(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Prasideda tręšimo sezonas

2017 m. kovo 21 d.
Nors tuo me­tu, kai trę­šia­mi lau­kai, paašt­rė­ja kva­pų pro­ble­ma, lais­ty­da­mi lau­kus iš fer­mos gau­na­mo­mis trą­šo­mis vie­ti­niai ūki­nin­kai su­tau­po dau­giau nei 150 eu­rų vie­nam hek­ta­rui, ku­riuos bū­tų iš­lei­dę mi­ne­ra­li­nėms trą­šoms, są­ly­go­jan­čioms tą pa­tį azo­to kie­kį lau­kuo­se, pirk­ti.
Anot Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Dir­vo­ty­ros ir ag­ro­che­mi­jos ka­ted­ros do­cen­tės Ire­nos Pa­ne­kie­tie­nės, in­ten­sy­vios žem­dir­bys­tės ūkiuo­se me­tų me­tus nau­do­jant tik mi­ne­ra­li­nes trą­šas...

Tęsiama šimtametė vaidinimų tradicija

2017 m. kovo 21 d.
Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Bar­diš­kiuo­se į tra­di­ci­nės pen­kio­lik­to­sios mė­gė­jiš­kų teat­rų šven­tės „Auk­si­nis kiau­ši­nis“ sce­ną išė­jo ke­tu­ri sa­vi­veik­li­nin­kų ko­lek­ty­vai iš Pak­ruo­jo ir Pas­va­lio ra­jo­nų. Šis ren­gi­nys – šian­die­nos žmo­nių pa­gar­ba lie­tu­vy­bės ža­din­to­jams, 1903-ai­siais gre­ti­ma­me Steig­vi­lių kai­me pa­sta­čiu­siems pir­mą­jį lie­tu­viš­ką vai­di­ni­mą.Ūde­kų kai­mo ar­tis­tai (va­do­vė Vi­ta­li­ja Va­rei­kie­nė) su­vai­di­no Al­gio Kaz­ra­gio ko­me­di­ją „Tuš­čia ker­te­lė šir­dy­je“, Guos­ta­ga­lio kai­mo bib­lio­te­kos...

Iš­mo­kau ver­tin­ti gy­ve­ni­mą

2017 m. kovo 17 d.
Man šian­dien 24-eri. Ta­čiau kaip šian­dien pri­si­me­nu pir­mą­jį kar­tą, kai pa­ra­ga­vau al­ko­ho­lio. Man bu­vo ke­tu­rio­li­ka, su drau­gais šven­tė­me gim­ta­die­nį. Pa­ti­ko. Iš­gė­ri­nė­ti pra­dė­jau jau bū­da­ma še­šio­li­kos. Ei­da­vo­me į šo­kius, o jų „be gra­mo“ neį­si­vaiz­da­vau. Kiek­vie­nas sa­vait­ga­lis ta­po lau­kia­mas ne dėl kaž­ko­kių su­si­ti­ki­mų su drau­gais, o dėl to gra­me­lio. Lauk­da­vau sa­vait­ga­lių.
Į dug­ną pra­dė­jau smeg­ti bū­da­ma dvi­de­šim­ties. Ži­no­ma, ta­da pa­ti taip ne­ma­niau. Nors bū­da­ma de­vy­nio­li­kos jau...

Trys dešimtmečiai „Volungės“ dainų

2017 m. kovo 17 d.
Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Sta­čiū­nų et­nog­ra­fi­nis an­samb­lis „Vo­lun­gė“ mi­nė­jo kū­ry­bi­nės veik­los tris­de­šimt­me­tį. Šven­tė su­kvie­tė ir bū­rį bu­vu­sių ko­lek­ty­vo na­rių – tiek il­gaam­žių, tiek tų, ku­rie liau­diš­kas dai­nas skar­de­no, ra­te­lius su­ko prieš de­šimt­me­čius, dar bū­da­mi moks­lei­viai.Šven­tei skir­to­je pro­gra­mo­je kon­cer­ta­vo at­si­nau­ji­nu­si „Vo­lun­gė“ – ir suau­gu­sie­ji dai­ni­nin­kai, ir moks­lei­vių gru­pė, va­di­na­ma „pie­me­nė­liais“. O jiems plo­jo žiū­ro­vų sa­lė­je sė­din­tys bu­vę an­samb­lio na­riai – ži­la­gal­vės sen­jo­ros...

Štai Jums ,,NERIJA‘‘ ... tikroji

2017 m. kovo 17 d.
Vi­sa Lie­tu­va ži­no, kas yra ,,NERIJA‘‘. Ypa­tin­gai vy­res­nie­ji. La­biau­siai įsi­mi­nę šla­ge­riai: ,,Vėl švies­ki man vėl‘‘, ,,O kaip bė­ga metai‘‘, ,,Siselija‘‘, ,,Su­de­gin­ti tiltai‘‘ ir dau­ge­lis ki­tų – at­ro­do jau nie­kuo­met neiš­dils iš at­min­ties.Jau daug vi­so­kių Ju­bi­lie­jų bu­vo at­švęs­ta, mi­nint ,,Nerijos‘‘ var­dą. Dau­ge­lis ta­pa­ti­na ,,Neriją‘‘ su ži­no­mais Lie­tu­vos dai­ni­nin­kais. Taip, tam tik­ra pra­sme po ,,Nerijos‘‘ vė­lia­va yra dai­na­vę ne­ma­žai dai­ni­nin­kų. Ta­čiau vi­si pa­mirš­ta, jog tik­ra­sis...

Pakruojui reikia erdvios šarvojimo salės

2017 m. kovo 17 d.
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si pa­kruo­jie­tis Jo­nas Va­si­le­vi­čius. Vy­ras atė­jo, jo žo­džiais, su pa­čia rim­čiau­sia vi­sam mies­tui pro­ble­ma: šar­vo­ji­mo sa­lės ma­žos, lai­do­jant jau­ną ar ži­no­mą žmo­gų, atė­ju­sie­ji at­si­svei­kin­ti sto­vi­niuo­ja lau­ke, kad pa­tek­tų į vi­dų, kai iš sa­lės išeis jau at­si­svei­ki­nu­sie­ji su ve­lio­niu. Re­dak­ci­ja iš­siaiš­ki­no, kad skai­ty­to­jo nuo­mo­nei yra pri­ta­rian­čių, ta­čiau vers­li­nin­kų no­rin­čių im­tis šio vers­lo ar plės­ti jau tu­ri­mą, kol kas nė­ra.pakruojis@skrastas. lt
Jo­nas...

Pakruojo rajone uždaromi atliekų priėmimo punktai, naikinamos konteinerinės aikštelės

2017 m. kovo 17 d.
VšĮ Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras in­for­muo­ja, kad Pak­ruo­jo ra­jo­ne pra­de­da­mi Ly­gu­mų, Ro­za­li­mo, ir Klo­vai­nių se­niū­ni­jų at­lie­kų priė­mi­mo punk­tų už­da­ry­mo dar­bai bei nai­ki­na­mos Pak­ruo­jo ra­jo­no kon­tei­ne­ri­nės at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės.Su­tei­kus gy­ven­to­jams in­di­vi­dua­lias at­lie­kų su­rin­ki­mo ir rū­šia­vi­mo prie­mo­nes, Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu, nai­ki­na­mos kon­tei­ne­ri­nės at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės, esan­čios Guos­ta­ga­lio, Bal­sių, Bar­diš­kių, Me­di­ko­nių...

Atgimusią valstybę sveikino laisvės vaikai

2017 m. kovo 17 d.
Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną Pak­ruo­jy­je skam­bė­jo vai­kų ir jau­ni­mo at­lie­ka­mos dai­nos, šo­kiai. Į sce­ną pa­siim­ti pir­mų­jų Jau­nų­jų ta­len­tų ap­do­va­no­ji­mų ki­lo moks­lei­viai, gar­si­nan­tys ra­jo­ną tarp­tau­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se.Ko­vo 11-ąją Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro kon­cer­ti­nes erd­ves ati­duo­ti jau­ni­mui – jau ei­lę me­tų su­si­klos­čiu­si tra­di­ci­ja, į vals­ty­bi­nės šven­tės ren­gi­nius pri­trau­kian­ti įvai­rių kar­tų žmo­nes. Pa­lai­ky­ti dai­nuo­jan­čių, šo­kan­čių moks­lei­vių su­si­ren­ka ir bend­raam­žiai...

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. kovo 17 d.
Ko­vo 10 d. po­sė­džia­vo Jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų pro­jek­tų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja (ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Ri­ma Juo­za­pa­vi­čie­nė). Jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­rė Di­ja­na Sa­mui­ty­tė ko­mi­si­jos na­rius in­for­ma­vo, kad iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų pro­jek­tams skir­ta 9 tūkst. eu­rų. Ko­mi­si­ja dis­ku­ta­vo apie 2017 m. prio­ri­te­tus, di­džiau­sią vie­no pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui skir­tą su­mą. Nusp­ręs­ta ne­keis­ti pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos ap­ra­šo ir pa­lik­ti 435 eu­rų su­mą...

IŠ KAIMŲ IR MIESTELIŲ

2017 m. kovo 17 d.
Lin­ku­vos se­niū­nė Vi­ta­li­ja Dob­ro­vols­kie­nė sa­ko, jog toks su­ma­ny­mas ki­lo po vieš­na­gės šio­je įstai­go­je at­vi­rų du­rų die­nos ren­gi­ny­je. „Pa­ma­čiau, kad gy­ven­to­jai sa­vo kam­ba­riuo­se tu­ri kny­gų, bet jos la­bai „su­skai­ty­tos“. Pa­si­do­mė­ju­si di­rek­to­rės R. Bal­čy­tės su­ži­no­jau, kad čia gy­ve­nan­tie­ji mėgs­ta skai­ty­ti, ta­čiau įstai­ga kny­gų tu­ri ma­žai“.
Grį­žu­si į Žei­me­lį, se­niū­nė skam­bi­no į mies­te­ly­je esan­čias įstai­gas, pra­šė dar­buo­to­jus do­va­no­ti per­skai­ty­tų kny­gų Lin­ku­vos so­cia­li­nių pa­slau­gų...

SPORTAS

2017 m. kovo 17 d.
Pas­ta­ro­ji ko­man­da re­gu­lia­ria­ja­me se­zo­ne var­žė­si B di­vi­zio­no Vi­du­rio Lie­tu­vos gru­pė­je ir užė­mė ket­vir­tą­ją vie­tą. Tuo tar­pu pa­kruo­jie­čiai, pra­lai­mė­ję pa­sku­ti­nią­sias re­gu­lia­rio­jo se­zo­no var­žy­bas „Rad­vi­liš­kio-ŠSPC“ eki­pai re­zul­ta­tu 78:84, li­ko ant­ri Že­mai­ti­jos gru­pė­je.
JĖ­GOS TRI­KO­VĖ. Da­ni­jo­je vy­ku­sia­me Eu­ro­pos kla­si­ki­nės jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­te Lie­tu­vai at­sto­va­vu­si spor­to klu­bo „Ext­re­me gym“ at­sto­vė Do­lo­ra Ra­ma­naus­kai­tė iš­ko­vo­jo ma­žą­jį...

Įgyvendinamų projektų naudą rajono gyventojai gauna

2017 m. kovo 17 d.
Įsi­bė­gė­ja nau­jo­jo 2014-2020 m. pe­rio­do ES fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo star­tas. Pas­ta­ruo­ju me­tu dis­ku­tuo­jant šia te­ma vie­šo­jo­je erd­vė­je ne­ven­gia­ma pa­brėž­ti, kad ES lė­šos – tai ne pa­ra­ma, o in­ves­ti­ci­jos, to­dėl iš ES lė­šo­mis įgy­ven­di­na­mų pro­jek­tų ti­ki­ma­si aiš­kios orien­ta­ci­jos į re­zul­ta­tus ir pro­jek­tų at­si­pir­ki­mo.Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ir spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, ir praė­ju­sia­me lai­ko­tar­py­je įgy­ven­di­nant pro­jek­tus bu­vo sie­kia­ma to pa­ties –...

Mikoliškio mėgėjų teatrui – penkeri metai

2017 m. kovo 17 d.
Mi­ko­liš­kie­čiams Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­na įsi­min­ti­na dar ir to­dėl, kad kiek­vie­nais me­tais jau­kio­je kai­mo lais­va­lai­kio sa­lė­je tą die­ną ro­do­mi spek­tak­liai (re­ži­sie­rė Auš­ra Ždan­ko – red. pa­st.). Šiais me­tais Ko­vo 11-ąją mi­nė­jo­me ir mū­sų teat­ro pen­ke­rių me­tų su­kak­tį.
Per šį lai­ką kai­mo mė­gė­jų teat­re vai­di­no sep­ty­nio­li­ka ar­tis­tų: Arel­das ir Au­ri­mas Ci­bu­liai, Lo­re­ta Bun­kie­nė, Ger­da Imb­ra­sai­tė, Aud­ro­nė Kriš­to­pai­tie­nė, Si­gu­tė Pap­laus­kie­nė, Ra­sa Juk­nie­nė, Ai­das Juk­na, Sa­man­ta...

TRUMPAI

2017 m. kovo 17 d.
Pa­sak sky­riaus ve­dė­jo Gin­ta­ro Ma­kaus­ko, kol kas šiam tiks­lui šie­met dar nė­ra skir­ta fi­nan­sa­vi­mo, ta­čiau pa­va­sa­ri­niai žvyr­ke­lių prie­žiū­ros dar­bai jau tu­ri pra­si­dė­ti: žvyr­ke­lius bū­ti­na gre­de­riuo­ti, o kai kur – mi­ni­ma­liai pa­tai­sy­ti už­pi­lant žvy­ro ar skal­dos.
Praė­ju­siais me­tais ra­jo­no žvyr­ke­lių prie­žiū­rai bu­vo skir­ta be­veik 200 tūks­tan­čių eu­rų iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos (KPPP). Šie­met fi­nan­sa­vi­mo dar ne­gau­ta, ve­dė­jo tei­gi­mu, ti­ki­ma­si, kad jis ne­su­ma­žės...

Padėkos ženklai – už paramą kultūrai ir sportui

2017 m. kovo 17 d.
Mi­nint Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną, ra­jo­no Pa­dė­kos ženk­lais pa­gerb­ti di­džiau­si Pak­ruo­jo kul­tū­ros bei spor­to me­ce­na­tai – pa­grin­di­niai bend­ro­vės „Do­lo­mi­tas“ ak­ci­nin­kai Ge­ral­das Sta­tu­le­vi­čius ir Ro­mual­das Pik­tis.Abu vers­li­nin­kus ren­gi­ny­je at­sto­va­vo G. Sta­tu­le­vi­čius. Priė­męs ap­do­va­no­ji­mą, svei­ki­ni­mus bei gė­les, me­ce­na­tas įsi­pa­rei­go­jo per­duo­ti ir R. Pik­čiui skir­tą ženk­lą.
Pa­gerb­ti AB „Do­lo­mi­tas“ val­dan­čius vers­li­nin­kus pa­siū­lė...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. kovo 17 d.
Nu­ro­dy­tu ad­re­su po­li­ci­nin­kus pa­si­ti­ko gir­ta (2,09 pro­mi­lės, vi­du­ti­nis gir­tu­mas) sep­ty­nio­lik­me­tė. Triukš­ma­vu­si ir kai­my­nams truk­džiu­si mer­gi­na su­lai­ko­ma prie­ši­no­si, del­nais tren­kė po­li­ci­jos pa­tru­lei. Pak­ruo­jie­tė iš­vež­ta į areš­ti­nę, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
Su­lai­kius sep­ty­nio­lik­me­tę, ne­bu­vo kam pri­žiū­rė­ti per­nai gi­mu­sios jos duk­ros. Mer­gy­tė lai­ki­nai pa­ti­kė­ta Pak­ruo­jo li­go­ni­nės me­di­kams.
Iš Dir­žiuo­se gy­ve­nan­čių mo­ti­nos ir...

Linkuvos vienuolyną sutarta gelbėti

2017 m. kovo 16 d.

Pak­ruo­jo ra­jo­no va­do­vai bei vi­suo­me­nės at­sto­vai lan­kė­si pas Šiau­lių vys­ku­pą Eu­ge­ni­jų Bar­tu­lį dėl bu­vu­sio Lin­ku­vos kar­me­li­tų vie­nuo­ly­no pa­sta­tų iš­sau­go­ji­mo. Vys­ku­pui bu­vo įteik­ta be­veik tūks­tan­tis pa­ra­šų, su­rink­tų ra­jo­no pi­lie­ti­nė­je ini­cia­ty­vo­je už šio kul­tū­ros ob­jek­to iš­sau­go­ji­mą ir re­konst­ruk­ci­ją.
Su­si­ti­ki­mo su vys­ku­pu me­tu svar­biau­siu klau­si­mu bu­vo vie­nuo­ly­no pa­sta­tų nuo­mos su­tar­ties ter­mi­nas, ku­rio pri­reik­tų Sa­vi­val­dy­bei sie­kiant in­ves­ti­ci­nių...

Kaimynai sutarė bendradarbiauti

2017 m. kovo 14 d.
Pak­ruo­jy­je iš­kil­min­go Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės At­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mo me­tu pa­si­ra­šy­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis tarp Pak­ruo­jo ir Pas­va­lio sa­vi­val­dy­bių. Su Pa­ne­vė­žio ap­skri­čiai pri­klau­san­čiais kai­my­nais ar­ti­mes­nių ry­šių Pak­ruo­jis sa­vi­val­dy­bių ly­giu iki šiol ne­tu­rė­jo.Do­ku­men­tą pa­si­ra­šė Pak­ruo­jo me­ras Sau­lius Ge­giec­kas ir Pas­va­lio me­ras Gin­tau­tas Ge­gu­žins­kas.
Kai­my­ni­niai ra­jo­nai su­ta­rė bend­ra­dar­biau­ti įvai­rio­se sri­ty­se: eko­no­mi­kos...

TRUMPAI

2017 m. kovo 10 d.
PA­RO­DA. Tre­čia­die­nį Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je ati­da­ry­to­je tarp­tau­ti­nė­je pa­veiks­lų pa­ro­do­je „Ieš­ko­ki­te mo­ters ("Cher­che la famm")“ eks­po­nuo­ja­mi ir Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro suau­gu­sių­jų dai­lės stu­di­jos lan­ky­to­jų kū­ri­niai. Pak­ruo­jie­tės eks­po­zi­ci­jai pa­tei­kė sep­ty­nio­li­ka alie­ju­mi ta­py­tų, su­kur­tų miš­ria tech­ni­ka bei gra­fi­kos dar­bų. Pa­ro­dos ini­cia­to­rė – Šiau­lių dai­lės stu­di­jos „S“ va­do­vė Zi­ta Vi­lu­ty­tė, jo­je da­ly­vau­ja ir dai­li­nin­kai iš Lat­vi­jos.
ŠIR­DIS...

Tikrinta, kaip vedžiojami šunys

2017 m. kovo 10 d.
Ar pa­kruo­jie­čius dar il­gai pik­tins ant ša­li­gat­vių pa­lik­tos šu­nų krū­ve­lės?Kaip šu­nų sa­vi­nin­kai lai­ko­si au­gin­ti­nių ve­džio­ji­mo tai­syk­lių, ket­vir­ta­die­nio ry­tą tik­ri­no se­niū­ni­jos, ko­mu­na­li­nin­kų at­sto­vai ir po­li­ci­nin­kai.Tai­syk­lės nu­ro­do, kad šu­nys pri­va­lo bū­ti ve­džio­ja­mi su pa­va­dė­liais, sa­vi­nin­kai – tu­rė­ti mai­še­lius, su­rink­ti au­gin­ti­nių iš­ma­tas ir iš­mes­ti jas į spe­cia­lias dė­žes.
Pak­ruo­jo se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ni­jo­lė Vė­tie­nė ir „Pak­ruo­jo ko­mu­na­li­nin­ko“ dau­gia­bu­čių na­mų...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias