(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Joniškio rajone

Reikalavimai ambulatorinei slaugai kelia galvos skausmą

2017 m. vasario 14 d.
Jo­niš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro (PSPC) di­rek­to­rius krei­pė­si į ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mu skir­ti lė­šų įsi­gy­ti kom­piu­te­riams la­biau­siai nu­to­lu­sių ra­jo­no kai­mų me­di­ci­nos punk­tų dar­buo­to­joms, nes jų pri­rei­kė no­rint teik­ti am­bu­la­to­ri­nę slau­gą li­go­niams na­muo­se. PSPC di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Rus­tei­ka „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, kad ši pa­slau­ga bu­vo tei­kia­ma ir anks­čiau, ta­čiau mi­nis­te­ri­jos ka­bi­ne­tuo­se nu­tar­ta ją li­cen­ci­juo­ti, o ta­da at­si­ra­do ir nau­ji...

Nauja direktorė sujudino įstaigos veiklą

2017 m. vasario 14 d.
Nau­jo­ji Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro (to­liau – cent­ro) di­rek­to­rė Jur­gi­ta Bu­čins­kie­nė ra­jo­no po­li­ti­kams, bend­ra­dar­biau­jan­tiems par­tne­riams pa­tei­kė 100 die­nų ata­skai­tą. Ji pa­sa­ko­jo sie­kian­ti, kad įstai­ga bū­tų pa­trauk­les­nė tu­ris­tams ir pri­trauk­tų jau­ni­mo. Per trum­pą lai­ką pra­dė­ti bent ke­li nau­ji pro­jek­tai, bai­gia­ma at­nau­jin­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė, ra­cio­na­liau nau­do­ja­mos lė­šos. Tie­sa, kai ku­rie ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai dar no­rė­tų...

Dvi parodos – trys skirtingi menininkų žvilgsniai

2017 m. vasario 14 d.
Va­sa­rio mė­ne­sį Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­re ap­si­lan­kę mies­te­lė­nai per fo­tog­ra­fi­jos ir dai­lės dar­bus tu­ri ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su tri­mis me­ni­nin­kais: ža­ga­rie­čiu fo­tog­ra­fu Vai­do­tu Ge­ri­ku, prieš 16 me­tų emig­ra­vu­siu į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę ir ten jau spaus­di­nan­čiu sa­vo dar­bus žur­na­luo­se, bei dai­li­nin­kais Bai­ba Prei­dy­te ir Ma­riu Čač­ka iš Lat­vi­jos.
Kul­tū­ros cent­ro fo­jė „Po pal­me“ iki ko­vo 1 die­nos veikiančioje Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je gy­ve­nan­čio fo­tog­ra­fo ža­ga­rie­čio...

Sausis pigesnis nei prieš metus (1)

2017 m. vasario 9 d.
UAB „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“ var­to­to­jams būs­to šil­dy­mas šių me­tų sau­sį kai­na­vo vi­du­ti­niš­kai be­veik 30 cen­tų pi­giau už kva­dra­ti­nį met­rą ne­gu prieš me­tus, nes pir­ma­sis 2017-ųjų mė­nuo bu­vo šil­tes­nis nei prieš me­tus.
Praė­ju­sių me­tų sau­sio mė­ne­sį vi­du­ti­nė tem­pe­ra­tū­ra bu­vo 7,5 laips­nio šal­čio, o šie­met – 2,7 laips­niai. Tad ir no­rint ap­šil­dy­ti vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą būs­to tie­kė­jams rei­kė­jo ma­žiau išeik­vo­ti ši­lu­mi­nės ener­gi­jos, o gy­ven­to­jams ateis ma­žes­nės są­skai­tos. Pi­go ir pa­ti ener­gi­ja – nuo 0,0675 iki 0...

Reanimobilis atvažiavo po pustrečios valandos (1)

2017 m. vasario 7 d.
Iš Šiau­lių į Jo­niš­kio li­go­ni­nę paim­ti sku­biai tu­ri­mo ope­ruo­ti pa­cien­to rea­ni­mo­bi­lis va­žia­vo 2,5 va­lan­dos. Ar­ti­mie­ji sa­ko: lai­mei, vis­kas ge­rai bai­gė­si, ta­čiau kas ži­no, kaip bus ki­tą kar­tą. Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės va­do­vy­bė į klau­si­mą, ko­dėl taip at­si­ti­ko, pa­tei­kė tik la­bai trum­pą, de­ta­liau nie­ko ne­paaiš­ki­nan­tį at­sa­ky­mą.
Ri­ma Ig­na­ta­vi­čie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo, kad Jo­niš­kio li­go­ni­nės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jai rea­ni­mo­bi­lį iš...

Trečiasis kraštiečio kompozitoriaus dainų konkursas (1)

2017 m. vasario 7 d.
Kon­kur­se aš­tuo­nio­se ka­te­go­ri­jo­se var­žė­si dau­giau kaip 30 so­lis­tų, an­samb­lių iš Šiau­lių, Nau­jo­sios Ak­me­nės, Kur­šė­nų, Kel­mės, Pas­va­lio, Pak­ruo­jo, Bir­žų, Už­ven­čio, Skuo­do, Jo­niš­kio, Kriu­kų ir Ry­gos (Lat­vi­ja) lie­tu­vių gim­na­zi­jos.
Da­ly­vius ver­ti­no ko­mi­si­ja: Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos mu­zi­kos mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas Pra­nas Pet­rai­tis, gru­pės „Vai­ras“ va­do­vas ir vo­ka­lis­tas Ro­lan­das Ja­nu­šas, Ak­me­nės ra­jo­no Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­los mu­zi­kos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė...

Miesto šventė primins retro stilių (1)

2017 m. vasario 7 d.
Į pir­mą po­sė­dį su­si­rin­ku­si 2017 me­tų Jo­niš­kio mies­to die­nos šven­tės or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja svars­tė ga­li­my­bę pa­keis­ti jos tra­di­ci­nę da­tą ir ap­ta­rė, koks bus šven­tės sti­lius.Šie­met Jo­niš­kio mies­to šven­tę šven­tę ža­da­ma or­ga­ni­zuo­ti ne pir­mą lie­pos mė­ne­sio sa­vait­ga­lį, bet sa­vai­te vė­liau – lie­pos 6–9 die­no­mis. To­kį siū­ly­mą pa­tei­kė Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Ger­da No­ru­šai­tie­nė, ku­rios nuo­mo­ne, bū­tų gra­žu, kad ren­gi­niai pra­si­dė­tų lie­pos 6-ąją, kai šven­čia­ma ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­na...

Savanoriai gesino gaisrus ne tik savo rajone (1)

2017 m. vasario 4 d.
Jo­niš­kio ra­jo­ne per­nai per gais­rus iš­veng­ta au­kų, o Jo­niš­kio ra­jo­no sa­va­no­riai ug­nia­ge­siai ge­sin­ti gais­rus pa­dė­jo ne tik sa­vo, bet ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne.Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­ko Vir­gi­ni­jaus Va­si­liū­no duo­me­ni­mis, ku­rio tar­ny­bai 2016 me­tais bu­vo pri­skir­ta vyk­dy­ti sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių veik­los or­ga­ni­za­to­rių funk­ci­ja per praė­ju­sius me­tus bu­vo pa­si­ra­šy­ta 15 su­tar­čių ra­jo­ne su sa­va­no­riais. Jie bu­vo ap­rū­pin­ti...

Nusikalstamų veikų Joniškio rajone sumažėjo perpus (1)

2017 m. vasario 2 d.
2016 me­tais Jo­niš­kio ra­jo­ne nu­si­kals­ta­mų vei­kų bu­vo už­re­gist­ruo­ta per­pus ma­žiau nei anks­tes­niais me­tais, ma­žė­ja ir smur­to at­ve­jų ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Ta­čiau vis dar strin­ga kai ku­rios ieš­ko­mų už nu­si­kal­ti­mus as­me­nų by­los.Lai­ki­nai ei­nan­čio Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­rei­gas Sta­sio Rakš­čio ata­skai­to­je už praė­ju­sius me­tus, ku­rią jis pa­tei­kė sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me su ra­jo­no val­džia ir vi­suo­me­ne, iš­var­dy­ti bent ke­li...

Tarybos narių klausimai bus ribojami (1)

2017 m. vasario 2 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį po dis­ku­si­jų pa­kei­tė veik­los reg­la­men­tą, pa­gal ku­rį ri­bo­ja­mos Ta­ry­bos na­rių ga­li­my­bės po­sė­dy­je už­da­vi­nė­ti daug klau­si­mų. Jo­niš­kio ra­jo­no me­ras Ge­di­mi­nas Če­pu­lis sa­ko, kad to­kią pra­kti­ką tai­ko dau­ge­lis ki­tų sa­vi­val­dy­bių, be to, pa­sta­ruo­ju me­tu po­sė­džiai tam­pa pa­na­šūs į tur­gų, tad rei­kė­jo kaž­kaip tai re­gu­liuo­ti. Pa­kei­ti­mus taip pat iš­pro­vo­ka­vo ne­su­ta­ri­mai, kaip tu­ri bū­ti ski­ria­mi ko­mi­te­tų ir ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kai, kas ir...

Joniškyje pasikeitė socialdemokratų vadovai (1)

2017 m. sausio 31 d.
Penk­ta­die­nį Jo­niš­ky­je vy­ku­sia­me ataskaitiniame-rinkiminiame su­si­rin­ki­me nau­ją­ja So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ke iš­rink­ta vi­ce­me­re dir­ban­ti Vai­da Alek­na­vi­čie­nė.V. Alek­na­vi­čie­nė bu­vo iš­rink­ta slap­tu bal­sa­vi­mu bal­sų dau­gu­ma. Ji pa­kei­tė il­ga­me­tį so­cial­de­mok­ra­tą, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rį, Že­mės ūkio mo­kyk­los di­rek­to­rių Liu­dą Jo­nai­tį. Jis ta­po vie­nu iš tri­jų pa­va­duo­to­jų.
Ki­tų dvie­jų pa­va­duo­to­jų vie­tas užims Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos sky­riaus ve­dė­ja Lai­ma...

Joniškio opozicija jau teisėta (1)

2017 m. sausio 31 d.
Ket­vir­ta­die­nį Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bo­je su­si­kū­ru­sios dvi opo­zi­ci­nės frak­ci­jos, įvyk­džiu­sios Vy­riau­sy­bės at­sto­vės Šiau­lių ap­skri­ty­je As­tos Ja­siū­nie­nės rei­ka­la­vi­mus, ta­po tei­sė­tos.Abie­jų opo­zi­ci­nių frak­ci­jų at­sto­vės Edi­ta Ru­die­nė ir Ni­jo­lė Va­luc­kie­nė vie­šai Ta­ry­bos po­sė­dy­je dek­la­ra­vo, kad ne­siū­lo sa­vo kan­di­da­to su­da­rant Sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mą­ją ins­ti­tu­ci­ją, ne­de­le­guo­ja sa­vo kan­di­da­tų į me­ro, me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas ir pa­tei­kė sa­vo veik­los kryp­tis. Anks­čiau abi...

„Delikatesas“ nutraukė pralaimėjimų seriją (1)

2017 m. sausio 31 d.
Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je (Mezon–NKL) žai­džian­ti Jo­niš­kio „De­li­ka­te­so“ ko­man­da praė­ju­sį sa­vait­ga­lį žai­dė vie­ne­rias rung­ty­nes ir jos bu­vo sėk­min­gos. Po tri­jų iš ei­lės pra­lai­mė­ji­mų jo­niš­kie­čiai na­muo­se įvei­kė Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) ko­man­dą 73:62.
Šeš­ta­die­nį vy­ku­sio­se rung­ty­nė­se pir­mą­jį kė­li­nį sėk­min­giau pra­dė­jo var­žo­vai iš Kau­no. KTU ko­man­da pir­ma­vo iki aš­tun­tos mi­nu­tės, ka­da Jo­niš­kio „De­li­ka­te­sas“ iš­si­ver­žė į prie­kį (17:14).
Ant­ra­ja­me kė­li­nu­ke...

Stotelėje pasigenda stoginės ar paviljono

2017 m. sausio 26 d.
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jai tei­rau­da­mie­si, ko­dėl pa­nai­kin­ta au­to­bu­sų su­sto­ji­mo aikš­te­lė Ža­ga­rės gat­vė­je. Ją per­kė­lus į Mies­to aikš­tę, ke­lei­viams ten­ka bet ko­kiu oru sto­vė­ti at­vi­ro­je vie­to­je – sto­gi­nės ar ko­kio pa­vi­l­jo­no nė­ra nė vie­na­me iš dvie­jų Mies­to aikš­tės su­sto­ji­mų.
„Ko­dėl val­džia pir­ma pa­da­ro pa­kei­ti­mus, o tik pa­skui gal­vo­ja, kaip iš­spręs­ti ki­lu­sią pro­ble­mą, jei­gu iš vi­so gal­vo­ja? – klau­sė vie­na iš ke­lei­vių. – Da­bar žmo­nės ne tik šlam­pa ly­jant, bet...

Jaunimui rūpi ir alkoholio problemos

2017 m. sausio 26 d.
Jo­niš­ky­je su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos pa­sa­ko­jo apie sa­vo veik­lą ir ini­cia­ty­vas, o spe­cia­lio­je an­ke­to­je, ku­rio­je ga­lė­jo su­ra­šy­ti pa­gei­da­vi­mus bei pro­ble­mas, iš­sa­kė no­rą, jog bū­tų ma­ži­na­mas al­ko­ho­lio priei­na­mu­mas.
Kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­rią or­ga­ni­za­vo Jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­rė Vil­ma Bar­ta­šie­nė, sa­vo dar­bus pri­sta­tė de­vy­nios ra­jo­ne vei­kian­čios ne­vy­riau­sy­bi­nės jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos.
Jau­ni­mo kul­tū­ros...

Joniškis rinks patriotiškiausią gatvę

2017 m. sausio 24 d.
Idė­ją pa­siū­lė sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas No­vog­rec­kis. Jo žo­džiais, no­rė­tų­si at­kreip­ti dė­me­sį į tuos mies­tie­čius, ku­rie vie­nin­gai prie sa­vo na­mų iš­ke­lia vė­lia­vas, puo­se­lė­ja pa­trio­tiš­ku­mą, tau­ti­nę sa­vi­mo­nę ir yra gra­žus pa­vyz­dys ki­tų gat­vių gy­ven­to­jams.
Kon­kur­so par­tne­ris – Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės 606 leng­vo­ji pės­ti­nin­kų kuo­pa.
Su­da­ry­ta spe­cia­li ko­mi­si­ja, ku­ri Va­sa­rio 16-ąją lan­ky­sis...

Garbingam apdovanojimui kandidatai netiko

2017 m. sausio 24 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės My­ko­lo Ar­kan­ge­lo sta­tu­lė­lė šie­met nie­kam ne­bus tei­kia­ma. Ko­mi­si­ja iš dvie­jų pa­teik­tų kan­di­da­tū­rų ne­pa­si­rin­ko nė vie­nos. Ne tie žmo­nės pa­siū­ly­ti?
My­ko­lo Ar­kan­ge­lo sta­tu­lė­lei gau­ti Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ta­ry­ba, bend­ruo­me­nė, pro­fe­si­nė są­jun­ga pri­sta­tė šiai mo­kyk­lai nuo 2003 me­tų va­do­vau­jan­tį di­rek­to­rių To­mą Ar­mo­na­vi­čių, o Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Leo­nas Ka­ra­liū­nas –...

Mobilūs ateities laiškanešiai – vietoje pašto punktų

2017 m. sausio 19 d.
Nuo ge­gu­žės mė­ne­sio ne­be­liks sep­ty­nių Jo­niš­kio ra­jo­no kai­miš­kų­jų pa­štų sky­rių. Juos pa­keis mo­bi­lūs laiš­ka­ne­šiai, pa­slau­gas teik­sian­tys tie­siai į na­mus. To­kie po­ky­čiai gy­ven­to­jams ke­lia ne­ri­mą, jiems rū­pi­mus klau­si­mus su Lie­tu­vos pa­što Šiau­lių re­gio­no va­do­vu Vai­du Rut­kaus­ku ap­ta­rė Jo­niš­kio ra­jo­no se­niū­nai.
Lie­tu­vos pa­što Šiau­lių re­gio­no va­do­vas Vai­das Rut­kaus­kas pra­ne­šė, kad nuo ge­gu­žės mė­ne­sio ne­be­liks sta­cio­na­rių Ba­riū­nų, Gai­žai­čių, Ga­tau­čių, Kal­vių, Kriu­kų, Ru­diš­kių ir Skaist­gi­rio pa­štų. Jie bus...

Surengtas respublikinis ansamblių konkursas

2017 m. sausio 19 d.
Kon­kur­si­nė­je da­ly­je ge­riau­siu ko­lek­ty­vu pri­pa­žin­tas ir I laips­nio dip­lo­mu ap­do­va­no­tas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro Bri­dų fi­lia­lo Ge­gu­žių mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis „Ge­gu­žė“ (va­do­vė Lau­ra Pet­ku­vie­nė, kon­cert­meis­te­rė Jū­ra­tė Nar­vi­lie­nė). Ant­rąją vie­tą lai­mė­jo Klai­pė­dos ra­jo­no Vė­žai­čių kul­tū­ros cent­ro mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis „Me­lo­di­ja“ (va­do­vė Dai­va Ši­lins­kie­nė), o tre­čiąją vie­tą užė­mė Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro šo­kių an­samb­lio „Ka­la­ti­nis“ vo­ka­li­nė gru­pė (va­do­vė Bi­ru­tė...

Mi­rė pu­sant­ro kar­to dau­giau, nei gi­mė

2017 m. sausio 17 d.
Per­nai ra­jo­no gy­ven­to­jai su­si­lau­kė 238 kū­di­kių, iš jų – 123 ber­niu­kų ir 115 mer­gai­čių. Dvi šei­mos džiau­gė­si dvy­nu­kų gi­mi­mu, ke­tu­rios po­ros su­si­lau­kė aš­tun­to vai­ko, trys – sep­tin­to, dvi – šeš­to, še­šios – penk­to.
71 vai­kas gi­mė už­sie­ny­je, dau­giau­sia Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je – net 41. Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jai su­si­lau­kė vai­kų ir Nor­ve­gi­jo­je, Ai­ri­jo­je, Da­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je, Tur­ki­jo­je, Šve­di­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je.
Po­pu­lia­riausi mer­gai­čių...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />