(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Biržų rajone

Atpigtų greideriai, nupirktume daugiau dėžių katėms?

2017 m. sausio 10 d.
Mes sa­ko­me, kad vis­kas brangs­ta. Val­džios sa­ko, jog be­veik nie­kas ne­brangs­ta. Ir kiek­vie­nas sa­vo nuo­mo­nės lai­ko­mės jau ke­lio­li­ka me­tų. Mes apie kai­nas spren­džia­me prie par­duo­tu­vių len­ty­nų. Pa­gal tai, kiek su­mo­ka­me dė­da­mi pre­kes į pir­ki­nių mai­še­lį. O val­džios ins­ti­tu­ci­jos mums ro­do Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to pre­kių krep­še­lį. Ja­me su­dė­ta net 920 pre­kių. Sta­tis­ti­kai kiek­vie­ną mė­ne­sį ste­bi šių pre­kių kai­nų po­ky­čius. Iš­ve­da vi­dur­kį ir skel­bia, jog vis­kas ge­rai. Ar tei­sin­ga, jei­gu mes iš to...

Po Pilį – neišėjus iš namų

2017 m. sausio 10 d.
Ka­lė­di­nė „Sė­los“ mu­zie­jaus ir par­tne­rių do­va­na bir­žie­čiams ir ne tik – pa­si­vaikš­čio­ji­mas po Pi­lį nei­šė­jus iš na­mų. Kom­piu­te­rio ar iš­ma­nio­jo te­le­fo­no ek­ra­ne ga­li­me ap­lan­ky­ti mu­zie­jų, bib­lio­te­ką, „Pi­lies skliau­tų“ res­to­ra­ną ar ap­žiū­rė­ti pi­lia­vie­tę.„Sė­los“ mu­zie­jaus di­rek­to­rius Gin­ta­ras But­ke­vi­čius sa­kė, jog min­tys apie to­kį pro­jek­tą su­ko­si se­niai. Ta­čiau bend­ro­vės, siū­liu­sios pro­jek­tą įgy­ven­din­ti, už­si­pra­šy­da­vo so­li­daus už­mo­kes­čio. Šį kar­tą bu­vo ki­taip. VšĮ „3D Vil­nius“ pa­siū­lė...

Šaltis surakino turgų

2017 m. sausio 10 d.
Pir­ma­sis 2017-ųjų šeš­ta­die­nis. Pir­ma­sis di­dy­sis tur­ga­die­nis. Pir­ma­sis spei­gas. Vis tiek no­ri­si lau­kan iš­kiš­ti no­sį. Ap­lan­ky­ti tur­gų. Nau­ji me­tai – ki­ti ba­tai...Šal­tis su­ra­ki­no Bir­žų tur­gų. Bet ape­ti­tas bir­žie­čiams ne­krin­ta. Po šven­čių išal­ko­me. Šal­tis pir­miau­sia ge­na kur šil­čiau. Į pa­vil­jo­ną. Du­rys tvar­kin­gai už­da­ry­tos. Pir­kė­jai priei­na. Stab­te­li. Trūk­te­li už ran­ke­nos. Ati­da­ry­ta.
Sep­tin­tą va­lan­dą su sū­riais iš pa­ties to­li­miau­sio Bir­žų ra­jo­no už­kam­pio, iš Gra­žiš­kių vien­kie­mio...

Marytės prisiminimai

2017 m. sausio 10 d.
Pa­ro­vė­jie­tė bib­lio­te­ki­nin­kė Ire­na Pat­kaus­kie­nė po kai­mus ieš­ko dei­man­čiu­kų. Ir su­ran­da. „Bir­žie­čių žo­dį“ bib­lio­te­ki­nin­kė su­pa­žin­di­no su Spal­viš­kių kai­mo sen­bu­ve Ma­ry­te Ta­mu­lė­nie­ne. De­vin­tą de­šim­tį įpu­sė­ju­si Ma­ry­tė – pa­vyz­dys se­no­lėms, ne­nu­sit­ve­rian­čioms ką veik­ti, liū­din­čioms ar su­si­py­ku­sioms su sa­vo me­tais.Ma­ry­tės plau­kai bal­ti. Rau­do­nas megz­ti­nė­lis, šal­čio pa­raus­vin­ti skruos­tai ir be­si­šyp­san­tis vei­das iš­vy­dus mus jai su­tei­kia jau­nys­tės žva­lu­mo. Se­no­lė Ma­ry­tė šluo­ja...

„Kraitės“ buities estetika ir harmonija

2017 m. sausio 10 d.
Ju­bi­lie­ji­nę – 20-ąją – rank­dar­bių klu­bo „Krai­tė“ pa­ro­dą ap­lan­kiu­si vi­ce­me­rė Iru­tė Var­zie­nė ly­gi­no du mū­sų ra­jo­no ak­ty­vius rank­dar­bių klu­bus: „Fan­ta­zi­jų skry­nią“ ir „Krai­tę“. Kiek­vie­nas tu­ri sa­vo cha­rak­te­rį ir tai la­bai ge­rai. Ta­čiau „Krai­tės“ iš­skir­ti­nis bruo­žas – bui­ties es­te­ti­ka, o klu­bo va­do­vė Hen­ri­ka Mar­cin­ke­vi­čie­nė – as­me­ny­bės har­mo­ni­jos pa­vyz­dys.
Šių žo­džių tie­są ga­li pa­tvir­tin­ti kiek­vie­nas rank­dar­bių mė­gė­jas. „Krai­tės“ klu­be rank­dar­bius ku­ria 26 mo­te­rys. Vie­na...

Atsisveikino su Bibliotekų metais

2017 m. sausio 10 d.
Praė­ju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je gra­žią šven­tę sau ir sve­čiam su­ren­gė vie­šo­ji Jur­gio Bie­li­nio bib­lio­te­ka. Skam­bė­jo dai­nos, bu­vo įteik­tos pa­dė­kos, pa­sa­ky­ti gra­žūs žo­džiai ir įver­ti­ni­mai.Į ren­gi­nį su­si­rin­kę kny­gų žmo­nės pro­ble­mų ir blo­gų da­ly­kų sten­gė­si ne­pri­si­min­ti, džiau­gė­si vie­ni ki­tais, per praė­ju­sius me­tus nu­veik­tais dar­bais, ver­ti­no su­si­ti­ki­mo aki­mir­ką. Ne vel­tui ren­gi­nio ve­dė­ja Auš­ra Ja­ku­bels­kie­nė ren­gi­nį pra­dė­jo pa­mo­kan­čia is­to­ri­ja, ku­rio­je jė­gą ir pro­tą nu­ga­li mei­lė...

Prieš devyniasdešimt metų arba žvilgsnis į praeitį

2017 m. sausio 10 d.
Pir­ma­sis 1927 me­tų „Bir­žų ži­nių“ nu­me­ris pra­de­da­mas straips­niu „Se­nus me­tus pa­ly­dė­jus“. Ja­me au­to­rius (tik­riau­siai tais me­tais laik­raš­tį re­da­ga­vęs Mar­ty­nas Ma­žui­ka) trum­pai ap­žvel­gęs tai, kas pa­sau­ly­je dė­jo­si 1926 me­tais, nu­krei­pia dė­me­sį į bir­žie­tiš­kas ak­tua­li­jas. Au­to­riaus po­žiū­ris ga­na kri­tiš­kas. „Ne­ma­lo­nu bu­vo žiū­rė­ti, – ra­šo jis, – į krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ir kai­rių­jų par­ti­jų peš­ty­nes, ku­rios tę­sė­si be­veik vi­sus me­tus. Tai vis bu­vo dėl vie­nų ar ki­tų no­ro po­nau­ti sa­vi­val­dy­bė­se. Dėl...

Už švarią aplinką, kiek paprašys, tiek ir sumokėsime

2017 m. sausio 6 d.
Per­nai džiau­gė­mės nau­jie­na – va­sa­rį pra­dė­jo veik­ti gė­ri­mų pa­kuo­čių už­sta­to sis­te­ma. Be­mat švie­ses­nės ta­po pa­miš­kės ir pa­ke­lės, pau­piai ir pae­že­rės. Ne­be­si­mė­tė kur pa­kliū­na plas­ti­ko bu­te­liai, skar­di­nės. Mat par­duo­tu­vė­se, pirk­da­mi gė­ri­mus, už juos pri­mo­kė­da­vo­me po 10 cen­tų. Kai ta­ros su­pirk­tu­vėms su­grą­žin­da­vo­me pa­kuo­tes, mums tuos 10 cen­tų už kiek­vie­ną skar­di­nę ar bu­te­lį su­grą­žin­da­vo. Už tuos pi­ni­gus ga­lė­jo­me pirk­ti ką pa­no­rė­ję ar­ba tie­siog gry­nais at­gau­ti už­sta­to pi­ni­gė­lius...

Pirmosios Godos godelės

2017 m. sausio 6 d.
Bir­žie­čių stu­den­tų Ine­tos ir Ed­vi­no Gin­tau­tų šei­mą 2017-ie­ji me­tai nu­džiu­gi­no. Jiems gi­mė duk­ry­tė. Tė­ve­liai sa­vo pir­ma­gi­mei do­va­no­jo Go­dos var­dą.Tre­čia­die­nį iš Pas­va­lio į Šiekš­ti­nin­kų kai­mą jau­ni lai­min­gi tė­ve­liai Ine­ta ir Ed­vi­nas Gin­tau­tai par­si­ve­žė sa­vo pir­ma­gi­mę Go­dą. Mer­gai­tė gi­mė sau­sio 1 die­ną 20.04 val. Ji ne tik jau­niau­sia šių me­tų bir­žie­tė, bet ir pir­ma­sis Pas­va­lio li­go­ni­nės Aku­še­ri­jos sky­riu­je 2017 me­tais gi­męs kū­di­kis. Go­dos gy­ve­ni­mas pra­si­dė­jo svei­ki­ni­mais...

Sninga

2017 m. sausio 6 d.
– Ki­tą sa­vai­tę mo­ki­nu­kai po ato­sto­gų su­grįš į mo­kyk­las. Mus gąs­di­na ki­tos sa­vai­tės me­teo­ro­lo­gų pro­gno­zės. Jei­gu ateis smar­kes­ni šal­čiai, sun­ku bus už­ves­ti au­to­bu­sus. Iš anks­to at­si­pra­šo­me už ne­pa­to­gu­mus, – kal­bė­jo di­rek­to­rė.
*
Anks­ty­vą tre­čia­die­nio ry­tą į Pa­ro­vė­jos se­niū­ni­ją pas se­niū­nę Gai­lu­tę Ta­mu­lė­nie­nę at­sku­bė­jo Drą­sei­kių kai­mo ūki­nin­kas Ra­mū­nas Ske­ber­dis. Pa­gal su­tar­tį ūki­nin­kas va­lo už­pus­ty­tus ke­lius sa­vo tech­ni­ka. Se­niū­nė ūki­nin­kui pa­rū­pi­no vie­ti­nių ke­lių že­mė­la­pį. Per pū­gas...

Jeigu nenusidėsime, tada sau ir valdžiai labiau patiksime?

2016 m. gruodžio 30 d.
* * *
Tuoj pa­si­tik­si­me Nau­juo­sius me­tus. Vėl ne prie tuš­čių sta­lų. To­dėl ta pro­ga rei­kia pri­si­min­ti 7 di­džiau­sias nuo­dė­mes. Juk tre­čio­je vie­to­je šių nuo­dė­mių są­ra­še įra­šy­tas ap­si­ri­ji­mas. Dar ki­taip – ne­sai­kin­gu­mas val­gant ir ge­riant. To­dėl da­bar ne vie­nam rei­kė­tų at­gai­lau­ti. Juk per Ka­lė­das su­val­gė­me dau­giau nei de­rė­jo. Žmo­gaus kū­no ži­no­vai aiš­ki­na, jog mū­sų skran­džiai – ne sta­ti­nės. Skran­džių tal­pa – apie 1,5 lit­ro. Kad neap­si­ry­tu­me, nor­ma­liai virš­kin­tu­me, vie­nu pri­sė­di­mu...

Paskutinis metų papolitikavimas

2016 m. gruodžio 30 d.
Praė­ju­sį tre­čia­die­nį pa­sku­ti­nį kar­tą šiais me­tais po­sė­džia­vo ra­jo­no po­li­ti­kai. Šven­ti­nė­mis nuo­tai­ko­mis po­sė­dy­je ne­kve­pė­jo, šam­pa­no tau­rės ne­skam­bė­jo. Po­li­ti­kai priė­mė spren­di­mus, ku­rie gal­būt net jiems pa­tiems bu­vo keis­ti: Ger­ma­niš­kio bend­ruo­me­nę at­lei­do nuo mo­kes­čių, ku­rių ji dar ne­mo­kė­jo, pa­klu­so griež­tai me­ro po­zi­ci­jai ne­svars­ty­ti pa­pil­do­mo klau­si­mo dėl VšĮ „Vai­ko užuo­vė­jos“, nors koa­li­ci­jo­je bal­sa­vo, kad šis klau­si­mas bū­tų svars­to­mas ir t. t.Šį kar­tą po­sė­džiau­to­jų...

Visko iš Kalėdų Senelio negausim

2016 m. gruodžio 23 d.
Sma­gu ste­bė­ti, kaip mū­sų nau­jo­ji val­džia val­džios va­de­les ima. Kaip pir­muo­sius žings­nius žen­gia. Bū­na, jog žings­nį žen­gia, ir per pu­sę žings­nio at­gal at­si­trau­kia. Mat nė­ra leng­va grei­tai įgy­ven­din­ti vi­sus no­rus. Ge­rai, kad tų no­rų yra. Tad bus ir ju­dė­ji­mo. Kai po­li­ti­kai ju­dės, neap­ker­pė­si­me ir mes. Vi­suo­me­nė žva­liau jau­sis. Ap­ta­ri­nės, gin­čy­sis, pa­ta­ri­nės. Ta­da ir val­džia žmo­niš­kiau jau­sis. Mū­sų stu­mia­ma eis ne at­gal, o į prie­kį. Kar­tu ei­da­mi tu­rė­tu­me nuei­ti ten, kur...

Nenuleiskime rankų...

2016 m. gruodžio 23 d.
Skre­biš­kie­tė Ma­ry­tė tei­si: blo­gi dar­bai su­žei­džia šir­dį. Žaiz­dos il­gai gy­ja... Ge­ri dar­bai šir­dį pa­glos­to. Pa­guo­džia. Ir už­mig­do. Kas ge­ra – už­si­mirš­ta. Šven­čių iš­va­ka­rė­se no­rė­tų­si iš­pur­ty­ti at­min­tį kaip der­lin­gą obe­lį...... Ne­pa­tin­gė­ki­me kad ir va­žiuo­dami stab­te­lė­ti prie pės­čio­jo kai­me ir už­kal­bin­ti: kaip se­ka­si? Pir­ma­die­nio ry­tą „Bir­žie­čių žo­džio“ La­mo­kė­liuo­se su­tik­ta Rai­mon­da su ve­ži­mė­liu pa­si­džiau­gė: prieš mė­ne­sį gi­mė duk­re­lė Luk­nė, bet... Ne­leng­va bu­vo įti­kin­ti Rai­mon­dą...

Biržų kaimo žmonės: „Rajono valdžiai esame nulis“

2016 m. gruodžio 23 d.
Pir­ma­die­nio va­ka­rą į Rin­kuš­kių bend­ruo­me­nės na­mus rin­ko­si Bir­žų kai­mų gy­ven­to­jai. Žmo­nės ti­kė­jo­si sulaukti ra­jo­no val­džios paaiš­ki­ni­mo, į ką at­si­žvelg­da­mi pro­jek­tuo­to­jai kei­čia jų gy­ve­na­mų­jų te­ri­to­ri­jų ri­bas. De­ja, ra­jo­no val­džia į gy­ven­to­jų kvie­ti­mą ne­rea­ga­vo – sam­bū­ry­je ne­pa­si­ro­dė, nors kvie­ti­mas me­rui Val­de­ma­rui Val­kiū­nui bu­vo įteik­tas as­me­niš­kai. Ko šio­je si­tua­ci­jo­je im­tis, žmo­nėms pa­ta­rė į su­si­rin­ki­mą at­vy­kę Sei­mo na­riai Aud­rys Ši­mas ir Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius.Rin­kuš­kių...

Valdžia pažadus tesės, jeigu pasakų jai avinėlis padės?

2016 m. gruodžio 20 d.
Nuo­mo­nių ty­rė­jai pa­si­klau­sė: ką mes gal­vo­ja­me apie nau­ją­ją val­džią? Sup­ran­ta­ma, jie klau­si­nė­jo ir ki­tų da­ly­kų, bet svar­biau­sia bu­vo pa­si­žiū­rė­ti, ko­kios pi­lie­čių nuo­tai­kos po ne­se­niai įvy­ku­sių Sei­mo rin­ki­mų. Kol kas vis­kas ge­rai. Nau­jai iš­rink­ta val­džia žmo­nės dar ne­nu­si­vy­lė. Pa­si­ti­kė­ji­mas ne­tgi išau­go. Gy­ven­to­jų ap­klau­sas vyk­dė du vie­šo­sios nuo­mo­nės ap­klau­sų ty­rė­jai. Kom­pa­ni­ja „Bal­ti­jos ty­ri­mai“, ku­rios re­zul­ta­tus pa­skel­bė „Va­ka­ro ži­nių“ dien­raš­tis. Ir „Vil­mo­rus“ bend­ro­vė, ku­rios...

Povilas Januševičius: prelatas, profesorius, kalbininkas

2016 m. gruodžio 20 d.
Bū­si­mas Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos pro­fe­so­rius Po­vi­las Ja­nu­še­vi­čius gi­mė 1866 me­tų gruo­džio 17 die­ną (nau­juo­ju sti­liu­mi 29 die­ną). Mo­kė­si Bir­žų pra­džios mo­kyk­lo­je, vė­liau moks­lus tę­sė Ry­go­je. 1886 me­tais bai­gęs Ry­gos Alek­sand­ro gim­na­zi­ją, įsto­jo į Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­ją. 1888 me­tais klie­ri­ko J. Tu­mo-Vaiž­gan­to ini­cia­ty­va se­mi­na­ri­jo­je bu­vo įkur­ta slap­ta klie­ri­kų or­ga­ni­za­ci­ja „Lie­tu­vos my­lė­to­jai“. Jai pri­klau­sė ir Po­vi­las Ja­nu­še­vi­čius.
Su pa­gy­ri­mu iš­lai­kęs...

Lyrinė Aldonos biografija

2016 m. gruodžio 20 d.
„Ar kar­vę mel­žiu, ar dar­žą ra­viu, ki­še­nė­je vi­sa­da są­siu­vi­nys“, – apie vi­sur gims­tan­čias ei­les kal­bė­jo pir­mo­sios poe­zi­jos kny­gos „Trum­pam atė­jus“ au­to­rė Al­do­na Jo­ne­liūkš­tie­nė. Ne tik ei­lė­mis sa­vo gy­ve­ni­mą pa­sa­ko­ja Al­do­na, bet ir nė­ri­niais, mez­gi­niais, ku­riais kny­gos pri­sta­ty­mo šven­tė­je pa­puo­šė sa­vo gra­žuo­les anū­kes, duk­rą ir mar­čią.Kny­gos pri­sta­ty­me poe­zi­jos my­lė­to­jus pa­si­ti­ko kar­py­ti an­ge­lai ir kank­lių mu­zi­ka. Ren­gi­nio ve­dė­ja, li­te­ra­tų klu­bo „Vers­mė“ va­do­vė...

Guodžiuose sutvisko vienkiemis

2016 m. gruodžio 20 d.
„Gal su­do­mins? Al­mos ir Sau­liaus so­dy­ba Guo­džių kai­me vir­to ma­žuo­ju Li­do par­ku, ne­be­bū­ti­na va­žiuot į Ry­gą...“ – „Bir­žie­čių žo­dį“ į pa­tį ato­kiau­sią Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jos pa­kraš­tį kvie­čia šu­kio­nie­tės Ri­tos ži­nu­tė. Vyks­ta­me.Tems­ta. Al­mos ir Sau­liaus Ba­čiu­lių so­dy­ba auš­ros ar va­ka­ro ža­rai lyg dai­li­nin­kui dro­bė su po­rė­miu. Įvai­rias­pal­vės lieps­ne­lės ant kal­ne­lio brai­žo eg­lu­tę, brūkš­niuo­ja var­vek­lių ir miš­ko žvė­re­lių kon­tū­rus. Prie šu­li­nio, ant klė­ties sie­nos žyb­čio­ja ve­ži­mo ra­tai. Mirk­čio­ja...

Įstatymo taikinyje – kūdikiai

2016 m. gruodžio 20 d.
Įsi­ga­lio­ju­sios gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos nu­tei­ki­nė­ja mo­ti­nas prieš sa­vo kū­di­kius. Prie sa­vi­val­dy­bės dek­la­ra­vu­sios gy­ve­na­mą­ją vie­tą mo­ti­nos, ne­pa­tei­ku­sios duo­me­nų apie būs­tą, ku­ria­me gy­ve­na, – ant­ra­rū­šės. Jos ne­be­gau­na jo­kių pa­šal­pų, iš­mo­kų. Jų gi­mę kū­di­kiai – ne­be­re­gist­ruo­ja­mi. Jei­gu no­ri val­džios „pri­vi­le­gi­jų“, tapk be­na­me ar­ba sėsk už gro­tų. O jei­gu sa­vo vai­kui lin­ki švie­ses­nio gy­ve­ni­mo – siųsk jį į glo­bos na­mus.Dvip­ras­miš­ko­je pa­dė­ty­je at­si­dū­rė...

Dienos populiariausi

Kruopių gyventoja tapo Lietuvos rekordininke

2017 m. sausio 10 d.
lankomiausias

Ruošiamasi gaivinti Petraičių tvenkinį

2017 m. sausio 10 d.
daugiausiai komentuotas