(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Kruopių gyventoja tapo Lietuvos rekordininke

2017 m. sausio 10 d.
Agen­tū­ra „Fac­tum“, fik­suo­jan­ti Lie­tu­vos re­kor­dus, pa­skel­bė, kad re­kor­di­nin­ke ta­po Ak­me­nės ra­jo­no Kruo­pių mies­te­lio gy­ven­to­ja Eu­ge­ni­ja Ba­ris­tie­nė, iš skiau­čių pa­siu­vu­si Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bą. Tai pir­ma­sis šiais me­tais už­fik­suo­tas „Fac­tum“ re­kor­das.Tai di­džiau­sias – 545,4 cm² plo­to, 84 × 72 cm dy­džio – Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bas, su­siū­tas iš me­džia­gos skiau­čių.
Her­bą au­to­rė 2015 me­tais pa­do­va­no­jo Kruo­pių se­niū­ni­jai.
„Re­kor­do ap­ra­šy­mas taip pat įtrauk­tas į...

Iškaba kita, bet valdiški namai tie patys

2017 m. sausio 5 d.
Ak­me­nės ra­jo­ne for­ma­liai ne­be­li­ko vai­kų glo­bos na­mų, ku­rie prieš ke­le­rius me­tus pra­dė­jo teik­ti pa­slau­gas nau­jai įreng­to­je ba­zė­je Ag­luo­nų kai­me. Čia ir to­liau bus glau­džia­mi vai­kai – tik nau­jai įkur­ta­me Ak­me­nės ra­jo­no pa­ra­mos šei­mai cent­re.Praė­ju­sią sa­vai­tę Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba bal­sa­vo už spren­di­mą, ku­ria­me pir­miau­sia so­cia­li­nės pa­slau­gos ir so­cia­li­nės prie­žiū­ros so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­moms tei­ki­mą pa­ve­dė Ak­me­nės ra­jo­no vai­kų glo­bos na­mams. Šios įstai­gos...

Z karta padėkojo Martynui Mažvydui

2017 m. sausio 5 d.
Spek­tak­ly­je pa­sa­ko­ja­ma apie 1547 me­tais iš­leis­tą pir­mą­ją lie­tu­viš­ką­ kny­gą – lie­tu­viš­ko­s raš­ti­jos pra­di­nin­ko Mar­ty­no Maž­vy­do „Ka­te­kiz­mą“. Žvel­gia­ma šiuo­lai­ki­nio jau­ni­mo aki­mis, po­zi­ty­viai, ak­cen­tuo­jant tau­tiš­ku­mą, pa­trio­tiš­ku­mą.
Per dvi­de­šimt vai­din­to­jų įtai­giai pa­pa­sa­ko­jo 470 me­tų se­nu­mo is­to­ri­jos de­ta­les. At­ro­dė, lyg žais­min­gai bend­rau­ja pa­mo­ko­je, pa­brėž­da­mi šiuo­lai­ki­nes in­ter­ne­ti­nės erd­vės ga­li­my­bes.
Spek­tak­lio re­ži­sie­rė ir siu­že­to au­to­rė –...

Išėjo amžinybėn žurnalistas Aloyzas Vilkys

2017 m. sausio 3 d.
„Vil­niaus uni­ver­si­te­to 1956 me­tų lai­dos žur­na­lis­tas Aloy­zas Vil­kys praė­jo ypač prieš­ta­rin­gą gy­ve­ni­mo ke­lią“, – taip ko­le­gą yra api­bū­di­nęs jo stu­di­jų uni­ver­si­te­te drau­gas An­ta­nas Ans­kai­tis.
Ir tę­sė: „Bū­da­mas lais­vas dva­sia ir bo­he­miš­kos pri­gim­ties, ne­si­sten­gė kop­ti kar­je­ros laip­tais, ne­pa­ken­tė pa­tai­ka­vi­mo, re­dak­to­rių ir par­ti­nių bon­zų dik­ta­to, kal­bė­jo, ką gal­vo­ja. Dėl to jam te­ko pa­kliū­ti į KGB aki­ra­tį, pa­jus­ti, ką reiš­kia be­dar­bio, kla­jok­lio, pi­lig­ri­mo gy­ve­ni­mas. Ke­le­tą...

Bokso treneris taps Sporto centro direktoriumi

2016 m. gruodžio 29 d.
Jis 2007 me­tais bai­gė stu­di­jas Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jo­je, įgy­da­mas bok­so ir spor­ti­nių im­ty­nių tre­ne­rio kva­li­fi­ka­ci­ją. Tais pa­čiais me­tais emig­ra­vo į Di­džia­ją Bri­ta­ni­ją, il­giau kaip pen­ke­rius me­tus dir­bo su įgy­ta pe­da­go­go pro­fe­si­ja ne­su­si­ju­sius dar­bus.
2012 me­tais grį­žo į Lie­tu­vą, nuo va­sa­rio mė­ne­sio Ak­me­nės ra­jo­no spor­to cent­re tre­ni­ruo­ja bok­si­nin­kus, va­do­vau­ja spor­to klu­bui „Ak­me­ni­nis kumš­tis“.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės...

Viešoji pirtis Akmenės valdžiai – lyg karšta bulvė

2016 m. gruodžio 29 d.
Dau­giau kaip pus­šim­tis pir­ties mė­gė­jų su­šau­kė su­si­rin­ki­mą, ne­pa­ten­kin­ti, kad Ven­tos mies­to pir­tis ne­vei­kia pu­sę me­tų ir ne­teik­ta in­for­ma­ci­jos apie per­spek­ty­vas. At­vy­kę Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai pa­ža­dė­jo: ru­de­nį du­rys bus at­ver­tos.Prieš ke­lias sa­vai­tes de­šim­tys žmo­nių pa­si­ra­šė laiš­ką Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. Pra­šy­ta, kad pir­tis kuo grei­čiau pra­dė­tų veik­ti. Ta­čiau ne­ga­vo at­sa­ky­mo.
To­dėl su­reng­tas su­si­rin­ki­mas Ven­tos se­niū­ni­jos pa­sta­te praė­ju­sį...

Bibliotekininkų šventėje pasveikinti nominantai

2016 m. gruodžio 22 d.
Ak­me­nės ra­jo­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka pir­mą kar­tą dar­buo­to­jus pa­ger­bė no­mi­na­ci­jo­mis. Me­tų ge­riau­siai dir­ban­čia bib­lio­te­ka ta­po Ven­tos mies­to, me­tų ge­riau­sia bib­lio­te­ki­nin­ke pri­pa­žin­ta Re­na­ta Pa­pir­tie­nė iš Ag­luo­nų kai­mo.No­mi­nan­tai pa­svei­kin­ti ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je su­reng­to­je bib­lio­te­ki­nin­kų šven­tė­je, jie ap­ta­rė sa­vo veik­los ak­tua­li­jas.Nuo 1961 me­tų vei­kian­čio­je Ven­tos bib­lio­te­ko­je skai­ty­to­jams pa­slau­gas tei­kia va­do­vė Ro­ma...

Ma­žė­jan­čiam švie­ti­mui – dar vie­nas val­di­nin­kas

2016 m. gruodžio 20 d.
Ak­me­nės ra­jo­ne per pa­sta­ruo­sius dvi­de­šimt me­tų be­maž tris­kart su­ma­žė­jo moks­lei­vių ir pe­da­go­gų.Ta­čiau švie­ti­mo val­dy­mo apa­ra­tą šio­mis sa­vai­tė­mis nu­spręs­ta pa­di­din­ti.Ak­me­nės ra­jo­no švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tau­tas Juo­za­pa­vi­čius per 17 dar­bo me­tų, kaip pa­ts vaiz­din­gai pasakė, už­da­rė 17 mo­kyk­lų. Su­ma­žė­jo moks­lei­vių maž­daug nuo 5,5 iki 2,5 tūks­tan­čio, iš dir­bu­sių apie 600 pe­da­go­gų be­li­ko 220. Dau­ge­liui jų iš­mo­kė­tos išei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos – šim­tai tūks­tan­čių eu­rų.
Dėl prieš ke­lio­li­ka...

Parodos autoriaus vizitinė kortelė – kūriniai iš kartono

2016 m. gruodžio 15 d.
Dau­gu­ma eks­po­na­tų – ta­py­ba, gra­fi­ka, kar­pi­niai iš kar­to­no. Kar­to­ni­niai kū­ri­niai ga­li bū­ti lai­ko­mi 75 me­tų tau­to­dai­li­nin­ko vi­zi­ti­ne kor­te­le. Pats dai­nuo­da­mas cho­re „Ce­men­ti­nin­kas“ ki­tų cho­ris­tų vei­dus iš­kar­po kar­to­ne, daž­nai in­terp­re­tuo­da­mas. Neįp­ras­ti pa­veiks­lai, nu­pieš­ti ant dro­bės, pa­deng­tos tin­ku.
Au­to­rius sa­ve api­bū­di­no kla­si­ki­nio su­kir­pi­mo me­ni­nin­ku, ku­ris neieš­ko nau­jų tu­ri­nių.
V. Žu­kaus­kas be­veik ke­tu­rias­de­šimt me­tų gy­ve­na Nau­jo­jo­je...

Pagerbti geriausi sportininkai

2016 m. gruodžio 13 d.
Gar­bin­giau­sius ti­tu­lus šie­met pel­nė spor­to klu­bo „Ener­gi­ja“ at­sto­vai. Even­tas Gu­žaus­kas ta­po Eu­ro­pos suau­gu­sių­jų kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­nu, Pau­lius Ži­man­tas – Eu­ro­pos jau­nių kio­ku­šin ka­ra­tė vi­ce­čem­pio­nu.
Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių kro­so čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­ju D-1600 kla­sė­je ta­po au­to­mo­bi­lių spor­to klu­bo „Ex­tem­pas“ na­rys Žyd­rū­nas Šar­kū­nas, jo ko­man­dos drau­gas Vis­man­tas Gri­cius lai­mė­jo au­to­mo­bi­lių kro­so var­žy­bas „Že­mai­ti­jos Kur­ze­mės tau­rė“ D-1600 kla­sė­je...

Savivaldybės apdovanojimas – užsieniečiui

2016 m. gruodžio 8 d.
Nor­ve­gi­jos pa­ra­mos fon­do „Li­taun­hel­pen“ va­do­vas H. G. Flat­lan­das nuo 2006 me­tų or­ga­ni­zuo­ja lab­da­ros su­rin­ki­mą ir at­ve­ži­mą Ven­tos neį­ga­lių­jų klu­bui „Da­lia“, pa­ts daž­niau­siai at­ly­di.
Dau­ge­lis „Da­lios“ klu­bo na­rių yra ga­vę nor­ve­giš­kų neį­ga­lių­jų ve­ži­mė­lių, vaikš­ty­nių, funk­ci­nių lo­vų, ra­men­tų, taip pat dra­bu­žių, ava­ly­nės.
Nor­ve­gi­jos lab­da­rių pa­ra­mos yra su­lau­ku­sios ir ki­tos Ven­tos or­ga­ni­za­ci­jos, įstai­gos. Pa­vyz­džiui, Ven­tos gim­na­zi­jai – kom­piu­te­rių.
Nor­ve­gi­jos...

Varžėsi judrios ir sportiškos šeimos

2016 m. gruodžio 8 d.
Vien tė­vams skir­to­se var­žy­bo­se smi­gi­nio rung­tį tarp ma­mų lai­mė­jo Vi­ta Gir­džie­nė, at­vy­ku­si iš Vil­niaus. Tarp tė­čių me­ti­mo į krep­šį iš tri­taš­kio zo­nos ge­riau­siai se­kė­si AB „Ak­me­nės ce­men­tas“ dar­buo­to­jui Si­mui Bart­kui.
Šei­mų ko­man­di­nių var­žy­bų da­ly­viams bu­vo su­reng­tos es­ta­fe­tės.
Tarp ko­man­dų, ku­rias su­da­rė ma­ma ar­ba tė­tis ir vai­kas, pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo To­mas Pa­lec­kis ir sū­nus Ka­jus.
Ma­mos ar­ba tė­čio ir dvie­jų vai­kų gru­pė­je ne­pra­len­kia­mi buvo Kruo­pių pa­grin­di­nės mo­kyk­los...

„Maltiečių sriubos“ akcijoje aukota nuo 1 cento iki 50 eurų

2016 m. gruodžio 6 d.
Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos jau­nie­ji mal­tie­čiai aš­tun­ti me­tai pra­tę­sė ak­ci­ją „Mal­tie­čių sriu­ba“. Pra­si­dė­jus ad­ven­tui, gim­na­zis­tai mies­to cent­re vai­ši­no žmo­nes lab­da­rin­ga sriu­ba ir ra­gi­no pa­jė­gian­čius paau­ko­ti pi­ni­gų skurs­tan­tiems ar vie­ni­šiems – taip su­rink­ta 909 eu­rai 55 cen­tai.Ak­ci­jų or­ga­ni­za­to­rė jau­nų­jų mal­tie­čių klu­bo va­do­vė Van­da Ja­se­vi­čie­nė sa­kė: „Man taip gra­žu, kai sriu­bos du­be­nė­lis su­kvie­čia prie sta­lo su­sės­ti ir var­ga­nai, ir ge­rai gy­ve­nan­čius...

Ukrainos verslininkai negali atsivežti šeimų

2016 m. gruodžio 1 d.
Uk­rai­nos vers­li­nin­kams, pra­dė­ju­siems vers­lą Lie­tu­vo­je, truk­do drau­di­mas at­si­kraus­ty­ti su šei­mo­mis. Šią pro­ble­mą ak­tua­les­ne už iš­si­lai­ky­mą lie­tu­viš­ko­je rin­ko­je už­sie­nie­čiai įvar­di­no praė­ju­sią sa­vai­tę Ak­me­nės ir Jo­niš­kio ra­jo­nuo­se or­ga­ni­zuo­tuo­se ren­gi­niuo­se .UAB „Ak­me­nės pro­fe­sio­na­lios pa­slau­gos“ stei­gė­jas Dmit­ri­jus Cy­gan­ko­vas pu­sant­rų me­tų Lie­tu­vo­je už­sii­ma pre­ky­ba kos­me­ti­kos prie­mo­nė­mis.
Jo pir­ma­sis di­džiau­sias iš­šū­kis bu­vo – le­ga­li­zuo­ti...

Prisiekė naujas Tarybos narys

2016 m. lapkričio 29 d.
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas pa­kei­tė ta­ry­bos na­riu bu­vu­sį bend­ra­par­tie­tį Va­lių Ąžuo­lą, ku­ris po Sei­mo rin­ki­mų pra­dė­jo dirb­ti par­la­men­ta­ru.
Par­ti­ja ra­jo­no ta­ry­bo­je tu­ri ke­tu­ris man­da­tus.
Ki­vy­lių kai­me gy­ve­nan­tis že­mės ūkio bend­ro­vės „Kon­tak­tas“ vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius – me­cha­ni­kas iki šiol ra­jo­no ta­ry­bo­je yra dir­bęs pa­sta­ra­sias tris ka­den­ci­jas.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Geriausi jaunieji ūkininkai gyvena mieste

2016 m. lapkričio 29 d.
Ak­me­nės ra­jo­no kon­kur­se „Me­tų ūkis – 2016“ ge­riau­siais jau­nai­siais ūki­nin­kais pri­pa­žin­ti As­ta ir Egi­di­jus Ki­mi­nai. Šei­ma gy­ve­na Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je, že­mių tu­ri Kruo­pių se­niū­ni­jo­je.Po stu­di­jų Kau­ne Alek­sand­ro Stul­gins­kio že­mės ūkio uni­ver­si­te­te Egi­di­jus prieš še­še­rius me­tus grį­žo į gim­tuo­sius Sau­no­rius.
Se­ne­liai ati­da­vė anū­kui 13 hek­ta­rų že­mės, dar ke­lis hek­ta­rus pri­dė­jo tė­vai.
Po po­ros me­tų ūki­nin­ka­vi­mo su­si­tuo­kė su As­ta. Su­si­pa­ži­nę, stu­di­juo­da­mi ta­me pa­čia­me...

Ukrainos verslininkų konferencija Akmenėje

2016 m. lapkričio 24 d.
Jo­je da­ly­va­vo Lie­tu­vo­je jau vers­lą pra­dė­ję pa­bė­gė­liai iš ka­riau­jan­čių Uk­rai­nos vie­tų. Lėk­tu­vais at­skri­do Uk­rai­nos vers­li­nin­kai, ku­rie no­rė­tų plė­to­ti vers­lą už­sie­ny­je. Tai – stei­gė­jai, va­do­vai ar at­sto­vai bend­ro­vių, už­sii­man­čių sta­ty­bos ir re­mon­to dar­bais, pra­mo­ni­nių pre­kių, me­di­ci­nos la­bo­ra­to­ri­ne ir ult­ra­gar­so diag­nos­ti­kos įran­gos ga­my­ba, kos­me­ti­kos prie­mo­nių pre­ky­ba, res­to­ra­nų, vieš­bu­čių pa­slau­go­mis ir ki­to­kiu vers­lu.
Pa­sak tarp­tau­ti­nio pa­lai­ky­mo...

Peršlapti Ventoje teko visiems

2016 m. lapkričio 24 d.
Šiuo me­tų lai­ku neįp­ras­ta­me žy­gy­je bai­da­rė­mis Ven­tos upe plau­kė ke­tu­ri eki­pa­žai iš Ven­tos ir du iš Pa­pi­lės (Akmenės r.).Dau­giau en­tu­zias­tų neat­si­ra­do, nors žy­gį or­ga­ni­za­vę Ven­tos gim­na­zi­jos ke­liau­to­jai iš anks­to kvie­tė kuo gau­siau pri­si­jung­ti.
Pa­sak gim­na­zi­jos mo­ky­to­jo Vy­tau­to Šiur­kaus, no­rė­jo­si pa­si­nau­do­ti plau­ki­mui pa­lan­kio­mis gam­tos są­ly­go­mis, kai upė ta­po neįp­ras­tai srau­ni.
Šil­tuo­ju me­tų lai­ku tėk­mė bū­na lė­ta, to­dėl bai­da­ri­nin­kai juo­kau­da­mi pa­ly­gi­na...

Tolstojininko dukra – apie gyvenimą miške

2016 m. lapkričio 19 d.
Gar­siau­sias iš Lie­tu­vos tols­to­ji­nin­kų And­re­jus Ka­lend­ra (1885–1952 m.) gy­ve­no miš­ke prie Kruo­pių (Akme­nės r.). Šia­me kraš­te be­veik ne­be­li­ko jį pa­ži­no­ju­sių. Pa­pa­sa­ko­ti ga­li tik de­vy­nias­de­šimt­me­tė duk­ra Mor­ta Ja­ku­tie­nė.Dau­giau kaip prieš šimt­me­tį Lie­tu­vo­je ki­lu­sio tols­to­ji­nin­kų ju­dė­ji­mo vie­nas iš žy­miau­sių da­ly­vių lai­ko­mas A. Ka­lend­ra.
Jis, gy­ven­da­mas Ry­go­je, su­si­ža­vė­jo iš Ru­si­jos pa­skli­du­sio­mis idė­jo­mis prieš įžvel­gia­mą žmo­ni­jos iš­si­gi­mi­mą. To­dėl pa­si­rin­ko sa­vi­tą...

Geriausi ūkininkai plėtoja augalininkystę

2016 m. lapkričio 17 d.
Jie plė­to­ja spe­cia­li­zuo­tą kon­ku­ren­cin­gą pre­ki­nį ūkį, au­gin­da­mi kvie­čius, žir­nius, pu­pas ir rap­sus. Ak­me­nės ra­jo­no že­mės ūkio duo­me­ni­mis, ūky­je eksp­loa­tuo­ja­ma tech­ni­ka yra pa­ti mo­der­niau­sia ra­jo­ne, yra pa­kan­ka­mai grū­dų san­dė­lių, na­ši džio­vyk­la.
Taip pat au­ga­li­nin­kys­tės ūkį Pa­pi­lės se­niū­ni­jo­je val­dan­čios bro­lių And­riaus ir Min­dau­go Šiur­kų šei­mos kon­kur­se pel­nė ant­rą­ją vie­tą.
Tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­jų Ak­me­nės se­niū­ni­jo­je gy­ve­nan­čių Sa­lo­mė­jos ir Da­vi­do Jan­kaus­kų 300 hek­ta­rų...

Dienos populiariausi

Kruopių gyventoja tapo Lietuvos rekordininke

2017 m. sausio 10 d.
lankomiausias

Ruošiamasi gaivinti Petraičių tvenkinį

2017 m. sausio 10 d.
daugiausiai komentuotas