(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Nevaikštantiems seneliams batų nepirks

2017 m. sausio 10 d.
Pa­gal 2009 me­tais pa­tvir­tin­tą minkš­to­jo in­ven­to­riaus sky­ri­mo tvar­ką Kel­mės ra­jo­no Lio­lių so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jams, žie­mi­nius pal­tus, ba­tus, pirš­ti­nes bu­vo pri­va­lo­ma pirk­ti ir ne­vaikš­tan­tiems glo­bo­ti­niams. Pa­ta­ly­nės, ku­ri jiems rei­ka­lin­ga iš­ti­są pa­rą, tu­rė­jo už­tek­ti pen­ke­riems me­tams.Kel­mės ra­jo­no Ta­ry­ba pa­nai­ki­no šią mo­ra­liai pa­se­nu­sią tvar­ką. Minkš­ta­sis in­ven­to­rius kiek­vie­nam glo­bo­ti­niui bus per­ka­mas pa­gal po­rei­kį. Me­tams ski­ria­ma iki 300 eu­rų...

Pi­lies bokš­to vė­lia­va – Šau­kė­nų gim­na­zi­jai

2017 m. sausio 7 d.
Gim­na­zi­ja ak­ty­viau­siai da­ly­va­vo na­cio­na­li­niuo­se Kraš­to ap­sau­gos bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jų or­ga­ni­zuo­ja­muo­se pi­lie­ti­nio ug­dy­mo kon­kur­suo­se, ypač ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ja su Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga.
Nuo 2006-ųjų me­tų kas­met Ge­di­mi­no pi­lies bokš­to vė­lia­va iš­kil­min­gai įtei­kia­ma mo­kyk­lai, pa­si­žy­min­čiai pi­lie­ti­niu ir tau­ti­niu mo­ki­nių ug­dy­mu.
Mo­kyk­lą iš­ren­ka Kraš­to ap­sau­gos ir Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Senjoro gyvenimas gali būti labai įdomus

2017 m. sausio 7 d.
Kel­miš­kė Ona Di­cha­vi­čie­nė 42 sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus ati­da­vė bib­lio­te­ki­nin­kės ir 10 me­tų apy­lin­kės pir­mi­nin­kės dar­bui. De­šimt­me­tį dar dir­bo bū­da­ma pen­si­nin­kė. Da­bar jau ke­lio­li­ka me­tų nau­do­ja­si už­tar­nau­to poil­sio pri­va­lu­mais. Sen­jo­rės gy­ve­ni­mu mo­te­ris ne­si­skun­džia. Sa­ko, jog jis ga­li bū­ti la­bai įdo­mus.Kai at­si­sa­kė dar­bo Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, Ona Di­cha­vi­čie­nė sa­ko šiek tiek bi­jo­ju­si, ar ne­prailgs die­nos, kaip adap­tuo­sis be įpras­tos kas­die­ni­nės...

SOS vaikai!

2017 m. sausio 7 d.
Praė­ju­sių me­tų pra­džio­je šei­mo­se bu­vo glo­bo­ja­mi tik 39 vai­kai. Ki­tiems rei­ka­lin­giems glo­bos be­li­ko ten­kin­tis vai­kų na­mų prie­globs­čiu. Me­tų pa­bai­go­je šei­mo­se bu­vo glo­bo­ja­mi jau 93 vai­kai. Juos glo­bo­ja 65 šei­mos. Glo­bo­ti sve­ti­mus vai­kus pa­si­ry­žu­sių šei­mų vis dar trūks­ta. So­cia­li­nių glo­bė­jų iš vi­so ne­pa­vyks­ta ras­ti. O so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se vis dar au­ga 244 vai­kai.Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Dan­guo­lė Tei­šers­kie­nė sa­ko, jog la­bai trūks­ta aiš­kios įsta­ty­mi­nės...

Pagalba Kelmės savanoriams ugniagesiams iš Olandijos

2017 m. sausio 7 d.
Ap­ran­gos siun­ta til­po ir at­ke­lia­vo kar­tu su Kel­mės spe­cia­lia­jai mo­kyk­lai skir­ta lab­da­ra iš Olan­di­jos. Har­den­berg mies­to ug­nia­ge­sys Luc Coen­ders su­bū­rė 5 sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių gru­pę, ku­ri ieš­ko ga­li­my­bių, kaip pri­si­dė­ti prie Kel­mės ra­jo­ne sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių at­kū­ri­mo ir ska­ti­ni­mo jais tap­ti.
Ži­no­da­mi, kad sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių veik­lai nė­ra ski­ria­ma pa­kan­ka­mo fi­nan­sa­vi­mo Luc Coen­ders su ko­le­go­mis su­rin­ko Olan­di­jo­je nau­do­tų ug­nia­ge­sio ap­sau­gi­nių ap­ran­gų...

Panaikinta administracinė komisija

2017 m. sausio 7 d.
Įsi­ga­lio­jus Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sui, ne­ten­ka ga­lios Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas, ku­ris nu­ma­tė Ad­mi­nist­ra­ci­nės ko­mi­si­jos for­ma­vi­mą bei jos veik­los or­ga­ni­za­vi­mą. Pa­keis­ta­me ko­dek­se ati­tin­ka­mos ko­mi­si­jos ne­lie­ka.
Už nu­si­žen­gi­mus pro­to­ko­lus ra­šys ir baus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Perleido dalininko teises

2017 m. sausio 7 d.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Startuoja pagalba į namus

2017 m. sausio 7 d.
Ko­man­doms nu­pirk­ti du au­to­mo­bi­liai „Volks­wa­gen Pas­sat“ ir „Cit­roen“. Ra­jo­no Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no In­teg­ra­lios pa­gal­bos as­mens na­muo­se pa­slau­gų or­ga­ni­za­vi­mo ir tei­ki­mo tvar­kos ap­ra­šą. Pa­gal­ba vie­nam as­me­niui ga­li bū­ti tei­kia­ma iki pus­penk­tos va­lan­dos per die­ną, pri­klau­so­mai nuo po­rei­kio. Už vie­ną va­lan­dą rei­kės su­mo­kė­ti 3 eu­rus ir 16 cen­tų.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Darželinukai bus maitinami pigiau

2017 m. sausio 7 d.
Anks­ty­vo­jo ug­dy­mo gru­pė­se, ku­rias lan­ko 1 – 3 me­tų vai­kai, mais­tui bus ski­ria­ma 1 eu­ras 71 cen­tas, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė­se – 2 eu­rai.
Pa­kei­ti­mų tiks­las – su­ma­žin­ti die­nos mai­ti­ni­mo nor­mos įkai­nį. Mat, įvyk­džius mais­to pro­duk­tų vie­šuo­sius pir­ki­mus, tie­kė­jai pa­siū­lė ma­žes­nes mais­to pro­duk­tų kai­nas ne­gu anks­tes­niuo­se pir­ki­muo­se. To­dėl skai­čiuo­jant die­nos mai­ti­ni­mo pi­ni­gi­nę ver­tę pa­gal su­da­ry­tą me­niu, pa­tvir­tin­tą Kel­mės vals­ty­bi­nės mais­to ir...

Įregistruoti naujagimiai

2017 m. sausio 7 d.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Žmogų ugdo tik profesionalusis menas

2017 m. sausio 7 d.
Prieš ke­le­tą me­tų iš mė­gė­jų teat­ro marš­ki­nių išau­gęs ir pro­fe­sio­na­liu ta­pęs Kel­mės ma­ža­sis teat­ras da­bar ži­no­mas ne tik Šiau­lių ap­skri­ty­je, bet ir to­li­mes­niuo­se Že­mai­ti­jos kam­pe­liuo­se, už­sie­ny­je.Prieš Ka­lė­das jo ak­to­riai ren­gė edu­ka­ci­nes pro­gra­mas, ku­rios pa­de­da pro­fe­sio­na­liam ko­lek­ty­vui už­dirb­ti lė­šų. Praė­ju­sie­ji me­tai lė­šų už­dir­bi­mo pra­sme teat­rui bu­vo sėk­min­gi. O ar sėk­min­gi kū­ry­bi­ne pra­sme? Apie tai kal­ba­mės su teat­ro va­do­vu Al­gi­man­tu AR­MO­NU:– Ar lė­šų už­si­dir­bi­nė­ji­mas...

Muziejuje lankėsi JAV ambasados kultūros atašė

2017 m. sausio 7 d.
Alt­hea Caw­ley-Murph­ree tei­gi­mu, am­ba­sa­da no­ri pa­dė­ti mu­zie­jui, nes tai vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je nors ir la­bai ne­di­de­lė, bet nuo­lat vei­kian­ti eks­po­zi­ci­ja apie Ame­ri­kos is­to­ri­ją.
Tar­pi­nin­kau­jant ata­šė Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus ek­po­zi­ci­ja apie in­dė­nus su­si­do­mė­jo Smith­so­nian mu­seum of the Ame­ri­can In­dian iš Wa­šing­to­no , ku­ris pra­džio­je pa­gei­da­vo iš­sa­miau su­si­pa­žin­ti su mu­zie­ju­je tu­ri­mais eks­po­na­tais ir vyk­do­ma edu­ka­ci­ne veik­la, o vė­liau ir...

POLICIJA IEŠKO ĮVYKIO LIUDYTOJŲ

2017 m. sausio 7 d.
Eis­mo įvy­kio me­tu ap­ga­din­tas au­to­mo­bi­lio VW PAS­SAT kai­rės pu­sės ga­li­nio vaiz­do veid­ro­dė­lis, ga­li­nės du­re­lės ir ga­li­nis spar­nas. Eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­kas su ne­nus­ta­ty­ta trans­por­to prie­mo­ne iš eis­mo įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no ir iki šiol ne­su­ras­tas.
Pra­šo­me ma­čiu­sius šį įvy­kį ar tu­rin­čius in­for­ma­ci­jos apie iš įvy­kio pa­si­ša­li­nu­sį as­me­nį pa­skam­bin­ti Tel­šių aps. VPK Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus pa­rei­gū­nams, vyk­dan­tiems eis­mo prie­žiū­rą...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. sausio 7 d.
Tą pa­čią nak­tį apie 3 va­lan­dą, Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jos Pa­vy­dų kai­me, na­muo­se ki­lu­sio konf­lik­to me­tu, ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 1,90 pro­mi­lės gir­tu­mas) vy­ras su­da­vė žmo­nai į vei­dą ir į gal­vą.
Sau­sio 1 die­ną, apie 16 va­lan­dą 37 mi­nu­tės, Kel­mė­je, Kra­žan­tės gat­vė­je, na­muo­se, 49 me­tų mo­te­ris ran­ko­mis api­brai­žė su­tuok­ti­niui pil­vo sri­tį.
Nak­tį į sau­sio ant­rą­ją Kel­mė­je, M. Va­lan­čiaus gat­vė­je, na­muo­se, 29 me­tų vy­ras suė­męs už kak­lo, spar­dė sa­vo su­gy­ven­ti­nę.
Sau­sio 3 die­ną, apie 20...

Varguolių maistui – vienas euras

2017 m. sausio 5 d.
Mai­ti­ni­mo pa­slau­gą ir to­liau teiks Sa­ma­rie­čių bend­ri­ja. Ši ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja pa­ti tu­rės iš­lai­ky­ti vi­rė­jų eta­tus. Pas­ta­ruo­ju me­tu nevisu eta­tu dir­ban­čioms vi­rė­joms at­ly­gi­ni­mus mo­kė­da­vo So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ras. Ta­čiau kont­ro­lie­rė pa­ste­bė­jo, jog tai nea­ti­tin­ka tei­sės ak­tų.
Lab­da­ros val­gyk­lo­je no­rin­tys val­gy­ti as­me­nys pri­va­lės at­neš­ti pra­šy­mus į So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių. Iš biu­dže­to jiems bus ski­ria­mos lė­šos mai­ti­ni­mui.
Kel­mės ra­jo­no...

Sa­vi­val­dy­bė­je – 228 eta­tai

2017 m. sausio 5 d.
Kai ku­rie Ta­ry­bos na­riai iš­reiš­kė nuo­mo­nę, jog eta­tų Sa­vi­val­dy­bė­je rei­kė­tų ma­žin­ti, nes ra­jo­ne ma­žė­ja gy­ven­to­jų. Jiems paaiš­kin­ta, jog Sa­vi­val­dy­bei pe­rė­mus at­lie­kų ad­mi­nist­ra­vi­mą, šiai funk­ci­jai at­lik­ti rei­kė­jo 4 pa­pil­do­mų eta­tų. Bend­ras eta­tų skai­čius Ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ne­di­din­tas.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Kelmiškė sulaukė 102 metų

2017 m. sausio 5 d.
Kel­mė­je gy­ve­nan­čiai Ju­zei Bart­kie­nei praė­ju­sių me­tų gruo­džio 31-ąją su­ka­ko 102 me­tai. „Esu gi­mu­si Uš­nė­nų kai­me, kur gy­ve­no Že­mai­tė ir Vi­šins­kis. Že­mai­tė bu­vo už­su­ku­si grįž­da­ma iš Ame­ri­kos, Vi­šins­kis re­tai at­va­žiuo­da­vo, jo bro­lis gy­ve­no Uš­nė­nuo­se“, – pa­sa­ko­ja nei ra­šy­ti, nei skai­ty­ti ne­mo­kan­ti il­gaam­žė.Mo­čiu­tė gu­li prie sie­nos pa­sta­ty­to­je lo­vo­je. Ša­lia lo­vos ant sta­le­lio pa­merk­ta bal­tų ro­žių puokš­tė – sū­nė­no do­va­na 102-ojo gim­ta­die­nio pro­ga. Pa­ma­čiu­si ne­pa­žįs­ta­mą žmo­gų iš lė­to...

Kelmės knygyno nepavyko uždaryti

2017 m. sausio 3 d.
Pas­ku­ti­nia­jam praė­ju­sių me­tų ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­džiui bu­vo pa­reng­tas spren­di­mas lik­vi­duo­ti nuo­sto­lin­gai dir­ban­čią Sa­vi­val­dy­bės įmo­nę Kel­mės kny­gy­ną. Kny­gy­no dar­buo­to­jos pra­šė ne­nai­kin­ti kny­gy­no, nes tu­rin­čios pla­ną, kaip dirb­ti pel­nin­gai. Dau­gu­ma Ta­ry­bos na­rių ne­pri­ta­rė kny­gy­no lik­vi­da­vi­mui.Nut­rauk­ti kny­gy­no veik­lą ke­tin­ta nuo sau­sio pir­mos die­nos, o lik­vi­da­vi­mo pro­ce­dū­rą baig­ti iki ge­gu­žės mė­ne­sio.
Šiuo me­tu mies­to cent­re įsi­kū­ręs kny­gy­nas...

Statiniai

2016 m. gruodžio 31 d.
Va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sta­ty­bos įsta­ty­mu, sta­ti­nių sa­vi­nin­kai, nau­do­to­jai pri­va­lo lai­ky­tis nor­ma­ty­vi­niuo­se do­ku­men­tuo­se nu­sta­ty­tų sta­ti­nio nau­do­ji­mo ir prie­žiū­ros rei­ka­la­vi­mų, kad bū­tų iš­lai­ky­tos sta­ti­nio (jo da­lių, in­ži­ne­ri­nių sis­te­mų) sa­vy­bės, ati­tin­kan­čios es­mi­nius sta­ti­nio rei­ka­la­vi­mus, šio ir ki­tų įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka or­ga­ni­zuo­ti ir (ar) at­lik­ti sta­ti­nio tech­ni­nę prie­žiū­rą.
Sta­ti­nio tech­ni­ne prie­žiū­ra rū­pi­na­si sta­ti­nio...

Iš įvykių suvestinės

2016 m. gruodžio 31 d.
Gruo­džio 26 die­ną, apie 9 va­lan­dą, iš na­mų Kel­mė­je, A. Mac­ke­vi­čiaus gat­vė­je, au­to­mo­bi­liu iš­vy­ko ir iki šiol ne­grįž­ta 51 me­tų vy­ras. Iš­vyk­da­mas vy­ras ar­ti­mie­siems sa­kė va­žiuo­jąs pas sū­nė­ną. Ta­čiau va­ka­re šei­ma ne­su­lau­kė jo grįž­tan­čio. Vė­lų va­ka­rą krei­pė­si į po­li­ci­ją. Ar­ti­mie­ji ir pa­rei­gū­nai ap­va­žia­vo vi­sas vie­tas kur ga­lė­tų bū­ti din­gu­sy­sis, ta­čiau nie­kur jo ne­ra­do. Paieš­ką ap­sun­ki­na tai, kad vy­ras ne­pa­siė­mė mo­bi­lio­jo te­le­fo­no, ku­ris pa­dė­tų nu­sta­ty­ti jo bu­vi­mo vie­tą.
Kaip tvir­ti­no...

Dienos populiariausi

Kruopių gyventoja tapo Lietuvos rekordininke

2017 m. sausio 10 d.
lankomiausias

Ruošiamasi gaivinti Petraičių tvenkinį

2017 m. sausio 10 d.
daugiausiai komentuotas