(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Joniškio rajone

Trūksta ne tik stadionų, bet ir futbolo entuziastų

2017 m. sausio 10 d.
Jo­niš­ky­je ap­si­lan­kę Šiau­lių ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Gin­ta­ras Ra­da­vi­čius ir Lie­tu­vos ma­si­nio fut­bo­lo aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Ana­to­li­jus Ste­cen­ko su vie­tos val­džios at­sto­vais ap­ta­rė fut­bo­lo per­spek­ty­vas ra­jo­ne. Šiuo me­tu trūks­ta ir sta­dio­nų, ir šios spor­to ša­kos en­tu­zias­tų.Šie­met Jo­niš­kio fut­bo­lui su­kan­ka 95 me­tai, tad su sve­čiais bu­vo kal­bė­ta apie šios spor­to ša­kos tra­di­ci­jas ir atei­tį ra­jo­ne, su­kak­ties mi­nė­ji­mo ren­gi­nius...

Temperatūra žemesnė, bet kaina mažesnė

2017 m. sausio 10 d.
Praė­ju­sių me­tų gruo­džio mė­nuo bu­vo laips­niu šal­tes­nis nei 2015-ųjų gruo­dį, šil­dy­mo są­nau­dos di­des­nės, ta­čiau gy­ven­to­jai to ne­tu­rė­tų pa­jus­ti, nes vi­du­ti­niš­kai vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro būs­to šil­dy­mas kai­na­vo tiek pat, kaip ir prieš me­tus. Ta­čiau kai­nos sta­bi­lu­mas ar jos po­ky­čiai šiais me­tais pri­klau­sys nuo to, ar ne­brangs bio­ku­ras bir­žo­je.
Tarp ma­žiau­siai mo­kan­čių šį rudens–žiemos šil­dy­mo se­zo­ną ly­de­riau­ja re­no­vuo­tų Jo­niš­kio mies­to Me­lio­ra­to­rių kvar­ta­lo re­no­vuo­ti dau­gia­bu­čiai...

Kelmiškiai jau naudojasi druskų kambariu

2017 m. sausio 10 d.
Nau­jie­ji me­tai pra­si­dė­jo ge­ra ži­nia kvė­pa­vi­mo ta­kų li­go­mis ser­gan­tiems kel­miš­kiams. Kel­mės li­go­ni­nė­je jie ga­lės gau­ti vie­ną iš svar­biau­sių ir efek­ty­viau­sių pro­ce­dū­rų – ha­lo­te­ra­pi­ją. Čia įreng­tas drus­kų kam­ba­rys.Pir­mie­ji pa­cien­tai – vai­kai
Drsu­kų kam­ba­rys ati­da­ry­tas sau­sio 2 -ąją. Ati­da­ry­me da­ly­va­vo ra­jo­no me­ras, Ro­ta­ry klu­bo at­sto­vai.
Ha­lo­te­ra­pi­jos ka­me­ra, daž­niau­sia va­di­na­ma drus­kų kam­ba­riu, įreng­ta ket­vir­ta­ja­me li­go­ni­nės kor­pu­se, pus­rū­sy­je, ša­lia...

Taryba pridėjo lėšų seniūnijai ir ligoninei

2017 m. sausio 5 d.
Jo­niš­kio li­go­ni­nei 17,1 tūks­tan­čio eu­rų skir­ta pa­sko­lai už kom­piu­te­ri­nio to­mog­ra­fo vamz­dį su­mo­kė­ti.
Dėl pa­pil­do­mų lė­šų Jo­niš­kio se­niū­ni­jai pra­šy­ta ar­gu­men­tų. Ta­ry­bos na­riai tei­gė, kad pra­sta pra­kti­ka iš pra­džių at­lik­ti dar­bus, nors pi­ni­gų tam nė­ra, ir pa­skui ei­ti jų pra­šy­ti.
Jo­niš­kio se­niū­nė Ja­ni­na Au­gus­ti­nai­tie­nė aiš­ki­no, kad rei­kė­jo at­lik­ti iš anks­to ne­nu­ma­ty­tus dar­bus. Vie­nas jų – ava­ri­nio pa­sta­to Jo­niš­kio poil­sio zo­no­je grio­vi­mas ir ki­to pa­sta­to Siau­ru­ko gat­vė­je li­ku­čių...

Šiaurės Lietuvos architektūra pristatoma Joniškyje

2017 m. sausio 5 d.
Jo­niš­kio bal­to­jo­je si­na­go­go­je ati­da­ry­ta ke­liau­jan­ti pa­ro­da „Kryp­tis – Šiau­rė“. Jo­je pri­sta­to­mi kon­kur­si­niai dar­bai, rep­re­zen­tuo­jan­tys Šiau­rės Lie­tu­vos ar­chi­tek­tū­ros šian­die­nos po­slin­kius. Juo­se nė­ra nė vie­no dan­go­rai­žio, bet daug gy­ve­na­mų­jų, ga­my­bi­nių pa­sta­tų, vi­suo­me­ni­nių erd­vių.
Kon­kur­si­nė­je pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma 70 ar­chi­tek­tų su­kur­tų pro­jek­tų, pa­gal ku­riuos re­no­vuo­ti ar­ba pa­sta­ty­ti, įreng­ti nau­ji įvai­rios pa­skir­ties ob­jek­tai. Dar­bų, su­kur­tų per...

Joniškietės eilėraščiai – poezijos almanache

2017 m. sausio 5 d.
Lei­di­nį su­da­rė poe­tas, žur­na­lis­tas, lei­dė­jas Vy­tau­tas Ka­zie­la. Al­ma­na­che spaus­di­na­ma 25 poe­tų, tarp jų ir ge­rai ži­no­mų – Ro­ber­to Ke­tu­ra­kio, Li­di­jos Šim­ku­tės, Al­do­nos Ele­nos Pui­šy­tės, Gin­tau­to Dab­ri­šiaus – kū­ry­ba.
„Kraš­to žinių“ inf.

Dializę atliks ir Joniškyje

2017 m. sausio 3 d.
Jo­niš­kio li­go­ni­nės bu­vu­sio­se rea­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riaus pa­tal­po­se pir­ma­ja­me aukš­te pra­dė­jo veik­ti Dia­li­zės cent­ras, to­dėl ra­jo­no gy­ven­to­jams ne­be­rei­kės va­žiuo­ti su­dė­tin­gų pro­ce­dū­rų at­lik­ti į Šiau­lius.Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jus į dia­li­zių pro­ce­dū­ras Šiau­liuo­se ve­žan­tis au­to­bu­siu­kas jų paim­ti į na­mus at­vyk­da­vo la­bai anks­ti. Kai ku­riems tek­da­vo kel­tis ket­vir­tą ar penk­tą ry­to. Ka­dan­gi kiek­vie­nas pa­cien­tas pai­ma­mas iš na­mų, ke­lio­nė...

Nuo Žagarės bažnyčios sienų krenta tinkas (1)

2017 m. sausio 3 d.
Prieš di­džią­sias me­tų šven­tes Joniškio rajono Nau­jo­sios Ža­ga­rės baž­ny­čios fa­sa­de nu­kri­tus tin­kui at­si­vė­rė di­džiu­lis lo­pas. Šven­to­vė re­mon­tuo­ta prieš še­še­rius me­tus, dir­bu­si bend­ro­vė praė­jus ket­ve­riems me­tams po de­ry­bų bu­vo grį­žu­si per­da­žy­ti spė­ju­sį nu­si­lup­ti sto­gą. Da­bar ga­ran­ti­nis dar­bų lai­kas pa­si­bai­gęs. Pa­ra­pi­jos kle­bo­nas ti­ki­si Sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mos, o jos spe­cia­lis­tai, teig­da­mi, kad pa­sta­tu rū­pin­tis tu­ri pa­tys sa­vi­nin­kai, kol kas ža­da tik me­to­di­nę pa­gal­bą...

Padėka bibliotekos ir bendruomenės bičiuliams

2017 m. sausio 3 d.
Gai­žai­čiuo­se (Jo­niš­kio ra­jo­nas) prieš di­džią­sias me­tų šven­tes pa­dė­ko­ta Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bil­bio­te­kos fi­lia­lo ir vie­tos kai­mo bend­ruo­me­nės bi­čiu­liams bei tal­ki­nin­kams, be ku­rių ne­bū­tų or­ga­ni­zuo­ti įvai­rūs ren­gi­niai, pa­reng­ti pro­jek­tai.Gai­žai­čių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Lai­ma Pet­kaus­kie­nė se­niū­nei Sta­nis­la­vai And­ru­lai­tie­nei dė­ko­jo už ra­šo­mus bend­ruo­me­nės pro­jek­tus ir įgy­ven­di­ni­mą, lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Gin­ta­ri­nis la­šas“ di­rek­to­rei Al­mai...

Svarstoma prisidėti prie Šiaulių universiteto atviros prieigos centro

2016 m. gruodžio 29 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai su Šiau­lių uni­ver­si­te­to rek­to­riu­mi pro­fe­so­riu­mi dr. Do­na­tu Jur­gai­čiu ir ko­man­da ap­ta­rė ga­li­my­bes bend­ra­dar­biau­ti ku­riant ir įveik­li­nant Gam­tos moks­lų, tech­no­lo­gi­jų, in­ži­ne­ri­jos, ma­te­ma­ti­kos ty­ri­mų ir eks­pe­ri­men­ti­nės veik­los at­vi­ros priei­gos cent­rą (STEAM APC).Šiau­lių uni­ver­si­te­tas su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja yra pa­si­ra­šęs su­si­ta­ri­mą dėl mi­nė­to cent­ro kū­ri­mo. Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kar­tu su ki­to­mis...

Stipendija – veltų dirbinių kūrėjai

2016 m. gruodžio 29 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba nu­spren­dė sa­vi­val­dy­bės sti­pen­di­ją skir­ti iš vil­nos vel­tų dir­bi­nių kū­rė­jai Da­liai Pet­rai­tie­nei, pri­sta­čiu­siai jau dvi rū­bų ir ak­se­sua­rų ko­lek­ci­jas.
Tau­to­dai­li­nin­kei pa­skir­ta vien­kar­ti­nė 580 eu­rų sti­pen­di­ja, ku­ria ji ska­ti­na­ma su­kur­ti vy­riš­ką ir mo­te­riš­ką tau­ti­nius kos­tiu­mus.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė sti­pen­di­ją įstei­gė 1998 me­tais. Ja pa­re­mia­mi moks­lei­viai, stu­den­tai, dir­ban­tys žmo­nės, vyk­dan­tys stra­te­gi­nius Jo­niš­kio...

Šviesuolių Goesų giminę Joniškyje primins informacinės lentelės

2016 m. gruodžio 29 d.
Praėjusį ant­ra­die­nį Jo­niš­ky­je ant dvie­jų pa­sta­tų Vin­co Ku­dir­kos ir Šiau­lių Se­no­jo­je gat­vė­se Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro ini­cia­ty­va ati­deng­tos at­mi­ni­mo len­te­lės, skir­tos kraš­to švie­tė­jų ba­jo­rų Goe­sų gi­mi­nei at­min­ti.
Vin­co Ku­dir­kos ir Paš­vi­ti­nio gat­vių san­kir­to­je prie rau­do­nų ply­tų na­mo, ku­ria­me anks­čiau vei­kė tu­ber­ku­lio­zi­nis ka­bi­ne­tas, pri­tvir­tin­ta len­te­lė in­for­muo­ja, kad XIX am­žiu­je šio­je vie­to­je sto­vė­jo Goesų–Pervainų so­dy­ba. Jo­je gi­mė iš­ki­lūs Jo­niš­kio kraš­to ir vi­sos Lie­tu­vos švie­tė­jai ir kul­tū­ros...

Kalėdinis prekymetis Joniškyje

2016 m. gruodžio 22 d.
Šeš­ta­die­nį jo­niš­kie­čius pa­kvie­tė py­ra­gų, sū­rių, ar­ba­tos kva­pais vi­lio­jan­tis, mu­zi­kos gar­sais skam­ban­tis ka­lė­di­nis pre­ky­me­tis.
Šie­met ka­lė­di­nis pre­ky­me­tis – šeš­ka­tur­gis, skais­ta­tur­gis ir sal­da­tur­gis, ku­rio se­ną tra­di­ci­ją prieš de­šimt­me­tį at­gai­vi­no Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus kar­tu su ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų va­do­ve Ani­ce­ta Kra­ji­nie­ne, šie­met per­si­kė­lė į nau­ją erd­vę – res­tau­ruo­tą Bal­tą­ją si­na­go­gą. Anks­čiau ren­gi­nys vyk­da­vo Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­re ar­ba...

Pritaikė 10 būstų neįgaliesiems

2016 m. gruodžio 22 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė 2016 me­tais pa­si­rū­pi­no pri­tai­ky­ti 10 būs­tų neį­ga­lie­siems.Pri­tai­ky­ti būs­tai, tu­rin­tiems la­bai ryš­kius ir ryš­kius ju­dė­ji­mo bei ap­si­tar­na­vi­mo funk­ci­jų su­tri­ki­mus. Tam bu­vo iš­leis­ta 30,9 tūks­tan­čio eu­rų, iš jų 18,3 tūks­tan­čių eu­rų su­da­rė vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos, o Sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis – 12,6 tūks­tan­čio eu­rų ar­ba – su­da­rė 30 pro­cen­tų vi­sos su­mos.
Šiuo me­tu ei­lė­je pri­tai­ky­ti būs­tą lau­kia 7 neį­ga­lie­ji.
Kiek­vie­nas neį­ga­lu­sis, ku­rio ju­dė­ji­mo ir ap­si­tar­na­vi­mo...

Joniškyje rungėsi rajono šaškininkai iš šachmatininkai

2016 m. gruodžio 22 d.
Šach­ma­tų var­žy­bo­se iš de­vy­nių da­ly­vių vy­rų ge­riau­siai se­kė­si še­šis taš­kus su­rin­ku­siam Ro­mual­dui Ston­kui, jis ir ta­po nu­ga­lė­to­ju. Po pen­kis taš­kus su­rin­ko net ke­tu­ri šach­ma­ti­nin­kai, o pri­zi­nės vie­tos išaiš­kin­tos pa­gal rei­tin­gą są­ra­še. Tad ant­rąją vie­tą užė­mė Vi­lius But­kus, tre­čiąją – Vin­cen­tas Už­ku­ras.
Ka­lė­di­nia­me šaš­kių tur­ny­re žai­dė aš­tuo­ni da­ly­viai. Pir­mąją vie­tą užė­mė še­šis taš­kus iš sep­ty­nių ga­li­mų su­rin­kęs Vi­ta­li­jus Ro­čius. Ant­ras bu­vo Ro­mual­das Ston­kus, o tre­čioji vie­ta ati­te­ko Ri­man­tui...

Po pra­lai­mė­ji­mo se­kė triuš­ki­nama per­ga­lė

2016 m. gruodžio 20 d.
Penk­ta­die­nį Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je (Me­zon-NKL) žai­džian­ti Jo­niš­kio „De­li­ka­te­so“ eki­pa ke­tu­riais taš­kais iš­vy­ko­je pra­lai­mė­jo Pa­lan­gos ko­man­dai, bet šeš­ta­die­nį na­muo­se jo­kių vil­čių ne­pa­li­ko ši­lu­tiš­kiams, įvei­ku­si ją net 24 taš­kų skir­tu­mu. Penk­ta­die­nį klu­bas abi­pu­siu su­ta­ri­mu iš­si­sky­rė su il­ga­me­čiu tre­ne­riu Ro­ber­tu Stan­ke­vi­čiu­mi.
Rung­ty­nės Pa­lan­go­je su vie­tos ko­man­da vy­ko taš­kas į taš­ką, re­zul­ta­tą per­sver­da­vo tai jo­niš­kie­čiai, tai pa­lan­giš­kiai. Bet ku­ri...

Naujos opozicijos kandidatai valdantiesiems priimtinesni

2016 m. gruodžio 20 d.
Ket­vir­ta­die­nį Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bai tre­čią kar­tą iš ei­lės opo­zi­ci­ja pa­tei­kė tuos pa­čius kan­di­da­tus į Kont­ro­lės ko­mi­te­to ir Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kus. Jų kan­di­da­tū­ros pa­lai­ky­mo ir vėl ne­su­lau­kė. Ta­čiau ta­me pa­čia­me po­sė­dy­je pa­skelb­ta apie nau­jos, ant­ros opo­zi­ci­nės frak­ci­jos įsi­kū­ri­mą, ir jų pa­teik­tos kan­di­da­tės į mi­nė­tus po­stus iš pir­mo kar­to bu­vo pa­tvir­tin­tos.
Pir­mo­ji opo­zi­ci­nė frak­ci­ja nuo rug­sė­jo mė­ne­sio jau du kar­tus tei­kė Kęs­tu­čio Ma­čiu­lio kan­di­da­tū­rą į Kont­ro­lės...

Skaistgirio seniūnija – tarp etniškiausių šalyje

2016 m. gruodžio 20 d.
Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­zie­ju­je Rum­šiš­kė­se vy­ku­sia­me Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos ir par­tne­rių bai­gia­ma­ja­me Bend­ruo­me­nių me­tų ir įžan­gi­nia­me Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tų ren­gi­ny­je už et­niš­ku­mo puo­se­lė­ji­mą ap­do­va­no­ta Jo­niš­kio ra­jo­no Skaist­gi­rio se­niū­ni­ja.Kas dve­ji me­tai or­ga­ni­zuo­ja­ma­me kon­kur­se Skaist­gi­rys užė­mė gar­bin­gą tre­čią vie­tą tarp Aukš­tai­ti­jos et­nog­ra­fi­nio re­gio­no se­niū­ni­jų. Pir­mąją vie­tą Aukš­tai­ti­jos et­nog­ra­fi­nia­me re­gio­ne ko­mi­si­ja sky­rė Mie­žiš­kių se­niū­ni­jai...

Trys turnyro nugalėtojai

2016 m. gruodžio 20 d.
Gruo­džio 17 die­ną Kur­šė­nuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nių tur­ny­re trys Jo­niš­kio spor­to cent­ro im­ty­ni­nin­kai, tre­ne­rio Ry­čio Ker­šio auk­lė­ti­niai, iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lius.Tarp jau­ni­mo (gi­mu­sių 1998 me­tais ir jau­nes­nių) pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ei­man­tas Vi­li­mas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 69 ki­log­ra­mų). Tarp jau­nu­čių (gi­mu­sių 2002 me­tais ir jau­nes­nių) svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 52 ki­log­ra­mų čem­pio­nu ta­po Ado­mas Gri­ga­liū­nas, o tarp vai­kų (gi­mu­sių 2005 me­tais ir jau­nes­nių) nu­ga­lė­jo...

Ak­ty­vūs žmo­nės nu­tie­sė ke­lią į Šiau­lius

2016 m. gruodžio 16 d.
Ak­ty­vūs žmo­nės nu­tie­sė ke­lią į Šiau­liusJo­niš­kio au­to­bu­sų par­kas po skam­bu­čių, pa­ra­šų rin­ki­mo la­vi­nos, ku­ri ki­lo Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei su­trum­pi­nus marš­ru­tą iš Šiau­lių į Ža­ga­rę iki Jo­niš­kio ir da­lį gy­ven­to­jų at­kir­tus nuo ap­skri­ties cent­ro, jau ant­rą kar­tą pa­ko­re­ga­vo au­to­bu­sų marš­ru­tus. Su­da­ry­ta­me gra­fi­ke at­si­ra­do du nau­ji tie­sio­gi­niai marš­ru­tai iš Ža­ga­rės į Šiau­lius. Prieš po­rą sa­vai­čių siū­ly­ti va­rian­tai bu­vo su per­sė­di­mais Jo­niš­ky­je.
Jo­niš­kio au­to­bu­sų par­kas nuo 2017 me­tų sau­sio 1...

Dienos populiariausi

Kruopių gyventoja tapo Lietuvos rekordininke

2017 m. sausio 10 d.
lankomiausias

Ruošiamasi gaivinti Petraičių tvenkinį

2017 m. sausio 10 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />