(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Kelmės rajone

Pi­lies bokš­to vė­lia­va – Šau­kė­nų gim­na­zi­jai

2017 m. sausio 7 d.
Gim­na­zi­ja ak­ty­viau­siai da­ly­va­vo na­cio­na­li­niuo­se Kraš­to ap­sau­gos bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jų or­ga­ni­zuo­ja­muo­se pi­lie­ti­nio ug­dy­mo kon­kur­suo­se, ypač ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ja su Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga.
Nuo 2006-ųjų me­tų kas­met Ge­di­mi­no pi­lies bokš­to vė­lia­va iš­kil­min­gai įtei­kia­ma mo­kyk­lai, pa­si­žy­min­čiai pi­lie­ti­niu ir tau­ti­niu mo­ki­nių ug­dy­mu.
Mo­kyk­lą iš­ren­ka Kraš­to ap­sau­gos ir Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Senjoro gyvenimas gali būti labai įdomus

2017 m. sausio 7 d.
Kel­miš­kė Ona Di­cha­vi­čie­nė 42 sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus ati­da­vė bib­lio­te­ki­nin­kės ir 10 me­tų apy­lin­kės pir­mi­nin­kės dar­bui. De­šimt­me­tį dar dir­bo bū­da­ma pen­si­nin­kė. Da­bar jau ke­lio­li­ka me­tų nau­do­ja­si už­tar­nau­to poil­sio pri­va­lu­mais. Sen­jo­rės gy­ve­ni­mu mo­te­ris ne­si­skun­džia. Sa­ko, jog jis ga­li bū­ti la­bai įdo­mus.Kai at­si­sa­kė dar­bo Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, Ona Di­cha­vi­čie­nė sa­ko šiek tiek bi­jo­ju­si, ar ne­prailgs die­nos, kaip adap­tuo­sis be įpras­tos kas­die­ni­nės...

SOS vaikai!

2017 m. sausio 7 d.
Praė­ju­sių me­tų pra­džio­je šei­mo­se bu­vo glo­bo­ja­mi tik 39 vai­kai. Ki­tiems rei­ka­lin­giems glo­bos be­li­ko ten­kin­tis vai­kų na­mų prie­globs­čiu. Me­tų pa­bai­go­je šei­mo­se bu­vo glo­bo­ja­mi jau 93 vai­kai. Juos glo­bo­ja 65 šei­mos. Glo­bo­ti sve­ti­mus vai­kus pa­si­ry­žu­sių šei­mų vis dar trūks­ta. So­cia­li­nių glo­bė­jų iš vi­so ne­pa­vyks­ta ras­ti. O so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se vis dar au­ga 244 vai­kai.Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Dan­guo­lė Tei­šers­kie­nė sa­ko, jog la­bai trūks­ta aiš­kios įsta­ty­mi­nės...

Pagalba Kelmės savanoriams ugniagesiams iš Olandijos

2017 m. sausio 7 d.
Ap­ran­gos siun­ta til­po ir at­ke­lia­vo kar­tu su Kel­mės spe­cia­lia­jai mo­kyk­lai skir­ta lab­da­ra iš Olan­di­jos. Har­den­berg mies­to ug­nia­ge­sys Luc Coen­ders su­bū­rė 5 sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių gru­pę, ku­ri ieš­ko ga­li­my­bių, kaip pri­si­dė­ti prie Kel­mės ra­jo­ne sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių at­kū­ri­mo ir ska­ti­ni­mo jais tap­ti.
Ži­no­da­mi, kad sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių veik­lai nė­ra ski­ria­ma pa­kan­ka­mo fi­nan­sa­vi­mo Luc Coen­ders su ko­le­go­mis su­rin­ko Olan­di­jo­je nau­do­tų ug­nia­ge­sio ap­sau­gi­nių ap­ran­gų...

Panaikinta administracinė komisija

2017 m. sausio 7 d.
Įsi­ga­lio­jus Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sui, ne­ten­ka ga­lios Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas, ku­ris nu­ma­tė Ad­mi­nist­ra­ci­nės ko­mi­si­jos for­ma­vi­mą bei jos veik­los or­ga­ni­za­vi­mą. Pa­keis­ta­me ko­dek­se ati­tin­ka­mos ko­mi­si­jos ne­lie­ka.
Už nu­si­žen­gi­mus pro­to­ko­lus ra­šys ir baus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Perleido dalininko teises

2017 m. sausio 7 d.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Startuoja pagalba į namus

2017 m. sausio 7 d.
Ko­man­doms nu­pirk­ti du au­to­mo­bi­liai „Volks­wa­gen Pas­sat“ ir „Cit­roen“. Ra­jo­no Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no In­teg­ra­lios pa­gal­bos as­mens na­muo­se pa­slau­gų or­ga­ni­za­vi­mo ir tei­ki­mo tvar­kos ap­ra­šą. Pa­gal­ba vie­nam as­me­niui ga­li bū­ti tei­kia­ma iki pus­penk­tos va­lan­dos per die­ną, pri­klau­so­mai nuo po­rei­kio. Už vie­ną va­lan­dą rei­kės su­mo­kė­ti 3 eu­rus ir 16 cen­tų.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Darželinukai bus maitinami pigiau

2017 m. sausio 7 d.
Anks­ty­vo­jo ug­dy­mo gru­pė­se, ku­rias lan­ko 1 – 3 me­tų vai­kai, mais­tui bus ski­ria­ma 1 eu­ras 71 cen­tas, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė­se – 2 eu­rai.
Pa­kei­ti­mų tiks­las – su­ma­žin­ti die­nos mai­ti­ni­mo nor­mos įkai­nį. Mat, įvyk­džius mais­to pro­duk­tų vie­šuo­sius pir­ki­mus, tie­kė­jai pa­siū­lė ma­žes­nes mais­to pro­duk­tų kai­nas ne­gu anks­tes­niuo­se pir­ki­muo­se. To­dėl skai­čiuo­jant die­nos mai­ti­ni­mo pi­ni­gi­nę ver­tę pa­gal su­da­ry­tą me­niu, pa­tvir­tin­tą Kel­mės vals­ty­bi­nės mais­to ir...

Įregistruoti naujagimiai

2017 m. sausio 7 d.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Žmogų ugdo tik profesionalusis menas

2017 m. sausio 7 d.
Prieš ke­le­tą me­tų iš mė­gė­jų teat­ro marš­ki­nių išau­gęs ir pro­fe­sio­na­liu ta­pęs Kel­mės ma­ža­sis teat­ras da­bar ži­no­mas ne tik Šiau­lių ap­skri­ty­je, bet ir to­li­mes­niuo­se Že­mai­ti­jos kam­pe­liuo­se, už­sie­ny­je.Prieš Ka­lė­das jo ak­to­riai ren­gė edu­ka­ci­nes pro­gra­mas, ku­rios pa­de­da pro­fe­sio­na­liam ko­lek­ty­vui už­dirb­ti lė­šų. Praė­ju­sie­ji me­tai lė­šų už­dir­bi­mo pra­sme teat­rui bu­vo sėk­min­gi. O ar sėk­min­gi kū­ry­bi­ne pra­sme? Apie tai kal­ba­mės su teat­ro va­do­vu Al­gi­man­tu AR­MO­NU:– Ar lė­šų už­si­dir­bi­nė­ji­mas...

Muziejuje lankėsi JAV ambasados kultūros atašė

2017 m. sausio 7 d.
Alt­hea Caw­ley-Murph­ree tei­gi­mu, am­ba­sa­da no­ri pa­dė­ti mu­zie­jui, nes tai vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je nors ir la­bai ne­di­de­lė, bet nuo­lat vei­kian­ti eks­po­zi­ci­ja apie Ame­ri­kos is­to­ri­ją.
Tar­pi­nin­kau­jant ata­šė Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus ek­po­zi­ci­ja apie in­dė­nus su­si­do­mė­jo Smith­so­nian mu­seum of the Ame­ri­can In­dian iš Wa­šing­to­no , ku­ris pra­džio­je pa­gei­da­vo iš­sa­miau su­si­pa­žin­ti su mu­zie­ju­je tu­ri­mais eks­po­na­tais ir vyk­do­ma edu­ka­ci­ne veik­la, o vė­liau ir...

POLICIJA IEŠKO ĮVYKIO LIUDYTOJŲ

2017 m. sausio 7 d.
Eis­mo įvy­kio me­tu ap­ga­din­tas au­to­mo­bi­lio VW PAS­SAT kai­rės pu­sės ga­li­nio vaiz­do veid­ro­dė­lis, ga­li­nės du­re­lės ir ga­li­nis spar­nas. Eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­kas su ne­nus­ta­ty­ta trans­por­to prie­mo­ne iš eis­mo įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no ir iki šiol ne­su­ras­tas.
Pra­šo­me ma­čiu­sius šį įvy­kį ar tu­rin­čius in­for­ma­ci­jos apie iš įvy­kio pa­si­ša­li­nu­sį as­me­nį pa­skam­bin­ti Tel­šių aps. VPK Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus pa­rei­gū­nams, vyk­dan­tiems eis­mo prie­žiū­rą...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. sausio 7 d.
Tą pa­čią nak­tį apie 3 va­lan­dą, Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jos Pa­vy­dų kai­me, na­muo­se ki­lu­sio konf­lik­to me­tu, ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 1,90 pro­mi­lės gir­tu­mas) vy­ras su­da­vė žmo­nai į vei­dą ir į gal­vą.
Sau­sio 1 die­ną, apie 16 va­lan­dą 37 mi­nu­tės, Kel­mė­je, Kra­žan­tės gat­vė­je, na­muo­se, 49 me­tų mo­te­ris ran­ko­mis api­brai­žė su­tuok­ti­niui pil­vo sri­tį.
Nak­tį į sau­sio ant­rą­ją Kel­mė­je, M. Va­lan­čiaus gat­vė­je, na­muo­se, 29 me­tų vy­ras suė­męs už kak­lo, spar­dė sa­vo su­gy­ven­ti­nę.
Sau­sio 3 die­ną, apie 20...

Varguolių maistui – vienas euras

2017 m. sausio 5 d.
Mai­ti­ni­mo pa­slau­gą ir to­liau teiks Sa­ma­rie­čių bend­ri­ja. Ši ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja pa­ti tu­rės iš­lai­ky­ti vi­rė­jų eta­tus. Pas­ta­ruo­ju me­tu nevisu eta­tu dir­ban­čioms vi­rė­joms at­ly­gi­ni­mus mo­kė­da­vo So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ras. Ta­čiau kont­ro­lie­rė pa­ste­bė­jo, jog tai nea­ti­tin­ka tei­sės ak­tų.
Lab­da­ros val­gyk­lo­je no­rin­tys val­gy­ti as­me­nys pri­va­lės at­neš­ti pra­šy­mus į So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių. Iš biu­dže­to jiems bus ski­ria­mos lė­šos mai­ti­ni­mui.
Kel­mės ra­jo­no...

Sa­vi­val­dy­bė­je – 228 eta­tai

2017 m. sausio 5 d.
Kai ku­rie Ta­ry­bos na­riai iš­reiš­kė nuo­mo­nę, jog eta­tų Sa­vi­val­dy­bė­je rei­kė­tų ma­žin­ti, nes ra­jo­ne ma­žė­ja gy­ven­to­jų. Jiems paaiš­kin­ta, jog Sa­vi­val­dy­bei pe­rė­mus at­lie­kų ad­mi­nist­ra­vi­mą, šiai funk­ci­jai at­lik­ti rei­kė­jo 4 pa­pil­do­mų eta­tų. Bend­ras eta­tų skai­čius Ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ne­di­din­tas.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Kelmiškė sulaukė 102 metų

2017 m. sausio 5 d.
Kel­mė­je gy­ve­nan­čiai Ju­zei Bart­kie­nei praė­ju­sių me­tų gruo­džio 31-ąją su­ka­ko 102 me­tai. „Esu gi­mu­si Uš­nė­nų kai­me, kur gy­ve­no Že­mai­tė ir Vi­šins­kis. Že­mai­tė bu­vo už­su­ku­si grįž­da­ma iš Ame­ri­kos, Vi­šins­kis re­tai at­va­žiuo­da­vo, jo bro­lis gy­ve­no Uš­nė­nuo­se“, – pa­sa­ko­ja nei ra­šy­ti, nei skai­ty­ti ne­mo­kan­ti il­gaam­žė.Mo­čiu­tė gu­li prie sie­nos pa­sta­ty­to­je lo­vo­je. Ša­lia lo­vos ant sta­le­lio pa­merk­ta bal­tų ro­žių puokš­tė – sū­nė­no do­va­na 102-ojo gim­ta­die­nio pro­ga. Pa­ma­čiu­si ne­pa­žįs­ta­mą žmo­gų iš lė­to...

Kelmės knygyno nepavyko uždaryti

2017 m. sausio 3 d.
Pas­ku­ti­nia­jam praė­ju­sių me­tų ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­džiui bu­vo pa­reng­tas spren­di­mas lik­vi­duo­ti nuo­sto­lin­gai dir­ban­čią Sa­vi­val­dy­bės įmo­nę Kel­mės kny­gy­ną. Kny­gy­no dar­buo­to­jos pra­šė ne­nai­kin­ti kny­gy­no, nes tu­rin­čios pla­ną, kaip dirb­ti pel­nin­gai. Dau­gu­ma Ta­ry­bos na­rių ne­pri­ta­rė kny­gy­no lik­vi­da­vi­mui.Nut­rauk­ti kny­gy­no veik­lą ke­tin­ta nuo sau­sio pir­mos die­nos, o lik­vi­da­vi­mo pro­ce­dū­rą baig­ti iki ge­gu­žės mė­ne­sio.
Šiuo me­tu mies­to cent­re įsi­kū­ręs kny­gy­nas...

Statiniai

2016 m. gruodžio 31 d.
Va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sta­ty­bos įsta­ty­mu, sta­ti­nių sa­vi­nin­kai, nau­do­to­jai pri­va­lo lai­ky­tis nor­ma­ty­vi­niuo­se do­ku­men­tuo­se nu­sta­ty­tų sta­ti­nio nau­do­ji­mo ir prie­žiū­ros rei­ka­la­vi­mų, kad bū­tų iš­lai­ky­tos sta­ti­nio (jo da­lių, in­ži­ne­ri­nių sis­te­mų) sa­vy­bės, ati­tin­kan­čios es­mi­nius sta­ti­nio rei­ka­la­vi­mus, šio ir ki­tų įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka or­ga­ni­zuo­ti ir (ar) at­lik­ti sta­ti­nio tech­ni­nę prie­žiū­rą.
Sta­ti­nio tech­ni­ne prie­žiū­ra rū­pi­na­si sta­ti­nio...

Iš įvykių suvestinės

2016 m. gruodžio 31 d.
Gruo­džio 26 die­ną, apie 9 va­lan­dą, iš na­mų Kel­mė­je, A. Mac­ke­vi­čiaus gat­vė­je, au­to­mo­bi­liu iš­vy­ko ir iki šiol ne­grįž­ta 51 me­tų vy­ras. Iš­vyk­da­mas vy­ras ar­ti­mie­siems sa­kė va­žiuo­jąs pas sū­nė­ną. Ta­čiau va­ka­re šei­ma ne­su­lau­kė jo grįž­tan­čio. Vė­lų va­ka­rą krei­pė­si į po­li­ci­ją. Ar­ti­mie­ji ir pa­rei­gū­nai ap­va­žia­vo vi­sas vie­tas kur ga­lė­tų bū­ti din­gu­sy­sis, ta­čiau nie­kur jo ne­ra­do. Paieš­ką ap­sun­ki­na tai, kad vy­ras ne­pa­siė­mė mo­bi­lio­jo te­le­fo­no, ku­ris pa­dė­tų nu­sta­ty­ti jo bu­vi­mo vie­tą.
Kaip tvir­ti­no...

Kad vaikai augtų laimingi...

2016 m. gruodžio 31 d.
Vi­si vai­kai tu­ri tei­sę užaug­ti sa­vo bio­lo­gi­nė­se šei­mo­se, de­ja, kar­tais nu­tin­ka taip, kad vai­kai yra ap­gy­ven­di­na­mi glo­bos įstai­go­se.
Kel­mės ra­jo­ne Vi­jur­kų vai­kų glo­bos na­mai yra vie­nin­te­lė įstai­ga, tei­kian­ti il­ga­lai­kę ir trum­pa­lai­kę glo­bą (rū­py­bą) be tė­vų glo­bos li­ku­siems vai­kams. Ten su­da­ry­tos ge­ros są­ly­gos gy­ven­ti, ta­čiau vai­kams rei­kia pa­sto­vu­mo, ku­rį ga­li su­teik­ti tik bio­lo­gi­nė šei­ma, o jei tai neį­ma­no­ma – glo­bė­jų ar įtė­vių šei­ma. Kiek­vie­nam vai­kui rei­kia šei­mos...

Dienos populiariausi

Įregistruoti naujagimiai

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Darželinukai bus maitinami pigiau

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />