(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Jubiliejinis laureatas parašė šeštą knygą Altajaus tema

2017 m. gegužės 11 d.
Jis pa­svei­kin­tas Vil­niu­je, Ra­šy­to­jų klu­be, su­reng­ta­me „Var­pų“ 75-me­čio mi­nė­ji­me, skir­ta­me li­te­ra­tū­ri­nio-pub­li­cis­ti­nio al­ma­na­cho su­ma­ny­to­jui A. J. Grei­mui ir pir­mų­jų nu­me­rių re­dak­to­riui K. Bra­dū­nui.
V. Al­ma­nis al­ma­na­che šie­met ko­vo mė­ne­sį pri­sta­tė ro­ma­no „Už Ri­bos“ frag­men­tą.
Lei­dy­bai te­be­ruo­šia­ma vi­sa kny­ga yra šeš­to­ji apie au­to­riaus pa­mėg­tą Al­ta­jų. Šia­me kraš­te kū­rė­jas dir­bo miš­ki­nin­ku, o grį­žęs į Lie­tu­vą ne kar­tą su šei­ma vis skris­da­vo pa­ke­liau­ti.
Ra­šy­to­jų klu­be...

Teniso entuziasto auklėtiniai jį pagerbė pergale

2017 m. gegužės 11 d.
Jo­je žai­dė vie­nin­te­liai tur­ny­re da­ly­va­vę A. Ja­na­vi­čiaus auk­lė­ti­niai Man­tas Lia­chaus­kas ir Eval­das Štein­ber­gas. Jų ir dar Eri­ko Na­ru­šai­čio su­da­ry­ta ko­man­da le­mia­mo­je ko­vo­je dėl nu­ga­lė­to­jų ti­tu­lo re­zul­ta­tu 3:2 nu­ga­lė­jo Nau­jo­sios Ak­me­nės at­sto­vus Vla­di­mi­rą Go­li­ko­vą, An­ta­ną Bu­džių, Arū­ną Dyg­lį. Tre­čiąją vie­tą pel­nė sta­lo te­ni­so klu­bo „Ma­žo­ji ra­ke­tė“ at­sto­vai Jo­nas Dva­riš­kis, Graž­vy­das ir Do­man­tas Put­riai.
Iš vi­so var­žė­si še­šios ko­man­dos.
Tur­ny­rai pra­dė­ti reng­ti...

Jaunasis chemikas tapo prizininku Brianske

2017 m. gegužės 11 d.
Ak­me­niš­kis už che­mi­jos sek­ci­jo­je pri­sta­ty­tą ti­ria­mą­jį dar­bą „Nuo­te­kų dumb­lo ir bios­kai­džių at­lie­kų kom­pos­to ko­ky­bė“ ap­do­va­no­tas me­da­liu ir gar­bės raš­tu.
Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vių dar­bus ver­ti­no ir klau­si­mus tei­kė Brians­ko uni­ver­si­te­tų dės­ty­to­jai ir mo­kyk­lų mo­ky­to­jai.
Į kon­kur­są bu­vo at­rink­ta 140 mo­ki­nių ti­ria­mų­jų dar­bų dau­giau­siai iš Ru­si­jos, taip pat iš Bal­ta­ru­si­jos. Ak­me­nės ra­jo­no at­sto­vai ne pir­mi me­tai kvie­čia­mi, ka­dan­gi su Brians­ko kraš­tu pa­lai­ko­mi kul­tū­ri­niai...

Idėja iš Papilės – geriausia Europos jaunimo savaitėje

2017 m. gegužės 9 d.
Akmenės rajono Pa­pi­lės Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos de­šim­to­kės Ger­dos But­no­riū­tės idė­ja pa­gal Eu­ro­pos jau­ni­mo sa­vai­tės skelb­tą te­mą „Jau­nų žmo­nių so­li­da­ru­mas ir so­cia­li­nė pa­rei­ga Eu­ro­pai“ lai­mė­jo pir­mą­ją vie­tą praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Klai­pė­do­je įvy­ku­sia­me šio ren­gi­nio na­cio­na­li­nia­me tu­re.Tei­sę ja­me at­sto­vau­ti Ak­me­nės ra­jo­nui pa­pi­lė­niš­kė pel­nė Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je su­reng­to­je at­ran­ko­je. Jo­je ra­jo­no moks­lei­viai pri­sta­tė še­šias idė­jas. Siū­ly­ta spręs­ti so­cia­li­nes pro­ble­mas...

Koncertavo naujas choras

2017 m. gegužės 9 d.
Skam­bė­jo šiuo­lai­ki­nių kom­po­zi­to­rių kū­ri­niai, mū­sų kraš­to kū­rė­jų dai­nos, skir­tos Re­for­ma­ci­jos 500 me­tų su­kak­čiai.
Ko­lek­ty­vas kon­cer­ti­nė­je veik­lo­je da­ly­vau­ja ant­ri me­tai. Jį su­bū­rė mu­zi­kos pe­da­go­gė Mei­lu­tė Girs­kie­nė, pa­si­trau­ku­si iš Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­mų cho­ro „Ce­men­ti­nin­kas“ va­do­vės pa­rei­gų.
Pir­ma­me ofi­cia­lų aso­cia­ci­jos sta­tu­są tu­rin­čio cho­ro kon­cer­te dai­na­vo Sand­ra Ąžuo­lie­nė, Re­da Kor­ne­je­vai­tė, Ali­na Lau­čie­nė, Ber­ta And­riuš­kie­nė, Ra­sa Luk­šie­nė, Ne­rin­ga Bai­kai­tė...

Į sce­ną – su mei­le šir­dyje

2017 m. gegužės 6 d.
Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Vio­le­ta Ser­bin­tie­nė at­vi­rau­ja: „Teat­ras – ma­no aist­ra“. Gim­na­zi­jo­je sta­to Ta­len­tų klu­bo spek­tak­lius. Pel­no aukš­čiau­sius įver­ti­ni­mus Lie­tu­vo­je, o Ak­me­nės kul­tū­ros „pro­fe­sio­na­lų“ ban­do­ma su­men­kin­ti, nu­stum­ti į pa­ša­lį.V. Ser­bin­tie­nė Klai­pė­dos Sta­sio Šim­kaus kon­ser­va­to­ri­jo­je yra įgi­ju­si cho­ro di­ri­gen­to ir cho­ri­nių dis­cip­li­nų dės­ty­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ją.
Ge­bė­ji­mai pa­de­da jos po­mė­giui –...

Šokių festivalio scenoje – per šimtas porų

2017 m. gegužės 4 d.
Žiū­ro­vus links­mi­no Ak­me­nės, Jo­niš­kio, Rad­vi­liš­kio, Pak­ruo­jo, Klai­pė­dos, Pa­lan­gos, o taip pat Lat­vi­jos šo­kė­jų ko­lek­ty­vai.
Ren­gi­nys vy­ko di­na­miš­kai. Į sce­ną įžen­gus nau­jam ko­lek­ty­vui di­džiu­lia­me ek­ra­ne bu­vo skel­bia­ma jo pa­va­di­ni­mas, at­lie­ka­mų šo­kių au­to­riai.
Vi­sų ko­lek­ty­vų va­do­vai bend­ru šo­kiu vai­ni­ka­vo kon­cer­tą. Juos pa­svei­ki­no ir pa­dė­kos raš­tus įtei­kė ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Ja­ni­na Re­ka­šie­nė.
„Kraš­to ži­nių“ inf...

Ak­me­nės grei­tosios di­rek­to­rė at­lei­džia­ma

2017 m. gegužės 4 d.
Ak­me­nės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro di­rek­to­rei Vio­le­tai Gri­ciu­vie­nei ant­ra­die­nį Ak­me­nės ra­jo­no me­ro Vi­ta­li­jaus Mit­ro­fa­no­vo pa­si­ra­šy­tu po­tvar­kiu pa­skir­ta draus­mi­nė nuo­bau­da – at­lei­di­mas iš dar­bo.Sa­vi­val­dy­bės Ju­ri­di­nio sky­riaus ve­dė­jos Aud­ro­nės Ski­pa­rie­nės tvir­ti­ni­mu, spren­di­mas priim­tas, re­mian­tis Sa­vi­val­dy­bės dar­bo gru­pės iš­va­do­mis dėl įstai­gos va­do­vės veiks­mų per ne­pil­nus dar­bo me­tus.
Dar­bo gru­pės pir­mi­nin­kas...

Mokytoją džiugina pavasario žalumynai

2017 m. balandžio 29 d.
Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja Ri­ta Al­ma­nis ta­po ge­riau­sia ko­vo mė­ne­sio ku­li­na­re. Skai­ty­to­jai įver­ti­no jos pa­siū­ly­tą uk­rai­nie­čių mė­gsta­mo val­gio „ok­roš­ka“ re­cep­tą. Re­dak­ci­ja ku­li­na­rę ap­do­va­no­jo kny­ga „Ga­mi­na­me kar­tu“.Pe­da­go­gė re­cep­tą praė­ju­sią va­sa­rą par­si­ve­žė iš Uk­rai­nos. Ten bu­vo nu­vy­ku­si kaip sa­va­no­rė ves­ti me­no te­ra­pi­jos už­siė­mi­mų vai­kams ne­to­li fron­to li­ni­jos Ma­riu­po­lio apy­lin­kė­se.
Tai ne vie­nin­te­lis ak­me­niš­kei...

Atstumtieji tapo „Šimtakojo“ laureatais

2017 m. balandžio 27 d.
Šio kū­ri­nio Ak­me­nės ra­jo­no tu­ro ko­mi­si­ja neat­rin­ko į re­gio­ni­nę ap­žiū­rą, ku­rio­je ga­li pa­si­ro­dy­ti tik vie­nas ra­jo­no jau­ni­mo ko­lek­ty­vas. To­kia tei­se džiau­gė­si ge­riau­siai įver­tin­to Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­mų jau­ni­mo teat­ro spek­tak­lio „Ap­sės­tie­ji“ ak­to­riai.
Su ko­mi­si­jos iš­va­do­mis ne­su­tin­kan­ti gim­na­zis­tų mo­ky­to­ja Vio­le­ta Ser­bin­tie­nė krei­pė­si į Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cent­rą, ku­ris or­ga­ni­zuo­ja „Šim­ta­ko­jį“. Pa­ti­ki­no, kad spek­tak­lio ne­de­rė­tų...

Šeimų varžybas laimėjo senelis, dukros ir anūkai

2017 m. balandžio 27 d.
Kiek­vie­nos šei­mos ko­man­dą su­da­rė ne ma­žiau kaip du sta­lo te­ni­si­nin­kai: tarp ku­rių ga­lė­jo bū­ti se­ne­liai, jų vai­kai, vai­kai­čiai, žen­tai, mar­čios.
Kiek­vie­nas jų run­gė­si as­me­ni­nė­se var­žy­bo­se pa­gal am­žiaus gru­pes, o pa­gal užim­tą vie­tą skir­ti taš­kai at­sto­vau­ja­mai ko­man­dai.
„Gau­sios ir žai­džiančios sta­lo te­ni­si­nin­kų šei­mos“ gru­pė­je nu­ga­lė­jo Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je gy­ve­nan­čio Alf­re­do Stra­to su­bur­ta ko­man­da, ku­rio­je bu­vo jo duk­ros As­ta Lip­ki­nie­nė, Ri­ta Lia­chaus­kie­nė...

Greitukių direktorės nuosprendis sau – neatsistatydinti

2017 m. balandžio 26 d.
Ak­me­nės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro grei­tu­kių de­ga­lus grobs­čiu­si šios įstai­gos di­rek­to­rė Vio­le­ta Gri­ciu­vie­nė praė­ju­sią sa­vai­tę Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je mįs­lin­gai aiš­ki­no: „Pa­da­riau sau di­džiu­lį nuo­spren­dį“.Pa­ra­gin­ta at­si­sta­ty­din­ti iš pa­rei­gų, di­rek­to­rė, kaip jau Lie­tu­vos val­džios aruo­duo­se įpras­ta, at­sa­kė: ne.Apie de­ga­lų pils­ty­mą į di­rek­to­rės as­me­ni­nį au­to­mo­bi­lį Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro dar­buo­to­jai pra­ne­šė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų...

Šv. Jurgio pagerbtuvės

2017 m. balandžio 25 d.
Ak­me­nės ra­jo­no Pa­pi­lės kul­tū­ros na­mai de­šim­tą kar­tą su­ren­gė pa­va­sa­rio su­tik­tu­vių šven­tę – Jur­gi­nes.Ren­gi­nio rė­mė­jas ūki­nin­kas Al­gir­das Mar­ty­šius sve­čius priė­mė prie nuo­sa­vo Au­gus­tai­čių van­dens ma­lū­no, ku­ris sau­go­mas vals­ty­bės kaip kul­tū­ros ver­ty­bė.
Ama­ti­nin­kų, tau­to­dai­li­nin­kų, pre­kei­vių su­reng­to­je mu­gė­je pir­kė­jai ga­lė­jo rink­tis ke­ra­mi­nių, me­di­nių ir ki­to­kių dir­bi­nių, kon­di­te­ri­jos ga­mi­nių bei ki­tų sal­du­my­nų.
Tau­ti­niais rū­bais pa­si­puo­šu­sios ren­gi­nio ve­dė­jos Ni­jo­lė Gru­džins­kie­nė, Vir­gi­nija...

Cinizmas: val­džia gy­ven­to­jų kri­ti­ką nu­lei­di­nė­ja juo­ke­liais

2017 m. balandžio 20 d.
Cinizmas: val­džia gy­ven­to­jų kri­ti­ką nu­lei­di­nė­ja juo­ke­liaisAk­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės praei­tų me­tų veik­los ata­skai­tos pri­sta­ty­me Ak­me­nės se­niū­ni­jos gy­ven­to­jams bu­vo kri­ti­kuo­ja­mas se­niū­no Vla­di­mi­ro Sil­vaš­ko dar­bo sti­lius.Sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bė rea­ga­vo juo­ke­liais: esą svar­biau se­niū­no par­vež­tas Eu­ro­pos čem­pio­na­to auk­sas.Ak­ty­vi vi­suo­me­ni­nin­kė Mar­ga­ri­ta Ska­bei­kie­nė iš Da­bi­ki­nė­lės kai­mo krei­pė­si į se­niū­ną V. Sil­vaš­ko: „Ko­dėl jūs ma­žai or­ga­ni­zuo­ja­te su­si­ti­ki­mų su...

Boksininkas laimėjo aukso medalį

2017 m. balandžio 20 d.
Ak­me­niš­kis pir­mą­jį var­žo­vą D. Nor­kų iš Klai­pė­dos du kar­tus pa­siun­tė į nok­dau­ną ir bu­vo pri­pa­žin­tas nu­ga­lė­to­ju.
L. Kve­da­ras ko­vo­je su Pas­va­lio at­sto­vu K. Zi­niu do­mi­na­vo vi­sus tris raun­dus, o ga­liau­siai stip­riu smū­giu į pil­vą pa­siun­tė var­žo­vą į nok­dau­ną.
Fi­na­le ak­me­niš­kis vėl po nok­dau­no įvei­kė M. Kaz­laus­ką iš Kau­no.
Lie­tu­vos čem­pio­nu Ak­me­nės ra­jo­no bok­si­nin­kas ta­po maž­daug po dvi­de­šim­ties me­tų per­trau­kos.
Auk­so me­da­liu už L. Kve­da­ro pa­ruo­ši­mą...

Norima išsaugoti unikalų botanikos sodą

2017 m. balandžio 19 d.
Nyks­ta švie­saus at­mi­ni­mo An­ta­no Čia­po su­kur­tas bo­ta­ni­kos so­das Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je – vie­nin­te­lė ap­skri­ty­je pri­va­ti dend­ro­lo­gi­nė ko­lek­ci­ja, vals­ty­bės sau­go­mas gam­tos ob­jek­tas.Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je nie­kam dėl to gal­vos ne­skau­da. Gru­pė ak­ty­vių pi­lie­čių ėmė rei­ka­lau­ti sa­vi­val­dos įsi­ki­šti.Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos ak­ty­vis­tai, kraš­to­vaiz­džio mė­gė­jai įsi­ti­ki­nę, kad da­bar tin­ka­miau­sias me­tas Sa­vi­val­dy­bei pri­siim­ti nors da­lį at­sa­ko­my­bės...

Europos čempionas pripažintas techniškiausiu

2017 m. balandžio 19 d.
Ak­me­nės spor­to klu­bo „Ener­gi­ja“ klu­bo pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Sil­vaš­ko auk­lė­ti­nis nu­ga­lė­jo ke­tu­ris var­žo­vus, ant ta­ta­mio ko­vo­jant tik su šal­mais ir ko­jų ap­sau­go­mis.
Pir­mo­ji dvi­ko­va su aki­vaiz­džiai sun­kes­niu šve­du Ram­si­nu Eb­ra­hi­mu iš pra­džių vy­ko apy­ly­giai. Per­ga­lę P. Ži­man­tui tei­sė­jai sky­rė už tiks­lų smū­gį į gal­vą.
Ket­virt­fi­na­ly­je per­ga­lę prieš Veng­ri­jos at­sto­vą Ma­te Da­vi­dą tei­sė­jai pa­sky­rė vien­bal­siai, pa­si­bai­gus pa­grin­di­niam dvi­ko­vos lai­kui. Su šiuo...

40 inkilų – viename elektros stulpe

2017 m. balandžio 13 d.
Ak­me­nės ra­jo­no Pa­pi­lės mies­te­lio gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nė „Rau­dons­kar­dis“ prieš sa­vai­tę įvyk­dė su­ma­ny­mą – prie elekt­ros stul­po su at­ra­ma pri­tvir­tin­ta 40 in­ki­lų.Pa­si­rink­tas gelž­be­to­ninis stul­pas ties Rau­dons­kar­džio gat­vės san­kry­ža su ki­ta gat­ve, ne­to­li Ven­tos pau­pio me­džių.
Vie­nam to­kios „sta­ty­bos“ ini­cia­to­rių pa­pi­lė­niš­kiui Vai­dui Bei­ši­nui pe­si­mis­tai sa­kė, kad var­nė­nai ne­tu­rė­tų ap­si­gy­ven­ti. Esą ne­si­lai­ko­ma gam­ti­nin­kų skel­bia­mo ma­žiau­sio 5 met­rų at­stu­mo nuo...

Laureatu tapo kanklininkas

2017 m. balandžio 13 d.
Ge­riau­siai įver­tin­tas Mo­des­tas Ul­ber­kis, ku­ris ant­ri me­tai gro­ja ir su kank­li­nin­kių an­samb­liu. Ko­mi­si­ja, įver­ti­nu­si at­li­kė­jo mu­zi­ka­lu­mą, tu­ri­nio su­vo­ki­mą, at­li­ki­mo ma­nie­rą, pa­sky­rė ant­ro­jo laips­nio lau­rea­to dip­lo­mą ir pa­kvie­tė gro­ti lau­rea­tų kon­cer­te.
Taip pat lau­rea­tė­mis ta­po Sil­ma La­lai­tė, kaip ir anks­tes­nia­me kon­kur­se, bei Vy­tau­tė Ston­ku­tė.
Kas dve­ji me­tai or­ga­ni­zuo­ja­ma­me kon­kur­se var­žė­si apie 200 jau­nų­jų mu­zi­kan­tų.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Projektą bandyta „prastumti“

2017 m. balandžio 13 d.
Pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­ta „Že­mai­tiš­ka­me smui­ke­ly­je“ da­ly­vau­jan­čius pre­ky­bi­nin­kus ir pa­slau­gų tei­kė­jus at­leis­ti nuo mo­kes­čių.
Ta­ry­bos po­sė­dy­je Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­ti­nio ūkio ir tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa Sto­nie­nė mo­ty­va­vo, kad to pra­šė ra­jo­no Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Edi­ta Stat­kie­nė.
E. Stat­kie­nė įti­ki­nė­jo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, kad pa­ti­ria­ma daug pro­ble­mų pra­šant pre­ky­bi­nin­kų pa­slau­gų me­no šven­tė­je, vyks­tan­čio­je Ak­me­nės...

Dienos populiariausi

Pagryžuviškiai ir šaukėniškiai kovoja už darbo vietas

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias

Darželių direktorėms pakelti atlyginimai

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas