(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Trūksta ne tik stadionų, bet ir futbolo entuziastų

2017 m. sausio 10 d.
Jo­niš­ky­je ap­si­lan­kę Šiau­lių ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Gin­ta­ras Ra­da­vi­čius ir Lie­tu­vos ma­si­nio fut­bo­lo aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Ana­to­li­jus Ste­cen­ko su vie­tos val­džios at­sto­vais ap­ta­rė fut­bo­lo per­spek­ty­vas ra­jo­ne. Šiuo me­tu trūks­ta ir sta­dio­nų, ir šios spor­to ša­kos en­tu­zias­tų.Šie­met Jo­niš­kio fut­bo­lui su­kan­ka 95 me­tai, tad su sve­čiais bu­vo kal­bė­ta apie šios spor­to ša­kos tra­di­ci­jas ir atei­tį ra­jo­ne, su­kak­ties mi­nė­ji­mo ren­gi­nius...

Temperatūra žemesnė, bet kaina mažesnė

2017 m. sausio 10 d.
Praė­ju­sių me­tų gruo­džio mė­nuo bu­vo laips­niu šal­tes­nis nei 2015-ųjų gruo­dį, šil­dy­mo są­nau­dos di­des­nės, ta­čiau gy­ven­to­jai to ne­tu­rė­tų pa­jus­ti, nes vi­du­ti­niš­kai vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro būs­to šil­dy­mas kai­na­vo tiek pat, kaip ir prieš me­tus. Ta­čiau kai­nos sta­bi­lu­mas ar jos po­ky­čiai šiais me­tais pri­klau­sys nuo to, ar ne­brangs bio­ku­ras bir­žo­je.
Tarp ma­žiau­siai mo­kan­čių šį rudens–žiemos šil­dy­mo se­zo­ną ly­de­riau­ja re­no­vuo­tų Jo­niš­kio mies­to Me­lio­ra­to­rių kvar­ta­lo re­no­vuo­ti dau­gia­bu­čiai...

Kelmiškiai jau naudojasi druskų kambariu

2017 m. sausio 10 d.
Nau­jie­ji me­tai pra­si­dė­jo ge­ra ži­nia kvė­pa­vi­mo ta­kų li­go­mis ser­gan­tiems kel­miš­kiams. Kel­mės li­go­ni­nė­je jie ga­lės gau­ti vie­ną iš svar­biau­sių ir efek­ty­viau­sių pro­ce­dū­rų – ha­lo­te­ra­pi­ją. Čia įreng­tas drus­kų kam­ba­rys.Pir­mie­ji pa­cien­tai – vai­kai
Drsu­kų kam­ba­rys ati­da­ry­tas sau­sio 2 -ąją. Ati­da­ry­me da­ly­va­vo ra­jo­no me­ras, Ro­ta­ry klu­bo at­sto­vai.
Ha­lo­te­ra­pi­jos ka­me­ra, daž­niau­sia va­di­na­ma drus­kų kam­ba­riu, įreng­ta ket­vir­ta­ja­me li­go­ni­nės kor­pu­se, pus­rū­sy­je, ša­lia...

Taryba pridėjo lėšų seniūnijai ir ligoninei

2017 m. sausio 5 d.
Jo­niš­kio li­go­ni­nei 17,1 tūks­tan­čio eu­rų skir­ta pa­sko­lai už kom­piu­te­ri­nio to­mog­ra­fo vamz­dį su­mo­kė­ti.
Dėl pa­pil­do­mų lė­šų Jo­niš­kio se­niū­ni­jai pra­šy­ta ar­gu­men­tų. Ta­ry­bos na­riai tei­gė, kad pra­sta pra­kti­ka iš pra­džių at­lik­ti dar­bus, nors pi­ni­gų tam nė­ra, ir pa­skui ei­ti jų pra­šy­ti.
Jo­niš­kio se­niū­nė Ja­ni­na Au­gus­ti­nai­tie­nė aiš­ki­no, kad rei­kė­jo at­lik­ti iš anks­to ne­nu­ma­ty­tus dar­bus. Vie­nas jų – ava­ri­nio pa­sta­to Jo­niš­kio poil­sio zo­no­je grio­vi­mas ir ki­to pa­sta­to Siau­ru­ko gat­vė­je li­ku­čių...

Šiaurės Lietuvos architektūra pristatoma Joniškyje

2017 m. sausio 5 d.
Jo­niš­kio bal­to­jo­je si­na­go­go­je ati­da­ry­ta ke­liau­jan­ti pa­ro­da „Kryp­tis – Šiau­rė“. Jo­je pri­sta­to­mi kon­kur­si­niai dar­bai, rep­re­zen­tuo­jan­tys Šiau­rės Lie­tu­vos ar­chi­tek­tū­ros šian­die­nos po­slin­kius. Juo­se nė­ra nė vie­no dan­go­rai­žio, bet daug gy­ve­na­mų­jų, ga­my­bi­nių pa­sta­tų, vi­suo­me­ni­nių erd­vių.
Kon­kur­si­nė­je pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma 70 ar­chi­tek­tų su­kur­tų pro­jek­tų, pa­gal ku­riuos re­no­vuo­ti ar­ba pa­sta­ty­ti, įreng­ti nau­ji įvai­rios pa­skir­ties ob­jek­tai. Dar­bų, su­kur­tų per...

Joniškietės eilėraščiai – poezijos almanache

2017 m. sausio 5 d.
Lei­di­nį su­da­rė poe­tas, žur­na­lis­tas, lei­dė­jas Vy­tau­tas Ka­zie­la. Al­ma­na­che spaus­di­na­ma 25 poe­tų, tarp jų ir ge­rai ži­no­mų – Ro­ber­to Ke­tu­ra­kio, Li­di­jos Šim­ku­tės, Al­do­nos Ele­nos Pui­šy­tės, Gin­tau­to Dab­ri­šiaus – kū­ry­ba.
„Kraš­to žinių“ inf.

Dializę atliks ir Joniškyje

2017 m. sausio 3 d.
Jo­niš­kio li­go­ni­nės bu­vu­sio­se rea­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riaus pa­tal­po­se pir­ma­ja­me aukš­te pra­dė­jo veik­ti Dia­li­zės cent­ras, to­dėl ra­jo­no gy­ven­to­jams ne­be­rei­kės va­žiuo­ti su­dė­tin­gų pro­ce­dū­rų at­lik­ti į Šiau­lius.Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jus į dia­li­zių pro­ce­dū­ras Šiau­liuo­se ve­žan­tis au­to­bu­siu­kas jų paim­ti į na­mus at­vyk­da­vo la­bai anks­ti. Kai ku­riems tek­da­vo kel­tis ket­vir­tą ar penk­tą ry­to. Ka­dan­gi kiek­vie­nas pa­cien­tas pai­ma­mas iš na­mų, ke­lio­nė...

Nuo Žagarės bažnyčios sienų krenta tinkas

2017 m. sausio 3 d.
Prieš di­džią­sias me­tų šven­tes Joniškio rajono Nau­jo­sios Ža­ga­rės baž­ny­čios fa­sa­de nu­kri­tus tin­kui at­si­vė­rė di­džiu­lis lo­pas. Šven­to­vė re­mon­tuo­ta prieš še­še­rius me­tus, dir­bu­si bend­ro­vė praė­jus ket­ve­riems me­tams po de­ry­bų bu­vo grį­žu­si per­da­žy­ti spė­ju­sį nu­si­lup­ti sto­gą. Da­bar ga­ran­ti­nis dar­bų lai­kas pa­si­bai­gęs. Pa­ra­pi­jos kle­bo­nas ti­ki­si Sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mos, o jos spe­cia­lis­tai, teig­da­mi, kad pa­sta­tu rū­pin­tis tu­ri pa­tys sa­vi­nin­kai, kol kas ža­da tik me­to­di­nę pa­gal­bą...

Padėka bibliotekos ir bendruomenės bičiuliams

2017 m. sausio 3 d.
Gai­žai­čiuo­se (Jo­niš­kio ra­jo­nas) prieš di­džią­sias me­tų šven­tes pa­dė­ko­ta Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bil­bio­te­kos fi­lia­lo ir vie­tos kai­mo bend­ruo­me­nės bi­čiu­liams bei tal­ki­nin­kams, be ku­rių ne­bū­tų or­ga­ni­zuo­ti įvai­rūs ren­gi­niai, pa­reng­ti pro­jek­tai.Gai­žai­čių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Lai­ma Pet­kaus­kie­nė se­niū­nei Sta­nis­la­vai And­ru­lai­tie­nei dė­ko­jo už ra­šo­mus bend­ruo­me­nės pro­jek­tus ir įgy­ven­di­ni­mą, lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Gin­ta­ri­nis la­šas“ di­rek­to­rei Al­mai...

Svarstoma prisidėti prie Šiaulių universiteto atviros prieigos centro

2016 m. gruodžio 29 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai su Šiau­lių uni­ver­si­te­to rek­to­riu­mi pro­fe­so­riu­mi dr. Do­na­tu Jur­gai­čiu ir ko­man­da ap­ta­rė ga­li­my­bes bend­ra­dar­biau­ti ku­riant ir įveik­li­nant Gam­tos moks­lų, tech­no­lo­gi­jų, in­ži­ne­ri­jos, ma­te­ma­ti­kos ty­ri­mų ir eks­pe­ri­men­ti­nės veik­los at­vi­ros priei­gos cent­rą (STEAM APC).Šiau­lių uni­ver­si­te­tas su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja yra pa­si­ra­šęs su­si­ta­ri­mą dėl mi­nė­to cent­ro kū­ri­mo. Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kar­tu su ki­to­mis...

Stipendija – veltų dirbinių kūrėjai

2016 m. gruodžio 29 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba nu­spren­dė sa­vi­val­dy­bės sti­pen­di­ją skir­ti iš vil­nos vel­tų dir­bi­nių kū­rė­jai Da­liai Pet­rai­tie­nei, pri­sta­čiu­siai jau dvi rū­bų ir ak­se­sua­rų ko­lek­ci­jas.
Tau­to­dai­li­nin­kei pa­skir­ta vien­kar­ti­nė 580 eu­rų sti­pen­di­ja, ku­ria ji ska­ti­na­ma su­kur­ti vy­riš­ką ir mo­te­riš­ką tau­ti­nius kos­tiu­mus.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė sti­pen­di­ją įstei­gė 1998 me­tais. Ja pa­re­mia­mi moks­lei­viai, stu­den­tai, dir­ban­tys žmo­nės, vyk­dan­tys stra­te­gi­nius Jo­niš­kio...

Šviesuolių Goesų giminę Joniškyje primins informacinės lentelės

2016 m. gruodžio 29 d.
Praėjusį ant­ra­die­nį Jo­niš­ky­je ant dvie­jų pa­sta­tų Vin­co Ku­dir­kos ir Šiau­lių Se­no­jo­je gat­vė­se Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro ini­cia­ty­va ati­deng­tos at­mi­ni­mo len­te­lės, skir­tos kraš­to švie­tė­jų ba­jo­rų Goe­sų gi­mi­nei at­min­ti.
Vin­co Ku­dir­kos ir Paš­vi­ti­nio gat­vių san­kir­to­je prie rau­do­nų ply­tų na­mo, ku­ria­me anks­čiau vei­kė tu­ber­ku­lio­zi­nis ka­bi­ne­tas, pri­tvir­tin­ta len­te­lė in­for­muo­ja, kad XIX am­žiu­je šio­je vie­to­je sto­vė­jo Goesų–Pervainų so­dy­ba. Jo­je gi­mė iš­ki­lūs Jo­niš­kio kraš­to ir vi­sos Lie­tu­vos švie­tė­jai ir kul­tū­ros...

Kalėdinis prekymetis Joniškyje

2016 m. gruodžio 22 d.
Šeš­ta­die­nį jo­niš­kie­čius pa­kvie­tė py­ra­gų, sū­rių, ar­ba­tos kva­pais vi­lio­jan­tis, mu­zi­kos gar­sais skam­ban­tis ka­lė­di­nis pre­ky­me­tis.
Šie­met ka­lė­di­nis pre­ky­me­tis – šeš­ka­tur­gis, skais­ta­tur­gis ir sal­da­tur­gis, ku­rio se­ną tra­di­ci­ją prieš de­šimt­me­tį at­gai­vi­no Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus kar­tu su ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų va­do­ve Ani­ce­ta Kra­ji­nie­ne, šie­met per­si­kė­lė į nau­ją erd­vę – res­tau­ruo­tą Bal­tą­ją si­na­go­gą. Anks­čiau ren­gi­nys vyk­da­vo Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­re ar­ba...

Pritaikė 10 būstų neįgaliesiems

2016 m. gruodžio 22 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė 2016 me­tais pa­si­rū­pi­no pri­tai­ky­ti 10 būs­tų neį­ga­lie­siems.Pri­tai­ky­ti būs­tai, tu­rin­tiems la­bai ryš­kius ir ryš­kius ju­dė­ji­mo bei ap­si­tar­na­vi­mo funk­ci­jų su­tri­ki­mus. Tam bu­vo iš­leis­ta 30,9 tūks­tan­čio eu­rų, iš jų 18,3 tūks­tan­čių eu­rų su­da­rė vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos, o Sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis – 12,6 tūks­tan­čio eu­rų ar­ba – su­da­rė 30 pro­cen­tų vi­sos su­mos.
Šiuo me­tu ei­lė­je pri­tai­ky­ti būs­tą lau­kia 7 neį­ga­lie­ji.
Kiek­vie­nas neį­ga­lu­sis, ku­rio ju­dė­ji­mo ir ap­si­tar­na­vi­mo...

Joniškyje rungėsi rajono šaškininkai iš šachmatininkai

2016 m. gruodžio 22 d.
Šach­ma­tų var­žy­bo­se iš de­vy­nių da­ly­vių vy­rų ge­riau­siai se­kė­si še­šis taš­kus su­rin­ku­siam Ro­mual­dui Ston­kui, jis ir ta­po nu­ga­lė­to­ju. Po pen­kis taš­kus su­rin­ko net ke­tu­ri šach­ma­ti­nin­kai, o pri­zi­nės vie­tos išaiš­kin­tos pa­gal rei­tin­gą są­ra­še. Tad ant­rąją vie­tą užė­mė Vi­lius But­kus, tre­čiąją – Vin­cen­tas Už­ku­ras.
Ka­lė­di­nia­me šaš­kių tur­ny­re žai­dė aš­tuo­ni da­ly­viai. Pir­mąją vie­tą užė­mė še­šis taš­kus iš sep­ty­nių ga­li­mų su­rin­kęs Vi­ta­li­jus Ro­čius. Ant­ras bu­vo Ro­mual­das Ston­kus, o tre­čioji vie­ta ati­te­ko Ri­man­tui...

Po pra­lai­mė­ji­mo se­kė triuš­ki­nama per­ga­lė

2016 m. gruodžio 20 d.
Penk­ta­die­nį Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je (Me­zon-NKL) žai­džian­ti Jo­niš­kio „De­li­ka­te­so“ eki­pa ke­tu­riais taš­kais iš­vy­ko­je pra­lai­mė­jo Pa­lan­gos ko­man­dai, bet šeš­ta­die­nį na­muo­se jo­kių vil­čių ne­pa­li­ko ši­lu­tiš­kiams, įvei­ku­si ją net 24 taš­kų skir­tu­mu. Penk­ta­die­nį klu­bas abi­pu­siu su­ta­ri­mu iš­si­sky­rė su il­ga­me­čiu tre­ne­riu Ro­ber­tu Stan­ke­vi­čiu­mi.
Rung­ty­nės Pa­lan­go­je su vie­tos ko­man­da vy­ko taš­kas į taš­ką, re­zul­ta­tą per­sver­da­vo tai jo­niš­kie­čiai, tai pa­lan­giš­kiai. Bet ku­ri...

Naujos opozicijos kandidatai valdantiesiems priimtinesni

2016 m. gruodžio 20 d.
Ket­vir­ta­die­nį Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bai tre­čią kar­tą iš ei­lės opo­zi­ci­ja pa­tei­kė tuos pa­čius kan­di­da­tus į Kont­ro­lės ko­mi­te­to ir Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kus. Jų kan­di­da­tū­ros pa­lai­ky­mo ir vėl ne­su­lau­kė. Ta­čiau ta­me pa­čia­me po­sė­dy­je pa­skelb­ta apie nau­jos, ant­ros opo­zi­ci­nės frak­ci­jos įsi­kū­ri­mą, ir jų pa­teik­tos kan­di­da­tės į mi­nė­tus po­stus iš pir­mo kar­to bu­vo pa­tvir­tin­tos.
Pir­mo­ji opo­zi­ci­nė frak­ci­ja nuo rug­sė­jo mė­ne­sio jau du kar­tus tei­kė Kęs­tu­čio Ma­čiu­lio kan­di­da­tū­rą į Kont­ro­lės...

Skaistgirio seniūnija – tarp etniškiausių šalyje

2016 m. gruodžio 20 d.
Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­zie­ju­je Rum­šiš­kė­se vy­ku­sia­me Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos ir par­tne­rių bai­gia­ma­ja­me Bend­ruo­me­nių me­tų ir įžan­gi­nia­me Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tų ren­gi­ny­je už et­niš­ku­mo puo­se­lė­ji­mą ap­do­va­no­ta Jo­niš­kio ra­jo­no Skaist­gi­rio se­niū­ni­ja.Kas dve­ji me­tai or­ga­ni­zuo­ja­ma­me kon­kur­se Skaist­gi­rys užė­mė gar­bin­gą tre­čią vie­tą tarp Aukš­tai­ti­jos et­nog­ra­fi­nio re­gio­no se­niū­ni­jų. Pir­mąją vie­tą Aukš­tai­ti­jos et­nog­ra­fi­nia­me re­gio­ne ko­mi­si­ja sky­rė Mie­žiš­kių se­niū­ni­jai...

Trys turnyro nugalėtojai

2016 m. gruodžio 20 d.
Gruo­džio 17 die­ną Kur­šė­nuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nių tur­ny­re trys Jo­niš­kio spor­to cent­ro im­ty­ni­nin­kai, tre­ne­rio Ry­čio Ker­šio auk­lė­ti­niai, iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lius.Tarp jau­ni­mo (gi­mu­sių 1998 me­tais ir jau­nes­nių) pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ei­man­tas Vi­li­mas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 69 ki­log­ra­mų). Tarp jau­nu­čių (gi­mu­sių 2002 me­tais ir jau­nes­nių) svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 52 ki­log­ra­mų čem­pio­nu ta­po Ado­mas Gri­ga­liū­nas, o tarp vai­kų (gi­mu­sių 2005 me­tais ir jau­nes­nių) nu­ga­lė­jo...

Ak­ty­vūs žmo­nės nu­tie­sė ke­lią į Šiau­lius

2016 m. gruodžio 16 d.
Ak­ty­vūs žmo­nės nu­tie­sė ke­lią į Šiau­liusJo­niš­kio au­to­bu­sų par­kas po skam­bu­čių, pa­ra­šų rin­ki­mo la­vi­nos, ku­ri ki­lo Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei su­trum­pi­nus marš­ru­tą iš Šiau­lių į Ža­ga­rę iki Jo­niš­kio ir da­lį gy­ven­to­jų at­kir­tus nuo ap­skri­ties cent­ro, jau ant­rą kar­tą pa­ko­re­ga­vo au­to­bu­sų marš­ru­tus. Su­da­ry­ta­me gra­fi­ke at­si­ra­do du nau­ji tie­sio­gi­niai marš­ru­tai iš Ža­ga­rės į Šiau­lius. Prieš po­rą sa­vai­čių siū­ly­ti va­rian­tai bu­vo su per­sė­di­mais Jo­niš­ky­je.
Jo­niš­kio au­to­bu­sų par­kas nuo 2017 me­tų sau­sio 1...

Dienos populiariausi

Kruopių gyventoja tapo Lietuvos rekordininke

2017 m. sausio 10 d.
lankomiausias

Ruošiamasi gaivinti Petraičių tvenkinį

2017 m. sausio 10 d.
daugiausiai komentuotas