(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Kelmiškiai pasiekė masiškiausio kūrinio skaitymo rekordą

2017 m. liepos 18 d.
Ma­siš­kiau­sio kū­ri­nio skai­ty­mo re­kor­do siek­ti į Kel­mės mies­to cent­re esan­čią At­gi­mi­mo aikš­tę tą die­ną su­si­rin­ko 520 įvai­raus am­žiaus, po­mė­gių Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­jų. Ne­pa­bū­gus krap­no­jan­čio lie­taus, re­kor­das vi­siems kar­tu gar­siai skai­tant Ju­li­jos Žy­man­tie­nės-Že­mai­tės kū­ri­nį „Kaip Jo­ne­lis rai­des pa­ži­no“, bu­vo pa­siek­tas.
Nors bu­vo aiš­ku, kad no­rint išug­dy­ti ge­bė­ji­mą skai­ty­ti ir su­vok­ti teks­tą, rei­kia kur kas dau­giau pa­stan­gų ir lai­ko, į kvie­ti­mą pri­si­dė­ti prie skai­ty­mo re­kor­do...

Paroda ir koncertas – jubiliejinių kursų pabaigtuvėms

2017 m. liepos 18 d.
Kul­tū­ros cent­ro fo­jė vei­kė kur­so da­ly­vių dar­bų pa­ro­da: įvai­rūs mo­li­nu­kai, drož­tos Už­ga­vė­nių kau­kės, leng­vos ir tra­pios pin­tos gro­žy­bės iš šiau­de­lių, vy­te­lių, kar­pi­niai, aus­tos juos­tos, li­ni­niai dra­bu­žiai, ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai iš va­rio ir dau­ge­lis ki­tų. Įs­pū­din­gai at­ro­dė, me­džiu kve­pė­jo klum­pės, ku­rios kur­suo­se bu­vo dro­žia­mos pir­mą kar­tą. Me­di­nis se­no­vi­nis apa­vas do­mi­no ir se­ną, ir jau­ną.
Kur­sų da­ly­viai, lan­kę už­siė­mi­mus et­no­mu­zi­ka­vi­mo sek­ci­jo­se, su­ren­gė be­veik dvi...

30 dviračių pažymėta Tytuvėnuose

2017 m. liepos 15 d.
Va­sa­ra – dvi­ra­čių se­zo­no me­tas. Gat­vė­se pa­gau­sė­jus dvi­ra­ti­nin­kų, pa­dau­gė­ja ir dvi­ra­čių va­gys­čių.
Daž­niau­siai va­gia­mi prie par­duo­tu­vių, laip­ti­nė­se, kie­muo­se ar san­dė­liu­kuo­se pa­lik­ti dvi­ra­čiai. Va­gis ypač vi­lio­ja neapš­vies­to­se vie­to­se, ato­kiau nuo vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rų pa­lik­ti ar prie ne­tvir­tų ob­jek­tų pri­tvir­tin­ti dvi­ra­čiai. Po­li­ci­jo­je pa­žy­mė­ti dvi­ra­čiai va­gia­mi re­čiau, ka­dan­gi juos par­duo­ti ga­na su­dė­tin­ga. Be to, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams at­ra­dus vog­tą...

Kelmiškiai imtynininkai iškovojo du sidabro medalius

2017 m. liepos 15 d.
Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 85 ki­log­ra­mų Vi­lius Mi­ka­laus­kas fi­na­le nu­si­lei­do Bal­ta­ru­si­jos spor­ti­nin­kui. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 69 ki­log­ra­mų ant­ras li­ko bu­vęs kel­miš­kis Ug­nius Si­ma­naus­kis, ku­ris da­bar mo­ko­si ir tre­ni­ruo­ja­si Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jo­je. Ug­nius to­liau tę­sia pa­si­ruo­ši­mą Eu­ro­pos jau­nių čem­pio­na­tui, ku­ris vyks lie­pos pa­bai­go­je Sa­ra­je­ve (Bos­ni­ja ir Her­ce­go­vi­na).
Lie­tu­vos rink­ti­nė dar iš­ko­vo­jo ke­tu­ris si­dab­ro ir du bron­zos...

"Tautinė giesmė" skambėjo ant Pagryžuvio piliakalnio

2017 m. liepos 15 d.
Atė­jo pa­gerb­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­vy­kę sve­čiai me­di­kai iš Kau­no pas gi­mi­nes, vai­kai – net iš Ame­ri­kos. Sve­čių bū­ta la­bai bal­sin­gų, ir pa­gry­žu­viš­kiai su di­de­liu pa­ki­li­mu gie­do­jo. Į dan­gų nuo pi­lia­kal­nio ki­lo nuo­sta­būs žo­džiai ir jaus­mai.
Su­gie­do­ję him­ną, ne­no­rė­jo­me skirs­ty­tis, to­dėl dar pa­dai­na­vo­me liau­dies dai­nų apie Lie­tu­vą, pa­bend­ra­vo­me, pa­kvė­pa­vo­me ty­ru tė­viš­kės oru. Ir nuo­tai­ka pa­ge­rė­jo, ir no­rė­jo­si dar dai­nuo­ti, dai­nuo­ti.
Dai­ni­nin­kės ir jau­ni­mas...

Kelmės ligoninei – finansinė parama iš Floridos

2017 m. liepos 15 d.
Slau­gai fi­nan­si­nė pa­ra­ma pra­si­dė­jo tuo­met, kai iš Kel­mės ki­lu­si Al­do­na Čės­nai­tė at­vy­ko pas gi­mi­nes į Kel­mę. Ji ap­žiū­rė­jo Kel­mės li­go­ni­nės Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­rių, gy­rė li­go­nių pa­lai­ko­mą­jį gy­dy­mą ir slau­gą, ste­bė­jo­si di­de­liais dar­buo­to­jų dar­bo krū­viais ir ge­ra tvar­ka.
Po ap­si­lan­ky­mo li­go­ni­nė­je A. Čės­nai­tė nu­ta­rė kreip­tis su pra­šy­mu į St. Pe­ters­bur­go Lie­tu­vos duk­te­rų drau­gi­jos pir­mi­nin­kę ir į drau­gi­jos na­res dėl fi­nan­si­nės pa­ra­mos sky­ri­mo sky­riaus...

„Kražių gimnazija 1817-1844 m.“

2017 m. liepos 15 d.
Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi įvai­rūs Kra­žių gim­na­zi­jos do­ku­men­tai: 1832-1833 me­tų Vie­šo eg­za­mi­na­vi­mo tvar­ka­raš­čiai Kra­žių gim­na­zi­jo­je ir ap­skri­ties mo­kyk­lo­je, Dio­ni­zo Poš­kos (Paš­ke­vi­čiaus) au­tog­ra­fas, 1804 me­tų ge­ne­ra­li­nė vi­zi­ta­ci­ja, An­ta­no Juš­kos „Abe­ce­ła ar­ba le­men­to­rus dėl ma­žu vajkel’u“, Si­mo­no Sta­ne­vi­čiaus „Day­nas że­mayc­ziu“ ir ki­ti Kra­žių is­to­ri­jai reikš­min­gi do­ku­men­tai.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Išnykusius kaimus primins koplytstulpis

2017 m. liepos 15 d.
Penk­ta­die­nį Moc­kai­čiuo­se su­reng­to­je tra­di­ci­nė­je šven­tė­je „Po lie­po­mis“ pa­šven­tin­tas iš­ny­ku­sius kai­mus įam­ži­nęs kop­lyts­tul­pis. Tik pa­va­di­ni­muo­se li­kę Ežė­nai, Už­miš­kiai, Ža­lik­nys, Pusd­va­ris, Pa­gi­rys, Lie­py­nų ir Pe­lė­diš­kės vien­sė­džiai. Kop­lyts­tul­pį iš ąžuo­lo iš­dro­žė Moc­kai­čių drau­gas iš Rad­vi­liš­kio – tau­to­dai­li­nin­kas Eu­ge­ni­jus Ar­bu­šaus­kas.Šven­tė­je ne­trū­ko ge­ros liau­diš­kos mu­zi­kos, įvai­rių ap­do­va­no­ji­mų.
Į Moc­kai­čius sau­lė­tą ir šil­tą šios va­sa­ros penk­ta­die­nio va­ka­rą rin­ko­si vie­ti­niai...

Merą pavaduoja Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas

2017 m. liepos 15 d.
Per ato­sto­gas ra­jo­no me­rą pa­va­duo­ja Ta­ry­bos na­rys, Biu­dže­to ir in­ves­ti­ci­jų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Mo­tu­zas.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Savaitgalį Žemaitijos keliuose – 11 girtų vairuotojų

2017 m. liepos 15 d.
Per tris sa­vait­ga­lio die­nas Tel­šių, Ma­žei­kių, Kel­mės ir Ak­me­nės ra­jo­nuo­se iš vi­so bu­vo pa­tik­rin­tos 752 trans­por­to prie­mo­nės, nu­sta­ty­ti 47 Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai. Dau­gu­mą pa­žei­dė­jų su­da­rė Tel­šių ir Ma­žei­kių ra­jo­nų vai­ruo­to­jai. Di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą vis dar ke­lia ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai, ku­rių vien per sek­ma­die­nį išaiš­kin­ta 10, dar 29 vai­ruo­to­jai al­ko­ho­lio bu­vo var­to­ję, ta­čiau ne­vir­ši­jo leis­ti­nos 0,4 pro­mi­lės al­ko­ho­lio nor­mos.
Sa­vait­ga­lį nu­sta­ty­tas 21 leis­ti­no...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. liepos 15 d.
Iš ga­nyk­los din­go pen­kios avys
Nuo lie­pos 8 die­nos 17 va­lan­dos iki lie­pos 9 die­nos 12 va­lan­dos, Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos Gu­de­lių kai­me, iš elekt­ri­niu pie­me­niu ap­tver­tos ga­nyk­los din­go pen­kios avys. Pa­da­ry­ta 300 eu­rų tur­ti­nė ža­la.
Lie­pos 12 die­ną, 19 va­lan­dų 10 mi­nu­čių, Kel­mės ra­jo­ne, ke­lio Ry­ga-Šiau­liai-Tau­ra­gė-Ka­li­ning­ra­das 111-aja­me ki­lo­met­re su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis „Mer­ce­des-Benz“, ku­rį vai­ra­vu­siam Vo­kie­ti­jos pi­lie­čiui (gi­męs 1966 m.)...

Mokė virti žemaitišką kastinį ir spausti sūrį

2017 m. liepos 15 d.
Ver­dant tik­rą že­mai­tiš­ką kas­ti­nį svar­bu ma­sę vi­suo­met su­kti į vie­ną pu­sę. O spau­džiant sū­rį, kad ne­pri­lip­tų prie sūr­mai­šio sie­ne­lių, rei­kia nu­grieb­ti rūg­pie­nį.Įvai­riais pa­ta­ri­mais da­li­jo­si, į dau­gy­bę klau­si­mų at­sa­kė per Že­mai­čių et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų kur­sus Kel­mė­je kas­ti­nį vi­ru­si Re­gi­na Kal­vai­tie­nė iš Ker­ka­sių ir varš­kės sū­rį spau­du­si Da­lia Za­ka­rie­nė iš Val­pai­nių.
Pir­mą kar­tą per jau 30-ą kar­tą Kel­mė­je vy­ku­sius Že­mai­čių et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų va­sa­ros kur­sus bu­vo ga­li­ma...

Mitologiniai akmenys mena tūkstantmečių istoriją

2017 m. liepos 15 d.
Pa­veiks­lai su­kur­ti per 2009 me­tais Lo­pai­čių et­no­mi­to­lo­gi­nia­me komp­lek­se (Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė, Tve­rų se­niū­ni­ja) vy­ku­sius ta­py­bos ple­ne­rus.

Per pa­ro­dos ati­da­ry­mą da­ly­va­vęs au­to­rius, dai­li­nin­kas Vir­gi­ni­jus Ka­šins­kas trum­pai pa­pa­sa­ko­jo apie pa­veiks­luo­se įam­žin­tus mi­to­lo­gi­nius ak­me­nis iš Lo­pai­čių et­no­mi­to­lo­gi­nio komp­lek­so.
Ma­no­ma, kad XIII am­žiu­je Lo­pai­čiuo­se sto­vė­jo ku­ni­gaikš­čio Vy­kin­to pi­lis. Iki šių die­nų yra iš­li­kę se­no­sios...

Tarptautiniame plenere – trys dešimtys kalvių, akvarelininkų ir medžio drožėjų

2017 m. liepos 14 d.
Pir­ma­die­nį tra­di­ci­niu pa­tran­kos šū­viu, nu­vil­ni­ju­siu Ven­tos pa­kran­te, Už­ven­ty­je pra­dė­tas aš­tun­ta­sis tarp­tau­ti­nis kal­vys­tės ir ak­va­re­lės ple­ne­ras „Už­ven­tis ART“.23 kal­viai, 12 ak­va­re­li­nin­kų ir du me­džio dro­žė­jai per sa­vai­tę yra su­pla­na­vę su­kur­ti tris sak­ra­lius dar­bus, skir­tus Už­ven­čio 480 me­tų ju­bi­lie­jui ir ra­šy­to­jos Šat­ri­jos Ra­ga­nos 140-ajam gim­ta­die­niui įam­žin­ti. Pris­ta­ty­ta kal­vio Vir­gi­li­jaus Mi­kuc­kio dar­bų pa­ro­da.
Per tarp­tau­ti­nio kal­vys­tės...

Et­ni­nės kul­tū­ros kur­sai – ju­bi­lie­ji­niai

2017 m. liepos 14 d.
Kel­mė­je vyko tra­di­ci­niai Že­mai­čių et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų va­sa­ros kur­sai. Šie­met kur­sai, mi­nin­tys sa­vo 30 me­tų su­kak­tį, su­lau­kė apie pu­sant­ro šim­to da­ly­vių iš vi­sos Lie­tu­vos bei už­sie­nio – Šve­di­jos, Is­pa­ni­jos.Be tra­di­ci­nių mo­ky­mų, pa­skai­tų, pa­ro­dų kur­sai šiais me­tais siū­lo ir nau­jo­vių. Pir­mą sy­kį kar­tu vyks ir Že­mai­ti­jos re­gio­no ban­do­ni­nin­kų kur­sai, vai­kų žai­di­mų kie­me­lis, bus mo­ko­ma pa­si­ga­min­ti že­mai­tiš­ką sū­rį ir kas­ti­nį, iš me­džio iš­skap­tuo­ti pa­mirš­tą apa­vą – klum­pes.
Nuo...

Tytuvėnuose rekonstruota centrinė aikštė

2017 m. liepos 13 d.
Ty­tu­vė­nų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos An­ge­lų ka­ra­lie­nės baž­ny­čio­je ta pro­ga au­ko­tos šv. mi­šios, aikš­tę pa­šven­ti­no Ty­tu­vė­nų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Ri­man­tas Ža­roms­kis.
Ty­tu­vė­nų aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą ren­gė UAB „Ene­ro“ ar­chi­tek­tė Ire­na Sa­ka­laus­kai­tė, sta­ty­bos dar­bus at­li­ko UAB „Li­me­ga“ (di­rek­to­rius Vy­tau­tas Vil­kas). Sta­ty­bos pro­jek­tui va­do­va­vo Rai­mon­das Stu­pu­ras, o sta­ty­bos tech­ni­nei prie­žiū­rai – UAB „Šil­tas na­mas“ sta­ty­bos tech­ni­nis prie­žiū­ros va­do­vas...

Sūrių gamintoja svajoja apie nuosavą sūrinę

2017 m. liepos 12 d.
Val­pai­nių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia Za­ka­rie­nė su vy­ru Arū­nu Za­ka­ru tu­ri ne­ma­žą ūkį, lai­ko 12 pie­ni­nių kar­vių ban­dą. D. Za­ka­rie­nė, iš sa­vų kar­vu­čių pie­no spaus­da­ma įvai­rius sū­rius, jau se­niai sva­jo­ja ir apie nuo­sa­vą sū­ri­nę.
Iš pra­džių bu­vo rim­ti ke­ti­ni­mai sū­ri­nę kur­ti po bend­ruo­me­nės sto­gu. Kaip bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė, D. Za­ka­rie­nė aiš­ki­no­si bend­ruo­me­nės sū­ri­nės įren­gi­mo ga­li­my­bes, rei­ka­la­vi­mus su Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos at­sto­vais.
Rei­ka­la­vi­mai...

Pasigrožėti ir pasimokyti lietuviškų mezgimų atvyko iš už jūrų marių

2017 m. liepos 11 d.
Lie­tu­vo­je vie­šin­ti gru­pė mez­gi­mu be­si­do­min­čių mo­te­rų iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Ka­na­dos ir Aust­ra­li­jos vie­ną die­ną vie­šė­jo ir Ty­tu­vė­nų kraš­te. Mo­te­rys tu­rė­jo pro­gą ap­žiū­rė­ti lie­tu­vai­čių rank­dar­bių meist­rių mez­gi­nius pa­ro­do­je, pa­čios pa­si­mo­ky­ti lie­tu­viš­ko mez­gi­mo.
Į Ty­tu­vė­nus 17 mo­te­rų iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Ka­na­dos ir Aust­ra­li­jos at­vy­ko iš Rad­vi­liš­kio mez­gi­mo čem­pio­na­to. Ke­tu­rios vieš­nios čem­pio­na­te mez­gė drau­ge su lie­tu­vai­tė­mis. Už­sie­nie­tės dar lan­kė­si Vil­niu­je...

Kaip Lietuva tvarko nuotekas: Kelmėje teks plėsti nuotekų valyklą

2017 m. liepos 8 d.
Kel­mės mies­te 86 pro­cen­tai gy­ven­to­jų nau­do­ja­si cent­ra­li­zuo­ta nuo­te­kų ša­li­ni­mo sis­te­ma. Ta­čiau į kai ku­riuos gy­ve­na­muo­sius kvar­ta­lus nuo­te­kų tink­lai dar nea­tė­jo. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos rei­ka­la­vi­mu, 98 pro­cen­tai gy­ven­to­jų pri­va­lės tvar­ky­ti nuo­te­kas cent­ra­li­zuo­to­se sis­te­mo­se. UAB „Kel­mės van­duo“ da­ly­va­vo ne vie­na­me ge­ria­mo­jo van­dens ir nuo­te­kų ša­li­ni­mo inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ros pro­jek­te. De­ja, pa­sta­ruo­ju me­tu nė­ra ga­li­my­bės plės­ti nuo­te­kų ša­li­ni­mo...

Valstybės dieną – renginių margumynas

2017 m. liepos 8 d.
Lie­pos šeš­to­ji – Vals­ty­bės (Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo) die­na Kel­mės ra­jo­ne pa­žy­mė­ta ren­gi­nių gau­sa ir įvai­ro­ve: spek­tak­liais, van­dens fes­ti­va­liu, pa­ro­do­mis, drau­gys­tės pik­ni­ku, ap­do­va­no­ji­mais.Tau­tiš­ka gies­mė pa­skli­do po vi­są ra­jo­ną. Pir­mą sy­kį, at­si­lie­piant į ini­cia­ty­vą tau­tiš­ką gies­mę vie­nu bal­su gie­do­ti prie 100 Lie­tu­vos pi­lia­kal­nių, him­nas gie­do­tas prie Bur­biš­kių pi­lia­kal­nio.
Vals­ty­bės (Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo) die­nos...

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Vokiečių kareivio kapą kuršėniškis mena beveik 70 metų (1)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas