(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Biržų rajone

Šis bei tas, apie šį bei tą

2015 m. birželio 19 d.
Val­dan­tie­ji aiš­ki­no, jog juos nu­ste­bi­no bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai, nes jie ne­va bal­sa­vo už pa­siū­ly­tą kan­di­da­tą. „Mes nu­spren­dė­me bal­suo­ti už. Mes su Pre­zi­den­te ne­su­ve­di­nė­ja­me jo­kių są­skai­tų, nes jo­kių są­skai­tų ne­tu­ri­me. Juo la­biau ne­su­ve­di­nė­ja­me sve­ti­mų są­skai­tų“, – po bal­sa­vi­mo aiš­ki­no so­cial­de­mok­ra­tė Ire­na Šau­lie­nė.
Ta­čiau bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai ro­do, jog dau­gu­mai Sei­mo na­rių Pre­zi­den­tės pa­siū­ly­tas kan­di­da­tas ne­pa­ti­ko ar neį­ti­ko. Po bal­sa­vi­mo Pre­zi­den­tū­ra...

Įsiplieskė karas dėl „Alaus kelio“ pavadinimo naudojimo

2015 m. birželio 19 d.
Ge­gu­žės 25 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja įga­lio­jo du as­me­nis at­sto­vau­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai Vals­ty­bės pa­ten­tų biu­re ir ki­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se ir veik­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos var­du. Ra­jo­no me­ras V. Val­kiū­nas pa­tvir­ti­no, jog Vals­ty­bės pa­ten­tų biu­ro Ape­lia­ci­niam sky­riui pro­tes­tas pa­teik­tas dėl TŪB „Rin­kuš­kiai“ pri­klau­san­čio pre­kių ženk­lo „Alaus ke­lias“ pri­pa­ži­ni­mo ne­ga­lio­jan­čiu. Anot me­ro, TŪB „Rin­kuš­kiai“, įre­gist­ruo­da­mi pre­kių ženk­lą...

Po pompastinio atidarymo paminklas užmirštas

2015 m. birželio 19 d.
Bir­žie­čiai ge­rai pa­me­na pa­mink­lo Sa­las­pi­lio mū­šiui at­min­ti ati­da­ry­mo iš­kil­mes per­nai, lie­pos 6-ąją, Vals­ty­bės (ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo) die­ną. Ati­da­rė­me – ir pa­mir­šo­me. Pa­mink­las sken­di žo­lė­se, iki jo rei­kia bris­ti žvy­ru. Ka­žin, ar toks ob­jek­tas pa­trau­kė nors vie­no tu­ris­to žvilgs­nį...Sta­ty­ti pa­mink­lą Sa­las­pi­lio mū­šiui at­min­ti Bir­žuo­se pa­siū­lė tuo­me­ti­nis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas A. Po­cius.
Lė­šas pa­mink­lui rin­ko...

Apie sporto objektų statybą ir atnaujinimą

2015 m. birželio 19 d.
Ant­ra­die­nį į su­si­ti­ki­mą su ra­jo­no me­ru Val­de­ma­ru Val­kiū­nu bu­vo at­vy­kęs mū­sų kraš­tie­tis Ri­tas Vai­gi­nas. Daug me­tų spor­to sri­ty­je dir­bęs R. Vai­gi­nas su­si­rū­pi­no, ar ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė fi­nan­siš­kai pri­si­dės prie Kaš­to­nų sta­dio­no at­nau­ji­ni­mo bei pa­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę dėl spor­to komp­lek­so sta­ty­bos vie­tos. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Aud­ris Mu­kas.Me­ras V. Val­kiū­nas ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R. Pau­ža svars­to...

Interneto saugumas: Lietuvoje ir Amerikoje

2015 m. birželio 16 d.
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­kri­ti­ka­vo Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją, jog ji pa­siel­gė neat­sa­kin­gai, jung­ti­nio šta­bo in­ter­ne­ti­nį pus­la­pį pa­ti­kė­ju­si ad­mi­nist­ruo­ti pri­va­čiai įmo­nei.
Taip ver­ti­na­mas įvy­kis. Jei­gu tą in­ter­ne­ti­nį pus­la­pį bū­tų sau­go­ję val­diš­ki pri­žiū­rė­to­jai, ta­da jau prie­šiš­ki pro­gra­mi­šiai nie­ko ne­bū­tų pe­šę? Sup­ran­ta­ma, ap­sau­gos ly­gis šiais lai­kais la­bai svar­bus da­ly­kas. Ta­čiau pa­na­šu, kad in­ter­ne­to erd­vė­je nie­kur nė­ra sau­gu.
Be­ne ki­tą die­ną po...

Lebeniškiuose ir akmuo kruta

2015 m. birželio 16 d.
Le­be­niš­kių kai­mo bend­ruo­me­nė pri­ven­gia eu­ro­pi­nių pro­jek­tų. Kai­mą gra­ži­na sa­vo jė­go­mis. To dar ne­ma­ty­ta: ker­ta­mi krū­my­nai, rau­na­mi kel­mai. Šie­nau­ja­ma. Su­kur­ti gė­ly­nai. At­si­ras ir vai­kų žai­di­mo aikš­te­lė.Prie­šais Šv. Ni­kand­ro cerk­vę ko­lū­ki­niais lai­kais sto­vė­jo san­dė­liai, grū­dų džio­vyk­la. Pas­ta­tai nu­griau­ti, te­ri­to­ri­ja ap­leis­ta. Me­tų me­tais ga­di­no vaiz­dą. Ga­vę Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jos su­ti­ki­mą ir šios te­ri­to­ri­jos sa­vi­nin­ko lei­di­mą, bend­ruo­me­nės na­riai nuo anks­ty­vo pa­va­sa­rio...

Sveikatos ministrės pastabos ir pastebėjimai

2015 m. birželio 16 d.
Penk­ta­die­nį Li­kė­nų ir Bir­žų gy­dy­mo įstai­go­se lan­kė­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė. Su­si­ti­ki­mo su mi­nist­re me­tu tarp slau­gy­to­jų ki­lo šur­mu­lys, kai mi­nist­rė pa­si­tei­ra­vo, ar slau­gy­to­joms pa­di­din­tos al­gos.Ap­si­lan­kiu­si Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nė­je, tei­gia­mai įver­ti­nu­si vie­tą ir pa­slau­gas, mi­nist­rė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė at­vy­ko į Bir­žų li­go­ni­nę su­si­tik­ti su Bir­žų me­di­kais. Kar­tu su mi­nist­re at­vy­ko Sei­mo na­rys Alek­sand­ras Zel­ti­nis bei ra­jo­no...

Rajono Tarybos posėdis: etatai, priedai ir neetiški pasisakymai

2015 m. birželio 16 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tė bu­vo su­šauk­tas neei­li­nis ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dis. Ja­me pa­tvir­tin­tas Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, o me­rui leis­ta steig­ti dar vie­no pa­ta­rė­jo pa­rei­gy­bę.Po­sė­dis pra­si­dė­jo ne­tra­di­ciš­kai – nuo sve­čio Be­ne­dik­to Med­ve­de­vo pra­šy­mo paau­ko­ti pi­ni­gų dar vie­nai jo epig­ra­mų ir ei­lė­raš­čių kny­gai iš­leis­ti. Pas­kai­tęs vie­nos sa­vo kny­gos api­bū­di­ni­mą ir pa­pra­šęs at­spė­ti, kas šį pa­gi­ria­mą­jį žo­dį pa­ra­šė, B. Med­ve­de­vas kny­ge­lę įtei­kė Ta­ry­bos na­riui A. Bu­tė­nui...

Kaip valdžia pasistengė, kad mūsų protai kelis mėnesius būtų užimti

2015 m. birželio 12 d.
Vy­riau­sy­bė Sei­mui pa­tei­kė nau­ją So­cia­li­nį mo­de­lį. Ja­me net 40 įvai­rių tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mų. Šie pa­kei­ti­mai api­ma dau­ge­lį Dar­bo ko­dek­so straips­nių. Nu­ma­to­mi pa­kei­ti­mai ir pa­šal­pų, so­cia­li­nių iš­mo­kų sri­ty­je. Ke­ti­na­ma in­dek­suo­ti pen­si­jas, ku­rios di­dė­tų, kai di­dės dir­ban­čių­jų pa­ja­mos.
***
Šis nau­ja­sis So­cia­li­nis mo­de­lis su­ra­šy­tas dau­giau kaip ant pu­sant­ro šim­to la­pų. Tai­gi: ga­na sto­ra kny­ga, ku­rią var­ty­si­me, gal­vas krai­py­si­me. Jau krai­po­me. Mat šie tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mai...

Bangų mūšoj – ir Danutės jaunystė

2015 m. birželio 12 d.
„Pri­boj“ ("Ban­gų mū­ša") – ant­ro­ji po­ka­rio trė­mi­mų ak­ci­ja. 1949 me­tų ko­vo 25-28 die­no­mis į ge­le­žin­ke­lio sto­tis su­vež­tos ir va­go­nais iš Lie­tu­vos iš­ga­ben­tos 8765 šei­mos. Be­veik 29 tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų. Su „Ban­gų mū­ša“ nu­plau­kė ir bir­žie­tės Da­nu­tės Vi­lei­šy­tės jau­nys­tė.Klė­ties sto­gas švie­čia vi­są ke­lią. Da­nu­tė Vi­lei­šy­tė, Va­bal­nin­ko pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nu­kė, žings­niuo­ja na­mo. Pro Il­ga­lau­kius į Nau­sė­džius. Atos­to­gos.
Ir na­muo­se – links­mos nuo­tai­kos. Jos ma­mu­tė, dvi se­se­rys tiek gra­žiai ir...

Apie pinigus ir pinigėlius

2015 m. birželio 9 d.
***
Štai pra­ne­ša­ma, kad nuas­me­nin­tais SOD­ROS duo­me­ni­mis, šių me­tų ba­lan­dį vie­nas mū­sų ša­lies įmo­nės va­do­vas už­dir­bo 109750 eu­rų. Neats­kai­čius mo­kes­čių. Šiam žmo­gui pri­skai­čiuo­ta al­ga yra net 157 kar­tus di­des­nė nei vi­du­ti­nis mū­sų ša­lies dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mas. Jis da­bar yra 699,8 eu­ro. Nė­ra skel­bia­ma, kas tas žmo­gus, gau­nan­tis to­kį gra­žų at­ly­gi­ni­mą. Spė­lio­ja­ma, jog to­kios al­gos ga­vė­jo gal rei­kė­tų ieš­ko­ti už­sie­nio ka­pi­ta­lo įmo­nė­se. Gal tai ko­kios nors in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ar...

Aloyzas Balčiūnas ir trys jo vaikai

2015 m. birželio 9 d.
Me­dei­kie­čio Aloy­zo Bal­čiū­no trys vai­kai au­go be mo­ti­niš­kos mei­lės. Ne­te­kęs pir­mo­sios, o pa­skui ir ant­ro­sios žmo­nos, vy­riš­kis su­ge­bė­jo pa­ts ne­pa­lūž­ti, sten­gė­si, kad jo dvi duk­ros ir vi­su dvi­de­šimt­me­čiu už jas jau­nes­nis sū­nus kuo ma­žiau jaus­tų ma­mos ne­tek­tį. Šiuo me­tu vie­na duk­ra au­gi­na de­šimt­me­tį sū­nų, ki­ta – ma­žą duk­ry­tę. Abie­jų šei­mos gy­ve­na ne­to­lie­se, daž­nai lan­ko­si pas tė­tį. Aloy­zo sū­nui da­bar jau dvi­de­šimt dve­ji, jis šiuo me­tu stu­di­juo­ja ir yra su­si­ra­dęs dar­bą. Me­dei­kie­tis...

Devintinės Latvijos pasienyje

2015 m. birželio 9 d.
Praė­ju­sį sek­ma­die­nį ka­ta­li­kai šven­tė De­vin­ti­nes (Švč. Kris­taus Kū­no ir Krau­jo šven­tė). Šven­tė ski­ria­ma Švč. Sak­ra­men­tui gar­bin­ti. De­vin­ti­nės šven­čia­mos ket­vir­ta­die­nį, po Sek­mi­nių ok­ta­vos, t. y. še­šias­de­šim­tą­ją die­ną po Ve­ly­kų. Dau­gu­mo­je kraš­tų ši li­tur­gi­nė iš­kil­mė nu­ke­lia­ma į sek­ma­die­nį. Per De­vin­ti­nes ren­gia­mos iš­kil­min­gos pro­ce­si­jos. To­kios pro­ce­si­jos vy­ko ir Bir­žų de­ka­na­to pa­ra­pi­jų baž­ny­čio­se. Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos pa­sie­ny­je De­vin­ti­nės – iš­skir­ti­nės. Tarp­tau­ti­nės. Skaist­kal­nės Švč. Mer­ge­lės...

Biržiečių klausimai Seimo nariui: nuo šilumos ūkio iki pūvančių obuolių

2015 m. birželio 9 d.
Penk­ta­die­nio po­pie­tę į su­si­ti­ki­mą atė­ju­sius rin­kė­jus Sei­mo na­rys Alek­sand­ras Zel­ti­nis ir jo žmo­na Si­min pa­si­ti­ko su ka­va ir na­mi­niais sau­sai­niais. Pak­lau­sy­ti, apie ką kal­bės Sei­mo na­rys ir jo kvies­ti­niai sve­čiai, už­duo­ti klau­si­mų su­si­rin­ko pil­nu­tė­lė sa­lė bir­žie­čių.Į su­si­ti­ki­mą bir­žie­čius vi­lio­jo ne tik Sei­mo na­rio Alek­sand­ro Zel­ti­nio ata­skai­ta rin­kė­jams (ją per­skai­ty­ti bu­vo ga­li­ma iš anks­to ra­jo­no spau­do­je), bet ir kvies­ti­niai sve­čiai...

Kelios mintys po to, kai aukšti valdžios žmonės atsiskaitė tautai

2015 m. birželio 5 d.
Sei­me Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius pri­sta­tė Vy­riau­sy­bės veik­los ata­skai­tą už 2014 me­tus. Atas­kai­to­je bu­vo ap­žvelg­ti praė­ju­siais me­tais įgy­ven­din­ti pro­jek­tai, ki­ti dar­bai. Pa­si­džiaug­ta, jog di­dė­jo gy­ven­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis. At­pi­go elekt­ra, du­jos, šil­dy­mas. Bu­vo pra­dė­tos grą­žin­ti anks­tes­nių val­dan­čių­jų nu­rėž­tos pen­si­jos.
Pa­sak po­no But­ke­vi­čiaus, net esant geo­po­li­ti­niams iš­šū­kiams dėl Ru­si­jos em­bar­go, Vy­riau­sy­bė su­ge­bė­jo eko­no­mi­ką...

Tėvo duona

2015 m. birželio 5 d.
Liu­das Ka­ri­to­nas – jau­nas tė­ve­lis. Jam 28 me­tai. Liu­das su žmo­na Li­na Nau­sė­džiuo­se au­gi­na dvi duk­ras. Ma­ją ir Ra­są. Tė­ve­lis na­muo­se tik sve­čias. Bet vi­sų my­li­mas, lau­kia­mas. Už ką?Ma­jai – 6, o Ra­sai – 3 me­tai. Mer­gy­tės di­džiuo­ja­si: jų tė­tis Lie­tu­vo­je sta­tė Val­do­vų rū­mus!
Ma­jos ir Ra­sos tė­tis Liu­das Ka­ri­to­nas – stog­den­gys, dai­li­dė, be­to­nuo­to­jas. Na­muo­se tik sve­čias. Jo ob­jek­tai iš­si­bars­tę po di­džiuo­sius mies­tus. Į na­mus Nau­sė­džių kai­man Liu­das grį­žo po ke­lių sa­vai­čių...

Virginijaus plaustu per Širvėnos ežerą

2015 m. birželio 5 d.
Tre­čia­die­nį Šir­vė­nos eže­ro pa­kran­tė­je pri­si­švar­ta­vo bir­žie­čio vers­li­nin­ko Vir­gi­ni­jaus Un­dzė­no plaus­tas. Bir­žie­čių ir mies­to sve­čių pra­mo­gai.Vi­dur­die­nį, po­li­ci­nin­kų eki­pa­žo ly­di­mas į Šir­vė­nos eže­ro pa­kran­tę at­va­žia­vo plaus­tas. Plaus­to sa­vi­nin­kas, vers­li­nin­kas Vir­gi­ni­jus Un­dzė­nas „Bir­žie­čių žo­džiui“ pa­sa­ko­jo: su­ma­ny­mą bran­di­nęs ke­le­rius me­tus. Nors Bir­žų kraš­te van­dens pra­mo­gų ne­trūks­ta: val­tys, bai­da­rės, van­dens dvi­ra­čiai, bet poil­siau­to­jams ir...

Rimantas Pauža: „Atėjau ne posto užimti, o rimtai dirbti“

2015 m. birželio 5 d.
Ant­ra­die­nį, bai­gian­tis dar­bo die­nai, su­ta­rė­me po­kal­bį su nau­juo­ju Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Ri­man­tu Pau­ža. Di­rek­to­rius vos spė­jo su­ktis dar­buo­se, tad po­kal­bis bu­vo trum­pas ir konk­re­tus. Nau­ja­sis Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­pa­sa­ko­jo apie sa­vo šei­mą, po­mė­gius ir pla­nus Bir­žuo­se.Kal­ba­mės tre­čią Jū­sų dar­bo die­ną nau­jo­se pa­rei­go­se. Ką nu­vei­kė­te?Su­si­ti­kau su Ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais. Nu­ra­mi­nau, kad re­for­mų ne­da­ry­siu, kol su vi­sais...

Gal jau laikas ne politikus, o bankininkus partijų priekyje pastatyti?

2015 m. birželio 2 d.
Po­li­ti­ka ir mesPo­no Ma­zu­ro­nio pa­vyz­dys ga­na pa­mo­kan­tis. Per ankš­ta pa­si­da­ro sa­vo par­ti­jo­je, pa­bė­gi į ki­tą ir at­si­du­ri vir­šū­nė­je. Apsk­ri­tai, bė­gio­ji­mai mū­sų pa­dan­gė­je nė­ra jo­kia nau­jie­na. Bė­gio­ja iš­rink­tie­ji Sei­me iš vie­nos frak­ci­jos į ki­tą. Bė­gio­ja iš­rink­tie­ji sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se iš vie­nos par­ti­jos į ki­tą. Laks­to ir laks­to. Daž­niau­siai ne dėl idė­jų, bet dėl di­des­nio duo­nos kąs­nio.
Ta­čiau po­no Ma­zu­ro­nio po­li­ti­nis ma­nev­ras kur kas di­des­nio ka­lib­ro. Gra­žu bū­tų, jog...

Bejėgio gandro kelionė: iš vienkiemio į Kauną

2015 m. birželio 2 d.
Su­si­žei­dė gand­ras. Ar rei­kia ne­lai­mė­liui paukš­čiui pa­dė­ti? Taip. Pa­pa­sa­ko­si­me, kaip vy­ko ir kuo bai­gė­si šios pa­gal­bos paieš­kos.Ge­gu­žės 22-osios va­ka­rą skre­biš­kie­tė Ma­ry­tė Un­dzė­nie­nė va­žia­vo į ga­nyk­lą melž­ti kar­vių. Ir at­krei­pė dė­me­sį: ša­li­ke­lė­je nu­leis­tu spar­nu sto­vė­jo gand­ras. Jis pa­si­ro­dė įtar­ti­nas. Ar tik ne­bus su­žeis­tas? Grįž­da­ma na­mo mo­te­ris įsi­ti­ki­no: gand­ras spar­ną vel­ka. Ne­be­ga­li pa­kil­ti. Ir taip vi­są sa­vait­ga­lį. Pas­to­vi gand­ras vie­noj vie­toj, nuei­na į ki­tą...

Dienos populiariausi

„Robinzonus“ į žygį veda nuteistas pedagogas

2015 m. birželio 20 d.
lankomiausias

Ūkininkams

2015 m. birželio 20 d.
daugiausiai komentuotas