(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Nuoširdžiai sveikiname Vasario 16-osios proga!

2017 m. vasario 15 d.
Nuoširdžiai sveikiname Vasario 16-osios proga!Lietuvos valstybės atkūrimas – vienas iš reikšmingiausių mūsų šalies istorijos įvykių. Būkime pilietiški ir atsakingi kurdami tokią Lietuvą, kokios norėjo Nepriklausomybės Akto signatarai, kokios siekiame patys. Tegu ši prasminga šventė suteikia mums visiems daugiau patriotiškumo, santarvės, optimizmo.Linkime Kelmės krašto žmonėms asmeninės laimės, sveikatos ir sėkmingų darbų.Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas AndrulisKelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė

NUOMA

2017 m. vasario 15 d.
vie­šą nuo­mos kon­kur­są:
1. Ob­jek­to nau­do­ji­mo pa­skir­tis – ad­mi­nist­ra­ci­nei veik­lai vyk­dy­ti.
2. Tur­to nuo­mos su­tar­ties truk­mė 5 (pen­ki) me­tai.
3. Pra­di­nis nuo­mpi­ni­gių dy­dis: 0,50 eu­rų per mė­ne­sį (be PVM) už vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą.
4. Kon­kur­so lai­mė­to­jas sa­vo lė­šo­mis pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį tu­ri įre­gist­ruo­ti Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re.
In­for­ma­ci­ja apie pa­raiš­kų priė­mi­mą:
Pa­raiš­kų priė­mi­mo ter­mi­nas iki 2017 m. va­sa­rio 28 d. 16 val...

Ar stacionarius paštus pakeis ateities laiškininkai?

2017 m. vasario 14 d.
Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ne­pri­ta­ria 350 kai­mo pa­štų Lie­tu­vo­je pa­nai­ki­ni­mui. Pa­gal nau­ją­ją pa­što per­tvar­ką bu­vo nu­ma­ty­ta, jog nuo lie­pos vi­du­rio Kel­mės ra­jo­ne liks tik ke­tu­ri sta­cio­na­rūs pa­štai. Ki­tų te­ri­to­ri­jų gy­ven­to­jus ap­tar­naus Kel­mės pa­štui pri­klau­san­tis va­di­na­masis atei­ties laiš­ki­nin­kas, ku­ris su­teiks vi­sas pa­što pa­slau­gas, ku­rių pa­gei­daus gy­ven­to­jas.Kel­mės pa­što vir­ši­nin­kas Zig­mas Gai­daus­kas in­for­ma­vo, jog vie­na iš sėk­min­giau­siai dir­ban­čių vals­ty­bės įmo­nių...

„L. A. B. A. S“ iš Ai­ri­jos

2017 m. vasario 14 d.
Jau aš­tuo­ne­ri me­tai Ai­ri­jo­je gy­ve­nan­ti kel­miš­kė Eri­ka Aks­ti­nai­tė sa­vo bu­vi­mą to­li nuo Tė­vy­nės įpras­mi­na Lie­tu­vos gar­si­ni­mu už­sie­ny­je. Drau­ge su ki­tais lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­riais jau­na mo­te­ris su­bū­rė Tarp­tau­ti­nį lie­tu­vių he­ral­di­kos fon­dą, lie­tu­vių as­me­nų ir bend­ruo­me­nių są­jun­gą L.A.B.A.S., ren­gia lie­tu­vių šven­tes, glo­bo­ja į Ai­ri­ją at­vy­ku­sius me­no ko­lek­ty­vus. O prieš praė­ju­sius Sei­mo rin­ki­mus su­ren­gė de­ba­tus.Vyk­dy­da­ma pro­jek­tą „Aš di­džiuo­juo­si“ lie­tu­vių bend­ruo­me­nė...

Biudzeto projektas

2017 m. vasario 11 d.
Gy­ven­to­jai per 3 dar­bo die­nas nuo šio pro­jek­to pa­skel­bi­mo spau­do­je ga­li pa­teik­ti sa­vo pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai elekt­ro­ni­niu pa­štu šiuo ad­re­su: info@kelme.lt. Raš­tu mi­nė­tus pa­siū­ly­mus ga­li­te at­siųs­ti ar­ba at­neš­ti į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro prii­ma­mą­jį ad­re­su: Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, 86143, Kel­mė.
Jū­sų pa­sta­bos ir pa­siū­ly­mai dėl sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­to bus pa­teik­ti svars­ty­ti ra­jo­no bend­ra­jam sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos...

Trečiojo amžiaus universiteto studentai dalyvavo festivalyje

2017 m. vasario 11 d.
Bend­ruo­me­nėi „Ar­ti­mi“ an­samb­lis ir ka­pe­la, va­do­vau­ja­mi Au­gus­ti­no Bart­ke­vi­čiaus bu­vo su­tik­ti gau­siais ap­lo­dis­men­tais, nes jie at­li­ko mū­sų kraš­tie­čių kū­ri­nius.
Fes­ti­va­lis Vil­niu­je kvie­tė skam­biu pa­va­di­ni­mu “ Jei dai­na šir­dy-esa­me jau­ni“.
Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Ak­tų sa­lė vos su­tal­pi­no no­rin­čius dai­nuo­ti. Jų at­vy­ko iš įvai­rių Lie­tu­vos re­gio­nų. Dai­na­vo vil­nie­čiai, Laz­di­jų, Klai­pė­dos, Vil­ka­viš­kio, Pa­lan­gos, Pa­ne­ve­žio, Dau­gų, Ute­nos, Ma­žei­kių...

SENJORAI TARTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE

2017 m. vasario 11 d.
Šiais ir vi­sais su pa­bė­gė­liais su­si­ju­siais klau­si­mais bu­vo pa­reng­tas tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas „Pass­world 2016-2017“ , ki­taip dar pa­va­din­tas „Bal­ka­nų žie­du“. Ja­me da­ly­va­vo ir Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ku­riai at­sto­va­vo ir sen­jo­rų bend­ruo­me­nė „Ar­ti­mi“
Di­de­lės apim­ties kon­fe­ren­ci­ja šį kar­tą bu­vo suor­ga­ni­zuo­ta Vil­niu­je, vieš­bu­ty­je „Pa­no­ra­ma“. Išk­lau­sė­me 16 pra­ne­ši­mų, ku­riuo­se bu­vo nag­ri­nė­ja­mos su imig­ran­tais su­si­ju­sios pro­ble­mos Bal­ti­jos ša­ly­se...

Lietuvoje kvepia ir lietus

2017 m. vasario 11 d.
Abu kel­miš­kių Stam­bu­rų vai­kai duk­ra Sand­ra ir sū­nus Gy­tis gy­ve­na už­sie­ny­je. Ten mo­ko­si jų vai­kai. Ta­čiau vi­si anū­kai pui­kiai kal­ba lie­tu­viš­kai. Tuo pa­si­rū­pi­no jų tė­vai ir mo­čiu­tė Ire­na, siun­tu­si anū­kė­liams lie­tu­viš­kas kny­gas. Vy­riau­sias duk­ros Sand­ros sū­nus Faus­tas, bai­gęs ko­le­džą, ke­ti­na grįž­ti į Lie­tu­vą, pas se­ne­lius.Už­si­dir­bę už­sie­nie­tiš­kas pen­si­jas grįš ir jo tė­vai. Ire­na Stam­bu­rie­nė įsi­ti­ki­nu­si, jog grįš ir sū­naus šei­ma. Kai ap­lan­ky­ti tė­vų grį­žu­siam sū­nui vėl rei­kia iš­va­žiuo­ti į sve­ti­mą ša­lį, jis...

Bajorų Vaišvilų giminių pėdsakai Kelmės rajone

2017 m. vasario 11 d.
Šiais lai­kais ne vi­sa­da tei­gia­mai žiū­ri­ma į LDK ba­jo­rus, nes dau­gu­ma jų XVIII ir XIX am­žiuo­se ra­šė ir kal­bė­jo len­kiš­kai. Ta­čiau, ar ne pa­na­šiai el­gia­ma­si šiais lai­kais? Juk dau­ge­lis lie­tu­vių, ke­le­tą mė­ne­sių pa­dir­bė­ję Bri­ta­ni­jo­je, po to jau pa­brėž­ti­nai šne­ka su ang­liš­ku ak­cen­tu.
Dau­ge­lio Lie­tu­vos vai­kų kal­bo­je lie­tu­viš­kus prie­bal­sius jau pa­kei­tė ang­liš­ki sprogs­ta­mie­ji prie­bal­siai.
Dau­gu­ma Lie­tu­vos įmo­nių ren­ka­si ne lie­tu­viš­kus, bet ang­liš­kus pa­va­di­ni­mus. Ant Lie­tu­vo­je...

Pagrindinės perdegimo priežastys slypi darbo aplinkoje

2017 m. vasario 11 d.
Į Goog­le paieš­kos sis­te­mą įve­dus rak­ta­žo­dį „per­de­gi­mas“ pa­tei­kia­ma dau­giau ne­gu 500 tūks­tan­čių re­zul­ta­tų. Pa­sak Kel­mė­je, moks­li­nė­je pra­kti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je pa­skai­tą skai­čiu­sio Hi­gie­nos ins­ti­tu­to Ty­ri­mų sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to, Vil­niaus uni­ver­si­te­to dok­to­ran­to Arū­no Žie­de­lio, toks reiš­ki­nio po­pu­lia­ru­mas nė­ra ne­ti­kė­tas, ži­nant pro­fe­si­nio per­de­gi­mo pa­sek­mių sun­ku­mą ir įvai­ro­vę tiek dar­buo­to­jui, tiek vi­sai or­ga­ni­za­ci­jai.Slau­gos, me­di­ci­nos...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. vasario 11 d.
Lio­lių se­niū­ni­jos Kup­riš­kių kai­me su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis ,,Mer­ce­des Benz E220“, ku­rį vai­ra­vo ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 1,62 pro­mi­lės gir­tu­mas) 31 me­tų Ra­sei­nių ra­jo­no gy­ven­to­jas.
Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jo­je, Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus pa­tru­liai pa­tik­ri­ni­mui su­stab­dė au­to­mo­bi­lį „Su­zu­ki Si­de­kick“. Tik­rin­da­mi pa­teik­tus do­ku­men­tus pa­tru­liai pa­ju­to iš 55 me­tų vai­ruo­to­jo sklin­dan­tį al­ko­ho­lio kva­pą. To­je pa­čio­je...

Vaiko teisių skyriuje įdarbins budinčius specialistus

2017 m. vasario 11 d.
So­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos ak­ty­vų sa­vo gy­ve­ni­mą daž­niau­siai pra­de­da po dar­bo, kai yra ga­ran­tuo­ti, jog jų ap­lan­ky­ti neat­va­žiuos nei so­cia­li­nis dar­buo­to­jas, nei vai­ko tei­sių gy­nė­jas. Pa­si­bai­gęs dar­bo lai­kas. Nak­ti­mis ir va­ka­rais, kai ne­dir­ba tar­ny­bos, įvyks­ta dau­giau­sia vai­ko tei­sių pa­žei­di­mų. Vai­kus iš šei­mų tu­ri paim­ti po­li­ci­nin­kai. Ta­čiau dau­ge­lis jų nė ne­ži­no, kaip, pa­vyz­džiui, elg­tis su kū­di­kiu.Kel­mės ra­jo­ne, Vai­ko tei­sių sky­riu­je, ke­ti­na­ma įdar­bin­ti ke­tu­ris...

Geriausiam dailininkui aukso statulėlė

2017 m. vasario 11 d.
Pieš­tu­ko vir­tuo­zu va­di­na­mas kel­miš­kis dai­li­nin­kas And­rius Se­sels­kas ieš­ko jau­nų­jų pieš­tu­ko vir­tuo­zų vi­so­je Šiau­lių ap­skri­ty­je. Pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­jo lau­kia auk­si­nė ju­ve­ly­ro Vai­do Sap­ra­go­no su­kur­ta sta­tu­lė­lė ir pi­ni­gi­nis pri­zas.Šiuo me­tu ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je jau ži­no­mas jau­nas kel­miš­kis dai­li­nin­kas And­rius Se­sels­kas nu­spren­dė, jog rei­kia pa­kar­to­ti sa­vo jau­nys­tės is­to­ri­ją.
Gal­būt šian­dien pieš­tu­ko vir­tuo­zas ne­bū­tų tuo, kuo yra, jei ne...

Kultūros filosofė pasirinko gyvenimą kaime

2017 m. vasario 9 d.
Kul­tū­ros fi­lo­so­fi­jos spe­cia­ly­bę Kau­no tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­te bai­gu­si Ži­vi­lė Ter­lec­ky­tė ne­troš­ko įsi­tai­sy­ti did­mies­čių kon­to­ro­se. Grį­žo na­mo, į Kark­lė­nus Kel­mės ra­jo­ne. Nes gy­ven­ti kai­me ne­lai­ko nei komp­lek­su, nei mi­nu­su.Kra­žių se­niū­ni­ja. Ži­vi­lė Ter­lec­ky­tė šiuo me­tu čia dir­ba vy­riau­sią­ja spe­cia­lis­te. 24 me­tų mer­gi­nai ne­ma­žai at­sa­ko­my­bės. Reng­ti pa­žy­mas ir ki­to­kius do­ku­men­tus se­niū­ni­jos gy­ven­to­jams, ves­ti pir­mi­nę bu­hal­te­ri­ją, kon­sul­tuo­ti į se­niū­ni­ją iš­spręs­ti...

Ar seniūnams pritiks šerifo vaidmuo?

2017 m. vasario 7 d.
Įsi­tei­sė­jus nau­ja­jam Ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sui, se­niū­nai, se­niū­ni­jų vy­riau­sie­ji spe­cia­lis­tai ga­lės su­ra­šy­ti pro­to­ko­lus už ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mus, pa­tik­rin­ti se­niū­ni­jos gy­ven­to­jų gir­tu­mą, su­draus­min­ti pa­žei­dė­jus. Po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas tei­gia, jog se­niū­nai pri­va­lo sa­vo te­ri­to­ri­jo­je bū­ti še­ri­fai. Se­niū­nai ne­sup­ran­ta, ko­dėl jie tu­ri at­lik­ti ne tik ad­mi­nist­ra­ci­nį, bet dar ir po­li­ci­nin­ko dar­bą.Praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Kel­mės ra­jo­no se­niū­nų...

Kas teršia aplinką? Žmonės ar pastatai?

2017 m. vasario 4 d.
Pas­to­vią­ją mo­kes­čio da­lį tek­tų mo­kė­ti ir būs­tus tu­rin­tiems emig­ran­tams.Kel­mės ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­ti­no ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo ir tvar­ky­mo ta­ri­fus bei įkai­nius. Juos ap­skai­čia­vo UAB „Tech­no­lo­gi­niai spren­di­niai“. Ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­sta­tė šios įmo­nės di­rek­to­rius Eu­ge­ni­jus Rim­ke­vi­čius.
Pas­kai­čia­vi­mai pa­va­din­ti pir­muo­ju žings­niu į dvi­na­rę at­si­skai­ty­mo už at­lie­kų su­rin­ki­mą sis­te­mą, ka­dan­gi iša­na­li­zuo­ta ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo sis­te­ma ir įver­tin­tos...

Ar gimimas ir mirtis yra slapti duomenys?

2017 m. vasario 4 d.
Vy­res­nio am­žiaus skai­ty­to­jai sa­ko, jog šis sky­re­lis jiems bū­da­vo la­bai svar­bus. Su­ži­no­da­vo, kad Ana­pilin jau iš­ke­lia­vo jų pa­žįs­ta­mi ar bend­raam­žiai, vai­kys­tės drau­gai ar bu­vę bend­ra­dar­biai.
Jau­nes­nius skai­ty­to­jus do­min­da­vo ir nau­ja­gi­miai. Su­ži­no­da­vo, kas iš jų pa­žįs­ta­mų su­si­lau­kė at­ža­lų.
Ta­čiau skelb­ti apie žmo­gaus gi­mi­mą ar mir­tį be ar­ti­mų­jų su­ti­ki­mo drau­džia As­mens duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mas. Anks­čiau Met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ir se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai...

„101 VERS­LO IDĖ­JA“

2017 m. vasario 4 d.
No­rin­tiems pra­dė­ti sa­vo vers­lą! No­rin­tiems pa­pil­do­mai už­si­dirb­ti!
No­rin­tiems rea­li­zuo­ti sa­vo sva­jo­nes! No­rin­tiems kaž­ko grieb­tis čia ir da­bar!
Š. m. va­sa­rio 8 d. 14 val. kvie­čia­me vi­sus į ne­mo­ka­mą vers­lu­mo ska­ti­ni­mo ren­gi­nį Kel­mės kul­tū­ros cent­re.
Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.
Ren­gi­nio me­tu in­for­ma­ci­ją taip pat pa­teiks ir ŠTDB Kel­mės sky­riaus, Kel­mės TVIC,
ŠAV­MI Kel­mės po­sky­rio, VSDF...

In­for­ma­ci­ja

2017 m. vasario 4 d.
Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja in­for­muo­ja, kad pa­gal 2014–2020 m. Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų in­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mos 5 prio­ri­te­to „Ap­lin­ko­sau­ga, gam­tos iš­tek­lių dar­nus nau­do­ji­mas ir pri­si­tai­ky­mas prie kli­ma­to kai­tos“ 05.5.1-AP­VA-R-19 prie­mo­nės „Kraš­to­vaiz­džio ap­sau­ga“ re­mia­mą veik­lą „Kraš­to­vaiz­džio for­ma­vi­mas ir eko­lo­gi­nės būk­lės ge­ri­ni­mas gam­ti­nio kar­ka­so te­ri­to­ri­jo­se“ ren­gia­mas pro­jek­tas ,,Kel­mės dva­ro an­samb­lio par­ko...

Nuomos konkursas

2017 m. vasario 4 d.
1. Ob­jek­to nau­do­ji­mo pa­skir­tis – pra­mo­goms ir poil­siui or­ga­ni­zuo­ti, ma­ši­nų sto­vė­ji­mo aikš­te­lės pa­slau­goms vyk­dy­ti.
2. Ob­jek­to nuo­mos su­tar­ties truk­mė 5 (pen­keri) me­tai.
3. Pra­di­nis nuo­mpi­ni­gių dy­dis: 180,00 eu­rų per mė­ne­sį (be PVM).
4. Kon­kur­so lai­mė­to­jas sa­vo lė­šo­mis aikš­te­lės su lai­ki­nai­siais sta­ti­niais nuo­mos su­tar­tį tu­ri įre­gist­ruo­ti Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re, drau­di­mo bend­ro­vė­je ap­draus­ti sta­ti­nius ir Na­cio­na­li­nė­je že­mės...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas