(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Biržų rajone

Už švarią aplinką, kiek paprašys, tiek ir sumokėsime

2017 m. sausio 6 d.
Per­nai džiau­gė­mės nau­jie­na – va­sa­rį pra­dė­jo veik­ti gė­ri­mų pa­kuo­čių už­sta­to sis­te­ma. Be­mat švie­ses­nės ta­po pa­miš­kės ir pa­ke­lės, pau­piai ir pae­že­rės. Ne­be­si­mė­tė kur pa­kliū­na plas­ti­ko bu­te­liai, skar­di­nės. Mat par­duo­tu­vė­se, pirk­da­mi gė­ri­mus, už juos pri­mo­kė­da­vo­me po 10 cen­tų. Kai ta­ros su­pirk­tu­vėms su­grą­žin­da­vo­me pa­kuo­tes, mums tuos 10 cen­tų už kiek­vie­ną skar­di­nę ar bu­te­lį su­grą­žin­da­vo. Už tuos pi­ni­gus ga­lė­jo­me pirk­ti ką pa­no­rė­ję ar­ba tie­siog gry­nais at­gau­ti už­sta­to pi­ni­gė­lius...

Pirmosios Godos godelės

2017 m. sausio 6 d.
Bir­žie­čių stu­den­tų Ine­tos ir Ed­vi­no Gin­tau­tų šei­mą 2017-ie­ji me­tai nu­džiu­gi­no. Jiems gi­mė duk­ry­tė. Tė­ve­liai sa­vo pir­ma­gi­mei do­va­no­jo Go­dos var­dą.Tre­čia­die­nį iš Pas­va­lio į Šiekš­ti­nin­kų kai­mą jau­ni lai­min­gi tė­ve­liai Ine­ta ir Ed­vi­nas Gin­tau­tai par­si­ve­žė sa­vo pir­ma­gi­mę Go­dą. Mer­gai­tė gi­mė sau­sio 1 die­ną 20.04 val. Ji ne tik jau­niau­sia šių me­tų bir­žie­tė, bet ir pir­ma­sis Pas­va­lio li­go­ni­nės Aku­še­ri­jos sky­riu­je 2017 me­tais gi­męs kū­di­kis. Go­dos gy­ve­ni­mas pra­si­dė­jo svei­ki­ni­mais...

Sninga

2017 m. sausio 6 d.
– Ki­tą sa­vai­tę mo­ki­nu­kai po ato­sto­gų su­grįš į mo­kyk­las. Mus gąs­di­na ki­tos sa­vai­tės me­teo­ro­lo­gų pro­gno­zės. Jei­gu ateis smar­kes­ni šal­čiai, sun­ku bus už­ves­ti au­to­bu­sus. Iš anks­to at­si­pra­šo­me už ne­pa­to­gu­mus, – kal­bė­jo di­rek­to­rė.
*
Anks­ty­vą tre­čia­die­nio ry­tą į Pa­ro­vė­jos se­niū­ni­ją pas se­niū­nę Gai­lu­tę Ta­mu­lė­nie­nę at­sku­bė­jo Drą­sei­kių kai­mo ūki­nin­kas Ra­mū­nas Ske­ber­dis. Pa­gal su­tar­tį ūki­nin­kas va­lo už­pus­ty­tus ke­lius sa­vo tech­ni­ka. Se­niū­nė ūki­nin­kui pa­rū­pi­no vie­ti­nių ke­lių že­mė­la­pį. Per pū­gas...

Jeigu nenusidėsime, tada sau ir valdžiai labiau patiksime?

2016 m. gruodžio 30 d.
* * *
Tuoj pa­si­tik­si­me Nau­juo­sius me­tus. Vėl ne prie tuš­čių sta­lų. To­dėl ta pro­ga rei­kia pri­si­min­ti 7 di­džiau­sias nuo­dė­mes. Juk tre­čio­je vie­to­je šių nuo­dė­mių są­ra­še įra­šy­tas ap­si­ri­ji­mas. Dar ki­taip – ne­sai­kin­gu­mas val­gant ir ge­riant. To­dėl da­bar ne vie­nam rei­kė­tų at­gai­lau­ti. Juk per Ka­lė­das su­val­gė­me dau­giau nei de­rė­jo. Žmo­gaus kū­no ži­no­vai aiš­ki­na, jog mū­sų skran­džiai – ne sta­ti­nės. Skran­džių tal­pa – apie 1,5 lit­ro. Kad neap­si­ry­tu­me, nor­ma­liai virš­kin­tu­me, vie­nu pri­sė­di­mu...

Paskutinis metų papolitikavimas

2016 m. gruodžio 30 d.
Praė­ju­sį tre­čia­die­nį pa­sku­ti­nį kar­tą šiais me­tais po­sė­džia­vo ra­jo­no po­li­ti­kai. Šven­ti­nė­mis nuo­tai­ko­mis po­sė­dy­je ne­kve­pė­jo, šam­pa­no tau­rės ne­skam­bė­jo. Po­li­ti­kai priė­mė spren­di­mus, ku­rie gal­būt net jiems pa­tiems bu­vo keis­ti: Ger­ma­niš­kio bend­ruo­me­nę at­lei­do nuo mo­kes­čių, ku­rių ji dar ne­mo­kė­jo, pa­klu­so griež­tai me­ro po­zi­ci­jai ne­svars­ty­ti pa­pil­do­mo klau­si­mo dėl VšĮ „Vai­ko užuo­vė­jos“, nors koa­li­ci­jo­je bal­sa­vo, kad šis klau­si­mas bū­tų svars­to­mas ir t. t.Šį kar­tą po­sė­džiau­to­jų...

Visko iš Kalėdų Senelio negausim

2016 m. gruodžio 23 d.
Sma­gu ste­bė­ti, kaip mū­sų nau­jo­ji val­džia val­džios va­de­les ima. Kaip pir­muo­sius žings­nius žen­gia. Bū­na, jog žings­nį žen­gia, ir per pu­sę žings­nio at­gal at­si­trau­kia. Mat nė­ra leng­va grei­tai įgy­ven­din­ti vi­sus no­rus. Ge­rai, kad tų no­rų yra. Tad bus ir ju­dė­ji­mo. Kai po­li­ti­kai ju­dės, neap­ker­pė­si­me ir mes. Vi­suo­me­nė žva­liau jau­sis. Ap­ta­ri­nės, gin­čy­sis, pa­ta­ri­nės. Ta­da ir val­džia žmo­niš­kiau jau­sis. Mū­sų stu­mia­ma eis ne at­gal, o į prie­kį. Kar­tu ei­da­mi tu­rė­tu­me nuei­ti ten, kur...

Nenuleiskime rankų...

2016 m. gruodžio 23 d.
Skre­biš­kie­tė Ma­ry­tė tei­si: blo­gi dar­bai su­žei­džia šir­dį. Žaiz­dos il­gai gy­ja... Ge­ri dar­bai šir­dį pa­glos­to. Pa­guo­džia. Ir už­mig­do. Kas ge­ra – už­si­mirš­ta. Šven­čių iš­va­ka­rė­se no­rė­tų­si iš­pur­ty­ti at­min­tį kaip der­lin­gą obe­lį...... Ne­pa­tin­gė­ki­me kad ir va­žiuo­dami stab­te­lė­ti prie pės­čio­jo kai­me ir už­kal­bin­ti: kaip se­ka­si? Pir­ma­die­nio ry­tą „Bir­žie­čių žo­džio“ La­mo­kė­liuo­se su­tik­ta Rai­mon­da su ve­ži­mė­liu pa­si­džiau­gė: prieš mė­ne­sį gi­mė duk­re­lė Luk­nė, bet... Ne­leng­va bu­vo įti­kin­ti Rai­mon­dą...

Biržų kaimo žmonės: „Rajono valdžiai esame nulis“

2016 m. gruodžio 23 d.
Pir­ma­die­nio va­ka­rą į Rin­kuš­kių bend­ruo­me­nės na­mus rin­ko­si Bir­žų kai­mų gy­ven­to­jai. Žmo­nės ti­kė­jo­si sulaukti ra­jo­no val­džios paaiš­ki­ni­mo, į ką at­si­žvelg­da­mi pro­jek­tuo­to­jai kei­čia jų gy­ve­na­mų­jų te­ri­to­ri­jų ri­bas. De­ja, ra­jo­no val­džia į gy­ven­to­jų kvie­ti­mą ne­rea­ga­vo – sam­bū­ry­je ne­pa­si­ro­dė, nors kvie­ti­mas me­rui Val­de­ma­rui Val­kiū­nui bu­vo įteik­tas as­me­niš­kai. Ko šio­je si­tua­ci­jo­je im­tis, žmo­nėms pa­ta­rė į su­si­rin­ki­mą at­vy­kę Sei­mo na­riai Aud­rys Ši­mas ir Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius.Rin­kuš­kių...

Valdžia pažadus tesės, jeigu pasakų jai avinėlis padės?

2016 m. gruodžio 20 d.
Nuo­mo­nių ty­rė­jai pa­si­klau­sė: ką mes gal­vo­ja­me apie nau­ją­ją val­džią? Sup­ran­ta­ma, jie klau­si­nė­jo ir ki­tų da­ly­kų, bet svar­biau­sia bu­vo pa­si­žiū­rė­ti, ko­kios pi­lie­čių nuo­tai­kos po ne­se­niai įvy­ku­sių Sei­mo rin­ki­mų. Kol kas vis­kas ge­rai. Nau­jai iš­rink­ta val­džia žmo­nės dar ne­nu­si­vy­lė. Pa­si­ti­kė­ji­mas ne­tgi išau­go. Gy­ven­to­jų ap­klau­sas vyk­dė du vie­šo­sios nuo­mo­nės ap­klau­sų ty­rė­jai. Kom­pa­ni­ja „Bal­ti­jos ty­ri­mai“, ku­rios re­zul­ta­tus pa­skel­bė „Va­ka­ro ži­nių“ dien­raš­tis. Ir „Vil­mo­rus“ bend­ro­vė, ku­rios...

Povilas Januševičius: prelatas, profesorius, kalbininkas

2016 m. gruodžio 20 d.
Bū­si­mas Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos pro­fe­so­rius Po­vi­las Ja­nu­še­vi­čius gi­mė 1866 me­tų gruo­džio 17 die­ną (nau­juo­ju sti­liu­mi 29 die­ną). Mo­kė­si Bir­žų pra­džios mo­kyk­lo­je, vė­liau moks­lus tę­sė Ry­go­je. 1886 me­tais bai­gęs Ry­gos Alek­sand­ro gim­na­zi­ją, įsto­jo į Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­ją. 1888 me­tais klie­ri­ko J. Tu­mo-Vaiž­gan­to ini­cia­ty­va se­mi­na­ri­jo­je bu­vo įkur­ta slap­ta klie­ri­kų or­ga­ni­za­ci­ja „Lie­tu­vos my­lė­to­jai“. Jai pri­klau­sė ir Po­vi­las Ja­nu­še­vi­čius.
Su pa­gy­ri­mu iš­lai­kęs...

Lyrinė Aldonos biografija

2016 m. gruodžio 20 d.
„Ar kar­vę mel­žiu, ar dar­žą ra­viu, ki­še­nė­je vi­sa­da są­siu­vi­nys“, – apie vi­sur gims­tan­čias ei­les kal­bė­jo pir­mo­sios poe­zi­jos kny­gos „Trum­pam atė­jus“ au­to­rė Al­do­na Jo­ne­liūkš­tie­nė. Ne tik ei­lė­mis sa­vo gy­ve­ni­mą pa­sa­ko­ja Al­do­na, bet ir nė­ri­niais, mez­gi­niais, ku­riais kny­gos pri­sta­ty­mo šven­tė­je pa­puo­šė sa­vo gra­žuo­les anū­kes, duk­rą ir mar­čią.Kny­gos pri­sta­ty­me poe­zi­jos my­lė­to­jus pa­si­ti­ko kar­py­ti an­ge­lai ir kank­lių mu­zi­ka. Ren­gi­nio ve­dė­ja, li­te­ra­tų klu­bo „Vers­mė“ va­do­vė...

Guodžiuose sutvisko vienkiemis

2016 m. gruodžio 20 d.
„Gal su­do­mins? Al­mos ir Sau­liaus so­dy­ba Guo­džių kai­me vir­to ma­žuo­ju Li­do par­ku, ne­be­bū­ti­na va­žiuot į Ry­gą...“ – „Bir­žie­čių žo­dį“ į pa­tį ato­kiau­sią Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jos pa­kraš­tį kvie­čia šu­kio­nie­tės Ri­tos ži­nu­tė. Vyks­ta­me.Tems­ta. Al­mos ir Sau­liaus Ba­čiu­lių so­dy­ba auš­ros ar va­ka­ro ža­rai lyg dai­li­nin­kui dro­bė su po­rė­miu. Įvai­rias­pal­vės lieps­ne­lės ant kal­ne­lio brai­žo eg­lu­tę, brūkš­niuo­ja var­vek­lių ir miš­ko žvė­re­lių kon­tū­rus. Prie šu­li­nio, ant klė­ties sie­nos žyb­čio­ja ve­ži­mo ra­tai. Mirk­čio­ja...

Įstatymo taikinyje – kūdikiai

2016 m. gruodžio 20 d.
Įsi­ga­lio­ju­sios gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos nu­tei­ki­nė­ja mo­ti­nas prieš sa­vo kū­di­kius. Prie sa­vi­val­dy­bės dek­la­ra­vu­sios gy­ve­na­mą­ją vie­tą mo­ti­nos, ne­pa­tei­ku­sios duo­me­nų apie būs­tą, ku­ria­me gy­ve­na, – ant­ra­rū­šės. Jos ne­be­gau­na jo­kių pa­šal­pų, iš­mo­kų. Jų gi­mę kū­di­kiai – ne­be­re­gist­ruo­ja­mi. Jei­gu no­ri val­džios „pri­vi­le­gi­jų“, tapk be­na­me ar­ba sėsk už gro­tų. O jei­gu sa­vo vai­kui lin­ki švie­ses­nio gy­ve­ni­mo – siųsk jį į glo­bos na­mus.Dvip­ras­miš­ko­je pa­dė­ty­je at­si­dū­rė...

„MANO kraujas – VISŲ kraujas

2016 m. gruodžio 20 d.
(Pa­reng­ta pa­gal IQ žur­na­lo 2016 m. spa­lis Nr. 10 (da­ta) žur­na­lis­tės Lau­ros Či­gins­kai­tės straips­nį).2017-ier­ji – Na­cio­na­li­niam krau­jo cent­rui – di­die­ji lū­žio, iš­šū­kio me­tai. Per atei­nan­čius me­tus Lie­tu­vo­je pla­nuo­ja­ma pa­siek­ti 100-pro­cen­ti­nę neat­ly­gin­ti­ną do­no­rys­tę!
Lie­tu­vo­je prieš tre­jus me­tus tik maž­daug 30 pro­c. do­no­rų krau­ją au­ko­da­vo neat­ly­gin­ti­nai, o jau 2016 me­tų rug­sė­jo mėn. šis ro­dik­lis sie­kė net 88 pro­c.
Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro di­rek­to­rė...

Blogas naujienas galima įveikti geromis naujienomis

2016 m. gruodžio 16 d.
* * *
Ne­leng­vos die­nos Mi­nist­rų ka­bi­ne­to nau­jo­kams. Pir­mo­sio­mis die­no­mis jie at­vi­ri, kaip ne­pers­kai­ty­tos kny­gos. Ne vie­nas iš jų spin­du­liuo­ja idea­liz­mu, pa­tik­lu­mu. Taip ir pa­puo­la į ži­niask­lai­dos ir po­li­ti­nių opo­nen­tų pink­les. Pa­sa­ky­si, kad po­pie­ri­niui plas­ti­ki­niui ka­vos puo­de­liui rei­kė­tų įves­ti 1 eu­ro mo­kes­tį, dau­giau nie­ko ga­li ne­be­sa­ky­ti. Links­niuos ke­lias die­nas tą puo­de­lį vi­si, kas ne­tin­gi. Kol bus ras­ta nau­ja au­ka. Ži­niask­lai­dai...

Atvirukų nuotaikos. Nuo 1922-ųjų iki 2012-ųjų metų

2016 m. gruodžio 16 d.
Į Ger­ma­niš­kio mo­kyk­lą-dau­gia­funk­cį cent­rą, bib­lio­te­kos pa­da­li­nį, su­bė­go ka­lė­di­niai ir nau­ja­me­ti­niai at­vi­ru­kai. Nuo 1922-ųjų iki 2012-ųjų. Bran­giau­siems žmo­nėms siųs­ti ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir Lat­vi­jos, Vo­kie­ti­jos, Nor­ve­gi­jos... Iš­kar­py­ti, kli­juo­ti, fo­tog­ra­fuo­ti, su­suk­ti iš įvai­rių juos­te­lių, siu­vi­nė­ti. Pa­ro­do­je apie 200 at­vi­ru­kų. Ir vi­si skir­tin­gi. Bet svei­ki­ni­mai ant kiek­vie­no iš­ve­džio­ti ran­ka: su plunks­na­ko­čiu, tu­ši­nu­ku, par­ke­riu...In­ter­ne­tas, te­le­fo­nai...

Kas vienija mieliūniečius

2016 m. gruodžio 16 d.
Prie plen­to drie­kia­si Mie­liū­nų gy­ven­vie­tė. Kai­mo po­ky­čiai kaip ant del­no. Apš­vies­tos gat­vės. Nau­jas spor­to aikš­ty­nas. Žai­di­mų aikš­te­lė vai­kams. Du tre­ni­ruok­liai. Bend­ruo­me­nę vie­ni­ja ne tik džiaugs­mai, tal­kos. Ko­dėl mie­liū­nie­tis, ne bend­ruo­me­nės na­rys Pa­ve­las Poš­ka brau­kia aša­rą?– Me­tai bū­tų ne­blo­gi, jei­gu ne gais­ras. Pa­ve­las – ne bend­ruo­me­nės na­rys, bet mū­sų kai­my­nas. Są­ži­nė ne­lei­do jo pa­lik­ti li­ki­mo va­liai. Kai su­de­gė na­mai, rė­mė­me jį mais­tu. Su­rin­ko­me ir pa­ta­ly­nės, dra­bu­žių...

Valdžia suka galvas, kaip mums didžią šventę surengti

2016 m. gruodžio 13 d.
* * *
Pa­si­ro­do, ka­den­ci­ją bai­gu­si Vy­riau­sy­bė di­džios šven­tės neuž­mir­šo ir pa­ren­gė šimt­me­čio mi­nė­ji­mo pla­ną. Į šven­tės pro­gra­mą įtrau­kė net 477 ren­gi­nius. Sup­la­na­vo pa­sta­ty­ti dau­giau kaip 60 mo­nu­men­tų, at­mi­ni­mo len­tų, bius­tų, su­tvar­ky­ti Va­sa­rio 16-osios ak­to sig­na­ta­rų gim­ti­nes, iš­leis­ti apie dvi de­šim­tis is­to­ri­nių lei­di­nių, iš­leis­ti pa­što ženk­lų se­ri­ją, su­reng­ti dai­nų šven­tę, su­kur­ti fil­mų... Prie šimt­me­čio mi­nė­ji­mo ren­gi­nių nu­ma­ty­ta da­ly­vau­ti Leip­ci­go ir Lon­do­no kny­gų mu­gė­se...

Rinkuškių bendruomenė nenori į kitą teritoriją

2016 m. gruodžio 13 d.
Rin­kuš­kių gy­ven­to­jams ne­ra­mu: ke­ti­na­ma keis­ti Rin­kuš­kių te­ri­to­ri­jos ri­bas. Dėl to vie­nos val­dos pa­klius į Bir­žų mies­to, ki­tos – į Bir­žų kai­mo te­ri­to­ri­ją, o tre­čios liks ten, kur bu­vu­sios. Ypač ne­ri­mau­ja Rin­kuš­kių bend­ruo­me­nė. Bend­ruo­me­nės na­mai pa­ten­ka į Bir­žų kai­mo te­ri­to­ri­ją. Dėl šio po­ky­čio bend­ruo­me­nė pa­tir­tų ne­ma­žų iš­lai­dų.Rin­kuš­kių bend­ruo­me­nės žmo­nės juo­kau­ja, jog pro bend­ruo­me­nės pa­sta­to lan­gus ma­to­mas vaiz­das ver­tas mi­li­jo­no: Šir­vė­nos eže­ras, Pi­lis... Gal kam iš­skir­ti­nė­je vie­to­je...

Profesorius iš Kadarų

2016 m. gruodžio 13 d.
„Gi­miau ir užau­gau, – yra ra­šęs Jo­nas Da­gys, – Ka­da­rų kai­me, re­li­gin­go­je vi­du­ti­nių vals­tie­čių šei­mo­je. Pra­di­nį moks­lą įgi­jau iš tė­vų. Mo­ti­na iš mal­dak­ny­gės, va­di­na­mos „Kan­cio­no­lu“, iš­mo­kė ma­ne skai­ty­ti, nors pa­skui nu­pir­ko ir ele­men­to­rių, iš ku­rio mo­kiau­si ra­šy­ti. Tė­vas pa­mo­kė ma­ne ru­sų kal­bos, taip pat šiek tiek skai­čiuo­ti“.
Bū­si­mo pro­fe­so­riaus mo­ti­na bu­vo ži­no­ma žo­li­nin­kė. Po dau­ge­lio me­tų sa­vo die­no­raš­ty­je Jo­nas Da­gys pri­si­mins, kad mo­ti­na kvies­da­vo jį per Jo­ni­nes ir...

Dienos populiariausi

Įregistruoti naujagimiai

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Darželinukai bus maitinami pigiau

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />