(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Reikalavimai ambulatorinei slaugai kelia galvos skausmą

2017 m. vasario 14 d.
Jo­niš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro (PSPC) di­rek­to­rius krei­pė­si į ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mu skir­ti lė­šų įsi­gy­ti kom­piu­te­riams la­biau­siai nu­to­lu­sių ra­jo­no kai­mų me­di­ci­nos punk­tų dar­buo­to­joms, nes jų pri­rei­kė no­rint teik­ti am­bu­la­to­ri­nę slau­gą li­go­niams na­muo­se. PSPC di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Rus­tei­ka „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, kad ši pa­slau­ga bu­vo tei­kia­ma ir anks­čiau, ta­čiau mi­nis­te­ri­jos ka­bi­ne­tuo­se nu­tar­ta ją li­cen­ci­juo­ti, o ta­da at­si­ra­do ir nau­ji...

Nauja direktorė sujudino įstaigos veiklą

2017 m. vasario 14 d.
Nau­jo­ji Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro (to­liau – cent­ro) di­rek­to­rė Jur­gi­ta Bu­čins­kie­nė ra­jo­no po­li­ti­kams, bend­ra­dar­biau­jan­tiems par­tne­riams pa­tei­kė 100 die­nų ata­skai­tą. Ji pa­sa­ko­jo sie­kian­ti, kad įstai­ga bū­tų pa­trauk­les­nė tu­ris­tams ir pri­trauk­tų jau­ni­mo. Per trum­pą lai­ką pra­dė­ti bent ke­li nau­ji pro­jek­tai, bai­gia­ma at­nau­jin­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė, ra­cio­na­liau nau­do­ja­mos lė­šos. Tie­sa, kai ku­rie ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai dar no­rė­tų...

Dvi parodos – trys skirtingi menininkų žvilgsniai

2017 m. vasario 14 d.
Va­sa­rio mė­ne­sį Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­re ap­si­lan­kę mies­te­lė­nai per fo­tog­ra­fi­jos ir dai­lės dar­bus tu­ri ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su tri­mis me­ni­nin­kais: ža­ga­rie­čiu fo­tog­ra­fu Vai­do­tu Ge­ri­ku, prieš 16 me­tų emig­ra­vu­siu į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę ir ten jau spaus­di­nan­čiu sa­vo dar­bus žur­na­luo­se, bei dai­li­nin­kais Bai­ba Prei­dy­te ir Ma­riu Čač­ka iš Lat­vi­jos.
Kul­tū­ros cent­ro fo­jė „Po pal­me“ iki ko­vo 1 die­nos veikiančioje Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je gy­ve­nan­čio fo­tog­ra­fo ža­ga­rie­čio...

Sausis pigesnis nei prieš metus

2017 m. vasario 9 d.
UAB „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“ var­to­to­jams būs­to šil­dy­mas šių me­tų sau­sį kai­na­vo vi­du­ti­niš­kai be­veik 30 cen­tų pi­giau už kva­dra­ti­nį met­rą ne­gu prieš me­tus, nes pir­ma­sis 2017-ųjų mė­nuo bu­vo šil­tes­nis nei prieš me­tus.
Praė­ju­sių me­tų sau­sio mė­ne­sį vi­du­ti­nė tem­pe­ra­tū­ra bu­vo 7,5 laips­nio šal­čio, o šie­met – 2,7 laips­niai. Tad ir no­rint ap­šil­dy­ti vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą būs­to tie­kė­jams rei­kė­jo ma­žiau išeik­vo­ti ši­lu­mi­nės ener­gi­jos, o gy­ven­to­jams ateis ma­žes­nės są­skai­tos. Pi­go ir pa­ti ener­gi­ja – nuo 0,0675 iki 0...

Reanimobilis atvažiavo po pustrečios valandos

2017 m. vasario 7 d.
Iš Šiau­lių į Jo­niš­kio li­go­ni­nę paim­ti sku­biai tu­ri­mo ope­ruo­ti pa­cien­to rea­ni­mo­bi­lis va­žia­vo 2,5 va­lan­dos. Ar­ti­mie­ji sa­ko: lai­mei, vis­kas ge­rai bai­gė­si, ta­čiau kas ži­no, kaip bus ki­tą kar­tą. Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės va­do­vy­bė į klau­si­mą, ko­dėl taip at­si­ti­ko, pa­tei­kė tik la­bai trum­pą, de­ta­liau nie­ko ne­paaiš­ki­nan­tį at­sa­ky­mą.
Ri­ma Ig­na­ta­vi­čie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo, kad Jo­niš­kio li­go­ni­nės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jai rea­ni­mo­bi­lį iš...

Trečiasis kraštiečio kompozitoriaus dainų konkursas

2017 m. vasario 7 d.
Kon­kur­se aš­tuo­nio­se ka­te­go­ri­jo­se var­žė­si dau­giau kaip 30 so­lis­tų, an­samb­lių iš Šiau­lių, Nau­jo­sios Ak­me­nės, Kur­šė­nų, Kel­mės, Pas­va­lio, Pak­ruo­jo, Bir­žų, Už­ven­čio, Skuo­do, Jo­niš­kio, Kriu­kų ir Ry­gos (Lat­vi­ja) lie­tu­vių gim­na­zi­jos.
Da­ly­vius ver­ti­no ko­mi­si­ja: Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos mu­zi­kos mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas Pra­nas Pet­rai­tis, gru­pės „Vai­ras“ va­do­vas ir vo­ka­lis­tas Ro­lan­das Ja­nu­šas, Ak­me­nės ra­jo­no Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­los mu­zi­kos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė...

Miesto šventė primins retro stilių

2017 m. vasario 7 d.
Į pir­mą po­sė­dį su­si­rin­ku­si 2017 me­tų Jo­niš­kio mies­to die­nos šven­tės or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja svars­tė ga­li­my­bę pa­keis­ti jos tra­di­ci­nę da­tą ir ap­ta­rė, koks bus šven­tės sti­lius.Šie­met Jo­niš­kio mies­to šven­tę šven­tę ža­da­ma or­ga­ni­zuo­ti ne pir­mą lie­pos mė­ne­sio sa­vait­ga­lį, bet sa­vai­te vė­liau – lie­pos 6–9 die­no­mis. To­kį siū­ly­mą pa­tei­kė Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Ger­da No­ru­šai­tie­nė, ku­rios nuo­mo­ne, bū­tų gra­žu, kad ren­gi­niai pra­si­dė­tų lie­pos 6-ąją, kai šven­čia­ma ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­na...

Savanoriai gesino gaisrus ne tik savo rajone

2017 m. vasario 4 d.
Jo­niš­kio ra­jo­ne per­nai per gais­rus iš­veng­ta au­kų, o Jo­niš­kio ra­jo­no sa­va­no­riai ug­nia­ge­siai ge­sin­ti gais­rus pa­dė­jo ne tik sa­vo, bet ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne.Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­ko Vir­gi­ni­jaus Va­si­liū­no duo­me­ni­mis, ku­rio tar­ny­bai 2016 me­tais bu­vo pri­skir­ta vyk­dy­ti sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių veik­los or­ga­ni­za­to­rių funk­ci­ja per praė­ju­sius me­tus bu­vo pa­si­ra­šy­ta 15 su­tar­čių ra­jo­ne su sa­va­no­riais. Jie bu­vo ap­rū­pin­ti...

Nusikalstamų veikų Joniškio rajone sumažėjo perpus

2017 m. vasario 2 d.
2016 me­tais Jo­niš­kio ra­jo­ne nu­si­kals­ta­mų vei­kų bu­vo už­re­gist­ruo­ta per­pus ma­žiau nei anks­tes­niais me­tais, ma­žė­ja ir smur­to at­ve­jų ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Ta­čiau vis dar strin­ga kai ku­rios ieš­ko­mų už nu­si­kal­ti­mus as­me­nų by­los.Lai­ki­nai ei­nan­čio Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­rei­gas Sta­sio Rakš­čio ata­skai­to­je už praė­ju­sius me­tus, ku­rią jis pa­tei­kė sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me su ra­jo­no val­džia ir vi­suo­me­ne, iš­var­dy­ti bent ke­li...

Tarybos narių klausimai bus ribojami

2017 m. vasario 2 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį po dis­ku­si­jų pa­kei­tė veik­los reg­la­men­tą, pa­gal ku­rį ri­bo­ja­mos Ta­ry­bos na­rių ga­li­my­bės po­sė­dy­je už­da­vi­nė­ti daug klau­si­mų. Jo­niš­kio ra­jo­no me­ras Ge­di­mi­nas Če­pu­lis sa­ko, kad to­kią pra­kti­ką tai­ko dau­ge­lis ki­tų sa­vi­val­dy­bių, be to, pa­sta­ruo­ju me­tu po­sė­džiai tam­pa pa­na­šūs į tur­gų, tad rei­kė­jo kaž­kaip tai re­gu­liuo­ti. Pa­kei­ti­mus taip pat iš­pro­vo­ka­vo ne­su­ta­ri­mai, kaip tu­ri bū­ti ski­ria­mi ko­mi­te­tų ir ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kai, kas ir...

Joniškyje pasikeitė socialdemokratų vadovai

2017 m. sausio 31 d.
Penk­ta­die­nį Jo­niš­ky­je vy­ku­sia­me ataskaitiniame-rinkiminiame su­si­rin­ki­me nau­ją­ja So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ke iš­rink­ta vi­ce­me­re dir­ban­ti Vai­da Alek­na­vi­čie­nė.V. Alek­na­vi­čie­nė bu­vo iš­rink­ta slap­tu bal­sa­vi­mu bal­sų dau­gu­ma. Ji pa­kei­tė il­ga­me­tį so­cial­de­mok­ra­tą, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rį, Že­mės ūkio mo­kyk­los di­rek­to­rių Liu­dą Jo­nai­tį. Jis ta­po vie­nu iš tri­jų pa­va­duo­to­jų.
Ki­tų dvie­jų pa­va­duo­to­jų vie­tas užims Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos sky­riaus ve­dė­ja Lai­ma...

Joniškio opozicija jau teisėta

2017 m. sausio 31 d.
Ket­vir­ta­die­nį Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bo­je su­si­kū­ru­sios dvi opo­zi­ci­nės frak­ci­jos, įvyk­džiu­sios Vy­riau­sy­bės at­sto­vės Šiau­lių ap­skri­ty­je As­tos Ja­siū­nie­nės rei­ka­la­vi­mus, ta­po tei­sė­tos.Abie­jų opo­zi­ci­nių frak­ci­jų at­sto­vės Edi­ta Ru­die­nė ir Ni­jo­lė Va­luc­kie­nė vie­šai Ta­ry­bos po­sė­dy­je dek­la­ra­vo, kad ne­siū­lo sa­vo kan­di­da­to su­da­rant Sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mą­ją ins­ti­tu­ci­ją, ne­de­le­guo­ja sa­vo kan­di­da­tų į me­ro, me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas ir pa­tei­kė sa­vo veik­los kryp­tis. Anks­čiau abi...

„Delikatesas“ nutraukė pralaimėjimų seriją

2017 m. sausio 31 d.
Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je (Mezon–NKL) žai­džian­ti Jo­niš­kio „De­li­ka­te­so“ ko­man­da praė­ju­sį sa­vait­ga­lį žai­dė vie­ne­rias rung­ty­nes ir jos bu­vo sėk­min­gos. Po tri­jų iš ei­lės pra­lai­mė­ji­mų jo­niš­kie­čiai na­muo­se įvei­kė Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) ko­man­dą 73:62.
Šeš­ta­die­nį vy­ku­sio­se rung­ty­nė­se pir­mą­jį kė­li­nį sėk­min­giau pra­dė­jo var­žo­vai iš Kau­no. KTU ko­man­da pir­ma­vo iki aš­tun­tos mi­nu­tės, ka­da Jo­niš­kio „De­li­ka­te­sas“ iš­si­ver­žė į prie­kį (17:14).
Ant­ra­ja­me kė­li­nu­ke...

Stotelėje pasigenda stoginės ar paviljono

2017 m. sausio 26 d.
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jai tei­rau­da­mie­si, ko­dėl pa­nai­kin­ta au­to­bu­sų su­sto­ji­mo aikš­te­lė Ža­ga­rės gat­vė­je. Ją per­kė­lus į Mies­to aikš­tę, ke­lei­viams ten­ka bet ko­kiu oru sto­vė­ti at­vi­ro­je vie­to­je – sto­gi­nės ar ko­kio pa­vi­l­jo­no nė­ra nė vie­na­me iš dvie­jų Mies­to aikš­tės su­sto­ji­mų.
„Ko­dėl val­džia pir­ma pa­da­ro pa­kei­ti­mus, o tik pa­skui gal­vo­ja, kaip iš­spręs­ti ki­lu­sią pro­ble­mą, jei­gu iš vi­so gal­vo­ja? – klau­sė vie­na iš ke­lei­vių. – Da­bar žmo­nės ne tik šlam­pa ly­jant, bet...

Jaunimui rūpi ir alkoholio problemos

2017 m. sausio 26 d.
Jo­niš­ky­je su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos pa­sa­ko­jo apie sa­vo veik­lą ir ini­cia­ty­vas, o spe­cia­lio­je an­ke­to­je, ku­rio­je ga­lė­jo su­ra­šy­ti pa­gei­da­vi­mus bei pro­ble­mas, iš­sa­kė no­rą, jog bū­tų ma­ži­na­mas al­ko­ho­lio priei­na­mu­mas.
Kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­rią or­ga­ni­za­vo Jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­rė Vil­ma Bar­ta­šie­nė, sa­vo dar­bus pri­sta­tė de­vy­nios ra­jo­ne vei­kian­čios ne­vy­riau­sy­bi­nės jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos.
Jau­ni­mo kul­tū­ros...

Joniškis rinks patriotiškiausią gatvę

2017 m. sausio 24 d.
Idė­ją pa­siū­lė sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas No­vog­rec­kis. Jo žo­džiais, no­rė­tų­si at­kreip­ti dė­me­sį į tuos mies­tie­čius, ku­rie vie­nin­gai prie sa­vo na­mų iš­ke­lia vė­lia­vas, puo­se­lė­ja pa­trio­tiš­ku­mą, tau­ti­nę sa­vi­mo­nę ir yra gra­žus pa­vyz­dys ki­tų gat­vių gy­ven­to­jams.
Kon­kur­so par­tne­ris – Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės 606 leng­vo­ji pės­ti­nin­kų kuo­pa.
Su­da­ry­ta spe­cia­li ko­mi­si­ja, ku­ri Va­sa­rio 16-ąją lan­ky­sis...

Garbingam apdovanojimui kandidatai netiko

2017 m. sausio 24 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės My­ko­lo Ar­kan­ge­lo sta­tu­lė­lė šie­met nie­kam ne­bus tei­kia­ma. Ko­mi­si­ja iš dvie­jų pa­teik­tų kan­di­da­tū­rų ne­pa­si­rin­ko nė vie­nos. Ne tie žmo­nės pa­siū­ly­ti?
My­ko­lo Ar­kan­ge­lo sta­tu­lė­lei gau­ti Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ta­ry­ba, bend­ruo­me­nė, pro­fe­si­nė są­jun­ga pri­sta­tė šiai mo­kyk­lai nuo 2003 me­tų va­do­vau­jan­tį di­rek­to­rių To­mą Ar­mo­na­vi­čių, o Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Leo­nas Ka­ra­liū­nas –...

Mobilūs ateities laiškanešiai – vietoje pašto punktų

2017 m. sausio 19 d.
Nuo ge­gu­žės mė­ne­sio ne­be­liks sep­ty­nių Jo­niš­kio ra­jo­no kai­miš­kų­jų pa­štų sky­rių. Juos pa­keis mo­bi­lūs laiš­ka­ne­šiai, pa­slau­gas teik­sian­tys tie­siai į na­mus. To­kie po­ky­čiai gy­ven­to­jams ke­lia ne­ri­mą, jiems rū­pi­mus klau­si­mus su Lie­tu­vos pa­što Šiau­lių re­gio­no va­do­vu Vai­du Rut­kaus­ku ap­ta­rė Jo­niš­kio ra­jo­no se­niū­nai.
Lie­tu­vos pa­što Šiau­lių re­gio­no va­do­vas Vai­das Rut­kaus­kas pra­ne­šė, kad nuo ge­gu­žės mė­ne­sio ne­be­liks sta­cio­na­rių Ba­riū­nų, Gai­žai­čių, Ga­tau­čių, Kal­vių, Kriu­kų, Ru­diš­kių ir Skaist­gi­rio pa­štų. Jie bus...

Surengtas respublikinis ansamblių konkursas

2017 m. sausio 19 d.
Kon­kur­si­nė­je da­ly­je ge­riau­siu ko­lek­ty­vu pri­pa­žin­tas ir I laips­nio dip­lo­mu ap­do­va­no­tas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro Bri­dų fi­lia­lo Ge­gu­žių mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis „Ge­gu­žė“ (va­do­vė Lau­ra Pet­ku­vie­nė, kon­cert­meis­te­rė Jū­ra­tė Nar­vi­lie­nė). Ant­rąją vie­tą lai­mė­jo Klai­pė­dos ra­jo­no Vė­žai­čių kul­tū­ros cent­ro mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis „Me­lo­di­ja“ (va­do­vė Dai­va Ši­lins­kie­nė), o tre­čiąją vie­tą užė­mė Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro šo­kių an­samb­lio „Ka­la­ti­nis“ vo­ka­li­nė gru­pė (va­do­vė Bi­ru­tė...

Mi­rė pu­sant­ro kar­to dau­giau, nei gi­mė

2017 m. sausio 17 d.
Per­nai ra­jo­no gy­ven­to­jai su­si­lau­kė 238 kū­di­kių, iš jų – 123 ber­niu­kų ir 115 mer­gai­čių. Dvi šei­mos džiau­gė­si dvy­nu­kų gi­mi­mu, ke­tu­rios po­ros su­si­lau­kė aš­tun­to vai­ko, trys – sep­tin­to, dvi – šeš­to, še­šios – penk­to.
71 vai­kas gi­mė už­sie­ny­je, dau­giau­sia Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je – net 41. Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jai su­si­lau­kė vai­kų ir Nor­ve­gi­jo­je, Ai­ri­jo­je, Da­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je, Tur­ki­jo­je, Šve­di­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je.
Po­pu­lia­riausi mer­gai­čių...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas