(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Joniškio rajone

NVŠ teikėjas atsisako finansavimo (1)

2017 m. gegužės 16 d.
Jo­niš­kio ne­for­ma­liojo vai­kų švie­ti­mo (NVŠ) pa­slau­gų tei­kė­jas UAB „Sa­ned“, ku­riai at­sto­vau­ja tre­ne­ris, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Ed­mun­das Ber­no­tas, nu­spren­dė at­si­sa­ky­ti sa­vi­val­dy­bės skirs­to­mo fi­nan­sa­vi­mo ir leis­ti mo­ki­niams per va­sa­rą spor­tuo­ti ne­mo­ka­mai. Po­li­ti­kas nu­spren­dė taip pa­sielg­ti po to, kai po vie­no pa­tik­ri­ni­mo bu­vo pra­bil­ta apie ga­li­mą su­tar­ties nu­trau­ki­mą be įspė­ji­mo.„Ka­dan­gi po pa­tik­ri­ni­mo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus...

Šaltas balandis gyventojams kainuos brangiai (1)

2017 m. gegužės 16 d.
Šal­tas ba­lan­džio mė­nuo ge­ro­kai pa­tuš­tins Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jų, UAB „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“ var­to­to­jų, pi­ni­gi­nes. Vi­du­ti­niš­kai už vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro būs­to šil­dy­mą rei­kės mo­kė­ti tris­kart dau­giau nei praė­ju­siais me­tais tuo pa­čiu lai­ku.
Ba­lan­džio mė­ne­sį vi­du­ti­nė oro tem­pe­ra­tū­ra sie­kė 5,2 laips­nius ši­lu­mos, o praė­ju­siais ir už­praei­tais me­tais ji bu­vo dau­giau nei laips­niu aukš­tes­nė. Tad ši­lu­mos tie­kė­jui „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“ te­ko dau­giau ki­lo­vat­va­lan­džių skir­ti...

Lazdyniškių dvarvietėje – mažasis poezijos pavasaris

2017 m. gegužės 16 d.
Ket­vir­ta­die­nį Laz­dy­niš­kių (Jo­niš­kio ra­jo­nas) dvar­vie­tės se­na­jame par­ke, prie te­kan­čio Lie­po­rio upe­lio skam­bė­jo poe­zi­jos po­smai, pri­si­min­tos dva­ro is­to­ri­jos nuo­tru­pos.
Poe­ti­nę po­pie­tę bib­lio­te­ki­nin­kė Vio­le­ta Na­vic­kie­nė pra­dė­jo ren­gi­nio da­ly­vius pa­kvie­tu­si pa­si­vaikš­čio­ti bu­vu­sio Lie­po­rų dva­ro, XX am­žiu­je ta­pu­sio Laz­dy­niš­kių kai­mu, ta­kais. Pir­miau­sia stab­te­lė­ta prie Laz­dy­niš­kių dvar­vie­tę žy­min­čios len­tos, kur ka­dai­se at­vy­kė­liams at­si­ver­da­vo var­tai...

Keliavo dviračiais į Augstkalnę

2017 m. gegužės 16 d.
Ža­ga­rės gim­na­zi­jos mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai, pa­kvies­ti vie­tos bib­lio­te­ki­nin­kių, dvi­ra­čiais ke­lia­vo į kai­my­ni­nės Lat­vi­jos Augst­kal­nės mies­to bib­lio­te­ką.Iš bib­lio­te­kos kie­me­lio, ku­ris Eu­ro­pos die­nai kas­met pa­si­puo­šia gel­to­no­mis ir mė­ly­no­mis gė­lė­mis, dvi­ra­ti­nin­kų ko­lo­na su Ža­ga­rės gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja Al­ma Kan­čels­kie­ne ir gim­na­zi­jos bib­lio­te­ki­nin­ke Dia­na Vai­čiu­lie­ne iš­rie­dė­jo švie­čiant sau­lei. Tik at­my­nus į Lat­vi­jos Res­pub­li­ką, dvi­ra­ti­nin­kus pa­si­ti­ko...

Greitajai trūksta specialistų ir naujesnių automobilių (1)

2017 m. gegužės 16 d.
Jo­niš­kio grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties (GMPS) di­rek­to­rius Ro­mu­tis Va­len­tu­ke­vi­čius sa­ko, kad jo va­do­vau­ja­mai įstai­gai pa­sta­ruo­ju me­tu trūks­ta spe­cia­lis­tų, be to, be­veik de­šimt­me­tį neat­nau­ji­na­mas au­to­mo­bi­lių par­kas.
Šiuo me­tu iš Jo­niš­kio GMPS dir­ban­čių 11 bend­ruo­me­nės slau­gy­to­jų du yra pen­si­nio am­žiaus, praė­ju­siais me­tais vie­na slau­gy­to­ja, suė­jus pen­si­niam am­žiui, išė­jo iš dar­bo. Sku­bios pa­gal­bos spe­cia­lis­tų ima trūk­ti.
Nuo 1998 me­tų ko­le­gi­jos ne­be­ruo­šia...

Pakerėjo ant rėmo varstomos trikampės skaros (3)

2017 m. gegužės 11 d.
Skaist­gi­ry­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Re­da Peč­ku­vie­nė prieš ke­le­rius me­tus Lat­vi­jo­je da­ly­va­vo tra­di­ci­nio vie­tos au­di­mo ant rė­mo mo­ky­muo­se. Nors pra­džia, kai mo­te­ris pa­si­rin­ko jai li­ku­sių tri­jų spal­vų siū­lus ir su­lau­kė amatininkės-mokytojos kri­ti­kos, nie­ko ge­ro ne­ža­dė­jo, vė­liau tos pa­čios au­dė­jos bu­vo api­pil­ta pa­gy­ri­mais. Da­bar šiuo au­di­mo bū­du, ka­da siū­lai tie­siog kai­šo­mi il­ga ada­ta, su­si­ža­vė­ju­si skaist­gi­rie­tė prie ska­rų pra­sė­di iki ant­ros ar tre­čios va­lan­dos...

Rajono čempionate – sportiška komanda iš Veršių

2017 m. gegužės 11 d.
Mi­nint Jo­niš­kio sta­lo te­ni­so 85-erių me­tų su­kak­tį su­reng­tas as­me­ni­nis ra­jo­no sta­lo te­ni­so čem­pio­na­tas, ku­ria­me itin ge­rai pa­si­ro­dė Ver­šių kai­mo bend­ruo­me­nės at­sto­vai.Ab­so­liu­čiais čem­pio­nas, pel­nę po tris auk­so me­da­lius vie­ne­tų ir dve­je­tų var­žy­bo­se, ta­po ly­de­riai Jus­ti­na Rim­ke­vi­čiū­tė ir Ro­mual­das Franc­kai­tis.
Si­dab­ro me­da­liai miš­rių dve­je­tų var­žy­bo­se ati­te­ko Lau­rai Sa­mu­lio­ny­tei ir Dei­vi­dui Žvin­gi­lai, bron­zos – Si­mo­nai Rim­ke­vi­čiū­tei ir Ma­ri­jui...

Vaikų ekskursiją finansavo labdaringa akcija

2017 m. gegužės 11 d.
Bū­rys Jo­niš­kio mies­to mo­kyk­lų mo­ki­nių ne­mo­ka­mai ap­si­lan­kė Vil­niu­je. Ke­lio­nė į sos­ti­nę fi­nan­suo­ta už lab­da­rin­go­je ak­ci­jo­je, su­reng­to­je dar praė­ju­siems 2016-iems me­tams bai­gian­tis, su­rink­tas lė­šas.Vie­nos die­nos ke­lio­nė­je da­ly­va­vo 48 Jo­niš­kio mies­to mo­kyk­lų mo­ki­niai. Jie ap­lan­kė Val­do­vų rū­mus, pa­si­vaikš­čio­jo Vil­niaus se­na­mies­čiu. Vė­liau vyk­ta į Ope­ros ir ba­le­to teat­rą, ten kraš­tie­čius pa­si­ti­ko edu­ka­ci­nių pro­jek­tų koor­di­na­to­rė So­fi­ja Jo­nai­ty­tė. Dau­gu­ma mo­ki­nių šia­me...

Lėlių teatrų festivalis sukvietė 11 kolektyvų

2017 m. gegužės 11 d.
Penk­ta­die­nį Ža­ga­rė­je Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los or­ga­ni­zuo­ta­me tre­čia­ja­me lė­lių teat­rų fes­ti­va­ly­je „Ža­ga­rės vyš­niu­ko gim­ta­die­nis-2017“ spek­tak­lius pa­ro­dė 11 ko­lek­ty­vų iš Šiau­lių, Kau­no, Mo­lė­tų, Ro­kiš­kio, Jo­niš­kio ra­jo­nų bei Šiau­lių mies­to.
Į tre­čią­jį lė­lių teat­rų fes­ti­va­lį Ža­ga­rė­je at­vy­ko net ke­tu­ri Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no ko­lek­ty­vai. Po Ža­ga­rės se­niū­no Sau­liaus Kuž­mars­kio svei­ki­ni­mo žo­džio ir pa­dė­kos raš­to lė­lių teat­ro tra­di­ci­jų puo­se­lė­to­jai Orin­tai Or­lic­kie­nei, Šiau­lių lop­še­lio...

Opozicija traukiasi iš užimamų postų

2017 m. gegužės 10 d.
Ket­vir­ta­die­nį į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pa­kvie­tu­sios opo­zi­ci­nės frak­ci­jos at­sto­vai pa­reiš­kė ne­ma­tan­tys pra­smės to­liau dirb­ti ir pa­lie­kan­tys Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­rių bei An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko vie­tas.
Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vė Ri­man­tė Mi­siū­nie­nė ir Dar­bo par­ti­jos na­rys Kęs­tu­tis Ma­čiu­lis pa­reiš­ki­mus, pa­si­trau­kian­tys iš Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­rių, pa­tei­kė ba­lan­džio 4-ąją, o An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos lais­vės...

Krepšinio sukakčiai išleido knygą ir filmą (5)

2017 m. gegužės 9 d.
Šeš­ta­die­nį Jo­niš­ky­je krep­ši­nio mu­zie­jaus įkū­rė­jo Leo­no Ka­ra­liū­no ini­cia­ty­va vy­ko ren­gi­nys, skir­tas Lie­tu­vos krep­ši­nio 95-me­čiui. Šven­tė­je, ku­rio­je pri­sta­ty­ta kny­ga apie pir­muo­sius čem­pio­nus ir 1937-ųjų lie­tu­viams per­ga­lin­gą Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­piona­tą, da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) pre­zi­den­tas Ar­vy­das Sa­bo­nis.
Šie­met nuo 1922 me­tų ba­lan­džio 23 die­ną įvy­ku­sių pir­mų­jų Lie­tu­vo­je krep­ši­nio rung­ty­nių su­ka­ko 95-eri. O Jo­niš­ky­je or­ga­ni­zuo­tos šven­tės...

Vi­ce­me­rė – Gin­tau­to Pa­luc­ko pa­va­duo­to­ja (19)

2017 m. gegužės 9 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė šeš­ta­die­nį vy­ku­sia­me so­cial­de­mok­ra­tų su­va­žia­vi­me bu­vo pa­tvir­tin­ta vie­na iš 12 nau­jo­jo iš­rink­to par­ti­jos pir­mi­nin­ko Gin­tau­to Pa­luc­ko pa­va­duo­to­jų.Vai­da Alek­na­vi­čie­nė pa­va­duo­to­ja ta­po kar­tu su Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ku, Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vu Ge­di­mi­nu Kir­ki­lu, ūkio mi­nist­ru Min­dau­gu Sin­ke­vi­čiu­mi, tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nist­ru Jus­tu Pan­kaus­ku, Ma­ri­jam­po­lės vi­ce­me­ru Po­vi­lu Iso­da...

Tarybai teko atšaukti savo sprendimą

2017 m. gegužės 4 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­ba praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me po­sė­dy­je at­šau­kė prieš mė­ne­sį priim­tą spren­di­mą vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti tur­ga­vie­tės nuo­mos su­tar­tį su nuo­mi­nin­ke UAB „Si­du­la“, nes ne­su­ge­bė­jo to pa­da­ry­ti be tei­si­nių klai­dų.Ko­vo mė­ne­sį vy­ku­sia­me Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo nu­spręs­ta su­tar­tį su tur­ga­vie­tės nuo­mi­nin­ku vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti nuo šių me­tų ge­gu­žės 3 die­nos. Bend­ro­vės „Si­du­la“ įsi­sko­li­ni­mas pa­sie­kė dau­giau kaip 13 tūks­tan­čių eu­rų ir bu­vo pri­skai­čiuo­ta 1194,52...

Krepšinio gatvės Joniškyje dar nebus (2)

2017 m. gegužės 4 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­ba ba­lan­džio 28 die­ną vy­ku­sia­me po­sė­dy­je nu­spren­dė ne­bes­vars­ty­ti klau­si­mo dėl siū­ly­mo Jo­niš­kio mies­to Sta­ty­bi­nin­kų gat­vę pa­va­din­ti Krep­ši­nio gat­ve.
Klau­si­mas dėl Sta­ty­bi­nin­kų gat­vės per­va­di­ni­mo Krep­ši­nio gat­ve bu­vo nu­ma­ty­tas ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kė­je, ta­čiau Ta­ry­bos na­rio, Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vo Mar­ci­jo­no Ur­mo­no siū­ly­mu jis bu­vo iš­brauk­tas.
„Skelb­ta vie­ša an­ke­ta dėl gat­vės pa­va­di­ni­mo kei­ti­mo ir dau­gu­ma nuo­mo­nių –...

Šiauliuose joniškiečiai „susirinko“ šešis medalius

2017 m. gegužės 2 d.
Jo­niš­kio spor­to cent­ro im­ty­ni­nin­kai Šiau­liuo­se su­reng­ta­me Lie­tu­vos jau­nu­čių, gi­mu­sių 2002–2005 me­tais, grai­kų – ro­mė­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo še­šis me­da­lius.Ge­riau­siai ėmė­si Mar­ty­nas Mui­žys (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 42 ki­log­ra­mų), ku­ris prieš sa­vo var­žo­vus pa­sie­kė tris grei­tas per­ga­les. Im­ty­je dėl pir­mos vie­tos jis per 30 se­kun­džių įvei­kė Lie­tu­vos jau­nių čem­pio­ną kau­nie­tį Ma­rių God­va­ną. Ant­rą vie­tą iš­ko­vo­jo jo­niš­kie­tis Ado­mas Gri­ga­liū­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 53 ki­log­ra­mų)...

Tikrinimo rezultatai kvepia politiniu susidorojimu? (1)

2017 m. gegužės 2 d.
Po ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo pro­gra­mos tie­kė­jų pa­tik­ri­ni­mo Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas No­vog­rec­kis pa­reiš­kė, kad bus nu­trauk­ta su­tar­tis su jė­gos spor­tą pro­pa­guo­jan­čia VŠĮ „Sa­ned“, ku­rio­je tre­ne­riu dir­ba ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys, opo­zi­ci­jos at­sto­vas Ed­mun­das Ber­no­tas. E. Ber­no­tas kal­ti­na­mas pa­žei­dęs su­tar­tį, nes tik­ri­ni­mo me­tu ne­bu­vo klu­be su spor­ta­vu­siais vai­kais ir jų ras­ta per ma­žai. E. Ber­no­tas...

Opozicija žeria kritiką Joniškio valdantiesiems (5)

2017 m. balandžio 27 d.
Vie­na iš dvie­jų Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­nių frak­ci­jų, praė­jus dve­jiems šios ka­den­ci­jos me­tams, su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­žė­rė daug prie­kaiš­tų val­dan­tie­siems: ne­re­mia­mas, ne­ska­ti­na­mas vers­las, ke­lių fon­do lė­šos nu­ke­liau­ja ne svar­biau­siems ob­jek­tams, ra­jo­no me­ras pra­stai at­lie­ka sa­vo dar­bą, kai ku­rios Sa­vi­val­dy­bės val­do­mos bend­ro­vės ne­ro­do ža­dė­tų ge­rų re­zul­ta­tų ir bren­da į nuo­sto­lius, o Ad­mi­nist­ra­ci­jos ju­ris­tai „pra­žiop­so“ ele­men­ta­rius...

Kinijos delegacija vertino Joniškio gamintojų gamybos sistemą

2017 m. balandžio 27 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je Ki­ni­jos ge­ne­ra­li­nės ko­ky­bės prie­žiū­ros ir ka­ran­ti­no ad­mi­nist­ra­ci­jos (AQ­SIQ) de­le­ga­ci­ja vi­zi­to me­tu ap­lan­kė Lie­tu­vos grū­dų per­dir­bė­jų aso­cia­ci­jai pri­klau­san­čią pa­ša­rų ga­my­bos įmo­nę UAB „Jo­niš­kio grū­dai“.Ki­ni­jos eks­per­tai lan­kė­si bend­ro­vės pa­ša­rų ga­my­bos ce­chuo­se, la­bo­ra­to­ri­jo­je: tik­ri­no, kaip val­do­mos ri­zi­kos ga­mi­nant pa­ša­rus ir ko­kius ty­ri­mus at­lie­ka įmo­nės la­bo­ra­to­ri­ja. Pa­sak bend­ro­vės ge­ne­ra­li­nės di­rek­to­rės R. Siau­ru­sai­tie­nės...

Skaistgiryje – mėgėjų teatrų šventė

2017 m. balandžio 27 d.
Sa­vait­ga­lį Skaist­gi­ry­je vy­ko mė­gė­jų teat­rų šven­tė „Spin­du­lys“, ku­rio­je žiū­ro­vai iš­vy­do tris spek­tak­lius.Skaist­gi­rio mė­gė­jų teat­ras (re­ži­sie­rė Vi­da Nor­ku­vie­nė) pa­ro­dė spek­tak­lį pa­gal A. Ru­sec­kai­tės kū­ri­nį „Vie­ni­šų­jų vy­ni­nė“. Skaist­gi­rie­čių pa­sta­ty­me pa­si­ro­dė ir vie­tos mo­te­rų vo­ka­li­nis ko­lek­ty­vas „Ret­ro“ (va­do­vė Ri­ta Ei­du­kie­nė).
Kriu­kų mė­gė­jų teat­ro ar­tis­tai su re­ži­sie­re Dan­guo­le Mu­se­ju­kie­ne at­ve­žė E. Ur­bai­tės ko­me­di­ją „Lo­te­ri­ja“. O Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro suau­gu­sių­jų mė­gė­jų teat­ras...

Dėl nutraukiamos sutarties Savivaldybei grasina teismu

2017 m. balandžio 26 d.
Ko­vo mė­ne­sį vy­ku­sia­me Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je po dis­ku­si­jų bu­vo nu­spręs­ta nu­trauk­ti su­tar­tį su Jo­niš­kio tur­ga­vie­tės nuo­mi­nin­ke UAB „Si­du­la“, ku­rios nuo­mos mo­kes­čio sko­la jau per­ko­pė 13 tūks­tan­čių eu­rų. Ta­čiau ar­ti­miau­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je teks grįž­ti prie tur­ga­vie­tės klau­si­mo ir spren­di­mą ko­re­guo­ti, nes UAB „Si­du­la“ pa­tei­kė ad­vo­ka­tės su­ra­šy­tą raš­tą, kad per­spė­jant apie nu­trau­kia­mą su­tar­tį bu­vo pa­žeis­ti ter­mi­nai, tad ga­li bū­ti krei­pia­ma­si į teis­mą.
Ko­vo...

Dienos populiariausi

Pagryžuviškiai ir šaukėniškiai kovoja už darbo vietas (6)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />