(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Ilgiausia BMX trasa suprojektuota be sporto specialistų nuomonės (3)

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je įreng­ta ma­žų­jų dvi­ra­čių kro­so (BMX) tra­sa – to­kios yra Šiau­liuo­se, Pak­ruo­jy­je, Pa­ne­vė­žy­je, Ute­no­je. Nau­jau­sia ak­me­niš­kių tra­sa ta­po il­giau­sia Lie­tu­vo­je – 428 met­rai, ki­tos – apie 350 met­rų.Il­giau­sia ša­lies tra­sa deng­ta do­lo­mi­ti­ne skal­da. Star­to nuo­kal­nė ir ikis­tar­ti­nė aikš­te­lė išas­fal­tuo­tos – apie pus­šim­tis met­rų il­gio ir iki de­šim­ties met­rų plo­čio.
Dis­tan­ci­jo­je įreng­ti įvai­raus aukš­tu­mo kal­ne­liai. Kai ku­rie ato­kiau vie­nas nuo ki­to, ki­ti – tan­kiau...

Tvoros aplink Reabilitacijos centrą reikalauja kaimynas (5)

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Da­bi­ki­nė­lės kai­me vei­kian­tį Rea­bi­li­ta­ci­jos cent­rą ap­tver­ti pa­rei­ka­la­vo ša­li­a esan­čios so­dy­bos šei­mi­nin­kas.Įs­tai­gos veik­lą or­ga­ni­zuo­jan­tis lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das „Prieg­lobs­tis“ at­sa­ko: ne­bū­ti­na.Rea­bi­li­ta­ci­jos cent­re gy­ve­na nuo pri­klau­so­my­bių be­si­gy­dan­tys žmo­nės. Maž­daug me­tai, kai čia lei­džia­ma ma­moms at­si­vež­ti ma­ža­me­čius vai­kus. Pas­ta­ruo­ju me­tu gy­ve­na ar­ti de­šim­ties. Dau­ge­lis pen­kia­me­čių, jau­niau­sias – dve­jų me­tu­kų, vy­riau­sias –...

Kodėl Naujojoje Akmenėje gražu kaip Šveicarijoje? (68)

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Vie­šo­jo­je erd­vė­je dis­ku­tuo­ja­ma, ko­dėl Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų vis dau­giau plau­kia į Kal­niš­kių kai­me esan­tį di­džiau­sią ra­jo­ne gė­li­nin­kys­tės ūkį.Sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gų gė­li­nin­kų są­skai­to­je pa­dau­gė­jo, kai ūkio sa­vi­nin­kė Edi­ta Stat­kie­nė įsi­dar­bi­no Ak­me­nės ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­re. Pa­va­sa­rį ji vers­lą per­da­vė ma­mai Ge­no­vai­tei Gau­čie­nei.Ro­vė ir so­di­noĮsi­bė­gė­jus va­sa­rai Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je ir Ven­to­je gė­lė­mis mar­guo­jan­čiuo­se cent­ri­nių gat­vių žie­di­nių san­kry­žų ža­liuo­siuo­se...

Akmenės rajonui siūloma pabėgėlių (2)

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Ruk­lo­je (Jo­na­vos ra­jo­nas) vei­kian­tis Pa­bė­gė­lių priė­mi­mo cent­ras siū­lo Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei su­da­ry­ti tar­pu­sa­vio bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį.Jos pro­jek­tą į Nau­ją­ją Ak­me­nę at­si­ve­žė Pa­bė­gė­lių priė­mi­mo cent­ro di­rek­to­rius Ro­ber­tas Mi­ku­lė­nas, jo pa­ta­rė­ja Ne­rin­ga Gau­čie­nė ir ap­ta­rė su Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ru Vi­ta­li­ju­mi Mit­ro­fa­no­vu.
Pa­sak R. Mi­ku­lė­no, jei sa­vi­val­dy­bė su­tik­tų bend­ra­dar­biau­ti prii­mant pa­bė­gė­lius, tuo­met konk­re­čios žmo­nių per­kė­li­mo...

Į žygį pajudėjo 3 tūkstančiai keliautojų (9)

2017 m. rugpjūčio 2 d.
Šeš­ta­die­nį Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je star­ta­vo ir fi­ni­ša­vo be­maž 3 tūks­tan­čiai žy­gei­vių – vie­nu me­tu tiek sve­čių į 9 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų mies­tą anks­čiau ne­bu­vo su­plū­dę.Ren­gi­niu su­do­mi­no Vil­niu­je re­gist­ruo­ta vie­šo­ji įstai­ga, pri­si­sta­tan­ti kaip žy­gei­vių, ke­liau­to­jų ir iš­šū­kių ieš­ko­to­jų bend­ruo­me­nė.
Už mo­kes­tį ko­mer­ci­nin­kai pri­kvie­tė en­tu­zias­tų ne vien iš ato­kiau­sių ša­lies vie­to­vių, bet ir čia vie­šin­čių už­sie­nie­čių, taip pat vos už ke­lio­li­kos ki­lo­met­rų nuo Nau­jo­sios Ak­me­nės pra­si­de­dan­čios Lat­vi­jos...

Vaikai medžiuose pasistatė bestogių namelių

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Kruo­pių par­ke praė­ju­sią sa­vai­tę me­džiuo­se įreng­tos dvi me­di­nės aikš­te­lės, ku­rias jun­gia ka­ban­tis til­te­lis, dar yra lai­pio­ji­mo ko­pė­čios. Neįp­ras­tą pra­mo­gą vai­kai sau pa­tys ir meist­ra­vo.Pen­kias die­nas dirb­ti su­si­rink­da­vo apie 30 kruo­piš­kių. Dau­gu­ma – vos per de­šim­ties me­tų, bu­vo sep­ty­ne­rių ar še­šio­li­kos me­tų.
Vai­kus su­bū­rė, kar­tu triū­sė ar­ti de­šim­ties jau­nuo­lių, su­si­rin­ku­sių iš skir­tin­gų Lie­tu­vos vie­tų. Pak­vies­tų Ar­chi­tek­tū­ros vai­kų fon­do da­ly­vau­ti edu­ka­ci­nia­me pro­jek­te „Ke­liau­jan­čios...

Siūlo 100 eurų už nuotrauką

2017 m. liepos 27 d.
Pa­gal ar­chy­vi­nius duo­me­nis Ve­ge­riuo­se nuo 1906 me­tų sen­ti­kiai rink­da­vo­si mels­tis į me­di­nę cerk­vę.
Su­ras­tas 1935 me­tų pro­jek­tas, pa­gal ku­rį cerk­vė tu­rė­jo bū­ti at­nau­jin­ta ir pa­sta­ty­ta iš be­to­no su 17 met­rų aukš­čio bokš­tu.
Ak­me­nės is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­riaus Arū­no Ost­raus­kio tei­gi­mu, kai­mo sen­bu­viai ne­be­pa­me­na, ar su­ma­ny­mas bu­vo įgy­ven­din­tas.
1944-ųjų me­tų va­sa­rą vyks­tant ka­ro mū­šiams di­džio­ji Ve­ge­rių da­lis su­de­gin­ta ir su­sprog­din­ta, ta­da ne­be­li­ko ir...

Profesorius apie tremtį pasakojo kraštiečiams

2017 m. liepos 27 d.
82 me­tų au­to­rius yra ki­lęs iš Ak­me­nės ra­jo­no, da­bar gy­ve­na Vil­niu­je.
Eu­ro­pos kar­dio­lo­gų drau­gi­jos gar­bės na­rys, Lie­tu­vos šir­dies aso­cia­ci­jos gar­bės na­rys P. Gry­baus­kas iki šiol bu­vo iš­lei­dęs kny­gų vien me­di­ci­nos te­ma. Pa­ra­šė au­to­biog­ra­fi­nę, kad jo trem­ti­mi be­si­do­min­tiems „ne­rei­kė­tų vis pa­sa­ko­ti ir pa­sa­ko­ti“.
Lei­di­ny­je ra­šo­ma apie vai­kys­tę Ki­vy­lių kai­mo apy­lin­kė­se, moks­lo me­tus Ak­me­nė­je, o dau­giau­sia – apie trem­tį Si­bi­re nuo 1949-ųjų. Apie už­si­spy­ri­mą siek­ti...

Skirtos skatinamosios stipendijos

2017 m. liepos 27 d.
At­ran­kos kon­kur­so ko­mi­si­ja ap­svars­tė de­vy­nias kan­di­da­tū­ras ir sti­pen­di­jas pa­sky­rė šie­met abi­tū­ros eg­za­mi­nus iš­lai­kiu­sioms ir nuo ru­dens tap­sian­čioms stu­den­tė­mis Es­te­lai Jan­kaus­kai­tei, Vik­to­ri­jai Po­ciū­tei iš Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos, Ga­bi­jai Jo­ku­baus­kai­tei iš Ven­tos gim­na­zi­jos ir jo­je te­be­si­mo­kan­čiam Do­mi­ny­kui Ma­za­liaus­kui bei Ie­vai Ma­jaus­kai­tei, ku­ri bai­gė Šiau­lių ko­le­gi­ją ir pa­si­rin­ko ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jas.
Į jų są­skai­tas bus...

Autokrose išlieta 100 kubinių metrų vandens

2017 m. liepos 26 d.
Ant­rą­ją vie­tą pel­nė Pak­ruo­jo „Mū­ša kross“ ko­man­da, tre­čią­ją – Plun­gės „Tor­na­do ra­cing“ at­sto­vai.
Dar lenk­ty­nia­vo Tel­šių, Pa­ne­vė­žio, Ma­žei­kių, Gargž­dų, Jo­niš­kio ra­jo­nų bei dvi Lat­vi­jos ko­man­dos.
56 spor­ti­nin­kai var­žė­si aš­tuo­nių kla­sių au­to­mo­bi­liais.
Lenk­ty­niau­jant "D-2000 su­per" kla­sės au­to­mo­bi­liais grei­čiau­sias bu­vo tel­šiš­kis To­mas Skro­dė­nis.
D-2000 kla­sės nu­ga­lė­to­ju ta­po pa­kruo­jiš­kis Min­dau­gas Ke­ras.
Ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los už­ko­pė vie­nin­te­lis Lat­vi­jos...

Kultūros centro direktorė vėl „perlenkė lazdą“ (19)

2017 m. liepos 25 d.
Ak­me­nės ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Edi­ta Stat­kie­nė krei­pė­si į po­li­ci­ją, no­rė­da­ma su­ži­no­ti, kas ga­li­mai įžei­džia­mai vie­šo­je erd­vė­je ko­men­tuo­ja su ja su­si­ju­sius rei­ka­lus. Pa­rei­gū­nai at­si­sa­kė pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Paaiš­kė­jo, kad į pa­rei­gū­nų aki­ra­tį pa­kliu­vo ir bu­vęs ra­jo­no me­ras Ani­ce­tas Lu­pei­ka.E. Stat­kie­nė apie pa­reiš­ki­mą po­li­ci­jai su „Krašto žiniomis“ ban­dė kal­bė­ti ap­ta­kiai. Ji sa­kė tiks­liai ne­pri­si­me­nan­ti, kaip for­mu­la­vo pa­reiš­ki­mą, nes su­ra­šęs ad­vo­ka­tas...

Blaivi šventė truko keturias dienas

2017 m. liepos 25 d.
Ak­me­nė­je ke­tu­rias die­nas tru­ko tra­di­ci­nė se­niū­ni­jos šven­tė „Vi­si ke­liai ve­da į Ak­me­nę“.Ren­gi­nių cik­las pra­si­dė­jo ket­vir­ta­die­nio Šv. mi­šio­mis mies­to baž­ny­čio­je ir bai­gė­si sek­ma­die­nį Šv. Onos at­lai­dų mi­šio­mis su pro­ce­si­ja ap­link baž­ny­čią. Sak­ra­li­nės mu­zi­kos kon­cer­te dai­na­vo sop­ra­nas Auš­ra Ci­cė­nai­tė, var­go­na­vo Ži­vi­lė Sur­vi­lai­tė.
Pir­mąjį šven­tės va­ka­rą Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to teat­ras ro­dė spek­tak­lį „Po­kal­bis su die­vu“ Ak­me­nės kraš­to mu­zie­ju­je. Re­ži­sie­rius pro­fe­so­rius...

„Kūlsvėidžio“ dalyviai Žydrūno Savicko neaplenkė

2017 m. liepos 25 d.
Ket­vir­tą kar­tą Ak­me­nės gam­tos ir kul­tū­ros par­ke su­reng­tos neįp­ras­tos stip­ruo­lių var­žy­bos „Kūls­vėi­dis“.Da­ly­viai run­gė­si, kas to­liau­siai nu­svies ak­me­nis tri­mis bū­dais: vie­na ran­ka ir abiem ran­ko­mis per gal­vą bei iš apa­čios. Taip pat rei­kė­jo su­ge­bė­ti ša­kė­mis per­mes­ti mai­šą šiau­dų per vis aukš­čiau pa­ke­lia­mą kar­te­lę.
Var­žy­boms spe­cia­lius ak­me­nis yra pa­ruo­šęs Ak­me­nė­je gy­ve­nan­tis me­ni­nin­kas An­ta­nas Ado­mai­tis. Ma­žes­ny­sis 6,5 ki­log­ra­mo svo­rio rie­du­lys iš­li­kęs ru­tu­lio for­mos...

Žo­lė – pa­lei dvi­ra­ti­nin­kų ta­ką (2)

2017 m. liepos 20 d.
„Vie­to­mis žo­lė tiek ap­gu­lu­si ta­ką, jog va­žiuo­da­mas ra­so­tą ry­tą per­šlam­pi iki juos­mens“, – sa­kė Nau­jo­sios Ak­me­nės gy­ven­to­ja, kas­ryt pe­da­lus mi­nan­ti še­šių ki­lo­met­rų ke­liu iki Al­kiš­kių ir na­mo.
Ak­me­nės ke­lių tar­ny­bos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Aloy­zas Daš­čio­ras tei­gė, kad iki šiol žo­lė te­beau­ga, nes lauk­ta op­ti­ma­laus me­to ją nu­pjau­ti. Ka­dan­gi per me­tus ke­li­nin­kams ski­ria­ma lė­šų tik kar­tą per me­tus tam dar­bui at­lik­ti.
Prie­kaiš­tus iš­gir­dę ke­li­nin­kai šią sa­vai­tę nu­pjaus...

Pagerbti Akmenės rajono šimtukininkai

2017 m. liepos 20 d.
Šių me­tų bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jo­je šim­tu­kus ga­vo re­kor­diš­kai daug ra­jo­no abi­tu­rien­tų – vie­nuo­li­ka. Jie pa­svei­kin­ti Sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­to­je ce­re­mo­ni­jo­je. Pa­gerb­ti gim­na­zis­tus mo­kę pe­da­go­gai. Da­ly­va­vo gim­na­zis­tų tė­ve­liai.Dau­giau­sia aukš­čiau­sių įver­ti­ni­mų – Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jo­je. Taip vals­ty­bi­nį ang­lų kal­bos eg­za­mi­ną iš­lai­kė Gab­rie­lė Nor­bu­tai­tė, Ru­gi­lė Šul­cai­tė, jų mo­ky­to­ja Ju­di­ta Ber­no­tai­tė ir jos bend­ra­dar­bės Bi­ru­tės Vai­te­kū­nie­nės auk­lė­ti­nis Vy­tau­tas...

Paš­tas pasiūlė komp­ro­mi­są (2)

2017 m. liepos 18 d.
AB Lie­tu­vos pa­štas skel­bė nuo ki­to mė­ne­sio už­da­rąs Kruo­pių se­niū­ni­jos pa­sta­te pa­što sky­riaus pa­tal­pas. Kruo­piuo­se įvy­ko emo­cin­gas vie­tos bend­ruo­me­nės su­si­ti­ki­mas su Paš­to va­do­vais.Pa­siek­tas komp­ro­mi­sas. Tris ­mė­ne­sius se­na­ja­me pa­šte veiks kil­no­ja­ma­sis pa­štas.Lie­tu­vos pa­što spren­di­mu sta­cio­na­rų pa­štą Kruo­piuo­se pa­keis­ti kil­no­ja­muo­ju pa­štu pa­si­pik­ti­no klien­tai. Jie tre­čia­die­nį su­si­rin­ko vie­tos se­niū­ni­jos ak­tų sa­lė­je pro­tes­tuo­ti.
Lie­tu­vos pa­što ge­ne­ra­li­nė...

„Akmeninės nakties“ autorinės melodijos

2017 m. liepos 13 d.
Ak­me­nės gam­tos ir kul­tū­ros par­ko est­ra­do­je su­reng­tas de­vin­ta­sis au­to­ri­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Ak­me­ni­nė nak­tis“.Kon­cer­tą pra­dė­jo ke­lių anks­tes­nių fes­ti­va­lių da­ly­vė Vil­hel­mi­na Imb­rie­nė iš Ma­žei­kių. Ji yra iš­lei­du­si ei­lė­raš­čių kny­gų, įgar­si­nu­si sa­vo at­lie­ka­mas dai­nas CD dis­kuo­se. Šį­kart at­li­kė­ja pa­dai­na­vo dvi nau­jau­sias dai­nas, gro­da­ma gi­ta­ra.
Vi­sų anks­tes­nių fes­ti­va­lių so­lis­tei Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los Ak­me­nės fi­lia­lo pe­da­go­gei Dai­vai Pa­lio­nie­nei ne...

Atkasti galbūt sinagogos pamatai (2)

2017 m. liepos 12 d.
Ve­ge­rių kai­me (Ak­me­nės ra­jo­nas) ap­tik­ti pa­ma­tai ga­li­mai čia XIX am­žiaus pa­bai­go­je sta­ty­tos si­na­go­gos ar­ba dar anks­čiau vei­ku­sios žy­dų mo­kyk­los. Tai nu­sta­ty­ta per dvi die­nas UAB „Sta­ty­bų archeologija” at­li­kus žval­go­muo­sius ar­cheo­lo­gi­nius ty­ri­mus.Pa­gal 1866 me­tų is­to­ri­nį pla­ną da­bar­ti­nė­je J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je yra bu­vu­si žy­dų mo­kyk­la. Ve­ge­rių kai­mo sen­bu­viai me­na se­no­lių pa­sa­ko­ji­mus, kad čia vei­kė 1890 me­tais sta­ty­ta si­na­go­ga. Bū­tent į ją bu­vo su­va­ry­ti žy­dai...

Aplinkosaugininkai ragino žvejus jiems padėti

2017 m. liepos 11 d.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je dėl tin­ka­mo van­dens tel­ki­nių nau­do­ji­mo žve­jų at­sto­vai pa­si­ge­do vers­lo ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų su­pra­tin­gu­mo, o ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai žve­jus ra­gi­no tap­ti nee­ta­ti­niais jų tal­ki­nin­kais.Sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo eko­lo­go Sva­jū­no Vil­ko duo­me­ni­mis, ra­jo­ne be­maž 1 500 hek­ta­rų van­dens plo­tų su­da­ro upės ir upe­liai – iš vi­so apie 80. Dau­giau kaip 400 hek­ta­rų uži­ma tven­ki­niai: 14 vals­ty­bi­nių, 2 pri­va­tūs.
Lei­džia­ma...

Prie Seimo reikalavo nusavintų išmokų

2017 m. liepos 11 d.
Kenks­min­go­mis są­ly­go­mis dir­bu­sių as­me­nų in­te­re­sus gi­nan­ti ini­cia­ty­vi­nė gru­pė Ak­me­nės ra­jo­ne rei­ka­lau­ja, kad Sei­mas priim­tų įsta­ty­mą grą­žin­ti 2010-2011 me­tais nu­sa­vin­tas iš­mo­kas.To­kios kom­pen­sa­ci­jos nu­sa­vin­tos, re­mian­tis 2009 me­tų gruo­džio 9 die­nos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos so­cia­li­nių iš­mo­kų per­skai­čia­vi­mo ir mo­kė­ji­mo lai­ki­nuo­ju įsta­ty­mu.
2015 me­tų bir­že­lio 30 die­ną Sei­mas priė­mė Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės pen­si­jų ir vals­ty­bi­nių pen­si­jų, su­ma­žin­tų dėl...

Dienos populiariausi

Ūkininkai spėja ir darbus nudirbti, ir sodybą gražinti

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Dvarą parduos, neįgaliuosius iškels (5)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas