(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Pakruojo rajone

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
Kol že­mės ūkio eko­no­mis­tai dar tik pro­gno­zuo­ja, jog au­ga­li­nin­kys­te be­si­ver­čian­tys ūki­nin­kai pri­va­lės im­tis gy­vu­li­nin­kys­tės, Do­na­tas Ma­li­naus­kas tai nu­ma­tė ge­ro­kai anks­čiau. Jau­nas ūki­nin­kas, ap­skai­čia­vęs sa­vo veik­los iš­lai­das ir pa­ja­mas, ėmė­si pa­pil­do­mų vers­lų. Kad tik ne­rei­kė­tų iš­va­žiuo­ti iš Lie­tu­vos.
Ry­toj De­gė­sių kai­mo bend­ruo­me­nė ren­gia Do­nos šven­tę. Jo­je Do­na­tas ir jo mo­čiu­tė, gar­sio­ji kai­mo duo­nos ke­pė­ja Va­le­ri­ja Gri­ga­lio­nie­nė vai­šins vi­sus švie­žia duo­ne­le. Do­na­tas...

Pakruojiečiai pagerbė geriausius sportininkus

2017 m. vasario 17 d.
Va­kar Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re tra­di­ciš­kai ap­do­va­no­ti ra­jo­no spor­ti­nin­kai, pa­sie­kę ge­riau­sių re­zul­ta­tų 2016-ai­siais. Pa­gerb­ti ir jų tre­ne­riai bei ve­te­ra­nai. Be dė­me­sio ne­li­ko ir jau­nie­ji per­spek­ty­vūs spor­ti­nin­kai.Praė­ju­sių­jų me­tų ge­riau­siais ra­jo­no spor­ti­nin­kais pa­skelb­ti Pak­ruo­jo spor­to cent­ro dvi­ra­ti­nin­kė Vik­to­ri­ja Šums­ky­tė bei fut­bo­li­nin­kas Ai­va­ras Ba­go­čius.
Vi­liaus Lo­pe­tos tre­ni­ruo­ja­ma Vik­to­ri­ja lai­mė­jo auk­so me­da­lius tarp­tau­ti­nio bei...

Apie valstybės šventes ir visuomenininkus

2017 m. vasario 17 d.
Sau­sio 13 die­ną Lie­tu­va pri­si­mi­nė Lais­vės gy­nė­jus. Šian­dien šią die­ną mes jau va­di­na­me Lais­vės die­na. Lai­kas su­stip­ri­no mus. Iš liū­de­sio die­na vir­to at­kak­lu­mo, at­vi­ru­mo, lais­vės die­na. Šią die­ną mes sa­vo krū­ti­nes pra­dė­jo­me puoš­ti švel­niu, ty­ru neuž­mirš­tuo­lės žie­du kaip pa­si­ža­dė­ji­mo ženk­lu žu­vu­siems – iš­sau­go­ti tai, kas iš­ko­vo­ta.
Tą die­ną bend­ruo­me­nių na­riai, Ne­vy­riau­sy­bi­nių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų (NVO) at­sto­vai su­si­rin­ko Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Ir su­ži­no­jo...

TRUMPAI

2017 m. vasario 17 d.
Pak­ruo­jie­tė Ele­na Nar­ke­vi­čie­nė iš re­dak­ci­jos at­siė­mė „Šiau­lių kraš­to“ pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­se lai­mė­tą do­va­ną – dvi pa­kuo­tes vi­ta­mi­nų. Mo­te­ris ap­si­džiau­gė lai­mė­ji­mu ir pri­si­pa­ži­no, kad se­ka­si tik „Šiau­lių kraš­to“ kon­kur­suo­se. Štai prieš sep­ty­ne­tą me­tų ji da­ly­va­vo skai­ty­to­jams skir­ta­me kon­kur­se ir lai­mė­jo aku­mu­lia­to­rių au­to­mo­bi­liui. Kai išei­da­ma į re­dak­ci­ją at­siim­ti pa­sta­ro­sios do­va­nos su­tuok­ti­nio pa­si­tei­ra­vo, kur tas aku­mu­lia­to­rius šian­dien, vy­ras at­sa­kė: „Tai­gi su juo...

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
Pa­sak Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riaus Met­har­do Zu­bo, lai­kan­tis tra­di­ci­jos, vė­lia­va vi­du­die­nį bu­vo iš­kel­ta mies­to aikš­tė­je, o lin­ku­vie­čiai pa­kvies­ti į kul­tū­ros cent­rą žiū­rė­ti Pas­va­lio ra­jo­no Vaš­kų mies­te­lio jau­ni­mo dra­mos stu­di­jos spek­tak­lį. Šven­tės iš­va­ka­rė­se Lin­ku­vos gim­na­zis­tai mies­te­lio gy­ven­to­jams do­va­no­jo sa­vo kon­cer­tą.
Bal­sių kai­mo bend­ruo­me­nė sa­vo „Fa­ce­book“ pus­la­py­je krei­pė­si į kai­mo ir ap­lin­ki­nių vie­to­vių gy­ven­to­jus, pra­šy­da­ma pri­si­riš­ti du...

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. vasario 17 d.
Apie Sta­čiū­nus – lai­do­je „Gim­to­ji že­mė“
Kaip se­ka­si dirb­ti Sta­čiū­nų mo­kyk­lai-dau­gia­funk­ciui cent­rui, įsteig­tam 2014 m., do­mė­jo­si LRT ra­di­jo lai­dos „Gim­to­ji že­mė“ ko­man­da. Lai­dos trans­lia­ci­ja įvy­ko 2017 m. va­sa­rio 9 d. Jei ne­spė­jo­te iš­girs­ti, įra­šą ga­li­ma ras­ti LRT me­dia­te­ko­je. Lai­dos nuo­ro­da taip pat skel­bia­ma sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.pa­kruo­jis.lt
Praė­ju­sią sa­vai­tę me­ras Sau­lius Ge­giec­kas, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka...

Paveikslas – kaip gimtadienio dovana

2017 m. vasario 17 d.
Pak­ruo­jy­je gy­ve­nan­ti Ge­no­vai­tė Juk­ne­vi­čie­nė ne­tru­kus švęs 79 me­tų su­kak­tį. „Šiau­lių kraš­to“ pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­se lai­mė­tą­ją do­va­ną – pa­veiks­lą iš vy­riau­sio­jo re­dak­to­riaus Vla­do Ver­te­lio rin­ki­nio – skai­ty­to­ja lai­ko ne­ti­kė­ta išanks­ti­ne do­va­na gim­ta­die­nio pro­ga.
Ge­no­vai­tė Juk­ne­vi­čie­nė kiek­vie­ną die­ną pra­de­da sa­vo mėgs­ta­miau­sio laik­raš­čio „Šiau­lių kraš­tas“ skai­ty­mu, o penk­ta­die­niais su juo gau­na ir ra­jo­ni­nį laik­raš­tį „Pak­ruo­jo kraš­tas“. Taip jau dau­ge­lį me­tų: ir ta­da, kai...

SPORTAS

2017 m. vasario 17 d.
To­mas Du­ra prie­ši­nin­kams at­sei­kė­jo 18 taš­kų. Ai­va­ro Stal­ma­čen­kos są­skai­to­je – 13 taš­kų, Be­niaus Ur­bo­na­vi­čiaus – 12.
Po šių var­žy­bų pa­kruo­jie­čiai, ku­rių krai­tė­je – 16 per­ga­lių ir 4 pra­lai­mė­ji­mai, ta­po B di­vi­zio­no Že­mai­ti­jos gru­pės ly­de­riais.
* Sa­vait­ga­lį žais­tos ra­jo­no vy­rų krep­ši­nio AB „Do­lo­mi­tas“ tau­rei lai­mė­ti pir­me­ny­bių var­žy­bos.
„Alytukas” nu­si­lei­do „Bhaa“ re­zul­ta­tu 83:84.
Re­zul­ta­ty­viau­si „Alytuko” ko­man­do­je bu­vo E. Or­vi­das (31 taš­kas), G...

Jūs ir Va­sa­rio 16-oji

2017 m. vasario 17 d.
Jūs ir Va­sa­rio 16-ojiO aš tą die­ną sten­giuo­si pa­bu­vo­ti ren­gi­niuo­se, pa­veiks­luo­ju, skel­biu in­ter­ne­te. Kad ir iš­va­žia­vu­sie­ji ar na­muo­se tą die­ną pra­lei­dę ma­ty­tų, kaip yra šven­čia­ma. – Ta die­na iš vie­nos pu­sės svar­bi – juk tė­vy­nės šven­tė. Iš ki­tos – lais­va­die­nis, ku­rį ga­liu pra­leis­ti kaip pa­no­rė­jęs. Ma­no ho­bi – au­to­mo­bi­lių spor­tas. Šie­me­ti­nė Va­sa­rio 16-oji ir­gi tam pa­skir­ta. Tad jei ga­li­ma sa­ky­ti kad tai die­na, kai rei­kia švęs­ti, aš šven­čiu spor­tuo­da­mas. – Va­sas­rio 16-osios reikš­mė...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. vasario 17 d.
Va­sa­rio 3-osios ry­tą Bu­tė­nų kai­me, na­muo­se, ne­blai­vus (3,06 pro­m.) vy­ras, gi­męs 1973 me­tais, konf­lik­to me­tu su­mu­šė bei pei­liu su­ža­lo­jo ran­kos nykš­tį ne­blai­viai (2,52 pro­m.) su­gy­ven­ti­nei, gi­mu­siai 1977 me­tais. Nu­ken­tė­ju­sio­ji į gy­dy­mo įstai­gas ne­si­krei­pė. Vy­ras su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.
Va­sa­rio 10 die­ną 11 va­lan­dą Sta­čiū­nuo­se, ne­blai­vus (2.41 pro­m.) vy­ras, gi­męs 1963 m., na­muo­se su­grie­bęs už ran­kos se­se­rį, gi­mu­sią 1958 me­tais pa­stū­mė į du­rų stak­tą...

Biologinio saugumo priemonės kiaulių ūkiuose – privalomos

2017 m. vasario 17 d.
Ša­lies ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tus ne­ra­mi­na ne­si­liau­nan­tys af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro (AKM) at­ve­jai ir pro­trū­kiai. Šiais me­tais Lie­tu­vo­je už­re­gist­ruo­ti 103 AKM už­si­krė­tę šer­nai, o praė­ju­sią sa­vai­tę li­gos pro­trū­kis už­fik­suo­tas ir kiau­lių lai­ky­mo vie­to­je Bir­žų ra­jo­ne.
Praė­ju­siais me­tais Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) ins­pek­to­riai pa­tik­ri­no kaip įgy­ven­di­na­mos bio­lo­gi­nio sau­gu­mo prie­mo­nės 3900 kiau­lių lai­ky­mo ūkiuo­se. 1 180 ūkių...

Pakruojyje muzikavo mažieji pianistai

2017 m. vasario 17 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Pak­ruo­jo Juo­zo Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­lo­je vy­ko pir­ma­sis jau­nų­jų pia­nis­tų for­te­pi­jo­ni­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Links­mo­sios me­lo­di­jos“.
Fes­ti­va­ly­je mu­zi­ka­vo Rad­vi­liš­kio, Pak­ruo­jo Juo­zo Pa­kal­nio, Šiau­lių Dai­nų, Nau­jo­sios Ak­me­nės, Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­lų ir Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los bei šios mo­kyk­los Ža­ga­rės fi­lia­lo, Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los Kai­rių fi­lia­lo, Ty­tu­vė­nų gim­na­zi­jos me­no sky­riaus mo­ki­niai. Fes­ti­va­lio sce­no­je...

Parodomis paminėta žymi dailininkė

2017 m. vasario 14 d.

Pa­ger­biant žy­mios dai­li­nin­kės at­mi­ni­mą mu­zie­ju­je bu­vo su­reng­ta eks­po­zi­ci­ja iš do­ku­men­tų, nuo­trau­kų, pub­li­ka­ci­jų. Dai­li­nin­kės M. Ka­ti­liū­tės Žei­me­ly­je pėd­sa­kas nė­ra ryš­kus – 1923–1925 me­tais lan­kė Žei­me­lio mo­kyk­lą, po to su tė­vais iš­vy­ko gy­ven­ti į Jo­niš­kio ra­jo­ną, kuriame ir sklei­dė­si jos ta­len­tas.
Mu­zie­jus šią su­kak­tį pa­mi­nė­jo vi­suo­me­nei pri­sta­ty­da­mas šių die­nų be­si­sklei­džian­tį ta­len­tą – Žei­me­lio gim­na­zi­jos bai­gia­mo­sios kla­sės gim­na­zis­to Alek­so Pa­šuš­ke­vi­čiaus kū­ry­bą...

Ir senatvėje reikia drąsos pokyčiams (1)

2017 m. vasario 10 d.
Ar su­lau­kęs gar­baus am­žiaus ir be ar­ti­mų­jų li­kęs se­no­lis, bū­ti­nai pa­smerk­tas vie­nat­vei? Lin­ku­vos so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­re įsi­kū­ru­sie­ji tvir­ti­na, kad ir se­nat­vė­je žmo­gus ga­li rink­tis įdo­mų, pil­na­ver­tį gy­ve­ni­mą. Te­rei­kia ne­bi­jo­ti drą­sių per­mai­nų ir ryž­tis keis­ti sa­vo įpras­tą gy­ve­ni­mą.
Ne­se­niai Lin­ku­vos so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se ap­si­gy­ve­no Dan­guo­lė Ba­žad­ra­gy­tė iš Bal­sių kai­mo. Mo­te­ris, rug­sė­jį su­lauk­sian­ti 80-me­čio ju­bi­lie­jaus, džiau­gia­si sa­vo ap­si­spren­di­mu...

Dalyvaukime Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtuose renginiuose

2017 m. vasario 10 d.
Ra­gi­na­me ak­ty­viai da­ly­vau­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­tuo­se ren­gi­niuo­se.

Šven­tės pro­gra­ma Pak­ruo­jy­je:
10 val. „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je
Vai­kų, gi­mu­sių 2009 m. ir jau­nes­nių, XVI ma­žo­jo fut­bo­lo tur­ny­ras.
10.30 val. Šv. Mi­šios Pak­ruo­jo Šv. Jo­no krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je
Po mi­šių kon­cer­tuos Juo­zo Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­niai.
11.45–12.00 Šven­ti­nė ei­se­na nuo baž­ny­čios iki Vie­ny­bės aikš­tės
Pa­puoš­ki­me...

Vandalai niokoja traukinuką (1)

2017 m. vasario 10 d.
Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros pa­vel­do tar­ny­bos ve­dė­jas Min­dau­gas Ve­liu­lis re­dak­ci­ją in­for­ma­vo, jog van­da­lai trau­ki­nu­ko lan­gus ir lem­pas dau­žo nuo­lat. Pak­ruo­jo se­niū­ni­ja stik­lus su­de­da tik prieš mies­to šven­tes, to­dėl praė­ju­sio šimt­me­čio tech­ni­kos pa­li­ki­mas daž­niau­siai yra ma­to­mas be lan­gų.
„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

KLAUSIAME (1)

2017 m. vasario 10 d.
Ar pri­ta­ria­te ban­kų nau­jo­vei at­si­sa­ky­ti gry­nų­jų ir pe­rei­ti prie elekt­ro­ni­nės pi­ni­gi­nės – ban­ko kor­te­lės?Jo­nas JA­SIŪ­NAS, sen­jo­rasSta­sys KIL­ČIAUS­KAS, miš­kų urė­di­jos dar­buo­to­jas:

– Ma­nau, kad pe­rė­ji­mas nuo tik­rų pi­ni­gi­nių, prie kor­te­lių yra nau­jas ban­kų už­dar­bio pla­nas. Jis žmo­gui ne­duo­da jo­kios nau­dos. Gal net at­virkš­čiai, nes už kiek­vie­ną at­si­skai­ty­mą kor­te­le ban­kai nu­sii­ma ir sau.
Ma­nau, kad be gry­nų­jų ki­še­nė­je gy­ven­ti ne­pa­vyks. Sun­kiau­sia bus...

IŠ KAIMŲ IR MIESTELIŲ (1)

2017 m. vasario 10 d.
Se­niū­nė Ri­ma Krikš­to­pai­tie­nė sa­ko, jog se­niū­ni­jo­je yra 90 ki­lo­met­rų ke­lių ir gat­vių. Jiems vi­siems nu­va­ly­ti vie­nos dar­bo die­nos ne­pa­kan­ka. „Bu­vo orų, kai ry­tą nu­va­lius ke­lius, va­ka­re vėl jie tap­da­vo neiš­va­žiuo­ja­mi. Ta­da ir esa­me pri­vers­ti ieš­ko­ti ge­ra­da­rių. Ta­čiau kas­kart jų vis ma­žiau“, – pa­ste­bi se­niū­nė.
Ro­za­li­mo se­niū­ni­jos sa­lė­je ati­da­ry­ta ro­za­li­mie­čio Ze­no­no Pra­no Pau­laus­ko vel­tų vil­nos dar­bų pa­ro­dė­lė „Šle­pe­tės Šv.Va­len­ti­nui“. Ji veiks po­ra sa­vai­čių.
Pa­ro­dė­lę su­ma­nė...

SPORTAS (1)

2017 m. vasario 10 d.
Auk­so me­da­lius pel­nė Do­mas Pau­laus­kas, Ei­de­nas Ja­ne­liū­nas, Ed­ga­ras Čei­lit­ka ir Me­da Ab­ro­ma­vi­čiū­tė.
Ri­nal­das Dai­li­dzio­no­kas, Lu­kas Jur­gai­tis, Man­tas Kil­da ir Ne­das Ud­rė­nas – si­dab­ro me­da­lių lai­mė­to­jai.
Bron­za ati­te­ko Be­nui Šim­kū­nui, Ka­ro­liui Bu­lai­čiui, Lu­kui Ku­ta­vi­čiui, Jus­ti­nui Špi­liaus­kui, Kris­tu­pui Sta­pu­lio­niui bei Ug­niui Pe­le­niui.
LENG­VO­JI AT­LE­TI­KA.
* Penk­ta­die­nį Mins­ke pir­mą kar­tą su­reng­ta­me at­vi­ra­me Bal­ta­ru­si­jos...

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA (1)

2017 m. vasario 10 d.
Va­sa­rio 3–5 d. Pak­ruo­jo vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ras da­ly­va­vo 24-ojo­je tarp­tau­ti­nė­je spe­cia­li­zuo­to­je tu­riz­mo ir lais­va­lai­kio pa­ro­do­je „Balt­tour 2017“, ku­ri vy­ko Ry­go­je, tarp­tau­ti­niuo­se pa­ro­dų rū­muo­se. Mū­sų kraš­tui at­sto­va­vo lai­ki­nai ei­nan­ti Vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­riaus pa­rei­gas Da­nu­tė Do­mi­naus­kie­nė ir tu­riz­mo va­dy­bi­nin­kė Ri­ta Mi­ko­liū­nie­nė, o links­mą nuo­tai­ką kū­rė Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro mu­zi­kan­tai Gin­tau­tas Gvaz­daus­kas ir...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />