(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Pakruojo rajone

Kelininkai nespėjo paskui grįžusią žiemą?

2017 m. sausio 6 d.
„Pak­ruo­jo kraš­tui“ pa­kruo­jiš­kis vai­ruo­to­jas pa­sa­ko­jo apie snie­gu ap­lip­dy­tus ke­lio ženk­lus, kelk­raš­čių stul­pe­lius. Skai­ty­to­jo nuo­mo­ne, pa­si­rū­pin­ti juos grei­tai nu­va­ly­ti svar­bu bent jau jud­rio­se san­kry­žo­se – to­kio­se, kaip Kuo­siš­kių kai­me, kur su­si­ker­ta du kraš­to ke­liai.
„Ak jau ta šio se­zo­no žie­ma – grįž­ta su pū­go­mis ke­lin­tą kar­tą, ir vis ke­li­nin­kai jai iš pa­skos ne­spė­ja!“ – ap­mau­džiai ko­men­ta­vo si­tua­ci­ją Kuo­siš­kių žie­di­nė­je san­kry­žo­je pa­kruo­jiš­kis.
Vy­rą...

TRUMPAI

2017 m. sausio 6 d.
Ket­vir­ta­die­nio ry­tą ke­li­nin­kams te­ko iš pa­ke­lės pus­nies iš­trauk­ti nuo va­žiuo­ja­mo­sios da­lies nu­sly­du­sį ir įklim­pu­sį leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį. Jo vai­ruo­to­ja dė­ko­jo įmo­nės dar­buo­to­jams už ope­ra­ty­vią pa­gal­bą.
RĖ­MĖ­JAI. Pas­ku­ti­nę praė­ju­sių me­tų sa­vai­tę Pak­ruo­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai su­si­tiko su po­li­ci­jos rė­mė­jais.
Ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Min­dau­gas Ber­žans­kis ir bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nė Ni­da Ma­žei­kai­tė ap­do­va­no­jo ak­ty­viau­siai šiais me­tais dir­bu­sius...

Rozalimo jubiliejinių metų pradžią ženklino ne tik ugnies šou

2017 m. sausio 6 d.
2017-ie­ji Ro­za­li­mo mies­te­liui iš­skir­ti­niai. Su­kan­ka 250 me­tų, kai Ro­za­li­mas pir­mą kar­tą pa­mi­nė­tas Klo­vai­nių baž­ny­čios met­ri­kų kny­go­je. Ju­bi­lie­ji­nius me­tus mies­te­lis pa­si­ti­ko įspū­din­gu ug­nies šou, ku­rį do­va­no­jo Ro­za­li­mo bend­ruo­me­nė.Pas­ku­ti­nes be­si­bai­gian­čių me­tu va­lan­das ro­za­li­mie­čiai tu­rė­jo ga­li­my­bę pra­leis­ti ne tik prie vai­šių sta­lų ir te­le­vi­zo­rių. Pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Al­gi­man­tas Ži­bė­nas 22 va­lan­dą pa­kvie­tė pa­ra­pi­jie­čius į Pa­dė­kos Mi­šias. Jo žo­džiais, vi­sus me­tus...

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. sausio 6 d.
Su­si­rin­ki­mo dar­bot­var­kė:
1. Bend­ruo­me­nių bend­ra­dar­bia­vi­mas su UAB ,,Pak­ruo­jo par­kai“ .
2. Pak­ruo­jo ra­jo­no 2014–2020 m. vie­tos plėt­ros stra­te­gi­jos (VPS) įgy­ven­di­ni­mas.
3. Pak­ruo­jo mies­to vie­tos plėt­ros stra­te­gi­jos 2016-2022 m. įgy­ven­di­ni­mas.
4. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to in­for­ma­ci­ja dėl vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mo.
5. So­cia­li­nio glo­bė­jo veik­los pa­slau­ga Pak­ruo­jo ra­jo­ne.
6. Nuo­te­kų tvar­ky­mas ir van­dent­var­ka.
7...

Ko­kių ti­ki­tės ką tik pra­si­dė­ju­sių Ug­ni­nio Gai­džio me­tų?

2017 m. sausio 6 d.
Ko­kių ti­ki­tės ką tik pra­si­dė­ju­sių Ug­ni­nio Gai­džio me­tų?– Kad, ne­pai­sant me­tų pa­va­di­ni­mo, bū­tų ma­žiau gais­rų! Ti­ki­mės vi­suo­me­nės su­pra­ti­mo, jog pir­miau­sia ug­nies rei­kia sau­go­tis pa­tiems, elg­tis at­sa­kin­gai. Vos spė­jo pra­si­dė­ti me­tai – ir vėl iš­lin­do se­nos bė­dos: rū­kan­tis žmo­gus su­kė­lė gais­rą... No­rė­tu­me ir glau­des­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo su ra­jo­no va­do­vy­be, tas bė­das spren­džiant. – Van­de­nio ho­ros­ko­pas šiems me­tams ne­blo­gas, tai gal ir me­tai bus ge­ri. Pla­nų kol kas ne­ku­riu –...

Nesulaukė kalėdojančio klebono

2017 m. sausio 6 d.
Ly­gu­mų mies­te­lio gy­ven­to­ja „Pak­ruo­jo kraš­tui“ guo­dė­si, kad me­tų pa­bai­go­je ne­su­lau­kė jos na­mus ap­lan­kan­čio ka­lė­do­jan­čio vie­tos baž­ny­čios kle­bo­no.„Anks­čiau pa­ra­pi­jos at­sto­vai atei­da­vo pa­klaus­ti, ar priim­si­me kle­bo­ną, su­tar­da­vo­me, ku­riuo lai­ku. Ži­no­da­mos jo vi­zi­to da­tą, lauk­da­vo­me ir ruoš­da­vo­mės – kle­bo­no ap­si­lan­ky­mas nu­teik­da­vo ar­tė­jan­čioms Ka­lė­doms. Šie­met į kai ku­riuos kie­mus ne­bu­vo užė­ję nei pa­ra­pi­jos at­sto­vai, neuž­su­ko nei kle­bo­nas. Nors ki­tus...

Jautrumas orams – pavojingas simptomas

2017 m. sausio 6 d.
Pa­gal tai, kaip rea­guo­ja­me į blo­gą orą, į tai, kas de­da­si už lan­go, apie po­vei­kį svei­ka­tai ga­li­ma pa­pa­sa­ko­ti la­bai daug.1. Nuo šal­to oro už­gniau­žia kva­pą
Tai ro­do kvė­pa­vi­mo cent­ro veik­los su­tri­ki­mą. Ga­li­mos prie­žas­tys:
- jei pri­si­de­da dar ir ne­nu­mal­do­mas ko­su­lys, pa­na­šu į ne­vi­siš­kai iš­gy­dy­tą bron­chi­tą. Yra pra­smės kreip­tis į gerk­lės gy­dy­to­ją ar pul­mo­no­lo­gą ir pa­tik­rin­ti kvė­pa­vi­mo funk­ci­ją.
- pir­mie­ji pra­si­de­dan­čios šir­dies iše­mi­nės li­gos po­žy­miai...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. sausio 6 d.
Apie ne­lai­mę ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams pra­ne­šė kai­my­nai, būgš­ta­vę, kad de­gan­čia­me pa­sta­te ga­li bū­ti žmo­nių – mū­ri­nu­ke gy­ve­no bend­ro­vės dar­bi­nin­kų šei­ma.
Gais­ri­nin­kams at­va­žia­vus, lieps­nos bu­vo apė­mę vi­są na­mą, sto­gas įkri­tęs į vi­dų. Paaiš­kė­jo, kad žmo­nių pa­sta­te nė­ra – gy­ven­to­jai bu­vo išė­ję.
Pak­ruo­jo prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros po­sky­rio ins­pek­to­rius Ai­das And­re­šiū­nas tei­gė, jog gais­ras tik­riau­siai bu­vo per vė­lai pa­ste­bė­tas.
Ne­lai­mės prie­žas­tis aiš­ki – neat­sar­gus rū­ky­mas. Vie­nas iš...

Rozalimas įžengė į jubiliejinius metus

2017 m. sausio 5 d.
Ro­za­li­mo (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) gy­ven­to­jai ir sve­čiai 2017-uo­sius, ju­bi­lie­ji­nius mies­te­lio me­tus, pa­si­ti­ko Lais­vės aikš­tė­je, ku­rio­je su­reng­tas ug­nies šou. Nuo­tai­kin­gas fa­ky­rų pa­si­ro­dy­mas ir fe­jer­ver­kai ta­po įžan­ga į Ro­za­li­mo pa­mi­nė­ji­mo 250-osioms me­ti­nėms nu­ma­ty­tą ren­gi­nių cik­lą.Ug­nies šou idė­ja ki­lo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kei Vir­gi­ni­jai Kaz­laus­kie­nei.
„Ug­nis man aso­ci­juo­ja­si su ki­li­mu į vir­šų, švie­sa. Idė­ja taip pa­si­tik­ti Nau­juo­sius pa­si­tei­si­no...

Lygumuose ir Guostagalyje – paslaugų centrai

2017 m. sausio 3 d.
Me­tų pa­bai­go­je Pakruojo rajono Ly­gu­mų mies­te­ly­je ir Guos­ta­ga­lio kai­me įsteig­ti pa­slau­gų cent­rai.Ly­gu­mų cent­rą įkū­rė vie­tos že­mės ūkio bend­ro­vė, mies­te­lio bend­ruo­me­nės cent­ras, aso­cia­ci­ja Dva­riš­kių bend­ruo­me­nė ir ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė. Stei­gė­jai nau­jai vie­ša­jai įstai­gai pir­mą­jį ka­pi­ta­lą su­dė­jo sim­bo­liš­kai – po pen­kias­de­šimt eu­rų. Cent­rui, veik­sian­čiam Ly­gu­mų pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­tal­po­se, va­do­vau­ti pa­skir­ta As­ta Ga­siū­nie­nė – mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja.
Ly­gu­mie­čiai ke­ti­na...

Austėjai palinkėjo sveikti ir įteikė dovanų

2016 m. gruodžio 30 d.
Pir­ma­die­nį Lau­ra Va­len­ti­nie­nė San­ta­riš­kių vai­kų on­ko­lo­gi­jos sky­riu­je be­si­gy­dan­čiai duk­rai Aus­tė­jai nu­ve­žė pa­kruo­jie­čių do­va­nas – žais­lą ir bū­si­mam ko­jos pro­te­zui paau­ko­tus pi­ni­gus. Juos ak­ci­jos „Var­dan Aus­tė­jos“ me­tu nuo lapk­ri­čio su­rin­ko Pak­ruo­jo pro­ba­ci­jos sky­riaus pa­rei­gū­nai ir jų pri­žiū­ri­mi žmo­nės. Ak­ci­jas pa­rem­ti mer­gai­tę ren­gia ir ki­tos ra­jo­no or­ga­ni­za­ci­jos.L. Va­len­ti­nie­nei iš Jo­va­rų Pro­ba­ci­jos tar­ny­bos pa­rei­gū­nai per­da­vė pliu­ši­nį meš­kiu­ką su lin­kė­ji­mais...

Pakruojo rajono savivaldybės vadovai: „Dėkojame už dar vienus buvimo kartu ir bendradarbiavimo metus“

2016 m. gruodžio 30 d.
Gruo­džiui skai­čiuo­jant pa­sku­ti­nes me­tų va­lan­das, min­ti­mis, ko­kie bu­vo 2016 m., kas nu­veik­ta, o kas taip ir li­ko dar ne­pa­da­ry­ta, da­li­ja­si Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai.Darijaus MALINAUSKO nuotr.

Pap­ras­tai ap­ta­riant veik­los re­zul­ta­tus yra ana­li­zuo­ja­mas val­dan­čių­jų ge­bė­ji­mas dar­niai dirb­ti. Ži­no­jo­me, kad tai pa­da­ry­ti nė­ra jau taip pa­pras­ta, ypač, kai ten­ka priim­ti ne vi­sai po­pu­lia­rius spren­di­mus ar kar­tais per­gal­vo­ti sa­vo...

Užmirštasis žeimelietis Adomas Sketeris

2016 m. gruodžio 30 d.
Šie­met su­kan­ka šim­tas me­tų nuo Žei­me­lio gy­dy­to­jo, lie­tu­vy­bės ža­din­to­jo, lie­tu­viš­kos spau­dos sklei­dė­jo Ado­mo Ske­te­rio mir­ties. Nors Lie­tu­vai jis nu­si­pel­nė ne ma­žiau už Vin­cą Ku­dir­ką, Jo­ną Jab­lons­kį ir ki­tus žy­miau­sius vi­suo­me­nės vei­kė­jus – ne­re­tai lie­ka už­mirš­tas.Ieš­ko­da­mi at­gi­mi­mo ženk­lų XIX a. pab.-XX a. pr. Šiau­rės Lie­tu­vo­je daž­nai už­tin­ka­me Ado­mo Ske­te­rio (gi­męs 1858 m. Ne­rei­ko­ny­se, Jo­niš­kė­lio vals­čiu­je, Bir­žų ap­skri­ty­je, mi­ręs 1916 m. Mask­vo­je) pa­var­dę. Ir ne aš...

Globos namuose lankėsi žeimeliečiai

2016 m. gruodžio 30 d.
Prieš Ka­lė­das Žei­me­lio klu­bo „Svei­kas pul­sas“ na­riai ap­lan­kė Lin­ku­vos so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jus ir dar­buo­to­jus.
Sve­čiai at­vy­ko su gies­me, dai­no­mis, kek­siu­kais ir py­ra­gais, ku­riuos iš­ke­pė Žei­me­lio že­mės ūkio mo­kyk­los moks­lei­vės.
Klu­bo na­riai D. Oža­lai­tė, K. Va­len­ti­na­vi­čius, Z. Bal­čiū­nie­nė, L. Mer­ke­lie­nė, E. Do­vi­do­nie­nė, A. Ka­va­liaus­kie­nė pa­svei­ki­no gy­ven­to­jus ir dar­buo­to­jus su ar­tė­jan­čio­mis šven­tė­mis, pa­do­va­no­jo ka­lė­di­nę gies­mę, dai­nas ir daug...

Metų pabaiga pažėrė medalių

2016 m. gruodžio 30 d.
Be­si­bai­gian­tys me­tai Pak­ruo­jo ka­ra­tė klu­bo „Cu­na­mi“ spor­ti­nin­kams įsi­min­ti sėk­min­gu da­ly­va­vi­mu ke­liuo­se svar­biuo­se tur­ny­ruo­se ir iš­ko­vo­to­mis pri­zi­nė­mis vie­to­mis.Gruo­dį še­šio­lik­me­tis pa­kruo­jie­tis Ro­lan­das Ši­birkš­tis ir klu­bo Bir­žų fi­lia­le be­si­tre­ni­ruo­jan­tis me­tais jau­nes­nis Ka­ro­lis Meš­kaus­kas ta­po pir­mo­jo jau­nu­čių, jau­nių ir jau­ni­mo Lie­tu­vos WKF čem­pio­na­to pri­zi­nin­kais – ku­mi­tė rung­ty­je lai­mė­jo bron­zos me­da­lius. Ka­ra­tė pa­skel­bus olim­pi­ne...

Bibliotekoje – nauja paroda

2016 m. gruodžio 30 d.
Gruo­džio pa­bai­go­je Juo­zo Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos skai­tyk­lo­je ati­da­ry­ta pa­ro­da „Au­tog­ra­fuo­tos kny­gos bib­lio­te­ko­je“.Au­tog­ra­fai Eu­ro­po­je pra­dė­ti ko­lek­cio­nuo­ti XVI a. ir tai bu­vo su­si­ję su raš­ti­jos iš­pli­ti­mu. Lie­tu­vo­je au­tog­ra­fų rin­ki­mas ir kau­pi­mas iš­po­pu­lia­rė­jo XVIII a. pa­bai­go­je, kai Lie­tu­vos ir Len­ki­jos vals­ty­bei pra­ra­dus ne­prik­lau­so­my­bę, bu­vo su­vok­ta ego­do­ku­men­tų (rank­raš­čių) svar­ba is­to­ri­nės at­min­ties iš­sau­go­ji­mui. Gau­siai...

Su 2016-aisiais atsisveikinta koncertu

2016 m. gruodžio 30 d.
Tre­čia­die­nį Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro sa­vi­veik­li­nin­kai kon­cer­tu „Su sa­vi­mi ir ta­vi­mi“ pa­ly­dė­jo be­si­bai­gian­čius 2016-uo­sius. Bū­rius žiū­ro­vų su­trau­kęs tra­di­ci­nis tar­puš­ven­čio ren­gi­nys ta­po ir at­si­svei­ki­ni­mo va­ka­ru su il­ga­me­te cent­ro di­rek­to­re Ire­na Ky­bar­tie­ne, išei­nan­čia į pen­si­ją.Žiū­ro­vų sa­lė ėmė ūž­ti dar ge­ro­kai prieš pra­si­de­dant kon­cer­tui. Nuo­la­ti­niai ren­gi­nių lan­ky­to­jai skai­čia­vo, kad į vie­ną di­džiau­sių sa­vi­veik­li­nin­kų pa­si­ro­dy­mų rei­kia atei­ti be­ne prieš pus­va­lan­dį...

Šventes pasitikome koncertu

2016 m. gruodžio 30 d.
Prieš pat di­džią­sias me­tų šven­tes Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ras lin­ku­vie­čius ir mies­to sve­čius pa­kvie­tė su­si­tik­ti šven­ti­nia­me kon­cer­te.
Ka­lė­di­ne pro­gra­ma su žiū­ro­vais da­li­jo­si Pas­va­lio kul­tū­ros cent­ro miš­rus cho­ras „Can­ti­kum No­vum“ (va­do­vas Rim­vy­das Mit­kus). Jų at­lik­tos gies­mės ir dai­nos ve­dė į ra­my­bę, su­si­kau­pi­mą. Pri­pil­dė žiū­ro­vų šir­dis to pa­pras­to lau­ki­mo džiu­ge­sio.
Pas­va­lio Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ro­ber­tas La­vic­kas pa­svei­ki­no vi­sus su ar­tė­jan­čio­mis šven­tė­mis...

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2016 m. gruodžio 30 d.
Prieš pra­de­dant juos nag­ri­nė­ti, ŠRATC-o di­rek­to­rė J. Šal­kaus­kie­nė skai­tė pra­ne­ši­mą „Dvi­na­rė vie­ti­nė rink­lia­va už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą“.
Pat­vir­tin­tas In­teg­ra­lios pa­gal­bos (die­nos so­cia­li­nės glo­bos ir slau­gos) pa­slau­gų tei­ki­mo as­mens na­muo­se tvar­kos ap­ra­šas. In­teg­ra­li pa­gal­ba na­muo­se – tai vi­su­ma slau­gos ir die­nos glo­bos pa­slau­gų, ku­rias tei­kiant sie­kia­ma ap­sau­go­ti as­me­nį nuo li­gos paū­mė­ji­mo ar pro­gre­sa­vi­mo, ten­ki­na­mi as­mens bei jo...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2016 m. gruodžio 30 d.
Net­ru­kus po vi­dur­nak­čio Dul­kiš­kių kai­me per iš­ger­tu­ves su­si­py­kus bro­liams, bu­vo pri­muš­tas gir­tas (1,71 pro­mi­lės, vi­du­ti­nis gir­tu­mas) so­die­tis.
Po va­lan­dos po­li­ci­nin­kai va­žia­vo į Ru­bai­čius, kur iš­gė­ręs (1,36 pro­mi­lės, ne­daug iki vi­du­ti­nio gir­tu­mo) še­šio­lik­me­tis pri­mu­šė taip pat ap­svai­gu­sį (1,08 pro­mi­lės, leng­vas gir­tu­mas) tė­vą.
Dar po va­lan­dos į pa­tru­lių eki­pa­žą įso­din­tas gir­tu­tė­lis (3,06 pro­mi­lės, sun­kus gir­tu­mas) jo­va­rie­tis, smau­gęs žmo­ną.
Va­ka­rop...

Dienos populiariausi

Įregistruoti naujagimiai

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Darželinukai bus maitinami pigiau

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />