(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Akmenės rajone

Kruopių gyventoja tapo Lietuvos rekordininke

2017 m. sausio 10 d.
Agen­tū­ra „Fac­tum“, fik­suo­jan­ti Lie­tu­vos re­kor­dus, pa­skel­bė, kad re­kor­di­nin­ke ta­po Ak­me­nės ra­jo­no Kruo­pių mies­te­lio gy­ven­to­ja Eu­ge­ni­ja Ba­ris­tie­nė, iš skiau­čių pa­siu­vu­si Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bą. Tai pir­ma­sis šiais me­tais už­fik­suo­tas „Fac­tum“ re­kor­das.Tai di­džiau­sias – 545,4 cm² plo­to, 84 × 72 cm dy­džio – Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bas, su­siū­tas iš me­džia­gos skiau­čių.
Her­bą au­to­rė 2015 me­tais pa­do­va­no­jo Kruo­pių se­niū­ni­jai.
„Re­kor­do ap­ra­šy­mas taip pat įtrauk­tas į...

Iškaba kita, bet valdiški namai tie patys

2017 m. sausio 5 d.
Ak­me­nės ra­jo­ne for­ma­liai ne­be­li­ko vai­kų glo­bos na­mų, ku­rie prieš ke­le­rius me­tus pra­dė­jo teik­ti pa­slau­gas nau­jai įreng­to­je ba­zė­je Ag­luo­nų kai­me. Čia ir to­liau bus glau­džia­mi vai­kai – tik nau­jai įkur­ta­me Ak­me­nės ra­jo­no pa­ra­mos šei­mai cent­re.Praė­ju­sią sa­vai­tę Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba bal­sa­vo už spren­di­mą, ku­ria­me pir­miau­sia so­cia­li­nės pa­slau­gos ir so­cia­li­nės prie­žiū­ros so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­moms tei­ki­mą pa­ve­dė Ak­me­nės ra­jo­no vai­kų glo­bos na­mams. Šios įstai­gos...

Z karta padėkojo Martynui Mažvydui

2017 m. sausio 5 d.
Spek­tak­ly­je pa­sa­ko­ja­ma apie 1547 me­tais iš­leis­tą pir­mą­ją lie­tu­viš­ką­ kny­gą – lie­tu­viš­ko­s raš­ti­jos pra­di­nin­ko Mar­ty­no Maž­vy­do „Ka­te­kiz­mą“. Žvel­gia­ma šiuo­lai­ki­nio jau­ni­mo aki­mis, po­zi­ty­viai, ak­cen­tuo­jant tau­tiš­ku­mą, pa­trio­tiš­ku­mą.
Per dvi­de­šimt vai­din­to­jų įtai­giai pa­pa­sa­ko­jo 470 me­tų se­nu­mo is­to­ri­jos de­ta­les. At­ro­dė, lyg žais­min­gai bend­rau­ja pa­mo­ko­je, pa­brėž­da­mi šiuo­lai­ki­nes in­ter­ne­ti­nės erd­vės ga­li­my­bes.
Spek­tak­lio re­ži­sie­rė ir siu­že­to au­to­rė –...

Išėjo amžinybėn žurnalistas Aloyzas Vilkys

2017 m. sausio 3 d.
„Vil­niaus uni­ver­si­te­to 1956 me­tų lai­dos žur­na­lis­tas Aloy­zas Vil­kys praė­jo ypač prieš­ta­rin­gą gy­ve­ni­mo ke­lią“, – taip ko­le­gą yra api­bū­di­nęs jo stu­di­jų uni­ver­si­te­te drau­gas An­ta­nas Ans­kai­tis.
Ir tę­sė: „Bū­da­mas lais­vas dva­sia ir bo­he­miš­kos pri­gim­ties, ne­si­sten­gė kop­ti kar­je­ros laip­tais, ne­pa­ken­tė pa­tai­ka­vi­mo, re­dak­to­rių ir par­ti­nių bon­zų dik­ta­to, kal­bė­jo, ką gal­vo­ja. Dėl to jam te­ko pa­kliū­ti į KGB aki­ra­tį, pa­jus­ti, ką reiš­kia be­dar­bio, kla­jok­lio, pi­lig­ri­mo gy­ve­ni­mas. Ke­le­tą...

Bokso treneris taps Sporto centro direktoriumi

2016 m. gruodžio 29 d.
Jis 2007 me­tais bai­gė stu­di­jas Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jo­je, įgy­da­mas bok­so ir spor­ti­nių im­ty­nių tre­ne­rio kva­li­fi­ka­ci­ją. Tais pa­čiais me­tais emig­ra­vo į Di­džia­ją Bri­ta­ni­ją, il­giau kaip pen­ke­rius me­tus dir­bo su įgy­ta pe­da­go­go pro­fe­si­ja ne­su­si­ju­sius dar­bus.
2012 me­tais grį­žo į Lie­tu­vą, nuo va­sa­rio mė­ne­sio Ak­me­nės ra­jo­no spor­to cent­re tre­ni­ruo­ja bok­si­nin­kus, va­do­vau­ja spor­to klu­bui „Ak­me­ni­nis kumš­tis“.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės...

Viešoji pirtis Akmenės valdžiai – lyg karšta bulvė

2016 m. gruodžio 29 d.
Dau­giau kaip pus­šim­tis pir­ties mė­gė­jų su­šau­kė su­si­rin­ki­mą, ne­pa­ten­kin­ti, kad Ven­tos mies­to pir­tis ne­vei­kia pu­sę me­tų ir ne­teik­ta in­for­ma­ci­jos apie per­spek­ty­vas. At­vy­kę Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai pa­ža­dė­jo: ru­de­nį du­rys bus at­ver­tos.Prieš ke­lias sa­vai­tes de­šim­tys žmo­nių pa­si­ra­šė laiš­ką Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. Pra­šy­ta, kad pir­tis kuo grei­čiau pra­dė­tų veik­ti. Ta­čiau ne­ga­vo at­sa­ky­mo.
To­dėl su­reng­tas su­si­rin­ki­mas Ven­tos se­niū­ni­jos pa­sta­te praė­ju­sį...

Bibliotekininkų šventėje pasveikinti nominantai

2016 m. gruodžio 22 d.
Ak­me­nės ra­jo­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka pir­mą kar­tą dar­buo­to­jus pa­ger­bė no­mi­na­ci­jo­mis. Me­tų ge­riau­siai dir­ban­čia bib­lio­te­ka ta­po Ven­tos mies­to, me­tų ge­riau­sia bib­lio­te­ki­nin­ke pri­pa­žin­ta Re­na­ta Pa­pir­tie­nė iš Ag­luo­nų kai­mo.No­mi­nan­tai pa­svei­kin­ti ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je su­reng­to­je bib­lio­te­ki­nin­kų šven­tė­je, jie ap­ta­rė sa­vo veik­los ak­tua­li­jas.Nuo 1961 me­tų vei­kian­čio­je Ven­tos bib­lio­te­ko­je skai­ty­to­jams pa­slau­gas tei­kia va­do­vė Ro­ma...

Ma­žė­jan­čiam švie­ti­mui – dar vie­nas val­di­nin­kas

2016 m. gruodžio 20 d.
Ak­me­nės ra­jo­ne per pa­sta­ruo­sius dvi­de­šimt me­tų be­maž tris­kart su­ma­žė­jo moks­lei­vių ir pe­da­go­gų.Ta­čiau švie­ti­mo val­dy­mo apa­ra­tą šio­mis sa­vai­tė­mis nu­spręs­ta pa­di­din­ti.Ak­me­nės ra­jo­no švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tau­tas Juo­za­pa­vi­čius per 17 dar­bo me­tų, kaip pa­ts vaiz­din­gai pasakė, už­da­rė 17 mo­kyk­lų. Su­ma­žė­jo moks­lei­vių maž­daug nuo 5,5 iki 2,5 tūks­tan­čio, iš dir­bu­sių apie 600 pe­da­go­gų be­li­ko 220. Dau­ge­liui jų iš­mo­kė­tos išei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos – šim­tai tūks­tan­čių eu­rų.
Dėl prieš ke­lio­li­ka...

Parodos autoriaus vizitinė kortelė – kūriniai iš kartono

2016 m. gruodžio 15 d.
Dau­gu­ma eks­po­na­tų – ta­py­ba, gra­fi­ka, kar­pi­niai iš kar­to­no. Kar­to­ni­niai kū­ri­niai ga­li bū­ti lai­ko­mi 75 me­tų tau­to­dai­li­nin­ko vi­zi­ti­ne kor­te­le. Pats dai­nuo­da­mas cho­re „Ce­men­ti­nin­kas“ ki­tų cho­ris­tų vei­dus iš­kar­po kar­to­ne, daž­nai in­terp­re­tuo­da­mas. Neįp­ras­ti pa­veiks­lai, nu­pieš­ti ant dro­bės, pa­deng­tos tin­ku.
Au­to­rius sa­ve api­bū­di­no kla­si­ki­nio su­kir­pi­mo me­ni­nin­ku, ku­ris neieš­ko nau­jų tu­ri­nių.
V. Žu­kaus­kas be­veik ke­tu­rias­de­šimt me­tų gy­ve­na Nau­jo­jo­je...

Pagerbti geriausi sportininkai

2016 m. gruodžio 13 d.
Gar­bin­giau­sius ti­tu­lus šie­met pel­nė spor­to klu­bo „Ener­gi­ja“ at­sto­vai. Even­tas Gu­žaus­kas ta­po Eu­ro­pos suau­gu­sių­jų kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­nu, Pau­lius Ži­man­tas – Eu­ro­pos jau­nių kio­ku­šin ka­ra­tė vi­ce­čem­pio­nu.
Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių kro­so čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­ju D-1600 kla­sė­je ta­po au­to­mo­bi­lių spor­to klu­bo „Ex­tem­pas“ na­rys Žyd­rū­nas Šar­kū­nas, jo ko­man­dos drau­gas Vis­man­tas Gri­cius lai­mė­jo au­to­mo­bi­lių kro­so var­žy­bas „Že­mai­ti­jos Kur­ze­mės tau­rė“ D-1600 kla­sė­je...

Savivaldybės apdovanojimas – užsieniečiui

2016 m. gruodžio 8 d.
Nor­ve­gi­jos pa­ra­mos fon­do „Li­taun­hel­pen“ va­do­vas H. G. Flat­lan­das nuo 2006 me­tų or­ga­ni­zuo­ja lab­da­ros su­rin­ki­mą ir at­ve­ži­mą Ven­tos neį­ga­lių­jų klu­bui „Da­lia“, pa­ts daž­niau­siai at­ly­di.
Dau­ge­lis „Da­lios“ klu­bo na­rių yra ga­vę nor­ve­giš­kų neį­ga­lių­jų ve­ži­mė­lių, vaikš­ty­nių, funk­ci­nių lo­vų, ra­men­tų, taip pat dra­bu­žių, ava­ly­nės.
Nor­ve­gi­jos lab­da­rių pa­ra­mos yra su­lau­ku­sios ir ki­tos Ven­tos or­ga­ni­za­ci­jos, įstai­gos. Pa­vyz­džiui, Ven­tos gim­na­zi­jai – kom­piu­te­rių.
Nor­ve­gi­jos...

Varžėsi judrios ir sportiškos šeimos

2016 m. gruodžio 8 d.
Vien tė­vams skir­to­se var­žy­bo­se smi­gi­nio rung­tį tarp ma­mų lai­mė­jo Vi­ta Gir­džie­nė, at­vy­ku­si iš Vil­niaus. Tarp tė­čių me­ti­mo į krep­šį iš tri­taš­kio zo­nos ge­riau­siai se­kė­si AB „Ak­me­nės ce­men­tas“ dar­buo­to­jui Si­mui Bart­kui.
Šei­mų ko­man­di­nių var­žy­bų da­ly­viams bu­vo su­reng­tos es­ta­fe­tės.
Tarp ko­man­dų, ku­rias su­da­rė ma­ma ar­ba tė­tis ir vai­kas, pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo To­mas Pa­lec­kis ir sū­nus Ka­jus.
Ma­mos ar­ba tė­čio ir dvie­jų vai­kų gru­pė­je ne­pra­len­kia­mi buvo Kruo­pių pa­grin­di­nės mo­kyk­los...

„Maltiečių sriubos“ akcijoje aukota nuo 1 cento iki 50 eurų

2016 m. gruodžio 6 d.
Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos jau­nie­ji mal­tie­čiai aš­tun­ti me­tai pra­tę­sė ak­ci­ją „Mal­tie­čių sriu­ba“. Pra­si­dė­jus ad­ven­tui, gim­na­zis­tai mies­to cent­re vai­ši­no žmo­nes lab­da­rin­ga sriu­ba ir ra­gi­no pa­jė­gian­čius paau­ko­ti pi­ni­gų skurs­tan­tiems ar vie­ni­šiems – taip su­rink­ta 909 eu­rai 55 cen­tai.Ak­ci­jų or­ga­ni­za­to­rė jau­nų­jų mal­tie­čių klu­bo va­do­vė Van­da Ja­se­vi­čie­nė sa­kė: „Man taip gra­žu, kai sriu­bos du­be­nė­lis su­kvie­čia prie sta­lo su­sės­ti ir var­ga­nai, ir ge­rai gy­ve­nan­čius...

Ukrainos verslininkai negali atsivežti šeimų

2016 m. gruodžio 1 d.
Uk­rai­nos vers­li­nin­kams, pra­dė­ju­siems vers­lą Lie­tu­vo­je, truk­do drau­di­mas at­si­kraus­ty­ti su šei­mo­mis. Šią pro­ble­mą ak­tua­les­ne už iš­si­lai­ky­mą lie­tu­viš­ko­je rin­ko­je už­sie­nie­čiai įvar­di­no praė­ju­sią sa­vai­tę Ak­me­nės ir Jo­niš­kio ra­jo­nuo­se or­ga­ni­zuo­tuo­se ren­gi­niuo­se .UAB „Ak­me­nės pro­fe­sio­na­lios pa­slau­gos“ stei­gė­jas Dmit­ri­jus Cy­gan­ko­vas pu­sant­rų me­tų Lie­tu­vo­je už­sii­ma pre­ky­ba kos­me­ti­kos prie­mo­nė­mis.
Jo pir­ma­sis di­džiau­sias iš­šū­kis bu­vo – le­ga­li­zuo­ti...

Prisiekė naujas Tarybos narys

2016 m. lapkričio 29 d.
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas pa­kei­tė ta­ry­bos na­riu bu­vu­sį bend­ra­par­tie­tį Va­lių Ąžuo­lą, ku­ris po Sei­mo rin­ki­mų pra­dė­jo dirb­ti par­la­men­ta­ru.
Par­ti­ja ra­jo­no ta­ry­bo­je tu­ri ke­tu­ris man­da­tus.
Ki­vy­lių kai­me gy­ve­nan­tis že­mės ūkio bend­ro­vės „Kon­tak­tas“ vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius – me­cha­ni­kas iki šiol ra­jo­no ta­ry­bo­je yra dir­bęs pa­sta­ra­sias tris ka­den­ci­jas.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Geriausi jaunieji ūkininkai gyvena mieste

2016 m. lapkričio 29 d.
Ak­me­nės ra­jo­no kon­kur­se „Me­tų ūkis – 2016“ ge­riau­siais jau­nai­siais ūki­nin­kais pri­pa­žin­ti As­ta ir Egi­di­jus Ki­mi­nai. Šei­ma gy­ve­na Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je, že­mių tu­ri Kruo­pių se­niū­ni­jo­je.Po stu­di­jų Kau­ne Alek­sand­ro Stul­gins­kio že­mės ūkio uni­ver­si­te­te Egi­di­jus prieš še­še­rius me­tus grį­žo į gim­tuo­sius Sau­no­rius.
Se­ne­liai ati­da­vė anū­kui 13 hek­ta­rų že­mės, dar ke­lis hek­ta­rus pri­dė­jo tė­vai.
Po po­ros me­tų ūki­nin­ka­vi­mo su­si­tuo­kė su As­ta. Su­si­pa­ži­nę, stu­di­juo­da­mi ta­me pa­čia­me...

Ukrainos verslininkų konferencija Akmenėje

2016 m. lapkričio 24 d.
Jo­je da­ly­va­vo Lie­tu­vo­je jau vers­lą pra­dė­ję pa­bė­gė­liai iš ka­riau­jan­čių Uk­rai­nos vie­tų. Lėk­tu­vais at­skri­do Uk­rai­nos vers­li­nin­kai, ku­rie no­rė­tų plė­to­ti vers­lą už­sie­ny­je. Tai – stei­gė­jai, va­do­vai ar at­sto­vai bend­ro­vių, už­sii­man­čių sta­ty­bos ir re­mon­to dar­bais, pra­mo­ni­nių pre­kių, me­di­ci­nos la­bo­ra­to­ri­ne ir ult­ra­gar­so diag­nos­ti­kos įran­gos ga­my­ba, kos­me­ti­kos prie­mo­nių pre­ky­ba, res­to­ra­nų, vieš­bu­čių pa­slau­go­mis ir ki­to­kiu vers­lu.
Pa­sak tarp­tau­ti­nio pa­lai­ky­mo...

Peršlapti Ventoje teko visiems

2016 m. lapkričio 24 d.
Šiuo me­tų lai­ku neįp­ras­ta­me žy­gy­je bai­da­rė­mis Ven­tos upe plau­kė ke­tu­ri eki­pa­žai iš Ven­tos ir du iš Pa­pi­lės (Akmenės r.).Dau­giau en­tu­zias­tų neat­si­ra­do, nors žy­gį or­ga­ni­za­vę Ven­tos gim­na­zi­jos ke­liau­to­jai iš anks­to kvie­tė kuo gau­siau pri­si­jung­ti.
Pa­sak gim­na­zi­jos mo­ky­to­jo Vy­tau­to Šiur­kaus, no­rė­jo­si pa­si­nau­do­ti plau­ki­mui pa­lan­kio­mis gam­tos są­ly­go­mis, kai upė ta­po neįp­ras­tai srau­ni.
Šil­tuo­ju me­tų lai­ku tėk­mė bū­na lė­ta, to­dėl bai­da­ri­nin­kai juo­kau­da­mi pa­ly­gi­na...

Tolstojininko dukra – apie gyvenimą miške

2016 m. lapkričio 19 d.
Gar­siau­sias iš Lie­tu­vos tols­to­ji­nin­kų And­re­jus Ka­lend­ra (1885–1952 m.) gy­ve­no miš­ke prie Kruo­pių (Akme­nės r.). Šia­me kraš­te be­veik ne­be­li­ko jį pa­ži­no­ju­sių. Pa­pa­sa­ko­ti ga­li tik de­vy­nias­de­šimt­me­tė duk­ra Mor­ta Ja­ku­tie­nė.Dau­giau kaip prieš šimt­me­tį Lie­tu­vo­je ki­lu­sio tols­to­ji­nin­kų ju­dė­ji­mo vie­nas iš žy­miau­sių da­ly­vių lai­ko­mas A. Ka­lend­ra.
Jis, gy­ven­da­mas Ry­go­je, su­si­ža­vė­jo iš Ru­si­jos pa­skli­du­sio­mis idė­jo­mis prieš įžvel­gia­mą žmo­ni­jos iš­si­gi­mi­mą. To­dėl pa­si­rin­ko sa­vi­tą...

Geriausi ūkininkai plėtoja augalininkystę

2016 m. lapkričio 17 d.
Jie plė­to­ja spe­cia­li­zuo­tą kon­ku­ren­cin­gą pre­ki­nį ūkį, au­gin­da­mi kvie­čius, žir­nius, pu­pas ir rap­sus. Ak­me­nės ra­jo­no že­mės ūkio duo­me­ni­mis, ūky­je eksp­loa­tuo­ja­ma tech­ni­ka yra pa­ti mo­der­niau­sia ra­jo­ne, yra pa­kan­ka­mai grū­dų san­dė­lių, na­ši džio­vyk­la.
Taip pat au­ga­li­nin­kys­tės ūkį Pa­pi­lės se­niū­ni­jo­je val­dan­čios bro­lių And­riaus ir Min­dau­go Šiur­kų šei­mos kon­kur­se pel­nė ant­rą­ją vie­tą.
Tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­jų Ak­me­nės se­niū­ni­jo­je gy­ve­nan­čių Sa­lo­mė­jos ir Da­vi­do Jan­kaus­kų 300 hek­ta­rų...

Dienos populiariausi

Kruopių gyventoja tapo Lietuvos rekordininke

2017 m. sausio 10 d.
lankomiausias

Ruošiamasi gaivinti Petraičių tvenkinį

2017 m. sausio 10 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />