(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Pakruojo sinagogos atidarymas – Lietuvos kultūros įvykis

2017 m. gegužės 20 d.
Va­kar per­kirp­ta ati­da­ry­mo juos­te­lė į vi­suo­me­nės reik­mėms per­duo­tą res­tau­ruo­tą Pak­ruo­jo si­na­go­gą. Di­džiau­sios Lie­tu­vo­je me­di­nės si­na­go­gos su­tvar­ky­mas lai­ko­mas svar­biu Lie­tu­vos kul­tū­ros įvy­kiu. Žmo­nės at­si­sto­jo ir plo­ji­mais dė­ko­jo res­tau­ra­to­riams už ko­ky­biš­ką ir grei­tą dar­bą.
Į si­na­go­gos ati­da­ry­mo iš­kil­mes su­si­rin­ku­sius pa­kruo­jie­čius ir sve­čius vos tal­pi­no bu­vu­sios Pak­ruo­jo žy­dų bend­ruo­me­nės šven­to­vės sa­lė. Ža­vė­jo at­kur­tas jos in­ter­je­ras su pie­ši­niais...

Gyventojų mažėja daugiau, nei skelbiama

2017 m. gegužės 19 d.
In­ten­sy­viai ma­žė­jant ra­jo­ne gy­ven­to­jų, ma­žė­ja ir žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je užim­ti at­si­ra­du­sias lais­vas dar­bo vie­tas. Iš­si­la­vi­nu­siems ir dar­bin­giems nyks­tan­tis ra­jo­nas – neį­do­mus.
Sen­jo­ras su­ti­ko pa­dė­tiŠie­met ku­riam lai­kui dar­bin­gu­mo ne­te­kus ra­jo­no Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jai, jos pa­rei­gas lai­ki­nai bu­vo per­duo­tos sky­riaus spe­cia­lis­tei Gra­ži­nai Plun­gie­nei.
Ta­čiau ar­tė­jant eg­za­mi­nų lai­kui ir pa­di­dė­jus...

Pakruojo dvare – basakojė vaikystė

2017 m. gegužės 19 d.
Ve­ro­ni­ka Al­do­na Jac­kū­nai­tė-Mie­žie­nė gi­mė 1933 me­tais. Pak­ruo­jo dva­ro ku­me­čių gy­ve­ni­mą, ka­rą, so­viet­me­tį ma­tė iš la­bai ar­ti. Ve­ro­ni­ka – dva­ro šor­ni­ko (pa­kink­tų meist­ro, odi­nin­ko) duk­ra.
„Gi­miau Roč­kių kai­me, ne­to­li Ly­gu­mų. Tė­vas – Pra­nas Jac­kū­nas – bu­vo be­že­mis dar­bi­nin­kas. Že­mę nuo­mo­da­vo, ei­da­mas per žmo­nes už­dar­biau­ti. Ma­no vy­res­nie­ji bro­lis ir se­suo anks­ti pa­li­ko na­mus, ir­gi išė­jo dirb­ti pas žmo­nes“, – pa­sa­ko­ja Ve­ro­ni­ka.
Apie 1938-uo­sius...

TRUMPAI

2017 m. gegužės 19 d.
Jau­na­sis moks­li­nin­kas jau pa­ste­bė­tas ir ži­no­mų spor­to spe­cia­lis­tų. Jis pa­si­ra­šė su­tar­tį su JAV vei­kian­čia Egio Kli­mo bok­so aka­de­mi­ja.
SU­SIG­RĄ­ŽI­NI­MAS. Šiau­lių mo­kes­čių ins­pek­ci­ja in­for­muo­ja, jog be­veik pu­sant­ro tūks­tan­čio pa­kruo­jiš­kių su­si­grą­ži­no da­lį per­nai su­mo­kė­to gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio – dau­giau kaip 157 tūks­tan­čius eu­rų.
Ra­jo­no gy­ven­to­jai bu­vo pa­tei­kę dau­giau kaip 9,5 tūks­tan­čio pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jų. Jas tei­kė tiek pri­va­lan­tie­ji dek­la­ruo­ti pa­ja­mas, tiek da­ran­tie­ji...

SPORTAS

2017 m. gegužės 19 d.
Ant­ro­sios vie­tos ati­te­ko „Bal­sių ma­žiams“ ir Pak­ruo­jo „At­ža­ly­no“ gim­na­zis­tams.
Tre­ti li­ko Šu­kio­nių Jo­no No­rei­kos ir „Že­my­nos“ pa­grin­di­nių mo­kyk­lų jau­nie­ji fut­bo­li­nin­kai.
* Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) I ly­gos čem­pio­na­te rung­ty­niau­jan­tis FC „Pak­ruo­jis“ sa­vait­ga­lį Aly­tu­je pra­lai­mė­jo vie­tos „Dai­na­vai“. Var­žy­bos bai­gė­si re­zul­ta­tu 0:3.
Po šio pra­lai­mė­ji­mo pa­kruo­jie­čiai nu­kri­to į tre­čią­ją tur­ny­ri­nės len­te­lės vie­tą.
LENG­VO­JI...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. gegužės 19 d.
Vai­ki­nas skriau­dos ne­nu­ty­lė­jo – pa­skam­bi­no bend­ro­sios pa­gal­bos te­le­fo­nu. Tai iš­gir­dęs smur­tau­to­jas spru­ko į vi­dų ir už­si­ra­ki­no bu­te. Į Ge­gie­džius at­vy­ku­siems po­li­ci­nin­kams jis du­rų nea­ti­da­rė. Pa­rei­gū­nams te­ko kvies­tis ug­nia­ge­sius gel­bė­to­jus. Gais­ri­nin­kai su lauž­tu­vu ati­da­rė dve­jas bu­to du­ris ir įlei­do po­li­ci­nin­kus. Smur­tau­to­jas bu­vo su­lai­ky­tas ir iš­vež­tas į areš­ti­nę.
Pri­muš­ta­sis aš­tuo­nio­lik­me­tis me­di­kų pa­gal­bos neieš­ko­jo.
Mik­niū­nuo­se lau­ko...

Įgriso per sodybą tekantis griovys

2017 m. gegužės 19 d.
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si laik­raš­čio skai­ty­to­jai iš Lin­ku­vos – Tai­kos gat­vė­je gy­ve­nan­tys Bar­bo­ra ir Jo­nas Vit­kaus­kai. Žmo­nės skun­dė­si, kad yra nuo­lat gra­ži­na­mas mies­to cent­ras, o nuo­ša­liau gy­ve­nan­tie­ji žmo­nės tu­ri kęs­ti at­vi­ros nuo­tekų ka­na­li­za­ci­jos smar­vę.
Tvar­kin­ga Vit­kaus­kų so­dy­ba nuo anks­ty­vo pa­va­sa­rio puo­šia­si gė­lių žie­dais. Šio­mis die­no­mis so­dy­bos šei­mi­nin­kas tvar­ko ir ge­nė­ja de­ko­ra­ty­vi­nius kie­mo me­džius. Ta­čiau tvar­kin­gai gy­ven­ti be­si­sten­gian­tiems...

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. gegužės 19 d.
Teik­da­mi in­for­ma­ci­ją su­kly­do­me pie­tų per­trau­kos lai­ką.
Mi­nė­tas punk­tas tre­čia­die­niais, ket­vir­ta­die­niais ir penk­ta­die­niais dirbs nuo 11 iki 20 val. (pie­tų per­trau­ka 15.00--15.45 val.), ant­ra­die­niais ir šeš­ta­die­niais – nuo 10 iki 18 val. (pie­tų per­trau­ka 14.00–14.45 val.), o sek­ma­die­niais ir pir­ma­die­niais punk­tas ne­dirbs.
Pri­me­na­me, kad dir­bant pa­keis­tu gra­fi­ku bus ste­bi­mi ir ana­li­zuo­ja­mi klien­tų srau­tai, o po rug­sė­jo 1 d. priim­tas ga­lu­ti­nis...

„Aukštas dangus“ skambėjo kompozitoriaus sodyboje

2017 m. gegužės 18 d.
Ve­sel­kiš­kė­se (Pak­ruo­jo r.), kom­po­zi­to­riaus Juo­zo Pa­kal­nio so­dy­bo­je, vy­ko folk­lo­ro ir ama­tų šven­tė „Aukš­tas dan­gus“ skir­ta „Lin­ka­vos“ an­samb­lio įkū­rė­jos Sta­nis­la­vos Lov­či­kai­tės at­min­čiai. Šven­tė­je pa­mi­nė­tas ir ko­lek­ty­vo veik­los 35-asis ju­bi­lie­jus.„Lin­ka­vos“ sa­vi­veik­li­nin­kai, va­do­vau­ja­mi Ae­li­tos Ga­ra­le­vi­čie­nės, pa­ren­gė pa­si­ro­dy­mą iš bu­vu­sių pro­gra­mų. Lin­ku­vos švie­suo­lė, mo­ky­to­ja Sta­nis­la­va Lov­či­kai­tė an­samb­lį su­bū­rė ir jam kon­cer­ti­nes pro­gra­mas kū­rė nuo 1982-ųjų...

Gimnazisčių spektaklyje – apie provincijos jaunimą

2017 m. gegužės 16 d.
Pak­ruo­jo „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos moks­lei­vių teat­ras pa­va­sa­rį tra­di­ciš­kai pa­svei­ki­na prem­je­ra. Šie­met – pa­čių moks­lei­vių pa­ra­šy­tu spek­tak­liu „Mer­gai­tėms rei­kia ber­nų“.Vai­di­ni­mas – apie ma­žo mies­te­lio jau­ni­mo gy­ve­ni­mą. Jis pa­sa­ko­ja­mas spek­tak­lio siu­že­te.
Bū­re­lis gim­na­zis­čių penk­ta­die­niais ren­ka­si vie­nos iš jų na­mų pa­lė­pė­je. Mer­gai­tės yra įkū­rę slap­to die­no­raš­čio drau­gi­ją ir su­si­gal­vo­ję jos ri­tua­lus. Su­si­rin­ki­mai pra­si­de­da bend­rai skan­duo­ja­mu už­kal­bė­ji­mu...

Pakruojis šventė kartu su Europa

2017 m. gegužės 12 d.
Eu­ro­pos die­ną pa­kruo­jie­čiai ir sve­čiai šven­tė Pak­ruo­jo cent­ri­nė­je Vie­ny­bės aikš­tė­je. Kad ra­jo­nas – Eu­ro­pos da­lis, mi­nė­ta ne tik svei­ki­ni­mo kal­bo­se: ren­gi­nio da­ly­viai prie sim­bo­li­nio že­mė­la­pio skai­čia­vo, kiek kas ap­lan­kę Są­jun­gos vals­ty­bių, kur gy­ve­ni­mas yra nu­ve­dęs kraš­tie­čius.Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo še­šias­de­šimt­me­čio šven­tei Pak­ruo­jo „Že­my­nos“ mo­kyk­los tre­čių kla­sių moks­lei­viai (mo­ky­to­jos As­ta Ape­ra­vi­čie­nė, Ži­bu­tė Pi­lec­kie­nė ir Dai­va Da­maus­kie­nė) bei...

Karo baisumai neišdilo per dešimtmečius

2017 m. gegužės 12 d.
Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų at­mi­ni­mo die­ną pa­gerb­tos au­kos Pak­ruo­jy­je, Lin­ku­vo­je, Žei­me­ly­je ir ra­jo­ne gy­ve­nan­tys pen­ki se­no­liai, da­ly­va­vę šia­me ka­re.Mi­nė­ji­me Pak­ruo­jo Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų ka­pi­nė­se kal­bė­to­jai lin­kė­jo tai­kos, iš­sa­kė su­si­rū­pi­ni­mą ka­ri­niais konf­lik­tais ap­link Eu­ro­pą, ne­si­bai­gian­čiu šal­tuo­ju ka­ru, kuo­met kaip gink­lai nau­do­ja­ma pro­pa­gan­da.
Bu­vęs Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ka­rei­vis – de­vy­nias­de­šimt ket­vir­tuo­sius...

Suvienytos jėgos kovai su aplinkos teršėjais

2017 m. gegužės 12 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko ra­jo­no va­do­vų, ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tų, po­li­ci­jos at­sto­vų ir po­li­ci­jos rė­mė­jų su­si­ti­ki­mas, ku­rio me­tu nu­spręs­ta su­vie­ny­ti jė­gas bend­ro­je ko­vo­je su ap­lin­kos ter­šė­jais.Pa­sak me­ro Sau­liaus Ge­giec­ko, už­da­rius Ly­gu­muo­se, Ro­za­li­me ir Klo­vai­niuo­se at­lie­kų priė­mi­mo aikš­te­les, su­lau­kia­ma gy­ven­to­jų „gąs­di­ni­mų“, ne­va da­bar šiukš­lės bus ve­ža­mos į pa­miš­kes. „Su to­kia nuo­sta­ta ir po­zi­ci­ja rei­kia ko­vo­ti, kol ji neiš­ve­šė­jo. Juk...

Siurprizas iš dangaus

2017 m. gegužės 12 d.
Vė­lų ant­ra­die­nio va­ka­rą Pak­ruo­jo ra­jo­no Lai­čių kai­me, ūki­nin­ko vien­kie­my­je, ava­ri­niu bū­du nu­tup­dy­tas už­sie­nie­čių sraig­tas­par­nis tre­čia­die­nio vi­du­die­nį tę­sė ke­lio­nę į Lat­vi­ją. Or­lai­vį ir juo skri­du­sius vo­kie­tį ir Lat­vi­jos gy­ven­to­ją iš­gel­bė­jo ryš­kiai gel­to­na vien­kie­mio na­mo spal­va.
Ne­ty­la Lai­čių vien­kie­mio šei­mi­nin­kų Jur­gio ir Jad­vy­gos Var­čiū­nų te­le­fo­nas. Vis dar klau­si­nė­ja­ma apie sraig­tas­par­nį, ku­ris ant­ra­die­nį apie 21 va­lan­dą ne­lauk­tai nu­si­lei­do jų kie­me.
„Tą...

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. gegužės 12 d.
Spar­čiau dek­la­ruo­ki­me pa­sė­liusNors iki š. m. pa­sė­lių dek­la­ra­vi­mo pa­bai­gos be­li­ko vos mė­nuo, žem­dir­biai ne­sku­ba į se­niū­ni­jas. Ne­žiū­rint neįp­ras­tai šal­to pa­va­sa­rio, dau­ge­lis ūki­nin­kų jau bai­gė sė­jos dar­bus, to­dėl tu­ri ga­li­my­bę dek­la­ruo­ti pa­sė­lius ir ki­tas že­mės ūkio naud­me­nas.
Šio­mis die­no­mis tiek se­niū­ni­jo­se, tiek Že­mės ūkio sky­riu­je dau­giau­siai lan­ko­si kvies­tie­ji pa­sė­lių dek­la­ruo­to­jai. Kol kas ei­lių nė­ra, ta­čiau, dek­la­ruo­jant to­kiais tem­pais, jos neiš­ven­gia­mai su­si­da­rys. Keb­lu­mų...

Kaimynus sukiršino iškirstos slyvos

2017 m. gegužės 12 d.
Pak­ruo­jie­tis Ro­mas Rum­baus­kas re­dak­ci­jai pa­pa­sa­ko­jo apie kai­my­nės sa­va­va­lia­vi­mą – be ki­tų dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jų pri­ta­ri­mo nu­kirs­tas prie na­mo au­gu­sias kau­ka­zi­nes sly­vas.Me­džius Pak­ruo­jo se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai nu­kir­to bu­tą šia­me na­me tu­rin­čios Bi­ru­tės Be­lec­kie­nės pra­šy­mu.
Anot R. Rum­baus­ko, bu­vu­si na­muo­se jo žmo­na mė­gi­no dar­bi­nin­kus stab­dy­ti, aiš­ki­no, jog dau­gu­ma kai­my­nų me­džių su­nai­ki­ni­mui nė­ra pri­ta­rę. Bet šie vyk­dę se­niū­no nu­ro­dy­mą.
„Prie...

TRUMPAI

2017 m. gegužės 12 d.
Ant­ra­die­nio va­ka­rą Pak­ruo­jo ra­jo­ne gau­sus sny­gis ir gū­sin­gas vė­jas la­biau­siai siau­tė Ly­gu­mų se­niū­ni­jo­je. Tre­čia­die­nį nuo anks­ty­vo ry­to gel­bė­to­jai bu­vo kvie­čia­mi trauk­ti nuo ke­lių iš­var­ty­tų me­džių. Pir­ma­sis pa­gal­bos šauks­mas – apie sep­tin­tą ry­to – dėl iš­griu­vu­sio ant gat­vės me­džio gau­tas iš Šu­kio­nių. Po pus­va­lan­džio te­ko pjaus­ty­ti ir ga­ba­lais nuo gat­vės trauk­ti me­dį De­gu­čiuo­se. O ant­ra­jame ke­lio Šukioniai–Rozalimas ki­lo­met­re – net tris iš­vers­tus me­džius.
La­biau­siai bu­vo...

S. Ušinsko gimtinėje – lėlių teatro gimtadieniai

2017 m. gegužės 12 d.
Pir­ma­die­nio po­pie­tę vai­kai be­veik iš vi­sų ra­jo­no ug­dy­mų įstai­gų su­gu­žė­jo į Kau­no vals­ty­bi­nio lė­lių teat­ro spek­tak­lį „Pe­liu­ko pa­sa­kų dirb­tu­vė­lė“. Vai­kai tu­rė­jo pro­gos su­ži­no­ti ne tik, kaip ku­ria­mi lė­lių teat­ro spek­tak­liai, bet ir pa­tys ga­lė­jo vai­din­ti sce­no­je su pro­fe­sio­na­lio­mis ak­to­rė­mis, lai­mė­ti pri­zų.
Kau­no vals­ty­bi­nio lė­lių teat­ro ak­to­rės Jo­li­ta Ross bei kraš­tie­tė, šio teat­ro Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ke­vi­čių lė­lių mu­zie­jaus ve­dė­ja Ele­na Že­kie­nė pri­sta­tė ir pa­ro­dą, ku­rio­je...

IŠ KAIMŲ IR MIESTELIŲ

2017 m. gegužės 12 d.
Iš­tai­sy­ti pa­dė­tį ėmę­sis se­niū­nas Jo­nas Jo­cius re­dak­ci­jai sa­kė, kad be­li­ko su­lauk­ti Pre­zi­den­tės dek­re­to ir bus im­ta­si vė­lia­vos ir her­bo ga­my­bos. He­ral­di­kos ko­mi­si­jos pa­tvir­tin­ta­me A. Kaž­dai­lio her­bo ir vė­lia­vos es­ki­zuo­se – mė­ly­na­me fo­ne gel­to­nas ru­gių pė­das. Pa­sak se­niū­no, to­kie sim­bo­liai pa­si­rink­ti, nes Guos­ta­ga­lio apy­lin­kėms bū­din­ga žem­dir­bys­tė.
Per pa­sta­rą­sias ke­lias die­nas Ly­gu­muo­se nuo­sto­lių pri­da­rė van­da­lai: vėl su­nio­ko­jo tur­ge­lį, lau­žė­si į...

POLICIJA PRAŠO PADĖTI

2017 m. gegužės 12 d.
Ty­ri­mą at­lie­kan­tys Veik­los sky­riaus pa­rei­gū­nai pra­šo at­si­liep­ti as­me­nis, ma­čiu­sius šį įvy­kį ir ga­lin­čius su­teik­ti nau­din­gos in­for­ma­ci­jos, pa­dė­sian­čios nu­sta­ty­ti in­ci­den­to ap­lin­ky­bes. Pra­šo­ma pa­skam­bin­ti te­le­fo­nu (8 700) 61618 ar­ba užei­ti į Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to 106 ka­bi­ne­tą.
„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Pagryžuviškiai ir šaukėniškiai kovoja už darbo vietas

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias

Darželių direktorėms pakelti atlyginimai

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas