(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Darželių direktorėms pakelti atlyginimai

2017 m. gegužės 20 d.
Šiek tiek, tri­mis – sep­ty­niais pro­cen­tais, pa­di­dė­jo at­ly­gi­ni­mai ir ki­tiems lop­še­lių – dar­že­lių dar­buo­to­jams. Vi­du­ti­nis pa­di­dė­ji­mas 13 eu­rų. Aiš­ki­na­ma, jog dar­buo­to­jams at­ly­gi­ni­mai bu­vo ke­lia­mi ir anks­čiau.
Kai ku­rios lop­še­lių – dar­že­lių di­rek­to­rės anks­tes­niuo­se ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­džiuo­se pra­šė pa­di­din­ti prie­dus prie at­ly­gi­ni­mų. Ta­čiau Ta­ry­bos na­riai spren­di­mui ne­pri­ta­rė.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Bus atnaujinama choreografijos salė

2017 m. gegužės 20 d.
Apie tai, jog cho­reog­ra­fi­jos sa­lei rei­ka­lin­gas re­mon­tas, kal­ba­ma jau se­niai. Sa­lė bus tvar­ko­ma pa­nau­do­jant Eu­ro­pos są­jun­gos ir sa­vi­val­dy­bės lė­šas. Sa­vi­val­dy­bei rei­kės pri­si­dė­ti 18 tūks­tan­čių 622 eu­rus.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Pagryžuviškiai ir šaukėniškiai kovoja už darbo vietas

2017 m. gegužės 20 d.
Pag­ry­žu­viš­kiai ir šau­kė­niš­kiai ko­vo­ja prieš ra­jo­no įstai­gų žlug­dy­mą ir už sa­vo dar­bo vie­tas. Paaiš­kė­jus, jog ke­ti­na­ma už­da­ry­ti Šau­kė­nų li­go­ni­nę ir Pag­ry­žu­vy­je esan­tį Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų pa­da­li­nį, žmo­nės krei­pė­si pa­gal­bos į ra­jo­no Ta­ry­bą.Praė­ju­sį tre­čia­die­nį į ra­jo­no Ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį at­vy­ko Pag­ry­žu­vio ir Šau­kė­nų bend­ruo­me­nės at­sto­vų, pa­kvies­tas ir Sei­mo na­rys Juo­zas Rim­kus bei Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­rė Ja­ni­na...

Reginos Biržinytės premija – „emigrantui“ Gediminui Griškevičiui

2017 m. gegužės 20 d.
Ket­vir­ta­die­nį Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­ta 21-oji Re­gi­nos Bir­ži­ny­tės li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos įtei­ki­mo šven­tė, ei­lės skam­bė­jo „Poe­zi­jos pa­va­sa­rė­ly­je“.Pre­mi­jos lau­rea­tu ta­po su Kel­mės kraš­tu glau­džiai su­si­jęs, nors dau­giau kaip tris de­šimt­me­čius Pa­lan­go­je gy­ve­nan­tis, poe­tas, žur­na­lis­tas Ge­di­mi­nas Griš­ke­vi­čius. Pre­mi­ja jam skir­ta už poe­zi­jos rin­ki­nį „Maiš­to jū­ra. Vė­jož­val­gos“.
Ket­vir­ta­die­nį Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je po­rą va­lan­dų sklan­dė...

Kaunietis bjauroja Kelmę

2017 m. gegužės 20 d.
Kel­mės mies­to cent­re, B. Lau­ce­vi­čiaus gat­vė­je, tarp tri­jų pri­va­čių na­mų, ne­di­de­lis gal po­ros arų skly­pas už­grioz­din­tas griu­vė­siais ir apau­gęs žo­lė­mis, pik­ti­na kai­my­nus. Mat, šią erd­vę ga­li­ma pri­skir­ti bet ku­riam iš tri­jų na­mų. Skly­po šei­mi­nin­kas gy­ve­na Kau­ne. Ap­leis­tu skly­pu ne­si­rū­pi­na.Į re­dak­ci­ją krei­pė­si vie­na iš skly­po kai­my­nių. Mo­te­ris pik­ti­no­si pri­vers­ta gy­ven­ti tarp šiukš­lių ir žiur­kių. Už jos kie­mo var­tų prie pat na­mo sie­nos priei­na kai­my­no skly­pas. Anks­čiau ja­me sto­vė­jo ap­griu­vu­si lūš­na...

Ir nerenovuotuose daugiabučiuose galima sutaupyti

2017 m. gegužės 20 d.
Kel­mės B. Lau­ce­vi­čiaus gat­vės šeš­tuo­ju ir aš­tun­tuo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai praė­ju­sią žie­mą už ši­lu­mą mo­kė­jo apie 15 eu­rų ma­žiau, nors žie­ma bu­vo šal­tes­nė.Nors na­mai ne­re­no­vuo­ti, ta­čiau, su­tvar­kius šil­dy­mo sis­te­mą, pa­vy­ko gy­ven­ti šil­čiau ir gau­ti ma­žes­nes są­skai­tas.B. Lau­ce­vi­čiaus gat­vės šeš­ta­ja­me na­me gy­ve­nan­ti An­ge­lė Ado­ma­vi­čie­nė džiau­gia­si, jog šią žie­mą gy­ve­no šil­čiau, o są­skai­tos už šil­dy­mą bu­vo ma­žes­nės, nors žie­ma pa­ly­gin­ti su už­praė­ju­sia bu­vo šal­tes­nė.
Mo­te­ris...

Priklausomybes įmanoma įveikti tik bendromis pastangomis

2017 m. gegužės 20 d.
Pa­si­telk­ti ge­rie­ji pa­vyz­džiai – su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo sa­ve sveiks­tan­čiu al­ko­ho­li­ku va­di­nan­tis Ža­nas Ta­lan­dis, ku­ris sa­vo so­dy­bo­je Pa­du­by­sio kai­me prii­ma pri­klau­so­my­bių tu­rin­čius as­me­nis.
Į Kel­mę, dis­ku­si­ją apie pri­klau­so­my­bes, jų įvei­ki­mo bū­dus at­vy­ko Ai­ra Ma­čė­jie­nė, Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja, VšĮ As­me­ny­bės cent­ro psi­cho­lo­gė Au­re­li­ja Lin­gie­nė, Vil­niaus pri­klau­so­my­bės li­gų cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Auš­ra Šir­vins­kie­nė, Vals­ty­bi­nio psi­chi­kos...

Augalų „žavadienis“ prie Bridvaišio

2017 m. gegužės 20 d.
Ket­vir­ta­die­nį prie Brid­vai­šio eže­ro su­reng­ta šven­tė – au­ga­lų „ža­va­die­nis“. Neįp­ras­tą ren­gi­nį ini­ci­ja­vo Šed­ba­rų pra­di­nė mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cent­ras, or­ga­ni­za­vo kar­tu su Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja.Tarp­tau­ti­nę ža­vė­ji­mo­si au­ga­lais die­ną, va­di­na­mą „ža­va­die­niu“, šven­tė su­reng­ta Ty­tu­vė­nuo­se, prie Brid­vai­šio eže­ro, pa­grin­di­nia­me pa­plū­di­my­je.
Kvie­ti­mo or­ga­ni­zuo­ti šven­tę iš Bo­ta­ni­kos so­do su­lau­kė Šed­ba­rų pra­di­nė mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cent­ras...

Nacionalinė bibliotekų savaitė Užventyje

2017 m. gegužės 20 d.
Sa­vai­tė pra­si­dė­jo pro­tų ko­vų žai­di­mu, ska­ti­nan­čiu skai­ty­ti kny­gas, do­mė­tis li­te­ra­tū­ra. Žai­di­mas vy­ko Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jo­je, o ja­me da­ly­va­vo penk­tų kla­sių mo­ki­niai kar­tu su šios mo­kyk­los so­cia­li­ne pe­da­go­ge D. Or­la­kie­nė. Pro­tų ko­vų mū­šy­je, ku­rį ve­dė Že­mai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja N. Kan­čaus­kie­nė run­gė­si pen­kios ko­man­dos: „Links­mu­čių“, „Smal­su­čių“, „Ufo­nau­tų“, „Prin­ce­sių“, „Sme­ge­nis­tų“. Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus paaiš­kė­jo, kad ge­riau­siai se­kė­si „Links­mu­čių“...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. gegužės 20 d.
Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos Val­pai­nių kai­me pa­deg­tas ūki­nis pa­sta­tas. Pa­da­ry­ta 300 eu­rų tur­ti­nė ža­la. Ap­lin­ky­bės tiks­li­na­mos, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
Kel­mės apy­lin­kių se­niū­ni­jos Žeb­rių kai­me, ki­lus žo­di­niam konf­lik­tui, 45 me­tų vy­ras gra­si­no su­si­do­ro­ti su sa­vo žmo­na.
Pa­ba­riu­kų kai­me iš na­mo kie­mo din­go 2013-ųjų me­tų lai­dos 27 000 eu­rų ver­tės au­to­mo­bi­lis „LE­XUS IS300H“.
Kel­mė­je, Koo­pe­ra­ci­jos gat­vė­je, į pa­tal­pą pa­te­kus pro at­ra­kin­tas du­ris, pa­vog­ti 70 eu­rų...

Pavasarinės šventės- džiaugsmo pamatas

2017 m. gegužės 20 d.
Šven­tės iš­tirp­do ža­lin­gas įtam­pas, at­sta­to ver­ty­bes ir ti­kė­ji­mą sėk­me, su­tei­kia kū­niš­kų ir dva­si­nių jė­gų dar­bams, žy­giams, gy­ve­ni­mui.
Šven­tė at­sta­to ir su­stip­ri­na žmo­nių ry­šius, ir jei­gu ji šven­čia­ma pla­čio­je vi­suo­me­nė­je, ge­rė­ja žmo­nių sa­vi­tar­pio san­ty­kiai, pa­si­ti­kė­ji­mas vie­ni ki­tais, bend­ro lai­min­go gy­ve­ni­mo ti­kė­ji­mas ir sie­kis .
Žmo­gui la­bai rei­ka­lin­gos kas­sa­vai­ti­nės šven­tės, at­sta­tan­čios jo jė­gas ir ry­šius su bend­ruo­me­ne, o bent kas pu­sant­ro mė­ne­sio bū­ti­nos ir di­des­nės...

Daugėlių mokyklos pradinukai – regioninio „Šviesoforo“ nugalėtojai

2017 m. gegužės 18 d.
Ren­gi­nys vy­ko Kel­mės Kra­žan­tės pro­gim­na­zi­jo­je. Kon­kur­se da­ly­va­vo dvy­li­ka pra­di­nu­kų ko­man­dų iš įvai­rių Šiau­lių re­gio­no mo­kyk­lų. Šiau­lių ra­jo­nui dar at­sto­va­vo ir Nai­sių mo­kyk­los ko­man­da.
Pra­di­nu­kų lau­kė še­šios teo­ri­nės ir trys pra­kti­nės rung­tys. Te­ko spręs­ti Ke­lio eis­mo už­duo­tis, ku­rio­se rei­kė­jo pri­tai­ky­ti įgy­tas teo­ri­nes sau­gaus eis­mo ži­nias. Moks­lei­viai dė­lio­jo ke­lio ženk­lų dė­lio­nes, at­li­ko vik­to­ri­nos už­duo­tis, ste­bė­jo ir ko­men­ta­vo vaiz­do už­duo­tį. Nau­jau­sia...

Prezidentūra Kelmėje pagerbė daugiavaikes motinas

2017 m. gegužės 18 d.
Va­kar į Kel­mę at­vy­kę Lie­tu­vos pre­zi­den­tū­ros at­sto­vai pa­ger­bė dvi dau­gia­vai­kes mo­ti­nas An­ta­ni­ną Ri­mi­die­nę, gy­ve­nan­čią Pa­mer­gių kai­me, ir kel­miš­kę Eu­ge­ni­ją Ūk­sie­nę. Abi mo­te­rys pa­gim­dė, išau­gi­no ir do­rai išauk­lė­jo po aš­tuo­nis vai­kus. Joms įteik­ti or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liai.Dau­gia­vai­kes mo­ti­nas Lie­tu­vos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­ger­bė Mo­ti­nos die­nos iš­va­ka­rė­se Vil­niu­je. Ta­čiau kel­miš­kės dėl svei­ka­tos pro­ble­mų į pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ją Pre­zi­den­tū­ro­je...

Darbštūs tėvai – darbštūs ir vaikai

2017 m. gegužės 16 d.
Pa­šiau­šė­je (Ke­lmės raj.) gy­ve­nan­tys Do­vi­lė ir Jo­nas Ku­čins­kai nie­kuo­met ir iš nie­ko ne­pra­šė vel­tui gau­na­mų ma­lo­nių, dir­ba val­diš­kuo­se dar­buo­se, dar ir ūke­lį lai­ko.Tė­vų pa­vyz­džiu se­ka ir pen­kio­lik­me­tis sū­nus Jus­ti­nas bei aš­tuo­nio­lik­me­tis Do­na­tas. Vy­res­ny­sis, tu­rin­tis trak­to­ri­nin­ko pa­žy­mė­ji­mą, sa­vait­ga­liais, per šven­tes triū­sia bend­ro­vė­je. Dirb­da­vo ir ma­žes­nis bū­da­mas, o iš už­dirb­tų pi­ni­gų įsi­ren­gė spor­to sa­lę.
Do­vi­lė ir Jo­nas Ku­čins­kai – vie­ti­niai, pa­šiau­šiš­kiai. Pa­šiau­šė­je gy­ve­no abie­jų...

Prašymus dėl darželių tėvai teiks elektroniniu būdu

2017 m. gegužės 16 d.
Taip ti­ki­ma­si iš­veng­ti krup­ci­jos, pa­si­nau­do­ji­mo pa­žin­ti­mis. Tė­vai ne­su­ge­ban­tys pa­si­nau­do­ti in­for­ma­ci­ne sis­te­ma ar­ba ne­tu­rin­tys priei­gos prie in­ter­ne­to ga­lės nuei­ti į Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo kul­tū­ros ir spor­to sky­rių, kur už­re­gist­ruo­ti at­ža­lą į dar­že­lį pa­dės spe­cia­lis­tai.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Kelmėje statys baseiną

2017 m. gegužės 16 d.
Ba­sei­nas pa­da­ry­tų komp­lek­są pa­trauk­les­nį. Ti­ki­ma­si, jog čia ga­lė­tų leis­ti lais­va­lai­kį mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai, bū­tų ren­gia­mos plau­ki­mo var­žy­bos, ve­da­mos plau­ki­mo pa­mo­kos.
Ba­sei­no sta­ty­bai no­ri­ma ras­ti pri­va­tų in­ves­tuo­to­ją ar ke­lis in­ves­tuo­to­jus. Jiems bū­tų su­teik­ta tei­sė vyk­dy­ti ko­mer­ci­nę veik­lą vi­sa­me dau­gia­funk­cia­me spor­to komp­lek­se.
Kad ba­sei­nas rei­ka­lin­gas ro­do Kel­mės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Ty­tu­vė­nų sky­riu­je esan­tis ba­sei­nas...

Lais­vo­ji mo­ky­to­ja įkū­rė Dai­nos teat­rą

2017 m. gegužės 13 d.
Kel­mės me­no mo­kyk­lo­je dir­ban­ti dai­na­vi­mo mo­ky­to­ja Jū­ra­tė Šir­ku­vie­nė tu­ri ir lais­vo­sios mo­ky­to­jos sta­tu­są. Mo­ky­to­ja už­sii­ma ne­for­ma­liu vai­kų ir paaug­lių ug­dy­mu Kel­mės ir Ra­sei­nių ra­jo­nuo­se. Ji sa­ko, jog to­kia veik­la, kai ga­li pa­kvies­ti dai­nuo­ti kiek­vie­ną, mo­kyk­lo­je gal­būt ne­pas­te­bė­tą vai­ką, at­sklei­džia daug ta­len­tų.Dirb­da­ma kaip lais­vo­ji ne­for­ma­liojo ug­dy­mo mo­ky­to­ja Jū­ra­tė Šir­ku­vie­nė tu­ri gau­ti in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­mė­ji­mą. Be to, pa­ti pri­va­lo...

Vienkiemyje karaliauja būrys ožkų

2017 m. gegužės 13 d.
Sa­lo­mė­jos Bar­zins­kie­nės ir Sta­sio Le­va­na­vi­čiaus Žad­vai­nių kai­mo vien­kie­my­je ka­ra­liau­ja bū­rys ož­kų. Da­lis ries­ta­ra­gių ir be­ra­gių, bal­tų ir mar­gų, ra­mes­nių ir nuo­lat me­ke­nan­čių ož­kų ga­no­si pa­lei Kra­žan­tę, ki­tos – dar tvar­te, nes pa­va­sa­ris kol kas šykš­ti ši­lu­mos.Ož­kų au­gin­to­ja sa­kė, jog šie gy­vu­liai jai pa­tin­ka la­biau ne­gu kar­vės dėl šva­raus ir tai­kaus bū­do, ska­naus ir mais­tin­go pie­no bei sū­rių.
Žad­vai­nių kai­me, pa­lei Kra­žan­tę, vien­kie­my­je, ant jau spė­ju­sios paū­gė­ti pie­ve­lės žo­lės ga­no­si ke­lios...

Kelmėje apie verslą kalbėta lietuvių, anglų ir norvegų kalbomis

2017 m. gegužės 13 d.
Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį Kel­mės kul­tū­ros cent­re su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, ku­rią or­ga­ni­za­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Vil­niaus ir Šiau­lių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai su­pa­žin­di­no su vers­lo ga­li­my­bė­mis, pa­ra­mos ti­ki­my­be bei dar­bo jė­gos iš­tek­liais Lie­tu­vo­je. Sa­vo įmo­nių veik­lą pri­sta­tė vers­li­nin­kai iš Nor­ve­gi­jos, jie atei­ty­je gal­būt in­ves­tuos į Kel­mės ra­jo­ną.Ren­gi­nį pra­dė­ju­si Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė tvir­ti­no, jog...

Pagerbė karo aukas

2017 m. gegužės 13 d.
Kel­mės ka­rių ka­pi­nė­se ty­los mi­nu­te pa­gerb­tas žu­vu­sių­jų at­mi­ni­mas, prie pa­mink­lo pa­dė­ta gė­lių.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Pagryžuviškiai ir šaukėniškiai kovoja už darbo vietas

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias

Darželių direktorėms pakelti atlyginimai

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas