(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Šiaulių rajono literatai pristatė eilėraščių rinktinę

2017 m. kovo 21 d.
Penk­ta­die­nį Gruz­džių A. Gri­ciaus bib­lio­te­ko­je (Šiau­lių r.) pri­sta­ty­ta tre­čio­ji Šiau­lių ra­jo­no Li­te­ra­tų aso­cia­ci­jos ei­lė­raš­čių rink­ti­nė „Rap­so­di­ja“. 300 eg­zemp­lio­rių iš­leis­ta­me lei­di­ny­je – 25 kū­rė­jų 150 ei­lė­raš­čių.
Į tre­čio­sios Šiau­lių ra­jo­no Li­te­ra­tų aso­cia­ci­jos ei­lė­raš­čių rink­ti­nės „Rap­so­di­ja“ pri­sta­ty­mą „Žo­džiai iš šir­dies“ Gruz­džių A. Gri­ciaus bib­lio­te­ko­je su­si­rin­ko gau­sus bū­rys kū­rė­jų, lei­di­nio au­to­rių ir ren­gė­jų, sve­čių.
Žais­min­gai, iš­ra­din­gai ren­gi­nį ve­du­sios Li­na Kas­pa­rie­nė ir Al­bi­na...

Nuoma

2017 m. kovo 18 d.
Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Už­ven­čio se­niū­ni­ja (įstai­gos ko­das 188648019, ad­re­sas: P. Vi­šins­kio g. 10, Už­ven­čio m., Kel­mės r. sav.) vyk­do, sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio, 34,23 kv. m. ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to pa­tal­pų, esan­čių Že­mai­tės g. 1, Už­ven­čio m., Kel­mės r. sav. (uni­ka­lus Nr. 5493-4000-6017),
vie­šą nuo­mos kon­kur­są:
1. Ob­jek­to nau­do­ji­mo pa­skir­tis – ad­mi­nist­ra­ci­nei veik­lai vyk­dy­ti.
2. Tur­to nuo­mos su­tar­ties...

Būstai

2017 m. kovo 18 d.
Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, įstai­gos ko­das 188768730, bu­vei­nė – Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė, in­ter­ne­to sve­tai­nės ad­re­sas – www.kel­me.lt, tel. (8 427) 69063, faks. (8427) 69052, el. pa­štas al­do­na.kucinskiene@kelme.lt, skel­bia­mų de­ry­bų bū­du per­ka sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nio būs­to fon­dui plės­ti būs­tą (pa­skir­tis – gy­ve­na­mo­ji):
1. Kel­mės mies­te vie­no kam­ba­rio 1 bu­tą ;
2. Kel­mės mies­te dvie­jų kam­ba­rių 1 bu­tą;
3. Kel­mės mies­te tri­jų kam­ba­rių 1 bu­tą;
4. Kel­mės...

Aukcionas

2017 m. kovo 18 d.
1. Ad­mi­nist­ra­ci­nį pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5498-7004-8018, plo­tas 599,46 kv. m, kul­tū­ros na­mų pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5498-7004-8029, plo­tas 915,11 kv. m, ir šiam ob­jek­tui pri­skir­tą že­mės skly­pą, plo­tas 0,5979 ha, ka­dast­ri­nis Nr. 5454/0002:369 Pa­ši­lės k. v., esan­čius Ši­lo g. 23, Pa­ši­lės k., Kra­žių sen., Kel­mės r. Pra­di­nė ob­jek­to par­da­vi­mo kai­na 11 218,58 Eur, iš šios su­mos že­mės skly­po pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na 1 428,58 Eur. Re­gist­ra­ci­jos mo­kes­tis da­ly­vau­ti auk­cio­ne 50 Eur, pra­di­nis įna­šas...

Parduoda

2017 m. kovo 18 d.
1. Pra­di­nės mo­kyk­los pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5495-8022-8010, bend­ras plo­tas 278,27 kv. m, mal­ki­nės pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5495-8022-8020, ki­tus in­ži­ne­ri­nius sta­ti­nius – kie­mo sta­ti­nius (šu­li­nys, tua­le­tas), uni­ka­lus Nr. 5495-8022-8031, ir šiam ob­jek­tui pri­skir­tą 0,9826 ha plo­to že­mės skly­pą, ka­dast­ro Nr.5458/0001:430 Pet­ra­liš­kės k. v., esan­čius Kra­žan­tės g. 17, Pet­ra­liš­kės k., Kra­žių sen., Kel­mės r. Pra­di­nė ob­jek­to par­da­vi­mo kai­na 8 788,55 Eur, iš šios su­mos že­mės skly­po...

Žemdirbių susirinkime – apie paukščių gripą ir kiaulių marą

2017 m. kovo 18 d.
Tra­di­ciš­kai, kaip ir kiek­vie­ną pir­mą­jį mė­ne­sio penk­ta­die­nį, ko­vo pra­džio­je įvy­ko žem­dir­bių su­si­rin­ki­mas.Daug dė­me­sio su­si­rin­ki­me skir­ta šian­die­nos ak­tua­li­joms – paukš­čių gri­pui, šer­nų ma­rui, ar­tė­jan­čiam pa­sė­lių dek­la­ra­vi­mui.
Kel­mės ra­jo­no Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Arū­nas Vi­lei­kis sa­kė, jog grei­tai plin­tan­ti pa­vo­jin­ga už­kre­čia­mo­ji paukš­čių li­ga, ku­ria ser­ga tiek na­mi­niai, tiek ir lau­ki­niai paukš­čiai, iš Eu­ro­pos nie­kur ne­bu­vo pa­si­trau­ku­si...

Vaiguvoje – „Trijų kartų“ vakaronė

2017 m. kovo 18 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Vai­gu­vos kul­tū­ros na­muo­se su­reng­ta „Tri­jų kar­tų“ va­ka­ro­nė. Pa­bū­ti drau­ge su­si­rin­ko ir jau­ni, ir vy­res­ni vai­gu­viš­kiai.Pa­si­da­li­nę į tris ko­man­das, va­ka­ro­nės da­ly­viai su­si­run­gė vik­to­ri­no­je. Nors, kaip įpras­ta sa­ky­ti, nu­ga­lė­jo drau­gys­tė, ge­riau­siai pa­si­ro­dė sen­jo­rų ko­man­da.
Penk­ta­die­nio va­ka­rą į Vai­gu­vos kul­tū­ros na­mus rin­ko­si ir jau­ni, ir vy­res­ni vai­gu­viš­kiai, kar­tu pa­bū­ti „Tri­jų kar­tų“ va­ka­ro­nė­je.
Va­ka­ro­nės da­ly­viai bu­vo su­skirs­ty­ti į...

Šaukėnuose – Nepriklausomybės atkūrimo šventė

2017 m. kovo 18 d.
Penk­ta­die­nį ren­gi­niai pra­si­dė­jo ak­ci­ja „Jau­no­ji de­mok­ra­ti­nės Lie­tu­vos vals­ty­bės kar­ta tie­sia ran­ką se­na­jai pa­sau­lio de­mok­ra­ti­jai“.
Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re su­reng­tas mi­nė­ji­mas „Svei­ki­nu Lie­tu­vą“. „Lie­tu­va, iš­lik per am­žiaus, lais­va ir ga­lin­ga, ge­rų ir są­ži­nin­gų, kū­ry­biš­kų, pa­trio­tiš­kų žmo­nių la­bui“, – sa­kė ren­gi­nio ve­dė­jai, Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­viai. Ren­gi­nys su­lau­kė gar­bin­gų sve­čių, tarp ku­rių bu­vo Šau­lių są­jun­gos at­sto­vų, ra­jo­no va­do­vų...

SUŽINOJO

2017 m. kovo 18 d.
Di­džiau­siai pra­kul­ta gal­va vis­ką pir­mam su­ži­no­ti bu­vo Tim­kui, to­dėl jis, grį­žęs iš vy­rų po­bū­vio, ėmė gal­vo­ti, kaip jam tai pa­da­ry­ti. Pa­la, pa­la, mąs­tė Tim­kus, ka­žin kas gud­riau­sias žmo­gus pa­sau­ly­je, aiš­ku, kad žy­das, to­dėl rei­kia jo ir pa­klaus­ti.
Tur­gu­je žmo­nių bu­vo kaip kimš­te pri­kimš­ta. Tim­kus vaikš­čio­ja tarp ve­ži­mų ir žval­go­si ne į at­vež­tas pre­kes, bet į kaž­ką ki­tą.
–O, štai ir jis,– nu­džiu­go Tim­kus, pa­ma­tęs su il­ga barz­da pa­žįs­ta­mą žy­dą, pa­siė­mu­sį ran­ko­je še­pe­tį, ku­rį vi­siems siū­lė...

Neįgalieji gydosi bendravimu

2017 m. kovo 18 d.
Ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos na­riai neap­rau­da sa­vo ne­ga­lios už­si­da­rę na­muo­se. Jie bend­rau­ja, ke­liau­ja, dai­nuo­ja, mu­zi­kuo­ja, mo­ko­si rank­dar­bių, klau­so­si pa­skai­tų, la­vi­na sa­vo me­ni­nius su­ge­bė­ji­mus.Nes­le­pia, no­rė­tų dar daug ko, ta­čiau no­rus ri­bo­ja ga­li­my­bės. Apie tai kal­bė­ta ata­skai­ti­nė­je neį­ga­lių­jų drau­gi­jos kon­fe­ren­ci­jo­je.Į kon­fe­ren­ci­ją su­si­rin­ko pil­nas kul­tū­ros cent­ro fo­jė neį­ga­lių­jų ir jų sve­čių. Iš vi­so Neį­ga­lių­jų drau­gi­jai pri­klau­so 156 na­riai. Dau­giau­sia jų iš Kel­mės...

Apie projektus ir problemas

2017 m. kovo 18 d.
Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja, į ku­rią pa­kvies­ti ra­jo­ne ir Šiau­lių ap­skri­ty­je dir­ban­tys žur­na­lis­tai. Apž­velg­tas ra­jo­no biu­dže­tas, vyk­do­mi pro­jek­tai ir pro­ble­mos.Me­ro ka­bi­ne­te su žur­na­lis­tais su­si­ti­ko ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis, jo pa­va­duo­to­jas Izi­do­rius Šim­kus, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė, Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da Sin­ke­vi­čie­nė, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Re­da...

Savanoriauja lietuvaitė

2017 m. kovo 18 d.
Kel­miš­kė Ind­rė Vyš­niaus­kai­tė nuo va­sa­rio 3 die­nos sa­va­no­riau­ja Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jo­je.Gam­tot­var­kos va­dy­bos stu­di­jas bai­gu­si mer­gi­na sa­kė, jog sa­va­no­riš­kas dar­bas jai bu­vo la­bai įdo­mus, su­tei­kė nau­jų ži­nių, pa­tir­ties.
Kel­miš­kė Ind­rė Vyš­niaus­kai­tė pir­mą kar­tą nu­spren­dė iš­ban­dy­ti sa­va­no­rys­tę.
„Su­ži­no­jau apie pro­jek­tą „At­rask sa­ve“, su­si­ti­kau su pro­jek­to koor­di­na­to­re Ri­ma Bi­vai­nie­ne. Ji ir pa­sa­kė man, jog ga­liu sa­va­no­riau­ti. Pa­ma­čiau, jog...

Papuošalai, įkvėpti pavasario

2017 m. kovo 18 d.
Tiek Už­ven­čio, tiek Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kų lan­ky­to­jai jau anks­čiau tu­rė­jo ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su V. An­ta­na­vi­čiū­tės kū­ry­ba – bib­lio­te­ko­se bu­vo su­reng­tos jos ta­py­bos dar­bų pa­ro­dos, o prieš Ka­lė­das Už­ven­čio bib­lio­te­ko­je Vai­da pri­sta­tė pa­puo­ša­lų pa­ro­dą „Grey Col­lec­tion“.
Kal­bė­da­ma apie sa­vo kur­tas sa­ges, V. An­ta­na­vi­čiū­tė sa­kė šią pa­ro­dą ski­rian­ti Tarp­tau­ti­nei mo­ters die­nai. „Jau­čiu po­rei­kį kur­ti ir gra­žin­ti mo­te­ris. Man tai ne dar­bas, o pra­mo­ga...

Moters dieną Tytuvėnai pražydo siuvinėtais darbais

2017 m. kovo 18 d.
To­kiais pat ke­liais gar­bios ty­tu­vė­niš­kės Ire­nos Mo­sė­jie­nės siu­vi­nė­tos gro­žy­bės pa­te­ko ir į bib­lio­te­ki­nin­kės Da­lios Gal­buo­gie­nės ran­kas. Siu­vi­nė­tų lo­bių pri­si­rin­ko ir švie­sios at­min­ties mu­zie­ji­nin­ko, ra­šy­to­jo, pe­da­go­go Ig­no Vir­žin­to ko­lek­ci­jo­je.
D. Gal­buo­gie­nei at­kak­liai pa­si­dar­ba­vus su siu­vi­nė­tais au­di­niais – at­sar­giai iš­ba­li­nus, iš­krak­mo­li­jus, iš­ly­gi­nus ir iš­tam­pius – jie ta­po dar pa­trauk­les­ni ir Mo­ters die­nos iš­va­ka­rė­se pa­puo­šė Ty­tu­vė­nų bib­lio­te­ką...

40-ties paukščių diena

2017 m. kovo 18 d.
Nuo se­no ko­vo 10 die­ną bu­vo šven­čia­mas paukš­čių par­skri­di­mas. 40-ties paukš­čių die­na taip va­di­na­si to­dėl, kad apy­tik­riai tiek pa­pras­to žmo­gaus akiai pa­žįs­ta­mų paukš­čių rū­šių iš Lie­tu­vos iš­skren­da žie­mo­ti į sve­ti­mas ša­lis, o pa­va­sa­rį su­grįž­ta į gim­ti­nę. Nors paukš­čių ži­no­vai pa­teik­tų vi­sai ki­to­kius skai­čius, tra­di­ciš­kai ma­no­ma, kad šią die­ną į gim­tuo­sius na­mus jau bū­na par­skri­dę 40 paukš­čių rū­šių.
Virš snie­guo­tų lau­kų jau nuo va­sa­rio vi­du­rio sa­vo gies­me­lę čir­pi­na vie­ver­sys, dir­vo­nus ap­lė­kė ir pa­svei­ki­no pem­pės, ant...

Rajoniniame „Šimtakojyje“ nugalėjo pakražantiškiai artistai

2017 m. kovo 18 d.
Dėl tei­sės at­sto­vau­ti ra­jo­nui re­gio­ni­nia­me tu­re var­žė­si še­ši ko­lek­ty­vai. Nu­ga­lė­to­ju iš­rink­tas šei­mi­nin­kų – Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro – vai­kų dra­mos bū­re­lio spek­tak­lis „Be­ge­mo­tas, ku­ris bi­jo­jo skie­pų“ (pa­gal M. Mu­cau­re­ko pa­sa­ką). Spek­tak­lį re­ži­sa­vo Da­nu­tė Anan­kai­tė, cho­reog­ra­fė Gin­ta­rė Gu­že­lie­nė. Pak­ra­žan­tiš­kiai pa­mo­kan­čią is­to­ri­ją veš į re­gio­ni­nį tu­rą, ku­ris ba­lan­džio 8-19 die­no­mis bus su­reng­tas Kre­tin­go­je.
Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro sce­no­je dar pa­si­ro­dė...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. kovo 18 d.
Vai­ruo­to­jas dėl įta­ria­mo stu­bu­ro slanks­te­lio lū­ži­mo iš­vež­tas į Šiau­lių li­go­ni­nę. Kar­tu va­žia­vęs ke­lei­vis dėl gal­vos su­mu­ši­mo iš­leis­tas gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
Kel­mė­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, vie­šo­je vie­to­je, ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys kumš­čiais su­da­vė smū­gius 25 me­tų vy­rui į gal­vą bei spy­rė į įvai­rias kū­no vie­tas, to­kiu bū­du de­monst­ruo­da­mi ne­pa­gar­bą ap­lin­ki­niams ir ap­lin­kai bei su­trik­dy­da­mi vi­suo­me­nės rim­tį ir tvar­ką.
Li­go­ni­nė­je nu­ken­tė­ju­sia­jam...

Lie­tu­vai­tės ir ru­mu­no šei­ma „Bre­xi­to“ ne­bi­jo

2017 m. kovo 16 d.
Nors Bri­ta­ni­jos par­la­men­tas ga­lu­ti­nai pri­ta­rė pa­si­trau­ki­mui iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, Ir­mi­na Cons­tan­da su duk­re­le Mi­ru­na iš Ang­li­jos grį­žu­si ap­lan­ky­ti Kel­mės ra­jo­ne gy­ve­nan­čios ma­mos sa­ko, jog ji ir jos vy­ras ru­mu­nas Da­nut dėl „Bre­xi­to“ ne­si­bai­mi­na. Sep­ty­ne­rius me­tus kai­me, ne­to­li Vel­so, gy­ve­nan­ti mo­te­ris sa­ko, jog jie­du su vy­ru at­va­žia­vo dirb­ti, o ne pra­šy­ti pa­šal­pų. Dir­ba braš­kių au­gin­to­jo ūky­je, ku­ria­me pa­tys ang­lai nu­ga­ros ne­lenks.
Ir­mi­na...

AUKCIONAS

2017 m. kovo 15 d.
Par­duo­da­mas au­to­mo­bi­lis „AU­DI 100“, valst. Nr. HSU374, pa­ga­min­tas – 1994 m., de­ga­lai – ben­zi­nas. Pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na – 300,00 eu­rų, mi­ni­ma­lus kai­nos di­di­ni­mo in­ter­va­las – 30,00 eu­rų.
Par­duo­da­mo tur­to ap­žiū­ra ir da­ly­vių re­gist­ra­vi­mas vyk­do­mas 2017-03-28 – 2017-03-30 nuo 9 val. iki 15 val. Ty­tu­vė­nų se­niū­ni­jo­je (J.Ba­sa­na­vi­čiaus g. 2). Auk­cio­no da­ly­vis re­gist­ruo­da­ma­sis nu­ro­do as­mens duo­me­nis (pa­tei­kia as­mens do­ku­men­tą), ad­re­są, te­le­fo­no...

Įmonė duobėje, vadovo atlyginimas – solidus

2017 m. kovo 15 d.
Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė Kel­mės au­to­bu­sų par­kas gy­vuo­ja tik to­dėl, jog jai pa­ti­ki­mas mo­ki­nių ve­žio­ji­mas ir ski­ria­mos Sa­vi­val­dy­bės do­ta­ci­jos. Šie­met są­nau­dos pa­di­dė­jo 8 pro­cen­tais, o ke­lei­vių su­ma­žė­jo 17 pro­cen­tų.Ra­jo­no va­do­vai pri­pa­žįs­ta, jog įmo­nė nu­gy­ven­ta, tačiau ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai ste­bi­si, jog nu­gy­ven­tos įmo­nės va­do­vas gau­na 1 838 eu­rų at­ly­gi­ni­mą.Ke­liau­ti Kel­mės au­to­bu­sų par­ko au­to­bu­sais kai­nuo­ja bran­giau ne­gu tarp­mies­ti­niais. Ta­čiau par­kas, už­sii­man­tis ir...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias