(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Cinizmas: val­džia gy­ven­to­jų kri­ti­ką nu­lei­di­nė­ja juo­ke­liais

2017 m. balandžio 20 d.
Cinizmas: val­džia gy­ven­to­jų kri­ti­ką nu­lei­di­nė­ja juo­ke­liaisAk­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės praei­tų me­tų veik­los ata­skai­tos pri­sta­ty­me Ak­me­nės se­niū­ni­jos gy­ven­to­jams bu­vo kri­ti­kuo­ja­mas se­niū­no Vla­di­mi­ro Sil­vaš­ko dar­bo sti­lius.Sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bė rea­ga­vo juo­ke­liais: esą svar­biau se­niū­no par­vež­tas Eu­ro­pos čem­pio­na­to auk­sas.Ak­ty­vi vi­suo­me­ni­nin­kė Mar­ga­ri­ta Ska­bei­kie­nė iš Da­bi­ki­nė­lės kai­mo krei­pė­si į se­niū­ną V. Sil­vaš­ko: „Ko­dėl jūs ma­žai or­ga­ni­zuo­ja­te su­si­ti­ki­mų su...

Boksininkas laimėjo aukso medalį

2017 m. balandžio 20 d.
Ak­me­niš­kis pir­mą­jį var­žo­vą D. Nor­kų iš Klai­pė­dos du kar­tus pa­siun­tė į nok­dau­ną ir bu­vo pri­pa­žin­tas nu­ga­lė­to­ju.
L. Kve­da­ras ko­vo­je su Pas­va­lio at­sto­vu K. Zi­niu do­mi­na­vo vi­sus tris raun­dus, o ga­liau­siai stip­riu smū­giu į pil­vą pa­siun­tė var­žo­vą į nok­dau­ną.
Fi­na­le ak­me­niš­kis vėl po nok­dau­no įvei­kė M. Kaz­laus­ką iš Kau­no.
Lie­tu­vos čem­pio­nu Ak­me­nės ra­jo­no bok­si­nin­kas ta­po maž­daug po dvi­de­šim­ties me­tų per­trau­kos.
Auk­so me­da­liu už L. Kve­da­ro pa­ruo­ši­mą...

Norima išsaugoti unikalų botanikos sodą

2017 m. balandžio 19 d.
Nyks­ta švie­saus at­mi­ni­mo An­ta­no Čia­po su­kur­tas bo­ta­ni­kos so­das Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je – vie­nin­te­lė ap­skri­ty­je pri­va­ti dend­ro­lo­gi­nė ko­lek­ci­ja, vals­ty­bės sau­go­mas gam­tos ob­jek­tas.Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je nie­kam dėl to gal­vos ne­skau­da. Gru­pė ak­ty­vių pi­lie­čių ėmė rei­ka­lau­ti sa­vi­val­dos įsi­ki­šti.Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos ak­ty­vis­tai, kraš­to­vaiz­džio mė­gė­jai įsi­ti­ki­nę, kad da­bar tin­ka­miau­sias me­tas Sa­vi­val­dy­bei pri­siim­ti nors da­lį at­sa­ko­my­bės...

Europos čempionas pripažintas techniškiausiu

2017 m. balandžio 19 d.
Ak­me­nės spor­to klu­bo „Ener­gi­ja“ klu­bo pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Sil­vaš­ko auk­lė­ti­nis nu­ga­lė­jo ke­tu­ris var­žo­vus, ant ta­ta­mio ko­vo­jant tik su šal­mais ir ko­jų ap­sau­go­mis.
Pir­mo­ji dvi­ko­va su aki­vaiz­džiai sun­kes­niu šve­du Ram­si­nu Eb­ra­hi­mu iš pra­džių vy­ko apy­ly­giai. Per­ga­lę P. Ži­man­tui tei­sė­jai sky­rė už tiks­lų smū­gį į gal­vą.
Ket­virt­fi­na­ly­je per­ga­lę prieš Veng­ri­jos at­sto­vą Ma­te Da­vi­dą tei­sė­jai pa­sky­rė vien­bal­siai, pa­si­bai­gus pa­grin­di­niam dvi­ko­vos lai­kui. Su šiuo...

40 inkilų – viename elektros stulpe

2017 m. balandžio 13 d.
Ak­me­nės ra­jo­no Pa­pi­lės mies­te­lio gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nė „Rau­dons­kar­dis“ prieš sa­vai­tę įvyk­dė su­ma­ny­mą – prie elekt­ros stul­po su at­ra­ma pri­tvir­tin­ta 40 in­ki­lų.Pa­si­rink­tas gelž­be­to­ninis stul­pas ties Rau­dons­kar­džio gat­vės san­kry­ža su ki­ta gat­ve, ne­to­li Ven­tos pau­pio me­džių.
Vie­nam to­kios „sta­ty­bos“ ini­cia­to­rių pa­pi­lė­niš­kiui Vai­dui Bei­ši­nui pe­si­mis­tai sa­kė, kad var­nė­nai ne­tu­rė­tų ap­si­gy­ven­ti. Esą ne­si­lai­ko­ma gam­ti­nin­kų skel­bia­mo ma­žiau­sio 5 met­rų at­stu­mo nuo...

Laureatu tapo kanklininkas

2017 m. balandžio 13 d.
Ge­riau­siai įver­tin­tas Mo­des­tas Ul­ber­kis, ku­ris ant­ri me­tai gro­ja ir su kank­li­nin­kių an­samb­liu. Ko­mi­si­ja, įver­ti­nu­si at­li­kė­jo mu­zi­ka­lu­mą, tu­ri­nio su­vo­ki­mą, at­li­ki­mo ma­nie­rą, pa­sky­rė ant­ro­jo laips­nio lau­rea­to dip­lo­mą ir pa­kvie­tė gro­ti lau­rea­tų kon­cer­te.
Taip pat lau­rea­tė­mis ta­po Sil­ma La­lai­tė, kaip ir anks­tes­nia­me kon­kur­se, bei Vy­tau­tė Ston­ku­tė.
Kas dve­ji me­tai or­ga­ni­zuo­ja­ma­me kon­kur­se var­žė­si apie 200 jau­nų­jų mu­zi­kan­tų.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Projektą bandyta „prastumti“

2017 m. balandžio 13 d.
Pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­ta „Že­mai­tiš­ka­me smui­ke­ly­je“ da­ly­vau­jan­čius pre­ky­bi­nin­kus ir pa­slau­gų tei­kė­jus at­leis­ti nuo mo­kes­čių.
Ta­ry­bos po­sė­dy­je Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­ti­nio ūkio ir tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa Sto­nie­nė mo­ty­va­vo, kad to pra­šė ra­jo­no Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Edi­ta Stat­kie­nė.
E. Stat­kie­nė įti­ki­nė­jo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, kad pa­ti­ria­ma daug pro­ble­mų pra­šant pre­ky­bi­nin­kų pa­slau­gų me­no šven­tė­je, vyks­tan­čio­je Ak­me­nės...

Kiemas lieka be draudžiamojo ženklo

2017 m. balandžio 13 d.
Dėl to pra­šy­mą Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­si­ra­šė ke­lio­li­ka na­mo gy­ven­to­jų. Jiems, kaip tei­gia­ma, dėl trans­por­to ju­dė­ji­mo ne­sau­gu.
Ar­gu­men­tus ap­svars­čiu­si Sa­vi­val­dy­bės Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja pri­ta­rė, kad bū­tų įreng­tas ke­lio ženk­las, drau­džian­tis mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių eis­mą.
„Ta­čiau jau pu­sė me­tų Nau­jo­sios Ak­me­nės se­niū­ni­ja tuo ne­pa­si­rū­pi­na“, – sa­kė eis­mo ap­ri­bo­ji­mų ini­cia­to­riai.
Nau­jo­sios Ak­me­nės se­niū­nas Rim­vy­das Juo­za­pa­vi­čius tei­gė, kad tik...

Anšlaginiame „Duetų vakare“ – kiti atlikėjai

2017 m. balandžio 11 d.
Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­muo­se per­nai su anš­la­gu de­biu­ta­vęs mu­zi­ki­nis ren­gi­nys „Due­tų va­ka­ras“ praė­ju­sią sa­vai­tę su­grį­žo vėl į pil­nu­tė­lę sa­lę.De­biu­ti­nia­me kon­cer­te dai­na­vusios vie­tos įžy­my­bės – dau­gu­ma po­li­ti­kai, val­di­nin­kai kar­tu su pro­fe­sio­na­liais mu­zi­kan­tais – šį­kart ne­bu­vo pa­kvies­tos, o pa­si­ro­dė vi­siš­kai nau­ji vei­dai.
Į prieš me­tus or­ga­ni­zuo­tą kon­cer­tą vi­si bi­lie­tai par­duo­ti per ke­lias die­nas, to­dėl jis bu­vo pa­kar­to­tas ir taip pat su­lau­kė klau­sy­to­jų...

Dailininkas ir rašytojas sudomino vaikus

2017 m. balandžio 11 d.
Apie ren­gi­nį „Kraš­to ži­nioms“ pa­ra­šiu­sios Pa­pi­lės Si­mo­no Dau­kan­to mu­zie­jaus va­do­vės Er­nes­tos Šmukš­tai­tės tei­gi­mu, sve­čias su­do­mi­no klau­sy­to­jus juos int­ri­guo­jan­čio­mis te­mo­mis, pa­vyz­džiui, kaip šei­mo­je pa­si­jus­ti prin­cu ar prin­ce­se. Pris­ta­ty­da­mas kny­gą „Bly­nų ka­ra­lius“, jos au­to­rius su bū­si­mais skai­ty­to­jais pir­miau­sia pa­si­kal­bė­jo apie pus­ry­čiams mėgs­ta­mą kny­go­je mi­ni­mą val­gį.
Su­ži­no­jęs, kad vai­kai mėgs­ta ka­ty­tes, sve­čias suint­ri­ga­vo pa­siū­ly­da­mas iš mu­zie­jaus...

Grobstomi ir prirašinėjami greitukių degalai

2017 m. balandžio 6 d.
Į Ak­me­nės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro ka­są įstai­gos di­rek­to­rė Vio­le­ta Gri­ciu­vie­nė įne­šė 130,58 eu­ro už sa­vo as­me­ni­niam au­to­mo­bi­liui pa­nau­do­tus grei­tu­kėms skir­tus de­ga­lus. Įneš­ta po to, kai jų grobs­ty­mą už­fik­sa­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos cent­ra­li­zuo­tas Sa­vi­val­dy­bės Vi­daus au­di­to sky­rius. Ty­ri­mo duo­me­nis nuo „Šiau­lių kraš­to“ ban­dy­ta slėp­ti.Apie de­ga­lų pils­ty­mą į di­rek­to­rės as­me­ni­nį au­to­mo­bi­lį Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro...

„Juokis“ – tik ne iš valdžios

2017 m. balandžio 4 d.
Ba­lan­džio 1-ąją Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­muo­se ke­lias va­lan­das vy­ko hu­mo­ro šven­tė „Juo­kis 2017“. Nau­jau­sią kū­ry­bą pa­ro­dė ke­tu­ri Že­mai­ti­jos ko­lek­ty­vai.Sce­no­je vie­nin­te­liai dvi pro­gra­mas pri­sta­tė hu­mo­ro gru­pė „Pir­ma­die­nis“ iš Ša­ky­nos (Šiau­lių ra­jo­nas). Pir­miau­sia pa­si­ro­dę ša­ky­nie­čiai žiū­ro­vams pra­ne­šė, ko­dėl se­niai gy­vuo­jan­čiam ko­lek­ty­vui iš­se­ko kū­ry­bi­niai aruo­dai. Mat iki šiol daž­nos pa­šai­pos apie Sei­mą ne­be­tin­ka­mos, ka­dan­gi, kaip sa­kė hu­mo­ris­tai, pa­si­mo­kė po per­nai...

Tėvai diskutavo, vaikai – žaidė

2017 m. balandžio 4 d.
Ma­žy­liai jau­tė­si ra­mūs ir pa­ten­kin­ti, glau­džia­mi ma­mų, o vy­res­ni vai­kai bu­vo su­bur­ti žai­di­mams at­ski­ro­je sa­lė­je.
Po ke­lių va­lan­dų čia atė­ju­sius tė­vus jų at­ža­los pa­mo­kė at­rak­cio­nų ir ki­tų links­my­bių, su­vie­ni­jan­čių šei­mas.
Suau­gu­sie­ji dis­ku­ta­vo, ar vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės, spor­to aikš­ty­nai ir ki­tos vie­šo­sios erd­vės tvar­ko­mos taip, kad bū­tų pa­trauk­lios. Svars­tė ar vien ra­jo­no cent­re, bet ir se­niū­ni­jų cent­ruo­se pa­kan­ka erd­vės kul­tū­ros raiš­kai. Kal­bant apie są­ly­gas jau­noms šei­moms at­vyk­ti į...

Poliklinika – su eilėmis, atskirais kabinetais, parašais

2017 m. kovo 23 d.
Dėl pa­ti­ria­mų ne­pa­to­gu­mų Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro Nau­jo­sios Ak­me­nės po­lik­li­ni­ko­je pik­ti­na­si į „Kraš­to ži­nias“ krei­pę­si skai­ty­to­jai.Al­do­na Paš­vies­tie­nė pa­ty­rė, kad Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­re pas šei­mos gy­dy­to­ją no­rin­tis pa­tek­ti li­go­nis re­gist­ruo­ja­mas tik po ke­lių sa­vai­čių.
Už­tat yra pa­cien­tų, ku­rie po tiek lai­ko pa­si­jau­čia ge­riau ir ne­bei­na pas gy­dy­to­ją.
„Bū­nant po­lik­li­ni­ko­je kar­tais at­ro­do, kad čia...

Ministras išklausė abejonių dėl vaikų teisių apsaugos reformos

2017 m. kovo 21 d.
Penk­ta­die­nį Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis, vi­ce­mi­nist­rė Vil­ma Ši­la­lie­nė. Jie kri­ti­kuo­ti dėl nu­ma­ty­tos vai­ko tei­sių ap­sau­gos re­for­mos.So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja nu­spren­dė cent­ra­li­zuo­ti sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čius vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius. Mo­ty­vuo­ja­ma, kad šie ne­bū­tų pri­klau­so­mi nuo sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kų. Sie­kia­ma nu­sta­ty­ti vie­ną bend­rą stan­dar­tą dar­bui su vai­kais...

Prie tvenkinio išliks obeliskas

2017 m. kovo 16 d.
Sup­ro­jek­tuo­ta Nau­jo­sios Ak­me­nės cent­ro da­ly­je esan­čios poil­sio zo­nos per­tvar­ka tarp Res­pub­li­kos ir Sa­lo­mė­jos Nė­ries gat­vių. Dar­bams maž­daug ke­tu­rių hek­ta­rų plo­te, ku­ris mies­to gy­ven­to­jų va­di­na­mas Ra­sos tven­ki­nio te­ri­to­ri­ja, rei­kia maž­daug pu­sės mi­li­jo­no eu­rų.Pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų au­to­rius Lu­kas Vens­lo­vas ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ta­me ap­ta­ri­me pa­brė­žė, kad ne­bus ar­do­mi ar griau­na­mi te­ri­to­ri­jo­je esan­tys pa­grin­di­niai ob­jek­tai.
Iš­liks ir vie­nas...

Grei­tu­kių de­ga­lai – di­rek­to­rei

2017 m. kovo 14 d.
Į Ak­me­nės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro di­rek­to­rės Vio­le­tos Gri­ciu­vie­nės nuo­sa­vą leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį ne kar­tą pil­ta ku­ro, iš­pum­puo­to iš grei­tu­kių.Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dau­giau de­ta­lių ža­da at­skleis­ti, kai bus at­lik­tas au­di­tas.Pra­ne­šė spe­cia­lio­sioms tar­ny­bomsApie de­ga­lų pils­ty­mą į di­rek­to­rės as­me­ni­nį au­to­mo­bi­lį Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro dar­buo­to­jai pra­ne­šė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai (STT) ir Vals­ty­bi­nei...

Geriausiųjų penketuke – akmeniškės tenisininkės

2017 m. kovo 14 d.
Penk­tą­ją vie­tą lai­mė­jo Ak­me­nės ra­jo­no at­sto­vės Ka­ro­li­na Kuz­ne­co­va, Gab­rie­lė Stro­doms­ky­tė, Ka­ro­li­na Gri­gai­tė, Jo­gai­lė Put­riū­tė.
Jų ko­man­da po­gru­pio var­žy­bo­se 3:1 įvei­kė Jo­na­vos ir 3:0 Šal­či­nin­kų ra­jo­nų ko­man­das, 0:3 pra­lai­mė­jo Vil­niaus komandai. Le­mia­mą su­si­ti­ki­mą dėl tei­sės pa­tek­ti į fi­na­li­nį ket­ver­tu­ką ak­me­niš­kės po at­kak­lios ko­vos 1:3 pra­lai­mė­jo Šiau­lių mies­to at­sto­vėms. Jos pel­nė bron­zą, nu­si­lei­du­sios var­žo­vėms iš Vil­niaus ir Kau­no ir įvei­ku­sios Pa­ne­vė­žio spor­ti­nin­kes...

„Akmenės cementas“ turnyrą baigė ketvirtfinalyje

2017 m. kovo 14 d.
Na­tu­ral Phar­ma­ceu­ti­cals-Re­gio­nų krep­ši­nio ly­go­je rung­ty­niau­jan­tis Ak­me­nės SCKK-„Ak­me­nės ce­men­tas“ pa­sie­kė ket­virt­fi­na­lį. Šia­me eta­pe rung­ty­nės jam su­si­klos­tė ne­sėk­min­gai.
Ak­me­nės SCKK-„Ak­me­nės ce­men­to“ var­žo­vė ket­virt­fi­na­ly­je – Kau­no ra­jo­no „Ome­ga“. Ji re­gu­lia­ria­ja­me var­žy­bų se­zo­ne užė­mė ket­vir­tą­ją vie­tą, to­dėl į šį eta­pą pa­te­ko iš­kart, ap­len­ku­si aš­tunt­fi­na­lį. Pir­mo­sios rung­ty­nės vy­ko penk­ta­die­nį Rin­gau­duo­se.
Pir­mą­jį kė­li­nį 10 taš­kų skir­tu­mu lai­mė­jo „Ome­ga“...

Mediena perkama po 15 eurų, o pasivogiama už 1 eurą

2017 m. kovo 9 d.
„Per­ka­ma me­die­na už kiet­met­rį kai­nuo­ja apie 15 eu­rų, o jei pa­vog­ta iš pri­va­taus miš­ko, tai jo sa­vi­nin­kui skai­čiuo­ja­ma tik po 1 eu­rą“, – sa­kė Ak­me­nės ra­jo­no Ki­vy­lių gy­ven­to­jas Ro­mual­das Pie­ža.Jis tai pa­ty­rė, kai su­ga­vo miš­ko va­gį ir no­rė­jo, kad šis tin­ka­mai at­si­skai­ty­tų su sa­vi­nin­ku.R. Pie­ža jo šei­mai pri­klau­san­čia­me miš­ke Pa­va­daks­čio kai­me va­gys­tę pa­ste­bė­jo, kai me­džiai bu­vo iš­kirs­ti ir iš­vež­ti. Pats su­se­kė va­gį ir pa­rei­ka­la­vo atly­gin­ti ža­lą to­kia kai­na, kiek rin­ko­je...

Dienos populiariausi

Pakruojo ligoninėje dažniau gydomi kaimo vaikai

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas