(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Šiaulių rajone

Europos diena Kuršėnuose

2017 m. gegužės 16 d.
Kur­šė­nuo­se šie­met mi­nė­tos net ke­lios svar­bios vi­sai Eu­ro­pos bend­ri­jai da­tos. Mi­nė­ta ne tik 1950 me­tais ge­gu­žės 9-ąją pa­skelb­ta dek­la­ra­ci­ja, su­tei­ku­si po­stū­mį Eu­ro­pos vie­ni­ji­mui­si. Šie­met Eu­ro­pos Są­jun­gos bend­ri­ja mi­ni Ro­mos su­tar­ties, ku­ria bu­vo įsteig­ta Eu­ro­pos Eko­no­mi­nė bend­ri­ja, Erasmus+ pro­gra­mos 30-me­tis bei Lie­tu­vos na­rys­tės Šen­ge­no erd­vė­je 10-me­tis.
Mi­nint Ro­mos su­tar­ties 60-me­tį Ven­tos upės sa­lo­je bu­vo suor­ga­ni­zuo­tas ko­man­di­nis...

Kuršėnuose viešėjo „Pietinia kronikų“ autorius iš Šiaulių

2017 m. gegužės 11 d.
Kny­ga „Pie­ti­nia kro­ni­kas“ skir­ta au­to­riaus gim­ta­jam Šiau­lių mies­tui, konk­re­čiau – pie­ti­niam jo ra­jo­nui. „Pie­ti­nia kro­ni­kas“ – vie­no vai­ki­no is­to­ri­ja iš­kart po ne­prik­lau­so­my­bės. „Ko­žos“ ir tre­nin­gai, mei­lė ir pi­ni­gai, lau­ki­nis ka­pi­ta­liz­mas ir reg­bis. Juo­kas pro ašaras... I vis­kas – ori­gi­nals“. Taip pri­sta­to­ma ši šiau­lie­tiš­ka kal­ba pa­ra­šy­ta kny­ga, au­to­riui at­ne­šu­si Jur­gos Iva­naus­kai­tės var­do pre­mi­ją.
Ri­man­tui Kmi­tai 2000 m. įteik­ta Z. Gė­lės...

Neleido surengti zonos varžybų

2017 m. gegužės 9 d.
Jur­bar­ke su­reng­ta­me krep­ši­nio tur­ny­re Šiau­lių ra­jo­no at­sto­vai nu­ga­lė­jo vi­sus var­žo­vus ir įgi­jo tei­sę da­ly­vau­ti ge­gu­žės pa­bai­go­je Pa­lan­go­je vyk­sian­čio­se fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se.
Tink­li­nio tur­ny­re tei­sę rung­ty­niau­ti fi­na­le iš­ko­vo­jo klai­pė­die­čiai, fut­bo­lo – rad­vi­liš­kie­čiai.
Tei­kiant pa­raiš­kas da­ly­vau­ti „Žal­gi­ria­do­je“, Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­la pa­gei­da­vo, kad kai ku­rių spor­to ša­kų zo­nos var­žy­bos bū­tų su­reng­tos Šiau­lių ra­jo­ne. Dėl šiuo­lai­kiš­kų spor­to ba­zių ra­jo­ne sto­kos...

Gruzdžiuose minėta Nacionalinė bibliotekų savaitė

2017 m. gegužės 9 d.
Ma­žie­ji skai­ty­to­jai bu­vo pa­kvies­ti į po­pie­tę „Pa­sa­ką skai­to mo­čiu­tė“, ku­rio­je lie­tu­vių liau­dies pa­sa­kas pir­mo­kams skai­tė Au­gu­tė Ši­mai­tie­nė ir Zi­ta Ka­lin­čin­kie­nė.
Dar vie­nas sa­vai­tės ren­gi­nys – dis­ku­si­ja „Bib­lio­te­ką ku­ria­me kar­tu“, jo­je da­ly­va­vo bib­lio­te­ki­nin­kai, pe­da­go­gai. Sie­kiant iša­na­li­zuo­ti skai­ty­to­jų nau­do­ji­mo­si bib­lio­te­ka įpro­čius ir po­rei­kius, įver­tin­ti bib­lio­te­kos tei­kia­mų pa­slau­gų priei­na­mu­mą, pa­kan­ka­mu­mą ir ati­ti­ki­mą skai­ty­to­jų...

Apdovanoti vaikų literatūros konkurso laureatai

2017 m. gegužės 4 d.
Pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­ja pri­pa­žin­ta Rū­ta Mont­vi­lai­tė už pa­sa­kų kny­gą „Sep­ty­ni paukš­čių įsta­ty­mai“, ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­jas – Ai­das Ju­ra­šius už pa­sa­ką-apy­sa­ką „Py­pas ir jo nu­ti­ki­mai“, o tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­ja – Ži­vi­lė Mie­žy­tė už iliust­ruo­tą apy­sa­ką „Is­to­ri­ja apie Vil­niaus at­si­ra­di­mą“. Pi­ni­gi­nė pre­mi­ja taip pat įteik­ta de­biu­tan­tei Ele­nai Lau­ni­ko­ny­tei už pa­sa­ką „Pe­lė­nas, Var­nė­nas ir Bo­bo“ ir gra­žiau­siai iliust­ruo­tos pa­veiks­lė­lių kny­gos apie Jo­ną Ba­sa­na­vi­čių...

Interesas – vaikų fizinis aktyvumas

2017 m. gegužės 4 d.
Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai iš vi­so re­gio­no ak­cen­ta­vo, kad pe­da­go­gus tu­ri vie­ny­ti ir bend­ras in­te­re­sas – vai­kų fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ug­dy­mas.
Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viams pa­ro­do­mą­ją mankš­tą su te­ra­pi­niais ka­muo­liais at­li­ko lop­še­lio-dar­že­lio „Eg­lu­tė“ ug­dy­ti­niai at­lik­da­mi mankš­tą su te­ra­pi­niais ka­muo­liais, o da­ly­viams pa­do­va­no­ti an­tist­re­si­niai ka­muo­liu­kai.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to Svei­ka­ti­ni­mo, hi­po­te­ra­pi­jos ir svei­ka­tos cent­ro...

Raginama gelbėti paveldo pastatą (13)

2017 m. gegužės 2 d.
Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas re­dak­ci­jai per­siun­tė žur­na­lis­to Do­mi­jo­no Šniu­ko laiš­ką šiau­lie­čiams par­la­men­ta­rams. Laiš­ke at­krei­pia­mas dė­me­sys į iš­ki­lu­sią grės­mę pa­vel­do pa­sta­tui Gruz­džiuo­se.Krei­piuo­si į Jus, iš­ki­lius Lie­tu­vos po­li­ti­kus, kul­tū­ros ir pa­vel­do puo­se­lė­to­jus, dėl iš­ki­lu­sios grės­mės pa­vel­do pa­sta­tui Gruz­džiuo­se. Krei­piuo­si ir to­dėl, kad Jū­sų at­sto­vau­ja­ma par­ti­ja rin­ki­mų pro­gra­mo­je dek­la­ra­vo di­de­lį dė­me­sį Lie­tu­vos pe­ri­fe­ri­jai.
Gruz­džiai nė­ra la­bai...

Knygų pristatymo konkursas Kuršėnuose

2017 m. balandžio 27 d.
Praė­ju­sį pen­ta­die­nį Kur­šė­nų Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riu­je įvy­ko at­ran­ki­nis šio kon­kur­so eta­pas, skir­tas 17-ajai Na­cio­na­li­nei Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tei. At­ran­ki­nia­me tu­re pri­si­sta­tė tri­jų am­žiaus ka­te­go­ri­jų moks­lei­viai: ket­vir­to­kė Li­vi­ja Sta­pon­ku­tė iš Kur­šė­nų Sta­sio Ang­lic­kio mo­kyk­los, sep­tin­to­kai Ema Sto­ny­tė ir Ug­nius Trik­šis iš Dau­gė­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los bei Kur­šė­nų vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niai. Mo­ki­niai iš­ra­din­gai pri­sta­tė kny­gas teat­ra­li­zuo­tais...

Pažintinis seminaras teatre jaunimui

2017 m. balandžio 27 d.
Pro­jek­to da­ly­viai vy­ko į se­mi­na­rą Vals­ty­bi­nia­me Šiau­lių dra­mos teat­re (VŠDT), kur pa­si­ti­ko, įdo­miai pa­sa­ko­jo apie teat­rą jo di­rek­to­rius Au­ri­mas Žvi­nys ir pro­jek­tų va­dy­bi­nin­kė Mar­ga­ri­ta And­ron­čen­ko, nors teat­ras šiuo me­tu re­mon­tuo­ja­mas ir gy­ve­na, anot jų, „tarp sta­ty­bi­nio lau­žo“. Teat­ro dai­li­nin­kė-de­ko­ra­to­rė Ro­mual­da Ja­ku­baus­kie­nė pa­pa­sa­ko­jo, kaip ir kur gims­ta spek­tak­lio de­ko­ra­ci­jos, su­pa­žin­di­no su sce­nog­ra­fi­jos kū­ri­mo ga­li­my­bių įvai­ro­ve anks­čiau...

Kuršėnuose vyko respublikinė kapelų šventė „Jurginės“

2017 m. balandžio 27 d.
Šven­tės ve­dė­jai – Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Jo­vi­ta Lu­bie­nė ir Kul­tū­ros cent­ro vy­riau­sia­sis re­ži­sie­rius Ze­no­nas Ges­tau­tas.
Šven­tę pra­dė­jo ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Sal­du­va“ (va­do­vas Al­gi­man­tas Jo­nas Bar­ta­šius). Ka­pe­la praė­ju­siais me­tais Jur­gi­nių sim­bo­lį – bo­ta­gą par­si­ve­žė iš Kre­tin­gos kul­tū­ros cent­re vy­ku­sios 25-osios ka­pe­lų šven­tės, o ga­vus bo­ta­gą reiš­kia, kad šven­tė vyks ten, iš kur yra jį ga­vu­si ka­pe­la...

Gruzdiškiai švarino miestelį ir senąjį dvarą

2017 m. balandžio 27 d.
Tal­ki­nin­kai šiukš­lių mai­šus pri­pil­dė bu­te­liais, skar­di­nė­mis, po­pie­riu­mi, plas­ti­ki­niais mai­še­liais ir ki­to­mis at­lie­ko­mis, ter­šu­sio­mis gam­tą ir mies­te­lį. Tal­ki­nin­kai po dar­bų pa­ma­tė, kad šva­ria­me mies­te­ly­je jau­kiau gy­ven­ti.
Lion­gi­na Šu­fins­kie­nė, Gruz­džių Au­gus­ti­no Gri­ciaus bib­lio­te­kos vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė

Kuršėnuose – dvi parodos

2017 m. balandžio 15 d.
Pa­sak cent­ro di­rek­to­rės Bi­ru­tės Poš­kie­nės, Ma­ry­tė Ja­nu­lie­nė – kuk­lu­mo, jaut­ros pil­nas žmo­gus, nie­kuo­met neat­si­sa­kan­ti pa­dė­ti, da­ly­vau­jan­ti edu­ka­ci­niuo­se už­siė­mi­muo­se, sa­vo ama­to ir me­no pa­slap­tis per­duo­dan­ti jau­ni­mui. Kai ku­rie M. Ja­nu­lie­nės dar­bai ser­ti­fi­kuo­ti kaip tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tai, tau­to­dai­li­nin­kė ruo­šia do­ku­men­tus tau­ti­nio pa­vel­do meist­ro var­dui.
Šiau­lie­tis Ry­tis Mil­kin­tas su sa­vo drož­tais an­ge­lais Kur­šė­nuo­se...

Tel­ki­niai papildyti ša­mais ir kar­piais (1)

2017 m. balandžio 13 d.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Šiau­lių agen­tū­ros pa­rei­gū­nai praė­ju­sią sa­vai­tę da­ly­va­vo įžu­vi­nant Šiau­lių ra­jo­no van­dens tel­ki­nius.
Įžu­vi­nant van­dens tel­ki­nius sie­kia­ma at­kur­ti žu­vų ba­lan­są, papildyti van­dens tel­ki­nius ver­tin­ges­nėmis žu­vi­mis, ku­rias bū­tų sma­gu gau­dy­ti žve­jams.
Tad vyk­dant žu­vų iš­tek­lių nau­do­ji­mo, at­kū­ri­mo ir ap­sau­gos prie­mo­nių pla­ną Šiau­lių žve­jų ir me­džio­to­jų drau­gi­ja at­li­ko Šiau­lių ra­jo­no Pae­že­rių eže­ro įžu­vi­ni­mą. Van­dens tel­ki­nio nuo­mo­to­jas...

Ša­ky­ną palieka se­niū­nas

2017 m. balandžio 13 d.
A. Ži­lins­kas sa­kė, jog ga­vęs nau­jo dar­bo pa­siū­ly­mą, tu­rė­jo grei­tai ap­si­spręs­ti. Šian­dien bu­vęs se­niū­nas at­si­svei­ki­na su ko­lek­ty­vu, bend­ruo­me­nių at­sto­vais.
Kol kas Ša­ky­nos se­niū­ni­jai va­do­vaus da­bar­ti­nė se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ri­na Ged­mi­nie­nė.
„Kaš­to ži­nių“ inf.

Vaikiškos knygelės gimtadienis Gruzdžiuose

2017 m. balandžio 12 d.
Vai­kus pa­si­ti­ko bib­lio­te­kos lė­lių teat­ro „Ste­buk­lin­gas la­ga­mi­nas“ vei­kė­jai, prieš­mo­kyk­li­nu­kai iš­gir­do apie keis­to triu­šio nuo­ty­kį pa­gal Emi­ly Mac­ken­zie kny­ge­lę „Ieš­ko­mas kny­gų va­gis – triu­šis Ral­fis“.
Bib­lio­te­ki­nin­kė Lion­gi­na Šu­fins­kie­nė vai­kams paaiš­ki­no, ka­da kny­ge­lės ver­kia: kai yra mur­zi­nos, su­lanks­ty­tais la­pais, su jo­mis vai­kai blo­gai el­gė­si. Kad kny­ge­lių la­pų ne­lanks­ty­tų, vai­kai pa­ga­mi­no kny­gu­tėms skir­tu­kus.
Bib­lio­te­ko­je su­reng­ta ko­lek­ci­nin­kių...

Latvijos bendrovė keleivius vežios Šiaulių rajone (3)

2017 m. balandžio 11 d.
Ke­lei­vių per­ve­ži­mo try­li­ko­je vie­ti­nės reikš­mės au­to­bu­sų marš­ru­tų Šiau­lių ra­jo­ne su­tar­ties ter­mi­nas yra treji me­tai.
Prik­lau­so­mai nuo kiek­vie­no marš­ru­to spe­ci­fi­kos, ke­lei­vius pla­nuo­ja­ma vež­ti nuo 13 iki 46 vie­tų tu­rin­čiais au­to­bu­sais.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Knygos šventėje – knygų personažai

2017 m. balandžio 11 d.
Šven­ti­nio ryt­me­čio da­ly­viai Kro­ko­di­lo Ge­nos bu­vo pa­kvies­ti da­ly­vau­ti vik­to­ri­no­je, už­duo­tis – at­spė­ti pa­veiks­lė­liuo­se esan­čius kny­gų per­so­na­žus. Po jos šven­tės da­ly­viai bu­vo pa­kvies­ti į Gin­kū­nų kul­tū­ros cent­ro sa­lę pa­si­žiū­rė­ti Gin­kū­nų lop­še­lio-dar­že­lio „Pe­lė­džiu­kų“ gru­pės ug­dy­ti­nių spek­tak­lio „Ka­tės na­mai“. Spek­tak­lį pa­sta­tė vy­res­nio­ji auk­lė­to­ja Si­mo­na Gar­ba­čiaus­kie­nė, auk­lė­to­ja Ra­sa Leng­vi­nai­tė bei auk­lė­to­jos pa­dė­jė­ja Ra­sa Ja­ku­tie­nė.
Ga­bi­ja OR­LA­KAI­TĖ

Teat­rų šven­tė­ Prie­ku­lė­je

2017 m. balandžio 11 d.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas To­mas Vait­kus ir Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Jo­vi­ta Lu­bie­nė įtei­kė Ka­zi­mie­ros Ky­man­tai­tės var­do pri­zą už ori­gi­na­lios teat­ro kal­bos ieš­ko­ji­mus, na­cio­na­li­nės dra­ma­tur­gi­jos puo­se­lė­ji­mą Bir­žų kul­tū­ros cent­ro Bo­ri­so Dau­gu­vie­čio teat­rui ir re­ži­sie­rei Vi­tai Vo­rie­nei bei Ka­zi­mie­ros Ky­man­tai­tės var­do dip­lo­mus Kre­tin­gos ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Egi­di­jaus Ra­džiaus teat­ro ak­to­rei Liu­dai...

Teko raudonuoti, bet atsiskaitė visi (12)

2017 m. balandžio 6 d.
Šiau­lių ra­jo­no Ta­ry­ba po „pa­si­šau­dy­mo“ rep­li­ko­mis pa­tvir­ti­no ra­jo­no me­ro An­ta­no Be­za­ro ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gi­pol­do Kark­le­lio 2016 me­tų veik­los ata­skai­tas.Pat­vir­tin­tos ir vi­sų ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų at­askai­tos, nors kai ku­riems jų te­ko aiš­kin­tis ir rau­do­nuo­ti dėl to, kad ki­vir­či­ja­si su gy­ven­to­jais ar va­do­vau­ja ir sa­vo su­tuok­ti­niams mo­ka at­ly­gi­ni­mus.Me­ras A. Be­za­ras Ta­ry­bai var­di­jo, kad ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė rei­tin­gų len­te­lė­je pa­gal...

Kuršėnuose atidaryti dveji Bendruomeniniai šeimos namai (1)

2017 m. kovo 30 d.
Bend­ruo­me­ni­niuo­se na­muo­se ra­jo­ne gy­ve­nan­čioms šei­moms bus komp­lek­siš­kai tei­kia­mos šei­mos įgū­džių ug­dy­mo, tei­si­nin­ko, so­cio­kul­tū­ri­nės, vai­kų prie­žiū­ros, pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gos, psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­jos.
Pas­lau­gas nu­ma­ty­ta su­teik­ti 223 gy­ven­to­jams. Orien­tuo­ja­ma­si į šei­mas, ne­pa­ten­kan­čias į so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų są­ra­šą, ta­čiau su­si­du­rian­čias su pro­ble­mo­mis, ku­rių sa­vo jė­go­mis ne­pa­jė­gios iš­spręs­ti. Vi­sos pa­slau­gos – ne­mo­ka­mos.
Bend­ruo­me­nės na­muo­se, įreng­tuo­se...

Dienos populiariausi

Pagryžuviškiai ir šaukėniškiai kovoja už darbo vietas (6)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />