(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Kelmės rajone

Darželių direktorėms pakelti atlyginimai

2017 m. gegužės 20 d.
Šiek tiek, tri­mis – sep­ty­niais pro­cen­tais, pa­di­dė­jo at­ly­gi­ni­mai ir ki­tiems lop­še­lių – dar­že­lių dar­buo­to­jams. Vi­du­ti­nis pa­di­dė­ji­mas 13 eu­rų. Aiš­ki­na­ma, jog dar­buo­to­jams at­ly­gi­ni­mai bu­vo ke­lia­mi ir anks­čiau.
Kai ku­rios lop­še­lių – dar­že­lių di­rek­to­rės anks­tes­niuo­se ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­džiuo­se pra­šė pa­di­din­ti prie­dus prie at­ly­gi­ni­mų. Ta­čiau Ta­ry­bos na­riai spren­di­mui ne­pri­ta­rė.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Bus atnaujinama choreografijos salė

2017 m. gegužės 20 d.
Apie tai, jog cho­reog­ra­fi­jos sa­lei rei­ka­lin­gas re­mon­tas, kal­ba­ma jau se­niai. Sa­lė bus tvar­ko­ma pa­nau­do­jant Eu­ro­pos są­jun­gos ir sa­vi­val­dy­bės lė­šas. Sa­vi­val­dy­bei rei­kės pri­si­dė­ti 18 tūks­tan­čių 622 eu­rus.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Pagryžuviškiai ir šaukėniškiai kovoja už darbo vietas (6)

2017 m. gegužės 20 d.
Pag­ry­žu­viš­kiai ir šau­kė­niš­kiai ko­vo­ja prieš ra­jo­no įstai­gų žlug­dy­mą ir už sa­vo dar­bo vie­tas. Paaiš­kė­jus, jog ke­ti­na­ma už­da­ry­ti Šau­kė­nų li­go­ni­nę ir Pag­ry­žu­vy­je esan­tį Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų pa­da­li­nį, žmo­nės krei­pė­si pa­gal­bos į ra­jo­no Ta­ry­bą.Praė­ju­sį tre­čia­die­nį į ra­jo­no Ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį at­vy­ko Pag­ry­žu­vio ir Šau­kė­nų bend­ruo­me­nės at­sto­vų, pa­kvies­tas ir Sei­mo na­rys Juo­zas Rim­kus bei Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­rė Ja­ni­na...

Reginos Biržinytės premija – „emigrantui“ Gediminui Griškevičiui

2017 m. gegužės 20 d.
Ket­vir­ta­die­nį Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­ta 21-oji Re­gi­nos Bir­ži­ny­tės li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos įtei­ki­mo šven­tė, ei­lės skam­bė­jo „Poe­zi­jos pa­va­sa­rė­ly­je“.Pre­mi­jos lau­rea­tu ta­po su Kel­mės kraš­tu glau­džiai su­si­jęs, nors dau­giau kaip tris de­šimt­me­čius Pa­lan­go­je gy­ve­nan­tis, poe­tas, žur­na­lis­tas Ge­di­mi­nas Griš­ke­vi­čius. Pre­mi­ja jam skir­ta už poe­zi­jos rin­ki­nį „Maiš­to jū­ra. Vė­jož­val­gos“.
Ket­vir­ta­die­nį Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je po­rą va­lan­dų sklan­dė...

Kaunietis bjauroja Kelmę

2017 m. gegužės 20 d.
Kel­mės mies­to cent­re, B. Lau­ce­vi­čiaus gat­vė­je, tarp tri­jų pri­va­čių na­mų, ne­di­de­lis gal po­ros arų skly­pas už­grioz­din­tas griu­vė­siais ir apau­gęs žo­lė­mis, pik­ti­na kai­my­nus. Mat, šią erd­vę ga­li­ma pri­skir­ti bet ku­riam iš tri­jų na­mų. Skly­po šei­mi­nin­kas gy­ve­na Kau­ne. Ap­leis­tu skly­pu ne­si­rū­pi­na.Į re­dak­ci­ją krei­pė­si vie­na iš skly­po kai­my­nių. Mo­te­ris pik­ti­no­si pri­vers­ta gy­ven­ti tarp šiukš­lių ir žiur­kių. Už jos kie­mo var­tų prie pat na­mo sie­nos priei­na kai­my­no skly­pas. Anks­čiau ja­me sto­vė­jo ap­griu­vu­si lūš­na...

Ir nerenovuotuose daugiabučiuose galima sutaupyti

2017 m. gegužės 20 d.
Kel­mės B. Lau­ce­vi­čiaus gat­vės šeš­tuo­ju ir aš­tun­tuo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai praė­ju­sią žie­mą už ši­lu­mą mo­kė­jo apie 15 eu­rų ma­žiau, nors žie­ma bu­vo šal­tes­nė.Nors na­mai ne­re­no­vuo­ti, ta­čiau, su­tvar­kius šil­dy­mo sis­te­mą, pa­vy­ko gy­ven­ti šil­čiau ir gau­ti ma­žes­nes są­skai­tas.B. Lau­ce­vi­čiaus gat­vės šeš­ta­ja­me na­me gy­ve­nan­ti An­ge­lė Ado­ma­vi­čie­nė džiau­gia­si, jog šią žie­mą gy­ve­no šil­čiau, o są­skai­tos už šil­dy­mą bu­vo ma­žes­nės, nors žie­ma pa­ly­gin­ti su už­praė­ju­sia bu­vo šal­tes­nė.
Mo­te­ris...

Priklausomybes įmanoma įveikti tik bendromis pastangomis

2017 m. gegužės 20 d.
Pa­si­telk­ti ge­rie­ji pa­vyz­džiai – su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo sa­ve sveiks­tan­čiu al­ko­ho­li­ku va­di­nan­tis Ža­nas Ta­lan­dis, ku­ris sa­vo so­dy­bo­je Pa­du­by­sio kai­me prii­ma pri­klau­so­my­bių tu­rin­čius as­me­nis.
Į Kel­mę, dis­ku­si­ją apie pri­klau­so­my­bes, jų įvei­ki­mo bū­dus at­vy­ko Ai­ra Ma­čė­jie­nė, Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja, VšĮ As­me­ny­bės cent­ro psi­cho­lo­gė Au­re­li­ja Lin­gie­nė, Vil­niaus pri­klau­so­my­bės li­gų cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Auš­ra Šir­vins­kie­nė, Vals­ty­bi­nio psi­chi­kos...

Augalų „žavadienis“ prie Bridvaišio

2017 m. gegužės 20 d.
Ket­vir­ta­die­nį prie Brid­vai­šio eže­ro su­reng­ta šven­tė – au­ga­lų „ža­va­die­nis“. Neįp­ras­tą ren­gi­nį ini­ci­ja­vo Šed­ba­rų pra­di­nė mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cent­ras, or­ga­ni­za­vo kar­tu su Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja.Tarp­tau­ti­nę ža­vė­ji­mo­si au­ga­lais die­ną, va­di­na­mą „ža­va­die­niu“, šven­tė su­reng­ta Ty­tu­vė­nuo­se, prie Brid­vai­šio eže­ro, pa­grin­di­nia­me pa­plū­di­my­je.
Kvie­ti­mo or­ga­ni­zuo­ti šven­tę iš Bo­ta­ni­kos so­do su­lau­kė Šed­ba­rų pra­di­nė mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cent­ras...

Nacionalinė bibliotekų savaitė Užventyje

2017 m. gegužės 20 d.
Sa­vai­tė pra­si­dė­jo pro­tų ko­vų žai­di­mu, ska­ti­nan­čiu skai­ty­ti kny­gas, do­mė­tis li­te­ra­tū­ra. Žai­di­mas vy­ko Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jo­je, o ja­me da­ly­va­vo penk­tų kla­sių mo­ki­niai kar­tu su šios mo­kyk­los so­cia­li­ne pe­da­go­ge D. Or­la­kie­nė. Pro­tų ko­vų mū­šy­je, ku­rį ve­dė Že­mai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja N. Kan­čaus­kie­nė run­gė­si pen­kios ko­man­dos: „Links­mu­čių“, „Smal­su­čių“, „Ufo­nau­tų“, „Prin­ce­sių“, „Sme­ge­nis­tų“. Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus paaiš­kė­jo, kad ge­riau­siai se­kė­si „Links­mu­čių“...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. gegužės 20 d.
Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos Val­pai­nių kai­me pa­deg­tas ūki­nis pa­sta­tas. Pa­da­ry­ta 300 eu­rų tur­ti­nė ža­la. Ap­lin­ky­bės tiks­li­na­mos, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
Kel­mės apy­lin­kių se­niū­ni­jos Žeb­rių kai­me, ki­lus žo­di­niam konf­lik­tui, 45 me­tų vy­ras gra­si­no su­si­do­ro­ti su sa­vo žmo­na.
Pa­ba­riu­kų kai­me iš na­mo kie­mo din­go 2013-ųjų me­tų lai­dos 27 000 eu­rų ver­tės au­to­mo­bi­lis „LE­XUS IS300H“.
Kel­mė­je, Koo­pe­ra­ci­jos gat­vė­je, į pa­tal­pą pa­te­kus pro at­ra­kin­tas du­ris, pa­vog­ti 70 eu­rų...

Pavasarinės šventės- džiaugsmo pamatas

2017 m. gegužės 20 d.
Šven­tės iš­tirp­do ža­lin­gas įtam­pas, at­sta­to ver­ty­bes ir ti­kė­ji­mą sėk­me, su­tei­kia kū­niš­kų ir dva­si­nių jė­gų dar­bams, žy­giams, gy­ve­ni­mui.
Šven­tė at­sta­to ir su­stip­ri­na žmo­nių ry­šius, ir jei­gu ji šven­čia­ma pla­čio­je vi­suo­me­nė­je, ge­rė­ja žmo­nių sa­vi­tar­pio san­ty­kiai, pa­si­ti­kė­ji­mas vie­ni ki­tais, bend­ro lai­min­go gy­ve­ni­mo ti­kė­ji­mas ir sie­kis .
Žmo­gui la­bai rei­ka­lin­gos kas­sa­vai­ti­nės šven­tės, at­sta­tan­čios jo jė­gas ir ry­šius su bend­ruo­me­ne, o bent kas pu­sant­ro mė­ne­sio bū­ti­nos ir di­des­nės...

Daugėlių mokyklos pradinukai – regioninio „Šviesoforo“ nugalėtojai

2017 m. gegužės 18 d.
Ren­gi­nys vy­ko Kel­mės Kra­žan­tės pro­gim­na­zi­jo­je. Kon­kur­se da­ly­va­vo dvy­li­ka pra­di­nu­kų ko­man­dų iš įvai­rių Šiau­lių re­gio­no mo­kyk­lų. Šiau­lių ra­jo­nui dar at­sto­va­vo ir Nai­sių mo­kyk­los ko­man­da.
Pra­di­nu­kų lau­kė še­šios teo­ri­nės ir trys pra­kti­nės rung­tys. Te­ko spręs­ti Ke­lio eis­mo už­duo­tis, ku­rio­se rei­kė­jo pri­tai­ky­ti įgy­tas teo­ri­nes sau­gaus eis­mo ži­nias. Moks­lei­viai dė­lio­jo ke­lio ženk­lų dė­lio­nes, at­li­ko vik­to­ri­nos už­duo­tis, ste­bė­jo ir ko­men­ta­vo vaiz­do už­duo­tį. Nau­jau­sia...

Prezidentūra Kelmėje pagerbė daugiavaikes motinas

2017 m. gegužės 18 d.
Va­kar į Kel­mę at­vy­kę Lie­tu­vos pre­zi­den­tū­ros at­sto­vai pa­ger­bė dvi dau­gia­vai­kes mo­ti­nas An­ta­ni­ną Ri­mi­die­nę, gy­ve­nan­čią Pa­mer­gių kai­me, ir kel­miš­kę Eu­ge­ni­ją Ūk­sie­nę. Abi mo­te­rys pa­gim­dė, išau­gi­no ir do­rai išauk­lė­jo po aš­tuo­nis vai­kus. Joms įteik­ti or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liai.Dau­gia­vai­kes mo­ti­nas Lie­tu­vos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­ger­bė Mo­ti­nos die­nos iš­va­ka­rė­se Vil­niu­je. Ta­čiau kel­miš­kės dėl svei­ka­tos pro­ble­mų į pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ją Pre­zi­den­tū­ro­je...

Darbštūs tėvai – darbštūs ir vaikai

2017 m. gegužės 16 d.
Pa­šiau­šė­je (Ke­lmės raj.) gy­ve­nan­tys Do­vi­lė ir Jo­nas Ku­čins­kai nie­kuo­met ir iš nie­ko ne­pra­šė vel­tui gau­na­mų ma­lo­nių, dir­ba val­diš­kuo­se dar­buo­se, dar ir ūke­lį lai­ko.Tė­vų pa­vyz­džiu se­ka ir pen­kio­lik­me­tis sū­nus Jus­ti­nas bei aš­tuo­nio­lik­me­tis Do­na­tas. Vy­res­ny­sis, tu­rin­tis trak­to­ri­nin­ko pa­žy­mė­ji­mą, sa­vait­ga­liais, per šven­tes triū­sia bend­ro­vė­je. Dirb­da­vo ir ma­žes­nis bū­da­mas, o iš už­dirb­tų pi­ni­gų įsi­ren­gė spor­to sa­lę.
Do­vi­lė ir Jo­nas Ku­čins­kai – vie­ti­niai, pa­šiau­šiš­kiai. Pa­šiau­šė­je gy­ve­no abie­jų...

Prašymus dėl darželių tėvai teiks elektroniniu būdu

2017 m. gegužės 16 d.
Taip ti­ki­ma­si iš­veng­ti krup­ci­jos, pa­si­nau­do­ji­mo pa­žin­ti­mis. Tė­vai ne­su­ge­ban­tys pa­si­nau­do­ti in­for­ma­ci­ne sis­te­ma ar­ba ne­tu­rin­tys priei­gos prie in­ter­ne­to ga­lės nuei­ti į Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo kul­tū­ros ir spor­to sky­rių, kur už­re­gist­ruo­ti at­ža­lą į dar­že­lį pa­dės spe­cia­lis­tai.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Kelmėje statys baseiną (9)

2017 m. gegužės 16 d.
Ba­sei­nas pa­da­ry­tų komp­lek­są pa­trauk­les­nį. Ti­ki­ma­si, jog čia ga­lė­tų leis­ti lais­va­lai­kį mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai, bū­tų ren­gia­mos plau­ki­mo var­žy­bos, ve­da­mos plau­ki­mo pa­mo­kos.
Ba­sei­no sta­ty­bai no­ri­ma ras­ti pri­va­tų in­ves­tuo­to­ją ar ke­lis in­ves­tuo­to­jus. Jiems bū­tų su­teik­ta tei­sė vyk­dy­ti ko­mer­ci­nę veik­lą vi­sa­me dau­gia­funk­cia­me spor­to komp­lek­se.
Kad ba­sei­nas rei­ka­lin­gas ro­do Kel­mės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Ty­tu­vė­nų sky­riu­je esan­tis ba­sei­nas...

Lais­vo­ji mo­ky­to­ja įkū­rė Dai­nos teat­rą (5)

2017 m. gegužės 13 d.
Kel­mės me­no mo­kyk­lo­je dir­ban­ti dai­na­vi­mo mo­ky­to­ja Jū­ra­tė Šir­ku­vie­nė tu­ri ir lais­vo­sios mo­ky­to­jos sta­tu­są. Mo­ky­to­ja už­sii­ma ne­for­ma­liu vai­kų ir paaug­lių ug­dy­mu Kel­mės ir Ra­sei­nių ra­jo­nuo­se. Ji sa­ko, jog to­kia veik­la, kai ga­li pa­kvies­ti dai­nuo­ti kiek­vie­ną, mo­kyk­lo­je gal­būt ne­pas­te­bė­tą vai­ką, at­sklei­džia daug ta­len­tų.Dirb­da­ma kaip lais­vo­ji ne­for­ma­liojo ug­dy­mo mo­ky­to­ja Jū­ra­tė Šir­ku­vie­nė tu­ri gau­ti in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­mė­ji­mą. Be to, pa­ti pri­va­lo...

Vienkiemyje karaliauja būrys ožkų

2017 m. gegužės 13 d.
Sa­lo­mė­jos Bar­zins­kie­nės ir Sta­sio Le­va­na­vi­čiaus Žad­vai­nių kai­mo vien­kie­my­je ka­ra­liau­ja bū­rys ož­kų. Da­lis ries­ta­ra­gių ir be­ra­gių, bal­tų ir mar­gų, ra­mes­nių ir nuo­lat me­ke­nan­čių ož­kų ga­no­si pa­lei Kra­žan­tę, ki­tos – dar tvar­te, nes pa­va­sa­ris kol kas šykš­ti ši­lu­mos.Ož­kų au­gin­to­ja sa­kė, jog šie gy­vu­liai jai pa­tin­ka la­biau ne­gu kar­vės dėl šva­raus ir tai­kaus bū­do, ska­naus ir mais­tin­go pie­no bei sū­rių.
Žad­vai­nių kai­me, pa­lei Kra­žan­tę, vien­kie­my­je, ant jau spė­ju­sios paū­gė­ti pie­ve­lės žo­lės ga­no­si ke­lios...

Kelmėje apie verslą kalbėta lietuvių, anglų ir norvegų kalbomis (1)

2017 m. gegužės 13 d.
Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį Kel­mės kul­tū­ros cent­re su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, ku­rią or­ga­ni­za­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Vil­niaus ir Šiau­lių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai su­pa­žin­di­no su vers­lo ga­li­my­bė­mis, pa­ra­mos ti­ki­my­be bei dar­bo jė­gos iš­tek­liais Lie­tu­vo­je. Sa­vo įmo­nių veik­lą pri­sta­tė vers­li­nin­kai iš Nor­ve­gi­jos, jie atei­ty­je gal­būt in­ves­tuos į Kel­mės ra­jo­ną.Ren­gi­nį pra­dė­ju­si Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė tvir­ti­no, jog...

Pagerbė karo aukas

2017 m. gegužės 13 d.
Kel­mės ka­rių ka­pi­nė­se ty­los mi­nu­te pa­gerb­tas žu­vu­sių­jų at­mi­ni­mas, prie pa­mink­lo pa­dė­ta gė­lių.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Pagryžuviškiai ir šaukėniškiai kovoja už darbo vietas (6)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />