(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Šiaulių rajone

Miestelį buria įdomesniam laisvalaikiui

2017 m. sausio 5 d.
Gruz­džių bib­lio­te­ki­nin­kė Jur­gi­ta Ja­siš­ky­tė klau­sė: gal jau lai­kas skir­ti lai­ko sau, o ne pro­jek­tams bei dar­bams na­muo­se? Li­te­ra­tės, poe­zi­jos mė­gė­jos Da­lia Šla­pe­lie­nė, Ire­na Šu­fins­kie­nė, Lion­gi­na Šu­fins­kie­nė, Ely­tė Vil­čiaus­kie­nė, J. Ja­siš­ky­tė skai­tė ei­les. Pia­ni­nu pa­gro­jo Kris­ti­jo­nas Mic­ke­vi­čius.
Šio­je po­pie­tė­je dai­na­vu­si šiau­lie­tė Kon­sue­la Ma­čiu­le­vi­čiū­tė ką tik pra­dė­jo dirb­ti Gruz­džių kul­tū­ros na­muo­se. Ji pa­kvie­tė bur­tis į folk­lo­ro an­samb­lį ar ki­tą ko­lek­ty­vą ar­ba...

Sukviečia knygų išmintis

2017 m. sausio 3 d.
Ša­ky­nos (Šiau­lių r.) bib­lio­te­ko­je su­si­rin­ko tie, ku­rie yra pa­mė­gę kny­gą bei pa­de­da ją pa­mėg­ti ki­tiems. Po­pie­tė­je jie taip pat su­ži­no­jo, ką bib­lio­te­koms te­ko iš­gy­ven­ti lai­ko sū­ku­riuo­se.
Ša­ky­nos bib­lio­te­ki­nin­kė Zi­na Ke­tu­ra­ky­tė su­si­rin­ku­sie­siems pri­mi­nė mus per am­žius pa­sie­ku­sias min­tis: „Aš esu bib­lio­te­ka. Aš ne­su nei sie­nos, nei len­ty­nos, net ne kny­gos, su­sta­ty­tos ei­lė­mis...“
Į šį ren­gi­nį atė­ju­siems ša­ky­niš­kiams ypač su­pran­ta­mi šie žo­džiai. Taip, svar­biau­sia...

Įdiegs navigacijos įrangą

2016 m. gruodžio 22 d.
Bus nu­ma­ty­tos lė­šos įran­gai bei ste­bė­ji­mo pa­slau­gai pirk­ti.
Tar­ny­bi­nius au­to­mo­bi­lius tu­ri Švie­ti­mo, So­cia­li­nių pa­slau­gų, Kul­tū­ros, Vers­lo tu­riz­mo ir in­for­ma­ci­jos, ra­jo­no Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rai, Kur­šė­nų li­go­ni­nė.
Ta­ry­bos na­riui, sua­be­jo­ju­siam, ar bus iš to nau­dos, Sa­vi­val­dy­bės Ūkio ir trans­por­to sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas Še­pu­tis at­sa­kė, kad šie­met na­vi­ga­ci­nė įran­ga yra su­mon­tuo­ta vi­suo­se Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos...

Įvertinti jaunieji kraštotyrininkai

2016 m. gruodžio 22 d.
Kon­kur­so nu­ga­lė­to­jais pri­pa­žin­ti Ku­žių gim­na­zi­jos mo­ki­niai Eve­li­na Ur­bie­ty­tė, Al­bi­nas Ryn­ke­vič, Au­gus­tas Ja­siū­nas, Eg­lė Pet­raus­kai­tė, pa­ren­gę kny­gą „Ku­žių se­niū­ni­jos bend­ruo­me­nės“.
Ant­rą­ją vie­tą lai­mė­jo Gin­kū­nų So­fi­jos ir Vla­di­mi­ro Zu­bo­vų mo­kyk­los moks­lei­vis Ar­nas Bei­šys, tre­čią­ją – Ed­ga­ras Mu­zu­ke­vi­čius ir Ta­das Dau­gi­nis iš Nai­sių mo­kyk­los.
Tarp kon­kur­sui pa­tei­ku­sių­jų pie­ši­nius pir­ma – Ba­zi­lio­nų mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro moks­lei­vė Kor­ne­li­ja Zda­ny­tė, ant­ra –...

Apie kraštą pasakoja knyga

2016 m. gruodžio 22 d.
Vo­ve­riš­kių (Šiau­lių r.) gy­ven­to­jams mo­kyk­los sa­lė­je vy­ku­sio­je ke­lių kar­tų va­ka­ro­nė­je pri­sta­ty­ta nau­ja apie šį kraš­tą pa­sa­ko­jan­ti kny­ga „Praei­tį me­nam, atei­tį ku­riam“.
Vo­ve­riš­kiai yra ša­lia Šiau­lių, du ki­lo­met­rai nuo mies­to. Į juos ve­da as­fal­tuo­tas ke­lias, su­kan­tis iš Šiau­lių – Kur­šė­nų plen­to, bei ki­tas – iš mies­to ap­link­ke­lio. Gy­ven­vie­tė­je yra pa­grin­di­nė mo­kyk­la, bib­lio­te­ka, žir­gy­nas.
Iš Vo­ve­riš­kių ki­lę įžy­mių žmo­nių, ku­rie iki šiol nė­ra pa­mirš­ta­mi. Apie šiuos ry­šius pa­sa­ko­ja­ma nau­jo­jo­je...

Krepšinio mėgėjai pradėjo sezoną

2016 m. gruodžio 22 d.
Kur­šė­nų „En­tu­zias­tas“ – Gin­kū­nų „Gin­kū­nai“ – 46:114. Ne­das Daug­mau­dis – 15, Pau­lius Ju­ra­šius – 10/ Arū­nas Bač­kys – 30, Au­ri­mas Vols­kis – 19.
Ku­žių „Ku­žiai“ – Kur­šė­nų SK „Kris­ta­las“ – 70:81. Si­gi­tas Ša­pas – 23, To­mas Če­pu­tis – 12/ Ka­ro­lis Venc­lo­vas – 17, Ra­mū­nas No­ru­tis – 15.
Nai­sių „Nai­siai“ – Kur­šė­nų SK „Se­nu­kai“ – 68:102. Re­mi­gi­jus Truš­kaus­kas – 18, And­rius Ba­liu­ta­vi­čius ir Gy­tis Mi­la­šaus­kas – po 13/ Dai­nius Bra­zys – 24, Ovi­di­jus Me­di­šaus­kas – 18.
Gruz­džių „Gruz­džiai“ –...

Tarybą aplankė Kalėdų Senis

2016 m. gruodžio 22 d.
Ta­ry­bos na­riai, prieš gau­da­mi do­va­nų pa­ke­tą – me­daus bei atei­nan­čių me­tų ka­len­do­rių, tu­rė­jo pa­dek­la­muo­ti ei­lė­raš­tį ar at­lik­ti ki­to­kią už­duo­tį.
At­sis­vei­kin­da­mas sve­čias Ta­ry­bos na­riams pa­lin­kė­jo bū­ti vie­no­dai tei­sin­giems „ir bied­niems, ir ba­go­tiems“.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Karatistai kaupia taškus

2016 m. gruodžio 20 d.
Ku­mi­tė rung­ty­je (kon­tak­ti­nė ko­va) nu­ga­lė­to­jais sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­se ta­po Ti­tas Čer­niaus­kas, Do­man­tas Pekš­tys, Mė­ta Sa­ly­gai­tė, Gab­rie­lius Tin­te­ris, Va­ka­ris Ka­vec­kas, Mig­lė Mi­siu­ly­tė, To­mas Mi­tu­zas, Lu­kas Nei­man­tas, Kris­ti­jo­nas Po­cius, Gvi­das Rim­kus, Ju­lius Si­mo­no­vi­čius ir Gab­rie­lė Vis­man­tai­tė.
Ant­rą­sias vie­tas lai­mė­jo Ti­tas Kum­ža, Au­gus­ti­nas Dva­rio­nas, Rai­gar­das Sa­ly­ga, tre­čią­sias – Ne­das Nar­bu­tas ir Kor­ne­li­jus Ka­vec­kas...

Paskelbti metų kuršėniškiai

2016 m. gruodžio 20 d.
Du kur­šė­niš­kiai, be­si­do­min­tys kraš­to praei­ti­mi, pa­dė­ję vil­niš­kiams ar­cheo­lo­gams, šie­met ru­de­nį ieš­ko­ju­siems žu­vu­sių vo­kie­čių ka­rei­vių, pa­skelb­ti Kur­šė­nų mies­to me­tų žmo­nė­mis.
Kul­tū­ros cent­re vy­ku­sia­me šven­ti­nia­me ren­gi­ny­je, skir­ta­me jo sep­ty­nias­de­šimt­me­čiui, mies­to se­niū­no pa­va­duo­to­ja Gied­rė Kar­ka­lie­nė pra­ne­šė, kad mies­to me­tų kur­šė­niš­kių var­dai su­teik­ti Ro­lan­dui Ta­mo­šai­čiui, Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ky­to­jui, ir Jo­nui Bui­vy­dui, dir­ban­čiam Šiau­lių grei­to­sios...

Prieš čempionato pertrauką – atkaklios kovos

2016 m. gruodžio 20 d.

Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos stip­res­nia­ja­me – A – di­vi­zio­ne rung­ty­niau­jan­tis Ak­me­nės „SCKK-Ak­me­nės ce­men­tas“ Kre­tin­go­je su­try­pė tur­ny­ro len­te­lė­je aukš­čiau sto­vin­čią „Kre­tin­gą“. Re­zul­ta­tas – 88:69 (31:19, 16:13, 25:16, 16:21).
Aud­rius Po­vi­lai­tis, rung­ty­nes pra­dė­jęs dviem taik­liais bau­dos me­ti­mais, ir to­liau dar­ba­vo­si, aikš­tė­je pra­lei­dęs dau­giau­siai lai­ko iš vi­sų ak­me­niš­kių. Jis pir­mą­jį kė­li­nį bai­gė taik­liu tri­taš­kiu.
Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je sve­čiai per­sva­rą dar...

Įteikta kalbininko premija

2016 m. gruodžio 20 d.
Kur­šė­nuo­se, Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je vy­ku­sio­je po­pie­tė­je, skir­to­je kal­bi­nin­kui Vy­tau­tui Vit­kaus­kui at­min­ti, jau­nų­jų fi­lo­lo­gų kon­kur­so lau­rea­tams įteik­tos jo var­do pre­mi­jos.
Vi­si kon­kur­so lau­rea­tai – L. Ivins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­viai. Ki­tos Šiau­lių ra­jo­no gim­na­zi­jos kon­kur­se ne­da­ly­va­vo.
Kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja pa­skelb­ta Ga­bi­ja Dau­kin­ty­tė. Jai pa­dė­jo mo­ky­to­ja Vi­ta Šven­tic­kie­nė.
Kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos...

Bibliotekininkai keliavo atminties takais

2016 m. gruodžio 20 d.
Vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ing­ri­da Klup­šai­tė mi­nė­jo, jog bib­lio­te­ka, jun­gian­ti 26 struk­tū­ri­nius-te­ri­to­ri­nius pa­da­li­nius, kas­met suor­ga­ni­zuo­ja dau­giau kaip 800 in­for­ma­ci­nių, kul­tū­ri­nių, švie­čia­mo­jo po­bū­džio bei ki­to­kių ren­gi­nių. Bib­lio­te­ka yra su­kau­pu­si apie 300 tūks­tan­čių kny­gų ir ki­tų lei­di­nių.
Di­rek­to­rė pri­pa­ži­no, kad dar ne vi­suo­se bib­lio­te­kos pa­da­li­niuo­se yra ge­ros, bend­ruo­me­nės po­rei­kius ati­tin­kan­čios pa­tal­pos. Ti­ki­ma­si, jog ne­tru­kus ir pa­ti...

Archeologai darbus atidėjo iki pavasario

2016 m. gruodžio 16 d.
Vil­niš­kiai ar­cheo­lo­gai, vė­lų ru­de­nį Šiau­lių ra­jo­ne ieš­ko­ję Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­go­je žu­vu­sių vo­kie­čių ka­rei­vių pa­lai­kų, dar­bą bai­gė Kur­šė­nuo­se, Dau­gė­lių mik­ro­ra­jo­no cent­re. Jie ke­ti­na vėl į ra­jo­ną at­vyk­ti ki­tą­met pa­va­sa­rį, nes gy­ven­to­jai dar me­na vie­tų, ku­rio­se už­kas­ti žu­vu­sie­ji.
At­ka­sę Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro sū­ku­ry­je 1944 me­tais žu­vu­sių vo­kie­čių ka­rei­vių pa­lai­do­ji­mo vie­tas Smil­giuo­se (Ku­žių se­niū­ni­ja), Min­gė­liuo­se (Bu­bių sen.), ar­cheo­lo­gai pa­ban­dė ieš­ko­ti žu­vu­sių­jų...

Vaikystės žaislai eksponuojami parodoje

2016 m. gruodžio 15 d.
Kur­šė­nų (Šiau­lių r.) vai­kų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Eg­lu­tė“ suau­gu­sie­ji su­ren­gė pa­ro­dą. Jie nu­spren­dė eks­po­nuo­ti žais­lus, pri­me­nan­čius jų pa­čių vai­kys­tę.
Ant kam­ba­rio grin­dų, ant sta­lų, sie­nų – siū­tos minkš­tos bei iš šiau­dų pa­da­ry­tos lė­lės, meš­kiu­kai, mo­li­niai žvė­riu­kai, barš­ku­čiai ir daug kas ki­ta. Lop­šy­je be­gu­lįs „kū­di­kis“. Čia pat – na­gin­go tė­ve­lio sa­vo at­ža­lai iš me­džio pa­da­ry­ti tvo­re­lė, ma­ši­na.
Kai ku­rioms ant sta­lo su­dė­lio­toms kny­gu­tėms jau dau­giau kaip 40 me­tų. Iš jų ka­dai­se mo­kė­si skai­ty­ti da­bar­ti­nių...

Įtikimiausia Šiaulių (Saulės) mūšio vieta – prie Mūšos ir Tautinio santakos

2016 m. gruodžio 14 d.
Dr. Ro­mas Ba­tū­ra,
Is­to­ri­kas
Ne­sik­lai­din­da­mi pri­va­lo­me už­baig­ti pra­dė­tus me­mo­ria­lo tvar­ky­mo dar­bus.
Nuo se­no is­to­riog­ra­fi­jo­je įvai­rio­se vie­to­se bu­vo ieš­ko­ma 1236 m. Sau­lės mū­šio vie­tos, bet de­ri­nant įvai­rių šal­ti­nių duo­me­nis ap­si­sto­ta ties Šiau­liais, Mū­ša ir Tau­ti­niu ( da­bar­ti­nis Jo­niš­kio ra­jo­nas).
Ats­ki­rai 13 a. vid. mi­ni­ma „te­ra Sau­len“ ("Sau­lės že­mė") tę­sė­si į pie­tus nuo Mū­šos Šiau­lių apy­lin­kė­se (A. Sa­lys). Vė­liau 14 a. vid. „Sau­lės kraš­te“ mi­ni­ma...

Įteiktos literatūrinės premijos

2016 m. gruodžio 13 d.
10-12-ųjų kla­sių gru­pė­je pri­zi­nin­kė­mis ta­po Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­viai. Pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo Kor­ne­li­ja Kriau­če­ly­tė (mo­ky­to­ja As­ta Ma­zū­rai­tė), ant­rą­ją – Lu­kas Pet­raus­kas (mo­kyt. Rai­mon­da Rum­bi­nai­tė), tre­čią­ją – Ais­tė Kaz­laus­kai­tė (mo­kyt. A. Ma­zū­rai­tė).
Tarp 5-9-ųjų kla­sių li­te­ra­tų pir­ma – Gin­ta­rė Tau­jans­kai­tė iš L. Ivins­kio gim­na­zi­jos (mo­kyt. R. Rum­bi­nai­tė), ant­ra – Ur­tė Ki­ri­liaus­kai­tė iš Kur­šė­nų Pa­ven­čių mo­kyk­los (mo­kyt. Da­lia Lips­kie­nė), tre­čia – Kur­šė­nų Dau­gė­lių pa­grin­di­nės...

Atjungus elektrą, kyla nepatogumų

2016 m. gruodžio 13 d.
Ji pa­sa­ko­jo, kad Luk­šių, No­rei­kių gy­ven­vie­tės li­ko be elekt­ros. Taip pa­si­tai­ko ir ki­to­mis die­no­mis. Gy­ven­to­jams pra­neš­ta, kad at­lie­ka­mas pla­ni­nis re­mon­tas.
Luk­šiš­kė ste­bi­si: koks pla­ni­nis re­mon­tas ga­li bū­ti žie­mą? Ne­gi to­kiems ren­gi­niams neuž­ten­ka šil­tes­nių mė­ne­sių? Juk ne ava­ri­ja.
Šian­dien, kai žvar­bus oras, na­muo­se šal­ta. O juk šei­mos – su vai­kais. Ir jiems ten­ka kęs­ti šal­tį.
Mo­te­ris klau­sia: ko­dėl taip ty­čio­ja­ma­si iš žmo­nių?
Su jos min­ti­mis...

Neįgaliajai padės naujas keltuvas

2016 m. gruodžio 9 d.
Neį­ga­liai kur­šė­niš­kei įreng­tas kel­tu­vas, pa­de­dan­tis iš bu­to pa­tek­ti tie­siai į lau­ką bei at­ga­lios. Šiau­lių ra­jo­ne yra su­da­ry­ta ei­lė lau­kian­čių­jų to­kio pa­to­gu­mo. Ten­ka il­go­kai pa­lū­kė­ti, nes sto­ko­ja­ma lė­šų.
„Man šis kel­tu­vas – kaip lan­gas į pa­sau­lį. Jis man la­bai rei­ka­lin­gas. Be jo jau­čiau­si kaip įka­lin­ta. Ypač kai atei­na pa­va­sa­ris, kai pra­de­da paukš­te­liai čiul­bė­ti, kai pra­de­da ža­liuo­ti“, – kur­šė­niš­kė poe­tė An­ge­lė Kie­lie­nė ne­slė­pė džiaugs­mo.
Ne­ga­lios sle­gia­ma, kam­ba­ry­je ji...

Vaikai sulaukė dviejų alpakų

2016 m. gruodžio 8 d.
Kur­šė­nų vai­kų glo­bos na­mų (Šiau­lių r.) fer­ma pa­gau­sė­jo dviem al­pa­ko­mis. Šios įstai­gos gy­ven­to­jų rū­pes­čiu, švel­nu­mu da­lysis ne tik jos.
Bū­rys Kur­šė­nų vai­kų glo­bos na­mų gy­ven­to­jų apie va­lan­dą lau­kė at­ve­žant al­pa­kas. Kai ku­rie net nė­jo į pa­tal­pą pa­si­šil­dy­ti, bi­jo­da­mi bū­si­mą­sias nau­ją­sias gy­ven­to­jas pra­žiū­rė­ti. O jau ėmė tem­ti.
Mik­roau­to­bu­sas su al­pa­ko­mis nu­va­žia­vo prie fer­mos. Iš pa­skos nu­gu­žė­jo ir vai­kai.
Glo­bos na­mų dar­bi­nin­kas į fer­mą nu­ne­šė vie­ną, o pa­skui ir ki­tą al­pa­ką. Į fer­mą suė­jo ir vai­kai...

Klubas surengė turnyrą

2016 m. gruodžio 8 d.
Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jais ta­po kur­šė­niš­kiai Ti­tas Čer­niaus­kas, Ge­ral­das Dva­rio­nas, Va­ka­ris Ka­vec­kas, Mig­lė Mi­siu­ly­tė, Gvi­das Rim­kus, Mė­ta Sa­ly­gai­tė, Ju­lius Si­mo­no­vi­čius. To­mas Mi­tu­zas ap­do­va­no­tas už pa­ro­dy­tą ko­vo­to­jo dva­sią.
Į šias var­žy­bas su­si­rin­ko be­veik šim­tas vai­kų ir jau­nu­čių iš še­šių ša­lies klu­bų. Tarp da­ly­vių bu­vo daug ša­lies čem­pio­na­to pri­zi­nin­kų.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Įregistruoti naujagimiai

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Darželinukai bus maitinami pigiau

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />