(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Pakruojo ligoninėje dažniau gydomi kaimo vaikai

2017 m. balandžio 21 d.
Vai­kų li­gų sky­rių už­da­ri­nė­ji­mo va­jus ma­žuo­se ra­jo­nuo­se – skau­di rykš­tė ne li­go­ni­nėms, o ser­gan­tiems vai­kams iš ne­pa­si­tu­rin­čių bei so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų. To­kių šei­mų dau­giau­sia kai­muo­se. Ta­čiau te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos va­do­vai tei­gia, kad šie sky­riai ra­jo­nų li­go­ni­nė­se yra nuo­sto­lin­gi, vai­kus ge­riau gy­dy­ti na­muo­se ar­ba vež­ti į Šiau­lius.
Vai­kų li­gų sky­riu­je su dviem sa­vo ser­gan­čiais ma­ža­me­čiais mo­te­ris iš Lin­ku­vos se­niū­ni­jos. Ma­ža­sis, ku­riam vie­ne­ri me­tai, ser­ga plau­čių...

Jaunimo verslumo ugdymui – TAIP!

2017 m. balandžio 21 d.
Šie­met to­liau tę­sia­mas Jau­ni­mo vers­lu­mo ug­dy­mo pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mas. Iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to 2017 m. pro­gra­mai įgy­ven­din­ti skir­ta 2 000 EUR.Prog­ra­ma star­ta­vo per­nai. Įgy­ven­di­nant pro­gra­mą, suor­ga­ni­zuo­ti jau­ni­mo vers­lu­mo ska­ti­ni­mo ren­gi­niai: ren­gi­nys „Jau­ni­mas vers­le – mi­si­ja įma­no­ma“ (vers­lu­mo mu­gė ir su­si­ti­ki­mas su G. Liau­dans­ku – Sva­ru); jau­ni­mo vers­lu­mo mo­ky­mai „Kaip pa­reng­ti efek­ty­vų vers­lo pla­ną per 20 mi­nu­čių ant vie­no la­po?"...

Tven­ki­nio dug­nas yra su­dė­tin­gas

2017 m. balandžio 21 d.
A. Vi­lei­kis įsi­ti­ki­nęs, kad vy­rams ga­li ne­pa­vyk­ti sa­vo jė­go­mis iš­va­ly­ti mi­nė­ti tven­ki­nį, nes jo dug­nas esąs su­dė­tin­gas.
„Bu­vo apie 1973-iuo­sius me­tus, kai dirb­da­mas tuo­me­ti­nė­je me­lio­ra­ci­jo­je eks­ka­va­to­ri­nin­ku, ka­siau prie Žei­me­lio žvy­rą. To­je vie­to­je da­bar yra va­di­na­ma­sis Žei­me­lio eže­rė­lis. Ten, kur yra smė­lis, gal ke­tu­rių met­rų gy­ly­je, ka­sant dreg­lai­no kau­šas jo neį­vei­kė – ne­ga­lė­jo pa­sem­ti. Mat van­duo jį yra su­tram­ba­vęs, kaip ak­me­nį. O iš van­dens kau­šu smė­lio...

Rideno tikrus ir medinius margučius

2017 m. balandžio 21 d.
Sek­ma­die­nio ry­tą po ve­ly­ki­nių Mi­šių Pak­ruo­jo baž­ny­čio­je, di­de­li ir ma­ži bu­ria­vo­si prie di­džiau­sių ra­jo­ne mar­gu­čių. Nep­rik­lau­so­my­bės skve­re iš­ban­dy­ti mar­gu­čius ma­si­no me­džio dro­žė­jų Eu­ge­ni­jaus Rim­džiaus ir Pran­ciš­kaus Mie­žio iš­skap­tuo­tas įspū­din­gas lo­ve­lis.Ne­tu­rė­ju­siems mar­gu­čių, ar at­si­neš­tų­jų pa­gai­lė­ju­siems me­džio dro­žė­jai bu­vo pa­ga­mi­nę ryš­kias­pal­vių me­di­nių.
Kol vai­kai ri­de­no mar­gu­čius ar pra­mo­ga­vo pūs­da­mi mui­lo bur­bu­lus, suau­gu­sie­ji svei­ki­no vie­ni ki­tus su...

TRUMPAI

2017 m. balandžio 21 d.
Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to­je Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos (KPPP) fi­nan­sa­vi­mo lė­šų nau­do­ji­mo 2017 me­tų są­ma­to­je as­fal­ta­vi­mo dar­bams skir­ta di­džiau­sia iki šiol pi­ni­gų su­ma – per 83 mln. 266 tūkst. eu­rų.
UAB „Dar­pi­la“ sa­vi­nin­kams pra­šant, sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu pa­nai­kin­tas li­cen­ci­jų maž­me­ni­nei pre­ky­bai al­ko­ho­liu, ta­ba­ku bei naf­tos pro­duk­tais ga­lio­ji­mas. Įmo­nė, įsi­gi­ju­si de­ga­li­nę šiai veik­lai, li­cen­ci­jas tu­ri.
UAB...

„Cunami“ klube verda veikla

2017 m. balandžio 21 d.
Ka­ra­tė – lyg ver­dan­tis van­duo, jei nuo­lat ne­kai­tin­si – atauš“ – taip šį Ry­tų ko­vos me­ną yra api­bū­di­nęs Sho­to­kan sti­liaus įkū­rė­jas Gi­chin Fu­na­kos­hi. Pak­ruo­jie­čių klu­bo „Cu­na­mi“ veik­la ver­da nuo pat me­tų pra­džios.Šių me­tų star­tai pra­si­dė­jo sau­sio pa­bai­go­je var­žy­bo­mis Šiau­liuo­se – vy­ko XVII Bal­ti­jos ša­lių WKF ka­ra­tė čem­pio­na­te. Ja­me da­ly­va­vo de­šimt cu­na­mie­čių. Ku­mi­tė rung­ty­je nu­ga­lė­to­ju ta­po Ne­das Dai­li­dzio­no­kas, o Ro­lan­das Ši­birkš­tis iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą.
Va­sa­rį...

SPORTAS

2017 m. balandžio 21 d.
Jau­nu­čių gru­pė­je į pri­zi­nin­kų aš­tun­tu­ką pa­te­ko Ro­mual­das Mi­liaus­kas, pel­nęs ant­rą­ją vie­tą, ir Vi­ka Vai­te­kū­nai­tė (8 vie­ta).
Jau­nių gru­pė­je į pri­zi­nin­kų še­še­tu­ką pa­te­ko Faus­tas Mar­cin­ke­vi­čius su tre­čią­ja lai­mė­ta vie­ta ir To­mas Jan­kaus­kis. Pas­ta­ra­jam leng­vaat­le­čiui ati­te­ko ket­vir­to­ji vie­ta.
Jau­ni­mo gru­pė­je taip pat ap­do­va­no­ti pir­mi še­ši spor­ti­nin­kai. Čia tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ra­mu­nė Kly­bai­tė, o Ros­val­das Po­vi­lio­nis – ket­vir­tą­ją vie­tą.
Po dvie­jų Lie­tu­vos kro­so...

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. balandžio 21 d.
Ba­lan­džio 19 d. Pak­ruo­jo ra­jo­no folk­lo­ro an­samb­lių va­do­vai su­si­ti­ko su et­no­mu­zi­ko­lo­ge Dia­na Mar­ti­nai­tie­ne ap­tar­ti folk­lo­ro šven­tės „Žiem­ga­la 2017“ or­ga­ni­za­vi­mo.
Šie­met folk­lo­ro šven­tė vyks ne bir­že­lio mė­ne­sį, kaip įpras­ta, o rugp­jū­čio 25 d. – prieš Pak­ruo­jo šven­tę. Folk­lo­ro šven­tės te­ma: „Oi, ru­ge­li, žiem­ken­tė­li...“ Pro­jek­tą „Folk­lo­ro šven­tė „Žiem­ga­la 2017“ re­mia Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba.
Ko­lek­ty­vų ap­žiū­rą pla­nuo­ja­ma or­ga­ni­zuo­ti pir­mą­ją bir­že­lio sa­vai­tę...

IŠ KAIMŲ IR MIESTELIŲ

2017 m. balandžio 21 d.
Ant­ro­sios Ve­ly­kų die­nos po­pie­tę vy­ras, pa­dė­da­mas tė­vams ap­si­rū­pin­ti mal­ko­mis, jas ga­be­no ra­tuo­se, pri­ka­bi­nus juos prie au­to­mo­bi­lio Mer­ce­des. Nors nuo miš­ko iki na­mų – vos apie 200 met­rų, ke­ly­je pa­si­ro­dė po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lis. Sus­tab­dę vai­ruo­to­ją pa­rei­gū­nai už iš­ra­din­gu­mą ne­pa­gy­rė ir ve­ly­ki­niu at­lai­du­mi ne­tryš­ko: su­ra­šė pro­to­ko­lą už ke­lio tai­syk­lių pa­žei­di­mą. Mat ke­lių eis­mo tai­syk­lės drau­džia mo­to­ri­ne trans­por­to prie­mo­ne temp­ti ne mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. balandžio 21 d.
Dar ne­su­te­mus vi­siš­kai gir­tas (al­ko­ho­lio ma­tuok­lis pa­ro­dė 3,27 pro­mi­lės, sun­kų gir­tu­mą) ūde­kie­tis iš­lu­po kai­my­nės na­mo ve­ran­dos lan­gą, įli­po į vi­dų. Ma­no­ma, kad ap­si­žiū­rė­jęs, jog ve­ran­do­je nė­ra ką grob­ti, įsi­bro­vė­lis ėmė lauž­ti du­ris į kam­ba­rį. Na­muo­se bu­vu­si aš­tun­tą de­šim­tį skai­čiuo­jan­ti šei­mi­nin­kė, iš­si­gan­du­si ir su­tri­ku­si, pa­skam­bi­no drau­gei, o ši – bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu.
Il­gaam­žės kam­ba­rio du­rys pa­si­ro­dė tvir­tos – įsi­bro­vė­lis, taip ir neįs­ten­gęs jų iš­lauž­ti, pa­ts iš­si­neš­di­no...

Linkuvoje vėl skambės „Aukštas klevas“

2017 m. balandžio 21 d.
Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mas vyks Lin­ku­vos Lin­ku­vos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės baž­ny­čio­je. Kaip ir anks­tes­niais me­tais, šie­me­ti­nė­je pro­gra­mo­je iš­lai­ko­ma tra­di­ci­ja fes­ti­va­lio sce­ną su­teik­ti dai­ni­nin­kams iš So­cia­li­nės glo­bos įstai­gų bei per­si­kel­ti į jas. To­dėl ant­ro­ji fes­ti­va­lio die­na (ba­lan­džio 27-oji) vyks Lin­ku­vos so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se, o 28 die­ną Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­re skam­bės so­cia­li­nių glo­bos įstai­gų dai­ni­nin­kų at­lie­ka­mi kū­ri­niai.
Ki­tą šeš­ta­die­nį –...

Įklampino kvaišalų verslas ir pasipriešinimas policijai

2017 m. balandžio 21 d.
Klai­pė­dos tei­sė­sau­gi­nin­kai bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ku­ria­me, kaip įta­ria­ma, su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu su­si­ję as­me­nys di­de­liais kie­kiais pla­ti­no nar­ko­ti­nes me­džia­gas – he­roi­ną ir ko­kai­ną. Įta­ria­ma, kad į nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mo vers­lą yra įsi­vė­lu­si ir Pak­ruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­ja.Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nu­siai pa­kruo­jie­tei kvai­ša­lai, kaip ro­do at­lik­tas ty­ri­mas, bu­vo per­duo­ti, sie­kiant juos par­duo­ti ir šio­je ša­ly­je.
Or­ga­ni­zuo­tai gru­pei va­do­va­vo...

Bendrijos ragintos pasinaudoti valstybės parama

2017 m. balandžio 21 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Pak­ruo­jo dau­gia­bu­čių na­mų bend­ri­jų bei na­mus ad­mi­nist­ruo­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, gy­ven­to­jai sė­mė­si ži­nių apie re­no­va­ci­jos ga­li­my­bes. Se­mi­na­ro me­tu ap­tar­tos ir bend­ri­jų nau­jų įsta­tų įtei­si­ni­mo ak­tua­li­jos.Vals­ty­bi­nės įstai­gos BE­TA (būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ra) at­sto­vai pa­kruo­jie­čius in­for­ma­vo apie dau­gia­bu­čių mo­der­ni­za­vi­mo eko­no­mi­nius, ener­ge­ti­nius – in­ži­ne­ri­nius bei tei­si­nius as­pek­tus. Se­mi­na­ro da­ly­viams pa­teik­tas pluoš­tas...

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
Pla­čia­jai vi­suo­me­nei ir kraš­to­ty­ri­nin­kams ma­žai ži­no­mą Pak­ruo­jo dva­ro is­to­ri­ją ėmė­si ty­ri­nė­ti šiau­lie­tė Ži­vi­lė Va­liu­šai­ty­tė, pa­sta­ruo­sius ke­le­tą me­tų dir­ban­ti gi­de Pak­ruo­jo dva­re. Pa­no­ru­si per­duo­ti tu­ris­tams dau­giau ži­nių apie ba­ro­nų von der Rop­pų pa­li­ki­mą ir ano me­to dva­ro tra­di­ci­jas, gi­dė ėmė­si rink­ti pri­si­mi­ni­mus žmo­nių, ku­rių ar­ti­mie­ji dir­bo ar tu­rė­jo ki­tų są­sa­jų su dva­ru ir dva­ri­nin­kais, pri­si­mi­ni­mus. Šiais pri­si­mi­ni­mais Ž. Va­liu­šai­ty­tė da­li­ja­si ir su „Pak­ruo­jo...

Ligoninė tampa globos įstaiga

2017 m. balandžio 20 d.
Vai­kų li­gų sky­rių už­da­ri­nė­ji­mo va­jus ma­žuo­se ra­jo­nuo­se – skau­di rykš­tė ne li­go­ni­nėms, o ser­gan­tiems vai­kams iš ne­pa­si­tu­rin­čių bei so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų. Taip tvir­ti­na Pak­ruo­jo li­go­ni­nės va­do­vai. Re­gio­ni­nės plėt­ros ta­ry­bos po­sė­dy­je jie su­lau­kė kri­ti­kos dėl per daug ir per daž­nai li­go­ni­nė­je gy­dy­tų vai­kų. Už sta­tis­ti­kos skai­čių – ir ki­to­kia rea­ly­bė.
Vai­kų li­gų sky­riu­je su dviem sa­vo ser­gan­čiais ma­ža­me­čiais mo­te­ris iš Me­gu­čio­nių kai­mo. Ma­ža­sis, ku­riam vie­ne­ri me­tai, ser­ga...

Išriedėjo mar­gu­čiai

2017 m. balandžio 14 d.
Va­kar Pak­ruo­jo ju­bi­lie­ji­nia­me skve­re, kaip ir per­nai prieš Ve­ly­kas, vėl pa­sta­ty­ti de­ko­ra­ty­vi­niai suo­le­liai su di­džiau­siais ra­jo­ne mar­gu­čiais.Praė­ju­siais me­tais juos su­kū­rė tau­to­dai­li­nin­kai Eu­ge­ni­jus Rim­džius ir Pran­ciš­kus Mie­žis. Dro­žė­jų ąžuo­li­nę kom­po­zi­ci­ją su mar­gu­čiais bu­vo pa­kvies­ti da­žy­ti vi­si no­rin­tie­ji.
Pa­si­bai­gus šven­tei, suo­le­liai ir mar­gu­čiai me­tus bu­vo sau­go­mi Pak­ruo­jo se­niū­ni­jo­je. O šią sa­vai­tę at­vež­ti at­nau­jin­ti į Pak­ruo­jo kul­tū­ros...

Lai­kas stip­rin­ti svei­ka­tą

2017 m. balandžio 14 d.
Pak­ruo­jie­tė Ge­no­vai­tė La­gi­naus­kie­nė – vi­suo­me­niš­ka, ak­ty­vi mo­te­ris, žo­lių pa­gal­ba įvei­kė ne vie­ną li­gą, la­bai pa­ge­ri­no sa­vi­jau­tą. Jos ini­cia­ty­va pa­kruo­jie­čiams apie svei­ka­tos stip­ri­ni­mą na­tū­ra­liais bū­dais pa­sa­ko­jo pro­fe­so­rius Liud­vi­kas Šal­čius.janina@ skras­tas.ltTre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) klau­sy­to­jai ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai pro­fe­so­riaus Liud­vi­ko Šal­čiaus pa­skai­to­je mo­kė­si, kaip stip­rin­ti svei­ka­tą na­tū­ra­liais bū­dais. Moks­li­nin­ko vieš­na­gę į...

SVEIKINIMAS

2017 m. balandžio 14 d.
Įsileiskite pavasarį į švelnumo ir meilės ištroškusias širdis.Pradžiuginkite vienas kitą šiltais maloniais žodžiais.Su Šv. Velykomis, su nauja viltimi, su džiaugsmu širdies gelmėje!LR Seimo narys prof. Arūnas Gumuliauskas

Pakruojiškiai pasodino tūkstančius jaunų medelių

2017 m. balandžio 14 d.
Šeš­ta­die­nį į Na­cio­na­li­nę miš­ko so­di­ni­mo šven­tę įsi­jun­gę pa­kruo­jie­čiai ir kraš­tie­čiai pa­so­di­no pu­sant­ro tūks­tan­čio eg­lai­čių ir dau­giau kaip pen­kis tūks­tan­čius jau­nų pu­še­lių.Pae­že­rių miš­ko pu­sant­ro hek­ta­ro kir­ta­vie­tė­je so­din­ti me­de­lių su­si­rin­ko miš­ki­nin­kai, po­li­ti­kai, vals­ty­bės tar­nau­to­jai, vers­li­nin­kai ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai. Kai ku­rie so­din­to­jai su­va­žia­vo su šei­mo­mis ar net au­gin­ti­niais. Vy­riau­sio­jo urė­di­jos miš­ki­nin­ko Vir­gi­ni­jaus Ka­ci­le­vi­čiaus skai­čia­vi­mu...

IŠ KAIMŲ IR MIESTELIŲ

2017 m. balandžio 14 d.
Lin­ku­vie­čiai jau ne vie­ne­rius me­tus žval­go­si ka­da ir kas užims lais­vą se­niū­no pa­va­duo­to po­stą. La­biau­siai to lau­kia se­niū­nė Gi­ta­na Pa­šiš­ke­vi­čie­nė, ne vie­ne­rius me­tus dir­ban­ti už du. Nuo ba­lan­džio tre­čio­sios iki de­vy­nio­lik­to­sios se­niū­nė ato­sto­gau­ja. Nors tam ne pa­ts ro­man­tiš­kiau­sias me­tų lai­kas, G.Pa­šiš­ke­vi­čie­nė sa­ko ne­la­bai tu­rė­ju­si ki­tą pa­si­rin­ki­mą: ne­tru­kus pra­si­dės mies­te pa­va­sa­rio dar­by­me­tis, ren­gi­mo­si tra­di­ci­nei mies­to šven­tei rū­pes­čiai.
Be­je...

Dienos populiariausi

Pakruojo ligoninėje dažniau gydomi kaimo vaikai

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas