(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Pakruojo rajone

Pakruojo sinagogos atidarymas – Lietuvos kultūros įvykis (6)

2017 m. gegužės 20 d.
Va­kar per­kirp­ta ati­da­ry­mo juos­te­lė į vi­suo­me­nės reik­mėms per­duo­tą res­tau­ruo­tą Pak­ruo­jo si­na­go­gą. Di­džiau­sios Lie­tu­vo­je me­di­nės si­na­go­gos su­tvar­ky­mas lai­ko­mas svar­biu Lie­tu­vos kul­tū­ros įvy­kiu. Žmo­nės at­si­sto­jo ir plo­ji­mais dė­ko­jo res­tau­ra­to­riams už ko­ky­biš­ką ir grei­tą dar­bą.
Į si­na­go­gos ati­da­ry­mo iš­kil­mes su­si­rin­ku­sius pa­kruo­jie­čius ir sve­čius vos tal­pi­no bu­vu­sios Pak­ruo­jo žy­dų bend­ruo­me­nės šven­to­vės sa­lė. Ža­vė­jo at­kur­tas jos in­ter­je­ras su pie­ši­niais...

Gyventojų mažėja daugiau, nei skelbiama (12)

2017 m. gegužės 19 d.
In­ten­sy­viai ma­žė­jant ra­jo­ne gy­ven­to­jų, ma­žė­ja ir žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je užim­ti at­si­ra­du­sias lais­vas dar­bo vie­tas. Iš­si­la­vi­nu­siems ir dar­bin­giems nyks­tan­tis ra­jo­nas – neį­do­mus.
Sen­jo­ras su­ti­ko pa­dė­tiŠie­met ku­riam lai­kui dar­bin­gu­mo ne­te­kus ra­jo­no Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jai, jos pa­rei­gas lai­ki­nai bu­vo per­duo­tos sky­riaus spe­cia­lis­tei Gra­ži­nai Plun­gie­nei.
Ta­čiau ar­tė­jant eg­za­mi­nų lai­kui ir pa­di­dė­jus...

Pakruojo dvare – basakojė vaikystė (2)

2017 m. gegužės 19 d.
Ve­ro­ni­ka Al­do­na Jac­kū­nai­tė-Mie­žie­nė gi­mė 1933 me­tais. Pak­ruo­jo dva­ro ku­me­čių gy­ve­ni­mą, ka­rą, so­viet­me­tį ma­tė iš la­bai ar­ti. Ve­ro­ni­ka – dva­ro šor­ni­ko (pa­kink­tų meist­ro, odi­nin­ko) duk­ra.
„Gi­miau Roč­kių kai­me, ne­to­li Ly­gu­mų. Tė­vas – Pra­nas Jac­kū­nas – bu­vo be­že­mis dar­bi­nin­kas. Že­mę nuo­mo­da­vo, ei­da­mas per žmo­nes už­dar­biau­ti. Ma­no vy­res­nie­ji bro­lis ir se­suo anks­ti pa­li­ko na­mus, ir­gi išė­jo dirb­ti pas žmo­nes“, – pa­sa­ko­ja Ve­ro­ni­ka.
Apie 1938-uo­sius...

TRUMPAI

2017 m. gegužės 19 d.
Jau­na­sis moks­li­nin­kas jau pa­ste­bė­tas ir ži­no­mų spor­to spe­cia­lis­tų. Jis pa­si­ra­šė su­tar­tį su JAV vei­kian­čia Egio Kli­mo bok­so aka­de­mi­ja.
SU­SIG­RĄ­ŽI­NI­MAS. Šiau­lių mo­kes­čių ins­pek­ci­ja in­for­muo­ja, jog be­veik pu­sant­ro tūks­tan­čio pa­kruo­jiš­kių su­si­grą­ži­no da­lį per­nai su­mo­kė­to gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio – dau­giau kaip 157 tūks­tan­čius eu­rų.
Ra­jo­no gy­ven­to­jai bu­vo pa­tei­kę dau­giau kaip 9,5 tūks­tan­čio pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jų. Jas tei­kė tiek pri­va­lan­tie­ji dek­la­ruo­ti pa­ja­mas, tiek da­ran­tie­ji...

SPORTAS

2017 m. gegužės 19 d.
Ant­ro­sios vie­tos ati­te­ko „Bal­sių ma­žiams“ ir Pak­ruo­jo „At­ža­ly­no“ gim­na­zis­tams.
Tre­ti li­ko Šu­kio­nių Jo­no No­rei­kos ir „Že­my­nos“ pa­grin­di­nių mo­kyk­lų jau­nie­ji fut­bo­li­nin­kai.
* Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) I ly­gos čem­pio­na­te rung­ty­niau­jan­tis FC „Pak­ruo­jis“ sa­vait­ga­lį Aly­tu­je pra­lai­mė­jo vie­tos „Dai­na­vai“. Var­žy­bos bai­gė­si re­zul­ta­tu 0:3.
Po šio pra­lai­mė­ji­mo pa­kruo­jie­čiai nu­kri­to į tre­čią­ją tur­ny­ri­nės len­te­lės vie­tą.
LENG­VO­JI...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. gegužės 19 d.
Vai­ki­nas skriau­dos ne­nu­ty­lė­jo – pa­skam­bi­no bend­ro­sios pa­gal­bos te­le­fo­nu. Tai iš­gir­dęs smur­tau­to­jas spru­ko į vi­dų ir už­si­ra­ki­no bu­te. Į Ge­gie­džius at­vy­ku­siems po­li­ci­nin­kams jis du­rų nea­ti­da­rė. Pa­rei­gū­nams te­ko kvies­tis ug­nia­ge­sius gel­bė­to­jus. Gais­ri­nin­kai su lauž­tu­vu ati­da­rė dve­jas bu­to du­ris ir įlei­do po­li­ci­nin­kus. Smur­tau­to­jas bu­vo su­lai­ky­tas ir iš­vež­tas į areš­ti­nę.
Pri­muš­ta­sis aš­tuo­nio­lik­me­tis me­di­kų pa­gal­bos neieš­ko­jo.
Mik­niū­nuo­se lau­ko...

Įgriso per sodybą tekantis griovys

2017 m. gegužės 19 d.
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si laik­raš­čio skai­ty­to­jai iš Lin­ku­vos – Tai­kos gat­vė­je gy­ve­nan­tys Bar­bo­ra ir Jo­nas Vit­kaus­kai. Žmo­nės skun­dė­si, kad yra nuo­lat gra­ži­na­mas mies­to cent­ras, o nuo­ša­liau gy­ve­nan­tie­ji žmo­nės tu­ri kęs­ti at­vi­ros nuo­tekų ka­na­li­za­ci­jos smar­vę.
Tvar­kin­ga Vit­kaus­kų so­dy­ba nuo anks­ty­vo pa­va­sa­rio puo­šia­si gė­lių žie­dais. Šio­mis die­no­mis so­dy­bos šei­mi­nin­kas tvar­ko ir ge­nė­ja de­ko­ra­ty­vi­nius kie­mo me­džius. Ta­čiau tvar­kin­gai gy­ven­ti be­si­sten­gian­tiems...

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. gegužės 19 d.
Teik­da­mi in­for­ma­ci­ją su­kly­do­me pie­tų per­trau­kos lai­ką.
Mi­nė­tas punk­tas tre­čia­die­niais, ket­vir­ta­die­niais ir penk­ta­die­niais dirbs nuo 11 iki 20 val. (pie­tų per­trau­ka 15.00--15.45 val.), ant­ra­die­niais ir šeš­ta­die­niais – nuo 10 iki 18 val. (pie­tų per­trau­ka 14.00–14.45 val.), o sek­ma­die­niais ir pir­ma­die­niais punk­tas ne­dirbs.
Pri­me­na­me, kad dir­bant pa­keis­tu gra­fi­ku bus ste­bi­mi ir ana­li­zuo­ja­mi klien­tų srau­tai, o po rug­sė­jo 1 d. priim­tas ga­lu­ti­nis...

„Aukštas dangus“ skambėjo kompozitoriaus sodyboje

2017 m. gegužės 18 d.
Ve­sel­kiš­kė­se (Pak­ruo­jo r.), kom­po­zi­to­riaus Juo­zo Pa­kal­nio so­dy­bo­je, vy­ko folk­lo­ro ir ama­tų šven­tė „Aukš­tas dan­gus“ skir­ta „Lin­ka­vos“ an­samb­lio įkū­rė­jos Sta­nis­la­vos Lov­či­kai­tės at­min­čiai. Šven­tė­je pa­mi­nė­tas ir ko­lek­ty­vo veik­los 35-asis ju­bi­lie­jus.„Lin­ka­vos“ sa­vi­veik­li­nin­kai, va­do­vau­ja­mi Ae­li­tos Ga­ra­le­vi­čie­nės, pa­ren­gė pa­si­ro­dy­mą iš bu­vu­sių pro­gra­mų. Lin­ku­vos švie­suo­lė, mo­ky­to­ja Sta­nis­la­va Lov­či­kai­tė an­samb­lį su­bū­rė ir jam kon­cer­ti­nes pro­gra­mas kū­rė nuo 1982-ųjų...

Gimnazisčių spektaklyje – apie provincijos jaunimą

2017 m. gegužės 16 d.
Pak­ruo­jo „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos moks­lei­vių teat­ras pa­va­sa­rį tra­di­ciš­kai pa­svei­ki­na prem­je­ra. Šie­met – pa­čių moks­lei­vių pa­ra­šy­tu spek­tak­liu „Mer­gai­tėms rei­kia ber­nų“.Vai­di­ni­mas – apie ma­žo mies­te­lio jau­ni­mo gy­ve­ni­mą. Jis pa­sa­ko­ja­mas spek­tak­lio siu­že­te.
Bū­re­lis gim­na­zis­čių penk­ta­die­niais ren­ka­si vie­nos iš jų na­mų pa­lė­pė­je. Mer­gai­tės yra įkū­rę slap­to die­no­raš­čio drau­gi­ją ir su­si­gal­vo­ję jos ri­tua­lus. Su­si­rin­ki­mai pra­si­de­da bend­rai skan­duo­ja­mu už­kal­bė­ji­mu...

Pakruojis šventė kartu su Europa

2017 m. gegužės 12 d.
Eu­ro­pos die­ną pa­kruo­jie­čiai ir sve­čiai šven­tė Pak­ruo­jo cent­ri­nė­je Vie­ny­bės aikš­tė­je. Kad ra­jo­nas – Eu­ro­pos da­lis, mi­nė­ta ne tik svei­ki­ni­mo kal­bo­se: ren­gi­nio da­ly­viai prie sim­bo­li­nio že­mė­la­pio skai­čia­vo, kiek kas ap­lan­kę Są­jun­gos vals­ty­bių, kur gy­ve­ni­mas yra nu­ve­dęs kraš­tie­čius.Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo še­šias­de­šimt­me­čio šven­tei Pak­ruo­jo „Že­my­nos“ mo­kyk­los tre­čių kla­sių moks­lei­viai (mo­ky­to­jos As­ta Ape­ra­vi­čie­nė, Ži­bu­tė Pi­lec­kie­nė ir Dai­va Da­maus­kie­nė) bei...

Karo baisumai neišdilo per dešimtmečius (15)

2017 m. gegužės 12 d.
Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų at­mi­ni­mo die­ną pa­gerb­tos au­kos Pak­ruo­jy­je, Lin­ku­vo­je, Žei­me­ly­je ir ra­jo­ne gy­ve­nan­tys pen­ki se­no­liai, da­ly­va­vę šia­me ka­re.Mi­nė­ji­me Pak­ruo­jo Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų ka­pi­nė­se kal­bė­to­jai lin­kė­jo tai­kos, iš­sa­kė su­si­rū­pi­ni­mą ka­ri­niais konf­lik­tais ap­link Eu­ro­pą, ne­si­bai­gian­čiu šal­tuo­ju ka­ru, kuo­met kaip gink­lai nau­do­ja­ma pro­pa­gan­da.
Bu­vęs Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ka­rei­vis – de­vy­nias­de­šimt ket­vir­tuo­sius...

Suvienytos jėgos kovai su aplinkos teršėjais

2017 m. gegužės 12 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko ra­jo­no va­do­vų, ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tų, po­li­ci­jos at­sto­vų ir po­li­ci­jos rė­mė­jų su­si­ti­ki­mas, ku­rio me­tu nu­spręs­ta su­vie­ny­ti jė­gas bend­ro­je ko­vo­je su ap­lin­kos ter­šė­jais.Pa­sak me­ro Sau­liaus Ge­giec­ko, už­da­rius Ly­gu­muo­se, Ro­za­li­me ir Klo­vai­niuo­se at­lie­kų priė­mi­mo aikš­te­les, su­lau­kia­ma gy­ven­to­jų „gąs­di­ni­mų“, ne­va da­bar šiukš­lės bus ve­ža­mos į pa­miš­kes. „Su to­kia nuo­sta­ta ir po­zi­ci­ja rei­kia ko­vo­ti, kol ji neiš­ve­šė­jo. Juk...

Siurprizas iš dangaus

2017 m. gegužės 12 d.
Vė­lų ant­ra­die­nio va­ka­rą Pak­ruo­jo ra­jo­no Lai­čių kai­me, ūki­nin­ko vien­kie­my­je, ava­ri­niu bū­du nu­tup­dy­tas už­sie­nie­čių sraig­tas­par­nis tre­čia­die­nio vi­du­die­nį tę­sė ke­lio­nę į Lat­vi­ją. Or­lai­vį ir juo skri­du­sius vo­kie­tį ir Lat­vi­jos gy­ven­to­ją iš­gel­bė­jo ryš­kiai gel­to­na vien­kie­mio na­mo spal­va.
Ne­ty­la Lai­čių vien­kie­mio šei­mi­nin­kų Jur­gio ir Jad­vy­gos Var­čiū­nų te­le­fo­nas. Vis dar klau­si­nė­ja­ma apie sraig­tas­par­nį, ku­ris ant­ra­die­nį apie 21 va­lan­dą ne­lauk­tai nu­si­lei­do jų kie­me.
„Tą...

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. gegužės 12 d.
Spar­čiau dek­la­ruo­ki­me pa­sė­liusNors iki š. m. pa­sė­lių dek­la­ra­vi­mo pa­bai­gos be­li­ko vos mė­nuo, žem­dir­biai ne­sku­ba į se­niū­ni­jas. Ne­žiū­rint neįp­ras­tai šal­to pa­va­sa­rio, dau­ge­lis ūki­nin­kų jau bai­gė sė­jos dar­bus, to­dėl tu­ri ga­li­my­bę dek­la­ruo­ti pa­sė­lius ir ki­tas že­mės ūkio naud­me­nas.
Šio­mis die­no­mis tiek se­niū­ni­jo­se, tiek Že­mės ūkio sky­riu­je dau­giau­siai lan­ko­si kvies­tie­ji pa­sė­lių dek­la­ruo­to­jai. Kol kas ei­lių nė­ra, ta­čiau, dek­la­ruo­jant to­kiais tem­pais, jos neiš­ven­gia­mai su­si­da­rys. Keb­lu­mų...

Kaimynus sukiršino iškirstos slyvos

2017 m. gegužės 12 d.
Pak­ruo­jie­tis Ro­mas Rum­baus­kas re­dak­ci­jai pa­pa­sa­ko­jo apie kai­my­nės sa­va­va­lia­vi­mą – be ki­tų dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jų pri­ta­ri­mo nu­kirs­tas prie na­mo au­gu­sias kau­ka­zi­nes sly­vas.Me­džius Pak­ruo­jo se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai nu­kir­to bu­tą šia­me na­me tu­rin­čios Bi­ru­tės Be­lec­kie­nės pra­šy­mu.
Anot R. Rum­baus­ko, bu­vu­si na­muo­se jo žmo­na mė­gi­no dar­bi­nin­kus stab­dy­ti, aiš­ki­no, jog dau­gu­ma kai­my­nų me­džių su­nai­ki­ni­mui nė­ra pri­ta­rę. Bet šie vyk­dę se­niū­no nu­ro­dy­mą.
„Prie...

TRUMPAI

2017 m. gegužės 12 d.
Ant­ra­die­nio va­ka­rą Pak­ruo­jo ra­jo­ne gau­sus sny­gis ir gū­sin­gas vė­jas la­biau­siai siau­tė Ly­gu­mų se­niū­ni­jo­je. Tre­čia­die­nį nuo anks­ty­vo ry­to gel­bė­to­jai bu­vo kvie­čia­mi trauk­ti nuo ke­lių iš­var­ty­tų me­džių. Pir­ma­sis pa­gal­bos šauks­mas – apie sep­tin­tą ry­to – dėl iš­griu­vu­sio ant gat­vės me­džio gau­tas iš Šu­kio­nių. Po pus­va­lan­džio te­ko pjaus­ty­ti ir ga­ba­lais nuo gat­vės trauk­ti me­dį De­gu­čiuo­se. O ant­ra­jame ke­lio Šukioniai–Rozalimas ki­lo­met­re – net tris iš­vers­tus me­džius.
La­biau­siai bu­vo...

S. Ušinsko gimtinėje – lėlių teatro gimtadieniai

2017 m. gegužės 12 d.
Pir­ma­die­nio po­pie­tę vai­kai be­veik iš vi­sų ra­jo­no ug­dy­mų įstai­gų su­gu­žė­jo į Kau­no vals­ty­bi­nio lė­lių teat­ro spek­tak­lį „Pe­liu­ko pa­sa­kų dirb­tu­vė­lė“. Vai­kai tu­rė­jo pro­gos su­ži­no­ti ne tik, kaip ku­ria­mi lė­lių teat­ro spek­tak­liai, bet ir pa­tys ga­lė­jo vai­din­ti sce­no­je su pro­fe­sio­na­lio­mis ak­to­rė­mis, lai­mė­ti pri­zų.
Kau­no vals­ty­bi­nio lė­lių teat­ro ak­to­rės Jo­li­ta Ross bei kraš­tie­tė, šio teat­ro Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ke­vi­čių lė­lių mu­zie­jaus ve­dė­ja Ele­na Že­kie­nė pri­sta­tė ir pa­ro­dą, ku­rio­je...

IŠ KAIMŲ IR MIESTELIŲ

2017 m. gegužės 12 d.
Iš­tai­sy­ti pa­dė­tį ėmę­sis se­niū­nas Jo­nas Jo­cius re­dak­ci­jai sa­kė, kad be­li­ko su­lauk­ti Pre­zi­den­tės dek­re­to ir bus im­ta­si vė­lia­vos ir her­bo ga­my­bos. He­ral­di­kos ko­mi­si­jos pa­tvir­tin­ta­me A. Kaž­dai­lio her­bo ir vė­lia­vos es­ki­zuo­se – mė­ly­na­me fo­ne gel­to­nas ru­gių pė­das. Pa­sak se­niū­no, to­kie sim­bo­liai pa­si­rink­ti, nes Guos­ta­ga­lio apy­lin­kėms bū­din­ga žem­dir­bys­tė.
Per pa­sta­rą­sias ke­lias die­nas Ly­gu­muo­se nuo­sto­lių pri­da­rė van­da­lai: vėl su­nio­ko­jo tur­ge­lį, lau­žė­si į...

POLICIJA PRAŠO PADĖTI

2017 m. gegužės 12 d.
Ty­ri­mą at­lie­kan­tys Veik­los sky­riaus pa­rei­gū­nai pra­šo at­si­liep­ti as­me­nis, ma­čiu­sius šį įvy­kį ir ga­lin­čius su­teik­ti nau­din­gos in­for­ma­ci­jos, pa­dė­sian­čios nu­sta­ty­ti in­ci­den­to ap­lin­ky­bes. Pra­šo­ma pa­skam­bin­ti te­le­fo­nu (8 700) 61618 ar­ba užei­ti į Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to 106 ka­bi­ne­tą.
„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Pagryžuviškiai ir šaukėniškiai kovoja už darbo vietas (6)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />