(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Ūkininkai spėja ir darbus nudirbti, ir sodybą gražinti

2017 m. rugpjūčio 12 d.
„Me­tų ūkio“ kon­kur­se šie­met da­ly­va­vę Dai­va ir An­ta­nas Va­si­liaus­kai iš Už­ven­čio se­niū­ni­jos Uš­nos kai­mo ko­mi­si­jos bu­vo gi­ria­mi ir į pri­zi­nin­kus siū­lo­mi už sta­bi­lu­mą, tvar­kin­gą ir vis dar gra­ži­na­mą so­dy­bą, darbš­tu­mą.Nors ne­la­bai di­de­lis, 100 hek­ta­rų Va­si­liaus­kų ūkis šį­kart ne­lai­mė­jo, tvir­ti­no tik­rai ne dėl kon­kur­sų to­kį gy­ve­ni­mo bū­dą pa­si­rin­kę.
Dai­va ir An­ta­nas Va­si­liaus­kai il­gus me­tus gy­ve­no ir ūki­nin­ka­vo Už­ven­čio se­niū­ni­jos Mi­nu­pių kai­me.
Ūki­nin­kau­ti An­ta­nas...

Kražių festivalis šiemet kuklesnis

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Lie­pos šeš­tą­ją Vals­ty­bės die­nos mi­nė­ji­mu pra­si­dė­jęs Kra­žių fes­ti­va­lis šie­met ne­toks gau­sus ren­gi­nių kaip anks­tes­niais me­tais. Lie­tu­vos kul­tū­ros Ta­ry­ba šiam pro­jek­tui ne­sky­rė lė­šų.Ta­čiau lė­šų gau­ta šio­mis die­no­mis vyks­tan­čiai Kra­žių teat­ro va­sa­ros sto­vyk­lai ir kū­ry­bi­nėms re­zi­den­ci­joms. Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Li­na Mi­ka­la­jū­nai­tė ti­ki­si, jog ki­tą­met ren­gi­nams iš Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos gaus dau­giau pa­ra­mos. Mat, Kra­žiai iš­rink­ti Šiau­lių ap­skri­ties ma­žą­ja kul­tū­ros sos­ti­ne...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Šau­kė­nų se­niū­ni­jo­je, na­muo­se, blai­vus 31 me­tų vy­ras ty­čia vie­ną kar­tą del­nu su­da­vė aš­tuo­ne­rių me­tų bro­liui į vei­dą ir 46 me­tų ma­mai. Tą pa­čią die­ną kumš­čiu su­da­vė 30 me­tų se­se­riai į gal­vą, gra­si­no ma­mą ir se­se­rį „pa­kas­ti“. Vy­ras su­lai­ky­tas.
Kra­žių se­niū­ni­jo­je ne­blai­vus 56 me­tų vy­ras su­da­vė kumš­čiu į vei­do sri­tį sa­vo ne­blai­viai 43 me­tų se­se­riai. Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas.
Kel­mė­je, Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je vy­ras, 43 me­tų vy­ras veid­ro­džio kam­pu tren­kė į vei­do sri­tį sa­vo su­gy­ven­ti­nei.
Kra­žių se­niū­ni­jos...

Tytuvėnuose – savanoriai iš užsienio

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Pa­sak Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės-kul­tū­ro­lo­gės Ag­nės Bu­chai­tės, di­džiau­sias sa­va­no­rių nu­veik­tas dar­bas – su­tvar­ky­tas, iš­va­ly­tas Miš­ko mu­zie­jus.
„Mu­zie­jus pri­klau­so Ty­tu­vė­nų miš­kų urė­di­jai, bet ir mes, par­ko dar­buo­to­jai, ten ve­da­me eks­kur­si­jas. To­dėl ir pri­si­de­da­me prie mu­zie­jaus prie­žiū­ros. Sa­va­no­riai la­bai pa­gel­bė­jo“, – sa­kė A. Bu­chai­tė. At­vy­ku­sie­ji gy­ve­no Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos Lan­ky­to­jų in­for­ma­ci­jos cent­ro...

Seniūnijose įdarbinami bedarbiai

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Se­niū­ni­jos prii­ma be­dar­bius pa­gal ra­jo­no Ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą užim­tu­mo pro­gra­mą. Anks­čiau toks užim­tu­mas bu­vo va­di­na­mas vie­šai­siais dar­bais ir at­ly­gi­ni­mo da­lį mo­kė­da­vo dar­bo bir­ža. Da­bar šios prie­mo­nės nė­ra, to­dėl sa­vi­val­dy­bės pa­čios or­ga­ni­zuo­ja be­dar­bių užim­tu­mą.
Taip bent iš da­lies iš­spren­džia­mos so­cia­li­nės pro­ble­mos. Be­dar­biai bent ke­lis mė­ne­sius tu­ri pa­ja­mų.
Šau­kė­nų se­niū­ni­jos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jū­ra­tė Ma­čer­nie­nė sa­ko, jog no­rin­čių gau­ti vie­šų­jų dar­bų yra daug. Ta­čiau...

Porciunkulės šventė Tytuvėnuose

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Va­do­vė pri­mi­nė, kad da­bar mums ne­rei­kia vyk­ti į Asy­žių prie šv. Pran­ciš­kaus pa­lai­kų pri­si­glaus­ti, mes tu­ri­me sa­vo šven­to­vė­je šio šven­to­jo al­to­rių ir čia ga­li­me pel­ny­ti vi­suo­ti­nus at­lai­dus. Mal­dos gru­pė švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos An­ge­lų Ka­ra­lie­nės var­dą jau tu­ri de­vy­ne­ri me­tai.
Iš­kil­min­go­se pa­mal­do­se bu­vo pri­si­min­ti vi­si gru­pės na­riai – da­ly­vau­jan­tys šven­tė­je ir na­mie pa­si­li­kę, li­go­niai, neį­ga­lūs, to­liau gy­ve­nan­tys... Kaip kiek­vie­no­se Gai­les­tin­gu­mo gru­pės mi­šio­se, bu­vo...

Nuomonė dėl koalicijos – rugpjūčio 16 -ąją

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Re­dak­ci­ja ga­vo kel­miš­kio Ig­no Kal­po­ko laiš­ką, ku­ria­me jis klau­sia, ka­da Kel­mės ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tai pa­reikš sa­vo nuo­mo­nę dėl koa­li­ci­jos su vals­tie­čiais ža­liai­siais, nes jo ži­nio­mis, kol kas dar nė­ra pa­reiš­ku­si.
„Jei Kel­mės sky­riaus so­cial­de­mok­ra­tai nu­bal­suos už išė­ji­mą iš Vy­riau­sy­bės, ar tai reikš, kad so­cial­de­mok­ra­tai pa­trauks vals­tie­čius ir iš koa­li­ci­jos Kel­mės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je? Ar tai reiš­kia, kad val­džia Kel­mė­je kei­sis? Ar kei­sis vi­ce­me­ras? Kaip...

Amatai: seniau ir dabar

2017 m. rugpjūčio 10 d.
„Bu­vo­me, esa­me ir bū­si­me gra­žūs ir įdo­mūs pa­sau­liui per sa­vo ama­tus, tra­di­ci­jas, dai­nas. To­dėl ir tu­ri­me gai­vin­ti, stip­rin­ti ir pra­tęs­ti tau­ti­nę ta­pa­ty­bę“, – įsi­ti­ki­nęs pro­fe­so­rius et­no­lo­gas Li­ber­tas Klim­ka, apie se­nuo­sius ama­tus ir jų gy­va­vi­mą iki šių die­nų kal­bė­jęs per Že­mai­čių va­sa­ros kur­sus Kel­mė­je.
Ge­di­mi­nas prieš 7 šimt­me­čius, kaip di­dy­sis ku­ni­gaikš­tis, pa­ra­šė laiš­kų iš sos­ti­nės Vil­niaus.
Val­do­vas kvie­tė at­vyk­ti įvai­rius ama­ti­nin­kus, siū­ly­da­mas jiems pui­kias są­ly­gas...

Moters pa­mė­gis – ner­ti stal­tie­ses

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Šau­kė­nuo­se, gy­ve­nan­ti Ele­na Juš­kie­nė megz­ti, ner­ti, ki­to­kių rank­dar­bių mo­ka nuo vai­kys­tės. Pas­ta­rai­siais me­tais mo­te­ris pa­mė­go vą­še­liu iš li­no ner­ti stal­tie­ses.„Kai vy­ras gy­vas bu­vo ir pa­ti dau­giau svei­ka­tos tu­rė­jau, au­gi­no­me dar­žo­ves, gė­les. Da­bar man be­li­ko tik po­mė­gis – ner­ti stal­tie­ses“, – sa­kė šau­kė­niš­kė.
Ele­na Juš­kie­nė ant so­fos ir fo­te­lių klo­ja švel­nių spal­vų ir at­spal­vių vą­še­liu ner­tas stal­tie­ses.
Vi­si mez­gi­niai – skir­tin­gų dy­džių, raš­tų. Dau­giau­sia –...

Tėvų atminimą sūnus įprasmina darbu

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Vai­da­to­nių kai­me gy­ve­nan­čių As­tos ir Vi­ta­li­jaus Rim­šų so­dy­ba – jau pa­sku­ti­nio­ji Kel­mės ra­jo­ne. Kai­my­nai gy­ve­na ta­me pa­čia­me kai­me, ta­čiau jau Ši­la­lės ra­jo­ne.Vi­ta­li­jus, mi­rus tė­vams, pe­rė­mė ir iš­plė­tė jų ūkį, res­tau­ra­vo na­mą, pa­sta­tė nau­ją fer­mą, su­tvar­kė ap­lin­ką, taip pa­gerb­da­mas tė­vų at­mi­ni­mą ir su­teik­da­mas ge­res­nes gy­ve­ni­mo są­ly­gas iš Pak­ruo­jo ra­jo­no ki­lu­siai žmo­nai As­tai bei sū­nums Ar­man­dui ir Pi­jui.Miš­raus ūkio šei­mi­nin­kas džiau­gia­si, jog ne­pas­ku­bė­jo at­si­sa­ky­ti...

Neįgalieji keliavo pas latvius (1)

2017 m. rugpjūčio 9 d.
Au­to­bu­sas len­kė Že­mai­ti­jos gy­ven­vie­tes, sie­kė­me Ma­žei­kius ir ne­tru­kus įrie­dė­jo­me į Lat­vi­jos Res­pub­li­ką. Mū­sų apy­lin­kė­se iš­te­kan­ti Ven­tos upė mus ly­dė­jo ir Lat­vi­jo­je. Au­to­bu­so vai­ruo­to­jas Da­rius bu­vo mums ir pa­slau­gus vai­ruo­to­jas, ir kal­bė­ti ne­pa­vargs­tan­tis gi­das.
Au­to­bu­sas stab­te­lė­jo įva­žiuo­da­mas į Sal­dus mies­te­lį. De­ši­nė­je ke­lio pu­sė­je iš­vy­do­me tvar­kin­gas ka­pi­nes. Čia ke­lių hek­ta­rų plo­te per­lai­do­ti ka­rių pa­lai­kai su­vež­ti iš dau­ge­lio vie­tų, pa­sta­ty­ti...

Dėvėtų drabužių verslas: vieniems paguoda, kitiems kliuvinys (1)

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Nė­ra Lie­tu­vo­je mies­te­lio, ku­ria­me ne­bū­tų pre­kiau­ja­ma dė­vė­tais dra­bu­žiais, at­vež­tais iš Va­ka­rų ša­lių. Ni­šą vers­lui čia ran­da ir už­sie­ny­je ren­kan­tys iš­me­ta­mus ar ati­duo­da­mus dra­bu­žius, ir ve­žan­tys tą teks­ti­lę to­no­mis į Lie­tu­vą, ir iš jų per­kan­tys, rū­šiuo­jan­tys bei mies­te­lių aikš­tė­se įren­gian­tys sa­vo­tiš­kus „uni­ver­ma­gus“, ku­rie, tur­tin­ges­nių­jų nuo­mo­ne, Lie­tu­vai da­ro gė­dą.Nau­dos tu­ri ir pir­kė­jai, kar­tais gau­nan­tys apy­nau­jį daik­tą už ke­lis eu­rus. Nau­jo to­kios ko­ky­bės dra­bu­žio...

Kaimai nyksta ir išnyksta

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Iš Gab­rio­lės, Ta­rut­lau­kio, Gi­riš­kiu­kų, Ak­liu­ko, Pak­li­ba­kių, Plus­gai­lių, Gand­ri­nių, Mas­ko­li­jos ir dar dau­gy­bės kai­mų li­kę tik pa­va­di­ni­mai, vie­nas ki­tas se­nas me­dis.
Šau­kė­nų kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­kė Ele­na Bur­du­lie­nė apie kiek­vie­ną nyks­tan­tį ar iš­ny­ku­sį kai­mą yra už­ra­šiu­si bent trum­pų ten gy­ve­nu­sių žmo­nių pri­si­mi­ni­mų.
Lie­py­nų kai­me gi­męs žy­mus ki­no ak­to­rius, dip­lo­ma­tas Juo­zas Bud­rai­tis. Bar­čių kai­mas jau ir miš­ku bai­gia apaug­ti.
Sta­ka­vo­je, ne­to­li bu­vu­sių sen­ka­pių, ras­tas...

Šaukėnuose – kalendorių paroda

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Eks­po­nuo­ja­mi įvai­riais me­tais iš­leis­ti sie­ni­niai, sta­lo ka­len­do­riai, ka­len­do­riu­kai. Tarp lie­tu­viš­kų ka­len­do­rių – vo­kiš­kas, len­kiš­ki. Pas­ta­ruo­sius kas me­tai mu­zie­jui at­siun­čia Len­ki­jos am­ba­sa­da.
Se­niau­sias pa­ro­dos ka­len­do­rius – 1939 me­tams skir­tas Lur­do ka­len­do­rė­lis.
Pa­sak Šau­kė­nų kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­kės Ele­nos Bur­du­lie­nės, ka­len­do­rius pa­ro­dai pa­sko­li­no šau­kė­niš­kiai ir ap­lin­ki­nių vie­to­vių gy­ven­to­jai.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Kur atostogauja rajono valdžia?

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Va­sa­ra per­si­svė­rė į ant­rą­ją pu­sę. Dau­ge­lis biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų jau iš­nau­do­jo di­des­nią­ją da­lį ato­sto­gų. Re­dak­ci­ja pa­si­do­mė­jo, kur ato­sto­ga­vo Kel­mės ra­jo­no va­do­vai ir se­niū­nai. Paaiš­kė­jo, jog dau­ge­lis pir­me­ny­bę tei­kia ra­miam poil­siui, su­si­kau­pi­mui, ki­ti mėgs­ta eg­zo­tiš­kus kraš­tus.Lie­pos mė­ne­sį dvi sa­vai­tes ato­sto­ga­vęs ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis tris ato­sto­gų die­nas il­sė­jo­si prie jū­ros Šven­to­jo­je. Ki­tas die­nas pra­lei­do sa­vo na­muo­se, Kra­žių mies­te­ly­je esan­čio­je...

Žmogus įkrito į šulinį

2017 m. rugpjūčio 5 d.
28 me­tų vy­ras maž­daug še­šių met­rų gy­lio šu­li­ny­je at­si­dū­rė neaiš­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis. Apie ne­lai­mę pra­ne­šė jo ar­ti­mie­ji. Iš­gel­bė­tas iš šu­li­nio ne­lai­mė­lis per­duo­tas me­di­kams.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Vietoj aliejaus į keptuvę įpylė benzino

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Pa­sak ug­nia­ge­sių – gel­bė­to­jų, gais­ras ki­lo, nes, no­rė­da­mi ga­min­ti val­gį, so­dy­bos šei­mi­nin­kai į kep­tu­vę vie­toj alie­jaus įpy­lė ben­zi­no. Mat, ben­zi­ną bu­vo su­py­lę į alie­jaus bu­te­lį, bet neiš­ne­šė į ki­tą pa­tal­pą, o lai­kė vir­tu­vė­je. Plyks­te­lė­ju­sios lieps­nos tuoj pat apė­mė lu­bas. Ug­nia­ge­siams pa­vy­ko iš­gel­bė­ti tik na­mo sie­nas.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Vasarėlės margos gėlės

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Pa­ro­do­je dau­gu­ma eks­po­nuo­ja­mų dar­bų su­kur­ti 2013 me­tais, ir tik, ke­li pa­veiks­lai šiais me­tais, o jų esa­ma 17. Iki šiol de­ku­pa­žo dar­bai nie­kur ne­bu­vo pri­sta­ty­ti. Kaip pa­ti au­to­rė sa­ko, sa­vo dar­bus da­ran­ti ma­žai au­di­to­ri­jai tik sau ar sa­vo ar­ti­mie­siems.
Pir­miau­siai pa­ro­da bu­vo pri­sta­ty­ta bib­lio­te­kos ma­žie­siems skai­ty­to­jams – Už­ven­čio Mal­tie­čių die­nos cent­ro moks­lei­viams, ku­rie bu­vo su­pa­žin­din­ti su de­ku­pa­žo tech­ni­ka ir jos re­zul­ta­tais...

Šaukėnuose vėl surengtas krepšinio turnyras

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Bu­vo kvies­tos 8 ko­man­dos, bet ne vi­sos at­vy­ko. Var­žė­si 6 ko­man­dos. Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Viekš­nių SK ,,Viekš­niai“ (D.Triau­šys, S. Le­ri­nas, L. Ma­čer­nius). Be­je, iš pra­džių ko­man­dai ne­si­se­kė – vie­nas žai­dė­jas pa­ty­rė trau­mą, te­ko opa­sis­ko­lin­ti žai­dė­ją. Pas­ko­lin­tas Už­ven­čio se­niū­nas L. Ma­čer­nius.
Ant­rą­ją vie­tą pel­nė Šau­kė­nų ,,Bi­zo­nai – I“, tre­čią­ją – ,,AR­KE­SA“ (Kel­mė), ket­vir­tą­ją – ,,Au­to­mė­sa“ (Kel­mė), penk­tą­ją – ,,BU­DIN­VEST“(Norvegija}, šeš­tą­ją – ,,Bi­zo­nai – II“ (Šau­kė­nai). Ko­man­doms pri­zi­nin­kėms...

Senjorai dalyvavo Jūros šventėje

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Jū­ros šven­tė­je da­ly­va­vo sve­čių iš įvai­rių ša­lių: Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Če­ki­jos, daug Lie­tu­vos me­no ko­lek­ty­vų.
Šie­met da­ly­vau­ti Šo­kių die­nos pro­gra­mo­je Klai­pė­dos tarp­tau­ti­nių šo­kių an­samb­lio “ Zun­da “ va­do­vė Ire­na To­liu­šie­nė pa­kvie­tė sen­jo­rų ka­pe­lą „Ar­ti­mi“, va­do­vau­ja­mą G. Ru­ko. Iš­vy­ką or­ga­ni­za­vo sen­jo­rų klu­bo va­do­vas J. Sta­bin­gis.
Įvai­rio­se Klai­pė­dos vie­to­se skam­bė­jo dai­nos, su­ko­si po­ros, gro­jo mu­zi­ka. Kel­miš­kų ka­pe­los kon­cer­tas bu­vo su­tik­tas la­bai ma­lo­niai, žiū­ro­vai...

Dienos populiariausi

Ūkininkai spėja ir darbus nudirbti, ir sodybą gražinti

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Dvarą parduos, neįgaliuosius iškels (5)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas