(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Joniškio rajone

Choreografui – Savivaldybės Padėkos ženklas

2017 m. balandžio 20 d.
Mi­nint Tarp­tau­ti­nę kul­tū­ros die­ną Jo­niš­ky­je Sa­vi­val­dy­bės Pa­dė­kos ženk­lu ap­do­va­no­tas cho­reog­ra­fas Vi­tol­das Kra­ji­nas.
Pa­dė­kos ženk­las cho­reog­ra­fui skir­tas už sva­rų in­dė­lį į Jo­niš­kio ra­jo­no ir ša­lies liau­diš­ko šo­kio kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mą, plė­to­ji­mą ir per­spek­ty­vas.
Vi­tol­das Kra­ji­nas 1987 me­tais bai­gė stu­di­jas Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės kon­ser­va­to­ri­jos Klai­pė­dos fa­kul­te­tuo­se (da­bar – Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas), įgi­jo ba­let­meis­te­rio pe­da­go­go spe­cia­ly­bę...

Apdovanota Gasčiūnų kaimo bendruomenė

2017 m. balandžio 20 d.
My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to ir So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos su in­for­ma­ci­niu par­tne­riu „Sa­vi­val­dy­bių ži­nios“ skelb­to kon­kur­so vie­tos bend­ruo­me­nėms vie­na iš tri­jų nu­ga­lė­to­jų ta­po Jo­niš­kio ra­jo­no Gas­čiū­nų kai­mo bend­ruo­me­nė.
Gas­čiū­nų kai­mo bend­ruo­me­nė, va­do­vau­ja­ma Eli­gi­jaus Dar­gio, lai­mė­jo no­mi­na­ci­jo­je „Vie­tos bend­ruo­me­nės sėk­mės is­to­ri­ja“. „Vie­tos bend­ruo­me­nės ly­de­rio – va­dy­bi­nin­ko“ no­mi­na­ci­ja ati­te­ko In­tur­kės bend­ruo­me­nės (Mo­lė­tų...

Darželio auklėtiniai koncertavo Latvijoje

2017 m. balandžio 19 d.
Jo­niš­kio vai­kų dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ auk­lė­ti­niai kon­cer­ta­vo Au­cė­je (Lat­vi­ja).Bū­rys „Vy­tu­rė­lio“ ug­dy­ti­nių ir pe­da­go­gų pir­miau­sia ap­si­lan­kė vai­kų dar­že­ly­je „Pi­la­dzi­tis“, kur mo­kė­si pa­si­svei­kin­ti, pa­dė­ko­ti lat­viš­kai, o nau­jus drau­gus mo­kė lie­tu­viš­kų žo­džių.
Ša­lia dar­že­lio esan­čiuo­se Au­cės kul­tū­ros na­muo­se jo­niš­kie­čiai pa­ro­dė kon­cer­tą su dai­no­mis, šo­kiais, gim­nas­ti­kos pro­gra­ma. Kon­cer­to pa­si­žiū­rė­ti su­si­rin­ko vy­res­nie­ji vai­kai su auk­lė­to­jo­mis iš vi­sų Au­cės dar­že­lių. Po...

Kraštietis į Maldenius sugrįžo su antra poezijos knyga

2017 m. balandžio 13 d.
Ba­lan­džio 4 die­ną Mal­de­niuo­se (Joniškio r.) pri­sta­ty­ta kraš­tie­čio, bu­vu­sio pe­da­go­go Sta­nis­lo­vo Auk­se­lio, dau­ge­lį me­tų gy­ve­nan­čio kai­my­ni­nia­me Ak­me­nės ra­jo­ne, poe­zi­jos kny­ga „Sku­ban­čių me­tų švent­raš­tis“. Tai – ant­ra­sis jo kū­ry­bos rin­ki­nys ir jau pa­ties pa­reng­tas. Pir­mą­jį prieš pen­ke­rius me­tus be­veik „par­ti­za­niš­kai“ iš­lei­do jo šei­ma ir bi­čiu­liai.
Šluos­ti­kių kai­me, kuriame dar te­bes­to­vi prie ke­lio bal­tas na­me­lis, gi­mu­sį, Slėps­niuo­se ir Mal­de­niuo­se au­gu­sį kraš­tie­tį...

Sparduko turnyras Joniškyje

2017 m. balandžio 13 d.
Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­lo­je vy­ko tra­di­ci­nis Šiau­lių ap­skri­ties mo­ky­mo įstai­gų spar­du­ko tur­ny­ras Adol­fo Paš­ke­vi­čiaus tau­rei lai­mė­ti. Tur­ny­re, ku­ris šiais me­tais bu­vo skir­tas Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los 30 me­tų ju­bi­lie­jui, da­ly­va­vo še­šios ko­man­dos iš Kel­mės, Kur­šė­nų ir Jo­niš­kio.
Ju­bi­lie­ji­nį tur­ny­rą po at­kak­lių ko­vų lai­mė­jo Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los I ko­man­da (Eri­kas Ba­daus­kas, Be­nas Bu­zas, Er­nes­tas Ru­dys). Ant­rąją vie­tą iš­ko­vo­jo Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los II ko­man­dos vai­ki­nai (Ar­man­tas...

Sėklos ir žolelės – mūsų sveikatos pagalbininkai (2)

2017 m. balandžio 11 d.
Jo­niš­ky­je ap­si­lan­kiu­si „Žo­lin­čių aka­de­mi­jos“ pre­zi­den­tė Da­nu­tė Kun­čie­nė pa­sa­ko­jo apie pro­duk­tus, ku­rie ne­sun­ki­na žar­ny­no veik­los, pa­de­da stip­rin­ti imu­ni­te­tą, su­tei­kia ener­gi­jos, gai­vi­na ir gra­ži­na odą. 30 me­tų ve­ge­ta­rė svei­kuo­lė pa­tei­kė ir ke­le­tą re­cep­tų, ku­rie ga­lė­tų paį­vai­rin­ti kiek­vie­nos šei­mi­nin­kės vir­tu­vės pa­tie­ka­lus.
„Žo­lin­čių aka­de­mi­jos“ va­do­vė Da­nu­tė Kun­čie­nė sa­vo pa­skai­tą pra­dė­jo pa­ta­ri­mu, kas­dien pa­žiū­rė­jus į veid­ro­dį nu­si­šyp­so­ti ir sau pa­sa­ky­ti...

Kovas šiltesnis, bet kaina – didesnė

2017 m. balandžio 11 d.
Nors šių me­tų ko­vo mė­nuo bu­vo šil­tes­nis nei praė­ju­siais me­tais, bet būs­to šil­dy­mas UAB „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“ var­to­to­jams kai­nuos bran­giau. Pa­sak įmo­nės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Dai­niaus Mui­žio, kai­ną lemia daug fak­to­rių: ir pa­bran­gęs ku­ras, ir du­jų kai­na, ir ne­re­no­vuo­tų na­mų nee­ko­no­miš­ku­mas, oro drėg­mė.
2016 me­tais ko­vo mė­ne­sio vi­du­ti­nė oro tem­pe­ra­tū­ra bu­vo 1,7 laips­nio ši­lu­mos, o šie­met pir­ma­sis pa­va­sa­rio mė­nuo pa­si­tai­kė ge­ro­kai šil­tes­nis, jo vi­du­ti­nė oro tem­pe­ra­tū­ra sie­kė 3,2...

Paramos akcijoje aukojo ir latviai (11)

2017 m. balandžio 11 d.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį vy­ku­sio­je „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jo­je da­ly­va­vo dvi Jo­niš­kio ra­jo­no or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rioms žmo­nės suau­ko­jo dau­giau kaip 2 000 vie­ne­tų įvai­rių pro­duk­tų. Pas­te­bė­ta, kad šie­met pir­mą kar­tą ak­ci­jo­je pa­no­ro da­ly­vau­ti ir kai­my­ni­nės Lat­vi­jos gy­ven­to­jai, at­vyks­tan­tys į Jo­niš­kį ap­si­pirk­ti.
Jo­niš­kio neį­ga­lių­jų drau­gi­jos na­rės su­skai­čia­vo per dvi die­nas paau­ko­tus 1 566 vie­ne­tus įvai­rių mais­to pro­duk­tų. Tai – pa­ti gau­siau­sia ve­ly­ki­nė ak­ci­ja per vi­są...

Lenkams patiko joniškiečių muzika ir juoda duona

2017 m. balandžio 11 d.
Pir­mą­jį kon­cer­tą jo­niš­kie­čiai su­ren­gė Krams­ko mies­te­ly­je, kur vy­ko ve­ly­ki­nė mu­gė ir mais­to pa­tie­ka­lų de­gus­ta­ci­ja. Taip pat pa­si­ro­dė ko­lek­ty­vų iš kai­my­ni­nės Ak­me­nės ra­jo­no ir at­sto­vų iš Če­ki­jos. Ju­bi­lie­ji­nę šven­tės die­ną Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los ka­pe­la, va­do­vau­ja­ma Edi­tos Ru­die­nės, pa­si­ro­dė pa­čia­me Ko­ni­ne kar­tu su ki­tais su Ko­ni­no mies­to sa­vi­val­dy­be bend­ra­dar­biau­jan­čių ša­lių ko­lek­ty­vais ir at­li­kė­jais.
Kol sce­no­je šo­ko, dai­na­vo tau­ti­nės...

Savivaldybė nutraukė sutartį su turgaus nuomininku

2017 m. balandžio 6 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je po dis­ku­si­jų ir trum­pos kon­sul­ta­ci­jos su tei­si­nin­kais bu­vo nu­spręs­ta nu­trauk­ti su­tar­tį su Jo­niš­kio tur­ga­vie­tės nuo­mi­nin­ke UAB „Si­du­la“, ku­rios nuo­mos mo­kes­čio sko­la jau per­ko­pė 13 tūks­tan­čių eu­rų. Bend­ro­vės va­do­vė To­li­na Mai­žiu­vie­nė sa­kė, kad iš­si­lai­ky­ti la­bai sun­ku – ma­žai pir­kė­jų ir pre­kei­vių, per men­kai su­ren­ka­ma rink­lia­vos.
Vie­na­ša­liš­kai su­tar­tį su nuo­mi­nin­ku nu­spręs­ta nu­trauk­ti nuo šių me­tų ge­gu­žės 3...

Profilaktinis pasitikrinimas gali kainuoti nepigiai (3)

2017 m. balandžio 4 d.

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si mo­te­ris tei­ra­vo­si, ar tei­sin­gai yra ima­mas mo­kes­tis už rent­ge­nog­ra­mą. Jai kas­met pro­fi­lak­tiš­kai tik­rin­tis svei­ka­tą rei­kia dėl dar­bo. Ta­čiau Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­ja bu­vo nu­ste­bu­si, kad anks­tes­niais me­tais už šią pa­slau­gą ne­rei­kė­da­vo mo­kė­ti, o nuo 2016-ųjų jau ten­ka.
Anks­čiau fluo­rog­ra­ma bu­vo da­ro­ma Jo­niš­kio PSPC, da­bar gy­ven­to­jai siun­čia­mi „per­si­švies­ti“ į li­go­ni­nę.
Pa­cien­tė su­pran­ta, kad tai yra skir­tin­gos įstai­gos –...

Dvi opozicijos – demokratijos patikrinimas savivaldybei (9)

2017 m. balandžio 4 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos na­riai, jung­ti­nia­me ko­mi­te­tų po­sė­dy­je svars­ty­da­mi Veik­los reg­la­men­to pa­tai­sas sua­be­jo­jo, ku­ri opo­zi­ci­nė frak­ci­ja tu­rė­tų pre­ten­duo­ti į svar­bius ko­mi­si­jų ar ko­mi­te­tų po­stus, ka­dan­gi vei­kia ne vie­na, o dvi opo­zi­ci­nės frak­ci­jos. Pa­tys Ta­ry­bos na­riai pri­pa­ži­no, kad iš­si­sky­rė po­žiū­ris į de­mok­ra­ti­ją, nes vie­ni ma­no, kad vi­sos opo­zi­ci­nės frak­ci­jos ga­li vie­no­dai teik­ti kan­di­da­tus į po­stus, o ki­ti gal­vo­ja, kad jie tu­rė­tų pri­klau­sy­ti...

Regioninė konferencija Joniškyje

2017 m. balandžio 4 d.
Tris die­nas Jo­niš­ky­je vy­ko Šiau­lių ap­skri­ties re­gio­ni­nė kon­fe­ren­ci­ja „Pa­si­suk 180“, ku­rią or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos (LMS) Jo­niš­kio mo­ki­nių sa­vi­val­dų in­for­ma­vi­mo cent­ras (MSIC).Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo jau­ni­mas ne tik iš Šiau­lių ap­skri­ties, bet ir ki­tų Lie­tu­vos re­gio­nų. Kon­fe­ren­ci­jos me­tu da­ly­viai dir­bo dar­bo gru­pė­se, klau­sė­si pa­skai­tų, ku­rias ve­dė Je­ka­te­ri­na Zi­bi­re­va, Lu­kas Ge­tau­tis ir jo­niš­kie­čiai – Ar­vy­das But­kus, Da­rius Dil­kas, Dai­va Zi­kie­nė...

Baudų už nerūšiuotas atliekas gali daugėti (3)

2017 m. kovo 30 d.
Nuot­rau­ko­se ma­ty­ti, kad į bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rį gy­ve­na­mų­jų dau­gia­bu­čių na­mų kvar­ta­le su­mes­ti po­pie­ri­niai mai­šai, kar­to­nas, ku­rie tu­rė­tų bū­ti rū­šiuo­ja­mi. Ant at­lie­kų esan­tys pre­kių ženk­lai ir pie­ši­niai lei­do at­pa­žin­ti, kad jos at­neš­tos iš Vil­niaus gat­vė­je esan­čios ve­te­ri­na­ri­jos pa­slau­gų tar­ny­bos.
Per­da­vus nuo­trau­kas Sa­vi­val­dy­bės Inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus Vie­šo­sios tvar­kos po­sky­riui, įmo­nės sa­vi­nin­kui Ne­ri­jui Vait­kui su­ra­šy­tas pro­to­ko­las ir skir­ta mi­ni­ma­li 15 eu­rų...

Remontuos meno mokyklos patalpas (5)

2017 m. kovo 30 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nu­ta­rė re­mon­tuo­ti Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los pa­sta­tą Jo­niš­ky­je. Fi­lia­las Ža­ga­rė­je kol kas liks ne­tvar­ky­tas, nors jam re­no­va­ci­jos la­bai rei­kė­tų.
Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės Eko­no­mi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jos Vi­li­jos Alek­sie­nės, me­no mo­kyk­los pa­sta­to vi­dų re­mon­tuo­ti nu­ma­to­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis, ku­rių rei­kė­tų 266 tūks­tan­čių eu­rų. Sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų pri­si­dė­ti 47 tūks­tan­čiais eu­rų.
Už mi­nė­tas lė­šas bus at­lik­tas vi­daus...

Joniškio rajone mažėja autobusų maršrutų (1)

2017 m. kovo 30 d.
Ne­pai­sant gy­ven­to­jų pro­tes­tų, rink­tų pa­ra­šų, nuo ba­lan­džio 1 die­nos Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jų pa­mėg­tas „mik­riu­kas“ marš­ru­tu Šiauliai–Joniškis–Žagarė–Joniškis–Šiauliai ne­be­kur­suos. Juo veš Jo­niš­kio au­to­bu­sų par­kas ir liks ne ke­tu­ri rei­sai kaip da­bar, bet du – ry­tą ir va­ka­re. Stab­do­mi dar trys par­ko marš­ru­tai.
Jo­niš­kio au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Al­gir­das La­tai­tis in­for­ma­vo, kad au­to­bu­sas iš Ža­ga­rės iš ry­to iš­vyks 6.55 val. (da­bar va­žiuo­ja 7.10 val.), Jo­niš­ky­je bus 7.35 val., o Šiau­lius...

Eismo saugumo konkurse pelnė du prizus

2017 m. kovo 28 d.
Pa­vie­nių bend­ruo­me­nių gru­pė­je run­gė­si Jo­niš­kio ra­jo­no kai­mo bend­ruo­me­nių są­jun­ga (aso­cia­ci­jos va­do­vė Ra­sa Bi­ru­ty­tė). Pel­niu­s ant­rąjč vie­tą aso­cia­ci­jos są­skai­tą ne­tru­kus pa­sieks 500 eu­rų pi­ni­gi­nis pri­zas.
Tre­čiąją vie­tą lai­mė­ju­sį su­si­vie­ni­ji­mą, ku­rį su­da­rė aš­tuo­nios bend­ruo­me­nės, koor­di­na­vo Skaist­gi­rio mo­te­rų drau­gi­ja „Vers­mė“ (va­do­vė Vi­da Ur­bo­nie­nė). Drau­gi­jos są­skai­tą pa­pil­dys 400 eu­rų pi­ni­gi­nis pri­zas. Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja at­ski­rai pi­ni­gi­niais pri­zais...

Dailininkės namas atsidūrė Kultūros vertybių registre

2017 m. kovo 28 d.
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą įra­šė na­mą Jo­niš­ky­je, ku­ria­me de­šimt­me­tį gy­ve­no praė­ju­sio am­žiaus ži­no­ma Lie­tu­vos dai­li­nin­kė, gra­fi­kė Mar­cė Ka­ti­liū­tė.
Pas­ta­tas, esan­tis Jo­niš­kio mies­to Šiau­lių se­no­jo­je gat­vė­je Nr. 24, į Kul­tū­ros ver­ty­bių są­ra­šą pa­te­ko Sa­vi­val­dy­bės ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­bos siū­ly­mu. Jo reikš­min­gu­mo lyg­muo – vie­ti­nis, ver­tin­gų­jų sa­vy­bių po­bū­dis – ar­chi­tek­tū­ri­nis ir me­mo­ria­li­nis. Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do...

Vasario mėnuo brangesnis nei prieš metus

2017 m. kovo 23 d.
2017-ųjų va­sa­ris bu­vo šal­čiau­sias per tre­jus pa­sku­ti­nius me­tus ir tai Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jai, UAB „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“ var­to­to­jai iš da­lies pa­jus, ga­vę są­skai­tas už šil­dy­mą. Tie­sa, jas tu­rė­tų su­švel­nin­ti ma­žes­nis nei praė­ju­siais me­tais ta­ri­fas.
Praė­ju­sio va­sa­rio vi­du­ti­nė tempe­ra­tū­ra sie­kė 1,8 laips­nius šal­čio ir bu­vo be­veik tri­mis laips­niais šal­tes­nė nei prieš me­tus ir šiek tiek dau­giau kaip pu­sant­ro laip­snio šal­tes­nė ne­gu 2015 me­tais. Žvar­bes­nis oras pa­rei­ka­la­vo ir...

Seimo agitacijos aidai pasivijo seniūnę (4)

2017 m. kovo 23 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja (to­liau – Ko­mi­si­ja) priė­mė re­ko­men­da­ci­jas, ku­rio­mis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir įstai­gų dar­buo­to­jai per­spė­ja­mi ne­si­nau­do­ti tar­ny­bi­nė­mis pa­rei­go­mis ir nea­gi­tuo­ti už tam tik­rą par­ti­ją. Šis do­ku­men­tas gi­mė po to, kai dar praė­ju­siais me­tais vie­nas jo­niš­kie­tis Ko­mi­si­jai ap­skun­dė Jo­niš­kio se­niū­nę agi­ta­vus už konk­re­tų kan­di­da­tą per rin­ki­mus į Sei­mą.
Jo­niš­kio se­niū­nė J. Au­gus­ti­nai­tie­nė bu­vo ap­skųs­ta, kad...

Dienos populiariausi

Pakruojo ligoninėje dažniau gydomi kaimo vaikai (4)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />