(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Duona atnašoms

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Po praė­ju­sį penk­ta­die­nį „Pak­ruo­jo kraš­te“ pub­li­kuo­to straips­nio „Ūde­kie­čiai su­grį­žo na­mo“ at­si­lie­pę Ūde­kų bend­ruo­me­nės at­sto­vai pa­tiks­li­no, kad duo­ną at­na­šoms nu­pir­ko Ra­sa Čės­nie­nė.
„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

TRUMPAI

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Šiau­lių ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos at­sto­vė spau­dai Elo­na Li­man­tie­nė in­for­ma­vo, kad šie­met 3,7 tūks­tan­čio pa­kruo­jiš­kių su­si­grą­ži­no dau­giau nei 391 tūks­tan­tį eu­rų 2016-ai­siais per­mo­kė­to mo­kes­čio. Tai – be­veik 74 tūks­tan­čiais eu­rų dau­giau, nei bu­vo su­grą­žin­ta per­nai.
Per­nai pa­va­sa­rį Dva­riu­kų tven­ki­ny­je po hid­roe­lekt­ri­nės šliu­zo ava­ri­jos stai­ga nu­se­ko van­duo. Stip­ri van­dens sro­vė pro iš­lauž­tą šliu­žą iš­ne­šė ne­ma­žai žu­vų. Gam­tai pa­da­ry­ta ža­la bu­vo įver­tin­ta 140 tūks­tan­čių eu­rų...

Felicija ir Vytautas Bučai – 65 metus kartu

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Ne­se­niai Ūde­kų kai­mo gy­ven­to­jai Fe­li­ci­ja ir Vy­tau­tas Bu­čai kai­mo bend­ruo­me­nės šven­tė­je bu­vo no­mi­nuo­ti il­gaam­žiš­kiau­sia su­tuok­ti­nių po­ra. Ran­ka ran­kon jie gy­ve­na jau še­šias­de­šimt šeš­tus me­tus. Ar Bu­čai – ne se­niau­sia su­tuok­ti­nių po­ra Pak­ruo­jo ra­jo­ne, ne­ži­no­ma: met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je to­kia sta­tis­ti­ka ne­ren­ka­ma.„No­mi­na­ci­ja „Il­gaam­žiai su­tuok­ti­niai“ ski­ria­ma Fe­li­ci­jai ir Vy­tau­tui Bu­čams. Lin­ki­me stip­rios svei­ka­tos ir gra­žaus to­li­mes­nio bend­ro...

SPORTAS

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Šiam stip­ruo­liui ūki­nin­kui iš Guos­ta­ga­lio ly­gių ne­bu­vo es­ta­fe­tės (svar­mens, rąs­to ir lui­to kė­li­mas bei štan­gos at­kė­li­mas), dvie­jų la­ga­mi­nų, sve­rian­čių po 110 ki­log­ra­mų ne­ši­mo, 12, 19 ir 20 ki­log­ra­mų sta­ti­nių me­ti­mo į aukš­tį, 9,3 to­nos sunk­ve­ži­mio trau­ki­mo, 240 bei 350 ki­log­ra­mų pa­dan­gų var­ty­mo, mir­ties trau­kos (180 ki­log­ra­mų štan­gos at­kė­li­mo) rung­ty­se.
90 ki­log­ra­mų rąs­to kė­li­mo rung­ty­je guos­ta­ga­lie­tis bu­vo ant­ras, o svar­mens lai­ky­mo – tre­čias.
S. Ski­ko są­skai­to­je – 101 taš­kas...

Pakruojo pakraštyje įsikūrė užribio žmonės (5)

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Pak­ruo­jo pa­kraš­ty­je sto­vin­tis ap­leis­tas bu­vu­sios me­die­nos įmo­nės ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­tas ta­po be­na­mių prie­globs­čiu. Na­me­ly­je iš­dau­žy­tais lan­gais kas glau­džia­si nuo­lat, kas atei­na kartkartėmis per­nak­vo­ti.Ap­leis­to pa­sta­to kam­ba­riuo­se ma­ty­ti gy­ve­nant. Vie­na­me ant sie­nos ka­bo ne itin šva­rūs džin­sai, prie ki­tos sie­nos – iš su­lū­žu­sios lo­vos lie­ka­nų įsi­reng­tas guo­lis. Ki­ta­me – ap­de­gę lent­ga­liai, grei­čiau­siai nau­do­ja­mi val­giui vir­ti, sto­vi po­ra šva­rių uni­ta­zų...

Savivaldybės informacija

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Me­ro pa­dė­kos raš­tas įteik­tas už il­ga­me­tį są­ži­nin­gą dar­bą ir pa­vyz­din­gą tar­ny­bi­nį pa­rei­gų at­li­ki­mą Ro­za­li­mo ug­nia­ge­sių ko­man­do­je.
Rugp­jū­čio 5 die­ną Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Va­na­gie­nė da­ly­va­vo tra­di­ci­nia­me ren­gi­ny­je kom­po­zi­to­riaus Juo­zo Pa­kal­nio so­dy­bo­je, Ve­sel­kiš­kių kai­me. Čia kiek­vie­nų me­tų rugp­jū­čio pir­mą šeš­ta­die­nį su­si­ren­ka ger­bian­tys ir sau­gan­tys kom­po­zi­to­riaus Juo­zo Pa­kal­nio at­mi­ni­mą gi­mi­nės, ar­ti­mie­ji, me­no žmo­nės...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Po­li­ci­jo­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Pra­di­niais duo­me­ni­mis, tiek trak­to­ri­nin­kas, tiek sunk­ve­ži­mio vai­ruo­to­jas bu­vo blai­vūs.
Praė­ju­sio penk­ta­die­nio ry­tą Lin­ku­vos gy­ven­to­jas, sa­vo so­dy­bo­je ei­da­mas link au­to­mo­bi­lio, iš­gir­do šū­vį ir pa­ma­tė, kaip iš me­džio iš­kren­ta ne­gy­vas var­nė­nas.
Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas kol kas pra­dė­tas dėl žiau­raus el­ge­sio su gy­vū­nais. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų tei­gi­mu, var­nė­nas ga­li­mai nu­šau­tas ori­niu ar­ba ma­žo ka­lib­ro...

Dovanokime savo širdies šilumą vaikams

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Gy­ven­to­jų po­žiū­ris į vai­kų glo­bą ir įvai­ki­ni­mą pa­ma­žu kei­čia­si. Lie­tu­vo­je dau­gė­ja šei­mų, ku­rios įsi­vai­ki­na ne tik svei­kus, ta­čiau ir svei­ka­tos su­tri­ki­mų tu­rin­čius ar vy­res­nio am­žiaus vai­kus. Po tru­pu­tį dau­gė­ja po­rų, ku­rios ryž­ta­si tap­ti ke­lių vai­kų – bro­lių ir se­se­rų – įtė­viais. Tie­sa, įvai­ki­ni­mo sta­tis­ti­ka iš­lie­ka pa­na­ši – per me­tus įvai­ki­na­ma apie šim­tą vai­kų.Skau­du, kad vi­suo­me­nė­je bu­vo su­si­for­ma­vęs įvaiz­dis, jog tė­vų glo­bos ne­te­kę vai­kai pa­vel­di sa­vo tė­vų blo­gą­sias sa­vy­bes, kad vai­ką iš glo­bos na­mų užau­gin­ti...

Felicija ir Vytautas Bučai – 65 metus kartu

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Ne­se­niai Ūde­kų kai­mo gy­ven­to­jai Fe­li­ci­ja ir Vy­tau­tas Bu­čai kai­mo bend­ruo­me­nės šven­tė­je bu­vo no­mi­nuo­ti il­gaam­žiš­kiau­sia su­tuok­ti­nių po­ra. Ran­ka ran­kon jie gy­ve­na jau še­šias­de­šimt šeš­tus me­tus. Ar Bu­čai – ne se­niau­sia su­tuok­ti­nių po­ra Pak­ruo­jo ra­jo­ne, ne­ži­no­ma: met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je to­kia sta­tis­ti­ka ne­ren­ka­ma.„No­mi­na­ci­ja „Il­gaam­žiai su­tuok­ti­niai“ ski­ria­ma Fe­li­ci­jai ir Vy­tau­tui Bu­čams. Lin­ki­me stip­rios svei­ka­tos ir gra­žaus to­li­mes­nio bend­ro...

Pakruojo šiukšlės – brangiausios apskrityje (8)

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Pak­ruo­jo ra­jo­no Ta­ry­bai pa­tvir­ti­nus nau­jus rink­lia­vos už at­lie­kų iš­ve­ži­mą dy­džius, pa­kruo­jie­tiš­kos šiukš­lės ta­po bran­giau­sios ap­skri­ty­je.Nau­jie­ji rink­lia­vos dy­džiai skai­čiuo­ja­mi nuo lie­pos 1-osios. Pa­gal juos kiek­vie­nam ra­jo­no gy­ven­to­jui pa­sto­vio­ji da­lis – 21,72 eu­ro per me­tus. Kin­ta­mo­sios da­lys ski­ria­si. Gy­ve­nan­tie­siems dau­gia­bu­čiuo­se kiek­vie­nam žmo­gui skai­čiuo­ja­ma po 9,31 eu­ro per me­tus (iš vi­so su­si­da­ro 31,03 eu­ro per me­tus vie­nam...

Klovainiai šventė dvidešimtąsias Onines

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Sa­vait­ga­lį Klo­vai­nių mies­te­lio bend­ruo­me­nė ir sve­čiai mi­nė­jo ju­bi­lie­ji­nes, dvi­de­šim­tą­sias Oni­nes. Tra­di­ciš­kai pa­svei­kin­tos var­du­vi­nin­kės – de­vy­nios sen­jo­ros.Sek­ma­die­nį Klo­vai­nių baž­ny­čio­je po mi­šių ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­jai pa­kvies­tos Onos var­dą tu­rin­čios mo­te­rys. At­si­lie­pė de­vy­ne­tas Onu­čių – ne tik iš Klo­vai­nių, bet ir iš ki­tų pa­ra­pi­jai pri­klau­san­čių kai­mų.
Prieš pa­grin­di­nį al­to­rių iš­si­ri­kia­vu­sioms var­du­vi­nin­kėms dai­nas sky­rė ly­gu­mie­tė Ilo­na Mie­žie­nė...

Ūdekiečiai sugrįžo namo

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Šeš­ta­die­nį Ūde­kuo­se vy­ko tra­di­ci­nė bend­ruo­me­nės šven­tė „Sug­rį­žau aš į gim­ti­nę“, su­bū­ru­si ke­lių kar­tų ūde­kie­čius, par­si­kvie­tu­si na­mo ki­lu­sius iš šio kai­mo žmo­nes.Šven­tės da­ly­viai pir­miau­siai rin­ko­si Lin­ku­vos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės baž­ny­čio­je, kur au­ko­tos mi­šios už Ūde­kų kai­mą ir jo žmo­nes. Do­va­nų baž­ny­čiai, kaip pa­dė­ką, tu­rė­jo ir pa­tys ūde­kie­čiai – jų at­na­ša­vi­mas ta­po šven­tės pre­liu­di­ja. Pa­ly­dint ūde­kie­tės li­te­ra­tės Vi­li­jos Kaš­ke­ly­tės Nar­vy­die­nės žo­džiais, baž­ny­čiai iš­kil­min­gai per­duo­tas...

Paslaugų centre – vasariški renginiai

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Lin­ku­vos so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro ir jo pa­da­li­nių gy­ven­to­jai džiau­gė­si va­sa­riš­kais ren­gi­niais.Glo­bos na­mų pa­da­li­nio „Sau­lė“ kie­me­ly­je vy­ko šven­ti­nė po­pie­tė „Va­sa­ros ma­lo­nu­mai“. Gau­siai su­si­rin­kę gy­ven­to­jai ir so­cia­li­niai dar­buo­to­jai džiau­gė­si va­sa­ra, il­go­mis die­no­mis, pa­slap­tin­go­mis nak­ti­mis ir ge­ra nuo­tai­ka.
Skam­bė­jo gy­ven­to­jų folk­lo­ro gru­pės (va­do­vė Dan­gi­rū­ta Šim­kū­nie­nė) dai­nos, folk­lo­ri­nių šo­kių šo­kė­jai kvie­tė kar­tu pa­šok­ti ki­tus...

„Vienoj pusėj – dvaras, kitoj – šiukšlynas“

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Į „Pak­ruo­jo kraš­tą“ skam­bi­nęs skai­ty­to­jas pik­ti­no­si są­var­ty­nu pa­vers­ta Pak­ruo­jo kai­mo ka­ti­li­nės ap­lin­ka ir ši­lu­mi­nin­kų ne­bau­džia­mu­mu.„Prie Žem­dir­bių gat­vė­je esan­čios ka­ti­li­nės ne pir­mus me­tus gu­li krū­vos sta­ty­bi­nių at­lie­kų. Jų vis dau­gė­ja. Ke­lių met­rų aukš­čio ša­kų krū­va se­niau bu­vo smul­ki­na­ma ku­rui, bet jau kiek lai­ko ne­ju­di­na­ma. Vi­sas ši­tas šiukš­ly­nas ap­žė­lęs pikt­žo­lė­mis, kai kur sie­kian­čio­mis žmo­gui iki juos­mens ar dar aukš­čiau. Ir toks „gro­žis“ la­bai ge­rai ma­to­si pro au­to­mo­bi­lių...

SPORTAS

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Po šių var­žy­bų pa­kruo­jie­čių są­skai­to­je – 28 taš­kai (8 per­ga­lės, 4 pra­lai­mė­ji­mai ir 4 su­žais­tos ly­gio­sio­mis). Ko­man­da nu­kri­to į ket­vir­tą­ją vie­tą.
* Su­žais­tos pir­mo­sios ra­jo­no vy­rų fut­bo­lo pir­me­ny­bių 8X8 „Kan­ru­gė­lės“ tau­rei lai­mė­ti var­žy­bos.
„LSDP“ ir „Bhaa“ su­si­ti­ki­mas bai­gė­si ly­gio­sio­mis – 2:2. Pas­ta­ro­ji eki­pa pra­lai­mė­jo „SC 1“ ko­man­dai re­zul­ta­tu 1:7, ta­čiau re­zul­ta­tu 3:0 įvei­kė „SC 2“.
„SC 1“ ir „LSDP“ eki­pų fut­bo­li­nin­kai su­žai­dė ly­gio­sio­mis 2:2...

Savivaldybės informacija

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Ka­dan­gi me­zu­zą prie pa­sta­to įė­ji­mo ga­li pri­tvir­tin­ti tik ra­bi­nas, bu­vo lau­kia­ma jo at­vy­ki­mo į Pak­ruo­jį. Vy­riau­sia­sis Lie­tu­vos ra­bi­nas Kalev‘as Krelin‘as, tvir­tin­da­mas me­zu­zą prie pa­grin­di­nio įė­ji­mo, pa­lai­mi­no si­na­go­gą šiais žo­džiais: „Pa­lai­min­tas Tu, Kū­rė­jau, mū­sų Die­ve, Vi­sa­tos val­do­ve, pa­šven­ti­nęs mus sa­vo prie­der­mė­mis ir lie­pęs mums pri­tvir­tin­ti me­zu­zą!“.
Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus...

Mažėja moksleivių – mažėja ir mokyklų (1)

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis šie­met rug­sė­jį į ra­jo­no mo­kyk­las ateis ko­ne pu­sant­ro šim­to moks­lei­vių ma­žiau, nei per­nai. Ma­žė­jant vai­kų, ati­tin­ka­mai ma­žė­ja ir pa­čių mo­kyk­lų – ne­be­li­ko jos De­gė­siuo­se, o Šu­kio­niuo­se bus Ly­gu­mų pa­grin­di­nės mo­kyk­los fi­lia­las.Lie­pos pra­džios ži­nio­mis, šį rug­sė­jį ra­jo­ne moks­lo me­tus pra­dės 2079 pir­mų – dvy­lik­tų kla­sių moks­lei­viai. Iš jų pir­mo­kų bus apie pu­sant­ro šim­to. Pa­ly­gi­nus su praei­tais me­tais, moks­lei­vių su­ma­žė­jo per šim­tą ke­tu­rias­de­šimt.
Ten­den­ci­ja...

TRUMPAI

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Ke­lio­li­ka mi­nu­čių prieš pra­si­de­dant de­monst­ra­vi­mui į si­na­go­gą atė­ję pa­kruo­jie­čiai nu­ste­bo, ne­ra­dę lais­vų vie­tų. Vi­sos kė­dės bu­vo užim­tos su­sku­bu­sių­jų anks­čiau.
Kai ku­rie ki­no mė­gė­jai fil­mą žiū­rė­jo sto­vė­da­mi pa­sie­niais. O gy­ve­nan­tys ne­to­lie­se mies­tie­čiai pro­ble­mą iš­spren­dė: grį­žo na­mo ir at­si­ne­šė sa­vo kė­des.
Pak­ruo­jo Vie­nuo­lio gat­vė­je esan­čiam aš­tuo­nių bu­tų na­mui su­ras­tas ad­mi­nist­ra­to­rius – to­kias pa­slau­gas tei­kian­ti vie­šo­ji įstai­ga.
Ad­mi­nist­ra­to­riaus pri­rei­kė, nes...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Nak­tį į šeš­ta­die­nį vai­kas lū­žu­sia ko­ja bu­vo at­vež­tas į Šiau­lių li­go­ni­nę, o iš ten per­kel­tas gy­dy­ti į Kau­no uni­ver­si­te­ti­nę kli­ni­ką.
Per sa­vai­tę po­li­ci­nin­kams te­ko aiš­kin­tis še­šis smur­to pro­trū­kius – ir ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, ir vie­šu­mo­je.
Drau­de­lių kai­mo gat­vė­je pa­žįs­ta­mo pri­muš­tam dvi­de­šimt ket­ve­rių vai­ki­nui lū­žo žan­di­kau­lis.
Pak­ruo­jy­je du pa­žįs­ta­mi ne tik pri­mu­šė dvi­de­šimt tre­jų mies­tie­tį, bet ir apie pu­sant­ros va­laln­dos lai­kė už­da­rę bu­te, ne­leis­da­mi išei­ti.
Areš­ti­nė­je...

„Optimistai“ kelionėje sužinojo apie Plungės įdomybes

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Klu­bo pir­mi­nin­kė Ge­no­vai­tė La­gi­naus­kie­nė pa­si­da­li­jo įspū­džiais: nors kai ku­rie iš­vy­kos da­ly­viai dėl ne­ga­lios sun­kiai ju­da, ta­čiau nu­ma­ty­tą marš­ru­tą įvei­kė vi­si.
Pak­ruo­jiš­kiai lan­kė­si Ogins­kio rū­muo­se, vaikš­čio­jo dva­ro par­ko ta­ke­liais, liep­te­liais per tven­ki­nius ir Bab­ru­vos upe­lį.
„Di­de­lį įspū­dį pa­li­ko ver­kian­čia va­di­na­ma lie­pa. Me­dis bu­vo pa­deg­tas, iš­de­gė ka­mie­no vi­du­rys. Te­li­ko vie­na gy­va ša­ka. Ta­čiau ji kas­met su­ža­liuo­ja ir ap­si­pi­la žie­dais. Ar ne...

Dienos populiariausi

Ūkininkai spėja ir darbus nudirbti, ir sodybą gražinti

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Dvarą parduos, neįgaliuosius iškels (5)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas