die­nį poil­sio aikš­te­lė­je pa­ke­liui į Ast­ra­vą bu­vo so­di­na­mi rau­do­nie­ji ąžuo­lai. Juos bir­žie­čiams do­va­no­jo SEB ban­ko Bir­žų sky­riaus ko­lek­ty­vas, ge­riau­siai Lie­tu­vo­je pa­si­ro­dęs iš­li­ki­mo kon­kur­se „Tris mė­ne­sius su 30 eu­rų gry­nų­jų“.SEB ban­ko maž­me­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės tar­ny­bos di­rek­to­rius, ban­ko val­dy­bos na­rys Vai­das Ža­gū­nis pa­sa­ko­jo, jog ban­kas pa­skel­bė kon­kur­są sa­vo ko­man­doms: iš­gy­ven­ti tris mė­ne­sius, pi­ni­gi­nė­je tu­rint ne dau­giau kaip 30 eu­rų gry­nų­jų pi­ni­gų...

Europos Sąjungos parama privačių miškų savininkams (1)

2017 m. balandžio 25 d.
ES pa­ra­ma miš­kams pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014 -2020 m. pro­gra­mą tei­kia­ma to­kioms veik­los sri­tims:
1. In­ves­ti­ci­jos, ku­rio­mis di­di­na­mas miš­kų eko­sis­te­mų at­spa­ru­mas ir ap­lin­ko­sau­gi­nė ver­tė. Pa­ra­ma tei­kia­ma vie­šo­jo nau­do­ji­mo rek­rea­ci­nės miš­ko inf­rast­ruk­tū­ros įren­gi­mui ir at­nau­ji­ni­mui, pa­miš­kių for­ma­vi­mui, miš­kuo­se esan­čių sau­go­mų na­tū­ra­lių bu­vei­nių ar sau­go­mų rū­šių bu­vei­nių at­kū­ri­mui, ne­vie­ti­nių me­džių rū­šių me­dy­nų per­tvar­ky­mui į vie­ti­nių me­džių rū­šių me­dy­nus, vien­kar­ti­niam jau­nuo­ly­nų (iki...

Vėjas nupūtė talkininkus (1)

2017 m. balandžio 25 d.
Šeš­ta­die­nį Lie­tu­vo­je star­ta­vo ju­bi­lie­ji­nė šiukš­lių rin­ki­mo ak­ci­ja „Da­rom“. Lai­mė­jo tie, ku­rie sa­vo ob­jek­tus su­si­tvar­kė iš anks­to, nes vi­suo­ti­nės tal­kos die­ną oras tal­ki­nin­kų ne­le­pi­no. Dar­ba­vo­si tik iš­tver­min­giau­sie­ji. Tre­ti pla­na­vo: tal­ką pra­tęs šią sa­vai­tę.De­šim­tą va­lan­dą ry­to „Bir­žie­čių žo­dis“ lei­do­si mies­to pau­piais ir pae­že­rė­mis ieš­ko­ti tal­ki­nin­kų. Jų ne­ma­ty­ti. Bet kai kur plo­te­liai nu­grėbs­ty­ti. Šiukš­lės – mai­šuo­se. Jau po tal­kos? Pa­vė­la­vo­me?
– Ar ne­su­ti­ko­te...

Kad ir ką išrinktume, saulei nė motais, ji ir toliau tekės bei leisis

2017 m. balandžio 25 d.
Sa­vai­tė pra­si­dė­jo įvai­rių rin­ki­mų ap­ta­ri­mais. Ver­ti­ni­mų, spė­lio­ji­mų pil­ni laik­raš­čiai, in­ter­ne­tas, ra­di­jai ir te­le­vi­zi­jos. Pas­vars­ty­ki­me ir mes.
* * *
Pir­mą kar­tą vy­ku­siuo­se tie­sio­gi­niuo­se So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se per­ga­lę šven­tė po­nas Gin­tau­tas. Jis prieš ir po rin­ki­mų ža­dė­jo kai­rie­siems su­grą­žin­ti ge­rą var­dą. Mat tas ge­ras var­das kaž­kur pra­puo­lė. Be­val­dant Lie­tu­vą? Ga­li bū­ti, juk la­bai daž­nai bu­vo ža­da­ma vie­naip, o pa­da­ro­ma ki­taip...

Vabalninko miestui – 225

2017 m. balandžio 25 d.
Per­mai­nin­gą sek­ma­die­nį Va­bal­nin­ko kraš­to žmo­nės rin­ko­si į tra­di­ci­nę mies­to šven­tę – gim­ta­die­nį. Šį­syk – jau 225-ąjį. Šven­tė va­bal­nin­kie­čiai gau­siai ir puoš­niai – juk šiais me­tais mies­tas ta­po Lie­tu­vos ma­žą­ja kul­tū­ros sos­ti­ne ir šiam var­dui pa­tei­sin­ti ski­rta ne­ma­žai kul­tū­ros ren­gi­nių.Šven­tės dva­sią Va­bal­nin­ke ga­lė­jai pa­jus­ti jau mies­to priei­go­se: te­ko paieš­ko­ti vie­tos au­to­mo­bi­liui, nes sve­čių bu­vo pri­va­žia­vę ne­ma­žai. Žo­li­nės aikš­tė­je sa­vo pre­kys­ta­lius puo­šė ir pir­kė­jus kvie­tė mu­gės...

Gaižiūniečiams kimba...žuvys

2017 m. balandžio 25 d.
Į pen­kio­lik­tus me­tus įžen­gu­si Gai­žiū­nų bend­ruo­me­nė grie­bia­si meš­ke­rės. Jie svars­to apie vers­lą. Apie tai už­si­min­ta bend­ruo­me­nės ata­skai­ti­nia­me rin­ki­mi­nia­me su­si­rin­ki­me.Gai­žiū­nų bend­ruo­me­nė įre­gist­ruo­ta 2003 m. va­sa­rio 28 die­ną. Bend­ruo­me­nę į prie­kį ve­da tas pa­ts ly­de­ris, ūki­nin­kas Adol­fas Ja­si­ne­vi­čius. Daž­nas bend­ruo­me­nės na­rys pri­durs: iš­skir­ti­nis va­das. Žmo­nės sa­vo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ku pa­si­ti­ki, jį re­mia, to­dėl ir at­si­lie­pia į įvai­rias ini­cia­ty­vas...

Spaustuvininkas iš Zizonių

2017 m. balandžio 25 d.
Kraš­to žmo­nėsPo dau­ge­lio me­tų 1999 me­tais iš­leis­to­je me­mua­rų kny­go­je „Pu­pų dė­dė. At­si­mi­ni­mai“ Pet­ras Bir­žys ra­šė: „Ma­no di­die­ji su­ma­ny­mai iš­leis­ti vi­sų Lie­tu­vos mies­tų ir mies­te­lių mo­nog­ra­fi­jas ap­skri­tims bai­gė­si tuo, kad 1932 me­tais bir­žie­čio Va­le­ri­jo­no At­ko­čiū­no lė­šo­mis (jis Kau­ne tu­rė­jo sa­vo spaus­tu­vę) iš­lei­dau ant­rą to­mą, Bir­žų ap­skri­tį, ir dar du to­mus – apie Kė­dai­nių ir Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­tis“.
P. Bir­žys „Bir­žų ap­skri­ties“ mo­nog­ra­fi­jo­je apie kny­gos lei­dė­ją spaus­tu­vi­nin­ką...

Eksperimentas: ar biržiečiai ekologiškai sąmoningi?

2017 m. balandžio 21 d.
Ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai kvie­tė bir­žie­čius Di­džio­jo penk­ta­die­nio po­pie­tę atei­ti į Gim­na­zi­jos gat­vės lie­pų alė­ją ir sim­bo­liš­kai ap­ka­bin­ti me­džius. Į kvie­ti­mą at­si­lie­pė dau­giau nei dvi de­šim­tys bir­žie­čių. Ak­ci­jo­je da­ly­va­vo ir me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas, mies­to se­niū­nas Vy­tas Ja­rec­kas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Vai­das Vie­de­ris, ku­riems nuo ak­ci­jos da­ly­vių kliu­vo už, jų ma­ny­mu, neat­sa­kin­gą eko­lo­gi­nį...

Nėra gera: visi tai matome ir be specialių sekimo priemonių

2017 m. balandžio 21 d.
Ne­ra­mus po­li­ti­nis gy­ve­ni­mas. Iš Sei­mo ban­do­ma iš­plėš­ti ke­lis mū­sų iš­rink­tuo­sius. Ap­kal­ta gre­sia Min­dau­gui, ku­ris ne­va su ne­ge­rais kai­my­nais su­si­dė­jo ir ke­lio­li­ka me­tų, jei­gu ne iš­da­vi­nė­jo, tai bent ken­kė Lie­tu­vai. Iš Sei­mo ke­ti­na­ma iš­rau­ti Kęs­tu­tį, ku­ris ne­va į dar­bą rin­kda­ma­sis pa­dė­jė­jas prie jų sek­sua­liai prie­ka­bia­vo. Ir štai švie­žia nau­jie­na – pro­ku­ro­rai pra­šo pa­nai­kin­ti par­la­men­ta­ro Gin­ta­ro tei­si­nį imu­ni­te­tą. Mat po­nas Gin­ta­ras įta­ria­mas sun­kiu nu­si­kal­ti­mu...

Administracijos direktorius palieka postą: „Gailiuosi pažinęs merą“

2017 m. balandžio 14 d.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ri­man­tas Pau­ža ba­lan­džio 10 die­ną pa­ra­šė pra­šy­mą išei­ti iš dar­bo sa­vo no­ru nuo ba­lan­džio 28 die­nos. „Bir­žie­čių žo­džiui“ jis sa­kė, jog to­kio spren­di­mo prie­žas­tis – ra­jo­no me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas, ku­rį jis ap­skri­tai gai­li­si pa­ži­nęs ir džiau­gia­si ne­rin­kęs.„Bir­žie­čių žo­džio“ pa­klaus­tas, ko­dėl ap­si­spren­dė ne­lauk­ti ka­den­ci­jos pa­bai­gos ir pa­lik­ti dar­bą, Ri­man­tas Pau­ža žo­džių į va­tą ne­vy­nio­jo: jo spren­di­mo prie­žas­tis – me­ras...

Skrebiškiečiai išgelbėjo gyvybę (1)

2017 m. balandžio 14 d.
At­vi­ri ne­gy­ve­na­mų so­dy­bų, bu­vu­sių komp­lek­sų šu­li­niai ir šu­li­nė­liai ne vien Bir­žų ra­jo­no, vi­sos Lie­tu­vos skaus­mas. Te­le­vi­zi­ja ro­do, laik­raš­čiai skai­čiuo­ja: į neuž­deng­tą šu­li­nį įkri­to ark­lys, kar­vė, žmo­gus. O kiek jo dug­ne, ne­su­lau­kę pa­gal­bos, nu­si­kan­ki­no žvė­re­lių, ka­čių ar šu­nų, nie­kam neį­do­mu. Kol ma­nęs, šei­mos, gi­mi­nės tai ne­pa­lie­čia, šir­dies ne­skau­da. To­kiam abe­jin­gu­mui skre­biš­kie­čiai už­kir­to ke­lią.Skre­biš­kių gy­ven­vie­tė­je dė­me­sį at­krei­pė skel­bi­mas. Jo tu­ri­nys toks: „Pa­va­sa­ris, nu­bun­da...

Mylinčių širdžių Monsinjoras

2017 m. balandžio 14 d.
Tik­riau­siai ne vie­nai de­šim­čiai Lie­tu­vos ku­ni­gų su­teik­tas gar­bin­gas Mon­sin­jo­ro ti­tu­las. Ta­čiau iš­gir­dę žo­dį mon­sin­jo­ras pir­miau­sia pa­gal­vo­ja­me apie Ka­zi­mie­rą Va­si­liaus­ką. Vi­sų ku­ni­gą, ku­ris, li­te­ra­tū­ros moks­li­nin­kės Vik­to­ri­jos Dau­jo­ty­tės žo­džiais, bu­vo vaikš­čio­jan­ti mei­lė. Ku­ris sa­kė: „Jau­čiuo­si pa­ts lai­min­giau­sias, kai su­ge­bu pa­dė­ti žmo­gui jo aša­rą nu­šluos­ty­ti, nuo jo krū­ti­nės ak­me­nį nu­ris­ti“.Pri­si­me­nu 1996-ųjų me­tų rugp­jū­tį. Tą va­sa­rą Vil­niaus Ar­ki­ka­ted­ros kle­bo­nas...

Apie atominį, energetinį bei kitokį kenkimą Lietuvai

2017 m. balandžio 14 d.
Sei­me de­da­si rim­ti da­ly­kai. Praė­ju­sį tre­čia­die­nį Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK) pra­ne­šė, kad Sei­mo na­rys Min­dau­gas Bas­tys, pa­lai­ky­da­mas ar­ti­mus ir nuo­la­ti­nius ry­šius su Ru­si­jos vals­ty­bi­nės ato­mi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vais, ga­li­mai vei­kė prieš Lie­tu­vos vals­ty­bės in­te­re­sus. Ko­mi­te­tas taip pat kons­ta­ta­vo, kad „ar­ti­mi Sei­mo na­rio Min­dau­go Bas­čio ry­šiai su bu­vu­siais ir esa­mais Ru­si­jos...

Brolių dvikova

2017 m. balandžio 11 d.
Bro­liai Pra­nas ir Jur­gis Dap­šaus­kai juo­kau­ja: nuo pat vai­kys­tės ne­pa­liau­ja ko­vo­ti. Šį sa­vait­ga­lį bro­liai su­si­rė­mė mu­zi­ki­nė­je dvi­ko­vo­je: žiū­ro­vai plo­ji­mais bal­sa­vo, ku­rio bro­lio va­do­vau­ja­mas pu­čia­mų­jų an­samb­lis su­rinks dau­giau tū­bų, tai yra – žiū­ro­vų bal­sų.Bro­liai Dap­šaus­kai – vil­nie­čiai, užau­gę pen­kių vai­kų šei­mo­je. Šei­ma ar­tis­tiš­ka ir mu­zi­ka­li. Bro­lių tė­tis Pra­nas daug me­tų trom­bo­nu gro­jo Na­cio­na­li­nia­me sim­fo­ni­nia­me or­kest­re. Lie­tu­vos teat­ro ir mu­zi­kos aka­de­mi­ją bai­gę...

Kokia ūkininkų ateitis

2017 m. balandžio 11 d.
Penk­ta­die­nį Bir­žuo­se lan­kė­si že­mės ūkio mi­nist­ras Bro­nius Mar­kaus­kas ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai. Ap­tar­tos Lie­tu­vos ir pa­sau­li­nės že­mės ūkio ten­den­ci­jos. Mi­nist­ras at­sa­kė į klau­si­mus. Spe­cia­lis­tai as­me­niš­kai kon­sul­ta­vo, ban­dė spręs­ti ūki­nin­kų pro­ble­mas.Su­si­ti­ki­mą pra­dė­jo LŪS Bir­žų sky­riaus pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Ar­mo­nas. Jis pa­ste­bė­jo: au­di­to­ri­ja ne­la­bai gau­si. Sau­lė­ta die­na žem­dir­bį ge­na į lau­kus.
– No­rė­čiau ne­šti tik ge­ras nau­jie­nas, bet rei­kia mo­kė­ti...

Kaip sugaudysime valdžios žmonių ryšius, kai neliks partinių ryšių?

2017 m. balandžio 11 d.
Ga­li­ma sa­ky­ti, kad pa­va­sa­ris jau įpu­sė­jo. Gam­ta kaip rei­kiant iš­si­bu­di­no. Žy­di pa­va­sa­ri­nės gė­lės. Paukš­te­liai po­ruo­ja­si. Liz­dus tvar­ko. Gies­mes gie­da. Tarp gies­me­lių ir pa­si­my­li, ir pa­si­pe­ša. Pa­na­šios ži­nios ir iš žmo­nių gy­ve­ni­mo.
* * *
Štai mū­sų iš­ki­lūs po­li­ti­kai Sau­lius ir Ra­mū­nas vie­nas į ki­tą strė­les lai­do. Strė­lės – ne Amū­ro, o – skir­tin­gų nuo­mo­nių. Nie­kaip ne­ga­li su­si­tik­ti ir iš­siaiš­kin­ti vals­ty­bi­nių klau­si­mų? Bū­ti­nai vie­nam rei­kia ką nors per ra­di­ją ar te­le­vi­zi­ją pa­sa­ky­ti, kad...

Broniaus Petrausko testamento valia

2017 m. balandžio 7 d.
Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je į Am­ži­no poil­sio vie­tą pa­ly­dė­jo­me Bir­žų kraš­to švie­suo­lį, vi­suo­me­ni­nin­ką, len­kų kul­tū­ros puo­se­lė­to­ją, Klau­su­čių kai­mo gy­ven­to­ją Bro­nių Pet­raus­ką. Sa­vo tes­ta­men­te Bro­nius Pet­raus­kas nu­ro­dė, jog pa­veiks­lų, kny­gų, bal­dų bei ki­tų daik­tų ko­lek­ci­ją pa­lie­ka „Sė­los“ mu­zie­jui, ki­taip ta­riant – vi­siems sa­vo kraš­tie­čiams. Da­lį pa­li­ki­mo bir­žie­čiai ga­lės iš­vys­ti šian­dien ati­da­ro­mo­je pa­ro­do­je Pi­lies me­nė­je.Bro­nius Pet­raus­kas bu­vo daž­nas mu­zie­jaus sve­čias. Tes­ta­men­tu pa­lik­ta...

Apie du brolius – keliautoją ir sėslųjį, bei 99 avis

2017 m. balandžio 7 d.
Pa­va­sa­rį gam­ta at­kun­ta. Vi­suo­se pa­ša­liuo­se jau­čia­si ju­dė­ji­mas. Ju­da vi­si, kas gy­vas. Žy­di pa­va­sa­ri­nės gė­lės. Dygs­ta pir­mie­ji gry­bai. Kiek­vie­nas tu­ri­me sa­vų rū­pes­čių. Net ma­ža skruz­dė­ly­tė spren­džia su­dė­tin­gus bū­ties klau­si­mus. O štai val­džios žmo­nių gy­ve­ni­mas daug su­dė­tin­ges­nis. Iš­rink­tie­ji be sa­vų rū­pes­čių dar tu­ri gy­ven­ti vi­sos vals­ty­bės žmo­nių rū­pes­čiais. Ne tik. Juk šir­dį skau­da ir dėl emig­ra­vu­sių mū­sų pi­lie­čių. Mat ne­be juo­kai. Nors eko­no­mis­tai ir sta­tis­ti­kai tvir­ti­na, kad...

Dienos populiariausi

keywords=" border='0' alt='' />