(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Biržų rajone

Tvirtovei medžiai – kliuvinys

2017 m. vasario 17 d.
„Bir­žie­čių žo­džio“ skai­ty­to­jai at­krei­pė dė­me­sį: pi­lia­vie­tė­je vėl pjau­na­mi me­džiai. Ei­li­niams bir­žie­čiams me­džių gai­la, val­di­nin­kams – ne.Prieš sa­vai­tę Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tink­la­raš­ty­je pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja: Bir­žų pi­lia­vie­tės te­ri­to­ri­jo­je va­sa­rio 9 ir 10 die­no­mis bus ker­ta­mi tan­kiai suau­gę, pa­žeis­ti stie­bo ar šak­nų pu­vi­nio ir pa­sta­tams grės­mę ke­lian­tys me­džiai. Va­sa­rio 13 die­nos anks­ty­vą ry­tą skai­ty­to­jai su­ne­ri­mo: kiek tų me­džių iš­pjaus?
Ant­ra­die­nį...

Mokytoją Moniką Čalkauskaitę prisimenant

2017 m. vasario 17 d.
Va­sa­rio 19 die­ną Bir­žų ra­jo­no gar­bės pi­lie­tei nu­si­pel­niu­siai mo­ky­to­jai Mo­ni­kai Čal­kaus­kai­tei bū­tų su­ka­kę 95 me­tai. Bir­že­lį bus pen­ke­ri me­tai, kai mo­ky­to­jos ne­bė­ra tarp mū­sų, ta­čiau jos as­me­ny­bę ir dar­bus šian­dien pri­si­me­na daug me­dei­kie­čių, jos mo­ki­niai, ko­le­gos, me­nu be­si­do­min­tys bir­žie­čiai.Mo­ky­to­ja Mo­ni­ka Čal­kaus­kai­tė pa­li­ko neiš­dil­do­mą pėd­sa­ką ne tik Me­dei­kių mo­kyk­los is­to­ri­jo­je, bet ir pla­čios apy­lin­kės gy­ve­ni­me. Ne­di­de­lė tai mo­kyk­la, ku­riai ji ati­da­vė...

Valdininkai ant mūsų galvos dar daugiau nutarimų sugalvos?

2017 m. vasario 17 d.
Šven­čių die­nos bū­na pa­ky­lė­tos, links­mos ar pa­pras­čiau­siai gra­žios. Po šven­čių gy­ve­ni­mas vėl grįž­ta į sa­vo va­gą. Ri­kiuo­ja­si kas­die­nės die­nos. Su sa­vais dar­be­liais, rū­pes­čiais, pla­nais... Gal kas su­gal­vo­si­te sa­vo bu­tą re­mon­tuo­ti? Ta­da ži­no­ki­te, kad apie to­kį tams­tų dar­bą da­bar rei­kia val­džiai pra­neš­ti. Val­džia no­ri ži­no­ti, kaip re­mon­tuo­si. Gal grin­dis šli­fuo­si? Gal su­gal­vo­si ke­lis vi­nis į sie­ną įkal­ti? Pra­ne­šęs apie re­mon­tą, gau­si val­džios lei­di­mą. Ka­dan­gi val­džia ži­nos apie...

Sporto ir sveikatingumo kompleksas paveikslėliuose

2017 m. vasario 14 d.
Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Pi­lies ar­se­na­lo sa­lė­je vy­ko Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­so pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų pri­sta­ty­mas. Tai reiš­kia, kad bir­žie­čiai ga­lė­jo skaid­rė­se ir pla­ka­tuo­se pa­ma­ty­ti, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­sas – spor­to sa­lė, ba­sei­nas ir le­do ri­tu­lio aikš­tė – da­bar­ti­nio „Sau­lės“ gim­na­zi­jos sta­dio­no vie­to­je bei pa­reikš­ti sa­vo idė­jas ir pa­siū­ly­mus. Kol kas komp­lek­sas, pla­nuo­ja­mas sta­ty­ti dviem eta­pais, gra­žus tik...

Apie Valentiną, meilės loterijas bei meilės rūmų statybą

2017 m. vasario 14 d.
Po ku­rio lai­ko, pa­si­su­kus po­li­ti­niams vė­jams, vys­ku­pas Va­len­ti­nas bu­vo pa­skelb­tas šven­tuo­ju. Toks gy­ve­ni­mas: vie­ną die­ną esi nu­si­kal­tė­lis, o ki­tą die­ną – šven­ta­sis kan­ki­nys. Da­bar ir žmo­nių gy­ve­ni­muo­se ki­ti vė­jai. Nors nie­kas ne­drau­džia tuok­tis, bet ne­ma­žai po­rų gy­ve­na su­si­dė­ju­sios. Ir vie­nas ki­tą va­di­na ne vy­ru ir žmo­na, o su­gy­ven­ti­niais. Pas­ta­rie­siems, ko ge­ro, la­biau tik­tų ki­tas, ne šven­to Va­len­ti­no, va­sa­rio 14 die­nos pa­va­di­ni­mas.
Va­len­ti­no...

Algimanto Zurbos paminklai gimtajam kraštui

2017 m. vasario 14 d.
Va­sa­rio 8 die­ną iš Bir­žų kraš­to ki­lu­siam ra­šy­to­jui Al­gi­man­tui Zur­bai su­ka­ko 75-eri. Ši su­kak­tis šven­tiš­kai bu­vo pa­mi­nė­ta Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, pri­sta­tant jo kū­ry­bos pa­ro­dą.Pa­ra­šiu­si to­kį ofi­cia­lų pir­mą sa­ki­nį su­si­grie­biau – bir­žie­čiai ra­šy­to­ją vi­sa­da lai­kė tik­ru, esa­mu, bir­žie­čiu, ne gar­bin­gu išei­viu iš Žva­gui­čių, Kup­re­liš­kio. Nes A. Zur­ba į sa­vo kraš­tą grįž­ta nuo­la­tos: pri­sta­ty­ti nau­ją sa­vo kny­gą, pa­vaikš­čio­ti vai­kys­tės ir jau­nys­tės ta­kais, su­si­tik­ti su bi­čiu­liais...

Katalikų bažnyčia skaičiuoja šimtmečius

2017 m. vasario 14 d.
Va­bal­nin­ko kraš­tas, skir­tin­gai nuo Bir­žų, ne­pa­si­da­vė re­for­ma­ci­jos vė­jams ir iš­sau­go­jo ka­ta­li­ky­bę. 1617 m. Je­ro­ni­mas Va­la­vi­čius prie Va­bal­nin­ko dva­ro fun­da­vo me­di­nę su vie­nu bokš­tu baž­ny­čią ir do­va­no­jo jai Mie­liū­nų kai­mą. Ši do­va­na tu­rė­jo pa­dė­ti iš­lai­ky­ti baž­ny­čią ir leis­ti pra­gy­ven­ti jos kle­bo­nui.
1639 m. ko­vo 8 d. Len­ki­jos ka­ra­lius ir di­dy­sis Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­tis Vla­dis­lo­vas Va­za Va­bal­nin­ko baž­ny­čiai, kaip nu­ken­tė­ju­siai nuo šve­dų ant­plū­džio ir ma­ro...

Vabalninkas Lietuvos mažoji kultūros sostinė. Ar svarbus šis titulas?

2017 m. vasario 14 d.
Lie­tu­vos kai­mo bend­ruo­me­nių aso­cia­ci­jos ir Lie­tu­vos kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos spren­di­mu iš­rink­tos 2017 me­tų Lie­tu­vos ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės. Tarp 10 šau­niau­sių kai­mų, mies­te­lių – ir Va­bal­nin­kas. Ką apie šį ti­tu­lą ma­no pa­tys va­bal­nin­kie­čiai.Adol­fas RIN­KŪ­NAS, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys, Va­bal­nin­ko se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tis:
Ti­tu­las – svar­bus. Ir mums, va­bal­nin­kė­nams, bent jau man, bu­vo la­bai ne­ti­kė­tas. Iš vi­sos Pa­ne­vė­žio ap­skri­ties mies­te­lių dė­me­sys at­kreip­tas į Va­bal­nin­ką...

Bažnyčią skalbia vanduo

2017 m. vasario 14 d.
Va­bal­nin­ko Švč. M. Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čia šie­met vai­ni­kuo­ja­ma dviem ju­bi­lie­jais: 400 me­tų nuo pir­mo­sios (1617m.) ir 200 me­tų (1817 m.) nuo da­bar­ti­nės mū­ri­nės baž­ny­čios sta­ty­bos. Lie­pos mė­ne­sį ju­bi­lie­ji­nė­je baž­ny­čio­je – Pa­ne­vė­žio vys­ku­pi­jos Gy­vo­jo ro­ži­nio kong­re­sas. Rugp­jū­čio mė­ne­sį per di­džiuo­sius Žo­li­nės at­lai­dus – ju­bi­lie­ji­nės iš­kil­mės. Vai­ni­kuo­ta, ti­tu­luo­ta, bet pa­lik­ta li­ki­mo va­liai.Va­bal­nin­ko baž­ny­čia – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sau­go­mas pa­vel­das. Bet...

Korupcijai suvaldyti turime pranešėjams paminklą pastatyti?

2017 m. vasario 10 d.
Švie­žia nau­jie­na. Kaip ką tik nu­kal­din­tas eu­ro cen­tas! Vie­no­je val­diš­ko­je įstai­go­je dė­jo­si žiau­rūs fi­nan­si­niai pa­žei­di­mai. Apie tai pra­bi­lo šios įstai­gos fi­nan­si­nin­kė. Ji pa­žė­rė puokš­tę ne­gra­žių da­ly­kų. Įs­tai­gos dar­buo­to­jai vie­nam įren­gi­mui nu­pir­ko guo­lį už ke­lis šim­tus eu­rų, kai krau­tu­vė­je pa­na­šus daik­tas kai­na­vo vos ke­lis eu­rus. Pir­ko ir dau­giau auk­si­nių ir paauk­suo­tų daik­tų. Ir kuo bran­ges­nių pa­slau­gų. Įs­tai­go­je dir­bo pir­ties pri­žiū­rė­to­ja, nors jo­kios pir­ties ne­bu­vo. Bet bu­vo jai...

Kas rinkėjams dirbo už dyką, o kas – ne

2017 m. vasario 10 d.
Per praė­ju­sius me­tus ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai su jų, kaip ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių, veik­la su­si­ju­sioms reik­mėms iš­lei­do 7307 eu­rus. Už lai­ką, pra­leis­tą po­sė­džiuo­se bei vyk­dant ki­tus ra­jo­no Ta­ry­bos na­rio pa­ve­di­mus, ra­jo­no Ta­ry­bos na­riams per­nai iš ra­jo­no biu­dže­to iš­mo­kė­ti 4505 eu­rai. Vie­ni ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai šio­mis tei­sė­to­mis iš­mo­ko­mis pa­si­nau­do­jo, ki­ti dir­bo vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, nes ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tas nu­ma­to...

Nauji papročiai Seime, merų ir Seimo rinkimuose bei piliečių šventėse?

2017 m. vasario 7 d.
Da­bar ke­ti­na­ma pa­da­ry­ti, kad apie lo­bis­tų veik­lą bū­tų dek­la­ruo­ta Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai. Kad bū­tų re­gist­ruo­ti vi­si vi­zi­tai Sei­me. Re­gist­ruo­ti tu­rės ne pa­tys lo­bis­tai. Už juos tai pa­da­rys Sei­mo ko­mi­te­tai, į ku­rių po­sė­džius ar su­si­ti­ki­mus vers­lo gru­pių ar vi­suo­me­nės at­sto­vai at­vyks. Te­ko gir­dė­ti, jog kai ku­rie Sei­mo na­riai jau pra­ne­ša apie sa­vo su­si­ti­ki­mus Sei­me su vie­nu ar ki­tu lo­bis­tu. Ma­tyt, dėl šven­tos ra­my­bės. Juk nie­ka­da ne­ga­li...

Pusiaužiemis Londono gatvėje

2017 m. vasario 7 d.
Kra­tiš­kiai. Pag­rin­di­nė gat­vė. Lon­do­no. Gy­ven­vie­tės šir­dy – kai­mo kry­žius. Mo­kyk­la. Bib­lio­te­ka. Me­di­ci­nos punk­tas. Kul­tū­ros na­mai. Par­duo­tu­vė. Sta­ty­bos. Ku­ria­si Gin­to au­to­ser­vi­sas. Ati­da­ry­tas net įvai­riau­sių se­nie­nų mu­zie­jė­lis. Tvar­te, Lon­do­no g. 13, vėl gy­va „iš­ka­se­na“ – šie­ną pe­šio­ja vie­nin­te­lis kai­mo ark­lys. Žir­nis. Ki­ta­me na­mo kie­me kve­pia Lau­ros py­ra­gais ir tor­tais.Lon­do­nas? Kai­mo gat­vė to­kiu pa­va­di­ni­mu? Ne kiek­vie­nas pa­ti­kės. At­gi­mi­mas ir Eu­ro­pos...

Ramongaliečio kiaulių ūkyje – afrikinis kiaulių maras

2017 m. vasario 7 d.
Ra­mon­ga­lie­tis sa­vo reik­mėms au­gi­no tris kiau­les. De­ja, nė vie­nos mė­sos ne­te­ko pa­ra­gau­ti. Kiau­les „pa­pjo­vė“ ma­ras.Sau­sio 29 d. ra­mon­ga­lie­tis pa­ste­bė­jo: su­si­rgo 3 mė­ne­sių kiau­lė. Bu­vo iš­kvies­tas pri­va­tus ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas Faus­tas Braz­džiū­nas. Ve­te­ri­na­ras kiau­lei su­lei­do vais­tus. Bet kiau­lė kri­to. Apie tai bu­vo in­for­muo­ta Bir­žų vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba. Tar­ny­bos ins­pek­to­riai nu­gai­šu­sią kiau­lę pri­sta­tė į Na­cio­na­li­nio mais­to...

Sugrįžimas į gimtinę

2017 m. vasario 7 d.
Kol nu­si­ra­ši­nė­ju šiuos žo­džius, gat­vė­je stab­te­li au­to­mo­bi­lis. Iš­li­pa jau­nas žmo­gus ir taip pat atei­na prie „Sva­jo­nės“. Apei­na ap­link, per­skai­to tą pa­tį įra­šą.
O aš ei­nu į mies­to lai­do­ji­mo na­mus. Iš jų į tė­viš­kės ka­pe­lius ne­tru­kus iš­ke­liaus „Sva­jo­nės“ su­ma­ny­to­ja ir me­ce­na­tė Ona Ja­ni­na Čer­niaus­kai­tė-Kun­ce­vi­čie­nė.
Lai­do­ji­mo na­mų sa­lė­je bal­tų gė­lių ap­sup­ty­je – ur­na ir nuo­trau­ka. To­kia bu­vo ve­lio­nės va­lia – į se­ną­sias Va­bal­nin­ko ka­pi­nes grįž­ti pe­le­nais. Skam­ba ge­du­li­nės...

Odė Vabalninkui

2017 m. vasario 7 d.
Šlo­vė jo dan­gui ir že­mei, jo gat­vėms, na­mams ir so­dams, me­džiams ir žo­lei, ir pir­miau­sia – žmo­nėms.
Šlo­vė Va­bal­nin­ko ba­jo­rams, pirk­liams ir mies­te­lė­nams, ne vie­ną am­žių sta­čiu­siems ir puo­se­lė­ju­siems jį.
Šlo­vė Va­bal­nin­ko apy­lin­kių ka­ra­liš­kie­siems vals­tie­čiams ir bau­džiau­nin­kams, kant­riai dir­bu­siems ne­la­bai der­lin­gas že­mes ir mai­ti­nu­siems kas­die­ne duo­ne­le mū­sų pro­tė­vius.
Šlo­vė tiems, ku­riuos Va­bal­nin­kas išau­gi­no ir iš­lei­do į pla­tų­jį pa­sau­lį – mi­nist­rams ir...

Vizualizacija ir transformacija

2017 m. vasario 3 d.
Nuo­mo­nėBir­žie­čiai tur­būt ži­no ar­ba jau­čia, ko­dėl bu­vo su­for­muo­ta ši koa­li­ci­ja. Ji bu­vo su­for­muo­ta ne ko­kių nors idė­jų ar atei­ties vi­zi­jų pa­grin­du (vi­si pri­si­me­na me­ro ne­rea­lius prieš­rin­ki­mi­nius pa­ža­dus). Tai tie­siog bu­vo dar­bo vie­tų klau­si­mas: jei­gu vie­nam as­me­niui dar­bo vie­ta bu­vo gy­vy­biš­kai svar­bi, tai ki­tam, gau­nan­čiam ka­rių ir pa­rei­gū­nų vals­ty­bi­nę pen­si­ją, ak­tua­li bu­vo di­des­nė ir se­nat­vės pen­si­ja. Vi­sai ne­svar­bu, kad kan­di­da­tu į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus...

Ką pasėsime – grūdus ar rauges – tą pjausime ir malsime?

2017 m. vasario 3 d.
Ne­ra­mus mū­sų pa­sau­lis. Ne­ra­mios ži­nios iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų. Ten po pre­zi­den­to rin­ki­mų žmo­nės nie­kaip ne­nu­si­ra­mi­na. Mat po­nas Do­nal­das Tram­pas, ta­pęs ga­lin­giau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės va­do­vu, įgy­ven­di­na rin­ki­mi­nius pa­ža­dus. Dau­ge­lis ma­nė, jog pa­ža­dai, kaip priim­ta šio­je nuo­dė­min­go­je že­mė­je, taip ir liks pa­ža­dais. Ta­čiau po­nas Tram­pas už­de­gė ža­lią švie­są sie­nai su Mek­si­ka sta­ty­ti. Ir ke­ti­na kai­my­nę pri­vers­ti, kad ji pa­ti už tą sie­ną su­si­mo­kė­tų. Jei­gu...

Paskutiniai Nijolės rūpesčiai ir žodžiai

2017 m. vasario 3 d.
Mir­ties me­ti­nių šv. Mi­šios vyks va­sa­rio 3 d., penk­ta­die­nį, 18 val. – Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je.Va­sa­rio 4 d., šeš­ta­die­nį, 10 val. – Va­bal­nin­ko Švč. M. Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čio­je.Pas­ku­ti­niai Ni­jo­lės rū­pes­čiai ir žo­džiaiMe­tai be Ni­jo­lės. Pri­si­mi­ni­mų švie­sių daug. Ats­ku­bė­jo. Pa­sa­kė šil­tą žo­dį ir išė­jo. Am­ži­nai.„Tvar­ky­da­vau Šu­kio­nių bend­ruo­me­nės bu­hal­te­ri­ją. Me­tai bai­gė­si. Ni­jo­lė už­su­ko pas ma­ne į dar­bą. Do­ku­men­tų at­siim­ti. Kaip vi­suo­met – su šyp­se­na. Už­siė­mu­si. Net ne­pri­sė­do. Lėks...

Mero vizija: uždaryti keturias mokyklas?

2017 m. vasario 3 d.
Ra­jo­no me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją „Dėl švie­ti­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­kos“. Šio­je in­for­ma­ci­jo­je me­ras tei­gia su­pra­tęs, jog ar­ti­mo­je atei­ty­je mū­sų ra­jo­ne iš vie­nuo­li­kos mo­kyk­lų ga­lė­tų lik­ti tik sep­ty­nios. Su­da­ry­ta Švie­ti­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­kos pa­siū­ly­mams teik­ti dar­bo gru­pė.In­for­ma­ci­nia­me raš­te me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas ra­šo, jog brangs­tant pa­slau­goms, ky­lant pre­kių kai­noms ir t. t. biu­dže­tas tik­rai nė­ra pa­lan­kus...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />