(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Joniškio rajone

Nuo dviejų kambarių iki dviejų aukštų pastato

2017 m. kovo 21 d.
Jo­niš­kio Jo­no Avy­žiaus vie­šo­ji bib­lio­te­ka praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį iš­kil­min­gai pa­mi­nė­jo sa­vo veik­los aš­tuo­nių de­šimt­me­čių ke­lią. Ši kul­tū­ros įstai­ga, 1937-ai­siais įsi­kū­ru­si vos dvie­juo­se kam­ba­riuo­se, še­šis kar­tus kraus­tė­si vis į ki­tas pa­tal­pas, kol 1960-ai­siais įsi­kū­rė da­bar­ti­nia­me dviaukš­čia­me pa­sta­te. Bib­lio­te­ka per sa­vo gy­va­vi­mą tu­rė­jo 17 va­do­vų.
Pir­mo­ji Jo­niš­ky­je vals­ty­bi­nė bib­lio­te­ka 1937 me­tais įsi­kū­rė da­bar­ti­nė­je Li­vo­ni­jos gat­vė­je dvie­juo­se kam­ba­rė­liuo­se, ku­riuo­se...

Žemės nuomos mokestis išliko toks pat

2017 m. kovo 21 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nuo­mos mo­kes­čio už vals­ty­bi­nę že­mę, iš­nuo­mo­tą ne auk­cio­no bū­du, ir už vals­ty­bi­nės že­mės skly­pų nau­do­ji­mą ta­ri­fus 2017 me­tams. Jie iš­li­ko to­kie pa­tys, kaip ir praė­ju­siais me­tais, nors bu­vo siū­ly­mų kai ku­riuos ma­žin­ti.Nuo­mos koe­fi­cien­tas už gy­ve­na­mų­jų te­ri­to­ri­jų že­mė lie­ka 1,5, už že­mės ūkio pa­skir­ties že­mę – 3, už nau­din­gų iš­ka­se­nų te­ri­to­ri­jas – 4 pro­cen­tai.
Už ki­tos pa­skir­ties že­mę nuo­mos koe­fi­cien­tas lie­ka 2.
Jei ju­ri­di­nis as­muo –...

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to na­rys, pro­fe­so­rius Arū­nas Gu­mu­liaus­kas su­si­ti­ki­me su jo­niš­kie­čiais iš­dės­tė švie­ti­mo sis­te­mos lau­kian­čias per­mai­nas, ku­rios tu­rė­tų bū­ti pa­lan­kios mo­ki­niams ir jų ne­ri­mau­jan­tiems tė­vams: ža­da­ma iš­sau­go­ti pra­di­nes mo­kyk­las kai­muo­se, pa­keis­ti psi­cho­lo­gi­nę įtam­pą ke­lian­čius vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus, įves­ti pa­pil­do­mą mo­ky­mo pa­ko­pą po vi­du­ri­nės mo­kyk­los, ku­ri tik­tų sie­kian­tiems la­biau kva­li­fi­kuo­to pro­fe­si­nio...

Mokyklų pertvarkos planas per porą savaičių pasikeitė

2017 m. kovo 16 d.
Pir­ma­die­nį jung­ti­nia­me ko­mi­te­tų po­sė­dy­je svars­ty­tas 2016–2020 me­tų Jo­niš­kio ra­jo­no mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos pla­no pa­kei­ti­mas, ku­ris per pa­sta­rą­sias dvi sa­vai­tes, ap­svars­čius jį mo­kyk­lų bend­ruo­me­nė­se ir Dar­bo gru­pė­je, jau pa­ko­re­guo­tas. Tie­sa, es­mė iš­lie­ka: vie­nos mo­kyk­los tu­ri ne­lik­ti, dvi mo­kyk­los bus pri­jung­tos, tik jau prie Jo­niš­kio mies­to, o ne prie kai­mo mo­kyk­los. Ki­tos trys ug­dy­mo įstai­gos ku­rį lai­ką pa­si­pil­dys nyks­tan­čių­jų są­skai­ta. Ga­lu­ti­nis spren­di­mas...

Joniškyje lankėsi svečiai iš Ukrainos

2017 m. kovo 14 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę tris die­nas Jo­niš­kio ra­jo­ne su ofi­cia­liu vi­zi­tu vie­šė­jo Uk­rai­nos No­vo­se­lit­sa mies­to va­do­vai, ku­rie do­mė­jo­si ga­li­my­bė­mis kur­ti par­tne­rys­tės ry­šius įgy­ven­di­nant pro­jek­tus įvai­rio­mis gy­ve­ni­mo sri­ti­mis, ban­dy­da­mi pa­ly­gin­ti Lie­tu­vą ir sa­vo ša­lį. Tai – pir­mas toks ofi­cia­lus su­si­ti­ki­mas su ne ka­ro zo­nos uk­rai­nie­čiais, o su Ma­riu­po­lio sri­ti­mi Jo­niš­kis jau tu­ri se­nes­nius kon­tak­tus, ku­rie išau­go iki bend­rų jau­ni­mo pro­jek­tų.
Jo­niš­ky­je...

Po ketvirto konkurso Žagarė turės seniūną

2017 m. kovo 14 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę kon­kur­są į Ža­ga­rės se­niū­no vie­tą lai­mė­jo Jo­niš­ky­je gy­ve­nan­tis Sau­lius Kuž­mars­kis. Kon­kur­sas bu­vo skelb­tas net ke­tu­ris kar­tus, nes vis neat­si­ras­da­vo pre­ten­den­tų ar­ba pa­reiš­kę no­rą da­ly­vau­ti kon­kur­se kan­di­da­tai pa­skelb­tą die­ną ne­beat­vyk­da­vo.
Sau­lius Kuž­mars­kis yra bai­gęs tei­sę My­ko­lo Rio­me­rio uni­ver­si­te­te, įgi­jo ba­ka­lau­ro laips­nį. Vy­ras ne­ma­žai me­tų dir­bo tei­sė­sau­gos sis­te­mo­je: Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te...

Visi penki dalyviai iškovojo medalius

2017 m. kovo 14 d.
Ko­vo 11 die­ną Anykš­čių ra­jo­ne, Troš­kū­nuo­se, vy­ku­sia­me graikų–romėnų im­ty­nių tur­ny­re da­ly­va­vę pen­ki Jo­niš­kio spor­to cent­ro im­ty­ni­nin­kai, tre­ni­ruo­ja­mi Ry­čio Ker­šio, iš­ko­vo­jo me­da­lius.Jau­ni­mo, gimusio 1999 me­tais ,ir jau­nes­nių gru­pė­je pir­mąją vie­tą lai­mė­jo Ig­nas Pau­la­vi­čius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 80 ki­log­ra­mų). Jo­niš­kie­tis iš­ko­vo­jo pen­kias grei­tas per­ga­les, po efek­tin­gų me­ti­mų var­žo­vus pri­spau­dęs ant men­čių.
Tarp jau­nu­čių, gi­mu­sių 2002 me­tais, ir jau­nes­nių bron­zos me­da­lius pel­nė...

Kovo 11-oji paminėta ir sportiniu bėgimu

2017 m. kovo 14 d.
Ža­ga­rė­je Ko­vo 11-oji pa­mi­nė­ta šven­ti­niu kon­cer­tu, ma­si­niu šo­kiu ir bė­gi­mu „Svei­ki­nu lais­vę“.Šven­ti­niai ren­gi­niai pra­si­dė­jo dar Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos iš­va­ka­rė­se. Pir­miau­sia, skam­bant Ma­ri­jo­no Mi­ku­ta­vi­čiaus dai­nai „Aš tik­rai my­liu Lie­tu­vą“, aikš­tė­je prie Kul­tū­ros cent­ro vy­ko ma­si­nis šo­kis. Ja­me da­ly­va­vo skir­tin­go am­žiaus gru­pių šo­kė­jai, su­si­jun­gę į vie­ną ko­lek­ty­vą, va­do­vau­ja­mi Vik­to­ri­jos Rim­džiū­tės.
Vė­liau bė­gi­me „Svei­ki­nu lais­vę“, į ku­rį ve­dė...

Joniškio policija jau turi viršininką

2017 m. kovo 14 d.
Nau­ją­jį vir­ši­nin­ką ko­lek­ty­vui pri­sta­tė Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­ko funk­ci­jas vyk­dan­tis Ra­mū­nas Sa­ra­pas ir Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius.
Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­rei­gos bu­vo lais­vos nuo 2016 me­tų gruo­džio 12 die­nos, kai su ko­lek­ty­vu at­si­svei­ki­no vir­ši­nin­kas Gin­tau­tas Na­ru­šis.
„Kraš­to žinių“ inf.

Joniškio „Tramtatulyje“ – dešimt dalyvių

2017 m. kovo 10 d.
Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių, lie­tu­vių liau­dies kū­ry­bos at­li­kė­jų kon­kur­so „Tram­ta­tu­lis“, skir­to Pi­lia­kal­nių ir Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tams, ra­jo­ni­nia­me tu­re pa­si­ro­dė de­šimt pa­vie­nių at­li­kė­jų ir gru­pių iš Jo­niš­kio ra­jo­no.Kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja į re­gio­ni­nį tu­rą, vyk­sian­tį ko­vo 25 die­ną Pa­ne­vė­žy­je, iš­rin­ko Jo­niš­kio vai­kų lopšelio–darželio „Ąžuo­liu­kas“ auk­lė­ti­nę Gus­tę Gai­liū­nai­tę (mo­ky­to­ja Lai­ma Šče­pans­kie­nė), vai­kų lopšelio–darželio „Sau­lu­tė“ auk­lė­ti­nę Vil­tę Gre­be­niu­kai­tę (mo­ky­to­ja Gra­ži­na...

Karikatūristas iš Joniškio tapo tarptautinio konkurso finalistu

2017 m. kovo 9 d.
Il­gus me­tus gy­ve­nęs Šiau­liuo­se, o šiuo me­tu Jo­niš­ky­je įsi­kū­ręs ka­ri­ka­tū­rų meist­ras Ama­li­jus Nar­bu­tas ta­po 2016 me­tų tarp­tau­ti­nio Kip­ro –Turkijos ka­ri­ka­tū­ris­tų aso­cia­ci­jos or­ga­ni­zuo­to kon­kur­so dip­lo­man­tu. Jis – vie­nin­te­lis lie­tu­vis, pa­te­kęs tarp ap­do­va­no­tų­jų.
Pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą – in­ži­nie­rius, o pa­gal pa­šau­ki­mą – me­ni­nin­kas, gra­fi­kas ir ka­ri­ka­tū­ris­tas Ama­li­jus Nar­bu­tas sa­vo ran­ko­se lai­ko ne­se­niai gau­tą tarp­tau­ti­nio kon­kur­so fi­na­lis­to dip­lo­man­to...

Mokyklų tinklui koreguoti parengtas „projekto projektas“

2017 m. kovo 9 d.
Jo­niš­kio ra­jo­ne bręs­ta nau­ja mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­ka. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu su­da­ry­ta Dar­bo gru­pė pla­nuo­ja mo­kyk­lų pri­jun­gi­mus, pa­ver­ti­mus sky­riais, ku­riuos jau svars­to su­si­rin­ki­muo­se mo­kyk­lų bend­ruo­me­nės.
Pa­sak Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Jo­no No­vog­rec­kio, kol kas yra tik 2016–2020 me­tų ra­jo­no mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos pla­no pa­kei­ti­mo „pro­jek­to pro­jek­tas“, tai yra – dar­bi­nės sta­di­jos pla­nas, ku­ris pa­teik­tas...

Šiaurės Lietuvos žemdirbiai pateikė savo reikalavimus

2017 m. kovo 8 d.
Penk­ta­die­nį Jo­niš­ky­je su­si­rin­kę Šiau­rės Lie­tu­vos žem­dir­biai pa­si­ra­šė re­zo­liu­ci­ją Sei­mo kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui, Že­mės ūkio mi­nist­rui, ku­rio­je iš­sa­ky­ti rei­ka­la­vi­mai pa­keis­ti da­lį Kai­mo plėt­ros pro­gra­mos pa­ra­mos sky­ri­mo tai­syk­lių, pa­to­bu­lin­ti že­mės ūkio pa­skir­ties įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mą, kad juo ne­si­nau­do­tų „spe­ku­lian­tai“, spręs­ti me­lio­ra­ci­jos bei ki­tas ak­tua­lias pro­ble­mas.
Re­zo­liu­ci­jos, ku­rią pa­si­ra­šė Jo­niš­kio, Pak­ruo­jo, Pas­va­lio, Ak­me­nės, Šiau­lių ra­jo­nų ūki­nin­kų...

Joniškyje tvirtinant biudžetą galėjo būti pažeistas reglamentas

2017 m. kovo 7 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no šių me­tų biu­dže­tą, ku­ris pla­nuo­ja­mas di­džiau­sias per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus, ta­čiau dar­bų dau­giau grei­čiau­siai ne­bus at­lik­ta, nes di­dė­jo ir iš­lai­dos at­ly­gi­ni­mams, ky­la kai­nos. Prii­mant spren­di­mą ki­lo dis­ku­si­ja, kad ga­li bū­ti pa­žeis­tos pro­ce­dū­ros, nes Eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pri­sta­tė iš­va­das dėl biu­dže­to, už ku­rias ko­mi­te­to na­riai ne­bal­sa­vo.
2017 me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų pla­nuo­ja­ma šiek...

Biudžeto lėšomis pagražino privačias patalpas

2017 m. kovo 2 d.
Praė­ju­siais me­tais bu­vo per­da­žy­tas Jo­niš­kio mies­to cent­re sto­vin­čio bu­vu­sio bui­ti­nio ap­tar­na­vi­mo pa­sta­to fa­sa­das. Ra­jo­no Ta­ry­bos opo­zi­ci­jos at­sto­vai pik­ti­na­si, kad taip pa­rem­ti pri­va­tūs vers­li­nin­kai, ku­rie, ma­tyt, net ne­ža­da iš­leis­tų lė­šų kom­pen­suo­ti. O ar tu­rė­tų, jei su­tar­čių ne­bu­vo su­da­ry­ta?
Jo­niš­kio ra­jo­no pen­kių as­me­nų opo­zi­ci­nės frak­ci­jos at­sto­vai, su­kvie­tę ži­niask­lai­dos at­sto­vus į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, iš­sa­kė prie­kaiš­tus, kad iš biu­dže­to ei­lu­tės...

Kriukų mokykloje atidaryta dešimt vardinių klasių

2017 m. kovo 2 d.
Kriu­kų (Jo­niš­kio r.) pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je ati­da­ry­ta de­šimt var­di­nių kla­sių, skir­tų šio kraš­to švie­tė­jams, kul­tū­ros ir me­no me­ce­na­tams, moks­li­nin­kams. Taip ti­ki­ma­si ne tik pri­si­min­ti svar­bius kraš­tą iš­gar­si­nu­sius as­me­nis, bet ir mo­ty­vuo­ti vai­kus mo­ky­tis bei siek­ti sa­vo tiks­lų.
Lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros ka­bi­ne­tai skir­ti švie­tė­jui, me­ce­na­tui, lie­tu­vy­bės puo­se­lė­to­jui Sta­nis­lo­vui Goe­sui, gy­ve­nu­siam Med­vi­lio­nių dva­re, bei pir­mo­sios ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos...

Opo­zi­ci­jai ne­rimą kelia Jo­niš­kio ra­jo­no biu­dže­tas

2017 m. vasario 28 d.
Va­kar Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba tvir­ti­no ra­jo­no biu­dže­tą. Li­kus ke­lioms die­noms iki šio po­sė­džio, Ta­ry­bos opo­zi­ci­nė frak­ci­ja, ku­rią su­da­ro pen­ki na­riai, spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je iš­sa­kė ne­ri­mą, kad biu­dže­to lė­šos ne­ra­cio­na­liai skirs­to­mos spor­to klu­bams, pa­bars­to­mi „tru­pi­niai“ kai­mų bend­ruo­me­nėms. Opo­zi­ci­ja ma­no, kad ki­ti prio­ri­te­tai tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mi ir skirs­tant ke­lių pro­gra­mos lė­šas, o su­tau­py­to­mis lė­šo­mis bū­tų ga­li­ma gel­bė­ti Jo­niš­kio li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­rių ir...

Tautodailės parodoje – daugiau kaip 200 darbų

2017 m. vasario 23 d.
Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­ju­je ati­da­ry­to­je ra­jo­no tau­to­dai­lės dar­bų pa­ro­do­je 65 au­to­riai pri­sta­to 226 dar­bus. Nors jo­niš­kie­čiai vy­rau­ja teks­ti­lės sri­ty­je, ne­ma­žai eks­po­nuo­ja­ma kū­ri­nių iš me­džio bei ak­mens, ta­py­bos. Pag­rin­di­nis pa­ro­dos ak­cen­tas – tau­ti­nių rū­bų ele­men­tai.
Tra­di­ci­nė­je ra­jo­no tau­to­dai­lės dar­bų pa­ro­do­je dar­bus eks­po­nuo­ja ir pri­pa­žin­ti tau­to­dai­li­nin­kai, ir link šio ti­tu­lo žen­gian­tys gra­žia­dar­biai. Šių­me­tės pa­ro­dos staig­me­na...

Opoziciją neramina būsimas Joniškio rajono biudžetas

2017 m. vasario 23 d.
Ant­ra­die­nį Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­bos opo­zi­ci­nė frak­ci­ja, ku­rią su­da­ro pen­ki na­riai, spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je iš­sa­kė ne­ri­mą dėl bū­si­mo ra­jo­no biu­dže­to pro­jek­to, ku­ria­me ma­to ne­ra­cio­na­liai skirs­to­mas lė­šas spor­to klu­bams, pa­bars­ty­tus „tru­pi­nius“ kai­mų bend­ruo­me­nėms. Opo­zi­ci­ja ma­no, kad ki­ti prio­ri­te­tai tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mi ir skirs­tant ke­lių pro­gra­mos lė­šas, siū­lo gel­bė­ti Jo­niš­kio li­go­ni­nės vai­kų li­gų sky­rių ir me­no mo­kyk­los pa­sta­tą Ža­ga­rė­je.
Opo­zi­ci­nės frak­ci­jos...

Žagarės greitosios postas vėl balansuoja ant išlikimo ribos

2017 m. vasario 21 d.
Praė­ju­siais me­tais Jo­niš­kio ra­jo­nas ne­te­ko 660 gy­ven­to­jų ir tai pa­lie­tė grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tį, nes ma­žė­jo fi­nan­sa­vi­mas me­di­ci­nos pa­slau­goms. Be to, ėmė trūk­ti me­di­ci­nos fel­če­rių. Vėl ky­la grės­mė, kad ga­li bū­ti už­da­ry­tas Ža­ga­rės grei­to­sios po­stas.
Jo­niš­kio ra­jo­nas, pa­sak Jo­niš­kio grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties (GMPS) di­rek­to­riaus Ro­mu­čio Va­len­tu­ke­vi­čiaus, pa­gal fi­nan­sa­vi­mą tu­rė­tų iš­lai­ky­ti 1,4 me­di­kų bri­ga­dos, o tu­ri be­veik 2,5 bri­ga­dos...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />