(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

NVŠ teikėjas atsisako finansavimo

2017 m. gegužės 16 d.
Jo­niš­kio ne­for­ma­liojo vai­kų švie­ti­mo (NVŠ) pa­slau­gų tei­kė­jas UAB „Sa­ned“, ku­riai at­sto­vau­ja tre­ne­ris, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Ed­mun­das Ber­no­tas, nu­spren­dė at­si­sa­ky­ti sa­vi­val­dy­bės skirs­to­mo fi­nan­sa­vi­mo ir leis­ti mo­ki­niams per va­sa­rą spor­tuo­ti ne­mo­ka­mai. Po­li­ti­kas nu­spren­dė taip pa­sielg­ti po to, kai po vie­no pa­tik­ri­ni­mo bu­vo pra­bil­ta apie ga­li­mą su­tar­ties nu­trau­ki­mą be įspė­ji­mo.„Ka­dan­gi po pa­tik­ri­ni­mo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus...

Šaltas balandis gyventojams kainuos brangiai

2017 m. gegužės 16 d.
Šal­tas ba­lan­džio mė­nuo ge­ro­kai pa­tuš­tins Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jų, UAB „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“ var­to­to­jų, pi­ni­gi­nes. Vi­du­ti­niš­kai už vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro būs­to šil­dy­mą rei­kės mo­kė­ti tris­kart dau­giau nei praė­ju­siais me­tais tuo pa­čiu lai­ku.
Ba­lan­džio mė­ne­sį vi­du­ti­nė oro tem­pe­ra­tū­ra sie­kė 5,2 laips­nius ši­lu­mos, o praė­ju­siais ir už­praei­tais me­tais ji bu­vo dau­giau nei laips­niu aukš­tes­nė. Tad ši­lu­mos tie­kė­jui „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“ te­ko dau­giau ki­lo­vat­va­lan­džių skir­ti...

Lazdyniškių dvarvietėje – mažasis poezijos pavasaris

2017 m. gegužės 16 d.
Ket­vir­ta­die­nį Laz­dy­niš­kių (Jo­niš­kio ra­jo­nas) dvar­vie­tės se­na­jame par­ke, prie te­kan­čio Lie­po­rio upe­lio skam­bė­jo poe­zi­jos po­smai, pri­si­min­tos dva­ro is­to­ri­jos nuo­tru­pos.
Poe­ti­nę po­pie­tę bib­lio­te­ki­nin­kė Vio­le­ta Na­vic­kie­nė pra­dė­jo ren­gi­nio da­ly­vius pa­kvie­tu­si pa­si­vaikš­čio­ti bu­vu­sio Lie­po­rų dva­ro, XX am­žiu­je ta­pu­sio Laz­dy­niš­kių kai­mu, ta­kais. Pir­miau­sia stab­te­lė­ta prie Laz­dy­niš­kių dvar­vie­tę žy­min­čios len­tos, kur ka­dai­se at­vy­kė­liams at­si­ver­da­vo var­tai...

Keliavo dviračiais į Augstkalnę

2017 m. gegužės 16 d.
Ža­ga­rės gim­na­zi­jos mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai, pa­kvies­ti vie­tos bib­lio­te­ki­nin­kių, dvi­ra­čiais ke­lia­vo į kai­my­ni­nės Lat­vi­jos Augst­kal­nės mies­to bib­lio­te­ką.Iš bib­lio­te­kos kie­me­lio, ku­ris Eu­ro­pos die­nai kas­met pa­si­puo­šia gel­to­no­mis ir mė­ly­no­mis gė­lė­mis, dvi­ra­ti­nin­kų ko­lo­na su Ža­ga­rės gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja Al­ma Kan­čels­kie­ne ir gim­na­zi­jos bib­lio­te­ki­nin­ke Dia­na Vai­čiu­lie­ne iš­rie­dė­jo švie­čiant sau­lei. Tik at­my­nus į Lat­vi­jos Res­pub­li­ką, dvi­ra­ti­nin­kus pa­si­ti­ko...

Greitajai trūksta specialistų ir naujesnių automobilių

2017 m. gegužės 16 d.
Jo­niš­kio grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties (GMPS) di­rek­to­rius Ro­mu­tis Va­len­tu­ke­vi­čius sa­ko, kad jo va­do­vau­ja­mai įstai­gai pa­sta­ruo­ju me­tu trūks­ta spe­cia­lis­tų, be to, be­veik de­šimt­me­tį neat­nau­ji­na­mas au­to­mo­bi­lių par­kas.
Šiuo me­tu iš Jo­niš­kio GMPS dir­ban­čių 11 bend­ruo­me­nės slau­gy­to­jų du yra pen­si­nio am­žiaus, praė­ju­siais me­tais vie­na slau­gy­to­ja, suė­jus pen­si­niam am­žiui, išė­jo iš dar­bo. Sku­bios pa­gal­bos spe­cia­lis­tų ima trūk­ti.
Nuo 1998 me­tų ko­le­gi­jos ne­be­ruo­šia...

Pakerėjo ant rėmo varstomos trikampės skaros

2017 m. gegužės 11 d.
Skaist­gi­ry­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Re­da Peč­ku­vie­nė prieš ke­le­rius me­tus Lat­vi­jo­je da­ly­va­vo tra­di­ci­nio vie­tos au­di­mo ant rė­mo mo­ky­muo­se. Nors pra­džia, kai mo­te­ris pa­si­rin­ko jai li­ku­sių tri­jų spal­vų siū­lus ir su­lau­kė amatininkės-mokytojos kri­ti­kos, nie­ko ge­ro ne­ža­dė­jo, vė­liau tos pa­čios au­dė­jos bu­vo api­pil­ta pa­gy­ri­mais. Da­bar šiuo au­di­mo bū­du, ka­da siū­lai tie­siog kai­šo­mi il­ga ada­ta, su­si­ža­vė­ju­si skaist­gi­rie­tė prie ska­rų pra­sė­di iki ant­ros ar tre­čios va­lan­dos...

Rajono čempionate – sportiška komanda iš Veršių

2017 m. gegužės 11 d.
Mi­nint Jo­niš­kio sta­lo te­ni­so 85-erių me­tų su­kak­tį su­reng­tas as­me­ni­nis ra­jo­no sta­lo te­ni­so čem­pio­na­tas, ku­ria­me itin ge­rai pa­si­ro­dė Ver­šių kai­mo bend­ruo­me­nės at­sto­vai.Ab­so­liu­čiais čem­pio­nas, pel­nę po tris auk­so me­da­lius vie­ne­tų ir dve­je­tų var­žy­bo­se, ta­po ly­de­riai Jus­ti­na Rim­ke­vi­čiū­tė ir Ro­mual­das Franc­kai­tis.
Si­dab­ro me­da­liai miš­rių dve­je­tų var­žy­bo­se ati­te­ko Lau­rai Sa­mu­lio­ny­tei ir Dei­vi­dui Žvin­gi­lai, bron­zos – Si­mo­nai Rim­ke­vi­čiū­tei ir Ma­ri­jui...

Vaikų ekskursiją finansavo labdaringa akcija

2017 m. gegužės 11 d.
Bū­rys Jo­niš­kio mies­to mo­kyk­lų mo­ki­nių ne­mo­ka­mai ap­si­lan­kė Vil­niu­je. Ke­lio­nė į sos­ti­nę fi­nan­suo­ta už lab­da­rin­go­je ak­ci­jo­je, su­reng­to­je dar praė­ju­siems 2016-iems me­tams bai­gian­tis, su­rink­tas lė­šas.Vie­nos die­nos ke­lio­nė­je da­ly­va­vo 48 Jo­niš­kio mies­to mo­kyk­lų mo­ki­niai. Jie ap­lan­kė Val­do­vų rū­mus, pa­si­vaikš­čio­jo Vil­niaus se­na­mies­čiu. Vė­liau vyk­ta į Ope­ros ir ba­le­to teat­rą, ten kraš­tie­čius pa­si­ti­ko edu­ka­ci­nių pro­jek­tų koor­di­na­to­rė So­fi­ja Jo­nai­ty­tė. Dau­gu­ma mo­ki­nių šia­me...

Lėlių teatrų festivalis sukvietė 11 kolektyvų

2017 m. gegužės 11 d.
Penk­ta­die­nį Ža­ga­rė­je Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los or­ga­ni­zuo­ta­me tre­čia­ja­me lė­lių teat­rų fes­ti­va­ly­je „Ža­ga­rės vyš­niu­ko gim­ta­die­nis-2017“ spek­tak­lius pa­ro­dė 11 ko­lek­ty­vų iš Šiau­lių, Kau­no, Mo­lė­tų, Ro­kiš­kio, Jo­niš­kio ra­jo­nų bei Šiau­lių mies­to.
Į tre­čią­jį lė­lių teat­rų fes­ti­va­lį Ža­ga­rė­je at­vy­ko net ke­tu­ri Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no ko­lek­ty­vai. Po Ža­ga­rės se­niū­no Sau­liaus Kuž­mars­kio svei­ki­ni­mo žo­džio ir pa­dė­kos raš­to lė­lių teat­ro tra­di­ci­jų puo­se­lė­to­jai Orin­tai Or­lic­kie­nei, Šiau­lių lop­še­lio...

Opozicija traukiasi iš užimamų postų

2017 m. gegužės 10 d.
Ket­vir­ta­die­nį į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pa­kvie­tu­sios opo­zi­ci­nės frak­ci­jos at­sto­vai pa­reiš­kė ne­ma­tan­tys pra­smės to­liau dirb­ti ir pa­lie­kan­tys Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­rių bei An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko vie­tas.
Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vė Ri­man­tė Mi­siū­nie­nė ir Dar­bo par­ti­jos na­rys Kęs­tu­tis Ma­čiu­lis pa­reiš­ki­mus, pa­si­trau­kian­tys iš Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­rių, pa­tei­kė ba­lan­džio 4-ąją, o An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos lais­vės...

Krepšinio sukakčiai išleido knygą ir filmą

2017 m. gegužės 9 d.
Šeš­ta­die­nį Jo­niš­ky­je krep­ši­nio mu­zie­jaus įkū­rė­jo Leo­no Ka­ra­liū­no ini­cia­ty­va vy­ko ren­gi­nys, skir­tas Lie­tu­vos krep­ši­nio 95-me­čiui. Šven­tė­je, ku­rio­je pri­sta­ty­ta kny­ga apie pir­muo­sius čem­pio­nus ir 1937-ųjų lie­tu­viams per­ga­lin­gą Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­piona­tą, da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) pre­zi­den­tas Ar­vy­das Sa­bo­nis.
Šie­met nuo 1922 me­tų ba­lan­džio 23 die­ną įvy­ku­sių pir­mų­jų Lie­tu­vo­je krep­ši­nio rung­ty­nių su­ka­ko 95-eri. O Jo­niš­ky­je or­ga­ni­zuo­tos šven­tės...

Vi­ce­me­rė – Gin­tau­to Pa­luc­ko pa­va­duo­to­ja

2017 m. gegužės 9 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė šeš­ta­die­nį vy­ku­sia­me so­cial­de­mok­ra­tų su­va­žia­vi­me bu­vo pa­tvir­tin­ta vie­na iš 12 nau­jo­jo iš­rink­to par­ti­jos pir­mi­nin­ko Gin­tau­to Pa­luc­ko pa­va­duo­to­jų.Vai­da Alek­na­vi­čie­nė pa­va­duo­to­ja ta­po kar­tu su Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ku, Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vu Ge­di­mi­nu Kir­ki­lu, ūkio mi­nist­ru Min­dau­gu Sin­ke­vi­čiu­mi, tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nist­ru Jus­tu Pan­kaus­ku, Ma­ri­jam­po­lės vi­ce­me­ru Po­vi­lu Iso­da...

Tarybai teko atšaukti savo sprendimą

2017 m. gegužės 4 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­ba praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me po­sė­dy­je at­šau­kė prieš mė­ne­sį priim­tą spren­di­mą vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti tur­ga­vie­tės nuo­mos su­tar­tį su nuo­mi­nin­ke UAB „Si­du­la“, nes ne­su­ge­bė­jo to pa­da­ry­ti be tei­si­nių klai­dų.Ko­vo mė­ne­sį vy­ku­sia­me Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo nu­spręs­ta su­tar­tį su tur­ga­vie­tės nuo­mi­nin­ku vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti nuo šių me­tų ge­gu­žės 3 die­nos. Bend­ro­vės „Si­du­la“ įsi­sko­li­ni­mas pa­sie­kė dau­giau kaip 13 tūks­tan­čių eu­rų ir bu­vo pri­skai­čiuo­ta 1194,52...

Krepšinio gatvės Joniškyje dar nebus

2017 m. gegužės 4 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­ba ba­lan­džio 28 die­ną vy­ku­sia­me po­sė­dy­je nu­spren­dė ne­bes­vars­ty­ti klau­si­mo dėl siū­ly­mo Jo­niš­kio mies­to Sta­ty­bi­nin­kų gat­vę pa­va­din­ti Krep­ši­nio gat­ve.
Klau­si­mas dėl Sta­ty­bi­nin­kų gat­vės per­va­di­ni­mo Krep­ši­nio gat­ve bu­vo nu­ma­ty­tas ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kė­je, ta­čiau Ta­ry­bos na­rio, Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vo Mar­ci­jo­no Ur­mo­no siū­ly­mu jis bu­vo iš­brauk­tas.
„Skelb­ta vie­ša an­ke­ta dėl gat­vės pa­va­di­ni­mo kei­ti­mo ir dau­gu­ma nuo­mo­nių –...

Šiauliuose joniškiečiai „susirinko“ šešis medalius

2017 m. gegužės 2 d.
Jo­niš­kio spor­to cent­ro im­ty­ni­nin­kai Šiau­liuo­se su­reng­ta­me Lie­tu­vos jau­nu­čių, gi­mu­sių 2002–2005 me­tais, grai­kų – ro­mė­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo še­šis me­da­lius.Ge­riau­siai ėmė­si Mar­ty­nas Mui­žys (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 42 ki­log­ra­mų), ku­ris prieš sa­vo var­žo­vus pa­sie­kė tris grei­tas per­ga­les. Im­ty­je dėl pir­mos vie­tos jis per 30 se­kun­džių įvei­kė Lie­tu­vos jau­nių čem­pio­ną kau­nie­tį Ma­rių God­va­ną. Ant­rą vie­tą iš­ko­vo­jo jo­niš­kie­tis Ado­mas Gri­ga­liū­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 53 ki­log­ra­mų)...

Tikrinimo rezultatai kvepia politiniu susidorojimu?

2017 m. gegužės 2 d.
Po ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo pro­gra­mos tie­kė­jų pa­tik­ri­ni­mo Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas No­vog­rec­kis pa­reiš­kė, kad bus nu­trauk­ta su­tar­tis su jė­gos spor­tą pro­pa­guo­jan­čia VŠĮ „Sa­ned“, ku­rio­je tre­ne­riu dir­ba ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys, opo­zi­ci­jos at­sto­vas Ed­mun­das Ber­no­tas. E. Ber­no­tas kal­ti­na­mas pa­žei­dęs su­tar­tį, nes tik­ri­ni­mo me­tu ne­bu­vo klu­be su spor­ta­vu­siais vai­kais ir jų ras­ta per ma­žai. E. Ber­no­tas...

Opozicija žeria kritiką Joniškio valdantiesiems

2017 m. balandžio 27 d.
Vie­na iš dvie­jų Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­nių frak­ci­jų, praė­jus dve­jiems šios ka­den­ci­jos me­tams, su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­žė­rė daug prie­kaiš­tų val­dan­tie­siems: ne­re­mia­mas, ne­ska­ti­na­mas vers­las, ke­lių fon­do lė­šos nu­ke­liau­ja ne svar­biau­siems ob­jek­tams, ra­jo­no me­ras pra­stai at­lie­ka sa­vo dar­bą, kai ku­rios Sa­vi­val­dy­bės val­do­mos bend­ro­vės ne­ro­do ža­dė­tų ge­rų re­zul­ta­tų ir bren­da į nuo­sto­lius, o Ad­mi­nist­ra­ci­jos ju­ris­tai „pra­žiop­so“ ele­men­ta­rius...

Kinijos delegacija vertino Joniškio gamintojų gamybos sistemą

2017 m. balandžio 27 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je Ki­ni­jos ge­ne­ra­li­nės ko­ky­bės prie­žiū­ros ir ka­ran­ti­no ad­mi­nist­ra­ci­jos (AQ­SIQ) de­le­ga­ci­ja vi­zi­to me­tu ap­lan­kė Lie­tu­vos grū­dų per­dir­bė­jų aso­cia­ci­jai pri­klau­san­čią pa­ša­rų ga­my­bos įmo­nę UAB „Jo­niš­kio grū­dai“.Ki­ni­jos eks­per­tai lan­kė­si bend­ro­vės pa­ša­rų ga­my­bos ce­chuo­se, la­bo­ra­to­ri­jo­je: tik­ri­no, kaip val­do­mos ri­zi­kos ga­mi­nant pa­ša­rus ir ko­kius ty­ri­mus at­lie­ka įmo­nės la­bo­ra­to­ri­ja. Pa­sak bend­ro­vės ge­ne­ra­li­nės di­rek­to­rės R. Siau­ru­sai­tie­nės...

Skaistgiryje – mėgėjų teatrų šventė

2017 m. balandžio 27 d.
Sa­vait­ga­lį Skaist­gi­ry­je vy­ko mė­gė­jų teat­rų šven­tė „Spin­du­lys“, ku­rio­je žiū­ro­vai iš­vy­do tris spek­tak­lius.Skaist­gi­rio mė­gė­jų teat­ras (re­ži­sie­rė Vi­da Nor­ku­vie­nė) pa­ro­dė spek­tak­lį pa­gal A. Ru­sec­kai­tės kū­ri­nį „Vie­ni­šų­jų vy­ni­nė“. Skaist­gi­rie­čių pa­sta­ty­me pa­si­ro­dė ir vie­tos mo­te­rų vo­ka­li­nis ko­lek­ty­vas „Ret­ro“ (va­do­vė Ri­ta Ei­du­kie­nė).
Kriu­kų mė­gė­jų teat­ro ar­tis­tai su re­ži­sie­re Dan­guo­le Mu­se­ju­kie­ne at­ve­žė E. Ur­bai­tės ko­me­di­ją „Lo­te­ri­ja“. O Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro suau­gu­sių­jų mė­gė­jų teat­ras...

Dėl nutraukiamos sutarties Savivaldybei grasina teismu

2017 m. balandžio 26 d.
Ko­vo mė­ne­sį vy­ku­sia­me Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je po dis­ku­si­jų bu­vo nu­spręs­ta nu­trauk­ti su­tar­tį su Jo­niš­kio tur­ga­vie­tės nuo­mi­nin­ke UAB „Si­du­la“, ku­rios nuo­mos mo­kes­čio sko­la jau per­ko­pė 13 tūks­tan­čių eu­rų. Ta­čiau ar­ti­miau­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je teks grįž­ti prie tur­ga­vie­tės klau­si­mo ir spren­di­mą ko­re­guo­ti, nes UAB „Si­du­la“ pa­tei­kė ad­vo­ka­tės su­ra­šy­tą raš­tą, kad per­spė­jant apie nu­trau­kia­mą su­tar­tį bu­vo pa­žeis­ti ter­mi­nai, tad ga­li bū­ti krei­pia­ma­si į teis­mą.
Ko­vo...

Dienos populiariausi

Pagryžuviškiai ir šaukėniškiai kovoja už darbo vietas (1)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas