(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
Try­lik­ta­sis Vyš­nių fes­ti­va­lis, skir­tas Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos 25-me­čiui, vy­ko trum­piau nei įpras­tai, bet įvai­ro­vės ne­trū­ko. Švė­tės pa­kran­tė­je šė­lio­jo gy­vo­sios ka­liau­sės, vy­ko žir­gų spor­to kon­kū­rai, par­ko sta­dio­ne, kaip se­nais tar­pu­ka­rio me­tais, run­gė­si net trys kar­tos fut­bo­li­nin­kų. Ama­ti­nin­kai ir ku­li­na­ri­nio pa­vel­do puo­se­lė­to­jai ve­dė edu­ka­ci­jas, siū­lė sa­vo ga­mi­nius, vy­ko po­pu­lia­rios mu­zi­kos kon­cer­tai, ro­dy­ti fil­mai. Žiū­ro­vus vi­lio­jo pir­mą kar­tą...

Žagarietės kūrė tautines lėles

2017 m. liepos 14 d.
Ža­ga­rės neį­ga­lių­jų klu­bo „Vyš­ne­lė“ na­rės nuo ba­lan­džio iki lie­pos mė­ne­sio kas sa­vai­tę rink­da­vo­si į or­ga­ni­za­ci­jos būs­ti­nę, sės­da­vo prie sta­lo ir už­siim­da­vo kruopš­čiu, joms pa­čioms nau­ju dar­bu. Mo­te­rys, va­do­vau­ja­mos tau­to­dai­li­nin­kės Auš­ros Pet­raus­kie­nės, kū­rė tau­ti­nes lie­tu­viš­kas lė­les.
Ža­ga­rės neį­ga­lių­jų klu­bas „Vyš­ne­lė“ jau ke­le­rius me­tus iš ei­lės or­ga­ni­zuo­ja įvai­rias kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves. Jau mo­ky­ta­si pin­ti iš vy­te­lių, de­ko­ruo­ti daik­tus de­ku­pa­žo tech­ni­ka, kur­tos ka­lė­di­nės...

Kaimo šventėje padėkota aktyviausiems

2017 m. liepos 13 d.
Stun­giuo­se vy­ko tra­di­ci­nė šven­tė „Šir­dy pra­žy­dęs ma­no kai­mas“, ku­rio­je dė­ko­ta ak­ty­viau­siems gy­ven­to­jams. Ren­gi­ny­je ne­trū­ko ir iš­ra­din­gų pra­mo­gų.
Į su­si­rin­ku­sius kai­mo gy­ven­to­jus pir­miau­sia ei­lė­mis apie Lie­tu­vą pra­bi­lo Ema Vei­ka­lai­tė. Su Vals­ty­bės die­na, įsi­bė­gė­jan­čia va­sa­ra, kai­mo šven­te pa­svei­ki­no ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė, bib­lio­te­ki­nin­kė Dia­na Ki­de­lie­nė.
Kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia La­ba­naus­kie­nė pa­dė­kos raš­tus įtei­kė ak­ty­viau­siems...

Dėl keliuko siūlo teikti prašymą

2017 m. liepos 13 d.
Į „Kraš­to ži­nių“ re­dak­ci­ją krei­pė­si ra­jo­no gy­ven­to­ja, tei­rau­da­ma­si, ne­jau­gi ne­bus pa­si­rū­pin­ta su­re­mon­tuo­ti pės­čių­jų pa­mėg­to ke­liu­ko, ve­dan­čio į Jo­niš­kio li­go­ni­nę. Juo nau­do­ja­si daug gy­ven­to­jų ir li­go­ni­nės dar­buo­to­jų, taip pat į Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją kas­dien ei­na mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai. Inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Arū­nas Ado­mai­tis sa­ko, kad sa­vi­val­dy­bei gy­ven­to­jai tu­rė­tų pa­teik­ti pra­šy­mą raš­tu, kad ke­liu­ko re­mon­to dar­bų ga­li­my­bė bū­tų svars­to­ma.Pas­kam­bi­nu­si...

Joniškio šventę nuspalvino retro tema

2017 m. liepos 11 d.
Jo­niš­kio mies­to šven­tė tru­ko net ke­tu­rias die­nas, pra­si­dė­ju­si Vals­ty­bės die­ną, Lie­pos 6-ąją, ir pa­si­bai­gu­si sek­ma­die­nį „bu­lių kau­ty­nė­mis“. Šie­met šven­tei bu­vo pa­si­rink­ta ret­ro te­ma. Į praei­tį nu­kė­lė se­nų au­to­mo­bi­lių ir ret­ro at­vi­ru­kų pa­ro­dos. Šven­tė­je vai­ni­kuo­ti du gar­bės pi­lie­čiai, daug bū­ta jau­nų kraš­tie­čių kū­rė­jų dar­bų pri­sta­ty­mų.
Šven­tės da­ly­vius į ret­ro lai­kus dar ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą nu­kė­lė Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro ro­man­sų gru­pė „Aša­lia“ ir šio cent­ro Ru­diš­kių sky­riaus folk­lo­ro an­samb­lis „Rud­ba­la“...

Lietuvių kalbos egzamine sekėsi sunkiai

2017 m. liepos 11 d.
Abu šim­tu­kus iš ma­te­ma­ti­kos ga­vę moks­lei­viai bai­gė Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­ją. 7,46 pro­cen­to lai­kiu­sių­jų Jo­niš­kio ra­jo­ne ga­vo nuo 86 iki 99 ba­lų. Neiš­lai­kė 3,73, o tai be­veik dviem pro­cen­tais ge­res­nis re­zul­ta­tas nei Lie­tu­vos vi­dur­kis.
Pras­čiau­siai se­kė­si vals­ty­bi­nis lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­nas, ku­rio neiš­lai­kė net 20 pro­cen­tų (Lie­tu­vos vi­dur­kis – 10 pro­cen­tų – aut. pa­st.) ar­ba 29 iš 145 jį lai­kiu­sių­jų abi­tu­rien­tų. „Auš­ros“ gi­mna­zi­jo­je neiš­lai­kė 23, Ža­garės ir Skaist­gi­rio...

Visuomenei oficialiai atidaryta Baltoji sinagoga

2017 m. liepos 11 d.
Po be­veik 20 me­tų trukusių dar­bų gy­ven­to­jų po­rei­kiams baig­ta pri­tai­ky­ti Jo­niš­kio si­na­go­gų komp­lek­so Bal­to­ji si­na­go­ga ofi­cia­liai ati­da­ry­ta mies­to šven­tės me­tu. Penk­ta­die­nį ją ap­lan­kė Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės na­riai ir am­ba­sa­do­rius Amir Mai­mon, šeš­ta­die­nį ji du­ris at­vė­rė jo­niš­kie­čiams ir mies­to sve­čiams.
Jo­niš­ky­je ap­si­lan­kęs Iz­rae­lio am­ba­sa­do­rius Amir Mai­mon prie du­rų pa­li­ko pri­tvir­tin­tą me­zu­zą – dė­žu­tę su To­ros iš­trau­ka ant per­ga­men­to ri­ti­nė­lio. Jis su kar­tu Šiau­lių žy­dų...

Tautinio kostiumo piešiniai – dvaro rūmuose

2017 m. liepos 11 d.
Pie­ši­niai at­rink­ti iš ke­lių tūks­tan­čių, ku­rie bu­vo at­siųs­ti į per­nai bend­ro­vės „Biu­ro pa­sau­lis“ su­reng­tą tra­di­ci­nį na­cio­na­li­nį kū­ry­bi­nių dai­lės dar­bų kon­kur­są „Pie­šiam“. Dai­lės mo­ky­to­jų ko­mi­si­ja, ku­rios gar­bės sve­čias bu­vo Dai­lės aka­de­mi­jos pro­fe­so­rius eme­ri­tas Juo­zas Gal­kus, at­rin­ko 100 gra­žiau­sių skir­tin­go am­žiaus vai­kų – nuo 4 iki 18 me­tų – kū­ri­nių.
Pie­ši­niai jau bu­vo pri­sta­ty­ti Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je.

Brangs autobusų bilietai

2017 m. liepos 5 d.
Nuo rugp­jū­čio 1-osios brangs va­žia­vi­mas Jo­niš­kio au­to­bu­sų par­ko au­to­bu­sais. Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba pa­di­di­no ve­ži­mo re­gu­lia­riais rei­sais vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais ta­ri­fus.
Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­bos spren­di­mu, nuo pa­sku­ti­nio šio va­sa­ros mė­ne­sio jo­niš­kie­čiai ir ki­ti ke­lei­viai, be­si­nau­do­jan­tys vie­tos au­to­bu­sų par­ko pa­slau­go­mis, už bi­lie­tus mo­kės bran­giau.
Vie­ti­nio prie­mies­čio marš­ru­to Jo­niš­kio au­to­bu­sų stotis–Centras–Ligoninė–Miškų...

Jaunimo sąskrydis Plikiškiuose

2017 m. liepos 5 d.
Į Pli­kiš­kius su­va­žia­vo jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų – Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos, „In­te­ract“, Šau­lių są­jun­gos, „Spal­vo­to vei­do“, ak­ty­vaus lais­va­lai­kio jau­ni­mo klu­bo „Stop“, „Jau­ni­mo im­pe­ri­jos“, Krikš­čio­niš­ko­jo jau­ni­mo blai­vy­bės są­jun­gos „Žings­nis“, Spor­to cent­ro šo­kė­jų, „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los Die­nos užim­tu­mo cent­ro, pro­jek­to „At­rask sa­ve“ da­ly­viai ir Pli­kiš­kių – at­sto­vai.
Per dvi die­nas jau­nuo­lių lau­kė žai­di­mai, pra­mo­gos, kū­ry­bi­niai pa­si­ro­dy­mai, nak­ti­nė...

Direktorių atleido prieš kolektyvo valią

2017 m. liepos 5 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba nu­spren­dė prieš ko­lek­ty­vo va­lią at­leis­ti iš pa­rei­gų Kriu­kų pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rių Vy­tau­tą Balt­ra­mai­tį. Iš vi­so at­leis­ti net pen­ki di­rek­to­riai.
Po­sė­dy­je nu­tar­ta nuo 2017 me­tų bir­že­lio 30 die­nos ša­lių su­si­ta­ri­mu pa­gal pa­čių pa­teik­tus pra­šy­mus at­leis­ti: Jo­niš­kio Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rę Svet­la­ną Plak­sij, Gas­čiū­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rių Sta­sį Rim­džių, Min­dau­gių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rių Iden­tą Ado­mai­tį, Jo­niš­kio švie­ti­mo...

Meras vėl lipa ant etikos „grėblio“

2017 m. liepos 4 d.
Ta­ry­bo­je bu­vo spren­džia­mas Švie­ti­mo cent­ro di­rek­to­rės Ro­mu­tės Gri­ga­liū­nie­nės at­lei­di­mo iš dar­bo pa­čios pra­šy­mu klau­si­mas. Šio­je įstai­go­je dir­ba me­ro Ge­di­mi­no Če­pu­lio duk­ra.
Pats me­ras bu­vo pa­reiš­kęs no­rą nuo spren­di­mo nu­si­ša­lin­ti, kaip ir Švie­ti­mo cent­re vei­kian­čia­me Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­te sa­va­no­riau­jan­ti vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė, ta­čiau Ta­ry­ba ba­suo­da­ma nu­spren­dė, kad jiems to da­ry­ti ne­rei­kia.
Po šio bal­sa­vi­mo opo­zi­ci­jos...

Vienam garbės piliečiui primintas praeities „šešėlis“ (1)

2017 m. liepos 4 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba nu­spren­dė šiais me­tais gar­bės pi­lie­čio var­dą su­teik­ti ra­jo­no Tau­to­dai­li­nin­kų sky­riaus įkū­rė­jai Ani­ce­tai Kra­ji­nie­nei ir Ža­ga­rės mu­zie­ji­nės eks­po­zi­ci­jos įkū­rė­jui, re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos sa­va­no­riui Juo­zui Kaz­laus­kui. J. Kaz­laus­ką iš praei­ties pa­si­vi­jęs „še­šė­lis“ Ta­ry­bos spren­di­mui įta­kos ne­tu­rė­jo. Iš vi­so bu­vo gau­tos trys pre­ten­den­tų kan­di­da­tū­ros.
Tau­to­dai­li­nin­kė Ani­ce­ta Kra­ji­nie­nė daug pa­stan­gų dė­jo puo­se­lė­jant Jo­niš­kio kraš­to liau­dies...

Stogastulpis skirtas nuo žemės nušluotai mokyklai

2017 m. liepos 4 d.
Šeš­ta­die­nį miš­kų ap­sup­ty­je glū­din­čia­me End­riš­kių kai­me į su­si­ti­ki­mą ir at­mi­ni­mo sto­gas­tul­pio šven­ti­ni­mo ce­re­mo­ni­ją su­si­rin­ko bu­vu­sios End­riš­kių mo­kyk­los, pa­sta­ty­tos 1936 ir nu­griau­tos 2006 me­tais, mo­ki­niai. To­kių mo­kyk­lų, iš­ny­ku­sių be pėd­sa­ko nuo že­mės pa­vir­šiaus, Jo­niš­kio ra­jo­ne jau ne vie­na.
Sto­gas­tul­pis End­riš­kiuo­se prie ke­lio gre­ta te­ri­to­ri­jos, kur ka­dai­se sto­vė­jo mo­kyk­la, iš­ki­lo dar praė­ju­sių me­tų ru­de­nį. Jį pa­sta­tė auk­si­nių ran­kų me­džio meist­ras skaist­gi­rie­tis Jo­nas Brie­dis...

Dviejų vienodų rankinių rankomis nepasiųsi

2017 m. birželio 29 d.
Jo­niš­ky­je gy­ve­nan­tis Kęs­tu­tis Ci­bu­lis mu­gė­se ant pre­kys­ta­lio ri­kiuo­ja sa­vo ran­ko­mis siū­tas mo­te­riš­kas ir vy­riš­kas ran­ki­nes bei kup­ri­nes. Tvir­ti ge­ros odos ga­mi­niai, pa­puoš­ti sag­ti­mis, ki­še­nė­mis, įvai­rio­mis de­ta­lė­mis, trau­kia akį. Oda vy­ras do­mė­jo­si se­niai, prieš tris de­šim­tis me­tų pa­ts pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me pa­si­siu­vo striu­kę. Nuo ta­da oda ir siu­vi­mas jo ne­be­pa­lei­do.
Kęs­tu­tis Ci­bu­lis nuo len­ty­nos pa­ke­lia tvir­tai at­ro­dan­čią odi­nę kup­ri­nę ir siū­lo pa­ki­lo­ti...

Trečiojo amžiaus universiteto varžybos

2017 m. birželio 29 d.
Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio r.) vy­ko Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to klau­sy­to­jų spor­ti­nės žai­dy­nės.Tre­čius me­tus or­ga­ni­zuo­ja­mo­je šven­tė­je su­lauk­ta sve­čių iš ap­lin­ki­nių ra­jo­nų. Be jo­niš­kie­čių jė­gas iš­ban­dė sve­čiai iš Ak­me­nės, Kel­mės, Pak­ruo­jo ir Pas­va­lio.
Pen­kios ko­man­dos var­žė­si še­šio­se – šaš­kių, smi­gi­nio, su­ki­nio ko­pė­čių, me­ti­mo į krep­šį, es­ta­fe­tės ir lėkš­čias­vy­džio – var­žy­bo­se.
Pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko Ak­me­nės tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to at­sto­vams, ant­rie­ji li­ko sve­čiai iš Kel­mės, tre­ti...

Instrumentai „Kuparui“ – iš žagarvyšnės medžio

2017 m. birželio 29 d.
Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro ko­lek­ty­vas „Ku­pars“ su­lau­kė iš­skir­ti­nės do­va­nos – iš ža­gar­vyš­nės me­džio pa­ga­min­tų inst­ru­men­tų, ku­rie pir­mą sy­kį šie­met bus iš­ban­dy­ti Vyš­nių fes­ti­va­ly­je.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos ini­cia­ty­va Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro an­samb­liui „Ku­pars“ už 400 eu­rų bu­vo už­sa­ky­ti sku­du­čių ir ra­gų komp­lek­tai. Tam lė­šų per pu­sę sky­rė abi įstai­gos.
Juos pa­ga­mi­no šiau­lie­tis et­nog­ra­fas...

Didesnė dalis lėšų atitenka miesto gatvėms

2017 m. birželio 29 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no są­ra­šą nu­ma­ty­tų ke­lių tvar­ky­mo dar­bų, ku­riems pa­skirs­ty­ti 856,5 tūks­tan­čiai eu­rų sa­vi­val­dy­bei skir­tų Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­rga­mos lė­šų. Opo­zi­ci­jos at­sto­vams ki­lo abe­jo­nių, ar tei­sin­gai pa­gal pro­por­ci­jas ten­ka pi­ni­gų dviems ra­jo­no mies­tams ir vi­siems kai­mams.
Iš skir­tų 856,5 tūks­tan­čių eu­rų sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­ja nu­ma­tė iš­ti­si­nio as­falt­be­to­nio re­mon­to dar­bų at­lik­ti už dau­giau kaip 169 tūks­tan­čius, o ša­li­gat­vių būk­lę pa­ge­rin­ti už be­veik 58 tūks­tan­čius...

Baigti kapinių sausinimo darbai

2017 m. birželio 29 d.
Sky­rus lė­šų iš ra­jo­no biu­dže­to praė­ju­siais me­tais pra­dė­ti Jo­niš­kio mies­to nau­jų­jų ka­pi­nių nu­sau­si­ni­mo dar­bai už­baig­ti.Ka­pi­nėms nu­sau­sin­ti bu­vo pa­reng­tas spe­ci­fi­nis pro­jek­tas, ku­riam ke­lia­mi tam tik­ri rei­ka­la­vi­mai. Ka­pi­nė­se dre­na­vi­mo gy­lis tu­ri bū­ti 0,6 met­ro di­des­nis už lai­do­ji­mo gy­lį, to­dėl dre­nas rei­kia klo­ti 2,5 met­ro po že­me. Dre­na­žo tink­las pri­tai­ky­tas prie esa­mos ka­pi­nių si­tua­ci­jos ir pla­na­vi­mo pro­jek­to. Dre­nos pa­klo­tos praė­ji­muo­se tarp...

Išvykoje mokė vaidybos ir juostų pynimo

2017 m. birželio 28 d.
Jo­niš­kio Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Mal­de­nių fi­lia­lo lė­lių teat­ras „Pa­dau­žiu­kai“ kar­tu su va­do­ve Lio­ne Ado­mai­tie­ne ve­dė mo­ky­mus Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Še­du­vos bib­lio­te­ko­je, kur bu­vo vyk­do­mas pro­jek­tas „Atos­to­gauk bib­lio­te­ko­je“.Mal­de­nie­čiai ne tik pa­se­kė Te­re­sės Lau­ren­čie­nės pa­sa­ką „Tin­gi­nys Jo­nas“, bet vai­dy­bos me­no mo­kė ir jau­nuo­sius še­du­viš­kius. Taip pat Mal­de­nių bib­lio­te­ki­nin­kė vai­kams ro­dė, kaip pa­si­ga­min­ti lė­les iš ko­ji­nių. Vai­kai mie­lai įsi­trau­kė į šį...

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Paš­tas pasiūlė komp­ro­mi­są

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas