(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Šiaulių rajone

Čempione tapo Tautinių komanda

2017 m. kovo 16 d.
Fi­na­li­nė­je dvi­ko­vo­je tarp Tau­ti­nių kai­mo ir per­nykš­čių čem­pio­nų „Sta­ty­bos“ ko­man­dų aist­ros kun­ku­lia­vo nuo pat pir­mų­jų mi­nu­čių, bet jas pui­kiai ra­mi­no ge­rai dir­bę tei­sė­jai. Tik tre­čia­ja­me kė­li­ny­je Tau­ti­nių eki­pai pa­vy­ko pe­rim­ti ini­cia­ty­vą bei lai­mė­ti čem­pio­nų tau­rę.
Nu­ga­lė­to­jų ko­man­do­je žai­dė Graž­vy­das Pet­raus­kis, Ri­mas Pet­raus­kis, Min­dau­gas Le­šins­kas, Er­nes­tas Tau­jans­kas, Al­gis Voz­gir­das, Au­ri­mas Imb­ro­zai­tis, Do­mi­ny­kas Paš­ke­vi­čius, Ne­das Pa­lu­bins­kas, Jus­tas...

Tenka koreguoti Gruzdžių centrinės dalies renovacijos projektą

2017 m. kovo 16 d.
Nors anks­čiau bu­vo nu­tar­ta įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „Gruz­džių mies­te­lio bend­ruo­me­ni­nės ir vie­šo­sios inf­rast­ruk­tū­ros komp­lek­siš­kas at­nau­ji­ni­mas“, paaiš­kė­jo, kad pa­reng­tas pro­jek­tas nea­ti­tin­ka fi­nan­sa­vi­mo ap­ra­šo nuo­sta­tų. Sa­vi­val­dy­bės Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas Alf­re­das Bud­rys gruz­diš­kiams aiš­ki­no, kad fi­na­nsa­vi­mo ap­ra­šo nuo­sta­tos bu­vo išaiš­kin­tos ki­taip, ne­gu bu­vo ga­li­ma pa­rink­ti no­ri­mus spren­di­nius, to­dėl da­bar esą svar­bu vis­ką pa­tai­sy­ti...

Vietoj recepto – asmens dokumentas ir kompiuteris (4)

2017 m. kovo 14 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­lių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro gy­dy­to­jai iš­ra­šė pir­muo­sius elekt­ro­ni­nius re­cep­tus. Gy­dy­to­jai tei­gia, kad pir­mą kar­tą iš­ra­šant elekt­ro­ni­nį re­cep­tą trun­ka dau­giau lai­ko, kol įve­da­mi į sis­te­mą pa­cien­to duo­me­nys, il­giau ten­ka už­truk­ti ir vais­ti­nė­je. Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jams jau iš­duo­da­mi ir elekt­ro­ni­niai mir­ties liu­di­ji­mai, lau­kia­ma ir elekt­ro­ni­nių li­gų kor­te­lių eros.Šiau­lių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro vy­riau­sio­jo...

Gruzdžiuose įteikta septintoji Augustino Griciaus premija

2017 m. kovo 14 d.
Šven­tė pra­si­dė­jo Šiu­py­liuo­se, kur, bu­vu­sios A. Gri­ciaus šei­mos so­dy­bos vie­to­je, prieš tris­de­šimt me­tų pa­sta­ty­tas pa­mink­las įžy­mia­jam ra­šy­to­jui. Prie pa­mink­lo šven­tės da­ly­viai pa­dė­jo gė­lių. Gruz­džių se­niū­nė Ni­jo­lė Bag­do­na­vi­čie­nė pri­mi­nė su­si­rin­ku­siesiems, kad li­te­ra­tū­ros kla­si­kas A. Gri­cius bu­vo ryš­ki ne tik Gruz­džių že­mės, bet ir vi­sos Lie­tu­vos as­me­ny­bė. Jo li­te­ra­tū­ri­niuo­se kū­ri­niuo­se at­si­spin­di šios že­mės žmo­nių san­ty­kiai, kraš­tie­čių gy­ve­ni­mas...
Gruz­džių kul­tū­ros cent­ro sa­lė­je...

Baigėsi reguliariųjų varžybų sezonas

2017 m. kovo 14 d.
Pas­ku­ti­nėse rung­ty­nė­se Rad­vi­liš­kio „KK Rad­vi­liš­kis-ŠSPC“ – Pak­ruo­jo „Pak­ruo­jis-Ly­gu­mų ŽŪB“ – 84:78 (17:26, 18:12, 21:20, 15:13). Lu­kas Pi­pi­ras – 30, Ry­tis Rauk­tys ir Min­dau­gas Ri­ti­kis – po 16, Kris­ti­jo­nas Za­kas – 10/ To­mas Du­ra ir Be­nius Ur­bo­na­vi­čius – po 16, Ir­man­tas Lianz­ber­gas – 12, Do­vy­das Va­len­tė­lis – 11 taš­kų.
Šiau­lių „Po­li­ci­ja“ – Rad­vi­liš­kio „KK Rad­vi­liš­kis-ŠSPC“ – 64:86 (28:21, 9:27, 12:14, 15:24). Aud­rius Čiu­če­lis ir Dei­vi­das Juo­zai­tis – po 15, Jo­nas...

Imtynininkus sukvietė Anykščių rajonas

2017 m. kovo 14 d.
Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jais ta­po Ei­man­tas And­riuš­ka (iki 28 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­ja), Skais­tė No­vi­ko­va (iki 42 kg) ir Lu­kas Vrub­levs­kij (iki 75 kg). Ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Mo­des­tas Vrub­levs­kij (iki 40 kg), tre­čią­sias – Ais­tė Min­ku­tė (iki 33 kg), To­mas Ma­ci­jaus­kas (iki 45 kg) ir Kor­ne­li­jus Ru­ži­nas (iki 63 kg).
Spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Al­vy­das Ti­le­nis ir Ge­di­mi­nas Jo­nuš­kis.
Tur­ny­re da­ly­va­vo per 150 im­ty­ni­nin­kų iš įvai­rių ša­lies mies­tų bei sve­čiai iš Lat­vi­jos...

Šiaulių rajone komunalinės atliekos bus surenkamos dažniau (1)

2017 m. kovo 9 d.
UAB „Kur­šė­nų ko­mu­na­li­nis ūkis“ iš Bu­bių se­niū­ni­jos Meš­kių kai­mo vi­sus me­tus iš gy­ven­to­jų bui­ti­nes at­lie­kas su­rinks kas ant­rą ket­vir­ta­die­nį, o Šiau­lių kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos Ver­du­lių, Ver­du­liu­kų ir Ža­liū­kų kai­mo gy­ven­to­jai nuo ge­gu­žės iki rug­sė­jo mė­ne­sio bus ap­tar­nau­ja­mi kas ant­rą tre­čia­die­nį.
ŠRATC tei­gi­mu, at­lie­kos bus su­ren­ka­mos daž­niau at­si­žvel­gus į gy­ven­to­jų pra­šy­mus.
Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jos Tat­ja­nos Plu­kie­nės tei­gi­mu, dėl daž­niau iš­ve­ža­mų at­lie­kų...

Socialiniams darbuotojams – trys nauji automobiliai

2017 m. kovo 9 d.
Šių se­niū­ni­jų so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, ga­vus nau­jus au­to­mo­bi­lius, pa­ge­rė­jo dar­bo są­ly­gos: nuo šiol ga­lės ne­be­lau­žy­ti sa­vo nuo­sa­vų au­to­mo­bi­lių ir šei­mas lan­ky­ti su pa­to­gio­mis, tech­niš­kai tvar­kin­go­mis ma­ši­no­mis.
Sa­vi­val­dy­bė in­for­muo­ja, kad So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riui iš jiems skir­tų lė­šų pa­vy­ko su­tau­py­ti 40 tūks­tan­čių eu­rų. Už tuos pi­ni­gus ir bu­vo nu­pirk­ti nau­ji au­to­mo­bi­liai. Kiek­vie­na iš tri­jų „Da­cia Dus­ter“ su dy­ze­li­no 1461 ku­bi­nių cen­ti­met­rų va­rik­liu kai­na­vo po 12 930...

Keičiasi informacijos iš Šiaulių rajono pateikimo tvarka

2017 m. kovo 9 d.
In­for­ma­ci­ją iš Šiau­lių kai­miš­ko­sios, Bu­bių, Kai­rių, Gin­kū­nų, Gruz­džių, Meš­kui­čių se­niū­ni­jų pa­tei­ki­te elekt­ro­ni­niu pa­štu: ar­ba
In­for­ma­ci­ją apie ren­gi­nius siųs­ki­te elekt­ro­ni­niu pa­štu
Re­dak­ci­jos inf.

Dar vienas tiltas jungs Ventos krantus (12)

2017 m. kovo 7 d.
Kur­šė­nuo­se, Kul­tū­ros cent­re, mies­tie­čiams pri­sta­ty­tas bū­si­mas pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas per Ven­tos upę. Juo bus ga­li­ma iš mies­to cent­ro nu­kak­ti į mies­to par­ką, o per jį – ir į kai ku­rias įstai­gas.
Pro­jek­to va­do­vė, vil­niš­kės UAB „Ata­mis“ Ar­chi­tek­tū­ros pa­da­li­nio va­do­vė Ie­va Pui­do­kai­tė, pa­pa­sa­ko­jo, ko­kį pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­tą per Ven­tą yra nu­ma­to­ma sta­ty­ti.
Apie 240 met­rų il­gio, 3 m plo­čio tarp tu­rėk­lų, til­tą lai­kys V for­mos gelž­be­to­nio ko­lo­nos. Jos at­ra­mos tu­rės krei­pian­čią­sias...

Žmonės suėjo miesto pulso išgirsti (5)

2017 m. kovo 2 d.
Kur­šė­nų mies­to se­niū­ni­jo­je se­niū­nai­čiai, ki­ti smal­sūs gy­ven­to­jai kar­tu su Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais bu­vo su­si­rin­kę iš­klau­sy­ti se­niū­no praė­ju­sių­ me­tų ata­skai­tos. Mies­te vei­kian­čių įstai­gų va­do­vai pa­sa­ko­jo, ko­kios per­mai­nos lau­kia gy­ven­to­jų.
Apie per­nai mies­te at­lik­tus dar­bus ata­skai­tą pa­tei­kė se­niū­nas Vy­tau­tas Ged­mon­tas. Apie gat­vių tvar­ky­mą, mies­to gra­ži­ni­mą, įvai­riems dar­bams pa­nau­do­tus pi­ni­gus ir dar daug ką ki­ta.
Kad mies­te at­lie­ka­mi di­de­li dar­bai, jo...

Didžiosios Užgavėnės Naisiuose (7)

2017 m. vasario 28 d.
Va­sa­rio 26-osios ry­tą vi­si – va­žiuos­ti ir pės­ti, so­tūs ir al­ka­ni, ma­ži ir di­de­li – pa­trau­kė Nai­sių link. Vie­tos bend­ruo­me­nė su rė­mė­jais ir pa­gal­bi­nin­kais kvie­tė į di­džių­jų Už­ga­vė­nių siau­tu­lį.Ry­to vė­jas bei snie­gas ža­dė­jo tik­rą žie­mos ir be­siar­ti­nan­čio pa­va­sa­rio ko­vą, bet šven­tės da­ly­vių tai neiš­gąs­di­no: į Nai­sių sta­dio­ną rin­ko­si blyn­ke­pių ko­man­dos, per­si­ren­gė­liai, šven­ti­nės mu­gės pre­kei­viai, žiū­ro­vai.Tie, ku­rie at­vy­ko be kau­kių, bu­vo lau­kia­mi „Nai­sių va­sa­ros“ teat­ro ir bend­ruo­me­nės kul­tū­ros rū­muo­se...

Baigėsi reguliariųjų varžybų sezonas

2017 m. vasario 28 d.
Bai­gė­si Na­tu­ral Phar­ma­ceu­ti­cals-Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos A di­vi­zio­no re­gu­lia­rių­jų var­žy­bų se­zo­nas. Ko­man­dos jau ruo­šia­si at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų eta­pui.
Kur­šė­nuo­se pa­sku­ti­nes rung­ty­nes žai­dė vie­tos „Gra­fų bal­dai-KA Sau­lė“ ir Ak­me­nės SCKK-„Ak­me­nės ce­men­tas“. Aikš­tės šei­mi­nin­kams bū­ti­nai rei­kė­jo per­ga­lės, kad ir ki­tą­met ga­lė­tų žais­ti šio­je tre­čio­jo­je pa­gal pa­jė­gu­mą ša­lies ly­go­je.
Pir­ma­ja­me kė­li­ny­je pir­ma­vo Ak­me­nės ko­man­da. Li­kus žais­ti pust­re­čios mi­nu­tės, grei­ta jos ata­ka...

Jauni tėvai susibūrė į asociaciją

2017 m. vasario 23 d.
Pag­rin­di­nis aso­cia­ci­jos tiks­las – vie­ny­ti tė­vus bend­riems tiks­lams, pra­dė­ti pa­tiems nuo sa­vęs da­ry­ti ge­rus dar­bus ir ro­dy­ti pa­vyz­dį au­gan­čioms kar­toms. To­kį pa­vyz­dį aso­cia­ci­jos na­riams de­monst­ruo­ja jos pir­mi­nin­kė Ra­sa Sa­ly­gie­nė, ku­rios šei­ma praė­ju­sių me­tų šei­mų šven­tė­je „Do­ra ir mo­ra­lė – tvir­tos šei­mos pa­grin­das“ ta­po am­ba­sa­do­riais.
Tė­vai tu­ri įdo­mios veik­los idė­jų ir min­čių, vi­sus no­rin­čius kvie­čia pri­si­jung­ti prie aso­cia­ci­jos.
Pla­nuo­ja­ma da­ly­vau­ti...

Nori kaimynui parduoti pieną...

2017 m. vasario 23 d.
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si Šiau­lių ra­jo­no Rau­dė­nų se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas, ku­ris no­rė­tų sa­vo kar­vių pie­ną par­duo­ti kai­my­nams. Jis bai­mi­na­si, ar už tai ne­bus nu­baus­tas.Re­dak­ci­jos sve­čias pa­sa­ko­jo, kad lai­ko pen­kias kar­ves. Pie­ną par­duo­da­vo pie­ni­nei. Pie­no su­pir­ki­mo kai­noms su­ma­žė­jus, tai ne­beap­si­mo­ka.
Ne­to­lie­se gy­ve­na kar­ves ne­be­lai­kan­čių kai­my­nų. Jie mie­lai nu­si­pirk­tų pie­no iš jo, bet bai­mi­na­ma­si, ar lei­džia­ma taip pre­kiau­ti.
Pa­dė­tį pie­no rin­ko­je...

Kūrybą eksponuoja tautodailininkai (1)

2017 m. vasario 21 d.
Kur­šė­nuo­se, Kul­tū­ros cent­re, ati­da­ry­ta Šiau­lių ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų dar­bų pa­ro­da. Jo­je eks­po­nuo­ja­ma ir moks­lei­vių kū­ri­nė­lių.
Pa­ro­do­je da­ly­vau­ja 52 įvai­rių sri­čių meist­rai. Jie pa­ro­dai pa­tei­kė 240 dar­bų.
Ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų va­do­vė Bi­ru­tė Poš­kie­nė, Et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­ro di­rek­to­rė, pa­skel­bė, jog Kur­šė­nų – ša­lies puo­džių sos­ti­nės var­dą vėl pa­tei­si­no ke­ra­mi­kai – 14 meist­rų pa­ro­dai pa­tei­kė 79 dar­bus.
Eks­po­nuo­ja­mi įvai­raus sti­liaus Ne­rin­gos ir Gin­ta­ro...

Įteikta profesoriaus Konstantino Mateckio premija

2017 m. vasario 21 d.
Kur­šė­niš­kių kraš­tie­tis, da­bar Vil­niu­je gy­ve­nan­tis šios mo­kyk­los ket­vir­to­sios lai­dos abi­tu­rien­tas Kons­tan­ti­nas Ja­kov­le­vas-Ma­tec­kis, ar­chi­tek­tū­ros pro­fe­so­rius, ha­bi­li­tuo­tas moks­lų dak­ta­ras, nu­si­pel­nęs moks­lo vei­kė­jas, sa­vo var­do pre­mi­jos (150 eu­rų) ser­ti­fi­ka­tą įtei­kė aš­tun­tos kla­sės mo­ki­niui Ug­niui Spai­čiui.
Pas­kelb­da­ma pre­mi­jos lau­rea­tą, mo­kyk­los di­rek­to­rė Da­nu­tė Lo­tiu­kie­nė sa­kė, kad U. Spai­čys mo­ko­si vien de­šim­tu­kais. Yra grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nių tris­kart ša­lies čem­pio­nas...

Miestelis jau ruošiasi Užgavėnėms

2017 m. vasario 21 d.
Šiau­lie­tis tau­to­dai­li­nin­kas Sau­lius Ta­mu­lis Ku­žiuo­se (Šiau­lių r.) pa­sa­ko­jo apie Už­ga­vė­nes, ku­rios jau ne­beto­li. Sve­čio, da­ran­čio šio­je žie­mos iš­vi­ji­mo šven­tė­je įpras­tas kau­kes, su­ren­gu­sio jų pa­ro­dų, pa­sa­ko­ji­mas pir­miau­sia bu­vo skir­tas jau­ni­mui. Kad ži­no­tų, ką ir kaip švęs­ti.
Sau­lius Ta­mu­lis, il­gai gy­ve­nęs Kur­šė­nuo­se, ten pir­mą kar­tą ir pa­ma­tė Už­ga­vė­nių per­si­ren­gė­lius. Jie triukš­min­gai žings­nia­vo, kas skar­ma­lus, kas – ka­rei­viš­ką mi­li­nę vil­kė­da­mas. Į triukš­min­gą ei­se­ną kry­po...

Tautos tradicijas grąžina į kaimą

2017 m. vasario 14 d.
Mi­cai­čių kai­mo bend­ruo­me­nė įsi­gi­jo pen­kis tau­ti­nius kos­tiu­mus. Ji rū­pi­na­si, kad kai­me ne­bū­tų pa­mirš­ta­mi iš se­no­vės mus pa­sie­kian­tys pa­pro­čiai, stip­rė­tų liau­diš­ko mu­zi­ka­vi­mo tra­di­ci­jos.
2016 me­tus ša­ly­je pa­skel­bus Vie­tos veik­los bend­ruo­me­nių me­tais, Mi­cai­čių bend­ruo­me­nė ste­bė­jo, ko­kie ša­ly­je skel­bia­mi pro­jek­tai, ir spren­dė, ar ga­li jais pa­si­nau­do­ti. Juos ypač su­do­mi­no me­tų pra­džio­je Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­skelb­tas pro­jek­tas, ku­riuo ža­da­ma na­cio­na­li­nė pa­ra­ma...

Krepšininkai rungtyniavo ir dėl mero taurės

2017 m. vasario 14 d.
Krep­ši­nio mė­gė­jų ly­go­je Gin­kū­nų „Gin­kū­nai" pra­lai­mė­jo Kur­šė­nų SK „Se­nu­kams“ – 68:86. Ra­mū­nas Nei­man­tas – 20, Li­nas Stan­kus – 19/ Ar­nas Liu­lys – 16, Ka­ro­lis Gri­ga­lius ir Ovi­di­jus Me­di­šaus­kas – po 14.
Kur­šė­nų SK „Kris­ta­las“ – „En­tu­zias­tai“ – 124:71. Vi­lius Akuč­ka – 42, Be­ne­dik­tas Jo­nuš­ka ir Ka­zi­mie­ras Šle­že­vi­čius – po 26/ Pau­lius Ju­ra­šius ir Os­mon­das Ulkš­ti­nas – po 20.
Dau­gė­lių „Fla­min­gas“ – Ku­žių „Ku­žiai“ – 63:92. Ma­rius Ci­ka­na­vi­čius – 19, Faus­tas Juo­za­pa­vi­čius – 15/ Si­gi­tas...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />