(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Dvarą parduos, neįgaliuosius iškels (5)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Ba­lan­džio mė­ne­sį Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų Pag­ry­žu­vio pa­da­li­ny­je bu­vo ki­lęs su­ju­di­mas dėl dva­re įsi­kū­ru­sios įstai­gos išar­dy­mo. Apie 20 čia dir­ban­čių pa­gry­žu­viš­kių ir kel­miš­kių bai­mi­no­si dėl to, kad pra­ras dar­bą. Keis­tai at­ro­dė ir spren­di­mas glo­bos na­mų gy­ven­to­jus per­kel­ti į gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mus, ku­rie bus įkur­ti Kel­mė­je.Klau­si­mas svars­ty­tas ra­jo­no Ta­ry­bos ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Siū­ly­ta ra­jo­no va­do­vus siųs­ti į Sei­mą pa­ko­vo­ti, kad glo­bos na­mų pa­da­li­nys iš­lik­tų Pag­ry­žu­vy­je.De­ja...

Autobusai per Kuršėnų centrą išsprendė seną problemą (2)

2017 m. rugpjūčio 10 d.
„Šiau­lių kraš­to“ Kur­šė­nų re­dak­ci­jai kur­šė­niš­kiai džiau­gė­si, kad pa­ga­liau au­to­bu­sai į Šiau­lius ir iš Šiau­lių nuo rugp­jū­čio 1 die­nos va­žiuo­ja per Kur­šė­nų cent­rą, Vy­tau­to gat­vę. Dau­gy­bę de­šimt­me­čių šio marš­ru­to au­to­bu­sai siek­da­vo tik mies­to pa­kraš­ty­je esan­čią au­to­bu­sų sto­tį. „Kur­šė­nuo­se po­ka­ris bai­gė­si tik šie­met, rugp­jū­čio 1-ąją“, – iro­ni­za­vo kur­šė­niš­kiai.„Ne­ži­nom, kaip ir be­si­džiaug­ti, tiek me­tų plum­pi­nom pės­čio­mis per vi­są mies­tą iki au­to­bu­sų sto­ties. Pa­si­ro­do, vis­kas la­bai leng­vai pa­da­ro­ma, kai no­ri. Į...

Rajoninių kelių pakelių šienauti neskuba

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Jei se­niū­ni­jos sa­vo vi­daus ke­lių pa­ke­les šie­met jau nu­šie­na­vo ir po du kar­tus, ra­jo­ni­nių ke­lių pa­ke­lės dar tik lau­kia ei­lės. Įvai­rių rū­šių, aukš­čio žo­ly­nai ir pikt­žo­ly­nai ve­ši vi­su gra­žu­mu.
Vals­ty­bi­nės įmo­nės „Šiau­lių re­gio­no ke­liai“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ke­lių prie­žiū­rai Vy­tau­tas Ma­čiu­lis tei­gė, jog „pa­gal kny­gas“ sa­vo pa­val­du­mo ra­jo­ni­nių ke­lių pa­ke­les tu­ri nu­šie­nau­ti iki rug­sė­jo 15 die­nos.
„Gal kiek anks­čiau pra­dė­si­me. Šie­nau­ti to­kios ka­te­go­ri­jos ke­lių pa­ke­les pri­va­lo­me...

Dirvonėnų žmones senieji amatai subūrė septynioliktą kartą (6)

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių ra­jo­no Dir­vo­nė­nų kai­mo žmo­nės rin­ko­si į tra­di­ci­nę, jau sep­ty­nio­lik­tus me­tus iš ei­lės ren­gia­mą kai­mo Se­nų­jų ama­tų šven­tę. Prie Ne­lin­dos eže­ro Dir­vo­nė­nų kai­mo žmo­nės – ir čia gy­ve­nan­tys ir tik su­grįž­tan­tys į gim­ti­nę, rin­ko­si ir pa­si­mo­ky­ti se­nų­jų ama­tų meist­rys­tės, ir pa­dai­nuo­ti bei pa­ra­gau­ti gar­džio­sios me­džio­to­jų šiur­pos.Sa­vai­tę iki di­džio­sios kai­mo šven­tės jau­ni­mas iš Dir­vo­nė­nų, ki­tų Šiau­lių ra­jo­no vie­tų, net ir ki­tų ra­jo­nų sto­vyk­la­vo Pae­že­rių dva­re jau pen­kio­lik­tą kar­tą ren­gia­mo­je...

Verslas Norvegijoje – parama tautiečiams

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Šiau­lių ra­jo­ne, Ge­gu­žių kai­me, gy­ve­nan­tis Žyd­rū­nas Šar­laus­kas prieš de­šimt­me­tį po­li­ci­nin­ko uni­for­mą iš­kei­tė į emig­ra­ci­ją. Ta­čiau su­kū­ręs vers­lą ir 70 dar­bo vie­tų sa­vo kraš­tie­čiams Nor­ve­gi­jo­je, grį­žo. Gy­ve­na Lie­tu­vo­je, kar­tais nu­vyk­da­mas į Nor­ve­gi­ją pa­žiū­rė­ti, kaip se­ka­si jo dar­buo­to­jams. Lie­tu­vo­je mo­ko­si ir Žyd­rū­no vai­kai.Pa­ra­šy­ti apie bu­vu­sį Šau­kė­nų apy­lin­kės ins­pek­to­rių, da­bar su­tei­kian­tį dar­bo ne vie­nam kraš­tie­čiui ir re­mian­tį spor­tą, pa­skam­bi­nę į re­dak­ci­ją pra­šė šau­kė­niš­kiai.
Žyd­rū­nas...

Verbūnuose šventė Onines (4)

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Po šven­tų Mi­šių, vy­ku­sių prie Ver­bū­nų kop­ly­tė­lės, kul­tū­ros įstai­gos sa­lė­je kon­cer­ta­vo ŠRSKC ko­lek­ty­vai: Ku­žių sa­lės Kris­ti­nos ir Vi­ta­li­jos vo­ka­li­nis due­tas (vad. Kris­ti­na Lu­čins­kai­tė), Ža­rė­nų sa­lės mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis (vad. Al­fon­sas Gied­ra) ir hu­mo­ro gru­pė „Epi­de­mi­ja“ (vad. Si­gu­tė But­vi­die­nė), Ver­bū­nų fi­lia­lo so­lis­tas Do­mi­ny­kas Jo­ku­baus­kas. Kon­cer­tą ve­dė Ona Ba­ra­naus­kie­nė.
Po kon­cer­to Ra­sa Jur­gai­tie­nė ir Man­tas Dzin­dza­lie­ta pa­kvie­tė į mo­kyk­los sta­dio­ną, kur vy­ko...

Pilkalnio piliakalnio pėdsakais

2017 m. liepos 27 d.
Į piet­ry­čius nuo Pil­kal­nio link Ku­be­lių bu­vo Pil­kal­nio pi­lia­kal­nis, ku­ris 1927–1928 me­tais bu­vo su­nai­kin­tas. 1950–1991 me­tais kai­mas pri­klau­sė Rin­gu­vos ta­ry­bi­niam ūkiui.
Pil­kal­nio pi­lia­kal­nis bu­vo įreng­tas apie 50 m skers­mens at­ski­ro­je ap­va­lio­je kal­vo­je, iš šiau­rės juo­sia­mo­je pel­kių, iš šiau­rės va­ka­rų – kiek to­liau te­kė­ju­sio Ta­vo­ru­pio upe­lio. 1972 m. pi­lia­kal­nio žval­go­muo­sius ar­cheo­lo­gi­nius ty­ri­mus at­li­ko Moks­li­nės me­to­di­nės kul­tū­ros pa­mink­lų ap­sau­gos...

„Atvyk, pamilk, pasilik...Kurtuvėnuose“ (25)

2017 m. liepos 25 d.
Sa­vait­ga­lį Kur­tu­vė­nuo­se su­reng­tas XVII res­pub­li­ki­nis teat­rų fes­ti­va­lis „At­vyk, pa­milk, pa­si­lik... Kur­tu­vė­nuo­se“, ku­rio nu­ga­lė­to­ju ta­po Jur­bar­ko kul­tū­ros cent­ro Kons­tan­ti­no Glins­kio teat­ras.Di­džiau­sio­je, svar­biau­sio­je Kur­tu­vė­nų me­tų šven­tė­je bu­vo vai­di­na­mi spek­tak­liai, vy­ko kon­cer­tai, ug­nies ir švie­sos šou, pa­ro­dos, šo­kiai, su­si­ti­ki­mai, teat­ra­liš­ko­sios nak­ties ren­gi­niai, šv. Jo­kū­bo at­lai­dai.
Kur­tu­vė­nuo­se sa­vait­ga­lį vy­ku­si šven­tė pra­dė­ta teat­ra­li­zuo­tu...

Šeimos turiningai leido laisvalaikį

2017 m. liepos 20 d.
Vai­kai ir suau­gu­sie­ji da­ly­va­vo šaš­kių tur­ny­re, mė­tė strė­ly­tes į tai­ki­nį, da­ly­va­vo pie­ši­nių kon­kur­se. Jiems me­da­lius ir pri­zus įtei­kė Šiau­lių ra­jo­no bend­ruo­me­ni­nių šei­mos na­mų koor­di­na­to­rė Sand­ra Ged­vi­lai­tė ir vai­kų prie­žiū­ros užim­tu­mo spe­cia­lis­tė Dai­va Jo­nai­tie­nė.
Šiau­lių ra­jo­no bend­ruo­me­ni­nių šei­mos na­mų ko­lek­ty­vas dė­ko­ja vi­siems šven­tės da­ly­viams, Šiau­lių ra­jo­no Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos Kur­šė­nų spor­to klu­bo „Atgaiva” pir­mi­nin­kei Ely­tei Ado­mai­tie­nei ir ko­lek­ty­vui už ge­rą nuo­tai­ką, sma­gias...

Gruzdžių gimnazijos abiturientams įteikti brandos atestatai (1)

2017 m. liepos 19 d.
Kaip ir kas­met gim­na­zi­jos di­rek­to­rius įtei­kia "Me­tų abi­tu­rien­tų" no­mi­na­ci­ją ir pi­ni­gi­nę pre­mi­ją ge­riau­siam abi­tu­rien­tui. Šie­met me­tų abi­tu­rien­tė­mis pri­pa­žin­tos Mo­ni­ka Kund­ro­tai­tė ir Al­gi­man­ta Kund­ro­tai­tė.
Šios abi­tu­rien­tės ne tik la­bai sėk­min­gai iš­lai­kė bran­dos eg­za­mi­nus (Mo­ni­ka ga­vo net du šim­to ba­lų įver­ti­ni­mus), bet ir ak­ty­viai da­ly­vau­da­vo įvai­riuo­se kon­kur­suo­se, olim­pia­do­se.
Juo­zas VA­SI­LIAUS­KAS,Gruz­džių gim­na­zi­jos di­rek­to­rius

Vokiečių kareivio kapą kuršėniškis mena beveik 70 metų (4)

2017 m. liepos 18 d.
Kur­šė­niš­kį Ka­zi­mie­rą Pa­kal­niš­kį į „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ją at­ve­dė laik­raš­čio straips­niai apie pa­sta­ruo­ju me­tu Šiau­lių ra­jo­ne ras­tus ir at­ka­sa­mus vo­kie­čių ka­rei­vių pa­lai­do­ji­mus. Kur­šė­niš­kis nu­ta­rė at­skleis­ti apie 70 me­tų sau­go­mą at­mi­ni­mą – vo­kie­čių ka­rei­vio ka­pas bu­vo su­pil­tas ir da­bar­ti­nė­je T. Til­vy­čio gat­vė­je, prie­šais da­bar­ti­nį Kur­šė­nų tur­gų. Jau­ną ka­rei­vį lai­do­jo kur­šė­niš­kiai.Ka­zi­mie­ras su jau­nes­niuo­ju bro­liu Ju­li­jo­nu tuoj po ka­ro, maž­daug nuo 1945 iki 1947 me­tų mo­kė­si Kur­šė­nų gim­na­zi­jo­je...

Kuršėniškiai – paminklo Vytautui Didžiajam atidengimo iškilmėse (2)

2017 m. liepos 18 d.
Čia pa­sta­ty­tas pa­mink­las Vy­tau­tui Di­džia­jam, skir­tas Že­mai­ti­jos krikš­to 600 me­tų su­kak­čiai. Jo ini­cia­to­rius, fi­nan­suo­to­jas – ūki­nin­kas, trem­ti­nys Vy­tau­tas Kond­ra­tas, idė­ją įgy­ven­di­nęs nuo­sa­vo­je že­mė­je. Skulp­tū­ros au­to­rius – dai­li­nin­kas, Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tas An­ta­nas Kmie­liaus­kas.
Į pa­mink­lo pa­šven­ti­ni­mo iš­kil­mes at­vy­ko žmo­nės ir ko­lek­ty­vai iš vi­sos Lie­tu­vos. Da­ly­vius ir Vy­tau­tą Kond­ra­tą pa­svei­ki­no pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Landsber­gis...

Politikos mokslų studentas ragina netylėti

2017 m. liepos 13 d.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to stu­den­tas kur­šė­niš­kis Ka­ro­lis Rė­vu­tas, at­vy­kęs į Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę tar­tis dėl pra­kti­kos, pa­te­ko į Ta­ry­bos po­sė­dį. Po­sė­džio me­tu stu­den­tas pa­reiš­kė nuo­mo­nę dėl vie­šo­jo trans­por­to ir su­lau­kė po­li­ti­kų reak­ci­jos.„Rei­kia ro­dy­ti dau­giau ini­cia­ty­vos, kal­bė­ti apie pro­ble­mas“, – įsi­ti­ki­nęs bū­si­ma­sis po­li­ti­kas.
ais­te.– Ko­dėl nu­spren­dei pa­si­sa­ky­ti Ta­ry­bos po­sė­dy­je?– Ja­me bu­vo spren­džia­mas...

Gyventojų problema – lauko tualetai, valdžios – pinigai (3)

2017 m. liepos 11 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kę­si Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai klau­sė­si ra­jo­no gy­ven­to­jų prie­kaiš­tų dėl to, kad me­tų me­tais yra mai­ti­na­mi pa­ža­dais tu­rė­ti cent­ra­li­zuo­tą van­dens tie­ki­mą ir nuo­te­kų tink­lus. Žmo­nių pro­ble­mos – lau­ko tua­le­tai XXI am­žiu­je, ter­šia­ma gam­ta, val­džios – per ma­žai pi­ni­gų.Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos de­le­ga­ci­ja – vi­ce­mi­nist­ras Min­dau­gas Gu­das, Van­de­nų po­li­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas...

Ikimokyklinukus ketinama įkurdinti moduliniame pastate

2017 m. liepos 4 d.
Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­ba pri­ta­rė, kad Aukš­tel­kės mo­kyk­lo­je, ku­ri ta­po mo­kyk­la-dau­gia­funk­ciu cent­ru, bus įsteig­ta nau­ja iki­mo­kyk­li­nu­kų gru­pė. Ka­dan­gi vie­tos mo­kyk­los pa­sta­te neuž­ten­ka, nau­jai gru­pei ke­ti­na­ma įreng­ti pa­tal­pas mo­du­li­nia­me prie­sta­te. Tam rei­kia ir pa­pil­do­mų pi­ni­gų.Mo­kyk­la pa­pra­šė Ta­ry­bos įsteig­ti nau­ją iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę, nes ei­lė­je į iki­mo­kyk­li­nio-prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes įre­gist­ruo­tas 21 vai­kas, iš ku­rių 13 jau no­rė­tų pra­dė­ti lan­ky­ti...

Brangsta maršrutas tarp Šiaulių ir Kuršėnų (5)

2017 m. birželio 29 d.
Ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me Šiau­lių ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai pa­bran­gi­no gy­ven­to­jams su­si­sie­ki­mą tarp Kur­šė­nų ir Šiau­lių. Taip pra­šę ve­žė­jai, atė­ję į ra­jo­no rin­ką net ir iš Lat­vi­jos, pa­siū­lę ma­žas ve­ži­mo kai­nas ir iš­stū­mę iš jos vie­ti­nius ve­žė­jus. Da­bar Sa­vi­val­dy­bė len­da į gy­ven­to­jų ki­še­nę.Kol po­li­ti­kai gin­či­jo­si, kas efek­tin­giau pa­sa­kys, ko­dėl rei­kia ar ne di­din­ti au­to­bu­sų bi­lie­tų kai­nas, kur­šė­niš­kis stu­den­tas pa­sa­kė es­mę: ne dėl žmo­nių ge­ro­vės dir­ba val­džia.Nuo rugp­jū­čio 1 die­nos...

Žarėnų parapija jubiliejų minėjo atnaujintoje bažnyčioje

2017 m. birželio 29 d.
Šeš­ta­die­nį Ža­rė­nuo­se (Šiau­lių raj.) mi­nė­ta 230 me­tų pa­ra­pi­jos su­kak­tis ir kraš­tie­čių su­si­ti­ki­mas „Po tė­viš­kės dan­gum“, su­ta­pęs su Jo­ni­nė­mis.Re­mian­tis ar­chy­vi­niais šal­ti­niais, mi­ni­mi 1780-ie­ji baž­ny­čios sta­ty­mo me­tai, baž­ny­čia pa­šven­tin­ta 1787 me­tais. Ju­bi­lie­jų mal­dos na­mai rė­mė­jų, ti­kin­čių­jų lė­šo­mis ir rū­pes­čiu pa­si­ti­ko at­nau­jin­tu vi­du­mi.
Šeš­ta­die­nį Ža­rė­nuo­se nuo vi­du­die­nio iki vi­dur­nak­čio vy­ko šven­ti­niai ren­gi­niai. Svar­biau­sias ak­cen­tas – Ža­rė­nų pa­ra­pi­jos 230 me­tų ju­bi­lie­jus –...

Žolę Kuršėnų centre augino iki „Šiaulių krašto“ skambučio (3)

2017 m. birželio 29 d.
Į re­dak­ci­ją atė­ju­si kur­šė­nie­tė Eu­ge­ni­ja pa­sa­ko­jo nie­kaip ne­prip­ra­šan­ti Kur­šė­nų se­niū­ni­jos pa­si­rū­pin­ti, kad bū­tų nu­šie­nau­tas ša­lia jos na­mų esan­tis vals­ty­bi­nės že­mės skly­pas. Žo­lės mies­to cent­re ke­ro­ja nuo pa­va­sa­rio, bet se­niū­ni­ja po­rą mė­ne­sių ne­pai­sė gy­ven­to­jų pra­šy­mo, kol ne­pa­dė­jo „Šiau­lių kraš­tas“.Dvie­jų bu­tų na­me Vil­niaus gat­vė­je 6, šei­mi­nin­kai tu­ri ir skly­pe­lį že­mės, ku­ris drie­kia­si link Ven­tos upės. Po­nia Eu­ge­ni­ja ly­di mus pa­ro­dy­ti ap­leis­to vals­ty­bi­nės že­mės plo­to vaiz­din­go­je Ven­tos...

Surengta Vokietijos vaikų piešinių paroda

2017 m. birželio 27 d.
19 skir­tin­gos te­ma­ti­kos ir tech­ni­kos dar­be­lių at­ve­žė ge­ra­da­ris Zigf­ri­das Lo­ga­lis. Sve­čias pa­si­rū­pi­no dar­be­lių įrė­mi­ni­mu. Kar­tu pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi ir Bend­ruo­me­ni­nių šei­mos na­mų dar­bai.
Už kur­šė­nie­čiams ir mies­to sve­čiams su­teik­tą ga­li­my­bę pa­si­gro­žė­ti vai­kų pie­ši­niais Z. Lo­ga­liui dė­ko­jo Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ing­ri­da Ven­ciu­vie­nė. To­kia pa­ro­da su­reng­ta pir­mą kar­tą. 2007 me­tų pa­bai­go­je bu­vo iš­leis­tas 2008-ųjų...

Dviračių žygį skyrėme Piliakalnių metams

2017 m. birželio 22 d.
Lie­tu­vo­je bu­vo ren­ka­mas gra­žiau­sias, mėgs­ta­miau­sias pi­lia­kal­nis. Juo ta­po Ker­na­vės pi­lia­kal­nių komp­lek­sas.
Kur­šė­nų Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­ka Pi­lia­kal­nių me­tams sky­rė dvi­ra­čių žy­gį į Ro­mu­čių ir Rek­čių pi­lia­kal­nius. Šio­je pra­smin­go­je ak­ci­jo­je da­ly­va­vo bib­lio­te­kos skai­ty­to­jai ir dar­buo­to­jos, Kur­šė­nų Per­kū­no drau­go­vės skau­tai, Ro­mu­čių bib­lio­te­ki­nin­kė Ja­ni­na But­no­rie­nė, Ro­mu­čių bib­lio­te­kos sa­va­no­riai.
Pa­si­ga­mi­nę ženk­liu­kus su nau­ja...

Dienos populiariausi

Ūkininkai spėja ir darbus nudirbti, ir sodybą gražinti

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Dvarą parduos, neįgaliuosius iškels (5)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas