(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Ministras išklausė abejonių dėl vaikų teisių apsaugos reformos

2017 m. kovo 21 d.
Penk­ta­die­nį Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis, vi­ce­mi­nist­rė Vil­ma Ši­la­lie­nė. Jie kri­ti­kuo­ti dėl nu­ma­ty­tos vai­ko tei­sių ap­sau­gos re­for­mos.So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja nu­spren­dė cent­ra­li­zuo­ti sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čius vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius. Mo­ty­vuo­ja­ma, kad šie ne­bū­tų pri­klau­so­mi nuo sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kų. Sie­kia­ma nu­sta­ty­ti vie­ną bend­rą stan­dar­tą dar­bui su vai­kais...

Prie tvenkinio išliks obeliskas

2017 m. kovo 16 d.
Sup­ro­jek­tuo­ta Nau­jo­sios Ak­me­nės cent­ro da­ly­je esan­čios poil­sio zo­nos per­tvar­ka tarp Res­pub­li­kos ir Sa­lo­mė­jos Nė­ries gat­vių. Dar­bams maž­daug ke­tu­rių hek­ta­rų plo­te, ku­ris mies­to gy­ven­to­jų va­di­na­mas Ra­sos tven­ki­nio te­ri­to­ri­ja, rei­kia maž­daug pu­sės mi­li­jo­no eu­rų.Pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų au­to­rius Lu­kas Vens­lo­vas ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ta­me ap­ta­ri­me pa­brė­žė, kad ne­bus ar­do­mi ar griau­na­mi te­ri­to­ri­jo­je esan­tys pa­grin­di­niai ob­jek­tai.
Iš­liks ir vie­nas...

Grei­tu­kių de­ga­lai – di­rek­to­rei

2017 m. kovo 14 d.
Į Ak­me­nės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro di­rek­to­rės Vio­le­tos Gri­ciu­vie­nės nuo­sa­vą leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį ne kar­tą pil­ta ku­ro, iš­pum­puo­to iš grei­tu­kių.Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dau­giau de­ta­lių ža­da at­skleis­ti, kai bus at­lik­tas au­di­tas.Pra­ne­šė spe­cia­lio­sioms tar­ny­bomsApie de­ga­lų pils­ty­mą į di­rek­to­rės as­me­ni­nį au­to­mo­bi­lį Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro dar­buo­to­jai pra­ne­šė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai (STT) ir Vals­ty­bi­nei...

Geriausiųjų penketuke – akmeniškės tenisininkės

2017 m. kovo 14 d.
Penk­tą­ją vie­tą lai­mė­jo Ak­me­nės ra­jo­no at­sto­vės Ka­ro­li­na Kuz­ne­co­va, Gab­rie­lė Stro­doms­ky­tė, Ka­ro­li­na Gri­gai­tė, Jo­gai­lė Put­riū­tė.
Jų ko­man­da po­gru­pio var­žy­bo­se 3:1 įvei­kė Jo­na­vos ir 3:0 Šal­či­nin­kų ra­jo­nų ko­man­das, 0:3 pra­lai­mė­jo Vil­niaus komandai. Le­mia­mą su­si­ti­ki­mą dėl tei­sės pa­tek­ti į fi­na­li­nį ket­ver­tu­ką ak­me­niš­kės po at­kak­lios ko­vos 1:3 pra­lai­mė­jo Šiau­lių mies­to at­sto­vėms. Jos pel­nė bron­zą, nu­si­lei­du­sios var­žo­vėms iš Vil­niaus ir Kau­no ir įvei­ku­sios Pa­ne­vė­žio spor­ti­nin­kes...

„Akmenės cementas“ turnyrą baigė ketvirtfinalyje

2017 m. kovo 14 d.
Na­tu­ral Phar­ma­ceu­ti­cals-Re­gio­nų krep­ši­nio ly­go­je rung­ty­niau­jan­tis Ak­me­nės SCKK-„Ak­me­nės ce­men­tas“ pa­sie­kė ket­virt­fi­na­lį. Šia­me eta­pe rung­ty­nės jam su­si­klos­tė ne­sėk­min­gai.
Ak­me­nės SCKK-„Ak­me­nės ce­men­to“ var­žo­vė ket­virt­fi­na­ly­je – Kau­no ra­jo­no „Ome­ga“. Ji re­gu­lia­ria­ja­me var­žy­bų se­zo­ne užė­mė ket­vir­tą­ją vie­tą, to­dėl į šį eta­pą pa­te­ko iš­kart, ap­len­ku­si aš­tunt­fi­na­lį. Pir­mo­sios rung­ty­nės vy­ko penk­ta­die­nį Rin­gau­duo­se.
Pir­mą­jį kė­li­nį 10 taš­kų skir­tu­mu lai­mė­jo „Ome­ga“...

Mediena perkama po 15 eurų, o pasivogiama už 1 eurą

2017 m. kovo 9 d.
„Per­ka­ma me­die­na už kiet­met­rį kai­nuo­ja apie 15 eu­rų, o jei pa­vog­ta iš pri­va­taus miš­ko, tai jo sa­vi­nin­kui skai­čiuo­ja­ma tik po 1 eu­rą“, – sa­kė Ak­me­nės ra­jo­no Ki­vy­lių gy­ven­to­jas Ro­mual­das Pie­ža.Jis tai pa­ty­rė, kai su­ga­vo miš­ko va­gį ir no­rė­jo, kad šis tin­ka­mai at­si­skai­ty­tų su sa­vi­nin­ku.R. Pie­ža jo šei­mai pri­klau­san­čia­me miš­ke Pa­va­daks­čio kai­me va­gys­tę pa­ste­bė­jo, kai me­džiai bu­vo iš­kirs­ti ir iš­vež­ti. Pats su­se­kė va­gį ir pa­rei­ka­la­vo atly­gin­ti ža­lą to­kia kai­na, kiek rin­ko­je...

Visi „Tramtatulio“ nugalėtojai iš Naujosios Akmenės

2017 m. kovo 7 d.
Ren­gi­nys skir­tas pa­mi­nė­ti tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tams, tad jais vil­kė­jo vi­si vie­nuo­li­ka da­ly­vių.
Aukš­čiau­sius žiu­ri įver­ti­ni­mus pel­nė vien Nau­jo­sios Ak­me­nės at­sto­vai: Ug­nė Žiul­pai­tė iš vai­kų dar­že­lio „Žvaigž­du­tė“, Lu­kas Ma­čiu­ka – kul­tū­ros rū­mų, Er­nes­ta Kriu­ko­vai­tė – mu­zi­kos mo­kyk­los. Jie at­sto­vaus ra­jo­nui po mė­ne­sio įvyk­sian­čia­me „Tram­ta­tu­lio“ re­gio­ni­nia­me tu­re.
Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Tel­šių kul­tū­ros cent­ro vai­kų folk­lo­ro an­samb­lio „Čiu­čiu­ruks“ va­do­vė Ri­ta...

Susitikime su gimnazistais – 12 valstybių bendraamžiai

2017 m. kovo 7 d.
Sve­čiai dis­ku­ta­vo su ak­me­niš­kiais, do­mė­jo­si jų mo­ky­mo­si ga­li­my­bė­mis, kas­die­ny­be, po­pa­mo­ki­ne veik­la. Ra­mu­čių gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nių mu­zi­ki­nį spek­tak­lį „Ačiū tau, Mar­čiau, ar­ba Z kar­tos pa­dė­ka Mar­ty­nui Maž­vy­dui“ už­sie­nie­čiai žiū­rė­jo be ver­ti­mo, su­ža­vė­ti įver­ti­no aud­rin­gais plo­ji­mais.
Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­mų liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vai mo­kė už­sie­nie­čius tau­ti­nių šo­kių.
Gru­pę į Nau­ją­ją Ak­me­nę pa­kvie­tė čia anks­čiau mo­kiu­sis Jus­ti­na Jan­čiaus­kai­tė, ku­ri da­bar dir­ba...

Ak­me­nės tua­le­tą „ver­tė“ Už­ga­vė­nių per­si­ren­gė­liai

2017 m. kovo 2 d.
Už­ga­vė­nių per­si­ren­gė­liai Ak­me­nės mies­to aikš­tė­je ke­lio­li­ka mi­nu­čių ban­dė „nu­vers­ti“ nau­ju­tė­lį vie­šą­jį tua­le­tą.Be­veik 27 tūks­tan­čių eu­rų ver­tės tua­le­tas pa­sta­ty­tas ne­to­li pa­mink­li­nio ak­mens su mies­to her­bo šū­kiu „Pro Li­ber­ta­te“ (už lais­vę). Vi­suo­me­nė­je pik­ti­na­ma­si, kad to­kios pa­skir­ties ob­jek­tui ne vie­ta rep­re­zen­ta­ci­nė­je mies­to vie­to­je, pa­rei­ka­lau­ta Sa­vi­val­dy­bės per­kel­ti už aikš­tės ri­bų.
„Ka­dan­gi val­džios vir­šū­nės iki šiol ne­krei­pia dė­me­sio, to­dėl su­reng­ta...

Stiprus centras ignoravo Ventos muzikos mokyklos bendruomenę

2017 m. kovo 2 d.
Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­la nuo ki­tų moks­lo me­tų taps Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los sky­riu­mi. Praė­ju­sią sa­vai­tę to­kiu priim­tu Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu pik­ti­na­si į „Kraš­to ži­nias“ krei­pę­sis Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­los bend­ruo­me­nės var­du jos pir­mi­nin­kas Vis­man­tas Gri­cius.Pa­sak V. Gri­ciaus, Ta­ry­bos po­sė­dy­je jos spren­di­mo pro­jek­tą pri­sta­tęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tau­tas Juo­za­pa­vi­čius tei­gė, kad „di­de­lio...

Daugės karjeros valstybės tarnautojų

2017 m. kovo 2 d.
Tai nau­jos kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jų pa­rei­gos.
Tuo­met se­niū­ni­jo­se ne­be­liks pa­dė­jė­jų pa­rei­gy­bių. Jas pa­gal dar­bo su­tar­tį Pa­pi­lė­je šiuo me­tu at­lie­ka Bi­ru­tė Un­gei­tie­nė, ku­ri jau kar­tą bu­vo se­niū­no pa­va­duo­to­ja, kai įsi­dar­bi­no 1996 me­tais. Ta­čiau nuo 2003-ių­jų per­ves­ta į se­niū­no pa­dė­jė­jas, pa­nai­ki­nus pa­va­duo­to­jos eta­tą, nes ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė nu­spren­dė to­kiu bū­du tau­py­ti biu­dže­to lė­šas.
Kruo­piuo­se se­niū­no pa­dė­jė­ja nuo 2014 me­tų ru­dens dir­ba Eg­lė Be­niu­šie­nė.
Abi se­niū­ni­jos...

Z kar­tos spek­tak­lį nu­ver­ti­no ver­tin­to­jai

2017 m. vasario 28 d.
Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo teat­rų ap­žiū­ros-šven­tės „Šim­ta­ko­jis-2017“ ra­jo­no tu­re da­ly­va­vu­sio Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos moks­lei­vių spek­tak­lio re­ži­sie­rė Vio­le­ta Ser­bin­tie­nė pik­ti­na­si ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jais. Kai svar­biau­sia – ne kū­ri­nio įtai­ga, pra­smė, o ka­no­nai. Ta­čiau į re­gio­ni­nę ap­žiū­rą Z kar­tos ak­to­riai va­žiuos.Ap­žiū­ro­je Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos Ta­len­tų klu­bo ak­to­riai pri­sta­tė miu­zik­lą „Ačiū tau, Mar­čiau, ar­ba Z kar­tos pa­dė­ka Mar­ty­nui...

Spektaklius įvertino komisijos

2017 m. vasario 23 d.
Šven­tę pra­dė­jo Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos Ta­len­tų klu­bo ak­to­riai, pri­sta­tę miu­zik­lą „Ačiū tau, Mar­čiau ar­ba Z kar­tos pa­dė­ka Mar­ty­nui Maž­vy­dui“. Vai­kų žiū­ro­vų ko­mi­si­ja jį no­mi­na­vo kaip ener­gin­giau­sią spek­tak­lį.
Ki­ta tos pa­čios ko­mi­si­jos no­mi­na­ci­ja „Spal­vin­giau­sias spek­tak­lis“ te­ko Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dra­mi­nio ug­dy­mo jau­nes­nių­jų kla­sių mo­ki­niai pa­ro­dy­tai mu­zi­ki­nei pa­sa­kai­tei „De­be­sė­lis“.
Vai­kų ko­mi­si­ja pa­sky­rė „La­biau­siai...

Kas teisus: policininkas ar vairuotoja?

2017 m. vasario 23 d.
Į „Šiau­lių kraš­tą“ krei­pė­si Pa­pi­lės Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Sa­lo­mė­ja Dap­šie­nė, su­trik­dy­ta Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­no.Pe­da­go­gės vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį va­sa­rio 14-ąją Pa­pi­lės mies­te­ly­je S. Dau­kan­to gat­vė­je su­stab­dė pa­tru­lia­vęs po­li­ci­nin­kas Vy­tau­tas Pa­kal­niš­kis.
Jis, kaip tvir­ti­na vai­ruo­to­ja, pa­tik­ri­nęs do­ku­men­tus, pa­sa­kė, kad iš to­lo pro žiū­ro­nus ma­tė, kad ji va­žia­vo, ne­juo­sė­da­ma sau­gos dir­žo.
„Iš tik­rų­jų jį bu­vau...

Įvertinti bibliotekininkės ir Aucės mero nuopelnai

2017 m. vasario 21 d.
Šiuo ženk­lu įver­tin­tas ra­jo­no Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­jos Onos Ja­nio­nie­nės 50 me­tų dar­bas. Ji ver­ti­na­ma už kū­ry­biš­ku­mą, bend­ra­vi­mą su jau­nai­siais skai­ty­to­jais. Bib­lio­te­ki­nin­kės ini­cia­ty­va Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­rius tu­ri va­di­na­mą­ją žais­lo­te­ką, ku­ri pri­trau­kia vai­kus į bib­lio­te­ką. Daug žais­lų pa­do­va­no­jo O. Ja­nio­nie­nės bro­lis, ra­jo­no Gar­bės pi­lie­tis Sta­sys Čir­pus, gy­ve­nan­tis Vo­kie­ti­jos mies­te Bo­chol­te.
Ap­do­va­no­tas ir su Ak­me­nės...

Kilnumas prisimintas po daugybės metų

2017 m. vasario 21 d.
Va­sa­rio 16-ąją Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės raj.) se­niū­ni­jos 2016 me­tų kil­niau­sio­jo poel­gio no­mi­na­ci­ja įteik­ta pen­si­nin­kei Da­nu­tei Vei­sie­nei.Pa­pi­lė­je no­mi­nan­tai skel­bia­mi nuo 1999 – ųjų, jų su­si­da­rė dau­giau kaip dvi­de­šimt.Ji no­mi­nuo­ta už gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus mies­te­lio švie­tė­jiš­ko­je, kul­tū­ri­nė­je veik­lo­je.
No­mi­na­ci­ją įstei­gu­sios Pa­pi­lės se­niū­ni­jos rė­mi­mo fon­do val­dy­ba vie­šai pa­skelb­ta­me pra­ne­ši­me taip api­bū­di­no D. Vei­sie­nės nuo­pel­nus: „Di­de­lis bū­rys jos bu­vu­sių mo­ki­nių ir mies­te­lio...

Jaunąjį tyrėją konkursui parengė mama

2017 m. vasario 14 d.
Už idė­jos ori­gi­na­lu­mą, ty­ri­mo kruopš­tu­mą, iš­kel­tų už­da­vi­nių ir iš­va­dų pa­grįs­tu­mą ko­mi­si­ja nu­ga­lė­to­ju pa­skel­bė Li­ną Šep­kaus­ką.
Jis ty­rė nuo­te­kų dumb­lo ir bios­kai­džių at­lie­kų kom­pos­to ko­ky­bę. Dar­bas at­lik­tas bend­ra­dar­biau­jant su UAB „Ak­me­nės van­de­nys“, AB “,Ak­me­nės ce­men­tas“, Šiau­lių uni­ver­si­te­to Tech­no­lo­gi­jos, fi­zi­nių ir bio­me­di­ci­nos moks­lų fa­kul­te­tu.
Jau­na­sis ty­rė­jas pa­tei­kė iš­va­das dėl nuo­te­kų dumb­lo pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bių.
L. Šep­kaus­ko at­lik­tų ty­ri­mų va­do­vė – Ra­mu­čių...

Piliečiai reikalauja patraukti tualetą nuo Laisvės paminklo

2017 m. vasario 9 d.
Ak­me­nės aikš­tė­je pa­sta­ty­tą nau­ju­tė­lį vie­šą­jį tua­le­tą iš­kel­ti to­liau nuo pa­mink­li­nio ak­mens su mies­to her­bo šū­kiu „Pro Li­ber­ta­te“ (už lais­vę) iš Sa­vi­val­dy­bės pa­rei­ka­la­vo Ak­me­nės se­niū­ni­jos se­niū­nai­čiai ir ak­ty­vūs mies­to pi­lie­čiai, pa­trio­tai.Tua­le­tas, ku­rio ver­tė 29,9 tūks­tan­čio eu­rų, su­mon­tuo­tas praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je. Šiam sta­ti­niui vie­tą pa­rin­ko Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. Ji ša­li­mais dar nu­ma­tė vie­tą au­to­bu­sų sto­te­lės sta­ty­bai.
Pa­si­rin­ki­mui...

Gydytoja psichiatrė neišlaikė emocinės įtampos

2017 m. vasario 9 d.
Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­re į gy­dy­to­jus psi­chiat­rus kas­met krei­pia­si 5-6 tūks­tan­čiai pa­cien­tų, iš ku­rių ar­ti 4 tūks­tan­čiai – li­go­niai.Nuo šių me­tų pra­džios ta­po sun­kiau su­lauk­ti pa­gal­bos, nes vie­na spe­cia­lis­tė iš dvie­jų dir­bu­sių at­leis­ta, li­kęs 0,75 eta­to lais­vas. Įs­tai­ga skel­bia, kad ieš­ko spe­cia­lis­tų teik­ti pa­slau­gas suau­gu­siems ir vai­kams.Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro gy­dy­to­ja psi­chiat­rė Vir­gi­ni­ja Kris­ti­nai­tie­nė pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą...

„Saulėtekyje“ – 50-mečio šventė

2017 m. vasario 7 d.
Į ren­gi­nį su­si­rin­ku­sių bu­vu­sių moks­lo drau­gų dau­gu­ma – da­bar ki­tuo­se mies­tuo­se gy­ve­nan­tys ak­me­niš­kiai. Vie­ti­nių ne­bu­vo daug.
Sug­rį­žo į mo­kyk­lą da­bar ki­tur dir­ban­tys ar­ba pen­si­nio am­žiaus bu­vę pe­da­go­gai.
Iš da­bar­ti­nės bend­ruo­me­nės na­rių da­ly­va­vo be­veik vi­si 60 pe­da­go­gų, pa­si­ro­džiu­si sce­ni­nė­je pro­gra­mo­je. Jo­je šo­kę moks­lei­viai bu­vo vie­nin­te­liai šven­tės da­ly­viai iš dau­giau kaip 600 da­bar­ti­nių įstai­gos auk­lė­ti­nių.
Ak­tų sa­lė­je ne­til­po vi­si sve­čiai, da­lis jų li­ko...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias