(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Nuo dviejų kambarių iki dviejų aukštų pastato

2017 m. kovo 21 d.
Jo­niš­kio Jo­no Avy­žiaus vie­šo­ji bib­lio­te­ka praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį iš­kil­min­gai pa­mi­nė­jo sa­vo veik­los aš­tuo­nių de­šimt­me­čių ke­lią. Ši kul­tū­ros įstai­ga, 1937-ai­siais įsi­kū­ru­si vos dvie­juo­se kam­ba­riuo­se, še­šis kar­tus kraus­tė­si vis į ki­tas pa­tal­pas, kol 1960-ai­siais įsi­kū­rė da­bar­ti­nia­me dviaukš­čia­me pa­sta­te. Bib­lio­te­ka per sa­vo gy­va­vi­mą tu­rė­jo 17 va­do­vų.
Pir­mo­ji Jo­niš­ky­je vals­ty­bi­nė bib­lio­te­ka 1937 me­tais įsi­kū­rė da­bar­ti­nė­je Li­vo­ni­jos gat­vė­je dvie­juo­se kam­ba­rė­liuo­se, ku­riuo­se...

Žemės nuomos mokestis išliko toks pat

2017 m. kovo 21 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nuo­mos mo­kes­čio už vals­ty­bi­nę že­mę, iš­nuo­mo­tą ne auk­cio­no bū­du, ir už vals­ty­bi­nės že­mės skly­pų nau­do­ji­mą ta­ri­fus 2017 me­tams. Jie iš­li­ko to­kie pa­tys, kaip ir praė­ju­siais me­tais, nors bu­vo siū­ly­mų kai ku­riuos ma­žin­ti.Nuo­mos koe­fi­cien­tas už gy­ve­na­mų­jų te­ri­to­ri­jų že­mė lie­ka 1,5, už že­mės ūkio pa­skir­ties že­mę – 3, už nau­din­gų iš­ka­se­nų te­ri­to­ri­jas – 4 pro­cen­tai.
Už ki­tos pa­skir­ties že­mę nuo­mos koe­fi­cien­tas lie­ka 2.
Jei ju­ri­di­nis as­muo –...

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to na­rys, pro­fe­so­rius Arū­nas Gu­mu­liaus­kas su­si­ti­ki­me su jo­niš­kie­čiais iš­dės­tė švie­ti­mo sis­te­mos lau­kian­čias per­mai­nas, ku­rios tu­rė­tų bū­ti pa­lan­kios mo­ki­niams ir jų ne­ri­mau­jan­tiems tė­vams: ža­da­ma iš­sau­go­ti pra­di­nes mo­kyk­las kai­muo­se, pa­keis­ti psi­cho­lo­gi­nę įtam­pą ke­lian­čius vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus, įves­ti pa­pil­do­mą mo­ky­mo pa­ko­pą po vi­du­ri­nės mo­kyk­los, ku­ri tik­tų sie­kian­tiems la­biau kva­li­fi­kuo­to pro­fe­si­nio...

Mokyklų pertvarkos planas per porą savaičių pasikeitė

2017 m. kovo 16 d.
Pir­ma­die­nį jung­ti­nia­me ko­mi­te­tų po­sė­dy­je svars­ty­tas 2016–2020 me­tų Jo­niš­kio ra­jo­no mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos pla­no pa­kei­ti­mas, ku­ris per pa­sta­rą­sias dvi sa­vai­tes, ap­svars­čius jį mo­kyk­lų bend­ruo­me­nė­se ir Dar­bo gru­pė­je, jau pa­ko­re­guo­tas. Tie­sa, es­mė iš­lie­ka: vie­nos mo­kyk­los tu­ri ne­lik­ti, dvi mo­kyk­los bus pri­jung­tos, tik jau prie Jo­niš­kio mies­to, o ne prie kai­mo mo­kyk­los. Ki­tos trys ug­dy­mo įstai­gos ku­rį lai­ką pa­si­pil­dys nyks­tan­čių­jų są­skai­ta. Ga­lu­ti­nis spren­di­mas...

Joniškyje lankėsi svečiai iš Ukrainos

2017 m. kovo 14 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę tris die­nas Jo­niš­kio ra­jo­ne su ofi­cia­liu vi­zi­tu vie­šė­jo Uk­rai­nos No­vo­se­lit­sa mies­to va­do­vai, ku­rie do­mė­jo­si ga­li­my­bė­mis kur­ti par­tne­rys­tės ry­šius įgy­ven­di­nant pro­jek­tus įvai­rio­mis gy­ve­ni­mo sri­ti­mis, ban­dy­da­mi pa­ly­gin­ti Lie­tu­vą ir sa­vo ša­lį. Tai – pir­mas toks ofi­cia­lus su­si­ti­ki­mas su ne ka­ro zo­nos uk­rai­nie­čiais, o su Ma­riu­po­lio sri­ti­mi Jo­niš­kis jau tu­ri se­nes­nius kon­tak­tus, ku­rie išau­go iki bend­rų jau­ni­mo pro­jek­tų.
Jo­niš­ky­je...

Po ketvirto konkurso Žagarė turės seniūną

2017 m. kovo 14 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę kon­kur­są į Ža­ga­rės se­niū­no vie­tą lai­mė­jo Jo­niš­ky­je gy­ve­nan­tis Sau­lius Kuž­mars­kis. Kon­kur­sas bu­vo skelb­tas net ke­tu­ris kar­tus, nes vis neat­si­ras­da­vo pre­ten­den­tų ar­ba pa­reiš­kę no­rą da­ly­vau­ti kon­kur­se kan­di­da­tai pa­skelb­tą die­ną ne­beat­vyk­da­vo.
Sau­lius Kuž­mars­kis yra bai­gęs tei­sę My­ko­lo Rio­me­rio uni­ver­si­te­te, įgi­jo ba­ka­lau­ro laips­nį. Vy­ras ne­ma­žai me­tų dir­bo tei­sė­sau­gos sis­te­mo­je: Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te...

Visi penki dalyviai iškovojo medalius

2017 m. kovo 14 d.
Ko­vo 11 die­ną Anykš­čių ra­jo­ne, Troš­kū­nuo­se, vy­ku­sia­me graikų–romėnų im­ty­nių tur­ny­re da­ly­va­vę pen­ki Jo­niš­kio spor­to cent­ro im­ty­ni­nin­kai, tre­ni­ruo­ja­mi Ry­čio Ker­šio, iš­ko­vo­jo me­da­lius.Jau­ni­mo, gimusio 1999 me­tais ,ir jau­nes­nių gru­pė­je pir­mąją vie­tą lai­mė­jo Ig­nas Pau­la­vi­čius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 80 ki­log­ra­mų). Jo­niš­kie­tis iš­ko­vo­jo pen­kias grei­tas per­ga­les, po efek­tin­gų me­ti­mų var­žo­vus pri­spau­dęs ant men­čių.
Tarp jau­nu­čių, gi­mu­sių 2002 me­tais, ir jau­nes­nių bron­zos me­da­lius pel­nė...

Kovo 11-oji paminėta ir sportiniu bėgimu

2017 m. kovo 14 d.
Ža­ga­rė­je Ko­vo 11-oji pa­mi­nė­ta šven­ti­niu kon­cer­tu, ma­si­niu šo­kiu ir bė­gi­mu „Svei­ki­nu lais­vę“.Šven­ti­niai ren­gi­niai pra­si­dė­jo dar Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos iš­va­ka­rė­se. Pir­miau­sia, skam­bant Ma­ri­jo­no Mi­ku­ta­vi­čiaus dai­nai „Aš tik­rai my­liu Lie­tu­vą“, aikš­tė­je prie Kul­tū­ros cent­ro vy­ko ma­si­nis šo­kis. Ja­me da­ly­va­vo skir­tin­go am­žiaus gru­pių šo­kė­jai, su­si­jun­gę į vie­ną ko­lek­ty­vą, va­do­vau­ja­mi Vik­to­ri­jos Rim­džiū­tės.
Vė­liau bė­gi­me „Svei­ki­nu lais­vę“, į ku­rį ve­dė...

Joniškio policija jau turi viršininką

2017 m. kovo 14 d.
Nau­ją­jį vir­ši­nin­ką ko­lek­ty­vui pri­sta­tė Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­ko funk­ci­jas vyk­dan­tis Ra­mū­nas Sa­ra­pas ir Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius.
Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­rei­gos bu­vo lais­vos nuo 2016 me­tų gruo­džio 12 die­nos, kai su ko­lek­ty­vu at­si­svei­ki­no vir­ši­nin­kas Gin­tau­tas Na­ru­šis.
„Kraš­to žinių“ inf.

Joniškio „Tramtatulyje“ – dešimt dalyvių

2017 m. kovo 10 d.
Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių, lie­tu­vių liau­dies kū­ry­bos at­li­kė­jų kon­kur­so „Tram­ta­tu­lis“, skir­to Pi­lia­kal­nių ir Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tams, ra­jo­ni­nia­me tu­re pa­si­ro­dė de­šimt pa­vie­nių at­li­kė­jų ir gru­pių iš Jo­niš­kio ra­jo­no.Kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja į re­gio­ni­nį tu­rą, vyk­sian­tį ko­vo 25 die­ną Pa­ne­vė­žy­je, iš­rin­ko Jo­niš­kio vai­kų lopšelio–darželio „Ąžuo­liu­kas“ auk­lė­ti­nę Gus­tę Gai­liū­nai­tę (mo­ky­to­ja Lai­ma Šče­pans­kie­nė), vai­kų lopšelio–darželio „Sau­lu­tė“ auk­lė­ti­nę Vil­tę Gre­be­niu­kai­tę (mo­ky­to­ja Gra­ži­na...

Karikatūristas iš Joniškio tapo tarptautinio konkurso finalistu

2017 m. kovo 9 d.
Il­gus me­tus gy­ve­nęs Šiau­liuo­se, o šiuo me­tu Jo­niš­ky­je įsi­kū­ręs ka­ri­ka­tū­rų meist­ras Ama­li­jus Nar­bu­tas ta­po 2016 me­tų tarp­tau­ti­nio Kip­ro –Turkijos ka­ri­ka­tū­ris­tų aso­cia­ci­jos or­ga­ni­zuo­to kon­kur­so dip­lo­man­tu. Jis – vie­nin­te­lis lie­tu­vis, pa­te­kęs tarp ap­do­va­no­tų­jų.
Pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą – in­ži­nie­rius, o pa­gal pa­šau­ki­mą – me­ni­nin­kas, gra­fi­kas ir ka­ri­ka­tū­ris­tas Ama­li­jus Nar­bu­tas sa­vo ran­ko­se lai­ko ne­se­niai gau­tą tarp­tau­ti­nio kon­kur­so fi­na­lis­to dip­lo­man­to...

Mokyklų tinklui koreguoti parengtas „projekto projektas“

2017 m. kovo 9 d.
Jo­niš­kio ra­jo­ne bręs­ta nau­ja mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­ka. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu su­da­ry­ta Dar­bo gru­pė pla­nuo­ja mo­kyk­lų pri­jun­gi­mus, pa­ver­ti­mus sky­riais, ku­riuos jau svars­to su­si­rin­ki­muo­se mo­kyk­lų bend­ruo­me­nės.
Pa­sak Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Jo­no No­vog­rec­kio, kol kas yra tik 2016–2020 me­tų ra­jo­no mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos pla­no pa­kei­ti­mo „pro­jek­to pro­jek­tas“, tai yra – dar­bi­nės sta­di­jos pla­nas, ku­ris pa­teik­tas...

Šiaurės Lietuvos žemdirbiai pateikė savo reikalavimus

2017 m. kovo 8 d.
Penk­ta­die­nį Jo­niš­ky­je su­si­rin­kę Šiau­rės Lie­tu­vos žem­dir­biai pa­si­ra­šė re­zo­liu­ci­ją Sei­mo kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui, Že­mės ūkio mi­nist­rui, ku­rio­je iš­sa­ky­ti rei­ka­la­vi­mai pa­keis­ti da­lį Kai­mo plėt­ros pro­gra­mos pa­ra­mos sky­ri­mo tai­syk­lių, pa­to­bu­lin­ti že­mės ūkio pa­skir­ties įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mą, kad juo ne­si­nau­do­tų „spe­ku­lian­tai“, spręs­ti me­lio­ra­ci­jos bei ki­tas ak­tua­lias pro­ble­mas.
Re­zo­liu­ci­jos, ku­rią pa­si­ra­šė Jo­niš­kio, Pak­ruo­jo, Pas­va­lio, Ak­me­nės, Šiau­lių ra­jo­nų ūki­nin­kų...

Joniškyje tvirtinant biudžetą galėjo būti pažeistas reglamentas

2017 m. kovo 7 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no šių me­tų biu­dže­tą, ku­ris pla­nuo­ja­mas di­džiau­sias per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus, ta­čiau dar­bų dau­giau grei­čiau­siai ne­bus at­lik­ta, nes di­dė­jo ir iš­lai­dos at­ly­gi­ni­mams, ky­la kai­nos. Prii­mant spren­di­mą ki­lo dis­ku­si­ja, kad ga­li bū­ti pa­žeis­tos pro­ce­dū­ros, nes Eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pri­sta­tė iš­va­das dėl biu­dže­to, už ku­rias ko­mi­te­to na­riai ne­bal­sa­vo.
2017 me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų pla­nuo­ja­ma šiek...

Biudžeto lėšomis pagražino privačias patalpas

2017 m. kovo 2 d.
Praė­ju­siais me­tais bu­vo per­da­žy­tas Jo­niš­kio mies­to cent­re sto­vin­čio bu­vu­sio bui­ti­nio ap­tar­na­vi­mo pa­sta­to fa­sa­das. Ra­jo­no Ta­ry­bos opo­zi­ci­jos at­sto­vai pik­ti­na­si, kad taip pa­rem­ti pri­va­tūs vers­li­nin­kai, ku­rie, ma­tyt, net ne­ža­da iš­leis­tų lė­šų kom­pen­suo­ti. O ar tu­rė­tų, jei su­tar­čių ne­bu­vo su­da­ry­ta?
Jo­niš­kio ra­jo­no pen­kių as­me­nų opo­zi­ci­nės frak­ci­jos at­sto­vai, su­kvie­tę ži­niask­lai­dos at­sto­vus į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, iš­sa­kė prie­kaiš­tus, kad iš biu­dže­to ei­lu­tės...

Kriukų mokykloje atidaryta dešimt vardinių klasių

2017 m. kovo 2 d.
Kriu­kų (Jo­niš­kio r.) pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je ati­da­ry­ta de­šimt var­di­nių kla­sių, skir­tų šio kraš­to švie­tė­jams, kul­tū­ros ir me­no me­ce­na­tams, moks­li­nin­kams. Taip ti­ki­ma­si ne tik pri­si­min­ti svar­bius kraš­tą iš­gar­si­nu­sius as­me­nis, bet ir mo­ty­vuo­ti vai­kus mo­ky­tis bei siek­ti sa­vo tiks­lų.
Lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros ka­bi­ne­tai skir­ti švie­tė­jui, me­ce­na­tui, lie­tu­vy­bės puo­se­lė­to­jui Sta­nis­lo­vui Goe­sui, gy­ve­nu­siam Med­vi­lio­nių dva­re, bei pir­mo­sios ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos...

Opo­zi­ci­jai ne­rimą kelia Jo­niš­kio ra­jo­no biu­dže­tas

2017 m. vasario 28 d.
Va­kar Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba tvir­ti­no ra­jo­no biu­dže­tą. Li­kus ke­lioms die­noms iki šio po­sė­džio, Ta­ry­bos opo­zi­ci­nė frak­ci­ja, ku­rią su­da­ro pen­ki na­riai, spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je iš­sa­kė ne­ri­mą, kad biu­dže­to lė­šos ne­ra­cio­na­liai skirs­to­mos spor­to klu­bams, pa­bars­to­mi „tru­pi­niai“ kai­mų bend­ruo­me­nėms. Opo­zi­ci­ja ma­no, kad ki­ti prio­ri­te­tai tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mi ir skirs­tant ke­lių pro­gra­mos lė­šas, o su­tau­py­to­mis lė­šo­mis bū­tų ga­li­ma gel­bė­ti Jo­niš­kio li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­rių ir...

Tautodailės parodoje – daugiau kaip 200 darbų

2017 m. vasario 23 d.
Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­ju­je ati­da­ry­to­je ra­jo­no tau­to­dai­lės dar­bų pa­ro­do­je 65 au­to­riai pri­sta­to 226 dar­bus. Nors jo­niš­kie­čiai vy­rau­ja teks­ti­lės sri­ty­je, ne­ma­žai eks­po­nuo­ja­ma kū­ri­nių iš me­džio bei ak­mens, ta­py­bos. Pag­rin­di­nis pa­ro­dos ak­cen­tas – tau­ti­nių rū­bų ele­men­tai.
Tra­di­ci­nė­je ra­jo­no tau­to­dai­lės dar­bų pa­ro­do­je dar­bus eks­po­nuo­ja ir pri­pa­žin­ti tau­to­dai­li­nin­kai, ir link šio ti­tu­lo žen­gian­tys gra­žia­dar­biai. Šių­me­tės pa­ro­dos staig­me­na...

Opoziciją neramina būsimas Joniškio rajono biudžetas

2017 m. vasario 23 d.
Ant­ra­die­nį Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­bos opo­zi­ci­nė frak­ci­ja, ku­rią su­da­ro pen­ki na­riai, spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je iš­sa­kė ne­ri­mą dėl bū­si­mo ra­jo­no biu­dže­to pro­jek­to, ku­ria­me ma­to ne­ra­cio­na­liai skirs­to­mas lė­šas spor­to klu­bams, pa­bars­ty­tus „tru­pi­nius“ kai­mų bend­ruo­me­nėms. Opo­zi­ci­ja ma­no, kad ki­ti prio­ri­te­tai tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mi ir skirs­tant ke­lių pro­gra­mos lė­šas, siū­lo gel­bė­ti Jo­niš­kio li­go­ni­nės vai­kų li­gų sky­rių ir me­no mo­kyk­los pa­sta­tą Ža­ga­rė­je.
Opo­zi­ci­nės frak­ci­jos...

Žagarės greitosios postas vėl balansuoja ant išlikimo ribos

2017 m. vasario 21 d.
Praė­ju­siais me­tais Jo­niš­kio ra­jo­nas ne­te­ko 660 gy­ven­to­jų ir tai pa­lie­tė grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tį, nes ma­žė­jo fi­nan­sa­vi­mas me­di­ci­nos pa­slau­goms. Be to, ėmė trūk­ti me­di­ci­nos fel­če­rių. Vėl ky­la grės­mė, kad ga­li bū­ti už­da­ry­tas Ža­ga­rės grei­to­sios po­stas.
Jo­niš­kio ra­jo­nas, pa­sak Jo­niš­kio grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties (GMPS) di­rek­to­riaus Ro­mu­čio Va­len­tu­ke­vi­čiaus, pa­gal fi­nan­sa­vi­mą tu­rė­tų iš­lai­ky­ti 1,4 me­di­kų bri­ga­dos, o tu­ri be­veik 2,5 bri­ga­dos...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias