(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Kelininkai nespėjo paskui grįžusią žiemą?

2017 m. sausio 6 d.
„Pak­ruo­jo kraš­tui“ pa­kruo­jiš­kis vai­ruo­to­jas pa­sa­ko­jo apie snie­gu ap­lip­dy­tus ke­lio ženk­lus, kelk­raš­čių stul­pe­lius. Skai­ty­to­jo nuo­mo­ne, pa­si­rū­pin­ti juos grei­tai nu­va­ly­ti svar­bu bent jau jud­rio­se san­kry­žo­se – to­kio­se, kaip Kuo­siš­kių kai­me, kur su­si­ker­ta du kraš­to ke­liai.
„Ak jau ta šio se­zo­no žie­ma – grįž­ta su pū­go­mis ke­lin­tą kar­tą, ir vis ke­li­nin­kai jai iš pa­skos ne­spė­ja!“ – ap­mau­džiai ko­men­ta­vo si­tua­ci­ją Kuo­siš­kių žie­di­nė­je san­kry­žo­je pa­kruo­jiš­kis.
Vy­rą...

TRUMPAI

2017 m. sausio 6 d.
Ket­vir­ta­die­nio ry­tą ke­li­nin­kams te­ko iš pa­ke­lės pus­nies iš­trauk­ti nuo va­žiuo­ja­mo­sios da­lies nu­sly­du­sį ir įklim­pu­sį leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį. Jo vai­ruo­to­ja dė­ko­jo įmo­nės dar­buo­to­jams už ope­ra­ty­vią pa­gal­bą.
RĖ­MĖ­JAI. Pas­ku­ti­nę praė­ju­sių me­tų sa­vai­tę Pak­ruo­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai su­si­tiko su po­li­ci­jos rė­mė­jais.
Ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Min­dau­gas Ber­žans­kis ir bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nė Ni­da Ma­žei­kai­tė ap­do­va­no­jo ak­ty­viau­siai šiais me­tais dir­bu­sius...

Rozalimo jubiliejinių metų pradžią ženklino ne tik ugnies šou

2017 m. sausio 6 d.
2017-ie­ji Ro­za­li­mo mies­te­liui iš­skir­ti­niai. Su­kan­ka 250 me­tų, kai Ro­za­li­mas pir­mą kar­tą pa­mi­nė­tas Klo­vai­nių baž­ny­čios met­ri­kų kny­go­je. Ju­bi­lie­ji­nius me­tus mies­te­lis pa­si­ti­ko įspū­din­gu ug­nies šou, ku­rį do­va­no­jo Ro­za­li­mo bend­ruo­me­nė.Pas­ku­ti­nes be­si­bai­gian­čių me­tu va­lan­das ro­za­li­mie­čiai tu­rė­jo ga­li­my­bę pra­leis­ti ne tik prie vai­šių sta­lų ir te­le­vi­zo­rių. Pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Al­gi­man­tas Ži­bė­nas 22 va­lan­dą pa­kvie­tė pa­ra­pi­jie­čius į Pa­dė­kos Mi­šias. Jo žo­džiais, vi­sus me­tus...

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. sausio 6 d.
Su­si­rin­ki­mo dar­bot­var­kė:
1. Bend­ruo­me­nių bend­ra­dar­bia­vi­mas su UAB ,,Pak­ruo­jo par­kai“ .
2. Pak­ruo­jo ra­jo­no 2014–2020 m. vie­tos plėt­ros stra­te­gi­jos (VPS) įgy­ven­di­ni­mas.
3. Pak­ruo­jo mies­to vie­tos plėt­ros stra­te­gi­jos 2016-2022 m. įgy­ven­di­ni­mas.
4. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to in­for­ma­ci­ja dėl vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mo.
5. So­cia­li­nio glo­bė­jo veik­los pa­slau­ga Pak­ruo­jo ra­jo­ne.
6. Nuo­te­kų tvar­ky­mas ir van­dent­var­ka.
7...

Ko­kių ti­ki­tės ką tik pra­si­dė­ju­sių Ug­ni­nio Gai­džio me­tų?

2017 m. sausio 6 d.
Ko­kių ti­ki­tės ką tik pra­si­dė­ju­sių Ug­ni­nio Gai­džio me­tų?– Kad, ne­pai­sant me­tų pa­va­di­ni­mo, bū­tų ma­žiau gais­rų! Ti­ki­mės vi­suo­me­nės su­pra­ti­mo, jog pir­miau­sia ug­nies rei­kia sau­go­tis pa­tiems, elg­tis at­sa­kin­gai. Vos spė­jo pra­si­dė­ti me­tai – ir vėl iš­lin­do se­nos bė­dos: rū­kan­tis žmo­gus su­kė­lė gais­rą... No­rė­tu­me ir glau­des­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo su ra­jo­no va­do­vy­be, tas bė­das spren­džiant. – Van­de­nio ho­ros­ko­pas šiems me­tams ne­blo­gas, tai gal ir me­tai bus ge­ri. Pla­nų kol kas ne­ku­riu –...

Nesulaukė kalėdojančio klebono

2017 m. sausio 6 d.
Ly­gu­mų mies­te­lio gy­ven­to­ja „Pak­ruo­jo kraš­tui“ guo­dė­si, kad me­tų pa­bai­go­je ne­su­lau­kė jos na­mus ap­lan­kan­čio ka­lė­do­jan­čio vie­tos baž­ny­čios kle­bo­no.„Anks­čiau pa­ra­pi­jos at­sto­vai atei­da­vo pa­klaus­ti, ar priim­si­me kle­bo­ną, su­tar­da­vo­me, ku­riuo lai­ku. Ži­no­da­mos jo vi­zi­to da­tą, lauk­da­vo­me ir ruoš­da­vo­mės – kle­bo­no ap­si­lan­ky­mas nu­teik­da­vo ar­tė­jan­čioms Ka­lė­doms. Šie­met į kai ku­riuos kie­mus ne­bu­vo užė­ję nei pa­ra­pi­jos at­sto­vai, neuž­su­ko nei kle­bo­nas. Nors ki­tus...

Jautrumas orams – pavojingas simptomas

2017 m. sausio 6 d.
Pa­gal tai, kaip rea­guo­ja­me į blo­gą orą, į tai, kas de­da­si už lan­go, apie po­vei­kį svei­ka­tai ga­li­ma pa­pa­sa­ko­ti la­bai daug.1. Nuo šal­to oro už­gniau­žia kva­pą
Tai ro­do kvė­pa­vi­mo cent­ro veik­los su­tri­ki­mą. Ga­li­mos prie­žas­tys:
- jei pri­si­de­da dar ir ne­nu­mal­do­mas ko­su­lys, pa­na­šu į ne­vi­siš­kai iš­gy­dy­tą bron­chi­tą. Yra pra­smės kreip­tis į gerk­lės gy­dy­to­ją ar pul­mo­no­lo­gą ir pa­tik­rin­ti kvė­pa­vi­mo funk­ci­ją.
- pir­mie­ji pra­si­de­dan­čios šir­dies iše­mi­nės li­gos po­žy­miai...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. sausio 6 d.
Apie ne­lai­mę ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams pra­ne­šė kai­my­nai, būgš­ta­vę, kad de­gan­čia­me pa­sta­te ga­li bū­ti žmo­nių – mū­ri­nu­ke gy­ve­no bend­ro­vės dar­bi­nin­kų šei­ma.
Gais­ri­nin­kams at­va­žia­vus, lieps­nos bu­vo apė­mę vi­są na­mą, sto­gas įkri­tęs į vi­dų. Paaiš­kė­jo, kad žmo­nių pa­sta­te nė­ra – gy­ven­to­jai bu­vo išė­ję.
Pak­ruo­jo prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros po­sky­rio ins­pek­to­rius Ai­das And­re­šiū­nas tei­gė, jog gais­ras tik­riau­siai bu­vo per vė­lai pa­ste­bė­tas.
Ne­lai­mės prie­žas­tis aiš­ki – neat­sar­gus rū­ky­mas. Vie­nas iš...

Rozalimas įžengė į jubiliejinius metus

2017 m. sausio 5 d.
Ro­za­li­mo (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) gy­ven­to­jai ir sve­čiai 2017-uo­sius, ju­bi­lie­ji­nius mies­te­lio me­tus, pa­si­ti­ko Lais­vės aikš­tė­je, ku­rio­je su­reng­tas ug­nies šou. Nuo­tai­kin­gas fa­ky­rų pa­si­ro­dy­mas ir fe­jer­ver­kai ta­po įžan­ga į Ro­za­li­mo pa­mi­nė­ji­mo 250-osioms me­ti­nėms nu­ma­ty­tą ren­gi­nių cik­lą.Ug­nies šou idė­ja ki­lo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kei Vir­gi­ni­jai Kaz­laus­kie­nei.
„Ug­nis man aso­ci­juo­ja­si su ki­li­mu į vir­šų, švie­sa. Idė­ja taip pa­si­tik­ti Nau­juo­sius pa­si­tei­si­no...

Lygumuose ir Guostagalyje – paslaugų centrai

2017 m. sausio 3 d.
Me­tų pa­bai­go­je Pakruojo rajono Ly­gu­mų mies­te­ly­je ir Guos­ta­ga­lio kai­me įsteig­ti pa­slau­gų cent­rai.Ly­gu­mų cent­rą įkū­rė vie­tos že­mės ūkio bend­ro­vė, mies­te­lio bend­ruo­me­nės cent­ras, aso­cia­ci­ja Dva­riš­kių bend­ruo­me­nė ir ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė. Stei­gė­jai nau­jai vie­ša­jai įstai­gai pir­mą­jį ka­pi­ta­lą su­dė­jo sim­bo­liš­kai – po pen­kias­de­šimt eu­rų. Cent­rui, veik­sian­čiam Ly­gu­mų pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­tal­po­se, va­do­vau­ti pa­skir­ta As­ta Ga­siū­nie­nė – mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja.
Ly­gu­mie­čiai ke­ti­na...

Austėjai palinkėjo sveikti ir įteikė dovanų (2)

2016 m. gruodžio 30 d.
Pir­ma­die­nį Lau­ra Va­len­ti­nie­nė San­ta­riš­kių vai­kų on­ko­lo­gi­jos sky­riu­je be­si­gy­dan­čiai duk­rai Aus­tė­jai nu­ve­žė pa­kruo­jie­čių do­va­nas – žais­lą ir bū­si­mam ko­jos pro­te­zui paau­ko­tus pi­ni­gus. Juos ak­ci­jos „Var­dan Aus­tė­jos“ me­tu nuo lapk­ri­čio su­rin­ko Pak­ruo­jo pro­ba­ci­jos sky­riaus pa­rei­gū­nai ir jų pri­žiū­ri­mi žmo­nės. Ak­ci­jas pa­rem­ti mer­gai­tę ren­gia ir ki­tos ra­jo­no or­ga­ni­za­ci­jos.L. Va­len­ti­nie­nei iš Jo­va­rų Pro­ba­ci­jos tar­ny­bos pa­rei­gū­nai per­da­vė pliu­ši­nį meš­kiu­ką su lin­kė­ji­mais...

Pakruojo rajono savivaldybės vadovai: „Dėkojame už dar vienus buvimo kartu ir bendradarbiavimo metus“

2016 m. gruodžio 30 d.
Gruo­džiui skai­čiuo­jant pa­sku­ti­nes me­tų va­lan­das, min­ti­mis, ko­kie bu­vo 2016 m., kas nu­veik­ta, o kas taip ir li­ko dar ne­pa­da­ry­ta, da­li­ja­si Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai.Darijaus MALINAUSKO nuotr.

Pap­ras­tai ap­ta­riant veik­los re­zul­ta­tus yra ana­li­zuo­ja­mas val­dan­čių­jų ge­bė­ji­mas dar­niai dirb­ti. Ži­no­jo­me, kad tai pa­da­ry­ti nė­ra jau taip pa­pras­ta, ypač, kai ten­ka priim­ti ne vi­sai po­pu­lia­rius spren­di­mus ar kar­tais per­gal­vo­ti sa­vo...

Užmirštasis žeimelietis Adomas Sketeris

2016 m. gruodžio 30 d.
Šie­met su­kan­ka šim­tas me­tų nuo Žei­me­lio gy­dy­to­jo, lie­tu­vy­bės ža­din­to­jo, lie­tu­viš­kos spau­dos sklei­dė­jo Ado­mo Ske­te­rio mir­ties. Nors Lie­tu­vai jis nu­si­pel­nė ne ma­žiau už Vin­cą Ku­dir­ką, Jo­ną Jab­lons­kį ir ki­tus žy­miau­sius vi­suo­me­nės vei­kė­jus – ne­re­tai lie­ka už­mirš­tas.Ieš­ko­da­mi at­gi­mi­mo ženk­lų XIX a. pab.-XX a. pr. Šiau­rės Lie­tu­vo­je daž­nai už­tin­ka­me Ado­mo Ske­te­rio (gi­męs 1858 m. Ne­rei­ko­ny­se, Jo­niš­kė­lio vals­čiu­je, Bir­žų ap­skri­ty­je, mi­ręs 1916 m. Mask­vo­je) pa­var­dę. Ir ne aš...

Globos namuose lankėsi žeimeliečiai

2016 m. gruodžio 30 d.
Prieš Ka­lė­das Žei­me­lio klu­bo „Svei­kas pul­sas“ na­riai ap­lan­kė Lin­ku­vos so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jus ir dar­buo­to­jus.
Sve­čiai at­vy­ko su gies­me, dai­no­mis, kek­siu­kais ir py­ra­gais, ku­riuos iš­ke­pė Žei­me­lio že­mės ūkio mo­kyk­los moks­lei­vės.
Klu­bo na­riai D. Oža­lai­tė, K. Va­len­ti­na­vi­čius, Z. Bal­čiū­nie­nė, L. Mer­ke­lie­nė, E. Do­vi­do­nie­nė, A. Ka­va­liaus­kie­nė pa­svei­ki­no gy­ven­to­jus ir dar­buo­to­jus su ar­tė­jan­čio­mis šven­tė­mis, pa­do­va­no­jo ka­lė­di­nę gies­mę, dai­nas ir daug...

Metų pabaiga pažėrė medalių

2016 m. gruodžio 30 d.
Be­si­bai­gian­tys me­tai Pak­ruo­jo ka­ra­tė klu­bo „Cu­na­mi“ spor­ti­nin­kams įsi­min­ti sėk­min­gu da­ly­va­vi­mu ke­liuo­se svar­biuo­se tur­ny­ruo­se ir iš­ko­vo­to­mis pri­zi­nė­mis vie­to­mis.Gruo­dį še­šio­lik­me­tis pa­kruo­jie­tis Ro­lan­das Ši­birkš­tis ir klu­bo Bir­žų fi­lia­le be­si­tre­ni­ruo­jan­tis me­tais jau­nes­nis Ka­ro­lis Meš­kaus­kas ta­po pir­mo­jo jau­nu­čių, jau­nių ir jau­ni­mo Lie­tu­vos WKF čem­pio­na­to pri­zi­nin­kais – ku­mi­tė rung­ty­je lai­mė­jo bron­zos me­da­lius. Ka­ra­tė pa­skel­bus olim­pi­ne...

Bibliotekoje – nauja paroda

2016 m. gruodžio 30 d.
Gruo­džio pa­bai­go­je Juo­zo Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos skai­tyk­lo­je ati­da­ry­ta pa­ro­da „Au­tog­ra­fuo­tos kny­gos bib­lio­te­ko­je“.Au­tog­ra­fai Eu­ro­po­je pra­dė­ti ko­lek­cio­nuo­ti XVI a. ir tai bu­vo su­si­ję su raš­ti­jos iš­pli­ti­mu. Lie­tu­vo­je au­tog­ra­fų rin­ki­mas ir kau­pi­mas iš­po­pu­lia­rė­jo XVIII a. pa­bai­go­je, kai Lie­tu­vos ir Len­ki­jos vals­ty­bei pra­ra­dus ne­prik­lau­so­my­bę, bu­vo su­vok­ta ego­do­ku­men­tų (rank­raš­čių) svar­ba is­to­ri­nės at­min­ties iš­sau­go­ji­mui. Gau­siai...

Su 2016-aisiais atsisveikinta koncertu

2016 m. gruodžio 30 d.
Tre­čia­die­nį Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro sa­vi­veik­li­nin­kai kon­cer­tu „Su sa­vi­mi ir ta­vi­mi“ pa­ly­dė­jo be­si­bai­gian­čius 2016-uo­sius. Bū­rius žiū­ro­vų su­trau­kęs tra­di­ci­nis tar­puš­ven­čio ren­gi­nys ta­po ir at­si­svei­ki­ni­mo va­ka­ru su il­ga­me­te cent­ro di­rek­to­re Ire­na Ky­bar­tie­ne, išei­nan­čia į pen­si­ją.Žiū­ro­vų sa­lė ėmė ūž­ti dar ge­ro­kai prieš pra­si­de­dant kon­cer­tui. Nuo­la­ti­niai ren­gi­nių lan­ky­to­jai skai­čia­vo, kad į vie­ną di­džiau­sių sa­vi­veik­li­nin­kų pa­si­ro­dy­mų rei­kia atei­ti be­ne prieš pus­va­lan­dį...

Šventes pasitikome koncertu

2016 m. gruodžio 30 d.
Prieš pat di­džią­sias me­tų šven­tes Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ras lin­ku­vie­čius ir mies­to sve­čius pa­kvie­tė su­si­tik­ti šven­ti­nia­me kon­cer­te.
Ka­lė­di­ne pro­gra­ma su žiū­ro­vais da­li­jo­si Pas­va­lio kul­tū­ros cent­ro miš­rus cho­ras „Can­ti­kum No­vum“ (va­do­vas Rim­vy­das Mit­kus). Jų at­lik­tos gies­mės ir dai­nos ve­dė į ra­my­bę, su­si­kau­pi­mą. Pri­pil­dė žiū­ro­vų šir­dis to pa­pras­to lau­ki­mo džiu­ge­sio.
Pas­va­lio Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ro­ber­tas La­vic­kas pa­svei­ki­no vi­sus su ar­tė­jan­čio­mis šven­tė­mis...

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2016 m. gruodžio 30 d.
Prieš pra­de­dant juos nag­ri­nė­ti, ŠRATC-o di­rek­to­rė J. Šal­kaus­kie­nė skai­tė pra­ne­ši­mą „Dvi­na­rė vie­ti­nė rink­lia­va už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą“.
Pat­vir­tin­tas In­teg­ra­lios pa­gal­bos (die­nos so­cia­li­nės glo­bos ir slau­gos) pa­slau­gų tei­ki­mo as­mens na­muo­se tvar­kos ap­ra­šas. In­teg­ra­li pa­gal­ba na­muo­se – tai vi­su­ma slau­gos ir die­nos glo­bos pa­slau­gų, ku­rias tei­kiant sie­kia­ma ap­sau­go­ti as­me­nį nuo li­gos paū­mė­ji­mo ar pro­gre­sa­vi­mo, ten­ki­na­mi as­mens bei jo...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2016 m. gruodžio 30 d.
Net­ru­kus po vi­dur­nak­čio Dul­kiš­kių kai­me per iš­ger­tu­ves su­si­py­kus bro­liams, bu­vo pri­muš­tas gir­tas (1,71 pro­mi­lės, vi­du­ti­nis gir­tu­mas) so­die­tis.
Po va­lan­dos po­li­ci­nin­kai va­žia­vo į Ru­bai­čius, kur iš­gė­ręs (1,36 pro­mi­lės, ne­daug iki vi­du­ti­nio gir­tu­mo) še­šio­lik­me­tis pri­mu­šė taip pat ap­svai­gu­sį (1,08 pro­mi­lės, leng­vas gir­tu­mas) tė­vą.
Dar po va­lan­dos į pa­tru­lių eki­pa­žą įso­din­tas gir­tu­tė­lis (3,06 pro­mi­lės, sun­kus gir­tu­mas) jo­va­rie­tis, smau­gęs žmo­ną.
Va­ka­rop...

Dienos populiariausi

Įregistruoti naujagimiai

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Darželinukai bus maitinami pigiau

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas