(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Pakruojo rajone

Prasideda tręšimo sezonas

2017 m. kovo 21 d.
Nors tuo me­tu, kai trę­šia­mi lau­kai, paašt­rė­ja kva­pų pro­ble­ma, lais­ty­da­mi lau­kus iš fer­mos gau­na­mo­mis trą­šo­mis vie­ti­niai ūki­nin­kai su­tau­po dau­giau nei 150 eu­rų vie­nam hek­ta­rui, ku­riuos bū­tų iš­lei­dę mi­ne­ra­li­nėms trą­šoms, są­ly­go­jan­čioms tą pa­tį azo­to kie­kį lau­kuo­se, pirk­ti.
Anot Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Dir­vo­ty­ros ir ag­ro­che­mi­jos ka­ted­ros do­cen­tės Ire­nos Pa­ne­kie­tie­nės, in­ten­sy­vios žem­dir­bys­tės ūkiuo­se me­tų me­tus nau­do­jant tik mi­ne­ra­li­nes trą­šas...

Tęsiama šimtametė vaidinimų tradicija

2017 m. kovo 21 d.
Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Bar­diš­kiuo­se į tra­di­ci­nės pen­kio­lik­to­sios mė­gė­jiš­kų teat­rų šven­tės „Auk­si­nis kiau­ši­nis“ sce­ną išė­jo ke­tu­ri sa­vi­veik­li­nin­kų ko­lek­ty­vai iš Pak­ruo­jo ir Pas­va­lio ra­jo­nų. Šis ren­gi­nys – šian­die­nos žmo­nių pa­gar­ba lie­tu­vy­bės ža­din­to­jams, 1903-ai­siais gre­ti­ma­me Steig­vi­lių kai­me pa­sta­čiu­siems pir­mą­jį lie­tu­viš­ką vai­di­ni­mą.Ūde­kų kai­mo ar­tis­tai (va­do­vė Vi­ta­li­ja Va­rei­kie­nė) su­vai­di­no Al­gio Kaz­ra­gio ko­me­di­ją „Tuš­čia ker­te­lė šir­dy­je“, Guos­ta­ga­lio kai­mo bib­lio­te­kos...

Iš­mo­kau ver­tin­ti gy­ve­ni­mą

2017 m. kovo 17 d.
Man šian­dien 24-eri. Ta­čiau kaip šian­dien pri­si­me­nu pir­mą­jį kar­tą, kai pa­ra­ga­vau al­ko­ho­lio. Man bu­vo ke­tu­rio­li­ka, su drau­gais šven­tė­me gim­ta­die­nį. Pa­ti­ko. Iš­gė­ri­nė­ti pra­dė­jau jau bū­da­ma še­šio­li­kos. Ei­da­vo­me į šo­kius, o jų „be gra­mo“ neį­si­vaiz­da­vau. Kiek­vie­nas sa­vait­ga­lis ta­po lau­kia­mas ne dėl kaž­ko­kių su­si­ti­ki­mų su drau­gais, o dėl to gra­me­lio. Lauk­da­vau sa­vait­ga­lių.
Į dug­ną pra­dė­jau smeg­ti bū­da­ma dvi­de­šim­ties. Ži­no­ma, ta­da pa­ti taip ne­ma­niau. Nors bū­da­ma de­vy­nio­li­kos jau...

Trys dešimtmečiai „Volungės“ dainų

2017 m. kovo 17 d.
Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Sta­čiū­nų et­nog­ra­fi­nis an­samb­lis „Vo­lun­gė“ mi­nė­jo kū­ry­bi­nės veik­los tris­de­šimt­me­tį. Šven­tė su­kvie­tė ir bū­rį bu­vu­sių ko­lek­ty­vo na­rių – tiek il­gaam­žių, tiek tų, ku­rie liau­diš­kas dai­nas skar­de­no, ra­te­lius su­ko prieš de­šimt­me­čius, dar bū­da­mi moks­lei­viai.Šven­tei skir­to­je pro­gra­mo­je kon­cer­ta­vo at­si­nau­ji­nu­si „Vo­lun­gė“ – ir suau­gu­sie­ji dai­ni­nin­kai, ir moks­lei­vių gru­pė, va­di­na­ma „pie­me­nė­liais“. O jiems plo­jo žiū­ro­vų sa­lė­je sė­din­tys bu­vę an­samb­lio na­riai – ži­la­gal­vės sen­jo­ros...

Štai Jums ,,NERIJA‘‘ ... tikroji

2017 m. kovo 17 d.
Vi­sa Lie­tu­va ži­no, kas yra ,,NERIJA‘‘. Ypa­tin­gai vy­res­nie­ji. La­biau­siai įsi­mi­nę šla­ge­riai: ,,Vėl švies­ki man vėl‘‘, ,,O kaip bė­ga metai‘‘, ,,Siselija‘‘, ,,Su­de­gin­ti tiltai‘‘ ir dau­ge­lis ki­tų – at­ro­do jau nie­kuo­met neiš­dils iš at­min­ties.Jau daug vi­so­kių Ju­bi­lie­jų bu­vo at­švęs­ta, mi­nint ,,Nerijos‘‘ var­dą. Dau­ge­lis ta­pa­ti­na ,,Neriją‘‘ su ži­no­mais Lie­tu­vos dai­ni­nin­kais. Taip, tam tik­ra pra­sme po ,,Nerijos‘‘ vė­lia­va yra dai­na­vę ne­ma­žai dai­ni­nin­kų. Ta­čiau vi­si pa­mirš­ta, jog tik­ra­sis...

Pakruojui reikia erdvios šarvojimo salės

2017 m. kovo 17 d.
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si pa­kruo­jie­tis Jo­nas Va­si­le­vi­čius. Vy­ras atė­jo, jo žo­džiais, su pa­čia rim­čiau­sia vi­sam mies­tui pro­ble­ma: šar­vo­ji­mo sa­lės ma­žos, lai­do­jant jau­ną ar ži­no­mą žmo­gų, atė­ju­sie­ji at­si­svei­kin­ti sto­vi­niuo­ja lau­ke, kad pa­tek­tų į vi­dų, kai iš sa­lės išeis jau at­si­svei­ki­nu­sie­ji su ve­lio­niu. Re­dak­ci­ja iš­siaiš­ki­no, kad skai­ty­to­jo nuo­mo­nei yra pri­ta­rian­čių, ta­čiau vers­li­nin­kų no­rin­čių im­tis šio vers­lo ar plės­ti jau tu­ri­mą, kol kas nė­ra.pakruojis@skrastas. lt
Jo­nas...

Pakruojo rajone uždaromi atliekų priėmimo punktai, naikinamos konteinerinės aikštelės

2017 m. kovo 17 d.
VšĮ Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras in­for­muo­ja, kad Pak­ruo­jo ra­jo­ne pra­de­da­mi Ly­gu­mų, Ro­za­li­mo, ir Klo­vai­nių se­niū­ni­jų at­lie­kų priė­mi­mo punk­tų už­da­ry­mo dar­bai bei nai­ki­na­mos Pak­ruo­jo ra­jo­no kon­tei­ne­ri­nės at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės.Su­tei­kus gy­ven­to­jams in­di­vi­dua­lias at­lie­kų su­rin­ki­mo ir rū­šia­vi­mo prie­mo­nes, Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu, nai­ki­na­mos kon­tei­ne­ri­nės at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės, esan­čios Guos­ta­ga­lio, Bal­sių, Bar­diš­kių, Me­di­ko­nių...

Atgimusią valstybę sveikino laisvės vaikai

2017 m. kovo 17 d.
Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną Pak­ruo­jy­je skam­bė­jo vai­kų ir jau­ni­mo at­lie­ka­mos dai­nos, šo­kiai. Į sce­ną pa­siim­ti pir­mų­jų Jau­nų­jų ta­len­tų ap­do­va­no­ji­mų ki­lo moks­lei­viai, gar­si­nan­tys ra­jo­ną tarp­tau­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se.Ko­vo 11-ąją Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro kon­cer­ti­nes erd­ves ati­duo­ti jau­ni­mui – jau ei­lę me­tų su­si­klos­čiu­si tra­di­ci­ja, į vals­ty­bi­nės šven­tės ren­gi­nius pri­trau­kian­ti įvai­rių kar­tų žmo­nes. Pa­lai­ky­ti dai­nuo­jan­čių, šo­kan­čių moks­lei­vių su­si­ren­ka ir bend­raam­žiai...

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. kovo 17 d.
Ko­vo 10 d. po­sė­džia­vo Jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų pro­jek­tų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja (ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Ri­ma Juo­za­pa­vi­čie­nė). Jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­rė Di­ja­na Sa­mui­ty­tė ko­mi­si­jos na­rius in­for­ma­vo, kad iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų pro­jek­tams skir­ta 9 tūkst. eu­rų. Ko­mi­si­ja dis­ku­ta­vo apie 2017 m. prio­ri­te­tus, di­džiau­sią vie­no pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui skir­tą su­mą. Nusp­ręs­ta ne­keis­ti pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos ap­ra­šo ir pa­lik­ti 435 eu­rų su­mą...

IŠ KAIMŲ IR MIESTELIŲ

2017 m. kovo 17 d.
Lin­ku­vos se­niū­nė Vi­ta­li­ja Dob­ro­vols­kie­nė sa­ko, jog toks su­ma­ny­mas ki­lo po vieš­na­gės šio­je įstai­go­je at­vi­rų du­rų die­nos ren­gi­ny­je. „Pa­ma­čiau, kad gy­ven­to­jai sa­vo kam­ba­riuo­se tu­ri kny­gų, bet jos la­bai „su­skai­ty­tos“. Pa­si­do­mė­ju­si di­rek­to­rės R. Bal­čy­tės su­ži­no­jau, kad čia gy­ve­nan­tie­ji mėgs­ta skai­ty­ti, ta­čiau įstai­ga kny­gų tu­ri ma­žai“.
Grį­žu­si į Žei­me­lį, se­niū­nė skam­bi­no į mies­te­ly­je esan­čias įstai­gas, pra­šė dar­buo­to­jus do­va­no­ti per­skai­ty­tų kny­gų Lin­ku­vos so­cia­li­nių pa­slau­gų...

SPORTAS

2017 m. kovo 17 d.
Pas­ta­ro­ji ko­man­da re­gu­lia­ria­ja­me se­zo­ne var­žė­si B di­vi­zio­no Vi­du­rio Lie­tu­vos gru­pė­je ir užė­mė ket­vir­tą­ją vie­tą. Tuo tar­pu pa­kruo­jie­čiai, pra­lai­mė­ję pa­sku­ti­nią­sias re­gu­lia­rio­jo se­zo­no var­žy­bas „Rad­vi­liš­kio-ŠSPC“ eki­pai re­zul­ta­tu 78:84, li­ko ant­ri Že­mai­ti­jos gru­pė­je.
JĖ­GOS TRI­KO­VĖ. Da­ni­jo­je vy­ku­sia­me Eu­ro­pos kla­si­ki­nės jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­te Lie­tu­vai at­sto­va­vu­si spor­to klu­bo „Ext­re­me gym“ at­sto­vė Do­lo­ra Ra­ma­naus­kai­tė iš­ko­vo­jo ma­žą­jį...

Įgyvendinamų projektų naudą rajono gyventojai gauna

2017 m. kovo 17 d.
Įsi­bė­gė­ja nau­jo­jo 2014-2020 m. pe­rio­do ES fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo star­tas. Pas­ta­ruo­ju me­tu dis­ku­tuo­jant šia te­ma vie­šo­jo­je erd­vė­je ne­ven­gia­ma pa­brėž­ti, kad ES lė­šos – tai ne pa­ra­ma, o in­ves­ti­ci­jos, to­dėl iš ES lė­šo­mis įgy­ven­di­na­mų pro­jek­tų ti­ki­ma­si aiš­kios orien­ta­ci­jos į re­zul­ta­tus ir pro­jek­tų at­si­pir­ki­mo.Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ir spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, ir praė­ju­sia­me lai­ko­tar­py­je įgy­ven­di­nant pro­jek­tus bu­vo sie­kia­ma to pa­ties –...

Mikoliškio mėgėjų teatrui – penkeri metai

2017 m. kovo 17 d.
Mi­ko­liš­kie­čiams Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­na įsi­min­ti­na dar ir to­dėl, kad kiek­vie­nais me­tais jau­kio­je kai­mo lais­va­lai­kio sa­lė­je tą die­ną ro­do­mi spek­tak­liai (re­ži­sie­rė Auš­ra Ždan­ko – red. pa­st.). Šiais me­tais Ko­vo 11-ąją mi­nė­jo­me ir mū­sų teat­ro pen­ke­rių me­tų su­kak­tį.
Per šį lai­ką kai­mo mė­gė­jų teat­re vai­di­no sep­ty­nio­li­ka ar­tis­tų: Arel­das ir Au­ri­mas Ci­bu­liai, Lo­re­ta Bun­kie­nė, Ger­da Imb­ra­sai­tė, Aud­ro­nė Kriš­to­pai­tie­nė, Si­gu­tė Pap­laus­kie­nė, Ra­sa Juk­nie­nė, Ai­das Juk­na, Sa­man­ta...

TRUMPAI

2017 m. kovo 17 d.
Pa­sak sky­riaus ve­dė­jo Gin­ta­ro Ma­kaus­ko, kol kas šiam tiks­lui šie­met dar nė­ra skir­ta fi­nan­sa­vi­mo, ta­čiau pa­va­sa­ri­niai žvyr­ke­lių prie­žiū­ros dar­bai jau tu­ri pra­si­dė­ti: žvyr­ke­lius bū­ti­na gre­de­riuo­ti, o kai kur – mi­ni­ma­liai pa­tai­sy­ti už­pi­lant žvy­ro ar skal­dos.
Praė­ju­siais me­tais ra­jo­no žvyr­ke­lių prie­žiū­rai bu­vo skir­ta be­veik 200 tūks­tan­čių eu­rų iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos (KPPP). Šie­met fi­nan­sa­vi­mo dar ne­gau­ta, ve­dė­jo tei­gi­mu, ti­ki­ma­si, kad jis ne­su­ma­žės...

Padėkos ženklai – už paramą kultūrai ir sportui

2017 m. kovo 17 d.
Mi­nint Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną, ra­jo­no Pa­dė­kos ženk­lais pa­gerb­ti di­džiau­si Pak­ruo­jo kul­tū­ros bei spor­to me­ce­na­tai – pa­grin­di­niai bend­ro­vės „Do­lo­mi­tas“ ak­ci­nin­kai Ge­ral­das Sta­tu­le­vi­čius ir Ro­mual­das Pik­tis.Abu vers­li­nin­kus ren­gi­ny­je at­sto­va­vo G. Sta­tu­le­vi­čius. Priė­męs ap­do­va­no­ji­mą, svei­ki­ni­mus bei gė­les, me­ce­na­tas įsi­pa­rei­go­jo per­duo­ti ir R. Pik­čiui skir­tą ženk­lą.
Pa­gerb­ti AB „Do­lo­mi­tas“ val­dan­čius vers­li­nin­kus pa­siū­lė...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. kovo 17 d.
Nu­ro­dy­tu ad­re­su po­li­ci­nin­kus pa­si­ti­ko gir­ta (2,09 pro­mi­lės, vi­du­ti­nis gir­tu­mas) sep­ty­nio­lik­me­tė. Triukš­ma­vu­si ir kai­my­nams truk­džiu­si mer­gi­na su­lai­ko­ma prie­ši­no­si, del­nais tren­kė po­li­ci­jos pa­tru­lei. Pak­ruo­jie­tė iš­vež­ta į areš­ti­nę, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
Su­lai­kius sep­ty­nio­lik­me­tę, ne­bu­vo kam pri­žiū­rė­ti per­nai gi­mu­sios jos duk­ros. Mer­gy­tė lai­ki­nai pa­ti­kė­ta Pak­ruo­jo li­go­ni­nės me­di­kams.
Iš Dir­žiuo­se gy­ve­nan­čių mo­ti­nos ir...

Linkuvos vienuolyną sutarta gelbėti

2017 m. kovo 16 d.

Pak­ruo­jo ra­jo­no va­do­vai bei vi­suo­me­nės at­sto­vai lan­kė­si pas Šiau­lių vys­ku­pą Eu­ge­ni­jų Bar­tu­lį dėl bu­vu­sio Lin­ku­vos kar­me­li­tų vie­nuo­ly­no pa­sta­tų iš­sau­go­ji­mo. Vys­ku­pui bu­vo įteik­ta be­veik tūks­tan­tis pa­ra­šų, su­rink­tų ra­jo­no pi­lie­ti­nė­je ini­cia­ty­vo­je už šio kul­tū­ros ob­jek­to iš­sau­go­ji­mą ir re­konst­ruk­ci­ją.
Su­si­ti­ki­mo su vys­ku­pu me­tu svar­biau­siu klau­si­mu bu­vo vie­nuo­ly­no pa­sta­tų nuo­mos su­tar­ties ter­mi­nas, ku­rio pri­reik­tų Sa­vi­val­dy­bei sie­kiant in­ves­ti­ci­nių...

Kaimynai sutarė bendradarbiauti

2017 m. kovo 14 d.
Pak­ruo­jy­je iš­kil­min­go Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės At­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mo me­tu pa­si­ra­šy­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis tarp Pak­ruo­jo ir Pas­va­lio sa­vi­val­dy­bių. Su Pa­ne­vė­žio ap­skri­čiai pri­klau­san­čiais kai­my­nais ar­ti­mes­nių ry­šių Pak­ruo­jis sa­vi­val­dy­bių ly­giu iki šiol ne­tu­rė­jo.Do­ku­men­tą pa­si­ra­šė Pak­ruo­jo me­ras Sau­lius Ge­giec­kas ir Pas­va­lio me­ras Gin­tau­tas Ge­gu­žins­kas.
Kai­my­ni­niai ra­jo­nai su­ta­rė bend­ra­dar­biau­ti įvai­rio­se sri­ty­se: eko­no­mi­kos...

TRUMPAI

2017 m. kovo 10 d.
PA­RO­DA. Tre­čia­die­nį Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je ati­da­ry­to­je tarp­tau­ti­nė­je pa­veiks­lų pa­ro­do­je „Ieš­ko­ki­te mo­ters ("Cher­che la famm")“ eks­po­nuo­ja­mi ir Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro suau­gu­sių­jų dai­lės stu­di­jos lan­ky­to­jų kū­ri­niai. Pak­ruo­jie­tės eks­po­zi­ci­jai pa­tei­kė sep­ty­nio­li­ka alie­ju­mi ta­py­tų, su­kur­tų miš­ria tech­ni­ka bei gra­fi­kos dar­bų. Pa­ro­dos ini­cia­to­rė – Šiau­lių dai­lės stu­di­jos „S“ va­do­vė Zi­ta Vi­lu­ty­tė, jo­je da­ly­vau­ja ir dai­li­nin­kai iš Lat­vi­jos.
ŠIR­DIS...

Tikrinta, kaip vedžiojami šunys

2017 m. kovo 10 d.
Ar pa­kruo­jie­čius dar il­gai pik­tins ant ša­li­gat­vių pa­lik­tos šu­nų krū­ve­lės?Kaip šu­nų sa­vi­nin­kai lai­ko­si au­gin­ti­nių ve­džio­ji­mo tai­syk­lių, ket­vir­ta­die­nio ry­tą tik­ri­no se­niū­ni­jos, ko­mu­na­li­nin­kų at­sto­vai ir po­li­ci­nin­kai.Tai­syk­lės nu­ro­do, kad šu­nys pri­va­lo bū­ti ve­džio­ja­mi su pa­va­dė­liais, sa­vi­nin­kai – tu­rė­ti mai­še­lius, su­rink­ti au­gin­ti­nių iš­ma­tas ir iš­mes­ti jas į spe­cia­lias dė­žes.
Pak­ruo­jo se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ni­jo­lė Vė­tie­nė ir „Pak­ruo­jo ko­mu­na­li­nin­ko“ dau­gia­bu­čių na­mų...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />