(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Akmenės rajone

Cinizmas: val­džia gy­ven­to­jų kri­ti­ką nu­lei­di­nė­ja juo­ke­liais (21)

2017 m. balandžio 20 d.
Cinizmas: val­džia gy­ven­to­jų kri­ti­ką nu­lei­di­nė­ja juo­ke­liaisAk­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės praei­tų me­tų veik­los ata­skai­tos pri­sta­ty­me Ak­me­nės se­niū­ni­jos gy­ven­to­jams bu­vo kri­ti­kuo­ja­mas se­niū­no Vla­di­mi­ro Sil­vaš­ko dar­bo sti­lius.Sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bė rea­ga­vo juo­ke­liais: esą svar­biau se­niū­no par­vež­tas Eu­ro­pos čem­pio­na­to auk­sas.Ak­ty­vi vi­suo­me­ni­nin­kė Mar­ga­ri­ta Ska­bei­kie­nė iš Da­bi­ki­nė­lės kai­mo krei­pė­si į se­niū­ną V. Sil­vaš­ko: „Ko­dėl jūs ma­žai or­ga­ni­zuo­ja­te su­si­ti­ki­mų su...

Boksininkas laimėjo aukso medalį

2017 m. balandžio 20 d.
Ak­me­niš­kis pir­mą­jį var­žo­vą D. Nor­kų iš Klai­pė­dos du kar­tus pa­siun­tė į nok­dau­ną ir bu­vo pri­pa­žin­tas nu­ga­lė­to­ju.
L. Kve­da­ras ko­vo­je su Pas­va­lio at­sto­vu K. Zi­niu do­mi­na­vo vi­sus tris raun­dus, o ga­liau­siai stip­riu smū­giu į pil­vą pa­siun­tė var­žo­vą į nok­dau­ną.
Fi­na­le ak­me­niš­kis vėl po nok­dau­no įvei­kė M. Kaz­laus­ką iš Kau­no.
Lie­tu­vos čem­pio­nu Ak­me­nės ra­jo­no bok­si­nin­kas ta­po maž­daug po dvi­de­šim­ties me­tų per­trau­kos.
Auk­so me­da­liu už L. Kve­da­ro pa­ruo­ši­mą...

Norima išsaugoti unikalų botanikos sodą (7)

2017 m. balandžio 19 d.
Nyks­ta švie­saus at­mi­ni­mo An­ta­no Čia­po su­kur­tas bo­ta­ni­kos so­das Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je – vie­nin­te­lė ap­skri­ty­je pri­va­ti dend­ro­lo­gi­nė ko­lek­ci­ja, vals­ty­bės sau­go­mas gam­tos ob­jek­tas.Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je nie­kam dėl to gal­vos ne­skau­da. Gru­pė ak­ty­vių pi­lie­čių ėmė rei­ka­lau­ti sa­vi­val­dos įsi­ki­šti.Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos ak­ty­vis­tai, kraš­to­vaiz­džio mė­gė­jai įsi­ti­ki­nę, kad da­bar tin­ka­miau­sias me­tas Sa­vi­val­dy­bei pri­siim­ti nors da­lį at­sa­ko­my­bės...

Europos čempionas pripažintas techniškiausiu

2017 m. balandžio 19 d.
Ak­me­nės spor­to klu­bo „Ener­gi­ja“ klu­bo pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Sil­vaš­ko auk­lė­ti­nis nu­ga­lė­jo ke­tu­ris var­žo­vus, ant ta­ta­mio ko­vo­jant tik su šal­mais ir ko­jų ap­sau­go­mis.
Pir­mo­ji dvi­ko­va su aki­vaiz­džiai sun­kes­niu šve­du Ram­si­nu Eb­ra­hi­mu iš pra­džių vy­ko apy­ly­giai. Per­ga­lę P. Ži­man­tui tei­sė­jai sky­rė už tiks­lų smū­gį į gal­vą.
Ket­virt­fi­na­ly­je per­ga­lę prieš Veng­ri­jos at­sto­vą Ma­te Da­vi­dą tei­sė­jai pa­sky­rė vien­bal­siai, pa­si­bai­gus pa­grin­di­niam dvi­ko­vos lai­kui. Su šiuo...

40 inkilų – viename elektros stulpe (5)

2017 m. balandžio 13 d.
Ak­me­nės ra­jo­no Pa­pi­lės mies­te­lio gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nė „Rau­dons­kar­dis“ prieš sa­vai­tę įvyk­dė su­ma­ny­mą – prie elekt­ros stul­po su at­ra­ma pri­tvir­tin­ta 40 in­ki­lų.Pa­si­rink­tas gelž­be­to­ninis stul­pas ties Rau­dons­kar­džio gat­vės san­kry­ža su ki­ta gat­ve, ne­to­li Ven­tos pau­pio me­džių.
Vie­nam to­kios „sta­ty­bos“ ini­cia­to­rių pa­pi­lė­niš­kiui Vai­dui Bei­ši­nui pe­si­mis­tai sa­kė, kad var­nė­nai ne­tu­rė­tų ap­si­gy­ven­ti. Esą ne­si­lai­ko­ma gam­ti­nin­kų skel­bia­mo ma­žiau­sio 5 met­rų at­stu­mo nuo...

Laureatu tapo kanklininkas

2017 m. balandžio 13 d.
Ge­riau­siai įver­tin­tas Mo­des­tas Ul­ber­kis, ku­ris ant­ri me­tai gro­ja ir su kank­li­nin­kių an­samb­liu. Ko­mi­si­ja, įver­ti­nu­si at­li­kė­jo mu­zi­ka­lu­mą, tu­ri­nio su­vo­ki­mą, at­li­ki­mo ma­nie­rą, pa­sky­rė ant­ro­jo laips­nio lau­rea­to dip­lo­mą ir pa­kvie­tė gro­ti lau­rea­tų kon­cer­te.
Taip pat lau­rea­tė­mis ta­po Sil­ma La­lai­tė, kaip ir anks­tes­nia­me kon­kur­se, bei Vy­tau­tė Ston­ku­tė.
Kas dve­ji me­tai or­ga­ni­zuo­ja­ma­me kon­kur­se var­žė­si apie 200 jau­nų­jų mu­zi­kan­tų.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Projektą bandyta „prastumti“

2017 m. balandžio 13 d.
Pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­ta „Že­mai­tiš­ka­me smui­ke­ly­je“ da­ly­vau­jan­čius pre­ky­bi­nin­kus ir pa­slau­gų tei­kė­jus at­leis­ti nuo mo­kes­čių.
Ta­ry­bos po­sė­dy­je Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­ti­nio ūkio ir tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa Sto­nie­nė mo­ty­va­vo, kad to pra­šė ra­jo­no Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Edi­ta Stat­kie­nė.
E. Stat­kie­nė įti­ki­nė­jo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, kad pa­ti­ria­ma daug pro­ble­mų pra­šant pre­ky­bi­nin­kų pa­slau­gų me­no šven­tė­je, vyks­tan­čio­je Ak­me­nės...

Kiemas lieka be draudžiamojo ženklo (5)

2017 m. balandžio 13 d.
Dėl to pra­šy­mą Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­si­ra­šė ke­lio­li­ka na­mo gy­ven­to­jų. Jiems, kaip tei­gia­ma, dėl trans­por­to ju­dė­ji­mo ne­sau­gu.
Ar­gu­men­tus ap­svars­čiu­si Sa­vi­val­dy­bės Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja pri­ta­rė, kad bū­tų įreng­tas ke­lio ženk­las, drau­džian­tis mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių eis­mą.
„Ta­čiau jau pu­sė me­tų Nau­jo­sios Ak­me­nės se­niū­ni­ja tuo ne­pa­si­rū­pi­na“, – sa­kė eis­mo ap­ri­bo­ji­mų ini­cia­to­riai.
Nau­jo­sios Ak­me­nės se­niū­nas Rim­vy­das Juo­za­pa­vi­čius tei­gė, kad tik...

Anšlaginiame „Duetų vakare“ – kiti atlikėjai

2017 m. balandžio 11 d.
Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­muo­se per­nai su anš­la­gu de­biu­ta­vęs mu­zi­ki­nis ren­gi­nys „Due­tų va­ka­ras“ praė­ju­sią sa­vai­tę su­grį­žo vėl į pil­nu­tė­lę sa­lę.De­biu­ti­nia­me kon­cer­te dai­na­vusios vie­tos įžy­my­bės – dau­gu­ma po­li­ti­kai, val­di­nin­kai kar­tu su pro­fe­sio­na­liais mu­zi­kan­tais – šį­kart ne­bu­vo pa­kvies­tos, o pa­si­ro­dė vi­siš­kai nau­ji vei­dai.
Į prieš me­tus or­ga­ni­zuo­tą kon­cer­tą vi­si bi­lie­tai par­duo­ti per ke­lias die­nas, to­dėl jis bu­vo pa­kar­to­tas ir taip pat su­lau­kė klau­sy­to­jų...

Dailininkas ir rašytojas sudomino vaikus

2017 m. balandžio 11 d.
Apie ren­gi­nį „Kraš­to ži­nioms“ pa­ra­šiu­sios Pa­pi­lės Si­mo­no Dau­kan­to mu­zie­jaus va­do­vės Er­nes­tos Šmukš­tai­tės tei­gi­mu, sve­čias su­do­mi­no klau­sy­to­jus juos int­ri­guo­jan­čio­mis te­mo­mis, pa­vyz­džiui, kaip šei­mo­je pa­si­jus­ti prin­cu ar prin­ce­se. Pris­ta­ty­da­mas kny­gą „Bly­nų ka­ra­lius“, jos au­to­rius su bū­si­mais skai­ty­to­jais pir­miau­sia pa­si­kal­bė­jo apie pus­ry­čiams mėgs­ta­mą kny­go­je mi­ni­mą val­gį.
Su­ži­no­jęs, kad vai­kai mėgs­ta ka­ty­tes, sve­čias suint­ri­ga­vo pa­siū­ly­da­mas iš mu­zie­jaus...

Grobstomi ir prirašinėjami greitukių degalai (75)

2017 m. balandžio 6 d.
Į Ak­me­nės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro ka­są įstai­gos di­rek­to­rė Vio­le­ta Gri­ciu­vie­nė įne­šė 130,58 eu­ro už sa­vo as­me­ni­niam au­to­mo­bi­liui pa­nau­do­tus grei­tu­kėms skir­tus de­ga­lus. Įneš­ta po to, kai jų grobs­ty­mą už­fik­sa­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos cent­ra­li­zuo­tas Sa­vi­val­dy­bės Vi­daus au­di­to sky­rius. Ty­ri­mo duo­me­nis nuo „Šiau­lių kraš­to“ ban­dy­ta slėp­ti.Apie de­ga­lų pils­ty­mą į di­rek­to­rės as­me­ni­nį au­to­mo­bi­lį Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro...

„Juokis“ – tik ne iš valdžios (1)

2017 m. balandžio 4 d.
Ba­lan­džio 1-ąją Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­muo­se ke­lias va­lan­das vy­ko hu­mo­ro šven­tė „Juo­kis 2017“. Nau­jau­sią kū­ry­bą pa­ro­dė ke­tu­ri Že­mai­ti­jos ko­lek­ty­vai.Sce­no­je vie­nin­te­liai dvi pro­gra­mas pri­sta­tė hu­mo­ro gru­pė „Pir­ma­die­nis“ iš Ša­ky­nos (Šiau­lių ra­jo­nas). Pir­miau­sia pa­si­ro­dę ša­ky­nie­čiai žiū­ro­vams pra­ne­šė, ko­dėl se­niai gy­vuo­jan­čiam ko­lek­ty­vui iš­se­ko kū­ry­bi­niai aruo­dai. Mat iki šiol daž­nos pa­šai­pos apie Sei­mą ne­be­tin­ka­mos, ka­dan­gi, kaip sa­kė hu­mo­ris­tai, pa­si­mo­kė po per­nai...

Tėvai diskutavo, vaikai – žaidė

2017 m. balandžio 4 d.
Ma­žy­liai jau­tė­si ra­mūs ir pa­ten­kin­ti, glau­džia­mi ma­mų, o vy­res­ni vai­kai bu­vo su­bur­ti žai­di­mams at­ski­ro­je sa­lė­je.
Po ke­lių va­lan­dų čia atė­ju­sius tė­vus jų at­ža­los pa­mo­kė at­rak­cio­nų ir ki­tų links­my­bių, su­vie­ni­jan­čių šei­mas.
Suau­gu­sie­ji dis­ku­ta­vo, ar vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės, spor­to aikš­ty­nai ir ki­tos vie­šo­sios erd­vės tvar­ko­mos taip, kad bū­tų pa­trauk­lios. Svars­tė ar vien ra­jo­no cent­re, bet ir se­niū­ni­jų cent­ruo­se pa­kan­ka erd­vės kul­tū­ros raiš­kai. Kal­bant apie są­ly­gas jau­noms šei­moms at­vyk­ti į...

Poliklinika – su eilėmis, atskirais kabinetais, parašais (9)

2017 m. kovo 23 d.
Dėl pa­ti­ria­mų ne­pa­to­gu­mų Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro Nau­jo­sios Ak­me­nės po­lik­li­ni­ko­je pik­ti­na­si į „Kraš­to ži­nias“ krei­pę­si skai­ty­to­jai.Al­do­na Paš­vies­tie­nė pa­ty­rė, kad Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­re pas šei­mos gy­dy­to­ją no­rin­tis pa­tek­ti li­go­nis re­gist­ruo­ja­mas tik po ke­lių sa­vai­čių.
Už­tat yra pa­cien­tų, ku­rie po tiek lai­ko pa­si­jau­čia ge­riau ir ne­bei­na pas gy­dy­to­ją.
„Bū­nant po­lik­li­ni­ko­je kar­tais at­ro­do, kad čia...

Ministras išklausė abejonių dėl vaikų teisių apsaugos reformos (2)

2017 m. kovo 21 d.
Penk­ta­die­nį Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis, vi­ce­mi­nist­rė Vil­ma Ši­la­lie­nė. Jie kri­ti­kuo­ti dėl nu­ma­ty­tos vai­ko tei­sių ap­sau­gos re­for­mos.So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja nu­spren­dė cent­ra­li­zuo­ti sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čius vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius. Mo­ty­vuo­ja­ma, kad šie ne­bū­tų pri­klau­so­mi nuo sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kų. Sie­kia­ma nu­sta­ty­ti vie­ną bend­rą stan­dar­tą dar­bui su vai­kais...

Prie tvenkinio išliks obeliskas (11)

2017 m. kovo 16 d.
Sup­ro­jek­tuo­ta Nau­jo­sios Ak­me­nės cent­ro da­ly­je esan­čios poil­sio zo­nos per­tvar­ka tarp Res­pub­li­kos ir Sa­lo­mė­jos Nė­ries gat­vių. Dar­bams maž­daug ke­tu­rių hek­ta­rų plo­te, ku­ris mies­to gy­ven­to­jų va­di­na­mas Ra­sos tven­ki­nio te­ri­to­ri­ja, rei­kia maž­daug pu­sės mi­li­jo­no eu­rų.Pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų au­to­rius Lu­kas Vens­lo­vas ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ta­me ap­ta­ri­me pa­brė­žė, kad ne­bus ar­do­mi ar griau­na­mi te­ri­to­ri­jo­je esan­tys pa­grin­di­niai ob­jek­tai.
Iš­liks ir vie­nas...

Grei­tu­kių de­ga­lai – di­rek­to­rei (90)

2017 m. kovo 14 d.
Į Ak­me­nės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro di­rek­to­rės Vio­le­tos Gri­ciu­vie­nės nuo­sa­vą leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį ne kar­tą pil­ta ku­ro, iš­pum­puo­to iš grei­tu­kių.Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dau­giau de­ta­lių ža­da at­skleis­ti, kai bus at­lik­tas au­di­tas.Pra­ne­šė spe­cia­lio­sioms tar­ny­bomsApie de­ga­lų pils­ty­mą į di­rek­to­rės as­me­ni­nį au­to­mo­bi­lį Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro dar­buo­to­jai pra­ne­šė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai (STT) ir Vals­ty­bi­nei...

Geriausiųjų penketuke – akmeniškės tenisininkės

2017 m. kovo 14 d.
Penk­tą­ją vie­tą lai­mė­jo Ak­me­nės ra­jo­no at­sto­vės Ka­ro­li­na Kuz­ne­co­va, Gab­rie­lė Stro­doms­ky­tė, Ka­ro­li­na Gri­gai­tė, Jo­gai­lė Put­riū­tė.
Jų ko­man­da po­gru­pio var­žy­bo­se 3:1 įvei­kė Jo­na­vos ir 3:0 Šal­či­nin­kų ra­jo­nų ko­man­das, 0:3 pra­lai­mė­jo Vil­niaus komandai. Le­mia­mą su­si­ti­ki­mą dėl tei­sės pa­tek­ti į fi­na­li­nį ket­ver­tu­ką ak­me­niš­kės po at­kak­lios ko­vos 1:3 pra­lai­mė­jo Šiau­lių mies­to at­sto­vėms. Jos pel­nė bron­zą, nu­si­lei­du­sios var­žo­vėms iš Vil­niaus ir Kau­no ir įvei­ku­sios Pa­ne­vė­žio spor­ti­nin­kes...

„Akmenės cementas“ turnyrą baigė ketvirtfinalyje

2017 m. kovo 14 d.
Na­tu­ral Phar­ma­ceu­ti­cals-Re­gio­nų krep­ši­nio ly­go­je rung­ty­niau­jan­tis Ak­me­nės SCKK-„Ak­me­nės ce­men­tas“ pa­sie­kė ket­virt­fi­na­lį. Šia­me eta­pe rung­ty­nės jam su­si­klos­tė ne­sėk­min­gai.
Ak­me­nės SCKK-„Ak­me­nės ce­men­to“ var­žo­vė ket­virt­fi­na­ly­je – Kau­no ra­jo­no „Ome­ga“. Ji re­gu­lia­ria­ja­me var­žy­bų se­zo­ne užė­mė ket­vir­tą­ją vie­tą, to­dėl į šį eta­pą pa­te­ko iš­kart, ap­len­ku­si aš­tunt­fi­na­lį. Pir­mo­sios rung­ty­nės vy­ko penk­ta­die­nį Rin­gau­duo­se.
Pir­mą­jį kė­li­nį 10 taš­kų skir­tu­mu lai­mė­jo „Ome­ga“...

Mediena perkama po 15 eurų, o pasivogiama už 1 eurą (13)

2017 m. kovo 9 d.
„Per­ka­ma me­die­na už kiet­met­rį kai­nuo­ja apie 15 eu­rų, o jei pa­vog­ta iš pri­va­taus miš­ko, tai jo sa­vi­nin­kui skai­čiuo­ja­ma tik po 1 eu­rą“, – sa­kė Ak­me­nės ra­jo­no Ki­vy­lių gy­ven­to­jas Ro­mual­das Pie­ža.Jis tai pa­ty­rė, kai su­ga­vo miš­ko va­gį ir no­rė­jo, kad šis tin­ka­mai at­si­skai­ty­tų su sa­vi­nin­ku.R. Pie­ža jo šei­mai pri­klau­san­čia­me miš­ke Pa­va­daks­čio kai­me va­gys­tę pa­ste­bė­jo, kai me­džiai bu­vo iš­kirs­ti ir iš­vež­ti. Pats su­se­kė va­gį ir pa­rei­ka­la­vo atly­gin­ti ža­lą to­kia kai­na, kiek rin­ko­je...

Dienos populiariausi

Pakruojo ligoninėje dažniau gydomi kaimo vaikai (4)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />