(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
Šeš­ta­die­nį Po­šu­pių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nė tra­di­ciš­kai kvie­tė var­žy­tis sū­rių ga­min­to­jus. Praė­ju­siais me­tais šia­me ren­gi­ny­je bu­vo pa­siek­tas Lie­tu­vos re­kor­das – pri­sta­ty­tas di­džiau­sias su­slėg­tas sū­ris, o šie­met su­skai­čiuo­ta sū­rių gau­sa – jų bu­vo net 398. Pa­tį svar­biau­sią – "Sū­rių val­do­vo" – ti­tu­lą iš­si­ve­žė Kel­mės ra­jo­no Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos at­sto­vės, kon­kur­sui pa­tei­ku­sios ne­ti­kė­tą rū­ky­tų sū­rių kom­po­zi­ci­ją.
Į sū­rių šven­tę šie­met su­va­žia­vo Jo­niš­kio, Pak­ruo­jo ir Kel­mės ra­jo­nų sū­ri­nin­kai...

Nusilenkta Vytautui Didžiajam ir Tėvui Stanislovui

2017 m. rugsėjo 12 d.
Penk­ta­die­nį, rug­sė­jo 8-ąją, Juo­dei­kiuo­se (Joniškio r.) tra­di­ciš­kai pri­si­min­tas ku­ni­gaikš­tis Vy­tau­tas Di­dy­sis, ku­riam skir­tas pa­mink­las šia­me kai­me sto­vi nuo tar­pu­ka­rio lai­kų. Pa­mi­nė­ta ir ki­ta ryš­ki as­me­ny­bė, su­si­ju­si su Juo­dei­kių kraš­tu – ku­ni­gas, vie­nuo­lis Tė­vas Sta­nis­lo­vas.
Į Juo­dei­kius su­si­rin­kę žmo­nės pir­miau­sia sku­bė­jo į vie­tos šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čią, kur mi­šias au­ko­jo Skaist­gi­rio kle­bo­nas ku­ni­gas And­rius Trak­še­lis. Po pa­mal­dų prie Vy­tau­to Di­džio­jo...

Apskrities neįgalieji sportavo Joniškyje

2017 m. rugsėjo 7 d.
Ant­ra­die­nį Jo­niš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­ja bi­čiu­lius iš vi­sos Šiau­lių ap­skri­ties pa­kvie­tė į tra­di­ci­nę spor­to šven­tę.Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo neį­ga­lie­ji iš Kur­šė­nų, Še­du­vos, Šiau­lių, Ak­me­nės, Pak­ruo­jo ra­jo­nų. Su­si­rin­ko li­ki­mo bro­liai ir se­se­rys jo­niš­kie­čiai, pri­si­jun­gė Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los, ku­rios sta­dio­ne ir vy­ko spor­ti­nės rung­tys, die­nos užim­tu­mo cent­ro lan­ky­to­jai.
Nors oras ši­lu­ma ne­le­pi­no, ne­tru­kus po ati­da­ry­mo, ku­ria­me su­si­rin­ku­sius svei­ki­no...

Stupurų melžėjos prisiminė senus laikus (2)

2017 m. rugsėjo 7 d.
Po maž­daug 25-erių me­tų su­si­ti­ki­mą nu­spren­dė su­reng­ti ka­dai­se vei­ku­sio ūkio Stu­pu­rų (Jo­niš­kio r.) kar­vių komp­lek­so mel­žė­jos. Kaip ta­rė, taip ir pa­da­rė – vie­ną po­pie­tę su­si­bė­go Onu­tės Ne­mec­kie­nės na­muo­se.Tą po­pie­tę mo­te­rys sku­bė­jo su lauk­ne­šė­liais. Gy­ve­nan­čias to­lė­liau at­ve­žė vie­nos iš or­ga­ni­za­to­rių sū­nė­nas Arū­nas Čes­naus­kas.
Ka­dai­se vie­nu me­tu Stu­pu­rų kar­vių fer­mo­je dir­bo de­šimt mel­žė­jų, o į pir­mą su­siė­ji­mą su­si­rin­ko še­šios: Zi­na Nai­nie­nė, Ire­na Ka­na­pic­kie­nė, Ge­no­vai­tė Mum­gau­die­nė, Ade­lė Plun­gie­nė...

Padėkos ženklas buvusiam direktoriui (2)

2017 m. rugsėjo 7 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no me­ras Ge­di­mi­nas Če­pu­lis bu­vu­siam Gas­čiū­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riui Sta­siui Rim­džiui įtei­kė sa­vi­val­dy­bės Pa­dė­kos ženk­lą.Va­sa­rą iš pa­rei­gų pa­si­trau­ku­siam di­rek­to­riui S. Rim­džiui ap­do­va­no­ji­mas skir­tas už nuo­šir­dų, il­ga­me­tį dar­bą ir at­si­da­vi­mą, va­do­vau­jant Gas­čiū­nų mo­kyk­lai, pa­trio­tiš­ku­mą, mo­kyk­los ir ra­jo­no var­do gar­si­ni­mą ša­ly­je, ak­ty­vią spor­ti­nę veik­lą ug­dant jau­ni­mą, nuo­la­ti­nį nau­jų ga­li­my­bių ir idė­jų ieš­ko­ji­mą, dė­me­sin­gu­mą, pa­rei­gin­gu­mą, kant­ry­bę ir...

Bibliotekos teatras pasitiko 20-metį

2017 m. rugsėjo 5 d.
Jo­niš­kio Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Mal­de­nių fi­lia­le gy­vuo­jan­čiam lė­lių teat­rui „Pa­dau­žiu­kai“ šį rugp­jū­tį su­ka­ko 20 me­tų, ju­bi­lie­jus bu­vo pa­mi­nė­tas praė­ju­sį sa­vait­ga­lį. Per tuos me­tus ko­lek­ty­ve vai­di­no apie 50 jau­nų­jų ir sua­ugu­sių­ ar­tis­tų.
Į šven­tę su­si­rin­ko apie 80 žmo­nių, at­vy­ko bi­čiu­liai jau­nie­ji skai­ty­to­jai iš Stun­gių kai­mo su bib­lio­te­ki­nin­ke Dia­na Ki­de­lie­ne.
Ren­gi­nį ve­dė teat­riu­ko ar­tis­tės Ag­nė Ai­ny­tė, Er­lan­da Auk­se­ly­tė, Ka­ro­li­na Re­mei­ky­tė ir Ag­nė Kas­jan...

Privačių patalpų remonto įteisinti nesiryžo (1)

2017 m. rugsėjo 5 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me po­sė­dy­je Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba ne­si­ry­žo įtei­sin­ti pri­va­čių pa­tal­pų re­mon­to, nors ir bu­vo pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas, ku­ris sėk­min­gai praė­jo ko­mi­te­tus. Nu­tar­ta klau­si­mą ati­dė­ti. Kad lė­šos pri­va­čioms pa­tal­poms re­mon­tuo­ti bu­vo pa­nau­do­tos, sa­vi­val­dy­bei pa­žei­dus Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mą, nu­sta­tė sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­rė. Apie tai jau ne kar­tą ra­šė ir „Šiau­lių kraš­tas“ („Pri­va­čių pa­tal­pų re­mon­tą ke­ti­na­ma įtei­sin­ti“, 2017 08 30)...

Moks­lo me­tai – su ma­žiau mo­ki­nių ir be di­rek­to­rių (8)

2017 m. rugsėjo 5 d.
Jo­niš­kio ra­jo­ne moks­lo me­tus šie­met neįp­ras­tai daug mo­kyk­lų pra­dė­jo ne­tu­rė­da­mos va­do­vų. Dar šią va­sa­rą bu­vo at­leis­ti iš dar­bo še­ši di­rek­to­riai, o kon­kur­sas įvy­ko tik į vie­no vie­tą. Tie­sa, kai ku­rioms švie­ti­mo įstai­goms va­do­vų ir ne­be­rei­kia, nes vie­na ta­po sky­riu­mi, ki­ta, esant per ma­žai mo­ki­nių, prieš pat rug­sė­jį ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu ap­skri­tai už­da­ry­ta. Mo­ki­nių skai­čius ra­jo­ne taip pat ge­ro­kai su­ma­žė­jo, ly­gi­nant su anks­tes­niais me­tais.
Jo­niš­kio ra­jo­ne į mo­kyk­las šią...

Po opozicijos kreipimųsi atšauktas konkursas (9)

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­nės frak­ci­jos rei­ka­la­vi­mu bu­vo at­šauk­tas rugp­jū­čio 21 die­ną tu­rė­jęs vyk­ti kon­kur­sas į Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos Sky­riaus ve­dė­jo vie­tą, nes ne­si­lai­ky­ta kon­kur­sų skel­bi­mą ir or­ga­ni­za­vi­mą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų.
Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vid­man­tas Sut­ni­kas at­šau­kė kon­kur­są į Suau­gu­sių­jų mo­ky­mo sky­riaus ve­dė­jo vie­tą. Tai bu­vo pa­da­ry­ta po to, kai opo­zi­ci­nės frak­ci­jos at­sto­vai – Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rė...

Įrengs Savarankiško gyvenimo namus

2017 m. rugpjūčio 29 d.
Pli­kiš­kių mokyklos–daugiafunkcio cent­ro pa­sta­te ki­tais me­tais at­si­da­rys sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai. Rugp­jū­čio 9 die­ną sa­vi­val­dy­bė­je pa­si­ra­šy­ta pa­pras­to­jo re­mon­to dar­bų at­li­ki­mo su­tar­tis, pa­gal ku­rią pa­tal­pos tu­ri bū­ti pa­ruoš­tos per me­tus.
Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai Pli­kiš­kių mokyklos–daugiafunkcio cent­ro pa­sta­te užims 144,16 kvad­ra­ti­nių met­rų, jas re­mon­tuos UAB „Rai­nių sta­ty­ba“.Bend­ra su­tar­ties kai­na – 116072 Eur (su PVM). Lė­šų šal­ti­nis – Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mos...

Joniškiečiai dalyvavo mototurizmo ralyje

2017 m. rugpjūčio 29 d.
Ke­lio­nė­je da­ly­va­vo ko­man­da „Go Jo­niš­kis“, ku­riai va­do­va­vo ka­pi­to­nas Da­lius Bu­čins­kas. Kar­tu su juo į ra­lį „Ry­ter­na mo­dul mo­to­tu­rizm ral­ly“ lei­do­si ko­man­dos na­riai: Ro­ber­tas Žu­kas, Aud­rius Bin­kaus­kas, Jur­gi­ta Bu­čins­kie­nė, Ra­sa Žu­kie­nė, Dai­na Bin­kaus­kie­nė, Klai­das Klei­naus­kas ir Vi­ta­li­ja Klei­naus­kie­nė.
Ra­jo­no me­ro Ge­di­mi­no Če­pu­lio iš­ly­dė­ta gru­pė, kaip ir ki­tų ra­jo­nų ko­man­dos, fi­ni­ša­vo Birš­to­ne. Ra­lio me­tu da­ly­viai va­žia­vo mo­to­cik­lais po Lie­tu­vą...

Meilė iš pirmo žvilgsnio per 50 metų „nesudilo“

2017 m. rugpjūčio 24 d.
Kal­ne­lio kai­me (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­tys Lio­nė ir Va­cys Brie­džiai rugp­jū­čio 12-ąją su­ti­ko sa­vo bend­ro gy­ve­ni­mo auk­si­nį ju­bi­lie­jų. 50 me­tų kar­tu gy­ve­nan­tiems tė­ve­liams staig­me­ną su­ren­gė vai­kai Li­na, And­rius ir krikš­to duk­ra Jū­ra­tė, ne tik pa­ruo­šę sve­čių sta­lą, bet ir pa­kvie­tę į na­mus san­tuo­kos at­nau­ji­ni­mo ce­re­mo­ni­jai Paš­vi­ti­nio pa­ra­pi­jos ku­ni­gą. Su­kak­tu­vi­nin­kų po­ra sa­ko, kad gy­ve­ni­me jiems abiem pa­si­se­kė: vie­nas ki­tam kri­to į akį iš pir­mo žvilgs­nio, su­ta­po...

Gražiadarbės kūrė Pasaulio medžius (1)

2017 m. rugpjūčio 22 d.
Vi­są praė­ju­sią sa­vai­tę Gas­čiū­nų, ku­rie šie­met pa­skelb­ti vie­na iš de­šim­ties ša­lies ma­žų­jų Kul­tū­ros sos­ti­nių, ama­tų cent­re dir­bo 12 Jo­niš­kio ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kių ir ama­ti­nin­kių bei 4 fo­tog­ra­fai. Pir­mo­sios kū­rė Pa­sau­lio me­džius, ku­rie iki už­da­ry­mo vir­to bend­ra kom­po­zi­ci­ja, ant­rie­ji fik­sa­vo vie­tos žmo­nes, ar­chi­tek­tū­rą, apy­lin­kes. Da­lis nuo­trau­kų tu­rė­tų pa­kliū­ti į lei­di­nį apie Gas­čiū­nų kai­mą.
Abiem ple­ne­rams or­ga­ni­zuo­ti su­si­jun­gė Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus, su­rin­kęs ne­men­ką...

Gyventojų surinkti pinigai niekur nedingo

2017 m. rugpjūčio 22 d.
Į „Kraš­to ži­nių“ re­dak­ci­ją krei­pė­si Joniškio rajono Mel­nių kai­mo gy­ven­to­jas Vy­tau­tas Ga­siū­nas, tei­rau­da­ma­sis, kur pa­nau­do­ti žmo­nių su­rink­ti pi­ni­gai, ku­rie tu­rė­jo bū­ti skir­ti šal­tam as­fal­tui pirk­ti ke­liui į mi­nė­tą kai­mą re­mon­tuo­ti. Sau­gė­lau­kio se­niū­nė Edi­ta Nak­vo­sie­nė sa­kė, kad pi­ni­gai tie­siog ne­pa­nau­do­ti, o kol kas da­lis duo­bių ly­gi­na­mos be­to­nu. Vė­liau se­niū­nė per­skam­bi­nu­si pa­tiks­li­no, kad pi­ni­gus ke­ti­na grą­žin­ti V. Ga­siū­nui, nes jam, kaip pri­va­čiam as­me­niui, pa­pras­čiau...

Teisingą nuorodą įrengs dar šiais metais

2017 m. rugpjūčio 22 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė Jo­niš­kio Žiemgalos–Aukštaičių kul­tū­ros drau­gi­jai pa­tei­kė ofi­cia­lų at­sa­ky­mą, kad jau šiais me­tais bus iš­tai­sy­ta klai­da – per­kel­ta ne­tei­sin­ga nuo­ro­da į Si­dab­rės pi­lia­kal­nį. Apie de­šimt­me­tį be­si­tę­sian­tį ne­su­sip­ra­ti­mą „Šiau­lių kraš­tas“ jau ra­šė („Pi­lia­kal­nių me­tais ra­gi­na iš­tai­sy­ti klai­dą“, 2017 06 02)Lo­re­ta RIPS­KY­TĖ

Rugp­jū­čio pra­džio­je sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja, einanti me­ro pa­rei­gas Vai­da Alek­na­vi­čie­nė drau­gi­jai at­siun­tė raš­tą, ku­ria­me...

Anūkų ir senelių santykį atskleidė netikėta paroda (2)

2017 m. rugpjūčio 18 d.
Ža­ga­rė­je (Joniškio r.) vy­ku­sia­me „Frin­ge“ fes­ti­va­ly­je ati­da­ry­ta vil­nie­tės me­ni­nin­kės Jus­ti­nos Chris­taus­kai­tės fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da „Anū­kai, rū­bai, se­ne­liai“. Ke­le­rius me­tus au­to­rė ke­lia­vo per Lie­tu­vą, fo­tog­ra­fuo­da­ma anū­kus, ap­si­ren­gu­sius se­ne­lių rū­bais, taip ne­ti­kė­tai at­skleis­da­ma sa­vi­tą šių kar­tų ry­šį. Kar­tu kraš­tie­tė me­ni­nin­kė Joa­na Ge­la­žy­tė pa­ro­dė frag­men­tą iš sa­vo fil­muo­tos me­džia­gos apie se­no­lius.
Vil­nie­tė fo­to­me­ni­nin­kė Jus­ti­na Chris­taus­kai­tė kar­tu su kraš­tie­te...

Močiučių audimo raštai turi kur kas gilesnę prasmę

2017 m. rugpjūčio 17 d.
Ar ži­no­me, ką reiš­kia sau­lu­tės, kry­že­liai, žal­čiu­kai mū­sų au­di­mų raš­tuo­se, mo­čiu­čių megz­to­se pirš­ti­nė­se, kal­vių ar me­džio dro­žė­jų dar­buo­se? Jie tu­ri ne tik es­te­ti­nę, bet kur kas gi­les­nę sim­bo­li­nę reikš­mę, by­lo­jan­čią mū­sų pro­tė­vių su­pra­ti­mą apie pa­sau­lį, ku­ris jiems at­ro­dė kur kas įvai­res­nis nei da­bar­ti­niam žmo­gui.Apie tai Gas­čiū­nuo­se (Jo­niš­kio ra­jo­nas) Is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus su­reng­ta­me tau­to­dai­li­nin­kų ple­ne­re, ku­ria­me gims gy­vy­bės me­džių kom­po­zi­ci­ja, su­reng­to­je pa­skai­to­je...

Ekspedicija išsivežė 20 muzikantų įrašus

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Jo­niš­kio ir Ak­me­nės ra­jo­nuo­se lan­kė­si 29–osios et­noinst­ru­men­to­lo­gi­nės eks­pe­di­ci­jos na­riai, ku­rie kal­bi­no vie­tos mu­zi­kan­tus, rin­ko apie juos me­džia­gą, da­rė įra­šus. Taip kau­pia­ma ir sis­te­mi­na­ma in­for­ma­ci­ja apie ra­jo­nuo­se dar mu­zi­kuo­jan­čius žmo­nes, puo­se­lė­jan­čius se­ną­sias dai­nas ir mu­zi­ką.
Eks­pe­di­ci­jos, ku­rios na­rius su­bū­rė Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro Folk­lo­ro po­sky­rio vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas ir ka­pe­los „Du­ja“...

Au­ga­lų su­kaup­ta ga­lia sau­go svei­ka­tą

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Ar­tė­ja Žo­li­nė – at­si­svei­ki­ni­mo su žel­me­ni­mis ir gė­lė­mis die­na, ta­čiau kai ku­rių žo­le­lių, au­ga­lų la­pų, sėk­lų ar uo­gų dar ga­li­me rink­ti da­bar ir ru­de­nį. Džio­vin­tų au­ga­lų su­kaup­tos ga­lios sau­gos svei­ka­tą vi­sus me­tus. Jo­niš­kie­tė svei­kuo­lė ir žo­li­nin­kė Da­nu­tė Oža­lie­nė siū­lo ne­pa­mirš­ti pri­si­skin­ti juo­dų­jų ser­ben­tų la­pų, ša­la­vi­jų, gys­lo­čių žie­dų, dil­gė­lių ir kra­pų sėk­lų, pe­ly­nų. Ru­de­nį ga­lė­si­me džio­vin­ti pie­nių šak­nis, skin­ti ir džio­vin­ti šer­mukš­nių, aro­ni­jų uo­gas.
Žo­li­nin­kė Da­nu­tė Oža­lie­nė į puo­de­lį įpi­la skaid­rios gel­to­nos...

Mugėse pirkėjams reikia būti atidiems

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Rugp­jū­čio 3–4 die­no­mis Jo­niš­kio Mies­to aikš­tė­je vy­ko mu­gė. Vie­na laik­raš­čio skai­ty­to­ja pa­ste­bė­jo, kad bu­vo pre­kiau­ja­ma iš už­sie­nio at­vež­tais me­di­niais žais­lais, ku­riuos par­dav­ėjas pri­sta­ti­nė­jo kaip sa­vo ran­kų dar­bą. Mu­gės or­ga­ni­za­to­riai tei­gia, kad pir­kė­jams tie­siog rei­kia bū­ti ati­diems, nes pre­kių nei pa­tik­rin­ti, nei įver­tin­ti jie ne­ga­li, tie­siog pa­ti­ki par­da­vė­jų už­pil­dy­tos an­ke­tos duo­me­ni­mis.
Jo­niš­kie­tė laik­raš­čio skai­ty­to­ja Kil­nu­tė Riš­ku­vie­nė, at­siun­tu­si...

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Kiaulių maras – jau už vartų ! (3)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas