(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Al­gir­das PI­LI­PA­VI­ČIUS, pakruojietis
GAMINK ir BALSUOK
Al­gir­das PI­LI­PA­VI­ČIUS, pakruojietis
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
www.nmc.lt

Biržų rajone

Prisiminimui iš Lietuvos: Trispalvė, suvenyrai, tatuiruotė ir saulėgrąžos su duona

2017 m. sausio 20 d.
Prieš me­tus „Bir­žie­čių žo­dy­je“ kal­bi­no­me iš to­li­mo­jo Ru­si­jos mies­to No­vo­si­birs­ko į Bir­žus at­vy­ku­sią sa­va­no­rę Ka­te­ri­ną Yu­di­ną. Po me­tų mer­gi­na grįž­ta į tė­vy­nę. Apie Bir­žus ir čia su­tik­tus drau­gus Ka­tia be­ria lie­tu­viš­kus žo­džius: „Čia jau­čiuo­si kaip na­muo­se. Ma­no mei­lė – Lie­tu­va ir Bir­žai“. Su Ka­tia kal­bė­jo­mės apie tai, ko­kie skir­tin­gi ir pa­na­šūs esa­me šio­je že­mė­je, apie at­si­svei­ki­ni­mus ir su­grį­ži­mus.Ka­tia, kaip jau­tei­si, kai prieš me­tus at­vy­kai į Lie­tu­vą ir ko­kie jaus­mai...

Kiek reikia Seimo narių, kad visiems valstybėje būtų gera ir gražu

2017 m. sausio 20 d.
Sei­me po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta ati­tin­ka­moms Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­soms, kad bū­tų ren­ka­mi ne 141, o 101 Sei­mo na­rys. To­kiai min­čiai Sei­me pri­ta­rė 67, 22 bal­sa­vo prieš, su­si­lai­kė 34 Sei­mo na­riai. Ne kaž­kas. Mat no­rint pa­keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją, po il­gų pa­tai­sos svars­ty­mų net du kar­tus su ne ma­žes­ne kaip tri­jų mė­ne­sių per­trau­ka tu­ri už tai bal­suo­ti du treč­da­liai Sei­mo na­rių. O du treč­da­liai – ne taip jau ma­žai – 94 par­la­men­ta­rai. Pa­ban­dyk juos su­bur­ti po vie­na vė­lia­va! Nors...

Kaip gelbėtis, kai mus visus baigia sugrūsti į kompiuterius

2017 m. sausio 17 d.
Ma­tyt, ne be rei­ka­lo sa­ko­ma, jog nau­ji me­tai – nau­ji la­pai. Tarp ki­tų šių­me­čių nau­jie­nų mums val­džia pa­tei­kė staig­me­ną. Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riuo­se ne­be­gau­si­me vai­ko gi­mi­mo liu­di­ji­mo. Ne­beį­teiks mums ir ci­vi­li­nės san­tuo­kos liu­di­ji­mo. Ne­be­gau­si­me liu­di­ji­mų apie ar­ti­mų­jų mir­tį. Į ne­bū­tį ke­liau­ja ir po­pie­ri­niai do­ku­men­tai apie iš­tuo­kas, apie var­do ar pa­var­dės kei­ti­mą. Vi­si šie da­ly­kai apie svar­bius mū­sų gy­ve­ni­mo įvy­kius bus sau­go­mi Gy­ven­to­jų re­gist­ro...

Pasaulinė Sniego diena Biržuose

2017 m. sausio 17 d.
Tarp­tau­ti­nė sli­di­nė­ji­mo fe­de­ra­ci­ja tre­čią sau­sio sek­ma­die­nį pa­skel­bė pa­sau­li­ne Snie­go die­na. Šia pro­ga įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se ren­gia­mos šven­tės, ku­rio­se kvie­čia­ma sli­di­nė­ti, čiuož­ti ro­gė­mis, snieg­len­tė­mis. Jei ša­ly­je nė­ra snie­go, šven­tės ren­gia­mos įvai­rio­se snie­go are­no­se ant dirb­ti­nio snie­go. To­kios šven­tės vyks­ta ir Lie­tu­vo­je: Vil­niu­je, Birš­to­ne, Kau­ne, Ig­na­li­no­je, Anykš­čiuo­se, Drus­ki­nin­kuo­se. Snie­go šven­tė pa­sie­kė ir Bir­žus. Bir­žų kraš­to žmo­nės Snie­go die­ną šven­tė...

Kaip žiemoja Akmeniškio kiemsargiai

2017 m. sausio 17 d.
„Bir­žie­čių žo­džiui“ vy­riš­kis skun­dė­si ne­rū­pes­tin­gais Ak­me­niš­kio kai­mo šu­nų sa­vi­nin­kais. Kvie­tė at­vyk­ti į kai­mą ir pa­tik­rin­ti, kaip ato­kia­me kraš­te žie­mą gy­ve­na šu­nys.Ak­me­niš­kio kai­me – pen­kios so­dy­bos. Ke­tu­rio­se lo­ja šu­nys. Po vie­ną, po du. Tre­čio­je – trys. Iš tų tri­jų pa­ts ma­žiau­sias šu­ne­lis, rie­bus kaip ce­pe­li­nas, laks­to po kai­mą pa­lai­das. „Pa­lai­dū­nas“ ir pri­si­kvie­tė į sa­vo šei­mi­nin­kų Ra­sos ir An­dže­li­no Tet­me­je­rių kie­mą mus: du Bir­žų ra­jo­no vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos...

Kirkilai – rekomenduojamų aplankyti objektų penketuke

2017 m. sausio 17 d.
Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras sa­vo in­ter­ne­to pus­la­py­je pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją apie ob­jek­tus, ku­riuos Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba bei ke­liau­to­jai re­ko­men­duo­ja ap­lan­ky­ti šią žie­mą. Lan­ky­ti­nų ob­jek­tų de­šim­tu­ke penk­tą­ją vie­tą uži­ma Kir­ki­lų eže­rė­liai. Ar šis ob­jek­tas šie­met taps dar pa­trauk­les­nis lan­ky­to­jams?Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba bei ke­liau­to­jai šią žie­mą re­ko­men­duo­ja ap­lan­ky­ti šiuos ob­jek­tus: Me­džių la­jų ta­ką Anykš­čių re­gio­ni­nia­me par­ke, Šat­ri­jos kal­ną...

Laisvių būna įvairių: dėl vienų aukojamės, kitų – išsigąstame

2017 m. sausio 13 d.
Šios die­nos ka­len­do­riaus la­pe­ly­je pa­ra­šy­ta: Sau­sio 13-oji – Lais­vės gy­nė­jų die­na. Šiai die­nai su­kan­ka dvi­de­šimt še­še­ri me­tai – 1991 me­tų sau­sio 13-ąją dėl Lie­tu­vos lais­vės žu­vo 14, bu­vo su­žeis­ta 700 žmo­nių. Ta­da pa­sau­liui pa­skel­bė­me, kad ne­be­ver­gau­si­me ir vi­so­mis jė­go­mis gin­si­me lais­vę.
* * *
Sa­ko­ma, jog lais­vė yra kiek­vie­no žmo­gaus, tau­tos ir vals­ty­bės troš­ki­mas. Dau­ge­lis ka­rų, re­vo­liu­ci­jų kil­da­vo ir te­be­ky­la dėl kaž­kie­no už­gai­dų ap­ri­bo­ti ar pa­nai­kin­ti žmo­nių...

Dega Pasvaliečių bendruomenė

2017 m. sausio 13 d.
Pas­va­lie­čių kai­mo bend­ruo­me­nės pa­tal­pas 2010 me­tais nu­siau­bė gais­ras. Darbš­tūs žmo­nės or­ga­ni­za­vo tal­kas, re­mon­ta­vo. Pas­ta­tą pri­kė­lė gy­ve­ni­mui. Bet po ke­le­rių me­tų už­si­lieps­no­jo ir pa­ti bend­ruo­me­nė. Pyk­čiai per­si­kė­lė į teis­mus. Kas už­ge­sins ug­nį?Praė­ju­siais me­tais į re­dak­ci­ją už­bė­go vai­ki­nu­kas. Jis su­ža­vė­jo sa­vo jau­nat­viš­ku en­tu­ziaz­mu. Šiek tiek nu­ste­bi­no sa­vo pa­gei­da­vi­mais. Pir­ma­ja­me „Bir­žie­čių žo­džio“ pus­la­py­je už­si­sa­kė rek­la­mi­nį teks­tą su sa­vo nuo­trau­ka...

Reikalauja direktoriaus atsistatydinimo

2017 m. sausio 13 d.
Ant­ra­die­nį vy­ko ra­jo­no Ta­ry­bos Kont­ro­lės ko­mi­te­to po­sė­dis. Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­rė Ža­ne­ta Erik­so­nie­nė Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­rius in­for­ma­vo apie šie­met pla­nuo­ja­mus at­lik­ti au­di­tus. Ko­mi­te­to na­riai pa­tei­kė klau­si­mų kont­ro­lie­rei, ar ša­li­na­mi Le­gai­lių glo­bos na­muo­se nu­sta­ty­ti trū­ku­mai bei tei­sės ak­tų pa­žei­di­mai, tei­ra­vo­si ra­jo­no me­ro Val­de­ma­ro Val­kiū­no, ko­kių veiks­mų val­džia im­sis dėl šios glo­bos įstai­gos di­rek­to­riaus Re­nal­do Si­mė­no.Kont­ro­lės ko­mi­te­to po­sė­dį...

Atpigtų greideriai, nupirktume daugiau dėžių katėms?

2017 m. sausio 10 d.
Mes sa­ko­me, kad vis­kas brangs­ta. Val­džios sa­ko, jog be­veik nie­kas ne­brangs­ta. Ir kiek­vie­nas sa­vo nuo­mo­nės lai­ko­mės jau ke­lio­li­ka me­tų. Mes apie kai­nas spren­džia­me prie par­duo­tu­vių len­ty­nų. Pa­gal tai, kiek su­mo­ka­me dė­da­mi pre­kes į pir­ki­nių mai­še­lį. O val­džios ins­ti­tu­ci­jos mums ro­do Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to pre­kių krep­še­lį. Ja­me su­dė­ta net 920 pre­kių. Sta­tis­ti­kai kiek­vie­ną mė­ne­sį ste­bi šių pre­kių kai­nų po­ky­čius. Iš­ve­da vi­dur­kį ir skel­bia, jog vis­kas ge­rai. Ar tei­sin­ga, jei­gu mes iš to...

Po Pilį – neišėjus iš namų

2017 m. sausio 10 d.
Ka­lė­di­nė „Sė­los“ mu­zie­jaus ir par­tne­rių do­va­na bir­žie­čiams ir ne tik – pa­si­vaikš­čio­ji­mas po Pi­lį nei­šė­jus iš na­mų. Kom­piu­te­rio ar iš­ma­nio­jo te­le­fo­no ek­ra­ne ga­li­me ap­lan­ky­ti mu­zie­jų, bib­lio­te­ką, „Pi­lies skliau­tų“ res­to­ra­ną ar ap­žiū­rė­ti pi­lia­vie­tę.„Sė­los“ mu­zie­jaus di­rek­to­rius Gin­ta­ras But­ke­vi­čius sa­kė, jog min­tys apie to­kį pro­jek­tą su­ko­si se­niai. Ta­čiau bend­ro­vės, siū­liu­sios pro­jek­tą įgy­ven­din­ti, už­si­pra­šy­da­vo so­li­daus už­mo­kes­čio. Šį kar­tą bu­vo ki­taip. VšĮ „3D Vil­nius“ pa­siū­lė...

Šaltis surakino turgų

2017 m. sausio 10 d.
Pir­ma­sis 2017-ųjų šeš­ta­die­nis. Pir­ma­sis di­dy­sis tur­ga­die­nis. Pir­ma­sis spei­gas. Vis tiek no­ri­si lau­kan iš­kiš­ti no­sį. Ap­lan­ky­ti tur­gų. Nau­ji me­tai – ki­ti ba­tai...Šal­tis su­ra­ki­no Bir­žų tur­gų. Bet ape­ti­tas bir­žie­čiams ne­krin­ta. Po šven­čių išal­ko­me. Šal­tis pir­miau­sia ge­na kur šil­čiau. Į pa­vil­jo­ną. Du­rys tvar­kin­gai už­da­ry­tos. Pir­kė­jai priei­na. Stab­te­li. Trūk­te­li už ran­ke­nos. Ati­da­ry­ta.
Sep­tin­tą va­lan­dą su sū­riais iš pa­ties to­li­miau­sio Bir­žų ra­jo­no už­kam­pio, iš Gra­žiš­kių vien­kie­mio...

Marytės prisiminimai

2017 m. sausio 10 d.
Pa­ro­vė­jie­tė bib­lio­te­ki­nin­kė Ire­na Pat­kaus­kie­nė po kai­mus ieš­ko dei­man­čiu­kų. Ir su­ran­da. „Bir­žie­čių žo­dį“ bib­lio­te­ki­nin­kė su­pa­žin­di­no su Spal­viš­kių kai­mo sen­bu­ve Ma­ry­te Ta­mu­lė­nie­ne. De­vin­tą de­šim­tį įpu­sė­ju­si Ma­ry­tė – pa­vyz­dys se­no­lėms, ne­nu­sit­ve­rian­čioms ką veik­ti, liū­din­čioms ar su­si­py­ku­sioms su sa­vo me­tais.Ma­ry­tės plau­kai bal­ti. Rau­do­nas megz­ti­nė­lis, šal­čio pa­raus­vin­ti skruos­tai ir be­si­šyp­san­tis vei­das iš­vy­dus mus jai su­tei­kia jau­nys­tės žva­lu­mo. Se­no­lė Ma­ry­tė šluo­ja...

„Kraitės“ buities estetika ir harmonija

2017 m. sausio 10 d.
Ju­bi­lie­ji­nę – 20-ąją – rank­dar­bių klu­bo „Krai­tė“ pa­ro­dą ap­lan­kiu­si vi­ce­me­rė Iru­tė Var­zie­nė ly­gi­no du mū­sų ra­jo­no ak­ty­vius rank­dar­bių klu­bus: „Fan­ta­zi­jų skry­nią“ ir „Krai­tę“. Kiek­vie­nas tu­ri sa­vo cha­rak­te­rį ir tai la­bai ge­rai. Ta­čiau „Krai­tės“ iš­skir­ti­nis bruo­žas – bui­ties es­te­ti­ka, o klu­bo va­do­vė Hen­ri­ka Mar­cin­ke­vi­čie­nė – as­me­ny­bės har­mo­ni­jos pa­vyz­dys.
Šių žo­džių tie­są ga­li pa­tvir­tin­ti kiek­vie­nas rank­dar­bių mė­gė­jas. „Krai­tės“ klu­be rank­dar­bius ku­ria 26 mo­te­rys. Vie­na...

Atsisveikino su Bibliotekų metais

2017 m. sausio 10 d.
Praė­ju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je gra­žią šven­tę sau ir sve­čiam su­ren­gė vie­šo­ji Jur­gio Bie­li­nio bib­lio­te­ka. Skam­bė­jo dai­nos, bu­vo įteik­tos pa­dė­kos, pa­sa­ky­ti gra­žūs žo­džiai ir įver­ti­ni­mai.Į ren­gi­nį su­si­rin­kę kny­gų žmo­nės pro­ble­mų ir blo­gų da­ly­kų sten­gė­si ne­pri­si­min­ti, džiau­gė­si vie­ni ki­tais, per praė­ju­sius me­tus nu­veik­tais dar­bais, ver­ti­no su­si­ti­ki­mo aki­mir­ką. Ne vel­tui ren­gi­nio ve­dė­ja Auš­ra Ja­ku­bels­kie­nė ren­gi­nį pra­dė­jo pa­mo­kan­čia is­to­ri­ja, ku­rio­je jė­gą ir pro­tą nu­ga­li mei­lė...

Prieš devyniasdešimt metų arba žvilgsnis į praeitį

2017 m. sausio 10 d.
Pir­ma­sis 1927 me­tų „Bir­žų ži­nių“ nu­me­ris pra­de­da­mas straips­niu „Se­nus me­tus pa­ly­dė­jus“. Ja­me au­to­rius (tik­riau­siai tais me­tais laik­raš­tį re­da­ga­vęs Mar­ty­nas Ma­žui­ka) trum­pai ap­žvel­gęs tai, kas pa­sau­ly­je dė­jo­si 1926 me­tais, nu­krei­pia dė­me­sį į bir­žie­tiš­kas ak­tua­li­jas. Au­to­riaus po­žiū­ris ga­na kri­tiš­kas. „Ne­ma­lo­nu bu­vo žiū­rė­ti, – ra­šo jis, – į krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ir kai­rių­jų par­ti­jų peš­ty­nes, ku­rios tę­sė­si be­veik vi­sus me­tus. Tai vis bu­vo dėl vie­nų ar ki­tų no­ro po­nau­ti sa­vi­val­dy­bė­se. Dėl...

Už švarią aplinką, kiek paprašys, tiek ir sumokėsime

2017 m. sausio 6 d.
Per­nai džiau­gė­mės nau­jie­na – va­sa­rį pra­dė­jo veik­ti gė­ri­mų pa­kuo­čių už­sta­to sis­te­ma. Be­mat švie­ses­nės ta­po pa­miš­kės ir pa­ke­lės, pau­piai ir pae­že­rės. Ne­be­si­mė­tė kur pa­kliū­na plas­ti­ko bu­te­liai, skar­di­nės. Mat par­duo­tu­vė­se, pirk­da­mi gė­ri­mus, už juos pri­mo­kė­da­vo­me po 10 cen­tų. Kai ta­ros su­pirk­tu­vėms su­grą­žin­da­vo­me pa­kuo­tes, mums tuos 10 cen­tų už kiek­vie­ną skar­di­nę ar bu­te­lį su­grą­žin­da­vo. Už tuos pi­ni­gus ga­lė­jo­me pirk­ti ką pa­no­rė­ję ar­ba tie­siog gry­nais at­gau­ti už­sta­to pi­ni­gė­lius...

Pirmosios Godos godelės

2017 m. sausio 6 d.
Bir­žie­čių stu­den­tų Ine­tos ir Ed­vi­no Gin­tau­tų šei­mą 2017-ie­ji me­tai nu­džiu­gi­no. Jiems gi­mė duk­ry­tė. Tė­ve­liai sa­vo pir­ma­gi­mei do­va­no­jo Go­dos var­dą.Tre­čia­die­nį iš Pas­va­lio į Šiekš­ti­nin­kų kai­mą jau­ni lai­min­gi tė­ve­liai Ine­ta ir Ed­vi­nas Gin­tau­tai par­si­ve­žė sa­vo pir­ma­gi­mę Go­dą. Mer­gai­tė gi­mė sau­sio 1 die­ną 20.04 val. Ji ne tik jau­niau­sia šių me­tų bir­žie­tė, bet ir pir­ma­sis Pas­va­lio li­go­ni­nės Aku­še­ri­jos sky­riu­je 2017 me­tais gi­męs kū­di­kis. Go­dos gy­ve­ni­mas pra­si­dė­jo svei­ki­ni­mais...

Sninga

2017 m. sausio 6 d.
– Ki­tą sa­vai­tę mo­ki­nu­kai po ato­sto­gų su­grįš į mo­kyk­las. Mus gąs­di­na ki­tos sa­vai­tės me­teo­ro­lo­gų pro­gno­zės. Jei­gu ateis smar­kes­ni šal­čiai, sun­ku bus už­ves­ti au­to­bu­sus. Iš anks­to at­si­pra­šo­me už ne­pa­to­gu­mus, – kal­bė­jo di­rek­to­rė.
*
Anks­ty­vą tre­čia­die­nio ry­tą į Pa­ro­vė­jos se­niū­ni­ją pas se­niū­nę Gai­lu­tę Ta­mu­lė­nie­nę at­sku­bė­jo Drą­sei­kių kai­mo ūki­nin­kas Ra­mū­nas Ske­ber­dis. Pa­gal su­tar­tį ūki­nin­kas va­lo už­pus­ty­tus ke­lius sa­vo tech­ni­ka. Se­niū­nė ūki­nin­kui pa­rū­pi­no vie­ti­nių ke­lių že­mė­la­pį. Per pū­gas...

Jeigu nenusidėsime, tada sau ir valdžiai labiau patiksime?

2016 m. gruodžio 30 d.
* * *
Tuoj pa­si­tik­si­me Nau­juo­sius me­tus. Vėl ne prie tuš­čių sta­lų. To­dėl ta pro­ga rei­kia pri­si­min­ti 7 di­džiau­sias nuo­dė­mes. Juk tre­čio­je vie­to­je šių nuo­dė­mių są­ra­še įra­šy­tas ap­si­ri­ji­mas. Dar ki­taip – ne­sai­kin­gu­mas val­gant ir ge­riant. To­dėl da­bar ne vie­nam rei­kė­tų at­gai­lau­ti. Juk per Ka­lė­das su­val­gė­me dau­giau nei de­rė­jo. Žmo­gaus kū­no ži­no­vai aiš­ki­na, jog mū­sų skran­džiai – ne sta­ti­nės. Skran­džių tal­pa – apie 1,5 lit­ro. Kad neap­si­ry­tu­me, nor­ma­liai virš­kin­tu­me, vie­nu pri­sė­di­mu...

Dienos populiariausi

keywords=" border='0' alt='' />