(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Biržų rajone

Už švarią aplinką, kiek paprašys, tiek ir sumokėsime

2017 m. sausio 6 d.
Per­nai džiau­gė­mės nau­jie­na – va­sa­rį pra­dė­jo veik­ti gė­ri­mų pa­kuo­čių už­sta­to sis­te­ma. Be­mat švie­ses­nės ta­po pa­miš­kės ir pa­ke­lės, pau­piai ir pae­že­rės. Ne­be­si­mė­tė kur pa­kliū­na plas­ti­ko bu­te­liai, skar­di­nės. Mat par­duo­tu­vė­se, pirk­da­mi gė­ri­mus, už juos pri­mo­kė­da­vo­me po 10 cen­tų. Kai ta­ros su­pirk­tu­vėms su­grą­žin­da­vo­me pa­kuo­tes, mums tuos 10 cen­tų už kiek­vie­ną skar­di­nę ar bu­te­lį su­grą­žin­da­vo. Už tuos pi­ni­gus ga­lė­jo­me pirk­ti ką pa­no­rė­ję ar­ba tie­siog gry­nais at­gau­ti už­sta­to pi­ni­gė­lius...

Pirmosios Godos godelės

2017 m. sausio 6 d.
Bir­žie­čių stu­den­tų Ine­tos ir Ed­vi­no Gin­tau­tų šei­mą 2017-ie­ji me­tai nu­džiu­gi­no. Jiems gi­mė duk­ry­tė. Tė­ve­liai sa­vo pir­ma­gi­mei do­va­no­jo Go­dos var­dą.Tre­čia­die­nį iš Pas­va­lio į Šiekš­ti­nin­kų kai­mą jau­ni lai­min­gi tė­ve­liai Ine­ta ir Ed­vi­nas Gin­tau­tai par­si­ve­žė sa­vo pir­ma­gi­mę Go­dą. Mer­gai­tė gi­mė sau­sio 1 die­ną 20.04 val. Ji ne tik jau­niau­sia šių me­tų bir­žie­tė, bet ir pir­ma­sis Pas­va­lio li­go­ni­nės Aku­še­ri­jos sky­riu­je 2017 me­tais gi­męs kū­di­kis. Go­dos gy­ve­ni­mas pra­si­dė­jo svei­ki­ni­mais...

Sninga

2017 m. sausio 6 d.
– Ki­tą sa­vai­tę mo­ki­nu­kai po ato­sto­gų su­grįš į mo­kyk­las. Mus gąs­di­na ki­tos sa­vai­tės me­teo­ro­lo­gų pro­gno­zės. Jei­gu ateis smar­kes­ni šal­čiai, sun­ku bus už­ves­ti au­to­bu­sus. Iš anks­to at­si­pra­šo­me už ne­pa­to­gu­mus, – kal­bė­jo di­rek­to­rė.
*
Anks­ty­vą tre­čia­die­nio ry­tą į Pa­ro­vė­jos se­niū­ni­ją pas se­niū­nę Gai­lu­tę Ta­mu­lė­nie­nę at­sku­bė­jo Drą­sei­kių kai­mo ūki­nin­kas Ra­mū­nas Ske­ber­dis. Pa­gal su­tar­tį ūki­nin­kas va­lo už­pus­ty­tus ke­lius sa­vo tech­ni­ka. Se­niū­nė ūki­nin­kui pa­rū­pi­no vie­ti­nių ke­lių že­mė­la­pį. Per pū­gas...

Jeigu nenusidėsime, tada sau ir valdžiai labiau patiksime?

2016 m. gruodžio 30 d.
* * *
Tuoj pa­si­tik­si­me Nau­juo­sius me­tus. Vėl ne prie tuš­čių sta­lų. To­dėl ta pro­ga rei­kia pri­si­min­ti 7 di­džiau­sias nuo­dė­mes. Juk tre­čio­je vie­to­je šių nuo­dė­mių są­ra­še įra­šy­tas ap­si­ri­ji­mas. Dar ki­taip – ne­sai­kin­gu­mas val­gant ir ge­riant. To­dėl da­bar ne vie­nam rei­kė­tų at­gai­lau­ti. Juk per Ka­lė­das su­val­gė­me dau­giau nei de­rė­jo. Žmo­gaus kū­no ži­no­vai aiš­ki­na, jog mū­sų skran­džiai – ne sta­ti­nės. Skran­džių tal­pa – apie 1,5 lit­ro. Kad neap­si­ry­tu­me, nor­ma­liai virš­kin­tu­me, vie­nu pri­sė­di­mu...

Paskutinis metų papolitikavimas

2016 m. gruodžio 30 d.
Praė­ju­sį tre­čia­die­nį pa­sku­ti­nį kar­tą šiais me­tais po­sė­džia­vo ra­jo­no po­li­ti­kai. Šven­ti­nė­mis nuo­tai­ko­mis po­sė­dy­je ne­kve­pė­jo, šam­pa­no tau­rės ne­skam­bė­jo. Po­li­ti­kai priė­mė spren­di­mus, ku­rie gal­būt net jiems pa­tiems bu­vo keis­ti: Ger­ma­niš­kio bend­ruo­me­nę at­lei­do nuo mo­kes­čių, ku­rių ji dar ne­mo­kė­jo, pa­klu­so griež­tai me­ro po­zi­ci­jai ne­svars­ty­ti pa­pil­do­mo klau­si­mo dėl VšĮ „Vai­ko užuo­vė­jos“, nors koa­li­ci­jo­je bal­sa­vo, kad šis klau­si­mas bū­tų svars­to­mas ir t. t.Šį kar­tą po­sė­džiau­to­jų...

Visko iš Kalėdų Senelio negausim

2016 m. gruodžio 23 d.
Sma­gu ste­bė­ti, kaip mū­sų nau­jo­ji val­džia val­džios va­de­les ima. Kaip pir­muo­sius žings­nius žen­gia. Bū­na, jog žings­nį žen­gia, ir per pu­sę žings­nio at­gal at­si­trau­kia. Mat nė­ra leng­va grei­tai įgy­ven­din­ti vi­sus no­rus. Ge­rai, kad tų no­rų yra. Tad bus ir ju­dė­ji­mo. Kai po­li­ti­kai ju­dės, neap­ker­pė­si­me ir mes. Vi­suo­me­nė žva­liau jau­sis. Ap­ta­ri­nės, gin­čy­sis, pa­ta­ri­nės. Ta­da ir val­džia žmo­niš­kiau jau­sis. Mū­sų stu­mia­ma eis ne at­gal, o į prie­kį. Kar­tu ei­da­mi tu­rė­tu­me nuei­ti ten, kur...

Nenuleiskime rankų...

2016 m. gruodžio 23 d.
Skre­biš­kie­tė Ma­ry­tė tei­si: blo­gi dar­bai su­žei­džia šir­dį. Žaiz­dos il­gai gy­ja... Ge­ri dar­bai šir­dį pa­glos­to. Pa­guo­džia. Ir už­mig­do. Kas ge­ra – už­si­mirš­ta. Šven­čių iš­va­ka­rė­se no­rė­tų­si iš­pur­ty­ti at­min­tį kaip der­lin­gą obe­lį...... Ne­pa­tin­gė­ki­me kad ir va­žiuo­dami stab­te­lė­ti prie pės­čio­jo kai­me ir už­kal­bin­ti: kaip se­ka­si? Pir­ma­die­nio ry­tą „Bir­žie­čių žo­džio“ La­mo­kė­liuo­se su­tik­ta Rai­mon­da su ve­ži­mė­liu pa­si­džiau­gė: prieš mė­ne­sį gi­mė duk­re­lė Luk­nė, bet... Ne­leng­va bu­vo įti­kin­ti Rai­mon­dą...

Biržų kaimo žmonės: „Rajono valdžiai esame nulis“

2016 m. gruodžio 23 d.
Pir­ma­die­nio va­ka­rą į Rin­kuš­kių bend­ruo­me­nės na­mus rin­ko­si Bir­žų kai­mų gy­ven­to­jai. Žmo­nės ti­kė­jo­si sulaukti ra­jo­no val­džios paaiš­ki­ni­mo, į ką at­si­žvelg­da­mi pro­jek­tuo­to­jai kei­čia jų gy­ve­na­mų­jų te­ri­to­ri­jų ri­bas. De­ja, ra­jo­no val­džia į gy­ven­to­jų kvie­ti­mą ne­rea­ga­vo – sam­bū­ry­je ne­pa­si­ro­dė, nors kvie­ti­mas me­rui Val­de­ma­rui Val­kiū­nui bu­vo įteik­tas as­me­niš­kai. Ko šio­je si­tua­ci­jo­je im­tis, žmo­nėms pa­ta­rė į su­si­rin­ki­mą at­vy­kę Sei­mo na­riai Aud­rys Ši­mas ir Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius.Rin­kuš­kių...

Valdžia pažadus tesės, jeigu pasakų jai avinėlis padės?

2016 m. gruodžio 20 d.
Nuo­mo­nių ty­rė­jai pa­si­klau­sė: ką mes gal­vo­ja­me apie nau­ją­ją val­džią? Sup­ran­ta­ma, jie klau­si­nė­jo ir ki­tų da­ly­kų, bet svar­biau­sia bu­vo pa­si­žiū­rė­ti, ko­kios pi­lie­čių nuo­tai­kos po ne­se­niai įvy­ku­sių Sei­mo rin­ki­mų. Kol kas vis­kas ge­rai. Nau­jai iš­rink­ta val­džia žmo­nės dar ne­nu­si­vy­lė. Pa­si­ti­kė­ji­mas ne­tgi išau­go. Gy­ven­to­jų ap­klau­sas vyk­dė du vie­šo­sios nuo­mo­nės ap­klau­sų ty­rė­jai. Kom­pa­ni­ja „Bal­ti­jos ty­ri­mai“, ku­rios re­zul­ta­tus pa­skel­bė „Va­ka­ro ži­nių“ dien­raš­tis. Ir „Vil­mo­rus“ bend­ro­vė, ku­rios...

Povilas Januševičius: prelatas, profesorius, kalbininkas

2016 m. gruodžio 20 d.
Bū­si­mas Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos pro­fe­so­rius Po­vi­las Ja­nu­še­vi­čius gi­mė 1866 me­tų gruo­džio 17 die­ną (nau­juo­ju sti­liu­mi 29 die­ną). Mo­kė­si Bir­žų pra­džios mo­kyk­lo­je, vė­liau moks­lus tę­sė Ry­go­je. 1886 me­tais bai­gęs Ry­gos Alek­sand­ro gim­na­zi­ją, įsto­jo į Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­ją. 1888 me­tais klie­ri­ko J. Tu­mo-Vaiž­gan­to ini­cia­ty­va se­mi­na­ri­jo­je bu­vo įkur­ta slap­ta klie­ri­kų or­ga­ni­za­ci­ja „Lie­tu­vos my­lė­to­jai“. Jai pri­klau­sė ir Po­vi­las Ja­nu­še­vi­čius.
Su pa­gy­ri­mu iš­lai­kęs...

Lyrinė Aldonos biografija

2016 m. gruodžio 20 d.
„Ar kar­vę mel­žiu, ar dar­žą ra­viu, ki­še­nė­je vi­sa­da są­siu­vi­nys“, – apie vi­sur gims­tan­čias ei­les kal­bė­jo pir­mo­sios poe­zi­jos kny­gos „Trum­pam atė­jus“ au­to­rė Al­do­na Jo­ne­liūkš­tie­nė. Ne tik ei­lė­mis sa­vo gy­ve­ni­mą pa­sa­ko­ja Al­do­na, bet ir nė­ri­niais, mez­gi­niais, ku­riais kny­gos pri­sta­ty­mo šven­tė­je pa­puo­šė sa­vo gra­žuo­les anū­kes, duk­rą ir mar­čią.Kny­gos pri­sta­ty­me poe­zi­jos my­lė­to­jus pa­si­ti­ko kar­py­ti an­ge­lai ir kank­lių mu­zi­ka. Ren­gi­nio ve­dė­ja, li­te­ra­tų klu­bo „Vers­mė“ va­do­vė...

Guodžiuose sutvisko vienkiemis

2016 m. gruodžio 20 d.
„Gal su­do­mins? Al­mos ir Sau­liaus so­dy­ba Guo­džių kai­me vir­to ma­žuo­ju Li­do par­ku, ne­be­bū­ti­na va­žiuot į Ry­gą...“ – „Bir­žie­čių žo­dį“ į pa­tį ato­kiau­sią Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jos pa­kraš­tį kvie­čia šu­kio­nie­tės Ri­tos ži­nu­tė. Vyks­ta­me.Tems­ta. Al­mos ir Sau­liaus Ba­čiu­lių so­dy­ba auš­ros ar va­ka­ro ža­rai lyg dai­li­nin­kui dro­bė su po­rė­miu. Įvai­rias­pal­vės lieps­ne­lės ant kal­ne­lio brai­žo eg­lu­tę, brūkš­niuo­ja var­vek­lių ir miš­ko žvė­re­lių kon­tū­rus. Prie šu­li­nio, ant klė­ties sie­nos žyb­čio­ja ve­ži­mo ra­tai. Mirk­čio­ja...

Įstatymo taikinyje – kūdikiai

2016 m. gruodžio 20 d.
Įsi­ga­lio­ju­sios gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos nu­tei­ki­nė­ja mo­ti­nas prieš sa­vo kū­di­kius. Prie sa­vi­val­dy­bės dek­la­ra­vu­sios gy­ve­na­mą­ją vie­tą mo­ti­nos, ne­pa­tei­ku­sios duo­me­nų apie būs­tą, ku­ria­me gy­ve­na, – ant­ra­rū­šės. Jos ne­be­gau­na jo­kių pa­šal­pų, iš­mo­kų. Jų gi­mę kū­di­kiai – ne­be­re­gist­ruo­ja­mi. Jei­gu no­ri val­džios „pri­vi­le­gi­jų“, tapk be­na­me ar­ba sėsk už gro­tų. O jei­gu sa­vo vai­kui lin­ki švie­ses­nio gy­ve­ni­mo – siųsk jį į glo­bos na­mus.Dvip­ras­miš­ko­je pa­dė­ty­je at­si­dū­rė...

„MANO kraujas – VISŲ kraujas

2016 m. gruodžio 20 d.
(Pa­reng­ta pa­gal IQ žur­na­lo 2016 m. spa­lis Nr. 10 (da­ta) žur­na­lis­tės Lau­ros Či­gins­kai­tės straips­nį).2017-ier­ji – Na­cio­na­li­niam krau­jo cent­rui – di­die­ji lū­žio, iš­šū­kio me­tai. Per atei­nan­čius me­tus Lie­tu­vo­je pla­nuo­ja­ma pa­siek­ti 100-pro­cen­ti­nę neat­ly­gin­ti­ną do­no­rys­tę!
Lie­tu­vo­je prieš tre­jus me­tus tik maž­daug 30 pro­c. do­no­rų krau­ją au­ko­da­vo neat­ly­gin­ti­nai, o jau 2016 me­tų rug­sė­jo mėn. šis ro­dik­lis sie­kė net 88 pro­c.
Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro di­rek­to­rė...

Blogas naujienas galima įveikti geromis naujienomis

2016 m. gruodžio 16 d.
* * *
Ne­leng­vos die­nos Mi­nist­rų ka­bi­ne­to nau­jo­kams. Pir­mo­sio­mis die­no­mis jie at­vi­ri, kaip ne­pers­kai­ty­tos kny­gos. Ne vie­nas iš jų spin­du­liuo­ja idea­liz­mu, pa­tik­lu­mu. Taip ir pa­puo­la į ži­niask­lai­dos ir po­li­ti­nių opo­nen­tų pink­les. Pa­sa­ky­si, kad po­pie­ri­niui plas­ti­ki­niui ka­vos puo­de­liui rei­kė­tų įves­ti 1 eu­ro mo­kes­tį, dau­giau nie­ko ga­li ne­be­sa­ky­ti. Links­niuos ke­lias die­nas tą puo­de­lį vi­si, kas ne­tin­gi. Kol bus ras­ta nau­ja au­ka. Ži­niask­lai­dai...

Atvirukų nuotaikos. Nuo 1922-ųjų iki 2012-ųjų metų

2016 m. gruodžio 16 d.
Į Ger­ma­niš­kio mo­kyk­lą-dau­gia­funk­cį cent­rą, bib­lio­te­kos pa­da­li­nį, su­bė­go ka­lė­di­niai ir nau­ja­me­ti­niai at­vi­ru­kai. Nuo 1922-ųjų iki 2012-ųjų. Bran­giau­siems žmo­nėms siųs­ti ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir Lat­vi­jos, Vo­kie­ti­jos, Nor­ve­gi­jos... Iš­kar­py­ti, kli­juo­ti, fo­tog­ra­fuo­ti, su­suk­ti iš įvai­rių juos­te­lių, siu­vi­nė­ti. Pa­ro­do­je apie 200 at­vi­ru­kų. Ir vi­si skir­tin­gi. Bet svei­ki­ni­mai ant kiek­vie­no iš­ve­džio­ti ran­ka: su plunks­na­ko­čiu, tu­ši­nu­ku, par­ke­riu...In­ter­ne­tas, te­le­fo­nai...

Kas vienija mieliūniečius

2016 m. gruodžio 16 d.
Prie plen­to drie­kia­si Mie­liū­nų gy­ven­vie­tė. Kai­mo po­ky­čiai kaip ant del­no. Apš­vies­tos gat­vės. Nau­jas spor­to aikš­ty­nas. Žai­di­mų aikš­te­lė vai­kams. Du tre­ni­ruok­liai. Bend­ruo­me­nę vie­ni­ja ne tik džiaugs­mai, tal­kos. Ko­dėl mie­liū­nie­tis, ne bend­ruo­me­nės na­rys Pa­ve­las Poš­ka brau­kia aša­rą?– Me­tai bū­tų ne­blo­gi, jei­gu ne gais­ras. Pa­ve­las – ne bend­ruo­me­nės na­rys, bet mū­sų kai­my­nas. Są­ži­nė ne­lei­do jo pa­lik­ti li­ki­mo va­liai. Kai su­de­gė na­mai, rė­mė­me jį mais­tu. Su­rin­ko­me ir pa­ta­ly­nės, dra­bu­žių...

Valdžia suka galvas, kaip mums didžią šventę surengti

2016 m. gruodžio 13 d.
* * *
Pa­si­ro­do, ka­den­ci­ją bai­gu­si Vy­riau­sy­bė di­džios šven­tės neuž­mir­šo ir pa­ren­gė šimt­me­čio mi­nė­ji­mo pla­ną. Į šven­tės pro­gra­mą įtrau­kė net 477 ren­gi­nius. Sup­la­na­vo pa­sta­ty­ti dau­giau kaip 60 mo­nu­men­tų, at­mi­ni­mo len­tų, bius­tų, su­tvar­ky­ti Va­sa­rio 16-osios ak­to sig­na­ta­rų gim­ti­nes, iš­leis­ti apie dvi de­šim­tis is­to­ri­nių lei­di­nių, iš­leis­ti pa­što ženk­lų se­ri­ją, su­reng­ti dai­nų šven­tę, su­kur­ti fil­mų... Prie šimt­me­čio mi­nė­ji­mo ren­gi­nių nu­ma­ty­ta da­ly­vau­ti Leip­ci­go ir Lon­do­no kny­gų mu­gė­se...

Rinkuškių bendruomenė nenori į kitą teritoriją

2016 m. gruodžio 13 d.
Rin­kuš­kių gy­ven­to­jams ne­ra­mu: ke­ti­na­ma keis­ti Rin­kuš­kių te­ri­to­ri­jos ri­bas. Dėl to vie­nos val­dos pa­klius į Bir­žų mies­to, ki­tos – į Bir­žų kai­mo te­ri­to­ri­ją, o tre­čios liks ten, kur bu­vu­sios. Ypač ne­ri­mau­ja Rin­kuš­kių bend­ruo­me­nė. Bend­ruo­me­nės na­mai pa­ten­ka į Bir­žų kai­mo te­ri­to­ri­ją. Dėl šio po­ky­čio bend­ruo­me­nė pa­tir­tų ne­ma­žų iš­lai­dų.Rin­kuš­kių bend­ruo­me­nės žmo­nės juo­kau­ja, jog pro bend­ruo­me­nės pa­sta­to lan­gus ma­to­mas vaiz­das ver­tas mi­li­jo­no: Šir­vė­nos eže­ras, Pi­lis... Gal kam iš­skir­ti­nė­je vie­to­je...

Profesorius iš Kadarų

2016 m. gruodžio 13 d.
„Gi­miau ir užau­gau, – yra ra­šęs Jo­nas Da­gys, – Ka­da­rų kai­me, re­li­gin­go­je vi­du­ti­nių vals­tie­čių šei­mo­je. Pra­di­nį moks­lą įgi­jau iš tė­vų. Mo­ti­na iš mal­dak­ny­gės, va­di­na­mos „Kan­cio­no­lu“, iš­mo­kė ma­ne skai­ty­ti, nors pa­skui nu­pir­ko ir ele­men­to­rių, iš ku­rio mo­kiau­si ra­šy­ti. Tė­vas pa­mo­kė ma­ne ru­sų kal­bos, taip pat šiek tiek skai­čiuo­ti“.
Bū­si­mo pro­fe­so­riaus mo­ti­na bu­vo ži­no­ma žo­li­nin­kė. Po dau­ge­lio me­tų sa­vo die­no­raš­ty­je Jo­nas Da­gys pri­si­mins, kad mo­ti­na kvies­da­vo jį per Jo­ni­nes ir...

Dienos populiariausi

Įregistruoti naujagimiai

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Darželinukai bus maitinami pigiau

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas