(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Choreografui – Savivaldybės Padėkos ženklas

2017 m. balandžio 20 d.
Mi­nint Tarp­tau­ti­nę kul­tū­ros die­ną Jo­niš­ky­je Sa­vi­val­dy­bės Pa­dė­kos ženk­lu ap­do­va­no­tas cho­reog­ra­fas Vi­tol­das Kra­ji­nas.
Pa­dė­kos ženk­las cho­reog­ra­fui skir­tas už sva­rų in­dė­lį į Jo­niš­kio ra­jo­no ir ša­lies liau­diš­ko šo­kio kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mą, plė­to­ji­mą ir per­spek­ty­vas.
Vi­tol­das Kra­ji­nas 1987 me­tais bai­gė stu­di­jas Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės kon­ser­va­to­ri­jos Klai­pė­dos fa­kul­te­tuo­se (da­bar – Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas), įgi­jo ba­let­meis­te­rio pe­da­go­go spe­cia­ly­bę...

Apdovanota Gasčiūnų kaimo bendruomenė

2017 m. balandžio 20 d.
My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to ir So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos su in­for­ma­ci­niu par­tne­riu „Sa­vi­val­dy­bių ži­nios“ skelb­to kon­kur­so vie­tos bend­ruo­me­nėms vie­na iš tri­jų nu­ga­lė­to­jų ta­po Jo­niš­kio ra­jo­no Gas­čiū­nų kai­mo bend­ruo­me­nė.
Gas­čiū­nų kai­mo bend­ruo­me­nė, va­do­vau­ja­ma Eli­gi­jaus Dar­gio, lai­mė­jo no­mi­na­ci­jo­je „Vie­tos bend­ruo­me­nės sėk­mės is­to­ri­ja“. „Vie­tos bend­ruo­me­nės ly­de­rio – va­dy­bi­nin­ko“ no­mi­na­ci­ja ati­te­ko In­tur­kės bend­ruo­me­nės (Mo­lė­tų...

Darželio auklėtiniai koncertavo Latvijoje

2017 m. balandžio 19 d.
Jo­niš­kio vai­kų dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ auk­lė­ti­niai kon­cer­ta­vo Au­cė­je (Lat­vi­ja).Bū­rys „Vy­tu­rė­lio“ ug­dy­ti­nių ir pe­da­go­gų pir­miau­sia ap­si­lan­kė vai­kų dar­že­ly­je „Pi­la­dzi­tis“, kur mo­kė­si pa­si­svei­kin­ti, pa­dė­ko­ti lat­viš­kai, o nau­jus drau­gus mo­kė lie­tu­viš­kų žo­džių.
Ša­lia dar­že­lio esan­čiuo­se Au­cės kul­tū­ros na­muo­se jo­niš­kie­čiai pa­ro­dė kon­cer­tą su dai­no­mis, šo­kiais, gim­nas­ti­kos pro­gra­ma. Kon­cer­to pa­si­žiū­rė­ti su­si­rin­ko vy­res­nie­ji vai­kai su auk­lė­to­jo­mis iš vi­sų Au­cės dar­že­lių. Po...

Kraštietis į Maldenius sugrįžo su antra poezijos knyga

2017 m. balandžio 13 d.
Ba­lan­džio 4 die­ną Mal­de­niuo­se (Joniškio r.) pri­sta­ty­ta kraš­tie­čio, bu­vu­sio pe­da­go­go Sta­nis­lo­vo Auk­se­lio, dau­ge­lį me­tų gy­ve­nan­čio kai­my­ni­nia­me Ak­me­nės ra­jo­ne, poe­zi­jos kny­ga „Sku­ban­čių me­tų švent­raš­tis“. Tai – ant­ra­sis jo kū­ry­bos rin­ki­nys ir jau pa­ties pa­reng­tas. Pir­mą­jį prieš pen­ke­rius me­tus be­veik „par­ti­za­niš­kai“ iš­lei­do jo šei­ma ir bi­čiu­liai.
Šluos­ti­kių kai­me, kuriame dar te­bes­to­vi prie ke­lio bal­tas na­me­lis, gi­mu­sį, Slėps­niuo­se ir Mal­de­niuo­se au­gu­sį kraš­tie­tį...

Sparduko turnyras Joniškyje

2017 m. balandžio 13 d.
Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­lo­je vy­ko tra­di­ci­nis Šiau­lių ap­skri­ties mo­ky­mo įstai­gų spar­du­ko tur­ny­ras Adol­fo Paš­ke­vi­čiaus tau­rei lai­mė­ti. Tur­ny­re, ku­ris šiais me­tais bu­vo skir­tas Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los 30 me­tų ju­bi­lie­jui, da­ly­va­vo še­šios ko­man­dos iš Kel­mės, Kur­šė­nų ir Jo­niš­kio.
Ju­bi­lie­ji­nį tur­ny­rą po at­kak­lių ko­vų lai­mė­jo Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los I ko­man­da (Eri­kas Ba­daus­kas, Be­nas Bu­zas, Er­nes­tas Ru­dys). Ant­rąją vie­tą iš­ko­vo­jo Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los II ko­man­dos vai­ki­nai (Ar­man­tas...

Sėklos ir žolelės – mūsų sveikatos pagalbininkai

2017 m. balandžio 11 d.
Jo­niš­ky­je ap­si­lan­kiu­si „Žo­lin­čių aka­de­mi­jos“ pre­zi­den­tė Da­nu­tė Kun­čie­nė pa­sa­ko­jo apie pro­duk­tus, ku­rie ne­sun­ki­na žar­ny­no veik­los, pa­de­da stip­rin­ti imu­ni­te­tą, su­tei­kia ener­gi­jos, gai­vi­na ir gra­ži­na odą. 30 me­tų ve­ge­ta­rė svei­kuo­lė pa­tei­kė ir ke­le­tą re­cep­tų, ku­rie ga­lė­tų paį­vai­rin­ti kiek­vie­nos šei­mi­nin­kės vir­tu­vės pa­tie­ka­lus.
„Žo­lin­čių aka­de­mi­jos“ va­do­vė Da­nu­tė Kun­čie­nė sa­vo pa­skai­tą pra­dė­jo pa­ta­ri­mu, kas­dien pa­žiū­rė­jus į veid­ro­dį nu­si­šyp­so­ti ir sau pa­sa­ky­ti...

Kovas šiltesnis, bet kaina – didesnė

2017 m. balandžio 11 d.
Nors šių me­tų ko­vo mė­nuo bu­vo šil­tes­nis nei praė­ju­siais me­tais, bet būs­to šil­dy­mas UAB „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“ var­to­to­jams kai­nuos bran­giau. Pa­sak įmo­nės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Dai­niaus Mui­žio, kai­ną lemia daug fak­to­rių: ir pa­bran­gęs ku­ras, ir du­jų kai­na, ir ne­re­no­vuo­tų na­mų nee­ko­no­miš­ku­mas, oro drėg­mė.
2016 me­tais ko­vo mė­ne­sio vi­du­ti­nė oro tem­pe­ra­tū­ra bu­vo 1,7 laips­nio ši­lu­mos, o šie­met pir­ma­sis pa­va­sa­rio mė­nuo pa­si­tai­kė ge­ro­kai šil­tes­nis, jo vi­du­ti­nė oro tem­pe­ra­tū­ra sie­kė 3,2...

Paramos akcijoje aukojo ir latviai

2017 m. balandžio 11 d.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį vy­ku­sio­je „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jo­je da­ly­va­vo dvi Jo­niš­kio ra­jo­no or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rioms žmo­nės suau­ko­jo dau­giau kaip 2 000 vie­ne­tų įvai­rių pro­duk­tų. Pas­te­bė­ta, kad šie­met pir­mą kar­tą ak­ci­jo­je pa­no­ro da­ly­vau­ti ir kai­my­ni­nės Lat­vi­jos gy­ven­to­jai, at­vyks­tan­tys į Jo­niš­kį ap­si­pirk­ti.
Jo­niš­kio neį­ga­lių­jų drau­gi­jos na­rės su­skai­čia­vo per dvi die­nas paau­ko­tus 1 566 vie­ne­tus įvai­rių mais­to pro­duk­tų. Tai – pa­ti gau­siau­sia ve­ly­ki­nė ak­ci­ja per vi­są...

Lenkams patiko joniškiečių muzika ir juoda duona

2017 m. balandžio 11 d.
Pir­mą­jį kon­cer­tą jo­niš­kie­čiai su­ren­gė Krams­ko mies­te­ly­je, kur vy­ko ve­ly­ki­nė mu­gė ir mais­to pa­tie­ka­lų de­gus­ta­ci­ja. Taip pat pa­si­ro­dė ko­lek­ty­vų iš kai­my­ni­nės Ak­me­nės ra­jo­no ir at­sto­vų iš Če­ki­jos. Ju­bi­lie­ji­nę šven­tės die­ną Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los ka­pe­la, va­do­vau­ja­ma Edi­tos Ru­die­nės, pa­si­ro­dė pa­čia­me Ko­ni­ne kar­tu su ki­tais su Ko­ni­no mies­to sa­vi­val­dy­be bend­ra­dar­biau­jan­čių ša­lių ko­lek­ty­vais ir at­li­kė­jais.
Kol sce­no­je šo­ko, dai­na­vo tau­ti­nės...

Savivaldybė nutraukė sutartį su turgaus nuomininku

2017 m. balandžio 6 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je po dis­ku­si­jų ir trum­pos kon­sul­ta­ci­jos su tei­si­nin­kais bu­vo nu­spręs­ta nu­trauk­ti su­tar­tį su Jo­niš­kio tur­ga­vie­tės nuo­mi­nin­ke UAB „Si­du­la“, ku­rios nuo­mos mo­kes­čio sko­la jau per­ko­pė 13 tūks­tan­čių eu­rų. Bend­ro­vės va­do­vė To­li­na Mai­žiu­vie­nė sa­kė, kad iš­si­lai­ky­ti la­bai sun­ku – ma­žai pir­kė­jų ir pre­kei­vių, per men­kai su­ren­ka­ma rink­lia­vos.
Vie­na­ša­liš­kai su­tar­tį su nuo­mi­nin­ku nu­spręs­ta nu­trauk­ti nuo šių me­tų ge­gu­žės 3...

Profilaktinis pasitikrinimas gali kainuoti nepigiai

2017 m. balandžio 4 d.

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si mo­te­ris tei­ra­vo­si, ar tei­sin­gai yra ima­mas mo­kes­tis už rent­ge­nog­ra­mą. Jai kas­met pro­fi­lak­tiš­kai tik­rin­tis svei­ka­tą rei­kia dėl dar­bo. Ta­čiau Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­ja bu­vo nu­ste­bu­si, kad anks­tes­niais me­tais už šią pa­slau­gą ne­rei­kė­da­vo mo­kė­ti, o nuo 2016-ųjų jau ten­ka.
Anks­čiau fluo­rog­ra­ma bu­vo da­ro­ma Jo­niš­kio PSPC, da­bar gy­ven­to­jai siun­čia­mi „per­si­švies­ti“ į li­go­ni­nę.
Pa­cien­tė su­pran­ta, kad tai yra skir­tin­gos įstai­gos –...

Dvi opozicijos – demokratijos patikrinimas savivaldybei

2017 m. balandžio 4 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos na­riai, jung­ti­nia­me ko­mi­te­tų po­sė­dy­je svars­ty­da­mi Veik­los reg­la­men­to pa­tai­sas sua­be­jo­jo, ku­ri opo­zi­ci­nė frak­ci­ja tu­rė­tų pre­ten­duo­ti į svar­bius ko­mi­si­jų ar ko­mi­te­tų po­stus, ka­dan­gi vei­kia ne vie­na, o dvi opo­zi­ci­nės frak­ci­jos. Pa­tys Ta­ry­bos na­riai pri­pa­ži­no, kad iš­si­sky­rė po­žiū­ris į de­mok­ra­ti­ją, nes vie­ni ma­no, kad vi­sos opo­zi­ci­nės frak­ci­jos ga­li vie­no­dai teik­ti kan­di­da­tus į po­stus, o ki­ti gal­vo­ja, kad jie tu­rė­tų pri­klau­sy­ti...

Regioninė konferencija Joniškyje

2017 m. balandžio 4 d.
Tris die­nas Jo­niš­ky­je vy­ko Šiau­lių ap­skri­ties re­gio­ni­nė kon­fe­ren­ci­ja „Pa­si­suk 180“, ku­rią or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos (LMS) Jo­niš­kio mo­ki­nių sa­vi­val­dų in­for­ma­vi­mo cent­ras (MSIC).Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo jau­ni­mas ne tik iš Šiau­lių ap­skri­ties, bet ir ki­tų Lie­tu­vos re­gio­nų. Kon­fe­ren­ci­jos me­tu da­ly­viai dir­bo dar­bo gru­pė­se, klau­sė­si pa­skai­tų, ku­rias ve­dė Je­ka­te­ri­na Zi­bi­re­va, Lu­kas Ge­tau­tis ir jo­niš­kie­čiai – Ar­vy­das But­kus, Da­rius Dil­kas, Dai­va Zi­kie­nė...

Baudų už nerūšiuotas atliekas gali daugėti

2017 m. kovo 30 d.
Nuot­rau­ko­se ma­ty­ti, kad į bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rį gy­ve­na­mų­jų dau­gia­bu­čių na­mų kvar­ta­le su­mes­ti po­pie­ri­niai mai­šai, kar­to­nas, ku­rie tu­rė­tų bū­ti rū­šiuo­ja­mi. Ant at­lie­kų esan­tys pre­kių ženk­lai ir pie­ši­niai lei­do at­pa­žin­ti, kad jos at­neš­tos iš Vil­niaus gat­vė­je esan­čios ve­te­ri­na­ri­jos pa­slau­gų tar­ny­bos.
Per­da­vus nuo­trau­kas Sa­vi­val­dy­bės Inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus Vie­šo­sios tvar­kos po­sky­riui, įmo­nės sa­vi­nin­kui Ne­ri­jui Vait­kui su­ra­šy­tas pro­to­ko­las ir skir­ta mi­ni­ma­li 15 eu­rų...

Remontuos meno mokyklos patalpas

2017 m. kovo 30 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nu­ta­rė re­mon­tuo­ti Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los pa­sta­tą Jo­niš­ky­je. Fi­lia­las Ža­ga­rė­je kol kas liks ne­tvar­ky­tas, nors jam re­no­va­ci­jos la­bai rei­kė­tų.
Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės Eko­no­mi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jos Vi­li­jos Alek­sie­nės, me­no mo­kyk­los pa­sta­to vi­dų re­mon­tuo­ti nu­ma­to­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis, ku­rių rei­kė­tų 266 tūks­tan­čių eu­rų. Sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų pri­si­dė­ti 47 tūks­tan­čiais eu­rų.
Už mi­nė­tas lė­šas bus at­lik­tas vi­daus...

Joniškio rajone mažėja autobusų maršrutų

2017 m. kovo 30 d.
Ne­pai­sant gy­ven­to­jų pro­tes­tų, rink­tų pa­ra­šų, nuo ba­lan­džio 1 die­nos Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jų pa­mėg­tas „mik­riu­kas“ marš­ru­tu Šiauliai–Joniškis–Žagarė–Joniškis–Šiauliai ne­be­kur­suos. Juo veš Jo­niš­kio au­to­bu­sų par­kas ir liks ne ke­tu­ri rei­sai kaip da­bar, bet du – ry­tą ir va­ka­re. Stab­do­mi dar trys par­ko marš­ru­tai.
Jo­niš­kio au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Al­gir­das La­tai­tis in­for­ma­vo, kad au­to­bu­sas iš Ža­ga­rės iš ry­to iš­vyks 6.55 val. (da­bar va­žiuo­ja 7.10 val.), Jo­niš­ky­je bus 7.35 val., o Šiau­lius...

Eismo saugumo konkurse pelnė du prizus

2017 m. kovo 28 d.
Pa­vie­nių bend­ruo­me­nių gru­pė­je run­gė­si Jo­niš­kio ra­jo­no kai­mo bend­ruo­me­nių są­jun­ga (aso­cia­ci­jos va­do­vė Ra­sa Bi­ru­ty­tė). Pel­niu­s ant­rąjč vie­tą aso­cia­ci­jos są­skai­tą ne­tru­kus pa­sieks 500 eu­rų pi­ni­gi­nis pri­zas.
Tre­čiąją vie­tą lai­mė­ju­sį su­si­vie­ni­ji­mą, ku­rį su­da­rė aš­tuo­nios bend­ruo­me­nės, koor­di­na­vo Skaist­gi­rio mo­te­rų drau­gi­ja „Vers­mė“ (va­do­vė Vi­da Ur­bo­nie­nė). Drau­gi­jos są­skai­tą pa­pil­dys 400 eu­rų pi­ni­gi­nis pri­zas. Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja at­ski­rai pi­ni­gi­niais pri­zais...

Dailininkės namas atsidūrė Kultūros vertybių registre

2017 m. kovo 28 d.
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą įra­šė na­mą Jo­niš­ky­je, ku­ria­me de­šimt­me­tį gy­ve­no praė­ju­sio am­žiaus ži­no­ma Lie­tu­vos dai­li­nin­kė, gra­fi­kė Mar­cė Ka­ti­liū­tė.
Pas­ta­tas, esan­tis Jo­niš­kio mies­to Šiau­lių se­no­jo­je gat­vė­je Nr. 24, į Kul­tū­ros ver­ty­bių są­ra­šą pa­te­ko Sa­vi­val­dy­bės ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­bos siū­ly­mu. Jo reikš­min­gu­mo lyg­muo – vie­ti­nis, ver­tin­gų­jų sa­vy­bių po­bū­dis – ar­chi­tek­tū­ri­nis ir me­mo­ria­li­nis. Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do...

Vasario mėnuo brangesnis nei prieš metus

2017 m. kovo 23 d.
2017-ųjų va­sa­ris bu­vo šal­čiau­sias per tre­jus pa­sku­ti­nius me­tus ir tai Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jai, UAB „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“ var­to­to­jai iš da­lies pa­jus, ga­vę są­skai­tas už šil­dy­mą. Tie­sa, jas tu­rė­tų su­švel­nin­ti ma­žes­nis nei praė­ju­siais me­tais ta­ri­fas.
Praė­ju­sio va­sa­rio vi­du­ti­nė tempe­ra­tū­ra sie­kė 1,8 laips­nius šal­čio ir bu­vo be­veik tri­mis laips­niais šal­tes­nė nei prieš me­tus ir šiek tiek dau­giau kaip pu­sant­ro laip­snio šal­tes­nė ne­gu 2015 me­tais. Žvar­bes­nis oras pa­rei­ka­la­vo ir...

Seimo agitacijos aidai pasivijo seniūnę

2017 m. kovo 23 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja (to­liau – Ko­mi­si­ja) priė­mė re­ko­men­da­ci­jas, ku­rio­mis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir įstai­gų dar­buo­to­jai per­spė­ja­mi ne­si­nau­do­ti tar­ny­bi­nė­mis pa­rei­go­mis ir nea­gi­tuo­ti už tam tik­rą par­ti­ją. Šis do­ku­men­tas gi­mė po to, kai dar praė­ju­siais me­tais vie­nas jo­niš­kie­tis Ko­mi­si­jai ap­skun­dė Jo­niš­kio se­niū­nę agi­ta­vus už konk­re­tų kan­di­da­tą per rin­ki­mus į Sei­mą.
Jo­niš­kio se­niū­nė J. Au­gus­ti­nai­tie­nė bu­vo ap­skųs­ta, kad...

Dienos populiariausi

Pakruojo ligoninėje dažniau gydomi kaimo vaikai

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas