(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Kelmės rajone

Šiaulių rajono literatai pristatė eilėraščių rinktinę

2017 m. kovo 21 d.
Penk­ta­die­nį Gruz­džių A. Gri­ciaus bib­lio­te­ko­je (Šiau­lių r.) pri­sta­ty­ta tre­čio­ji Šiau­lių ra­jo­no Li­te­ra­tų aso­cia­ci­jos ei­lė­raš­čių rink­ti­nė „Rap­so­di­ja“. 300 eg­zemp­lio­rių iš­leis­ta­me lei­di­ny­je – 25 kū­rė­jų 150 ei­lė­raš­čių.
Į tre­čio­sios Šiau­lių ra­jo­no Li­te­ra­tų aso­cia­ci­jos ei­lė­raš­čių rink­ti­nės „Rap­so­di­ja“ pri­sta­ty­mą „Žo­džiai iš šir­dies“ Gruz­džių A. Gri­ciaus bib­lio­te­ko­je su­si­rin­ko gau­sus bū­rys kū­rė­jų, lei­di­nio au­to­rių ir ren­gė­jų, sve­čių.
Žais­min­gai, iš­ra­din­gai ren­gi­nį ve­du­sios Li­na Kas­pa­rie­nė ir Al­bi­na...

Nuoma

2017 m. kovo 18 d.
Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Už­ven­čio se­niū­ni­ja (įstai­gos ko­das 188648019, ad­re­sas: P. Vi­šins­kio g. 10, Už­ven­čio m., Kel­mės r. sav.) vyk­do, sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio, 34,23 kv. m. ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to pa­tal­pų, esan­čių Že­mai­tės g. 1, Už­ven­čio m., Kel­mės r. sav. (uni­ka­lus Nr. 5493-4000-6017),
vie­šą nuo­mos kon­kur­są:
1. Ob­jek­to nau­do­ji­mo pa­skir­tis – ad­mi­nist­ra­ci­nei veik­lai vyk­dy­ti.
2. Tur­to nuo­mos su­tar­ties...

Būstai

2017 m. kovo 18 d.
Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, įstai­gos ko­das 188768730, bu­vei­nė – Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė, in­ter­ne­to sve­tai­nės ad­re­sas – www.kel­me.lt, tel. (8 427) 69063, faks. (8427) 69052, el. pa­štas al­do­na.kucinskiene@kelme.lt, skel­bia­mų de­ry­bų bū­du per­ka sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nio būs­to fon­dui plės­ti būs­tą (pa­skir­tis – gy­ve­na­mo­ji):
1. Kel­mės mies­te vie­no kam­ba­rio 1 bu­tą ;
2. Kel­mės mies­te dvie­jų kam­ba­rių 1 bu­tą;
3. Kel­mės mies­te tri­jų kam­ba­rių 1 bu­tą;
4. Kel­mės...

Aukcionas

2017 m. kovo 18 d.
1. Ad­mi­nist­ra­ci­nį pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5498-7004-8018, plo­tas 599,46 kv. m, kul­tū­ros na­mų pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5498-7004-8029, plo­tas 915,11 kv. m, ir šiam ob­jek­tui pri­skir­tą že­mės skly­pą, plo­tas 0,5979 ha, ka­dast­ri­nis Nr. 5454/0002:369 Pa­ši­lės k. v., esan­čius Ši­lo g. 23, Pa­ši­lės k., Kra­žių sen., Kel­mės r. Pra­di­nė ob­jek­to par­da­vi­mo kai­na 11 218,58 Eur, iš šios su­mos že­mės skly­po pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na 1 428,58 Eur. Re­gist­ra­ci­jos mo­kes­tis da­ly­vau­ti auk­cio­ne 50 Eur, pra­di­nis įna­šas...

Parduoda

2017 m. kovo 18 d.
1. Pra­di­nės mo­kyk­los pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5495-8022-8010, bend­ras plo­tas 278,27 kv. m, mal­ki­nės pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5495-8022-8020, ki­tus in­ži­ne­ri­nius sta­ti­nius – kie­mo sta­ti­nius (šu­li­nys, tua­le­tas), uni­ka­lus Nr. 5495-8022-8031, ir šiam ob­jek­tui pri­skir­tą 0,9826 ha plo­to že­mės skly­pą, ka­dast­ro Nr.5458/0001:430 Pet­ra­liš­kės k. v., esan­čius Kra­žan­tės g. 17, Pet­ra­liš­kės k., Kra­žių sen., Kel­mės r. Pra­di­nė ob­jek­to par­da­vi­mo kai­na 8 788,55 Eur, iš šios su­mos že­mės skly­po...

Žemdirbių susirinkime – apie paukščių gripą ir kiaulių marą

2017 m. kovo 18 d.
Tra­di­ciš­kai, kaip ir kiek­vie­ną pir­mą­jį mė­ne­sio penk­ta­die­nį, ko­vo pra­džio­je įvy­ko žem­dir­bių su­si­rin­ki­mas.Daug dė­me­sio su­si­rin­ki­me skir­ta šian­die­nos ak­tua­li­joms – paukš­čių gri­pui, šer­nų ma­rui, ar­tė­jan­čiam pa­sė­lių dek­la­ra­vi­mui.
Kel­mės ra­jo­no Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Arū­nas Vi­lei­kis sa­kė, jog grei­tai plin­tan­ti pa­vo­jin­ga už­kre­čia­mo­ji paukš­čių li­ga, ku­ria ser­ga tiek na­mi­niai, tiek ir lau­ki­niai paukš­čiai, iš Eu­ro­pos nie­kur ne­bu­vo pa­si­trau­ku­si...

Vaiguvoje – „Trijų kartų“ vakaronė

2017 m. kovo 18 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Vai­gu­vos kul­tū­ros na­muo­se su­reng­ta „Tri­jų kar­tų“ va­ka­ro­nė. Pa­bū­ti drau­ge su­si­rin­ko ir jau­ni, ir vy­res­ni vai­gu­viš­kiai.Pa­si­da­li­nę į tris ko­man­das, va­ka­ro­nės da­ly­viai su­si­run­gė vik­to­ri­no­je. Nors, kaip įpras­ta sa­ky­ti, nu­ga­lė­jo drau­gys­tė, ge­riau­siai pa­si­ro­dė sen­jo­rų ko­man­da.
Penk­ta­die­nio va­ka­rą į Vai­gu­vos kul­tū­ros na­mus rin­ko­si ir jau­ni, ir vy­res­ni vai­gu­viš­kiai, kar­tu pa­bū­ti „Tri­jų kar­tų“ va­ka­ro­nė­je.
Va­ka­ro­nės da­ly­viai bu­vo su­skirs­ty­ti į...

Šaukėnuose – Nepriklausomybės atkūrimo šventė

2017 m. kovo 18 d.
Penk­ta­die­nį ren­gi­niai pra­si­dė­jo ak­ci­ja „Jau­no­ji de­mok­ra­ti­nės Lie­tu­vos vals­ty­bės kar­ta tie­sia ran­ką se­na­jai pa­sau­lio de­mok­ra­ti­jai“.
Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re su­reng­tas mi­nė­ji­mas „Svei­ki­nu Lie­tu­vą“. „Lie­tu­va, iš­lik per am­žiaus, lais­va ir ga­lin­ga, ge­rų ir są­ži­nin­gų, kū­ry­biš­kų, pa­trio­tiš­kų žmo­nių la­bui“, – sa­kė ren­gi­nio ve­dė­jai, Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­viai. Ren­gi­nys su­lau­kė gar­bin­gų sve­čių, tarp ku­rių bu­vo Šau­lių są­jun­gos at­sto­vų, ra­jo­no va­do­vų...

SUŽINOJO

2017 m. kovo 18 d.
Di­džiau­siai pra­kul­ta gal­va vis­ką pir­mam su­ži­no­ti bu­vo Tim­kui, to­dėl jis, grį­žęs iš vy­rų po­bū­vio, ėmė gal­vo­ti, kaip jam tai pa­da­ry­ti. Pa­la, pa­la, mąs­tė Tim­kus, ka­žin kas gud­riau­sias žmo­gus pa­sau­ly­je, aiš­ku, kad žy­das, to­dėl rei­kia jo ir pa­klaus­ti.
Tur­gu­je žmo­nių bu­vo kaip kimš­te pri­kimš­ta. Tim­kus vaikš­čio­ja tarp ve­ži­mų ir žval­go­si ne į at­vež­tas pre­kes, bet į kaž­ką ki­tą.
–O, štai ir jis,– nu­džiu­go Tim­kus, pa­ma­tęs su il­ga barz­da pa­žįs­ta­mą žy­dą, pa­siė­mu­sį ran­ko­je še­pe­tį, ku­rį vi­siems siū­lė...

Neįgalieji gydosi bendravimu

2017 m. kovo 18 d.
Ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos na­riai neap­rau­da sa­vo ne­ga­lios už­si­da­rę na­muo­se. Jie bend­rau­ja, ke­liau­ja, dai­nuo­ja, mu­zi­kuo­ja, mo­ko­si rank­dar­bių, klau­so­si pa­skai­tų, la­vi­na sa­vo me­ni­nius su­ge­bė­ji­mus.Nes­le­pia, no­rė­tų dar daug ko, ta­čiau no­rus ri­bo­ja ga­li­my­bės. Apie tai kal­bė­ta ata­skai­ti­nė­je neį­ga­lių­jų drau­gi­jos kon­fe­ren­ci­jo­je.Į kon­fe­ren­ci­ją su­si­rin­ko pil­nas kul­tū­ros cent­ro fo­jė neį­ga­lių­jų ir jų sve­čių. Iš vi­so Neį­ga­lių­jų drau­gi­jai pri­klau­so 156 na­riai. Dau­giau­sia jų iš Kel­mės...

Apie projektus ir problemas

2017 m. kovo 18 d.
Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja, į ku­rią pa­kvies­ti ra­jo­ne ir Šiau­lių ap­skri­ty­je dir­ban­tys žur­na­lis­tai. Apž­velg­tas ra­jo­no biu­dže­tas, vyk­do­mi pro­jek­tai ir pro­ble­mos.Me­ro ka­bi­ne­te su žur­na­lis­tais su­si­ti­ko ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis, jo pa­va­duo­to­jas Izi­do­rius Šim­kus, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė, Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da Sin­ke­vi­čie­nė, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Re­da...

Savanoriauja lietuvaitė

2017 m. kovo 18 d.
Kel­miš­kė Ind­rė Vyš­niaus­kai­tė nuo va­sa­rio 3 die­nos sa­va­no­riau­ja Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jo­je.Gam­tot­var­kos va­dy­bos stu­di­jas bai­gu­si mer­gi­na sa­kė, jog sa­va­no­riš­kas dar­bas jai bu­vo la­bai įdo­mus, su­tei­kė nau­jų ži­nių, pa­tir­ties.
Kel­miš­kė Ind­rė Vyš­niaus­kai­tė pir­mą kar­tą nu­spren­dė iš­ban­dy­ti sa­va­no­rys­tę.
„Su­ži­no­jau apie pro­jek­tą „At­rask sa­ve“, su­si­ti­kau su pro­jek­to koor­di­na­to­re Ri­ma Bi­vai­nie­ne. Ji ir pa­sa­kė man, jog ga­liu sa­va­no­riau­ti. Pa­ma­čiau, jog...

Papuošalai, įkvėpti pavasario

2017 m. kovo 18 d.
Tiek Už­ven­čio, tiek Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kų lan­ky­to­jai jau anks­čiau tu­rė­jo ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su V. An­ta­na­vi­čiū­tės kū­ry­ba – bib­lio­te­ko­se bu­vo su­reng­tos jos ta­py­bos dar­bų pa­ro­dos, o prieš Ka­lė­das Už­ven­čio bib­lio­te­ko­je Vai­da pri­sta­tė pa­puo­ša­lų pa­ro­dą „Grey Col­lec­tion“.
Kal­bė­da­ma apie sa­vo kur­tas sa­ges, V. An­ta­na­vi­čiū­tė sa­kė šią pa­ro­dą ski­rian­ti Tarp­tau­ti­nei mo­ters die­nai. „Jau­čiu po­rei­kį kur­ti ir gra­žin­ti mo­te­ris. Man tai ne dar­bas, o pra­mo­ga...

Moters dieną Tytuvėnai pražydo siuvinėtais darbais

2017 m. kovo 18 d.
To­kiais pat ke­liais gar­bios ty­tu­vė­niš­kės Ire­nos Mo­sė­jie­nės siu­vi­nė­tos gro­žy­bės pa­te­ko ir į bib­lio­te­ki­nin­kės Da­lios Gal­buo­gie­nės ran­kas. Siu­vi­nė­tų lo­bių pri­si­rin­ko ir švie­sios at­min­ties mu­zie­ji­nin­ko, ra­šy­to­jo, pe­da­go­go Ig­no Vir­žin­to ko­lek­ci­jo­je.
D. Gal­buo­gie­nei at­kak­liai pa­si­dar­ba­vus su siu­vi­nė­tais au­di­niais – at­sar­giai iš­ba­li­nus, iš­krak­mo­li­jus, iš­ly­gi­nus ir iš­tam­pius – jie ta­po dar pa­trauk­les­ni ir Mo­ters die­nos iš­va­ka­rė­se pa­puo­šė Ty­tu­vė­nų bib­lio­te­ką...

40-ties paukščių diena

2017 m. kovo 18 d.
Nuo se­no ko­vo 10 die­ną bu­vo šven­čia­mas paukš­čių par­skri­di­mas. 40-ties paukš­čių die­na taip va­di­na­si to­dėl, kad apy­tik­riai tiek pa­pras­to žmo­gaus akiai pa­žįs­ta­mų paukš­čių rū­šių iš Lie­tu­vos iš­skren­da žie­mo­ti į sve­ti­mas ša­lis, o pa­va­sa­rį su­grįž­ta į gim­ti­nę. Nors paukš­čių ži­no­vai pa­teik­tų vi­sai ki­to­kius skai­čius, tra­di­ciš­kai ma­no­ma, kad šią die­ną į gim­tuo­sius na­mus jau bū­na par­skri­dę 40 paukš­čių rū­šių.
Virš snie­guo­tų lau­kų jau nuo va­sa­rio vi­du­rio sa­vo gies­me­lę čir­pi­na vie­ver­sys, dir­vo­nus ap­lė­kė ir pa­svei­ki­no pem­pės, ant...

Rajoniniame „Šimtakojyje“ nugalėjo pakražantiškiai artistai

2017 m. kovo 18 d.
Dėl tei­sės at­sto­vau­ti ra­jo­nui re­gio­ni­nia­me tu­re var­žė­si še­ši ko­lek­ty­vai. Nu­ga­lė­to­ju iš­rink­tas šei­mi­nin­kų – Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro – vai­kų dra­mos bū­re­lio spek­tak­lis „Be­ge­mo­tas, ku­ris bi­jo­jo skie­pų“ (pa­gal M. Mu­cau­re­ko pa­sa­ką). Spek­tak­lį re­ži­sa­vo Da­nu­tė Anan­kai­tė, cho­reog­ra­fė Gin­ta­rė Gu­že­lie­nė. Pak­ra­žan­tiš­kiai pa­mo­kan­čią is­to­ri­ją veš į re­gio­ni­nį tu­rą, ku­ris ba­lan­džio 8-19 die­no­mis bus su­reng­tas Kre­tin­go­je.
Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro sce­no­je dar pa­si­ro­dė...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. kovo 18 d.
Vai­ruo­to­jas dėl įta­ria­mo stu­bu­ro slanks­te­lio lū­ži­mo iš­vež­tas į Šiau­lių li­go­ni­nę. Kar­tu va­žia­vęs ke­lei­vis dėl gal­vos su­mu­ši­mo iš­leis­tas gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
Kel­mė­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, vie­šo­je vie­to­je, ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys kumš­čiais su­da­vė smū­gius 25 me­tų vy­rui į gal­vą bei spy­rė į įvai­rias kū­no vie­tas, to­kiu bū­du de­monst­ruo­da­mi ne­pa­gar­bą ap­lin­ki­niams ir ap­lin­kai bei su­trik­dy­da­mi vi­suo­me­nės rim­tį ir tvar­ką.
Li­go­ni­nė­je nu­ken­tė­ju­sia­jam...

Lie­tu­vai­tės ir ru­mu­no šei­ma „Bre­xi­to“ ne­bi­jo (1)

2017 m. kovo 16 d.
Nors Bri­ta­ni­jos par­la­men­tas ga­lu­ti­nai pri­ta­rė pa­si­trau­ki­mui iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, Ir­mi­na Cons­tan­da su duk­re­le Mi­ru­na iš Ang­li­jos grį­žu­si ap­lan­ky­ti Kel­mės ra­jo­ne gy­ve­nan­čios ma­mos sa­ko, jog ji ir jos vy­ras ru­mu­nas Da­nut dėl „Bre­xi­to“ ne­si­bai­mi­na. Sep­ty­ne­rius me­tus kai­me, ne­to­li Vel­so, gy­ve­nan­ti mo­te­ris sa­ko, jog jie­du su vy­ru at­va­žia­vo dirb­ti, o ne pra­šy­ti pa­šal­pų. Dir­ba braš­kių au­gin­to­jo ūky­je, ku­ria­me pa­tys ang­lai nu­ga­ros ne­lenks.
Ir­mi­na...

AUKCIONAS

2017 m. kovo 15 d.
Par­duo­da­mas au­to­mo­bi­lis „AU­DI 100“, valst. Nr. HSU374, pa­ga­min­tas – 1994 m., de­ga­lai – ben­zi­nas. Pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na – 300,00 eu­rų, mi­ni­ma­lus kai­nos di­di­ni­mo in­ter­va­las – 30,00 eu­rų.
Par­duo­da­mo tur­to ap­žiū­ra ir da­ly­vių re­gist­ra­vi­mas vyk­do­mas 2017-03-28 – 2017-03-30 nuo 9 val. iki 15 val. Ty­tu­vė­nų se­niū­ni­jo­je (J.Ba­sa­na­vi­čiaus g. 2). Auk­cio­no da­ly­vis re­gist­ruo­da­ma­sis nu­ro­do as­mens duo­me­nis (pa­tei­kia as­mens do­ku­men­tą), ad­re­są, te­le­fo­no...

Įmonė duobėje, vadovo atlyginimas – solidus

2017 m. kovo 15 d.
Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė Kel­mės au­to­bu­sų par­kas gy­vuo­ja tik to­dėl, jog jai pa­ti­ki­mas mo­ki­nių ve­žio­ji­mas ir ski­ria­mos Sa­vi­val­dy­bės do­ta­ci­jos. Šie­met są­nau­dos pa­di­dė­jo 8 pro­cen­tais, o ke­lei­vių su­ma­žė­jo 17 pro­cen­tų.Ra­jo­no va­do­vai pri­pa­žįs­ta, jog įmo­nė nu­gy­ven­ta, tačiau ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai ste­bi­si, jog nu­gy­ven­tos įmo­nės va­do­vas gau­na 1 838 eu­rų at­ly­gi­ni­mą.Ke­liau­ti Kel­mės au­to­bu­sų par­ko au­to­bu­sais kai­nuo­ja bran­giau ne­gu tarp­mies­ti­niais. Ta­čiau par­kas, už­sii­man­tis ir...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />