(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Europos diena Kuršėnuose

2017 m. gegužės 16 d.
Kur­šė­nuo­se šie­met mi­nė­tos net ke­lios svar­bios vi­sai Eu­ro­pos bend­ri­jai da­tos. Mi­nė­ta ne tik 1950 me­tais ge­gu­žės 9-ąją pa­skelb­ta dek­la­ra­ci­ja, su­tei­ku­si po­stū­mį Eu­ro­pos vie­ni­ji­mui­si. Šie­met Eu­ro­pos Są­jun­gos bend­ri­ja mi­ni Ro­mos su­tar­ties, ku­ria bu­vo įsteig­ta Eu­ro­pos Eko­no­mi­nė bend­ri­ja, Erasmus+ pro­gra­mos 30-me­tis bei Lie­tu­vos na­rys­tės Šen­ge­no erd­vė­je 10-me­tis.
Mi­nint Ro­mos su­tar­ties 60-me­tį Ven­tos upės sa­lo­je bu­vo suor­ga­ni­zuo­tas ko­man­di­nis...

Kuršėnuose viešėjo „Pietinia kronikų“ autorius iš Šiaulių

2017 m. gegužės 11 d.
Kny­ga „Pie­ti­nia kro­ni­kas“ skir­ta au­to­riaus gim­ta­jam Šiau­lių mies­tui, konk­re­čiau – pie­ti­niam jo ra­jo­nui. „Pie­ti­nia kro­ni­kas“ – vie­no vai­ki­no is­to­ri­ja iš­kart po ne­prik­lau­so­my­bės. „Ko­žos“ ir tre­nin­gai, mei­lė ir pi­ni­gai, lau­ki­nis ka­pi­ta­liz­mas ir reg­bis. Juo­kas pro ašaras... I vis­kas – ori­gi­nals“. Taip pri­sta­to­ma ši šiau­lie­tiš­ka kal­ba pa­ra­šy­ta kny­ga, au­to­riui at­ne­šu­si Jur­gos Iva­naus­kai­tės var­do pre­mi­ją.
Ri­man­tui Kmi­tai 2000 m. įteik­ta Z. Gė­lės...

Neleido surengti zonos varžybų

2017 m. gegužės 9 d.
Jur­bar­ke su­reng­ta­me krep­ši­nio tur­ny­re Šiau­lių ra­jo­no at­sto­vai nu­ga­lė­jo vi­sus var­žo­vus ir įgi­jo tei­sę da­ly­vau­ti ge­gu­žės pa­bai­go­je Pa­lan­go­je vyk­sian­čio­se fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se.
Tink­li­nio tur­ny­re tei­sę rung­ty­niau­ti fi­na­le iš­ko­vo­jo klai­pė­die­čiai, fut­bo­lo – rad­vi­liš­kie­čiai.
Tei­kiant pa­raiš­kas da­ly­vau­ti „Žal­gi­ria­do­je“, Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­la pa­gei­da­vo, kad kai ku­rių spor­to ša­kų zo­nos var­žy­bos bū­tų su­reng­tos Šiau­lių ra­jo­ne. Dėl šiuo­lai­kiš­kų spor­to ba­zių ra­jo­ne sto­kos...

Gruzdžiuose minėta Nacionalinė bibliotekų savaitė

2017 m. gegužės 9 d.
Ma­žie­ji skai­ty­to­jai bu­vo pa­kvies­ti į po­pie­tę „Pa­sa­ką skai­to mo­čiu­tė“, ku­rio­je lie­tu­vių liau­dies pa­sa­kas pir­mo­kams skai­tė Au­gu­tė Ši­mai­tie­nė ir Zi­ta Ka­lin­čin­kie­nė.
Dar vie­nas sa­vai­tės ren­gi­nys – dis­ku­si­ja „Bib­lio­te­ką ku­ria­me kar­tu“, jo­je da­ly­va­vo bib­lio­te­ki­nin­kai, pe­da­go­gai. Sie­kiant iša­na­li­zuo­ti skai­ty­to­jų nau­do­ji­mo­si bib­lio­te­ka įpro­čius ir po­rei­kius, įver­tin­ti bib­lio­te­kos tei­kia­mų pa­slau­gų priei­na­mu­mą, pa­kan­ka­mu­mą ir ati­ti­ki­mą skai­ty­to­jų...

Apdovanoti vaikų literatūros konkurso laureatai

2017 m. gegužės 4 d.
Pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­ja pri­pa­žin­ta Rū­ta Mont­vi­lai­tė už pa­sa­kų kny­gą „Sep­ty­ni paukš­čių įsta­ty­mai“, ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­jas – Ai­das Ju­ra­šius už pa­sa­ką-apy­sa­ką „Py­pas ir jo nu­ti­ki­mai“, o tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­ja – Ži­vi­lė Mie­žy­tė už iliust­ruo­tą apy­sa­ką „Is­to­ri­ja apie Vil­niaus at­si­ra­di­mą“. Pi­ni­gi­nė pre­mi­ja taip pat įteik­ta de­biu­tan­tei Ele­nai Lau­ni­ko­ny­tei už pa­sa­ką „Pe­lė­nas, Var­nė­nas ir Bo­bo“ ir gra­žiau­siai iliust­ruo­tos pa­veiks­lė­lių kny­gos apie Jo­ną Ba­sa­na­vi­čių...

Interesas – vaikų fizinis aktyvumas

2017 m. gegužės 4 d.
Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai iš vi­so re­gio­no ak­cen­ta­vo, kad pe­da­go­gus tu­ri vie­ny­ti ir bend­ras in­te­re­sas – vai­kų fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ug­dy­mas.
Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viams pa­ro­do­mą­ją mankš­tą su te­ra­pi­niais ka­muo­liais at­li­ko lop­še­lio-dar­že­lio „Eg­lu­tė“ ug­dy­ti­niai at­lik­da­mi mankš­tą su te­ra­pi­niais ka­muo­liais, o da­ly­viams pa­do­va­no­ti an­tist­re­si­niai ka­muo­liu­kai.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to Svei­ka­ti­ni­mo, hi­po­te­ra­pi­jos ir svei­ka­tos cent­ro...

Raginama gelbėti paveldo pastatą

2017 m. gegužės 2 d.
Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas re­dak­ci­jai per­siun­tė žur­na­lis­to Do­mi­jo­no Šniu­ko laiš­ką šiau­lie­čiams par­la­men­ta­rams. Laiš­ke at­krei­pia­mas dė­me­sys į iš­ki­lu­sią grės­mę pa­vel­do pa­sta­tui Gruz­džiuo­se.Krei­piuo­si į Jus, iš­ki­lius Lie­tu­vos po­li­ti­kus, kul­tū­ros ir pa­vel­do puo­se­lė­to­jus, dėl iš­ki­lu­sios grės­mės pa­vel­do pa­sta­tui Gruz­džiuo­se. Krei­piuo­si ir to­dėl, kad Jū­sų at­sto­vau­ja­ma par­ti­ja rin­ki­mų pro­gra­mo­je dek­la­ra­vo di­de­lį dė­me­sį Lie­tu­vos pe­ri­fe­ri­jai.
Gruz­džiai nė­ra la­bai...

Knygų pristatymo konkursas Kuršėnuose

2017 m. balandžio 27 d.
Praė­ju­sį pen­ta­die­nį Kur­šė­nų Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riu­je įvy­ko at­ran­ki­nis šio kon­kur­so eta­pas, skir­tas 17-ajai Na­cio­na­li­nei Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tei. At­ran­ki­nia­me tu­re pri­si­sta­tė tri­jų am­žiaus ka­te­go­ri­jų moks­lei­viai: ket­vir­to­kė Li­vi­ja Sta­pon­ku­tė iš Kur­šė­nų Sta­sio Ang­lic­kio mo­kyk­los, sep­tin­to­kai Ema Sto­ny­tė ir Ug­nius Trik­šis iš Dau­gė­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los bei Kur­šė­nų vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niai. Mo­ki­niai iš­ra­din­gai pri­sta­tė kny­gas teat­ra­li­zuo­tais...

Pažintinis seminaras teatre jaunimui

2017 m. balandžio 27 d.
Pro­jek­to da­ly­viai vy­ko į se­mi­na­rą Vals­ty­bi­nia­me Šiau­lių dra­mos teat­re (VŠDT), kur pa­si­ti­ko, įdo­miai pa­sa­ko­jo apie teat­rą jo di­rek­to­rius Au­ri­mas Žvi­nys ir pro­jek­tų va­dy­bi­nin­kė Mar­ga­ri­ta And­ron­čen­ko, nors teat­ras šiuo me­tu re­mon­tuo­ja­mas ir gy­ve­na, anot jų, „tarp sta­ty­bi­nio lau­žo“. Teat­ro dai­li­nin­kė-de­ko­ra­to­rė Ro­mual­da Ja­ku­baus­kie­nė pa­pa­sa­ko­jo, kaip ir kur gims­ta spek­tak­lio de­ko­ra­ci­jos, su­pa­žin­di­no su sce­nog­ra­fi­jos kū­ri­mo ga­li­my­bių įvai­ro­ve anks­čiau...

Kuršėnuose vyko respublikinė kapelų šventė „Jurginės“

2017 m. balandžio 27 d.
Šven­tės ve­dė­jai – Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Jo­vi­ta Lu­bie­nė ir Kul­tū­ros cent­ro vy­riau­sia­sis re­ži­sie­rius Ze­no­nas Ges­tau­tas.
Šven­tę pra­dė­jo ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Sal­du­va“ (va­do­vas Al­gi­man­tas Jo­nas Bar­ta­šius). Ka­pe­la praė­ju­siais me­tais Jur­gi­nių sim­bo­lį – bo­ta­gą par­si­ve­žė iš Kre­tin­gos kul­tū­ros cent­re vy­ku­sios 25-osios ka­pe­lų šven­tės, o ga­vus bo­ta­gą reiš­kia, kad šven­tė vyks ten, iš kur yra jį ga­vu­si ka­pe­la...

Gruzdiškiai švarino miestelį ir senąjį dvarą

2017 m. balandžio 27 d.
Tal­ki­nin­kai šiukš­lių mai­šus pri­pil­dė bu­te­liais, skar­di­nė­mis, po­pie­riu­mi, plas­ti­ki­niais mai­še­liais ir ki­to­mis at­lie­ko­mis, ter­šu­sio­mis gam­tą ir mies­te­lį. Tal­ki­nin­kai po dar­bų pa­ma­tė, kad šva­ria­me mies­te­ly­je jau­kiau gy­ven­ti.
Lion­gi­na Šu­fins­kie­nė, Gruz­džių Au­gus­ti­no Gri­ciaus bib­lio­te­kos vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė

Kuršėnuose – dvi parodos

2017 m. balandžio 15 d.
Pa­sak cent­ro di­rek­to­rės Bi­ru­tės Poš­kie­nės, Ma­ry­tė Ja­nu­lie­nė – kuk­lu­mo, jaut­ros pil­nas žmo­gus, nie­kuo­met neat­si­sa­kan­ti pa­dė­ti, da­ly­vau­jan­ti edu­ka­ci­niuo­se už­siė­mi­muo­se, sa­vo ama­to ir me­no pa­slap­tis per­duo­dan­ti jau­ni­mui. Kai ku­rie M. Ja­nu­lie­nės dar­bai ser­ti­fi­kuo­ti kaip tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tai, tau­to­dai­li­nin­kė ruo­šia do­ku­men­tus tau­ti­nio pa­vel­do meist­ro var­dui.
Šiau­lie­tis Ry­tis Mil­kin­tas su sa­vo drož­tais an­ge­lais Kur­šė­nuo­se...

Tel­ki­niai papildyti ša­mais ir kar­piais

2017 m. balandžio 13 d.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Šiau­lių agen­tū­ros pa­rei­gū­nai praė­ju­sią sa­vai­tę da­ly­va­vo įžu­vi­nant Šiau­lių ra­jo­no van­dens tel­ki­nius.
Įžu­vi­nant van­dens tel­ki­nius sie­kia­ma at­kur­ti žu­vų ba­lan­są, papildyti van­dens tel­ki­nius ver­tin­ges­nėmis žu­vi­mis, ku­rias bū­tų sma­gu gau­dy­ti žve­jams.
Tad vyk­dant žu­vų iš­tek­lių nau­do­ji­mo, at­kū­ri­mo ir ap­sau­gos prie­mo­nių pla­ną Šiau­lių žve­jų ir me­džio­to­jų drau­gi­ja at­li­ko Šiau­lių ra­jo­no Pae­že­rių eže­ro įžu­vi­ni­mą. Van­dens tel­ki­nio nuo­mo­to­jas...

Ša­ky­ną palieka se­niū­nas

2017 m. balandžio 13 d.
A. Ži­lins­kas sa­kė, jog ga­vęs nau­jo dar­bo pa­siū­ly­mą, tu­rė­jo grei­tai ap­si­spręs­ti. Šian­dien bu­vęs se­niū­nas at­si­svei­ki­na su ko­lek­ty­vu, bend­ruo­me­nių at­sto­vais.
Kol kas Ša­ky­nos se­niū­ni­jai va­do­vaus da­bar­ti­nė se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ri­na Ged­mi­nie­nė.
„Kaš­to ži­nių“ inf.

Vaikiškos knygelės gimtadienis Gruzdžiuose

2017 m. balandžio 12 d.
Vai­kus pa­si­ti­ko bib­lio­te­kos lė­lių teat­ro „Ste­buk­lin­gas la­ga­mi­nas“ vei­kė­jai, prieš­mo­kyk­li­nu­kai iš­gir­do apie keis­to triu­šio nuo­ty­kį pa­gal Emi­ly Mac­ken­zie kny­ge­lę „Ieš­ko­mas kny­gų va­gis – triu­šis Ral­fis“.
Bib­lio­te­ki­nin­kė Lion­gi­na Šu­fins­kie­nė vai­kams paaiš­ki­no, ka­da kny­ge­lės ver­kia: kai yra mur­zi­nos, su­lanks­ty­tais la­pais, su jo­mis vai­kai blo­gai el­gė­si. Kad kny­ge­lių la­pų ne­lanks­ty­tų, vai­kai pa­ga­mi­no kny­gu­tėms skir­tu­kus.
Bib­lio­te­ko­je su­reng­ta ko­lek­ci­nin­kių...

Latvijos bendrovė keleivius vežios Šiaulių rajone

2017 m. balandžio 11 d.
Ke­lei­vių per­ve­ži­mo try­li­ko­je vie­ti­nės reikš­mės au­to­bu­sų marš­ru­tų Šiau­lių ra­jo­ne su­tar­ties ter­mi­nas yra treji me­tai.
Prik­lau­so­mai nuo kiek­vie­no marš­ru­to spe­ci­fi­kos, ke­lei­vius pla­nuo­ja­ma vež­ti nuo 13 iki 46 vie­tų tu­rin­čiais au­to­bu­sais.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Knygos šventėje – knygų personažai

2017 m. balandžio 11 d.
Šven­ti­nio ryt­me­čio da­ly­viai Kro­ko­di­lo Ge­nos bu­vo pa­kvies­ti da­ly­vau­ti vik­to­ri­no­je, už­duo­tis – at­spė­ti pa­veiks­lė­liuo­se esan­čius kny­gų per­so­na­žus. Po jos šven­tės da­ly­viai bu­vo pa­kvies­ti į Gin­kū­nų kul­tū­ros cent­ro sa­lę pa­si­žiū­rė­ti Gin­kū­nų lop­še­lio-dar­že­lio „Pe­lė­džiu­kų“ gru­pės ug­dy­ti­nių spek­tak­lio „Ka­tės na­mai“. Spek­tak­lį pa­sta­tė vy­res­nio­ji auk­lė­to­ja Si­mo­na Gar­ba­čiaus­kie­nė, auk­lė­to­ja Ra­sa Leng­vi­nai­tė bei auk­lė­to­jos pa­dė­jė­ja Ra­sa Ja­ku­tie­nė.
Ga­bi­ja OR­LA­KAI­TĖ

Teat­rų šven­tė­ Prie­ku­lė­je

2017 m. balandžio 11 d.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas To­mas Vait­kus ir Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Jo­vi­ta Lu­bie­nė įtei­kė Ka­zi­mie­ros Ky­man­tai­tės var­do pri­zą už ori­gi­na­lios teat­ro kal­bos ieš­ko­ji­mus, na­cio­na­li­nės dra­ma­tur­gi­jos puo­se­lė­ji­mą Bir­žų kul­tū­ros cent­ro Bo­ri­so Dau­gu­vie­čio teat­rui ir re­ži­sie­rei Vi­tai Vo­rie­nei bei Ka­zi­mie­ros Ky­man­tai­tės var­do dip­lo­mus Kre­tin­gos ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Egi­di­jaus Ra­džiaus teat­ro ak­to­rei Liu­dai...

Teko raudonuoti, bet atsiskaitė visi

2017 m. balandžio 6 d.
Šiau­lių ra­jo­no Ta­ry­ba po „pa­si­šau­dy­mo“ rep­li­ko­mis pa­tvir­ti­no ra­jo­no me­ro An­ta­no Be­za­ro ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gi­pol­do Kark­le­lio 2016 me­tų veik­los ata­skai­tas.Pat­vir­tin­tos ir vi­sų ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų at­askai­tos, nors kai ku­riems jų te­ko aiš­kin­tis ir rau­do­nuo­ti dėl to, kad ki­vir­či­ja­si su gy­ven­to­jais ar va­do­vau­ja ir sa­vo su­tuok­ti­niams mo­ka at­ly­gi­ni­mus.Me­ras A. Be­za­ras Ta­ry­bai var­di­jo, kad ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė rei­tin­gų len­te­lė­je pa­gal...

Kuršėnuose atidaryti dveji Bendruomeniniai šeimos namai

2017 m. kovo 30 d.
Bend­ruo­me­ni­niuo­se na­muo­se ra­jo­ne gy­ve­nan­čioms šei­moms bus komp­lek­siš­kai tei­kia­mos šei­mos įgū­džių ug­dy­mo, tei­si­nin­ko, so­cio­kul­tū­ri­nės, vai­kų prie­žiū­ros, pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gos, psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­jos.
Pas­lau­gas nu­ma­ty­ta su­teik­ti 223 gy­ven­to­jams. Orien­tuo­ja­ma­si į šei­mas, ne­pa­ten­kan­čias į so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų są­ra­šą, ta­čiau su­si­du­rian­čias su pro­ble­mo­mis, ku­rių sa­vo jė­go­mis ne­pa­jė­gios iš­spręs­ti. Vi­sos pa­slau­gos – ne­mo­ka­mos.
Bend­ruo­me­nės na­muo­se, įreng­tuo­se...

Dienos populiariausi

Pagryžuviškiai ir šaukėniškiai kovoja už darbo vietas

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias

Darželių direktorėms pakelti atlyginimai

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas