(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Jaunąjį tyrėją konkursui parengė mama

2017 m. vasario 14 d.
Už idė­jos ori­gi­na­lu­mą, ty­ri­mo kruopš­tu­mą, iš­kel­tų už­da­vi­nių ir iš­va­dų pa­grįs­tu­mą ko­mi­si­ja nu­ga­lė­to­ju pa­skel­bė Li­ną Šep­kaus­ką.
Jis ty­rė nuo­te­kų dumb­lo ir bios­kai­džių at­lie­kų kom­pos­to ko­ky­bę. Dar­bas at­lik­tas bend­ra­dar­biau­jant su UAB „Ak­me­nės van­de­nys“, AB “,Ak­me­nės ce­men­tas“, Šiau­lių uni­ver­si­te­to Tech­no­lo­gi­jos, fi­zi­nių ir bio­me­di­ci­nos moks­lų fa­kul­te­tu.
Jau­na­sis ty­rė­jas pa­tei­kė iš­va­das dėl nuo­te­kų dumb­lo pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bių.
L. Šep­kaus­ko at­lik­tų ty­ri­mų va­do­vė – Ra­mu­čių...

Piliečiai reikalauja patraukti tualetą nuo Laisvės paminklo

2017 m. vasario 9 d.
Ak­me­nės aikš­tė­je pa­sta­ty­tą nau­ju­tė­lį vie­šą­jį tua­le­tą iš­kel­ti to­liau nuo pa­mink­li­nio ak­mens su mies­to her­bo šū­kiu „Pro Li­ber­ta­te“ (už lais­vę) iš Sa­vi­val­dy­bės pa­rei­ka­la­vo Ak­me­nės se­niū­ni­jos se­niū­nai­čiai ir ak­ty­vūs mies­to pi­lie­čiai, pa­trio­tai.Tua­le­tas, ku­rio ver­tė 29,9 tūks­tan­čio eu­rų, su­mon­tuo­tas praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je. Šiam sta­ti­niui vie­tą pa­rin­ko Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. Ji ša­li­mais dar nu­ma­tė vie­tą au­to­bu­sų sto­te­lės sta­ty­bai.
Pa­si­rin­ki­mui...

Gydytoja psichiatrė neišlaikė emocinės įtampos

2017 m. vasario 9 d.
Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­re į gy­dy­to­jus psi­chiat­rus kas­met krei­pia­si 5-6 tūks­tan­čiai pa­cien­tų, iš ku­rių ar­ti 4 tūks­tan­čiai – li­go­niai.Nuo šių me­tų pra­džios ta­po sun­kiau su­lauk­ti pa­gal­bos, nes vie­na spe­cia­lis­tė iš dvie­jų dir­bu­sių at­leis­ta, li­kęs 0,75 eta­to lais­vas. Įs­tai­ga skel­bia, kad ieš­ko spe­cia­lis­tų teik­ti pa­slau­gas suau­gu­siems ir vai­kams.Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro gy­dy­to­ja psi­chiat­rė Vir­gi­ni­ja Kris­ti­nai­tie­nė pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą...

„Saulėtekyje“ – 50-mečio šventė

2017 m. vasario 7 d.
Į ren­gi­nį su­si­rin­ku­sių bu­vu­sių moks­lo drau­gų dau­gu­ma – da­bar ki­tuo­se mies­tuo­se gy­ve­nan­tys ak­me­niš­kiai. Vie­ti­nių ne­bu­vo daug.
Sug­rį­žo į mo­kyk­lą da­bar ki­tur dir­ban­tys ar­ba pen­si­nio am­žiaus bu­vę pe­da­go­gai.
Iš da­bar­ti­nės bend­ruo­me­nės na­rių da­ly­va­vo be­veik vi­si 60 pe­da­go­gų, pa­si­ro­džiu­si sce­ni­nė­je pro­gra­mo­je. Jo­je šo­kę moks­lei­viai bu­vo vie­nin­te­liai šven­tės da­ly­viai iš dau­giau kaip 600 da­bar­ti­nių įstai­gos auk­lė­ti­nių.
Ak­tų sa­lė­je ne­til­po vi­si sve­čiai, da­lis jų li­ko...

Tualetas grįžo į miesto aikštę

2017 m. vasario 2 d.
Ak­me­nės cent­re esan­čio­je aikš­tė­je pa­sta­ty­tas 26 tūks­tan­čių eu­rų ver­tės vie­ša­sis tua­le­tas. Mies­tas be to­kio ob­jek­to gy­ve­no apie ket­ve­rius me­tus.Prieš tre­jus me­tus re­konst­ra­vus mies­to aikš­tę, pa­di­dė­jo jos erd­vė. Iki tol bu­vu­sių vie­šo­jo nau­do­ji­mo ob­jek­tų są­skai­ta – pa­nai­ki­nus au­to­bu­sų sto­tį su jų sto­vė­ji­mo pe­ro­nais, sta­ti­niu ir ja­me įreng­tą tua­le­tą.
Kai te­be­vy­ko tech­ni­nio pro­jek­to spren­di­nių svars­ty­mas su vi­suo­me­ne, tuo be­si­do­min­tys su­si­rin­kę dau­giau kaip 20 žmo­nių...

Dėl peticijos prireikė darbo grupės

2017 m. vasario 2 d.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja siū­lo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je su­da­ry­ti dar­bo gru­pę dėl ga­li­my­bės suau­gu­sie­siems mo­ky­tis ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se ir mo­kes­čio jo­se nu­sta­ty­mo.Toks nu­ta­ri­mas priim­tas praė­ju­sią sa­vai­tę su­šauk­ta­me po­sė­dy­je dėl pe­ti­ci­jos Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai. Aps­vars­ty­ta ke­lio­li­kos Ven­tos mies­to gy­ven­to­jų pa­si­ra­šy­tas prieš­ta­ra­vi­mas, kad ruo­šia­ma­si įves­ti di­des­nius mo­kes­čius už suau­gu­sių­jų in­di­vi­dua­lų mo­ky­mą...

Nau­ja­sis Spor­to cent­ro di­rek­to­rius kal­bė­jo apie per­mai­nas

2017 m. sausio 31 d.
Jis prieš ke­lias sa­vai­tes lai­mė­jo ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos or­ga­ni­zuo­tą kon­kur­są įstai­gos va­do­vo pa­rei­goms ei­ti, į jas pa­skir­tas praė­ju­sią sa­vai­tę Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je.
Pen­ke­rius me­tus ra­jo­no Spor­to cent­ro bok­so mo­ky­to­ju dir­bęs M. Ma­čius ruo­šia­mas per­mai­nas iš­var­di­jo, at­sa­ky­da­mas į Ta­ry­bos na­rių klau­si­mus.
Nau­ja­sis va­do­vas nu­ma­to į Spor­to cent­ro or­ga­ni­zuo­ja­mų už­siė­mi­mų są­ra­šą įtrauk­ti pa­pil­do­mų spor­to ša­kų. Kaip pa­vyz­dį pa­mi­nė­jo...

Į mažėjančią progimnaziją perkels muzikos mokyklą

2017 m. sausio 26 d.
Taip ke­ti­na­ma tau­py­ti ra­jo­no biu­dže­to lė­šas, iš­lei­džia­mas pro­gim­na­zi­jos pa­tal­poms šil­dy­ti. Ra­jo­ne di­džiau­sio­je ug­dy­mo įstai­go­je moks­lei­vių su­ma­žė­ję maž­daug dvi­gu­bai – iki šiek tiek dau­giau kaip 600, yra ne­be­nau­do­ja­mų ka­bi­ne­tų.
Pa­sak pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus Kęs­tu­čio Kur­piaus, neį­ma­no­ma at­jung­ti da­lį pa­sta­to šil­dy­mo, to­dėl priim­ti­na, kad į jas at­si­kraus­ty­tų ki­ta mo­kyk­la.
Mu­zi­kos mo­kyk­lą per­kė­lus, bus pa­to­giau auk­lė­ti­niams ir pe­da­go­gams, nes...

Gyventojai kreipėsi su peticija dėl mokesčių

2017 m. sausio 24 d.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai at­siųs­ta pe­ti­ci­ja prieš Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­lo­je ga­li­mus mo­kes­čius už suau­gu­sių­jų in­di­vi­dua­lų mo­ky­mą.Ven­tos mies­to gy­ven­to­jai ra­šo, kad tik Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­lo­je no­ri pa­siek­ti neiš­si­pil­džiu­sias sa­vo vai­kys­tės sva­jo­nes – iš­mok­ti gro­ti, dai­nuo­ti, pa­žin­ti mu­zi­ki­nį raš­tą.
Ven­tiš­kiams, kaip ra­šo­ma pe­ti­ci­jo­je, bū­tų pra­ban­ga už to­kį moks­lą mo­kė­ti po 15 eu­rų per mė­ne­sį. Jiems priim­ti­niau­sia tri­gu­bai ma­žes­nė kai­na.
Pa­sak...

Tarp šiuolaikiškų rūmų kolonų – karalienė Bona

2017 m. sausio 24 d.
Šeš­ta­die­nį Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­muo­se liau­dies teat­ro spek­tak­lis-pa­skai­ta „Rad­vi­los, Sfor­cos ir Pa­pa­ko­da“ pa­gal Ha­li­nos Au­ders­kos ro­ma­ną „Ka­ra­lie­nė Bo­na“ pa­ro­dy­tas ne sce­no­je, o sa­lė­je – vie­no­je pu­sė­je vai­di­no ak­to­riai, ki­to­je sė­dė­jo žiū­ro­vai.Prem­je­ro­je pa­grin­di­nį vaid­me­nį at­li­ko Ra­sa Va­si­liaus­kie­nė. Ji pri­sta­tė tra­giš­ko li­ki­mo Lie­tu­vos di­džią­ją ku­ni­gaikš­tie­nę ir Len­ki­jos ka­ra­lie­nę Bo­ną Sfor­cą, gy­ve­nu­sią 1494–1557 me­tais. Ši Len­ki­jos ka­ra­liaus...

Kultūros renginiuose pasigedo kultūros

2017 m. sausio 19 d.
Bu­vu­si kul­tū­ros dar­buo­to­ja, ren­gi­nių re­ži­sie­rė, dra­mos ko­lek­ty­vų va­do­vė Ja­ni­na Smir­no­va iš Nau­jo­sios Ak­me­nės pik­ti­na­si kul­tū­ros ren­gi­nių ra­jo­ne or­ga­ni­za­vi­mu. Jos nuo­mo­ne, kul­tū­ros įstai­gų veik­la ir ren­gi­niai da­ro­si be kul­tū­ros.Re­dak­ci­jai J. Smir­no­va no­rė­jo iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę apie ke­lis ren­gi­nius, ku­riuos ste­bė­jo in­ter­ne­tu, nes dėl li­gos lan­ky­tis juo­se ne­be­ga­li.
Sau­sio 13-osios kru­vi­niems įvy­kiams skir­tos iš­kil­mės vy­ko Nau­jo­sios Ak­me­nės cent­re prie obe­lis­ko...

Švietimas liko be sargų ir kitų etatų

2017 m. sausio 17 d.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba po­sė­dy­je pa­tvir­ti­no švie­ti­mo įstai­gų di­džiau­sią leis­ti­ną pa­rei­gy­bių skai­čių – 35 ma­žes­nį, ne­gu iki šiol bu­vo.Vie­na per­tvar­kos prie­žas­čių – su­ma­žė­jo mo­ki­nių. To­dėl kas­met mo­kyk­lo­se ma­žė­ja kla­sių, prieš­mo­kyk­li­nio ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių skai­čius.
Di­džią­ją da­lį ne­be­li­ku­sių eta­tų su­da­ro sar­gų – 22 at­leis­ti iš dar­bo. Jie ne­be­rei­ka­lin­gi, nes švie­ti­mo įstai­go­se įreng­ta sig­na­li­za­ci­ja.
Sa­vi­val­dy­bės pa­si­ry­ži­mu in­ves­tuo­ti į ap­sau­gos...

Muziejus dovanojo sudžiovintus drugelius

2017 m. sausio 12 d.
Ak­me­nės kraš­to mu­zie­jus vei­kia de­šimt­me­tį. Tai su­kak­čiai skir­ta­me ren­gi­ny­je gar­bin­giau­si sve­čiai ga­vo įstai­gos do­va­nų – iš­džio­vin­tus mil­ži­niš­kus dru­ge­lius, ku­rie mu­zie­ju­je bu­vo iš­si­ri­tę iš ko­ko­nų ir ke­lias die­nas skra­jo­ję.Ren­gi­ny­je pa­si­džiaug­ta mu­zie­jaus vei­du – čia sau­go­ma dru­ge­lių ko­lek­ci­ja.
Per ke­lis de­šimt­me­čius ją su­rin­ko Ak­me­nė­je gy­ve­nęs me­di­kas Bo­ri­sas Izen­be­kas. Po jo mir­ties ar­ti­mie­ji svars­tė ga­li­my­bę di­džiau­sią Lie­tu­vo­je as­me­ni­nę apie 5 tūks­tan­čių...

Kruopių gyventoja tapo Lietuvos rekordininke

2017 m. sausio 10 d.
Agen­tū­ra „Fac­tum“, fik­suo­jan­ti Lie­tu­vos re­kor­dus, pa­skel­bė, kad re­kor­di­nin­ke ta­po Ak­me­nės ra­jo­no Kruo­pių mies­te­lio gy­ven­to­ja Eu­ge­ni­ja Ba­ris­tie­nė, iš skiau­čių pa­siu­vu­si Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bą. Tai pir­ma­sis šiais me­tais už­fik­suo­tas „Fac­tum“ re­kor­das.Tai di­džiau­sias – 545,4 cm² plo­to, 84 × 72 cm dy­džio – Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bas, su­siū­tas iš me­džia­gos skiau­čių.
Her­bą au­to­rė 2015 me­tais pa­do­va­no­jo Kruo­pių se­niū­ni­jai.
„Re­kor­do ap­ra­šy­mas taip pat įtrauk­tas į...

Iškaba kita, bet valdiški namai tie patys

2017 m. sausio 5 d.
Ak­me­nės ra­jo­ne for­ma­liai ne­be­li­ko vai­kų glo­bos na­mų, ku­rie prieš ke­le­rius me­tus pra­dė­jo teik­ti pa­slau­gas nau­jai įreng­to­je ba­zė­je Ag­luo­nų kai­me. Čia ir to­liau bus glau­džia­mi vai­kai – tik nau­jai įkur­ta­me Ak­me­nės ra­jo­no pa­ra­mos šei­mai cent­re.Praė­ju­sią sa­vai­tę Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba bal­sa­vo už spren­di­mą, ku­ria­me pir­miau­sia so­cia­li­nės pa­slau­gos ir so­cia­li­nės prie­žiū­ros so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­moms tei­ki­mą pa­ve­dė Ak­me­nės ra­jo­no vai­kų glo­bos na­mams. Šios įstai­gos...

Z karta padėkojo Martynui Mažvydui

2017 m. sausio 5 d.
Spek­tak­ly­je pa­sa­ko­ja­ma apie 1547 me­tais iš­leis­tą pir­mą­ją lie­tu­viš­ką­ kny­gą – lie­tu­viš­ko­s raš­ti­jos pra­di­nin­ko Mar­ty­no Maž­vy­do „Ka­te­kiz­mą“. Žvel­gia­ma šiuo­lai­ki­nio jau­ni­mo aki­mis, po­zi­ty­viai, ak­cen­tuo­jant tau­tiš­ku­mą, pa­trio­tiš­ku­mą.
Per dvi­de­šimt vai­din­to­jų įtai­giai pa­pa­sa­ko­jo 470 me­tų se­nu­mo is­to­ri­jos de­ta­les. At­ro­dė, lyg žais­min­gai bend­rau­ja pa­mo­ko­je, pa­brėž­da­mi šiuo­lai­ki­nes in­ter­ne­ti­nės erd­vės ga­li­my­bes.
Spek­tak­lio re­ži­sie­rė ir siu­že­to au­to­rė –...

Išėjo amžinybėn žurnalistas Aloyzas Vilkys

2017 m. sausio 3 d.
„Vil­niaus uni­ver­si­te­to 1956 me­tų lai­dos žur­na­lis­tas Aloy­zas Vil­kys praė­jo ypač prieš­ta­rin­gą gy­ve­ni­mo ke­lią“, – taip ko­le­gą yra api­bū­di­nęs jo stu­di­jų uni­ver­si­te­te drau­gas An­ta­nas Ans­kai­tis.
Ir tę­sė: „Bū­da­mas lais­vas dva­sia ir bo­he­miš­kos pri­gim­ties, ne­si­sten­gė kop­ti kar­je­ros laip­tais, ne­pa­ken­tė pa­tai­ka­vi­mo, re­dak­to­rių ir par­ti­nių bon­zų dik­ta­to, kal­bė­jo, ką gal­vo­ja. Dėl to jam te­ko pa­kliū­ti į KGB aki­ra­tį, pa­jus­ti, ką reiš­kia be­dar­bio, kla­jok­lio, pi­lig­ri­mo gy­ve­ni­mas. Ke­le­tą...

Bokso treneris taps Sporto centro direktoriumi

2016 m. gruodžio 29 d.
Jis 2007 me­tais bai­gė stu­di­jas Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jo­je, įgy­da­mas bok­so ir spor­ti­nių im­ty­nių tre­ne­rio kva­li­fi­ka­ci­ją. Tais pa­čiais me­tais emig­ra­vo į Di­džia­ją Bri­ta­ni­ją, il­giau kaip pen­ke­rius me­tus dir­bo su įgy­ta pe­da­go­go pro­fe­si­ja ne­su­si­ju­sius dar­bus.
2012 me­tais grį­žo į Lie­tu­vą, nuo va­sa­rio mė­ne­sio Ak­me­nės ra­jo­no spor­to cent­re tre­ni­ruo­ja bok­si­nin­kus, va­do­vau­ja spor­to klu­bui „Ak­me­ni­nis kumš­tis“.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės...

Viešoji pirtis Akmenės valdžiai – lyg karšta bulvė

2016 m. gruodžio 29 d.
Dau­giau kaip pus­šim­tis pir­ties mė­gė­jų su­šau­kė su­si­rin­ki­mą, ne­pa­ten­kin­ti, kad Ven­tos mies­to pir­tis ne­vei­kia pu­sę me­tų ir ne­teik­ta in­for­ma­ci­jos apie per­spek­ty­vas. At­vy­kę Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai pa­ža­dė­jo: ru­de­nį du­rys bus at­ver­tos.Prieš ke­lias sa­vai­tes de­šim­tys žmo­nių pa­si­ra­šė laiš­ką Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. Pra­šy­ta, kad pir­tis kuo grei­čiau pra­dė­tų veik­ti. Ta­čiau ne­ga­vo at­sa­ky­mo.
To­dėl su­reng­tas su­si­rin­ki­mas Ven­tos se­niū­ni­jos pa­sta­te praė­ju­sį...

Bibliotekininkų šventėje pasveikinti nominantai

2016 m. gruodžio 22 d.
Ak­me­nės ra­jo­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka pir­mą kar­tą dar­buo­to­jus pa­ger­bė no­mi­na­ci­jo­mis. Me­tų ge­riau­siai dir­ban­čia bib­lio­te­ka ta­po Ven­tos mies­to, me­tų ge­riau­sia bib­lio­te­ki­nin­ke pri­pa­žin­ta Re­na­ta Pa­pir­tie­nė iš Ag­luo­nų kai­mo.No­mi­nan­tai pa­svei­kin­ti ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je su­reng­to­je bib­lio­te­ki­nin­kų šven­tė­je, jie ap­ta­rė sa­vo veik­los ak­tua­li­jas.Nuo 1961 me­tų vei­kian­čio­je Ven­tos bib­lio­te­ko­je skai­ty­to­jams pa­slau­gas tei­kia va­do­vė Ro­ma...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas