(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Šiaulių rajone

Tautos tradicijas grąžina į kaimą

2017 m. vasario 14 d.
Mi­cai­čių kai­mo bend­ruo­me­nė įsi­gi­jo pen­kis tau­ti­nius kos­tiu­mus. Ji rū­pi­na­si, kad kai­me ne­bū­tų pa­mirš­ta­mi iš se­no­vės mus pa­sie­kian­tys pa­pro­čiai, stip­rė­tų liau­diš­ko mu­zi­ka­vi­mo tra­di­ci­jos.
2016 me­tus ša­ly­je pa­skel­bus Vie­tos veik­los bend­ruo­me­nių me­tais, Mi­cai­čių bend­ruo­me­nė ste­bė­jo, ko­kie ša­ly­je skel­bia­mi pro­jek­tai, ir spren­dė, ar ga­li jais pa­si­nau­do­ti. Juos ypač su­do­mi­no me­tų pra­džio­je Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­skelb­tas pro­jek­tas, ku­riuo ža­da­ma na­cio­na­li­nė pa­ra­ma...

Krepšininkai rungtyniavo ir dėl mero taurės

2017 m. vasario 14 d.
Krep­ši­nio mė­gė­jų ly­go­je Gin­kū­nų „Gin­kū­nai" pra­lai­mė­jo Kur­šė­nų SK „Se­nu­kams“ – 68:86. Ra­mū­nas Nei­man­tas – 20, Li­nas Stan­kus – 19/ Ar­nas Liu­lys – 16, Ka­ro­lis Gri­ga­lius ir Ovi­di­jus Me­di­šaus­kas – po 14.
Kur­šė­nų SK „Kris­ta­las“ – „En­tu­zias­tai“ – 124:71. Vi­lius Akuč­ka – 42, Be­ne­dik­tas Jo­nuš­ka ir Ka­zi­mie­ras Šle­že­vi­čius – po 26/ Pau­lius Ju­ra­šius ir Os­mon­das Ulkš­ti­nas – po 20.
Dau­gė­lių „Fla­min­gas“ – Ku­žių „Ku­žiai“ – 63:92. Ma­rius Ci­ka­na­vi­čius – 19, Faus­tas Juo­za­pa­vi­čius – 15/ Si­gi­tas...

Literatui vėl nusišypsojo sėkmė

2017 m. vasario 14 d.
Dien­raš­čių pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­suo­se sėk­mė A. Aba­ką ap­lan­ko jau tre­čią kar­tą. Ma­tyt, fortūna jį taip pa­mė­go dėl jo iš­ti­ki­my­bės šiam lei­di­niui.
Med­ra­giš­kis sa­ko, kad „Šiau­lių kraš­tą“ pre­nu­me­ruo­jąs nuo ta­da, kai jis su­si­kū­rė. Už­si­sa­ky­da­vo iš­kart me­tams, o kai šei­mos lė­šų pri­rei­kė ki­tiems pir­ki­niams – tai trum­pes­niam lai­kui.
Ir vi­sa­da da­ly­vau­ja pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­suo­se. „Juk tai nie­ko ne­kai­nuo­ja – tik iš­si­ker­pi ku­po­ną ir re­dak­ci­jo­je į mai­še­lį įme­ti“, – šyp­so­si A. Aba­kas.
„Kraš­to...

Komandos stebino ir sirgalius, ir varžovus

2017 m. vasario 14 d.
Na­tu­ral Phar­ma­ceu­ti­cals-Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos A di­vi­zio­ne rung­ty­niau­jan­ti Ak­me­nės ko­man­da praė­ju­sį sa­vait­ga­lį dve­jas rung­ty­nes žai­dė na­muo­se ir abe­jas pra­lai­mė­jo. O jos kai­my­nė iš Kur­šė­nų nu­ste­bi­no dau­ge­lį, nu­ga­lė­da­ma vie­ną iš čem­pio­na­to ly­de­rių.
Ak­me­nės SCKK-„Ak­me­nės ce­men­tas“ sa­vo­jo­je aikš­tė­je pra­lai­mė­jo Vil­niaus VKC eki­pai re­zul­ta­tu 74:82 (22:23, 20:17, 15:21, 17:21).
Rung­ty­nės vi­są lai­ką vy­ko at­kak­liai. Įpu­sė­jus pa­sku­ti­niam kė­li­niui, sve­čiai pir­ma­vo 8...

Grupės lyderė – Pakruojo komanda

2017 m. vasario 14 d.
Pak­ruo­jo „Pak­ruo­jis-Ly­gu­mų ŽŪB“ – Šiau­lių „Po­li­ci­ja“ – 82:61 (10:12, 27:8, 19:11, 26:30). To­mas Du­ra – 18, Ai­va­ras Stal­ma­čen­ka – 13, Be­nius Ur­bo­na­vi­čius – 12, Man­tas Gal­kaus­kas – 11, Dai­va­ras Pa­kark­lis – 10/ Pran­ciš­kus Ru­čins­kas – 19, Jo­nas Šle­kys – 12, And­rius Čiu­če­lis – 10 taš­kų.
Tau­ra­gės „For­tū­na-Aga­va“ – Kel­mės „Kel­mė“ – 81:75 (31:22, 21:10, 13:19, 16:24). Ai­va­ras Gal­kaus­kas – 20, Al­man­tas Pa­kark­lis – 14, Lau­ry­nas Jo­ku­baus­kas – 12, Lai­mo­nas Mik­šys – 11 tšk...

Naujoji vadovė įstaigos padėtį vadina rimta (1)

2017 m. vasario 9 d.
Šiau­lių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro ko­lek­ty­vui pri­sta­ty­ta nau­ja jo di­rek­to­rė – Vil­ma Plau­ši­nai­tie­nė. Ji kur­šė­niš­kiams pa­sa­ko­jo apie sa­ve, api­bū­di­no, ką bū­ti­na pa­da­ry­ti vi­siems, kad per­mai­nas pa­jus­tų jų pa­cien­tai.
Rei­kia dirb­ti drau­ge
Nau­ją­ją di­rek­to­rę Vil­mą Plau­ši­nai­tie­nę Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro ko­lek­ty­vui pri­sta­tė Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras.
Rad­vi­liš­kie­tė V. Plau­ši­nai­tie­nė šio cent­ro va­do­ve ta­po lai­mė­ju­si Sa­vi­val­dy­bės...

Dešimtmečius paskyrė krašto žmonėms (1)

2017 m. vasario 2 d.
Kur­šė­nų (Šiau­lių r.) li­go­ni­nės ko­lek­ty­vas ant­ra­die­nį iš­kil­min­gai iš­ly­dė­jo gy­dy­to­ją kar­dio­lo­gę Sta­sę Ig­no­tai­tę, ku­ri 55-erius me­tus rū­pi­no­si šio kraš­to žmo­nių svei­ka­ta. Me­di­kė sa­ko, kad per tą lai­ką jai yra te­kę pa­jus­ti di­džiu­lių per­mai­nų.
Iš Kur­tu­vė­nų kraš­to ki­lu­si Sta­sė Ig­no­tai­tė, bai­gu­si Me­di­ci­nos ins­ti­tu­tą, bu­vo pa­skir­ta dirb­ti Kur­šė­nuo­se. Į šį mies­tą prie Ven­tos at­vy­ko 1951-ai­siais.
Iš pra­džių bu­vo pa­siųs­ta į pu­sės me­tų truk­mės kur­sus. O ta­da jau pra­si­dė­jo kas­die­nis dar­bas. Įtemp­tas. Kau­pė­si...

Lyderis – Kuršėnų „Kristalas“ (1)

2017 m. vasario 2 d.
Kur­šė­nų SK „Kris­ta­las“ – SK „Se­nu­kai“ – 79:72. Ra­mū­nas No­ru­tis – 23, Juo­zas Sta­pon­kus – 16/ Ka­ro­lis Gri­ga­lius – 22, Ar­nas Liu­lys – 18.
Dau­gė­lių „Fla­min­gas“ – Gin­kū­nų „Gin­kū­nai“ – 72:76. And­rius Čes­naus­kas – 19, Mar­ty­nas Ve­re­so­vas – 15/ Arū­nas Bač­kys – 22, Ri­čar­das Vait­ke­vi­čius – 14.
Nai­sių „Nai­siai“ – Kur­šė­nų „En­tu­zias­tai“ – 83:59. Vi­lius Grin­ce­vi­čius – 33, My­ko­las Kai­rys – 13/ Ne­das Daug­mau­dis – 25, Rai­mon­das Sa­vic­kas – 9.
Gruz­džių „Gruz­džiai“ – Ku­žių „Ku­žiai“ – 81:80...

Į Ventos pakrantę poilsiautojus kvies (1)

2017 m. sausio 31 d.
Ven­tos pa­kran­tė ties Kur­šė­nais (Šiau­lių r.) jau tvar­ko­ma, bet di­die­ji dar­bai ir rū­pes­čiai dar atei­ty­je. Kol kas dar tik pla­nuo­ja­ma, ta­ria­ma­si, kad te­ri­to­ri­ja prie upės tap­tų gra­žes­nė, poil­siau­to­jams jo­je bū­tų pa­to­giau.
Nu­ma­ty­ta sta­ty­ti til­tą, iš po­pu­lia­rė­jan­čios Kur­šė­nų mies­to ren­gi­nių vie­tos prie Ven­tos perve­sian­tį į se­ną­jį par­ką. Da­bar ar­chi­tek­tai su­si­ti­ki­nė­ja su konst­ruk­to­riais, sprendžia bū­si­mo­sios sta­ty­bos klau­si­mus.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je jos va­do­vai su...

Žygio dalyviai aplankė barsuką (1)

2017 m. sausio 31 d.
Dau­giau ne­gu 400 žmo­nių sek­ma­die­nį su­va­žia­vo prie Ge­lu­vos eže­ro (Šiau­lių r.) ir lei­do­si į Pu­siau­žie­mio žy­gį. No­rė­jo su­ži­no­ti, ar il­gą žie­mą ža­da bar­su­kas, pa­ma­ty­ti dau­gy­bę Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko eže­rų, iš­girs­ti nau­jo ne tik apie juos.Al­gi­man­tas BRI­KAS
Su­va­žia­vo dau­giau kaip 400 įvai­raus am­žiaus žmo­nių ne tik iš Šiau­lių mies­to bei ra­jo­no. Už­si­re­gist­ra­vo at­vy­kę ir iš Klai­pė­dos, Kau­no, Jo­niš­kio, Rad­vi­liš­kio bei ki­tų ša­lies vie­to­vių. Ne vie­nas na­mie ne­pa­li­ko ir sa­vo...

Im­ty­ni­nin­kai lai­mė­jo me­da­lių (1)

2017 m. sausio 31 d.
Ma­ri­jus Gri­ge­lis, iki 130 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­jos fi­na­le pra­lai­mė­jęs pa­sau­lio čem­pio­na­to pri­zi­nin­kui Man­tui Knys­tau­tui, pel­nė si­dab­ro me­da­lį.
Ka­ro­lis Ky­gas (iki 75 kg) pra­lai­mė­jo tik vie­ną ko­vą, pa­sku­ti­nė­mis se­kun­dė­mis, dėl išė­ji­mo į fi­na­lą per­spek­ty­viam kau­nie­čiui Ti­tui Ker­še­vi­čiui (4:5). K. Ky­gui įteik­tas bron­zos me­da­lis.
Tre­čią­ją vie­tą pel­nė ir Gy­tis Ku­le­vi­čius (iki 66 kg).
Čem­pio­na­te da­ly­va­vo apie 200 spor­ti­nin­kų.
Tre­ne­riai, tei­sė­jai bei...

Žiūrovus sukvietė kapelų šventė (1)

2017 m. sausio 31 d.
Šven­tės ve­dė­jai Jo­vi­ta Lu­bie­nė ir Ne­ri­jus Me­dei­šis pa­skel­bė, kad ji ski­ria­ma „smui­ki­nin­kui iš pri­gim­ties“, kur­šė­niš­kiui švie­saus at­mi­ni­mo Au­gus­ti­nui Ru­ge­liui.
Tra­di­ci­nio folk­lo­ro inst­ru­men­ti­nė gru­pė, ku­rio­je gro­jo A. Ru­ge­lis, už­per­nai ko­vą bu­vo įver­tin­ta aukš­čiau­siu ša­ly­je mė­gė­jų me­no ap­do­va­no­ji­mu – „Auk­so paukš­te“. Šią šven­tę „Griežk, smui­ke­li“ pra­dė­jo jau gro­da­mi tik dvie­se – Al­gis Ku­niaus­kas ir Rai­mon­das Sin­ke­vi­čius.
Ir šio­je šven­tė­je kon­cer­ta­vo vi­so­se...

Pagerino savo pozicijas (1)

2017 m. sausio 31 d.
Na­tu­ral Phar­ma­ceu­ti­cals – Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos A di­vi­zio­ne rung­ty­niau­jan­čios Šiau­lių ap­skri­ties eki­pos pa­ge­ri­no sa­vo po­zi­ci­jas. Tur­ny­ro len­te­lė­je ypač pa­ki­lo dve­jas rung­ty­nes lai­mė­ju­si Ak­me­nės ko­man­da.
Ak­me­nės SCKK „Ak­me­nės ce­men­tas“ sa­vo­jo­je aikš­tė­je įvei­kė tur­ny­ro len­te­lė­je ge­ro­kai aukš­čiau sto­vin­čią Klai­pė­dos LCC tarp­tau­ti­nio uni­ver­si­te­to ko­man­dą re­zul­ta­tu 89:82 (18:24, 21:16, 19:20, 31:22).
Tris kė­li­nius pir­ma­vo tai vie­na, tai ki­ta...

Šventė „Griežk, smuikeli“ vėl kviečia kapelų mėgėjus

2017 m. sausio 26 d.
Šeš­ta­die­nį Kur­šė­nuo­se, Kul­tū­ros cent­re, vyks jau de­vy­nio­lik­to­ji ša­lies liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­lų šven­tė „Griežk, smui­ke­li“. Apie jos or­ga­ni­za­vi­mą, apie tai, kas lau­kia į ją atė­ju­sių žiū­ro­vų, kal­bė­jo­mės su vie­nu iš šven­tės or­ga­ni­za­to­rių Ze­no­nu GES­TAU­TU, Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju.– Šį kar­tą pa­kvie­tė­me net ke­tu­rias nau­jas ka­pe­las, ku­rios šio­se tra­di­ci­nė­se šven­tė­se dar nė­ra bu­vu­sios. Iš Ne­va­rė­nų (Tel­šių ra­jo­nas) at­vyks links­ma ir šau­ni, la­bai sa­vi­ta liau­diš­kos mu­zi­kos...

Keičiasi mokyklų vadovai

2017 m. sausio 26 d.
Ilo­na Vai­čiu­lie­nė, va­do­va­vu­si Kur­šė­nų me­no mo­kyk­lai, lai­mė­jo kon­kur­są to pa­ties mies­to Spor­to mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­goms. Šiau­lių ra­jo­no Ta­ry­ba ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je I. Vai­čiu­lie­nę joms pa­tvir­ti­no.
I. Vai­čiu­lie­nė iš pa­rei­gų at­lei­džia­ma nuo sau­sio 31-osios. Me­no mo­kyk­lai ji va­do­va­vo nuo 2014-ųjų rugp­jū­čio. Prieš tai dir­bo Kur­šė­nų Sta­sio Ang­lic­kio mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja ne­for­ma­lia­jam ug­dy­mui. Ta­da ji, tarp ki­tų sri­čių, ku­ra­vo ir spor­tą...

Mezginiai stebina ne tik spalvomis

2017 m. sausio 24 d.
Meš­kui­čiuo­se (Šiau­lių r.) gy­ve­nan­ti Sta­nis­la­va Klo­vie­nė yra pri­mez­gu­si dau­gy­bę pirš­ti­nių, ko­ji­nių, rie­ši­nių. Ji nu­mez­gė ir pirš­ti­nes, skir­tas mū­vė­ti iš­kart dviem žmo­nėms. Pa­ro­dos, ku­rio­je eks­po­nuo­ja­mi meš­kui­tiš­kės dar­be­liai, lan­ky­to­jai gro­ži­si bei ste­bi­si ne tik jo­mis.
Ant sta­lų su­dė­lio­tos rie­ši­nės, pirš­ti­nės, ko­ji­nės. Ant sie­nos už­ra­šas skel­bia, jog čia eks­po­nuo­ja­mi Sta­nis­la­vos Klo­vie­nės dar­bai.
Pa­ro­dos au­to­rė pra­si­ta­ria, jog po­trau­kio megz­ti dė­ka ji tu­rin­ti, kas veik­ti...

Puodžių sostinėje kuriasi dar vienas keramikas

2017 m. sausio 19 d.
Ke­ra­mi­kas Min­dau­gas Tu­ro­le­vi­čius, pa­žin­tį su mo­liu pra­dė­jęs Tau­ra­gė­je, vė­liau pa­si­dar­ba­vęs Vil­niu­je, da­bar ku­ria­si puo­džių sos­ti­nė­je – Kur­šė­nuo­se. Čia jis, šven­čian­tis tris­de­šimt­me­tį, su­ren­gė sa­vo dar­bų pa­ro­dą.
Šiau­lių ra­jo­no Et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­re eks­po­nuo­ja­mo­je Min­dau­go Tu­ro­le­vi­čiaus per­so­na­li­nė­je pa­ro­do­je – kū­ri­niai iš mo­lio, at­lik­ti ir iš se­no­vės atė­ju­sia rau­go ke­ra­mi­kos tech­no­lo­gi­ja.
Mo­lio ga­mi­nys, iš­trauk­tas iš de­gi­mo kros­nies...

Nuotraukose – gimtinės ir renginių vaizdai

2017 m. sausio 17 d.
Gra­žūs Šiaulių rajono Kur­tu­vė­nų vaiz­dai at­si­vė­rė Kur­šė­nuo­se, Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros cent­re. Čia pri­sta­ty­tas fo­toal­bu­mas, pa­sa­ko­jan­tis apie per­nai Kur­tu­vė­nų mies­te­ly­je vy­ku­sį klo­ji­mo teat­rų fes­ti­va­lį, ir nuo­trau­kų pa­ro­da.
Šiau­liuo­se gy­ve­nan­tis Al­gir­das Kont­ri­mas nuo pa­va­sa­rio lai­ką lei­džia gim­tuo­siuo­se Kur­tu­vė­nuo­se. Jį pa­ma­ty­si ne­ši­ną fo­toa­pa­ra­tu kiek­vie­nų me­tų lie­pą vyks­tan­čiuo­se klo­ji­mo teat­rų fes­ti­va­liuo­se, su­kvie­čian­čiuo­se vai­din­to­jų bei žiū­ro­vų iš vi­sos ša­lies.
Ant sta­lo –...

Kaimynai ropščiasi iš dugno

2017 m. sausio 17 d.
Na­tu­ral Phar­ma­ceu­ti­cals-Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos A di­vi­zio­no ko­man­dos su­žai­dė dar po dve­jas rung­ty­nes. Šiau­lių ap­skri­ties eki­poms bu­vo svar­bu po jų pa­ly­pė­ti tur­ny­ro len­te­lė­je bent kiek aukš­čiau.
Ak­me­nės SCKK-"Ak­me­nės ce­men­tas“ Ma­ri­jam­po­lė­je nu­ga­lė­jo „Sū­du­vą-Man­tin­gą-2“ re­zul­ta­tu 80:72 (19:9, 15:24, 15:24, 31:15).
Įpu­sė­jus pir­ma­jam kė­li­niui, sve­čiai jau bu­vo pel­nę 11 taš­kų, o šei­mi­nin­kai – dar nė vie­no. Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je ma­ri­jam­po­lie­čiai sten­gė­si su­si­grą­žin­ti, ką...

Lyderiai – tauragiškiai

2017 m. sausio 17 d.
Kel­mės „Kel­mė“ – Šiau­lių „Po­li­ci­ja“ – 94:68 (26:17, 29:10, 28:23, 11:18). Lu­kas Sė­jū­nas – 22, Ai­va­ras Gal­kaus­kas – 15, Vai­das Pau­liu­kė­nas – 13, Lai­mo­nas Mik­šys – 10 taš­kų ir tiek pat re­zul­ta­ty­vių perdavimų/ Dei­vi­das Juo­zai­tis – 32 (8 tri­taš­kiai iš 10-ies), Min­vy­das Stuo­gis – 13 taš­kų.
„Po­li­ci­ja“ į sa­vo su­dė­tį įtrau­kė 193 cm ūgio puo­lė­ją Do­vy­dą Ka­va­liaus­ką. 26-erių krep­ši­nin­kas iki šiol nė­ra rung­ty­nia­vęs ofi­cia­liuo­se čem­pio­na­tuo­se. Šio­se rung­ty­nė­se jis žai­dė 35 se­kun­des, pel­nė 2 taš­kus.
„Kel­mė“ –...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />