(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Akmenės rajone

Ministras išklausė abejonių dėl vaikų teisių apsaugos reformos

2017 m. kovo 21 d.
Penk­ta­die­nį Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis, vi­ce­mi­nist­rė Vil­ma Ši­la­lie­nė. Jie kri­ti­kuo­ti dėl nu­ma­ty­tos vai­ko tei­sių ap­sau­gos re­for­mos.So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja nu­spren­dė cent­ra­li­zuo­ti sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čius vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius. Mo­ty­vuo­ja­ma, kad šie ne­bū­tų pri­klau­so­mi nuo sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kų. Sie­kia­ma nu­sta­ty­ti vie­ną bend­rą stan­dar­tą dar­bui su vai­kais...

Prie tvenkinio išliks obeliskas (1)

2017 m. kovo 16 d.
Sup­ro­jek­tuo­ta Nau­jo­sios Ak­me­nės cent­ro da­ly­je esan­čios poil­sio zo­nos per­tvar­ka tarp Res­pub­li­kos ir Sa­lo­mė­jos Nė­ries gat­vių. Dar­bams maž­daug ke­tu­rių hek­ta­rų plo­te, ku­ris mies­to gy­ven­to­jų va­di­na­mas Ra­sos tven­ki­nio te­ri­to­ri­ja, rei­kia maž­daug pu­sės mi­li­jo­no eu­rų.Pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų au­to­rius Lu­kas Vens­lo­vas ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ta­me ap­ta­ri­me pa­brė­žė, kad ne­bus ar­do­mi ar griau­na­mi te­ri­to­ri­jo­je esan­tys pa­grin­di­niai ob­jek­tai.
Iš­liks ir vie­nas...

Grei­tu­kių de­ga­lai – di­rek­to­rei

2017 m. kovo 14 d.
Į Ak­me­nės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro di­rek­to­rės Vio­le­tos Gri­ciu­vie­nės nuo­sa­vą leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį ne kar­tą pil­ta ku­ro, iš­pum­puo­to iš grei­tu­kių.Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dau­giau de­ta­lių ža­da at­skleis­ti, kai bus at­lik­tas au­di­tas.Pra­ne­šė spe­cia­lio­sioms tar­ny­bomsApie de­ga­lų pils­ty­mą į di­rek­to­rės as­me­ni­nį au­to­mo­bi­lį Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro dar­buo­to­jai pra­ne­šė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai (STT) ir Vals­ty­bi­nei...

Geriausiųjų penketuke – akmeniškės tenisininkės

2017 m. kovo 14 d.
Penk­tą­ją vie­tą lai­mė­jo Ak­me­nės ra­jo­no at­sto­vės Ka­ro­li­na Kuz­ne­co­va, Gab­rie­lė Stro­doms­ky­tė, Ka­ro­li­na Gri­gai­tė, Jo­gai­lė Put­riū­tė.
Jų ko­man­da po­gru­pio var­žy­bo­se 3:1 įvei­kė Jo­na­vos ir 3:0 Šal­či­nin­kų ra­jo­nų ko­man­das, 0:3 pra­lai­mė­jo Vil­niaus komandai. Le­mia­mą su­si­ti­ki­mą dėl tei­sės pa­tek­ti į fi­na­li­nį ket­ver­tu­ką ak­me­niš­kės po at­kak­lios ko­vos 1:3 pra­lai­mė­jo Šiau­lių mies­to at­sto­vėms. Jos pel­nė bron­zą, nu­si­lei­du­sios var­žo­vėms iš Vil­niaus ir Kau­no ir įvei­ku­sios Pa­ne­vė­žio spor­ti­nin­kes...

„Akmenės cementas“ turnyrą baigė ketvirtfinalyje

2017 m. kovo 14 d.
Na­tu­ral Phar­ma­ceu­ti­cals-Re­gio­nų krep­ši­nio ly­go­je rung­ty­niau­jan­tis Ak­me­nės SCKK-„Ak­me­nės ce­men­tas“ pa­sie­kė ket­virt­fi­na­lį. Šia­me eta­pe rung­ty­nės jam su­si­klos­tė ne­sėk­min­gai.
Ak­me­nės SCKK-„Ak­me­nės ce­men­to“ var­žo­vė ket­virt­fi­na­ly­je – Kau­no ra­jo­no „Ome­ga“. Ji re­gu­lia­ria­ja­me var­žy­bų se­zo­ne užė­mė ket­vir­tą­ją vie­tą, to­dėl į šį eta­pą pa­te­ko iš­kart, ap­len­ku­si aš­tunt­fi­na­lį. Pir­mo­sios rung­ty­nės vy­ko penk­ta­die­nį Rin­gau­duo­se.
Pir­mą­jį kė­li­nį 10 taš­kų skir­tu­mu lai­mė­jo „Ome­ga“...

Mediena perkama po 15 eurų, o pasivogiama už 1 eurą

2017 m. kovo 9 d.
„Per­ka­ma me­die­na už kiet­met­rį kai­nuo­ja apie 15 eu­rų, o jei pa­vog­ta iš pri­va­taus miš­ko, tai jo sa­vi­nin­kui skai­čiuo­ja­ma tik po 1 eu­rą“, – sa­kė Ak­me­nės ra­jo­no Ki­vy­lių gy­ven­to­jas Ro­mual­das Pie­ža.Jis tai pa­ty­rė, kai su­ga­vo miš­ko va­gį ir no­rė­jo, kad šis tin­ka­mai at­si­skai­ty­tų su sa­vi­nin­ku.R. Pie­ža jo šei­mai pri­klau­san­čia­me miš­ke Pa­va­daks­čio kai­me va­gys­tę pa­ste­bė­jo, kai me­džiai bu­vo iš­kirs­ti ir iš­vež­ti. Pats su­se­kė va­gį ir pa­rei­ka­la­vo atly­gin­ti ža­lą to­kia kai­na, kiek rin­ko­je...

Visi „Tramtatulio“ nugalėtojai iš Naujosios Akmenės

2017 m. kovo 7 d.
Ren­gi­nys skir­tas pa­mi­nė­ti tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tams, tad jais vil­kė­jo vi­si vie­nuo­li­ka da­ly­vių.
Aukš­čiau­sius žiu­ri įver­ti­ni­mus pel­nė vien Nau­jo­sios Ak­me­nės at­sto­vai: Ug­nė Žiul­pai­tė iš vai­kų dar­že­lio „Žvaigž­du­tė“, Lu­kas Ma­čiu­ka – kul­tū­ros rū­mų, Er­nes­ta Kriu­ko­vai­tė – mu­zi­kos mo­kyk­los. Jie at­sto­vaus ra­jo­nui po mė­ne­sio įvyk­sian­čia­me „Tram­ta­tu­lio“ re­gio­ni­nia­me tu­re.
Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Tel­šių kul­tū­ros cent­ro vai­kų folk­lo­ro an­samb­lio „Čiu­čiu­ruks“ va­do­vė Ri­ta...

Susitikime su gimnazistais – 12 valstybių bendraamžiai

2017 m. kovo 7 d.
Sve­čiai dis­ku­ta­vo su ak­me­niš­kiais, do­mė­jo­si jų mo­ky­mo­si ga­li­my­bė­mis, kas­die­ny­be, po­pa­mo­ki­ne veik­la. Ra­mu­čių gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nių mu­zi­ki­nį spek­tak­lį „Ačiū tau, Mar­čiau, ar­ba Z kar­tos pa­dė­ka Mar­ty­nui Maž­vy­dui“ už­sie­nie­čiai žiū­rė­jo be ver­ti­mo, su­ža­vė­ti įver­ti­no aud­rin­gais plo­ji­mais.
Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­mų liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vai mo­kė už­sie­nie­čius tau­ti­nių šo­kių.
Gru­pę į Nau­ją­ją Ak­me­nę pa­kvie­tė čia anks­čiau mo­kiu­sis Jus­ti­na Jan­čiaus­kai­tė, ku­ri da­bar dir­ba...

Ak­me­nės tua­le­tą „ver­tė“ Už­ga­vė­nių per­si­ren­gė­liai

2017 m. kovo 2 d.
Už­ga­vė­nių per­si­ren­gė­liai Ak­me­nės mies­to aikš­tė­je ke­lio­li­ka mi­nu­čių ban­dė „nu­vers­ti“ nau­ju­tė­lį vie­šą­jį tua­le­tą.Be­veik 27 tūks­tan­čių eu­rų ver­tės tua­le­tas pa­sta­ty­tas ne­to­li pa­mink­li­nio ak­mens su mies­to her­bo šū­kiu „Pro Li­ber­ta­te“ (už lais­vę). Vi­suo­me­nė­je pik­ti­na­ma­si, kad to­kios pa­skir­ties ob­jek­tui ne vie­ta rep­re­zen­ta­ci­nė­je mies­to vie­to­je, pa­rei­ka­lau­ta Sa­vi­val­dy­bės per­kel­ti už aikš­tės ri­bų.
„Ka­dan­gi val­džios vir­šū­nės iki šiol ne­krei­pia dė­me­sio, to­dėl su­reng­ta...

Stiprus centras ignoravo Ventos muzikos mokyklos bendruomenę (1)

2017 m. kovo 2 d.
Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­la nuo ki­tų moks­lo me­tų taps Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los sky­riu­mi. Praė­ju­sią sa­vai­tę to­kiu priim­tu Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu pik­ti­na­si į „Kraš­to ži­nias“ krei­pę­sis Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­los bend­ruo­me­nės var­du jos pir­mi­nin­kas Vis­man­tas Gri­cius.Pa­sak V. Gri­ciaus, Ta­ry­bos po­sė­dy­je jos spren­di­mo pro­jek­tą pri­sta­tęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tau­tas Juo­za­pa­vi­čius tei­gė, kad „di­de­lio...

Daugės karjeros valstybės tarnautojų

2017 m. kovo 2 d.
Tai nau­jos kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jų pa­rei­gos.
Tuo­met se­niū­ni­jo­se ne­be­liks pa­dė­jė­jų pa­rei­gy­bių. Jas pa­gal dar­bo su­tar­tį Pa­pi­lė­je šiuo me­tu at­lie­ka Bi­ru­tė Un­gei­tie­nė, ku­ri jau kar­tą bu­vo se­niū­no pa­va­duo­to­ja, kai įsi­dar­bi­no 1996 me­tais. Ta­čiau nuo 2003-ių­jų per­ves­ta į se­niū­no pa­dė­jė­jas, pa­nai­ki­nus pa­va­duo­to­jos eta­tą, nes ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė nu­spren­dė to­kiu bū­du tau­py­ti biu­dže­to lė­šas.
Kruo­piuo­se se­niū­no pa­dė­jė­ja nuo 2014 me­tų ru­dens dir­ba Eg­lė Be­niu­šie­nė.
Abi se­niū­ni­jos...

Z kar­tos spek­tak­lį nu­ver­ti­no ver­tin­to­jai

2017 m. vasario 28 d.
Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo teat­rų ap­žiū­ros-šven­tės „Šim­ta­ko­jis-2017“ ra­jo­no tu­re da­ly­va­vu­sio Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos moks­lei­vių spek­tak­lio re­ži­sie­rė Vio­le­ta Ser­bin­tie­nė pik­ti­na­si ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jais. Kai svar­biau­sia – ne kū­ri­nio įtai­ga, pra­smė, o ka­no­nai. Ta­čiau į re­gio­ni­nę ap­žiū­rą Z kar­tos ak­to­riai va­žiuos.Ap­žiū­ro­je Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos Ta­len­tų klu­bo ak­to­riai pri­sta­tė miu­zik­lą „Ačiū tau, Mar­čiau, ar­ba Z kar­tos pa­dė­ka Mar­ty­nui...

Spektaklius įvertino komisijos

2017 m. vasario 23 d.
Šven­tę pra­dė­jo Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos Ta­len­tų klu­bo ak­to­riai, pri­sta­tę miu­zik­lą „Ačiū tau, Mar­čiau ar­ba Z kar­tos pa­dė­ka Mar­ty­nui Maž­vy­dui“. Vai­kų žiū­ro­vų ko­mi­si­ja jį no­mi­na­vo kaip ener­gin­giau­sią spek­tak­lį.
Ki­ta tos pa­čios ko­mi­si­jos no­mi­na­ci­ja „Spal­vin­giau­sias spek­tak­lis“ te­ko Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dra­mi­nio ug­dy­mo jau­nes­nių­jų kla­sių mo­ki­niai pa­ro­dy­tai mu­zi­ki­nei pa­sa­kai­tei „De­be­sė­lis“.
Vai­kų ko­mi­si­ja pa­sky­rė „La­biau­siai...

Kas teisus: policininkas ar vairuotoja?

2017 m. vasario 23 d.
Į „Šiau­lių kraš­tą“ krei­pė­si Pa­pi­lės Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Sa­lo­mė­ja Dap­šie­nė, su­trik­dy­ta Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­no.Pe­da­go­gės vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį va­sa­rio 14-ąją Pa­pi­lės mies­te­ly­je S. Dau­kan­to gat­vė­je su­stab­dė pa­tru­lia­vęs po­li­ci­nin­kas Vy­tau­tas Pa­kal­niš­kis.
Jis, kaip tvir­ti­na vai­ruo­to­ja, pa­tik­ri­nęs do­ku­men­tus, pa­sa­kė, kad iš to­lo pro žiū­ro­nus ma­tė, kad ji va­žia­vo, ne­juo­sė­da­ma sau­gos dir­žo.
„Iš tik­rų­jų jį bu­vau...

Įvertinti bibliotekininkės ir Aucės mero nuopelnai

2017 m. vasario 21 d.
Šiuo ženk­lu įver­tin­tas ra­jo­no Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­jos Onos Ja­nio­nie­nės 50 me­tų dar­bas. Ji ver­ti­na­ma už kū­ry­biš­ku­mą, bend­ra­vi­mą su jau­nai­siais skai­ty­to­jais. Bib­lio­te­ki­nin­kės ini­cia­ty­va Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­rius tu­ri va­di­na­mą­ją žais­lo­te­ką, ku­ri pri­trau­kia vai­kus į bib­lio­te­ką. Daug žais­lų pa­do­va­no­jo O. Ja­nio­nie­nės bro­lis, ra­jo­no Gar­bės pi­lie­tis Sta­sys Čir­pus, gy­ve­nan­tis Vo­kie­ti­jos mies­te Bo­chol­te.
Ap­do­va­no­tas ir su Ak­me­nės...

Kilnumas prisimintas po daugybės metų

2017 m. vasario 21 d.
Va­sa­rio 16-ąją Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės raj.) se­niū­ni­jos 2016 me­tų kil­niau­sio­jo poel­gio no­mi­na­ci­ja įteik­ta pen­si­nin­kei Da­nu­tei Vei­sie­nei.Pa­pi­lė­je no­mi­nan­tai skel­bia­mi nuo 1999 – ųjų, jų su­si­da­rė dau­giau kaip dvi­de­šimt.Ji no­mi­nuo­ta už gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus mies­te­lio švie­tė­jiš­ko­je, kul­tū­ri­nė­je veik­lo­je.
No­mi­na­ci­ją įstei­gu­sios Pa­pi­lės se­niū­ni­jos rė­mi­mo fon­do val­dy­ba vie­šai pa­skelb­ta­me pra­ne­ši­me taip api­bū­di­no D. Vei­sie­nės nuo­pel­nus: „Di­de­lis bū­rys jos bu­vu­sių mo­ki­nių ir mies­te­lio...

Jaunąjį tyrėją konkursui parengė mama

2017 m. vasario 14 d.
Už idė­jos ori­gi­na­lu­mą, ty­ri­mo kruopš­tu­mą, iš­kel­tų už­da­vi­nių ir iš­va­dų pa­grįs­tu­mą ko­mi­si­ja nu­ga­lė­to­ju pa­skel­bė Li­ną Šep­kaus­ką.
Jis ty­rė nuo­te­kų dumb­lo ir bios­kai­džių at­lie­kų kom­pos­to ko­ky­bę. Dar­bas at­lik­tas bend­ra­dar­biau­jant su UAB „Ak­me­nės van­de­nys“, AB “,Ak­me­nės ce­men­tas“, Šiau­lių uni­ver­si­te­to Tech­no­lo­gi­jos, fi­zi­nių ir bio­me­di­ci­nos moks­lų fa­kul­te­tu.
Jau­na­sis ty­rė­jas pa­tei­kė iš­va­das dėl nuo­te­kų dumb­lo pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bių.
L. Šep­kaus­ko at­lik­tų ty­ri­mų va­do­vė – Ra­mu­čių...

Piliečiai reikalauja patraukti tualetą nuo Laisvės paminklo (1)

2017 m. vasario 9 d.
Ak­me­nės aikš­tė­je pa­sta­ty­tą nau­ju­tė­lį vie­šą­jį tua­le­tą iš­kel­ti to­liau nuo pa­mink­li­nio ak­mens su mies­to her­bo šū­kiu „Pro Li­ber­ta­te“ (už lais­vę) iš Sa­vi­val­dy­bės pa­rei­ka­la­vo Ak­me­nės se­niū­ni­jos se­niū­nai­čiai ir ak­ty­vūs mies­to pi­lie­čiai, pa­trio­tai.Tua­le­tas, ku­rio ver­tė 29,9 tūks­tan­čio eu­rų, su­mon­tuo­tas praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je. Šiam sta­ti­niui vie­tą pa­rin­ko Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. Ji ša­li­mais dar nu­ma­tė vie­tą au­to­bu­sų sto­te­lės sta­ty­bai.
Pa­si­rin­ki­mui...

Gydytoja psichiatrė neišlaikė emocinės įtampos (1)

2017 m. vasario 9 d.
Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­re į gy­dy­to­jus psi­chiat­rus kas­met krei­pia­si 5-6 tūks­tan­čiai pa­cien­tų, iš ku­rių ar­ti 4 tūks­tan­čiai – li­go­niai.Nuo šių me­tų pra­džios ta­po sun­kiau su­lauk­ti pa­gal­bos, nes vie­na spe­cia­lis­tė iš dvie­jų dir­bu­sių at­leis­ta, li­kęs 0,75 eta­to lais­vas. Įs­tai­ga skel­bia, kad ieš­ko spe­cia­lis­tų teik­ti pa­slau­gas suau­gu­siems ir vai­kams.Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro gy­dy­to­ja psi­chiat­rė Vir­gi­ni­ja Kris­ti­nai­tie­nė pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą...

„Saulėtekyje“ – 50-mečio šventė (1)

2017 m. vasario 7 d.
Į ren­gi­nį su­si­rin­ku­sių bu­vu­sių moks­lo drau­gų dau­gu­ma – da­bar ki­tuo­se mies­tuo­se gy­ve­nan­tys ak­me­niš­kiai. Vie­ti­nių ne­bu­vo daug.
Sug­rį­žo į mo­kyk­lą da­bar ki­tur dir­ban­tys ar­ba pen­si­nio am­žiaus bu­vę pe­da­go­gai.
Iš da­bar­ti­nės bend­ruo­me­nės na­rių da­ly­va­vo be­veik vi­si 60 pe­da­go­gų, pa­si­ro­džiu­si sce­ni­nė­je pro­gra­mo­je. Jo­je šo­kę moks­lei­viai bu­vo vie­nin­te­liai šven­tės da­ly­viai iš dau­giau kaip 600 da­bar­ti­nių įstai­gos auk­lė­ti­nių.
Ak­tų sa­lė­je ne­til­po vi­si sve­čiai, da­lis jų li­ko...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />