(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Čempione tapo Tautinių komanda

2017 m. kovo 16 d.
Fi­na­li­nė­je dvi­ko­vo­je tarp Tau­ti­nių kai­mo ir per­nykš­čių čem­pio­nų „Sta­ty­bos“ ko­man­dų aist­ros kun­ku­lia­vo nuo pat pir­mų­jų mi­nu­čių, bet jas pui­kiai ra­mi­no ge­rai dir­bę tei­sė­jai. Tik tre­čia­ja­me kė­li­ny­je Tau­ti­nių eki­pai pa­vy­ko pe­rim­ti ini­cia­ty­vą bei lai­mė­ti čem­pio­nų tau­rę.
Nu­ga­lė­to­jų ko­man­do­je žai­dė Graž­vy­das Pet­raus­kis, Ri­mas Pet­raus­kis, Min­dau­gas Le­šins­kas, Er­nes­tas Tau­jans­kas, Al­gis Voz­gir­das, Au­ri­mas Imb­ro­zai­tis, Do­mi­ny­kas Paš­ke­vi­čius, Ne­das Pa­lu­bins­kas, Jus­tas...

Tenka koreguoti Gruzdžių centrinės dalies renovacijos projektą

2017 m. kovo 16 d.
Nors anks­čiau bu­vo nu­tar­ta įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „Gruz­džių mies­te­lio bend­ruo­me­ni­nės ir vie­šo­sios inf­rast­ruk­tū­ros komp­lek­siš­kas at­nau­ji­ni­mas“, paaiš­kė­jo, kad pa­reng­tas pro­jek­tas nea­ti­tin­ka fi­nan­sa­vi­mo ap­ra­šo nuo­sta­tų. Sa­vi­val­dy­bės Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas Alf­re­das Bud­rys gruz­diš­kiams aiš­ki­no, kad fi­na­nsa­vi­mo ap­ra­šo nuo­sta­tos bu­vo išaiš­kin­tos ki­taip, ne­gu bu­vo ga­li­ma pa­rink­ti no­ri­mus spren­di­nius, to­dėl da­bar esą svar­bu vis­ką pa­tai­sy­ti...

Vietoj recepto – asmens dokumentas ir kompiuteris

2017 m. kovo 14 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­lių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro gy­dy­to­jai iš­ra­šė pir­muo­sius elekt­ro­ni­nius re­cep­tus. Gy­dy­to­jai tei­gia, kad pir­mą kar­tą iš­ra­šant elekt­ro­ni­nį re­cep­tą trun­ka dau­giau lai­ko, kol įve­da­mi į sis­te­mą pa­cien­to duo­me­nys, il­giau ten­ka už­truk­ti ir vais­ti­nė­je. Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jams jau iš­duo­da­mi ir elekt­ro­ni­niai mir­ties liu­di­ji­mai, lau­kia­ma ir elekt­ro­ni­nių li­gų kor­te­lių eros.Šiau­lių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro vy­riau­sio­jo...

Gruzdžiuose įteikta septintoji Augustino Griciaus premija

2017 m. kovo 14 d.
Šven­tė pra­si­dė­jo Šiu­py­liuo­se, kur, bu­vu­sios A. Gri­ciaus šei­mos so­dy­bos vie­to­je, prieš tris­de­šimt me­tų pa­sta­ty­tas pa­mink­las įžy­mia­jam ra­šy­to­jui. Prie pa­mink­lo šven­tės da­ly­viai pa­dė­jo gė­lių. Gruz­džių se­niū­nė Ni­jo­lė Bag­do­na­vi­čie­nė pri­mi­nė su­si­rin­ku­siesiems, kad li­te­ra­tū­ros kla­si­kas A. Gri­cius bu­vo ryš­ki ne tik Gruz­džių že­mės, bet ir vi­sos Lie­tu­vos as­me­ny­bė. Jo li­te­ra­tū­ri­niuo­se kū­ri­niuo­se at­si­spin­di šios že­mės žmo­nių san­ty­kiai, kraš­tie­čių gy­ve­ni­mas...
Gruz­džių kul­tū­ros cent­ro sa­lė­je...

Baigėsi reguliariųjų varžybų sezonas

2017 m. kovo 14 d.
Pas­ku­ti­nėse rung­ty­nė­se Rad­vi­liš­kio „KK Rad­vi­liš­kis-ŠSPC“ – Pak­ruo­jo „Pak­ruo­jis-Ly­gu­mų ŽŪB“ – 84:78 (17:26, 18:12, 21:20, 15:13). Lu­kas Pi­pi­ras – 30, Ry­tis Rauk­tys ir Min­dau­gas Ri­ti­kis – po 16, Kris­ti­jo­nas Za­kas – 10/ To­mas Du­ra ir Be­nius Ur­bo­na­vi­čius – po 16, Ir­man­tas Lianz­ber­gas – 12, Do­vy­das Va­len­tė­lis – 11 taš­kų.
Šiau­lių „Po­li­ci­ja“ – Rad­vi­liš­kio „KK Rad­vi­liš­kis-ŠSPC“ – 64:86 (28:21, 9:27, 12:14, 15:24). Aud­rius Čiu­če­lis ir Dei­vi­das Juo­zai­tis – po 15, Jo­nas...

Imtynininkus sukvietė Anykščių rajonas

2017 m. kovo 14 d.
Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jais ta­po Ei­man­tas And­riuš­ka (iki 28 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­ja), Skais­tė No­vi­ko­va (iki 42 kg) ir Lu­kas Vrub­levs­kij (iki 75 kg). Ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Mo­des­tas Vrub­levs­kij (iki 40 kg), tre­čią­sias – Ais­tė Min­ku­tė (iki 33 kg), To­mas Ma­ci­jaus­kas (iki 45 kg) ir Kor­ne­li­jus Ru­ži­nas (iki 63 kg).
Spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Al­vy­das Ti­le­nis ir Ge­di­mi­nas Jo­nuš­kis.
Tur­ny­re da­ly­va­vo per 150 im­ty­ni­nin­kų iš įvai­rių ša­lies mies­tų bei sve­čiai iš Lat­vi­jos...

Šiaulių rajone komunalinės atliekos bus surenkamos dažniau

2017 m. kovo 9 d.
UAB „Kur­šė­nų ko­mu­na­li­nis ūkis“ iš Bu­bių se­niū­ni­jos Meš­kių kai­mo vi­sus me­tus iš gy­ven­to­jų bui­ti­nes at­lie­kas su­rinks kas ant­rą ket­vir­ta­die­nį, o Šiau­lių kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos Ver­du­lių, Ver­du­liu­kų ir Ža­liū­kų kai­mo gy­ven­to­jai nuo ge­gu­žės iki rug­sė­jo mė­ne­sio bus ap­tar­nau­ja­mi kas ant­rą tre­čia­die­nį.
ŠRATC tei­gi­mu, at­lie­kos bus su­ren­ka­mos daž­niau at­si­žvel­gus į gy­ven­to­jų pra­šy­mus.
Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jos Tat­ja­nos Plu­kie­nės tei­gi­mu, dėl daž­niau iš­ve­ža­mų at­lie­kų...

Socialiniams darbuotojams – trys nauji automobiliai

2017 m. kovo 9 d.
Šių se­niū­ni­jų so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, ga­vus nau­jus au­to­mo­bi­lius, pa­ge­rė­jo dar­bo są­ly­gos: nuo šiol ga­lės ne­be­lau­žy­ti sa­vo nuo­sa­vų au­to­mo­bi­lių ir šei­mas lan­ky­ti su pa­to­gio­mis, tech­niš­kai tvar­kin­go­mis ma­ši­no­mis.
Sa­vi­val­dy­bė in­for­muo­ja, kad So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riui iš jiems skir­tų lė­šų pa­vy­ko su­tau­py­ti 40 tūks­tan­čių eu­rų. Už tuos pi­ni­gus ir bu­vo nu­pirk­ti nau­ji au­to­mo­bi­liai. Kiek­vie­na iš tri­jų „Da­cia Dus­ter“ su dy­ze­li­no 1461 ku­bi­nių cen­ti­met­rų va­rik­liu kai­na­vo po 12 930...

Keičiasi informacijos iš Šiaulių rajono pateikimo tvarka

2017 m. kovo 9 d.
In­for­ma­ci­ją iš Šiau­lių kai­miš­ko­sios, Bu­bių, Kai­rių, Gin­kū­nų, Gruz­džių, Meš­kui­čių se­niū­ni­jų pa­tei­ki­te elekt­ro­ni­niu pa­štu: ar­ba
In­for­ma­ci­ją apie ren­gi­nius siųs­ki­te elekt­ro­ni­niu pa­štu
Re­dak­ci­jos inf.

Dar vienas tiltas jungs Ventos krantus

2017 m. kovo 7 d.
Kur­šė­nuo­se, Kul­tū­ros cent­re, mies­tie­čiams pri­sta­ty­tas bū­si­mas pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas per Ven­tos upę. Juo bus ga­li­ma iš mies­to cent­ro nu­kak­ti į mies­to par­ką, o per jį – ir į kai ku­rias įstai­gas.
Pro­jek­to va­do­vė, vil­niš­kės UAB „Ata­mis“ Ar­chi­tek­tū­ros pa­da­li­nio va­do­vė Ie­va Pui­do­kai­tė, pa­pa­sa­ko­jo, ko­kį pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­tą per Ven­tą yra nu­ma­to­ma sta­ty­ti.
Apie 240 met­rų il­gio, 3 m plo­čio tarp tu­rėk­lų, til­tą lai­kys V for­mos gelž­be­to­nio ko­lo­nos. Jos at­ra­mos tu­rės krei­pian­čią­sias...

Žmonės suėjo miesto pulso išgirsti

2017 m. kovo 2 d.
Kur­šė­nų mies­to se­niū­ni­jo­je se­niū­nai­čiai, ki­ti smal­sūs gy­ven­to­jai kar­tu su Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais bu­vo su­si­rin­kę iš­klau­sy­ti se­niū­no praė­ju­sių­ me­tų ata­skai­tos. Mies­te vei­kian­čių įstai­gų va­do­vai pa­sa­ko­jo, ko­kios per­mai­nos lau­kia gy­ven­to­jų.
Apie per­nai mies­te at­lik­tus dar­bus ata­skai­tą pa­tei­kė se­niū­nas Vy­tau­tas Ged­mon­tas. Apie gat­vių tvar­ky­mą, mies­to gra­ži­ni­mą, įvai­riems dar­bams pa­nau­do­tus pi­ni­gus ir dar daug ką ki­ta.
Kad mies­te at­lie­ka­mi di­de­li dar­bai, jo...

Didžiosios Užgavėnės Naisiuose

2017 m. vasario 28 d.
Va­sa­rio 26-osios ry­tą vi­si – va­žiuos­ti ir pės­ti, so­tūs ir al­ka­ni, ma­ži ir di­de­li – pa­trau­kė Nai­sių link. Vie­tos bend­ruo­me­nė su rė­mė­jais ir pa­gal­bi­nin­kais kvie­tė į di­džių­jų Už­ga­vė­nių siau­tu­lį.Ry­to vė­jas bei snie­gas ža­dė­jo tik­rą žie­mos ir be­siar­ti­nan­čio pa­va­sa­rio ko­vą, bet šven­tės da­ly­vių tai neiš­gąs­di­no: į Nai­sių sta­dio­ną rin­ko­si blyn­ke­pių ko­man­dos, per­si­ren­gė­liai, šven­ti­nės mu­gės pre­kei­viai, žiū­ro­vai.Tie, ku­rie at­vy­ko be kau­kių, bu­vo lau­kia­mi „Nai­sių va­sa­ros“ teat­ro ir bend­ruo­me­nės kul­tū­ros rū­muo­se...

Baigėsi reguliariųjų varžybų sezonas

2017 m. vasario 28 d.
Bai­gė­si Na­tu­ral Phar­ma­ceu­ti­cals-Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos A di­vi­zio­no re­gu­lia­rių­jų var­žy­bų se­zo­nas. Ko­man­dos jau ruo­šia­si at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų eta­pui.
Kur­šė­nuo­se pa­sku­ti­nes rung­ty­nes žai­dė vie­tos „Gra­fų bal­dai-KA Sau­lė“ ir Ak­me­nės SCKK-„Ak­me­nės ce­men­tas“. Aikš­tės šei­mi­nin­kams bū­ti­nai rei­kė­jo per­ga­lės, kad ir ki­tą­met ga­lė­tų žais­ti šio­je tre­čio­jo­je pa­gal pa­jė­gu­mą ša­lies ly­go­je.
Pir­ma­ja­me kė­li­ny­je pir­ma­vo Ak­me­nės ko­man­da. Li­kus žais­ti pust­re­čios mi­nu­tės, grei­ta jos ata­ka...

Jauni tėvai susibūrė į asociaciją

2017 m. vasario 23 d.
Pag­rin­di­nis aso­cia­ci­jos tiks­las – vie­ny­ti tė­vus bend­riems tiks­lams, pra­dė­ti pa­tiems nuo sa­vęs da­ry­ti ge­rus dar­bus ir ro­dy­ti pa­vyz­dį au­gan­čioms kar­toms. To­kį pa­vyz­dį aso­cia­ci­jos na­riams de­monst­ruo­ja jos pir­mi­nin­kė Ra­sa Sa­ly­gie­nė, ku­rios šei­ma praė­ju­sių me­tų šei­mų šven­tė­je „Do­ra ir mo­ra­lė – tvir­tos šei­mos pa­grin­das“ ta­po am­ba­sa­do­riais.
Tė­vai tu­ri įdo­mios veik­los idė­jų ir min­čių, vi­sus no­rin­čius kvie­čia pri­si­jung­ti prie aso­cia­ci­jos.
Pla­nuo­ja­ma da­ly­vau­ti...

Nori kaimynui parduoti pieną...

2017 m. vasario 23 d.
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si Šiau­lių ra­jo­no Rau­dė­nų se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas, ku­ris no­rė­tų sa­vo kar­vių pie­ną par­duo­ti kai­my­nams. Jis bai­mi­na­si, ar už tai ne­bus nu­baus­tas.Re­dak­ci­jos sve­čias pa­sa­ko­jo, kad lai­ko pen­kias kar­ves. Pie­ną par­duo­da­vo pie­ni­nei. Pie­no su­pir­ki­mo kai­noms su­ma­žė­jus, tai ne­beap­si­mo­ka.
Ne­to­lie­se gy­ve­na kar­ves ne­be­lai­kan­čių kai­my­nų. Jie mie­lai nu­si­pirk­tų pie­no iš jo, bet bai­mi­na­ma­si, ar lei­džia­ma taip pre­kiau­ti.
Pa­dė­tį pie­no rin­ko­je...

Kūrybą eksponuoja tautodailininkai

2017 m. vasario 21 d.
Kur­šė­nuo­se, Kul­tū­ros cent­re, ati­da­ry­ta Šiau­lių ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų dar­bų pa­ro­da. Jo­je eks­po­nuo­ja­ma ir moks­lei­vių kū­ri­nė­lių.
Pa­ro­do­je da­ly­vau­ja 52 įvai­rių sri­čių meist­rai. Jie pa­ro­dai pa­tei­kė 240 dar­bų.
Ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų va­do­vė Bi­ru­tė Poš­kie­nė, Et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­ro di­rek­to­rė, pa­skel­bė, jog Kur­šė­nų – ša­lies puo­džių sos­ti­nės var­dą vėl pa­tei­si­no ke­ra­mi­kai – 14 meist­rų pa­ro­dai pa­tei­kė 79 dar­bus.
Eks­po­nuo­ja­mi įvai­raus sti­liaus Ne­rin­gos ir Gin­ta­ro...

Įteikta profesoriaus Konstantino Mateckio premija

2017 m. vasario 21 d.
Kur­šė­niš­kių kraš­tie­tis, da­bar Vil­niu­je gy­ve­nan­tis šios mo­kyk­los ket­vir­to­sios lai­dos abi­tu­rien­tas Kons­tan­ti­nas Ja­kov­le­vas-Ma­tec­kis, ar­chi­tek­tū­ros pro­fe­so­rius, ha­bi­li­tuo­tas moks­lų dak­ta­ras, nu­si­pel­nęs moks­lo vei­kė­jas, sa­vo var­do pre­mi­jos (150 eu­rų) ser­ti­fi­ka­tą įtei­kė aš­tun­tos kla­sės mo­ki­niui Ug­niui Spai­čiui.
Pas­kelb­da­ma pre­mi­jos lau­rea­tą, mo­kyk­los di­rek­to­rė Da­nu­tė Lo­tiu­kie­nė sa­kė, kad U. Spai­čys mo­ko­si vien de­šim­tu­kais. Yra grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nių tris­kart ša­lies čem­pio­nas...

Miestelis jau ruošiasi Užgavėnėms

2017 m. vasario 21 d.
Šiau­lie­tis tau­to­dai­li­nin­kas Sau­lius Ta­mu­lis Ku­žiuo­se (Šiau­lių r.) pa­sa­ko­jo apie Už­ga­vė­nes, ku­rios jau ne­beto­li. Sve­čio, da­ran­čio šio­je žie­mos iš­vi­ji­mo šven­tė­je įpras­tas kau­kes, su­ren­gu­sio jų pa­ro­dų, pa­sa­ko­ji­mas pir­miau­sia bu­vo skir­tas jau­ni­mui. Kad ži­no­tų, ką ir kaip švęs­ti.
Sau­lius Ta­mu­lis, il­gai gy­ve­nęs Kur­šė­nuo­se, ten pir­mą kar­tą ir pa­ma­tė Už­ga­vė­nių per­si­ren­gė­lius. Jie triukš­min­gai žings­nia­vo, kas skar­ma­lus, kas – ka­rei­viš­ką mi­li­nę vil­kė­da­mas. Į triukš­min­gą ei­se­ną kry­po...

Tautos tradicijas grąžina į kaimą

2017 m. vasario 14 d.
Mi­cai­čių kai­mo bend­ruo­me­nė įsi­gi­jo pen­kis tau­ti­nius kos­tiu­mus. Ji rū­pi­na­si, kad kai­me ne­bū­tų pa­mirš­ta­mi iš se­no­vės mus pa­sie­kian­tys pa­pro­čiai, stip­rė­tų liau­diš­ko mu­zi­ka­vi­mo tra­di­ci­jos.
2016 me­tus ša­ly­je pa­skel­bus Vie­tos veik­los bend­ruo­me­nių me­tais, Mi­cai­čių bend­ruo­me­nė ste­bė­jo, ko­kie ša­ly­je skel­bia­mi pro­jek­tai, ir spren­dė, ar ga­li jais pa­si­nau­do­ti. Juos ypač su­do­mi­no me­tų pra­džio­je Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­skelb­tas pro­jek­tas, ku­riuo ža­da­ma na­cio­na­li­nė pa­ra­ma...

Krepšininkai rungtyniavo ir dėl mero taurės

2017 m. vasario 14 d.
Krep­ši­nio mė­gė­jų ly­go­je Gin­kū­nų „Gin­kū­nai" pra­lai­mė­jo Kur­šė­nų SK „Se­nu­kams“ – 68:86. Ra­mū­nas Nei­man­tas – 20, Li­nas Stan­kus – 19/ Ar­nas Liu­lys – 16, Ka­ro­lis Gri­ga­lius ir Ovi­di­jus Me­di­šaus­kas – po 14.
Kur­šė­nų SK „Kris­ta­las“ – „En­tu­zias­tai“ – 124:71. Vi­lius Akuč­ka – 42, Be­ne­dik­tas Jo­nuš­ka ir Ka­zi­mie­ras Šle­že­vi­čius – po 26/ Pau­lius Ju­ra­šius ir Os­mon­das Ulkš­ti­nas – po 20.
Dau­gė­lių „Fla­min­gas“ – Ku­žių „Ku­žiai“ – 63:92. Ma­rius Ci­ka­na­vi­čius – 19, Faus­tas Juo­za­pa­vi­čius – 15/ Si­gi­tas...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias