(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Biržų rajone

Atpigtų greideriai, nupirktume daugiau dėžių katėms?

2017 m. sausio 10 d.
Mes sa­ko­me, kad vis­kas brangs­ta. Val­džios sa­ko, jog be­veik nie­kas ne­brangs­ta. Ir kiek­vie­nas sa­vo nuo­mo­nės lai­ko­mės jau ke­lio­li­ka me­tų. Mes apie kai­nas spren­džia­me prie par­duo­tu­vių len­ty­nų. Pa­gal tai, kiek su­mo­ka­me dė­da­mi pre­kes į pir­ki­nių mai­še­lį. O val­džios ins­ti­tu­ci­jos mums ro­do Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to pre­kių krep­še­lį. Ja­me su­dė­ta net 920 pre­kių. Sta­tis­ti­kai kiek­vie­ną mė­ne­sį ste­bi šių pre­kių kai­nų po­ky­čius. Iš­ve­da vi­dur­kį ir skel­bia, jog vis­kas ge­rai. Ar tei­sin­ga, jei­gu mes iš to...

Po Pilį – neišėjus iš namų

2017 m. sausio 10 d.
Ka­lė­di­nė „Sė­los“ mu­zie­jaus ir par­tne­rių do­va­na bir­žie­čiams ir ne tik – pa­si­vaikš­čio­ji­mas po Pi­lį nei­šė­jus iš na­mų. Kom­piu­te­rio ar iš­ma­nio­jo te­le­fo­no ek­ra­ne ga­li­me ap­lan­ky­ti mu­zie­jų, bib­lio­te­ką, „Pi­lies skliau­tų“ res­to­ra­ną ar ap­žiū­rė­ti pi­lia­vie­tę.„Sė­los“ mu­zie­jaus di­rek­to­rius Gin­ta­ras But­ke­vi­čius sa­kė, jog min­tys apie to­kį pro­jek­tą su­ko­si se­niai. Ta­čiau bend­ro­vės, siū­liu­sios pro­jek­tą įgy­ven­din­ti, už­si­pra­šy­da­vo so­li­daus už­mo­kes­čio. Šį kar­tą bu­vo ki­taip. VšĮ „3D Vil­nius“ pa­siū­lė...

Šaltis surakino turgų

2017 m. sausio 10 d.
Pir­ma­sis 2017-ųjų šeš­ta­die­nis. Pir­ma­sis di­dy­sis tur­ga­die­nis. Pir­ma­sis spei­gas. Vis tiek no­ri­si lau­kan iš­kiš­ti no­sį. Ap­lan­ky­ti tur­gų. Nau­ji me­tai – ki­ti ba­tai...Šal­tis su­ra­ki­no Bir­žų tur­gų. Bet ape­ti­tas bir­žie­čiams ne­krin­ta. Po šven­čių išal­ko­me. Šal­tis pir­miau­sia ge­na kur šil­čiau. Į pa­vil­jo­ną. Du­rys tvar­kin­gai už­da­ry­tos. Pir­kė­jai priei­na. Stab­te­li. Trūk­te­li už ran­ke­nos. Ati­da­ry­ta.
Sep­tin­tą va­lan­dą su sū­riais iš pa­ties to­li­miau­sio Bir­žų ra­jo­no už­kam­pio, iš Gra­žiš­kių vien­kie­mio...

Marytės prisiminimai

2017 m. sausio 10 d.
Pa­ro­vė­jie­tė bib­lio­te­ki­nin­kė Ire­na Pat­kaus­kie­nė po kai­mus ieš­ko dei­man­čiu­kų. Ir su­ran­da. „Bir­žie­čių žo­dį“ bib­lio­te­ki­nin­kė su­pa­žin­di­no su Spal­viš­kių kai­mo sen­bu­ve Ma­ry­te Ta­mu­lė­nie­ne. De­vin­tą de­šim­tį įpu­sė­ju­si Ma­ry­tė – pa­vyz­dys se­no­lėms, ne­nu­sit­ve­rian­čioms ką veik­ti, liū­din­čioms ar su­si­py­ku­sioms su sa­vo me­tais.Ma­ry­tės plau­kai bal­ti. Rau­do­nas megz­ti­nė­lis, šal­čio pa­raus­vin­ti skruos­tai ir be­si­šyp­san­tis vei­das iš­vy­dus mus jai su­tei­kia jau­nys­tės žva­lu­mo. Se­no­lė Ma­ry­tė šluo­ja...

„Kraitės“ buities estetika ir harmonija

2017 m. sausio 10 d.
Ju­bi­lie­ji­nę – 20-ąją – rank­dar­bių klu­bo „Krai­tė“ pa­ro­dą ap­lan­kiu­si vi­ce­me­rė Iru­tė Var­zie­nė ly­gi­no du mū­sų ra­jo­no ak­ty­vius rank­dar­bių klu­bus: „Fan­ta­zi­jų skry­nią“ ir „Krai­tę“. Kiek­vie­nas tu­ri sa­vo cha­rak­te­rį ir tai la­bai ge­rai. Ta­čiau „Krai­tės“ iš­skir­ti­nis bruo­žas – bui­ties es­te­ti­ka, o klu­bo va­do­vė Hen­ri­ka Mar­cin­ke­vi­čie­nė – as­me­ny­bės har­mo­ni­jos pa­vyz­dys.
Šių žo­džių tie­są ga­li pa­tvir­tin­ti kiek­vie­nas rank­dar­bių mė­gė­jas. „Krai­tės“ klu­be rank­dar­bius ku­ria 26 mo­te­rys. Vie­na...

Atsisveikino su Bibliotekų metais

2017 m. sausio 10 d.
Praė­ju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je gra­žią šven­tę sau ir sve­čiam su­ren­gė vie­šo­ji Jur­gio Bie­li­nio bib­lio­te­ka. Skam­bė­jo dai­nos, bu­vo įteik­tos pa­dė­kos, pa­sa­ky­ti gra­žūs žo­džiai ir įver­ti­ni­mai.Į ren­gi­nį su­si­rin­kę kny­gų žmo­nės pro­ble­mų ir blo­gų da­ly­kų sten­gė­si ne­pri­si­min­ti, džiau­gė­si vie­ni ki­tais, per praė­ju­sius me­tus nu­veik­tais dar­bais, ver­ti­no su­si­ti­ki­mo aki­mir­ką. Ne vel­tui ren­gi­nio ve­dė­ja Auš­ra Ja­ku­bels­kie­nė ren­gi­nį pra­dė­jo pa­mo­kan­čia is­to­ri­ja, ku­rio­je jė­gą ir pro­tą nu­ga­li mei­lė...

Prieš devyniasdešimt metų arba žvilgsnis į praeitį

2017 m. sausio 10 d.
Pir­ma­sis 1927 me­tų „Bir­žų ži­nių“ nu­me­ris pra­de­da­mas straips­niu „Se­nus me­tus pa­ly­dė­jus“. Ja­me au­to­rius (tik­riau­siai tais me­tais laik­raš­tį re­da­ga­vęs Mar­ty­nas Ma­žui­ka) trum­pai ap­žvel­gęs tai, kas pa­sau­ly­je dė­jo­si 1926 me­tais, nu­krei­pia dė­me­sį į bir­žie­tiš­kas ak­tua­li­jas. Au­to­riaus po­žiū­ris ga­na kri­tiš­kas. „Ne­ma­lo­nu bu­vo žiū­rė­ti, – ra­šo jis, – į krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ir kai­rių­jų par­ti­jų peš­ty­nes, ku­rios tę­sė­si be­veik vi­sus me­tus. Tai vis bu­vo dėl vie­nų ar ki­tų no­ro po­nau­ti sa­vi­val­dy­bė­se. Dėl...

Už švarią aplinką, kiek paprašys, tiek ir sumokėsime

2017 m. sausio 6 d.
Per­nai džiau­gė­mės nau­jie­na – va­sa­rį pra­dė­jo veik­ti gė­ri­mų pa­kuo­čių už­sta­to sis­te­ma. Be­mat švie­ses­nės ta­po pa­miš­kės ir pa­ke­lės, pau­piai ir pae­že­rės. Ne­be­si­mė­tė kur pa­kliū­na plas­ti­ko bu­te­liai, skar­di­nės. Mat par­duo­tu­vė­se, pirk­da­mi gė­ri­mus, už juos pri­mo­kė­da­vo­me po 10 cen­tų. Kai ta­ros su­pirk­tu­vėms su­grą­žin­da­vo­me pa­kuo­tes, mums tuos 10 cen­tų už kiek­vie­ną skar­di­nę ar bu­te­lį su­grą­žin­da­vo. Už tuos pi­ni­gus ga­lė­jo­me pirk­ti ką pa­no­rė­ję ar­ba tie­siog gry­nais at­gau­ti už­sta­to pi­ni­gė­lius...

Pirmosios Godos godelės

2017 m. sausio 6 d.
Bir­žie­čių stu­den­tų Ine­tos ir Ed­vi­no Gin­tau­tų šei­mą 2017-ie­ji me­tai nu­džiu­gi­no. Jiems gi­mė duk­ry­tė. Tė­ve­liai sa­vo pir­ma­gi­mei do­va­no­jo Go­dos var­dą.Tre­čia­die­nį iš Pas­va­lio į Šiekš­ti­nin­kų kai­mą jau­ni lai­min­gi tė­ve­liai Ine­ta ir Ed­vi­nas Gin­tau­tai par­si­ve­žė sa­vo pir­ma­gi­mę Go­dą. Mer­gai­tė gi­mė sau­sio 1 die­ną 20.04 val. Ji ne tik jau­niau­sia šių me­tų bir­žie­tė, bet ir pir­ma­sis Pas­va­lio li­go­ni­nės Aku­še­ri­jos sky­riu­je 2017 me­tais gi­męs kū­di­kis. Go­dos gy­ve­ni­mas pra­si­dė­jo svei­ki­ni­mais...

Sninga

2017 m. sausio 6 d.
– Ki­tą sa­vai­tę mo­ki­nu­kai po ato­sto­gų su­grįš į mo­kyk­las. Mus gąs­di­na ki­tos sa­vai­tės me­teo­ro­lo­gų pro­gno­zės. Jei­gu ateis smar­kes­ni šal­čiai, sun­ku bus už­ves­ti au­to­bu­sus. Iš anks­to at­si­pra­šo­me už ne­pa­to­gu­mus, – kal­bė­jo di­rek­to­rė.
*
Anks­ty­vą tre­čia­die­nio ry­tą į Pa­ro­vė­jos se­niū­ni­ją pas se­niū­nę Gai­lu­tę Ta­mu­lė­nie­nę at­sku­bė­jo Drą­sei­kių kai­mo ūki­nin­kas Ra­mū­nas Ske­ber­dis. Pa­gal su­tar­tį ūki­nin­kas va­lo už­pus­ty­tus ke­lius sa­vo tech­ni­ka. Se­niū­nė ūki­nin­kui pa­rū­pi­no vie­ti­nių ke­lių že­mė­la­pį. Per pū­gas...

Jeigu nenusidėsime, tada sau ir valdžiai labiau patiksime?

2016 m. gruodžio 30 d.
* * *
Tuoj pa­si­tik­si­me Nau­juo­sius me­tus. Vėl ne prie tuš­čių sta­lų. To­dėl ta pro­ga rei­kia pri­si­min­ti 7 di­džiau­sias nuo­dė­mes. Juk tre­čio­je vie­to­je šių nuo­dė­mių są­ra­še įra­šy­tas ap­si­ri­ji­mas. Dar ki­taip – ne­sai­kin­gu­mas val­gant ir ge­riant. To­dėl da­bar ne vie­nam rei­kė­tų at­gai­lau­ti. Juk per Ka­lė­das su­val­gė­me dau­giau nei de­rė­jo. Žmo­gaus kū­no ži­no­vai aiš­ki­na, jog mū­sų skran­džiai – ne sta­ti­nės. Skran­džių tal­pa – apie 1,5 lit­ro. Kad neap­si­ry­tu­me, nor­ma­liai virš­kin­tu­me, vie­nu pri­sė­di­mu...

Paskutinis metų papolitikavimas

2016 m. gruodžio 30 d.
Praė­ju­sį tre­čia­die­nį pa­sku­ti­nį kar­tą šiais me­tais po­sė­džia­vo ra­jo­no po­li­ti­kai. Šven­ti­nė­mis nuo­tai­ko­mis po­sė­dy­je ne­kve­pė­jo, šam­pa­no tau­rės ne­skam­bė­jo. Po­li­ti­kai priė­mė spren­di­mus, ku­rie gal­būt net jiems pa­tiems bu­vo keis­ti: Ger­ma­niš­kio bend­ruo­me­nę at­lei­do nuo mo­kes­čių, ku­rių ji dar ne­mo­kė­jo, pa­klu­so griež­tai me­ro po­zi­ci­jai ne­svars­ty­ti pa­pil­do­mo klau­si­mo dėl VšĮ „Vai­ko užuo­vė­jos“, nors koa­li­ci­jo­je bal­sa­vo, kad šis klau­si­mas bū­tų svars­to­mas ir t. t.Šį kar­tą po­sė­džiau­to­jų...

Visko iš Kalėdų Senelio negausim

2016 m. gruodžio 23 d.
Sma­gu ste­bė­ti, kaip mū­sų nau­jo­ji val­džia val­džios va­de­les ima. Kaip pir­muo­sius žings­nius žen­gia. Bū­na, jog žings­nį žen­gia, ir per pu­sę žings­nio at­gal at­si­trau­kia. Mat nė­ra leng­va grei­tai įgy­ven­din­ti vi­sus no­rus. Ge­rai, kad tų no­rų yra. Tad bus ir ju­dė­ji­mo. Kai po­li­ti­kai ju­dės, neap­ker­pė­si­me ir mes. Vi­suo­me­nė žva­liau jau­sis. Ap­ta­ri­nės, gin­čy­sis, pa­ta­ri­nės. Ta­da ir val­džia žmo­niš­kiau jau­sis. Mū­sų stu­mia­ma eis ne at­gal, o į prie­kį. Kar­tu ei­da­mi tu­rė­tu­me nuei­ti ten, kur...

Nenuleiskime rankų...

2016 m. gruodžio 23 d.
Skre­biš­kie­tė Ma­ry­tė tei­si: blo­gi dar­bai su­žei­džia šir­dį. Žaiz­dos il­gai gy­ja... Ge­ri dar­bai šir­dį pa­glos­to. Pa­guo­džia. Ir už­mig­do. Kas ge­ra – už­si­mirš­ta. Šven­čių iš­va­ka­rė­se no­rė­tų­si iš­pur­ty­ti at­min­tį kaip der­lin­gą obe­lį...... Ne­pa­tin­gė­ki­me kad ir va­žiuo­dami stab­te­lė­ti prie pės­čio­jo kai­me ir už­kal­bin­ti: kaip se­ka­si? Pir­ma­die­nio ry­tą „Bir­žie­čių žo­džio“ La­mo­kė­liuo­se su­tik­ta Rai­mon­da su ve­ži­mė­liu pa­si­džiau­gė: prieš mė­ne­sį gi­mė duk­re­lė Luk­nė, bet... Ne­leng­va bu­vo įti­kin­ti Rai­mon­dą...

Biržų kaimo žmonės: „Rajono valdžiai esame nulis“

2016 m. gruodžio 23 d.
Pir­ma­die­nio va­ka­rą į Rin­kuš­kių bend­ruo­me­nės na­mus rin­ko­si Bir­žų kai­mų gy­ven­to­jai. Žmo­nės ti­kė­jo­si sulaukti ra­jo­no val­džios paaiš­ki­ni­mo, į ką at­si­žvelg­da­mi pro­jek­tuo­to­jai kei­čia jų gy­ve­na­mų­jų te­ri­to­ri­jų ri­bas. De­ja, ra­jo­no val­džia į gy­ven­to­jų kvie­ti­mą ne­rea­ga­vo – sam­bū­ry­je ne­pa­si­ro­dė, nors kvie­ti­mas me­rui Val­de­ma­rui Val­kiū­nui bu­vo įteik­tas as­me­niš­kai. Ko šio­je si­tua­ci­jo­je im­tis, žmo­nėms pa­ta­rė į su­si­rin­ki­mą at­vy­kę Sei­mo na­riai Aud­rys Ši­mas ir Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius.Rin­kuš­kių...

Valdžia pažadus tesės, jeigu pasakų jai avinėlis padės?

2016 m. gruodžio 20 d.
Nuo­mo­nių ty­rė­jai pa­si­klau­sė: ką mes gal­vo­ja­me apie nau­ją­ją val­džią? Sup­ran­ta­ma, jie klau­si­nė­jo ir ki­tų da­ly­kų, bet svar­biau­sia bu­vo pa­si­žiū­rė­ti, ko­kios pi­lie­čių nuo­tai­kos po ne­se­niai įvy­ku­sių Sei­mo rin­ki­mų. Kol kas vis­kas ge­rai. Nau­jai iš­rink­ta val­džia žmo­nės dar ne­nu­si­vy­lė. Pa­si­ti­kė­ji­mas ne­tgi išau­go. Gy­ven­to­jų ap­klau­sas vyk­dė du vie­šo­sios nuo­mo­nės ap­klau­sų ty­rė­jai. Kom­pa­ni­ja „Bal­ti­jos ty­ri­mai“, ku­rios re­zul­ta­tus pa­skel­bė „Va­ka­ro ži­nių“ dien­raš­tis. Ir „Vil­mo­rus“ bend­ro­vė, ku­rios...

Povilas Januševičius: prelatas, profesorius, kalbininkas

2016 m. gruodžio 20 d.
Bū­si­mas Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos pro­fe­so­rius Po­vi­las Ja­nu­še­vi­čius gi­mė 1866 me­tų gruo­džio 17 die­ną (nau­juo­ju sti­liu­mi 29 die­ną). Mo­kė­si Bir­žų pra­džios mo­kyk­lo­je, vė­liau moks­lus tę­sė Ry­go­je. 1886 me­tais bai­gęs Ry­gos Alek­sand­ro gim­na­zi­ją, įsto­jo į Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­ją. 1888 me­tais klie­ri­ko J. Tu­mo-Vaiž­gan­to ini­cia­ty­va se­mi­na­ri­jo­je bu­vo įkur­ta slap­ta klie­ri­kų or­ga­ni­za­ci­ja „Lie­tu­vos my­lė­to­jai“. Jai pri­klau­sė ir Po­vi­las Ja­nu­še­vi­čius.
Su pa­gy­ri­mu iš­lai­kęs...

Lyrinė Aldonos biografija

2016 m. gruodžio 20 d.
„Ar kar­vę mel­žiu, ar dar­žą ra­viu, ki­še­nė­je vi­sa­da są­siu­vi­nys“, – apie vi­sur gims­tan­čias ei­les kal­bė­jo pir­mo­sios poe­zi­jos kny­gos „Trum­pam atė­jus“ au­to­rė Al­do­na Jo­ne­liūkš­tie­nė. Ne tik ei­lė­mis sa­vo gy­ve­ni­mą pa­sa­ko­ja Al­do­na, bet ir nė­ri­niais, mez­gi­niais, ku­riais kny­gos pri­sta­ty­mo šven­tė­je pa­puo­šė sa­vo gra­žuo­les anū­kes, duk­rą ir mar­čią.Kny­gos pri­sta­ty­me poe­zi­jos my­lė­to­jus pa­si­ti­ko kar­py­ti an­ge­lai ir kank­lių mu­zi­ka. Ren­gi­nio ve­dė­ja, li­te­ra­tų klu­bo „Vers­mė“ va­do­vė...

Guodžiuose sutvisko vienkiemis

2016 m. gruodžio 20 d.
„Gal su­do­mins? Al­mos ir Sau­liaus so­dy­ba Guo­džių kai­me vir­to ma­žuo­ju Li­do par­ku, ne­be­bū­ti­na va­žiuot į Ry­gą...“ – „Bir­žie­čių žo­dį“ į pa­tį ato­kiau­sią Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jos pa­kraš­tį kvie­čia šu­kio­nie­tės Ri­tos ži­nu­tė. Vyks­ta­me.Tems­ta. Al­mos ir Sau­liaus Ba­čiu­lių so­dy­ba auš­ros ar va­ka­ro ža­rai lyg dai­li­nin­kui dro­bė su po­rė­miu. Įvai­rias­pal­vės lieps­ne­lės ant kal­ne­lio brai­žo eg­lu­tę, brūkš­niuo­ja var­vek­lių ir miš­ko žvė­re­lių kon­tū­rus. Prie šu­li­nio, ant klė­ties sie­nos žyb­čio­ja ve­ži­mo ra­tai. Mirk­čio­ja...

Įstatymo taikinyje – kūdikiai

2016 m. gruodžio 20 d.
Įsi­ga­lio­ju­sios gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos nu­tei­ki­nė­ja mo­ti­nas prieš sa­vo kū­di­kius. Prie sa­vi­val­dy­bės dek­la­ra­vu­sios gy­ve­na­mą­ją vie­tą mo­ti­nos, ne­pa­tei­ku­sios duo­me­nų apie būs­tą, ku­ria­me gy­ve­na, – ant­ra­rū­šės. Jos ne­be­gau­na jo­kių pa­šal­pų, iš­mo­kų. Jų gi­mę kū­di­kiai – ne­be­re­gist­ruo­ja­mi. Jei­gu no­ri val­džios „pri­vi­le­gi­jų“, tapk be­na­me ar­ba sėsk už gro­tų. O jei­gu sa­vo vai­kui lin­ki švie­ses­nio gy­ve­ni­mo – siųsk jį į glo­bos na­mus.Dvip­ras­miš­ko­je pa­dė­ty­je at­si­dū­rė...

Dienos populiariausi

Kruopių gyventoja tapo Lietuvos rekordininke

2017 m. sausio 10 d.
lankomiausias

Ruošiamasi gaivinti Petraičių tvenkinį

2017 m. sausio 10 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />